Chistovik_-metodichka_z_prakt_chast_EP-23(К..

РОЗДІЛ 3 Розрахунково-практична частина
3.1 Організаційна частина
3.1 Встановлення норм часу
Під технічним нормуванням праці розуміють встановлення для певних організаційно-технічних умов норм часу, норм обробки, норм чисельності робітників, інженерів, службовців.
Метою технічного нормування праці є розробка та впровадження таких технічних обґрунтованих норм, які сприяють повному виявленню та використанню ресурсів, росту продуктивності праці та покращенню використання виробничих потужностей.
Трудомісткість – час, необхідний для виготовлення одиниці продукції (операції).
Для середньосерійного типу виробництва застосовується норма часу Тшт.к., яка визначається за формулою:
Тшт.к. = Тшт. + Тп.з./ n,[ хв.] (3.1)
де Тшт. – норма штучного часу, хв;
Тп.з. – підготовчо-заключний час (10 -12% від Тшт.);
n - кількість виробів у партії, шт. Вважаємо далі, що n = 1.
Всі дані розрахунків заносимо в Таблицю 3.1.
Таблиця 3.1 - Основні дані технологічного нормування ___________________
___________________________________________________________________
Найменування технологічних операцій

Розряд робіт
Норма часу
Тшт.к.,
год.Тшт.,
хв.
Тп.з.n ,
хв
Тшт.к,
хв
Разом
Х

Трудомісткість виробничої програми за кожною операцією визначається за формулою:
Тм = Тшт.к.* N, ,[ нормо-години] (3.2)
де N – річний обсяг випуску продукції у натуральних одиницях.
У завданні даної курсової роботи N = штук

3.2 Розрахунок чисельності основних робочих
Розрахунок проводиться не за операціями, а за фахом (наприклад, швачка, монтажник, кондитер, токар, складальник, контролер тощо). При цому
Розрахунок за фахом проводиться згідно формули
Р осн = Тм / ( Fд * К в.н.), ,[ чол] (3.3)
де Fд. – дійсний ефективний фонд часу роботи одного робітника за рік, який розраховується за допомогою таблиці 3.2.
Кв.н. – плановий коефіцієнт виконання норм. (Кв.н.=1.1)
Таблиця 3.2 - Розрахунок ефективного фонду робочого часу одного середньоспискового робітника на 2012 р.
Показники
Дні
Години

1 Календарний фонд
366


2 Кількість вихідних та святкових днів3 Номінальний фонд робочого часу4 Неявки на роботу, враховуючи поважні та неповажні причини:4.1 - чергові відпустки
24


4.2 – навчальні відпустки
3


4.3 – виконання державних обов’язків
1


5 Внутрішньозмінні втрати робочого часу на простої (5-7%)6 Ефективний фонд часу за рік, Fд
Отже, чисельність основних робочих (складальників, токарів, кондитерів, монтажників, контролерів, тощо ) становить:
Росн(склад) = (чол)
Росн(монт) = (чол)

3.3 Розрахунок середньомісячної заробітної плати
Фонд зарплати основних робітників складається з основної і додаткової заробітної плати.
Заробітна плата – це винагорода в грошовому виразі, яку за трудовим договором власник виплачує робітнику за виконану ним роботу.
Розмір заробітної плати залежить від складності умов виконання роботи, професійно ділових якостей робітника, результатів його праці і господарської діяльності підприємства.
Основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу відповідно встановлених норм праці (часу, обслуговування, виробітку). Вона встановлюється у вигляді розцінок для робітників і посадових окладів для службовців.
Додаткова заробітна плата – це винагорода зверх встановлених норм за трудові досягнення, винахідництво та за особливі умови праці. Вона включає доплати , надбавки, гарантійні й компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством, премії за виконання виробничих завдань і функцій.
Основою розрахунку основної зарплати для відрядників є відрядна розцінка ( Рвід ), тобто оплата праці за виготовлений виріб ( або за виконання операції).
Рвід = Сг * Тшт.к., ,[ грн] (3.4)
де Сг – годинна тарифна ставка, грн;
Тшт.к. – норма часу, год.
В таблиці 3.3 зведено розрахунки за наступними формулами:
Фонд основної заробітної плати
ФЗПосн = Рвід * N, ,[ грн] (3.5)
Фонд додаткової зарплати
ФЗПдод = ФЗПосн *( /100, ,[ грн] (3.6)
де ( - процент додаткової заробітної плати,(10-20%)
Фонд заробітної плати
ФЗПзаг = ФЗПосн + ФЗПдод, ,[ грн] (3.7)
Середньомісячна зарплата одного робочого
ЗПсер.міс = ФЗПзаг / (Р*12), ,[ грн] (3.8)
де Р – чисельність основних робітників.
Таблиця 3.3 - Відомість заробітної плати основних робітників

Професія
Розряд
Сг,
грн

Тшт.к, год

Рвід., грн

N,
шт

ФЗП осн, грн

ФЗП дод, грн

ФЗП заг, грн

Р, чол.
ЗП сер.міс., грн


СкладальникКонтролерРазом
х
х
Х
х
х


Отже, _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3.2 Розрахунок відпускної ціни виробу ( послуги)
3.2.1 Розрахунок повної собівартості виробу
Собівартість – це вираження у грошовій формі витрат, які пов’язані з виробництвом і реалізацією продукції. Типовим положенням з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції передбачено два види собівартості:
Виробнича собівартість – це вираження у грошовому виразі витрат, які повязані з виробництвом продукції.
Повна собівартість – це виражені у грошовому виразі витрати , які повязані з виробництвом та збутом виробленої продукції.
За способом перенесення вартості на продукцію, витрати поділяються на прямі і непрямі.

Розрахунок прямих витрат
До прямих витрат належать витрати, які пов’язані з виробництвом окремих видів продукції, що можуть бути безпосередньо включені до їх собівартості.
До прямих витрат належать витрати на:
Сировину та матеріали.
2. Покупні комплектуючі вироби та напівфабрикати.
3. Паливо та енергію на технологічні цілі.
4. Основну заробітну плату.
5. Додаткову заробітну плату.
6. Відрахування на соціальне страхування.
7. Інші прямі виробничі витрати.
Складемо калькуляцію одиниці виробу за відповідними статтями.

Стаття 1 Сировина та основні матеріали
Сировина та матеріали входять до складу виготовленої продукції, створюючи її основу.
Вартість сировини і матеріалів складається з ціни придбання цих матеріалів та витрат, пов’язаних з їх доставкою на підприємство.
Восн.м. = В * Ц, [грн] (3.9)
де В – норма витрат матеріалу;
Ц – ціна матеріалу, грн.
Дані заносимо до таблиці 3.4

Таблиця 3.4 - Відомість витрат матеріалів

Найменування матеріалу


Одиниця виміру

Ціна за одиницю виміру, грн.

Норма витрат


Сума Восн.м., грн

Трансп. витрати,
грн

Сума В о. м,
грн


Транспортно-заготівельні витрати приймаються в розмірі 10 % від вартості основних матеріалів:
ТЗВ = Восн.м. *10 / 100, [грн]. (3.10)
В о.м = Восн.м. + ТЗВ, [грн]. (3.11)
Загальна сума за статтею становить ______________(грн).

Стаття 2 Допоміжні матеріали
До допоміжних матеріалів відносять, наприклад, спирт, клей, пакувальні матеріали тощо.
В м = Ц * К, [грн] (3.12)
Дані заносимо в таблицю 3.5.
Таблиця 3.5 – Відомість допоміжних матеріалів

Найменування

Од. ви-
міру

Ціна за одиницю виміру,
грн.

Кіль
кість,
шт.

Сума,
В м., грн

Трансп. витрати
ТЗВ,
грн
Сума
В доп.м, грн


Разом
Стаття 3 Основна заробітна плата основних робочих
Для проектування в економічній частині основної заробітної плати основних робітників вважається за доцільне використовувати відрядно-преміальну систему оплати праці.
Відрядна розцінка - оплата праці робітників за виконання однієї операції, вона розраховується шляхом перемноження годинної тарифної ставки за відрядною формою, в гривнях, і норми часу на виконання операції, в нормо-годинах.

Рвід = Сг * Тшт.к., [грн] (3.13)
де Сг - погодинна тарифна ставка, грн;
Тшт.к. - норма часу на операцію, ( з таблиці 3.1), год.

С г = грн

Таблиця 3.6 - Розрахунок сумарної відрядної розцінки за одиницю виробу
Найменування технологічних операцій
Розряд робіт
Тшт.к.,
год
Сг.,
Грн.
Рвідр.,
грн.

Разом


На основі сумарної розцінки розраховуємо основну зарплату за формулою:
ЗПосн. = (Рвідр.*( 1 + (/100 ), [грн] (3.14)
де ( - відсоток премії ( 10-30%)
ЗПосн = ......... * ( 1 +___/100 ) = .......... (грн)
Отже, сума витрат за статтею " Основна заробітна плата основних робітників" становить ............ грн.
Стаття 4 Додаткова заробітна плата
Додаткова заробітна плата розраховується за формулою :
ЗПдод = ЗПосн *( / 100, [грн] (3.15)
де ( - процент додаткової заробітної плати, (10-20%).
Отже, сума додаткової зарплати на одиницю виробу становить:
ЗПдод = ............. * ..... / 100 = .............. (грн)
Стаття 5 Єдиний соціальний внесок
При розрахунку використано «Класифікацію галузей економіки та видів робіт за професійним ризиком виробництва» та обрано клас........................................, за яким ЄСВ становить.............%.
ЄСВ = (ЗПосн + ЗПдод ) * ___ / 100, [грн] . (3.16)
Отже, ЄСВ = (.............+..............)*___ / 100 = (грн)

Стаття 6 Інші прямі виробничі витрати
Дана стаття становить 1,5% від загальної суми прямих витрат. До складу інших прямих витрат включаються всі інші виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат, зокрема плата за оренду земельних і майнових паїв, амортизація, витрати на гарантійний ремонт і обслуговування виробленої продукції тощо.
ПВВ = ((Вм + (Вдоп.м + ЗПосн + ЗПдод + ЄСВ) * 1.5 / 100, [грн] (3.17)
ПВВ = (грн)
Розрахунок непрямих витрат
До непрямих витрат належать витрати, повязані з виробництвом декількох видів продукції, які включаються до собівартості продукції за допомогою спеціальних методів.
До непрямих витрат відносяться:
Загальновиробничі витрати.
Адміністративні витрати.
Витрати на збут.
Стаття 7 Загальновиробничі витрати
До складу загальновиробничих витрат включають:
Витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату управління цехами, дільницями, тощо; відрахування на соціальні заходи та медичне страхування апарату управління цехами, дільницями; витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць тощо).
Амортизація основних засобів загально-виробничого призначення.
Амортизація нематеріальних активів загальновиробничого призначення.
Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів загально - виробничого призначення.
Витрати на вдосконалення технології та організації виробництва.
Витрати на опалення, освітлення та інше утримання виробничих приміщень.
Витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці загальновиробничому персоналу; відрахування на соціальні заходи, медичне страхування робітників та апарату управління виробництвом; витрати на здійснення виробничого контролю за якістю продукції, робіт, послуг).
Витрати на охорону праці і охорону навколишнього середовища.
Інші витрати (втрати від браку, оплата простоїв тощо).
Загальновиробничі витрати визначаються в відсотках від суми основної і додаткової заробітної плати основних робітників за формулою.
ЗВВ = (ЗПосн + ЗПдод)* ( /100, [грн] (3.18)
де ( з.в. – відсоток загальновиробничих витрат, (20-30%)
ЗВВ = (грн)
Виробнича собівартість одиниці виробу
Сума всіх виробничих витрат підприємства складає виробничу собівартість.
ВС = (Вм + (Вдоп.м + ЗПосн + ЗПдод + ЄСВ + ПВВ + ЗВВ (3.19)
ВС = (грн)
Стаття 8 Адміністративні витрати
До адміністративних витрат відносяться такі загальногосподарські витрати, які спрямовані на обслуговування та управління підприємством:
Загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, представницькі витрати тощо).
Витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу.
Витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних коштів загальногосподарського використання (амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона).
Винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо).
Витрати на зв’язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо).
Амортизація нематеріальних актів загальногосподарського використання.
7. Інші витрати загальногосподарського призначення.
Адміністративні витрати розподіляються пропорційно заробітній платі основних робітників за формулою:
АВ = (ЗПосн + ЗПдод) * ( /100, [грн] (3.20)
де ( – відсоток адміністративних витрат, (20-30%)
АВ = (грн)
Стаття 9 Витрати на збут
Витрати на збут включають такі витрати, пов’язані з реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг):
Витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції на складах готової продукції.
Оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам та працівникам підрозділів, що забезпечують збут.
Витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг).
Витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування.
Інші витрати, пов’язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг.
Витрати на збут становлять (10...20)% від суми основної та додаткової зарплати.
ВЗ = (ЗПосн.+ЗПдод.)(___/ 100, [грн] (3.21)
ВЗ = (грн)
Розрахунок повної собівартості
Для визначення повної собівартості необхідно до виробничої собівартості додати адміністративні витрати та витрати на збут.
ПС = ВС + АВ + ВЗ, [грн] (3.22)
ПС = (грн)
3.2.2 Розрахунок планових накопичень, ПДВ, відпускної ціни одиниці та рентабельності
Прибуток є основним узагальнюючим показником діяльності підприємства.
Норму прибутку приймаємо в розмірі ___% від повної собівартості, (10-25%)
Пр = ПС *___ / 100 , [грн] (3.23)
Пр = (грн)
Розрахунок відпускної ціни
Ціна – грошовий вираз вартості товару.
За структурою ціноутворення розрізняють:
Оптова ціна підприємства (ОЦ) складається з повної собівартості (ПС) та планових накопичень (Пр) і використовуються для оцінки вартості товарної продукції підприємства.
ОЦ = ПС + Пр , [грн] (3.24)
ОЦ = (грн)
Відпускна ціна (ВЦ) – ціна, яка встановлюється для відпуску продукції в торгівельну мережу. Вона складається з оптової ціни (ОЦ) та податку на додану вартість (ПДВ). ПДВ – є частиною новоствореної вартості і сплачується до Державного бюджету на кожному етапі виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг. ПДВ дорівнює 20 % від ОЦ.
ПДВ=ОЦ * 20 / 100, [грн] (3.25)
ПДВ = (грн)
Отже, ВЦ = ОЦ + ПДВ, [грн] (3.26)
ВЦ = (грн)
Розрахунок рентабельності
Рентабельність – відносний показник ефективності роботи підприємства і обчислюється як відношення прибутку до витрат.Рентабельність повного виробу визначається за формулою

Пр
Р = ---------- * 100 %, [грн] (3.27)
ПС
де Пр – розмір прибутку,
ПС – повна собівартість певного виробу.
Р = (грн)

3.2.3 Складання калькуляції до проекту відпускної ціни
Калькуляція – це обчислення собівартості одиниці продукції, виконання робіт та послуг за встановленою номенклатурою витрат. Дані попередніх розрахунків заносимо в таблицю 3.7.
Таблиця 3.7 - Калькуляція проекту відпускної ціни виробу (послуги)
Найменування статей калькуляції

Сума за проектом, грн.
Питома вага
статті, %

1 Сировина та матеріали з ТЗВ2 Допоміжні матеріали з ТЗВ3 Основна ЗП виробничих робітників4 Додаткова заробітна плата5 Єдиний соціальний внесок6 Інші прямі виробничі витрати7 Загальновиробничі витратиВиробнича собівартість8 Адміністративні витрати9 Витрати на збутПовна собівартість виробу10 ПрибутокОптова ціна виробу11 ПДВВідпускна ціна виробу
Зведемо основні показники практичної частини курсової роботи в таблицю 3.8
Таблиця 3.8 - Основні техніко – економічні показники випуску продукції

Найменування показника
Одиниця вимірювання
Цифрова характеристика

Річна програма виробу
шт


Чисельність основних робітників
чол


Середньомісячна заробітна плата основних робітників
грн


Повна собівартість виробу (послуги)
грн


Плановий прибуток з одиниці виробу(послуги)
грн


Рентабельність одиниці виробу (послуги)
%


Загальний висновок.

· Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 183174
    Размер файла: 174 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий