Перші дні дитини в школі.

Облік оцінювання роботи під час практики «Спостереження за навчально-виховною роботою вчителя-класовода в перші дні дитини в школі»
студентки (а)______ курсу ____________групи ___________________________________________
(Прізвище, ім’я, по-батькові)

п/п
Види діяльності

Бали
Отримані бали
(розподіл по дням)

Всього за практику

Відвідування практики
1/5

Участь в установчій конференції
3

Ведення щоденника
5/5

Педагогічна характеристика
учня
10

Виконання завдань практики
10/5

Чергування під час практики (2)
5/2

Детальний аналіз уроків (2)
10/2

Творча робота
15

Портфоліо досвіду роботи вчителя
30

Виступ – презентація на конференції
15

Виготовлення наочності, дидактичного матеріалу
14

Своєчасне оформлення і здача документації
20

Участь у звітній конференції
3
Максимально можлива кількість балів: 5 (1х5 - за відвідування) + 25 (5х5 за ведення щоденника) + 30 (1х30 за виконання портфоліо досвіду роботи вчителя)+10 (2х5 за чергування під час практики) + 20(10х2 за державний аналіз уроків) +50 (10х5 за виконання завдань практики) + 10 (педагогічна характеристика учня) + 15 (15х1 творча робота) + 6 (2х3 за участь у установчій та підсумковій конференції)+15 (за виступ – презентація на конференції) + 20 (своєчасне оформлення і здача документації) + 14 (виготовлення наочності та дидактичного матеріалу) = 220
Коефіцієнт перерахунку на 100-бальну систему = 2,2
Керівник практики (методист) _________________________________________
(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові) Організація педагогічної практики
Педагогічна практика «Спостереження за навчально-виховною роботою вчителя-класовода в перші дні дитини в школі» проводиться в перший тиждень VII семестру по 6 годин щоденно.
У процесі практики студенти виступають у ролі спостерігачів і помічників учителів перших класів. За цей вид практики студентам виставляється залік.
Перед початком навчального року проводиться настановча конференція.
У ході педагогічної практики студенти виявляють рівень готовності дітей до навчання. Матеріали педагогічної практики оформляються в щоденнику.

Обов’язки керівника педагогічної практики:
Брати учать у настановній та підсумковій конференціях;
Відвідувати уроки і виховні заходи і організовувати їхнє щоденне спостереження та аналіз;
Надавати допомогу практикантам у виконанні завдань педагогічної практики;
Контролювати своєчасне і якісне ведення практикантами звітної документації.
Мета, завдання і зміст педагогічної практики
«Спостереження за навчально-виховною роботою вчителя-класовода в перші дні дитини в школі»
Мета: ознайомлення з особливостями періоду адаптації дитини до нових умов у перший тиждень її перебування у школі, навчання студентів аналізувати педагогічний процес і педагогічні явища, що відбуваються під час перших днів у школі.
Завдання:
Ознайомлення студентів з особливостями формування перших класів.
Розкриття особливостей змісту і методики навчально-виховної роботи з дітьми у перший тиждень навчання.
Ознайомлення студентів з особливостями роботи вчителя з батьками першокласників у перший тиждень навчального року.
Формування дослідницьких умінь, пов’язаних з виявленням рівня готовості дітей до навчання в школі, умінь аналізувати форми організації навчально-виховного процесу, методів і засобів навчання і виховання першокласників, зокрема формування загальнонавчальних та загально пізнавальних умінь.
Зміст:
Спостереження і аналіз проведення батьківських зборів напередодні нового навчального року, роботу з батьками, свята знань, свята першого дзвоника, початок першого навчального року.
Ознайомлення з системою роботи школи по комплектуванню класів, принципами розподілу учнів по класах, розміщення учнів у класах.
Щоденне спостереження і запис всіх уроків. інших заходів першого тижня навчання першокласників, їх обговорення.
Збір матеріалів для написання характеристики на одно з учнів першого класу.
Збір матеріалів про організацію та методику проведення навчально-виховної роботи учителя першого класу.
Допомога учителеві у проведенні фізкультхвилинок, фізкультпауз, організованих перерв, індивідуальних та групових бесід з учнями класу; виготовлення наочності, підписування зошитів. чергування, оформлення класу. підготовка дошки і робочого місця до кожного уроку.
Підготовка до заліку:
здача керівникові практики звітної документації (щоденник), характеристика учня, твір, складання творчого портфоліо вчителя, 2 – 3 кращі зразки наочності чи дидактичного матеріалу.
Оволодіти уміннями:
спостерігати, аналізувати і виявляти особливості навчально-виховної діяльності вчителя у перші дні навчання дітей. використання ним особисто-педагогічних ідей набутків педагогів-новаторів;
виконувати завдання практики на кожен день та робити запис ґрунтовних висновків;
організовувати відпочинок та дозвілля дітей;
визначати готовність до навчання дітей, їхнє ставлення до школи.

Обов’язки студента практиканта:
Кожен день з’являтися у школу за 15 – 20 хвилин до початку уроків.
Вчасно, грамотно і акуратно вести щоденник практики та виконувати передбачений обсяг завдань.
Допомагати учителеві в організації учнів, в підготовці обладнання до уроків, виготовленні наочності, проведення позакласних заходів, організації дозвілля дітей.
Брати учать у чергуванні в якості помічника вчителя початкових класів.


Студент повинен:
Звертатись за допомогою до керівників практики, учителя.
Висловлювати пропозиції, зауваження щодо організації практики керівнику практики.
Своєчасно виконувати завдання практики.


Студент не повинен:
Входити в клас після дзвінка.
Виходити під час уроку з класу.
Розмовляти на уроці.
Завдання на кожен день практики «Спостереження за навчально-виховною роботою вчителя-класовода в перші дні дитини в школі»

Перший день практики – 01.09.2012р.
Спостерігайте! Виконуйте завдання! Робіть висновки!
1. Перша навчальна зустріч учителя з дітьми. Святкова лінійка (детальний опис). Ваші враження. Перший святковий урок навчального року. Спостереження та аналіз уроків.
Звернути увагу на:
створення учителем мікроклімату доброзичливості, поваги, взаєморозуміння, взаємодопомоги у дитячому колективі на перших уроках, під час екскурсії по школі, в їдальні та на перервах;
початок формування загальнонавчальних умінь і навичок;
знайомство учнів з букварем. Створення вчителем умов для розвитку мислення малюків, їхньої зацікавленості в навчанні. Мова вчителя, зовнішній вигляд, етика і такт;
зустріч учителя з батьками після уроків, індивідуальні бесіди.
2. Підсумок дня практики:
аналіз роботи вчителя з вищезазначених завдань;
індивідуальні спостереження;
оцінювання роботи студентів;
ознайомлення студентів із завданнями на тиждень практики.
Примітка: протягом тижня студенти чергують (по двоє на день практики) і
отримують оцінку за свою роботу. В обов'язки чергових студентів входить допомога вчителю в організації перерв, харчування дітей в їдальні, в підготовці класної кімнати, дошки, робочого місця першокласника, дидактичного матеріалу до кожного уроку.
3. Консультація керівника практики (методиста) по складанню творчого портфоліо вчителя.


Другий день практики – 03.09.2012р.
Спостерігайте! Виконуйте завдання! Робіть висновки!
1. Спостереження та допомога вчителю з таких питань:
зустріч дітей вранці;
організація робочих місць школярів, підготовка дошки;
прийоми закріплення загальнонавчальних умінь та їхньої поведінки.
2. Спостереження та аналіз уроку навчання грамоти «Поняття про речення. Графічна модель речення». Визначити поняття, які формує вчитель на цьому уроці.
3. Спостереження та аналіз уроку письма "Письмо ламаних ліній та півовалів. Складання речень за малюнком ".
Звернути увагу на виконання технічних та гігієнічних правил письма, зробити висновки.
4. Спостереження та аналіз уроку математики на тему "Лічба предметів. Поняття: "лівий - правий", "верхній - нижній", "довгий - короткий", "однакові довжини ".
Виділити структурні елементи уроку, прийоми досягнення основної мети та завдань уроку.
5. Підсумок дня практики:
порівняльний аналіз навантаження учнів навчальними завданнями; елементи ігрової діяльності, прийоми зняття втомленості учнів, форми особистісно орієнтованого спілкування (моральна підтримка, повага до вихованця, визнання його людської гідності, розуміння душевного стану, задоволення потреби дитини в особистому контакті з педагогом);
проаналізувати, які педагогічні вимоги до навчання в підготовчий період дотримуються вчителем, а які ні;
особисті спостереження;
консультації з питань виготовлення наочності чи дидактичного матеріалу до уроків.


Третій день практики – 04.09.2011р.
Спостерігайте! Виконуйте завдання! Робіть висновки!
Звернути увагу на організаційні питання до початку уроків: зустріч дітей, бесіда з батьками, організація робочих місць школярів. Аналіз педагогічного такту вчителя, засобів педагогічного впливу, його роботи над формуванням в учнів уваги і уяви на уроці.
Спостереження та аналіз уроків за розкладом:
Читання. " Закріплення уявлень про речення. Режим дня школяра. Правила
поведінки дітей в класі, на уроці".
Математика. "Один і багато. Число і цифра. Назви цифр - 1, 2, 3. '
Підготовка до написання цифр ".
Письмо. "Письмо прямих коротких та довгих ліній із заокругленням внизу. Моделювання речень ".
Звернути увагу під час аналізу на такі завдання:
чи всі можливості теми уроку використав учитель для організації пізнавальної діяльності учнів, формування особистості учня;
навчально-виховна цінність дидактичного матеріалу, чи відповідає він програмовим вимогам, доцільність його використання;
результативність уроків, його спрямованість;
закріплення загальнопізнавальних умінь першокласників.
Отримати завдання від учителя для виготовлення наочності.
Сформулювати основні вимоги до сучасного уроку та критерії його / оцінювання.
Підсумок дня практики:
активна участь в обговоренні поставлених завдань на день практики;
оцінка за роботу (чергування, спостереження, обговорення).
Примітка: методистом виставляється окрема оцінка за виконання студентом 4-го завдання.Четвертий день практики – 05.09.2011р.
Спостерігайте! Виконуйте завдання! Робіть висновки!
Звернути увагу на розв'язання вчителем організаційних завдань до початку занять.
Спостерігати уроки за розкладом. В аналізі відобразити:
як на початку першого та наступного уроків закріплюються правила поведінки та загальнонавчальні уміння учнів на уроках;
детальний аналіз одного уроку із врахуванням навчально-пізнавальної діяльності учнів, розвитку їхньої активності та самостійності, доцільності наочного, роздаткового матеріалу та ігрових елементів;
відповідність методів, прийомів роботи вчителя на уроці навчально-виховним цілям уроку. Чи навчає вчитель учнів самостійної роботи?
Чи використовує основні ідеї педагогів-новаторів?
Звіт студентів про виготовлення наочності. Визначити кращі зразки наочності та дидактичного матеріалу для виставки в коледжі.
Підсумок дня практики:
обговорення самостійних спостережень;
перевірка-щоденників;
консультація з питань написання студентами творчих звітів практику.
П’ятий день практики – 06.09.2011р.
Спостерігайте! Виконуйте завдання! Робіть висновки!
Спостерігати всі уроки за розкладом:
звернути увагу на організаційні моменти робочого дня учнів. Чим вони відрізняються від попередніх днів?
проаналізувати роботу вчителя і учнів за підручником на всіх уроках. Визначити мету.
способи організації розумової діяльності учнів під час введення нових понять;
прийоми актуалізації знань учнів на уроках математики, письма, читання, їх ефективність;
запитання вчителя до учнів, їх чіткість, науковість, послідовність, доступність, однозначність тощо. Чи орієнтують питання на пізнання нового, на виконання учнями логічних операцій, чи формуються загальнопізнавальні уміння першокласників.
Зробити детальний аналіз уроку (за вибором) з погляду визначення його
типу, логіки та структурних компонентів.
Взяти участь у батьківських зборах, які проводить вчитель після першого
тижня перебування дитини в школі. Зробити особисті висновки.
Підсумок дня практики:
аналіз вчителем роботи з дітьми в перші дні перебування дитини в школі;
перевірка творчих робіт студентів;
аналіз і узагальнення, оцінювання результатів практики;
підготовка до конференції.
Звітна документація студентів з педагогічної практики «Спостереження за навчально-виховною роботою вчителя-класовода в перші дні дитини в школі»

По закінченню педагогічної практики «Перші дні дитини в школі» студенти представляють методисту таку звітну документацію:
Щоденник педагогічної практики.
Психолого-педагогічну характеристику на учня першого класу (адаптація дитини)
Творчу роботу (твір).
Творче портфоліо вчителя.
Детальні спостереження і аналіз двох уроків.
2 – 3 кращих зразки наочності чи дидактичного матеріалу.Щоденник студента з педагогічної практики
Титульна сторінка

Щоденник з педагогічної практики
«Спостереження за навчально-виховною роботою вчителя-класовода в перші дні дитини в школі»
проведеної в 1 – __ класі
ЗОШ ____ м. Києва
студентки (а) ________ курсу _________групи
_____________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
I сторінка щоденника

ЗОШ (тип школи вказати) –
Клас –
Вчитель класу –
Методист –

II сторінка щоденнику
Розклад уроків;
Розклад дзвінків.
Призвіще, ім’я дитини, з якою ведеться спостереження.


Щоденник складається з 2х розділів:
I розділ:
довідковий матеріал( 3 – 10 сторінок);
мета і завдання практики;
зміст практики;
обов’язки практиканта;
схема психолого-педагогічної характеристики учня першого класу.
II розділ:
виконання завдань практики;
спостереження і аналіз організації навчально-виховного процесу;
щоденне оцінювання виконання завдань практики студентом.

Дата –
Урок –
Тема –
Мета –
Хід уроку
Аналіз
Дані спостереження за учнем


позитивне
негативнеПсихолого-педагогічна характеристика-спостереження особистості учня першого классу. Загальні вимоги до написання психолого-педагогічної характеристики-спостереження учня першого классу
І. Методика вивчення особистості учня першого класу
1. Вибір учня з метою вивчення його особистості необхідно завершити протягом першого дня педагогічної практики.
2. Вибір учня слід погодити з керівником педагогічної практики.
3. Учні не повинні знати, що виступають у ролі об'єкта спеціального вивчення. Воно повинно проводитись непомітно, ненав'язливо, тактовно, в атмосфері доброзичливості та поваги до особистості.
4. Вивчення особистості учня необхідно здійснювати цілеспрямовано - за програмою, систематично, різними методами і в різних ситуаціях.
5. Основними методами дослідження є:
спостереження
аналіз продуктів діяльності
опитування учнів, учителів, батьків;
тестування;
6. Дані вивчення особистості учня необхідно регулярно записувати у педагогічний щоденник за системою, визначеною схемою.
II. Вимоги до змісту характеристики-спостереження
1. Характеристика-спостереження повинна бути написана на основі власного фактичного матеріалу як результат самостійного дослідження.
2. У характеристиці-спостереженні мають бути представлені власні експериментальні дані, одержані за допомогою сучасних методів дослідження (спостереження, анкетування, тестування, аналіз продуктів діяльності).
3. У характеристиці студент-практикант повинен продемонструвати уміння самостійно аналізувати та оцінювати педагогічні факти і явища, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, аргументувати думки і твердження, робити висновки.
4. Психолого-педагогічна характеристика - це фактично творча наукова робота щодо адаптації дитини до умов навчання в школі, тому вона передбачає відповідний науковий стиль і вільне оперування психолого-педагогічною термінологією.
5. Вивчення особистості учня - не самоціль, а засіб правильного і ефективного впливу на школярів, тому останній розділ характеристики спостереження є найважливішим і найскладнішим. Педагогічні висновки, поради, рекомендації повинні бути конкретними, обґрунтованими і логічно випливати з усіх попередніх розділів характеристики.

III.

IV. Вимоги до оформлення характеристики
Титульна сторінка оформляється так:
Психолого-педагогічна характеристика особистості учня (учениці) ... класу ЗОШ №... м. Києва
(прізвище та ім'я у родовому відмінку), складена студенткою-практиканткою
курсу групи
(прізвище, ім'я, по батькові - в орудному відмінку)
Сторінки характеристики повинні бути пронумеровані і мати поля.
Розділи характеристики повинні бути сформульовані відповідно схеми.
Характеристика повинна бути написана чітким, розбірливим почерком, грамотно у мовно-літературному відношенні.
Орієнтовний обсяг характеристики - 3-4 друкованих сторінок (14 шрифт, 1,5 інтервал).

Орієнтовні зразки схем характеристик учня першого класу

Перший варіант
1. Вік. Зовнішній вигляд, загальний стан здоров'я.
2. Чи був у дитячому садочку?
3. Склад сім'ї.
4. Усна мова (наявність чи відсутність недоліків мови, вміння розповідати, запас казок і віршів, вміння їх читати і розповідати).
5. Уміння писати букви і речення. Пише олівцем, ручкою.
6. Читання: знання букв, уміння читати.
7. Рахунок. Вміння розв'язувати прості приклади, задачі.
8. Просторові і часові уявлення: спереду, ззаду, вправо, вліво, вверх, вниз, близько, далеко, завтра, вчора, ранком, вдень.
9. Суспільні уявлення:
а) де живеш?;
б) прізвище, ім'я, по батькові батьків;
в) з ким дружиш? Що любиш робити разом?;
г) для чого ти прийшов у школу?;
д) які професії знаєш?;
е) хто захищає нашу Батьківщину від ворогів?
10. Навички культурної поведінки. Ставлення до старших, молодших, знання слів ввічливості, вміння користуватися ними.
11. Уявлення про природу, пори року, яка була пора перед цією? Які квіти ти знаєш? Які дерева ти знаєш? Чому ти думаєш, що це дуб, береза, клен? Які птахи знаєш? Назвіть птахів у дворі. Свійські тварини. Які ти знаєш свійські тварини?
12. Що ти вмієш робити самостійно. Ставлення до праці, участь у домашній праці.
13. Малювання. Які квіти ти знаєш? Що любиш малювати? Зразки малюнків.
14. Улюблені пісні та ігри.
15. Санітарно-гігієнічні навички шестирічок.

Другий варіант
1. Загальні відомості про учня: вік, склад сім'ї, матеріальне забезпечення та побутові умові, стан здоров'я, зовнішній вигляд, чи відвідував дитячий садок.
2. Характеристика знань і умінь, з якими прийшов учень:
відсутність чи наявність дефектів мовлення, уміння розповідати; запас віршів, казок, уміння їх переказувати і декламувати;
знання букв, уміння читати, якість читання;
уміння писати букви, слова, речення, володіння друкованим або рукописним шрифтом, пише олівцем чи ручкою;
уміння: рахувати до 10, 20, 100 і у зворотному напрямку, розв'язувати приклади і задачі, порівнювати безліч предметів, додавати, віднімати, множити, ділити; відрізняти та називати геометричні фігури;
уміння відрізняти кольори;
уміння малювати.
3. Володіння просторовими і часовими уявленнями: "попереду", "позаду", "сьогодні", "завтра", "вчора";
суспільними уявленнями: де ти живеш?, назва міста, вулиці; де працюють тато і мама?, що вони роблять на роботі?, що подобається у нашому місті (селі)?, для чого прийшов до школи?, для чого потрібно вчитись?, хто захищає нашу Батьківщину?;
уявлення про природу? Яка зараз пора року?, яка була перед цим?, яка буде потім?, які квіти ти знаєш?, які дерева знаєш?, яких тварин знаєш?, покажи паву, орла...;
навичками ручної праці: що вмієш робити?, ставлення до праці;
навичками культурної поведінки: відношення до старших, молодших, однокласників, знання "чарівних" слів і вміння ними користуватись, уміння користуватись носовичком, серветкою, столовими приборами, поведінка за столом у їдальні;
знання пісень, танців.
4. Пропозиції та висновки про вихованість дитини.

Психолого-педагогічна карта учня (схема М.Г. Тайчинова)
1. Прізвище, ім'я.
2. Вік, клас.
3. Відомості про здоров'я (виписка з медичної картки).
4. Характеристика сім'ї.
5. Короткі відомості про розвиток у попередні роки.
6. Відомості про успішність; дисциплінованість.
7. Прояв здібностей, нахилів, інтересів.
8. Прояв самостійності, активності, ініціативи.
9. Яскраво виражені моральні якості (доброзичливість, колективізм, почуття власної гідності, гуманність, відповідальність, співчуття тощо).
10. Участь у громадсько-корисній праці.
11. Режим дня і його виконання.
12. Рівень інтелектуального розвитку; уважність.
13. Особливості темпераменту.
14. Ставлення до зауважень.
15. Реакція на заохочення; реакція на покарання.
16. Характеристика волі, уміння доводити почату справу до кінця.
17. Наполегливість; рішучість.
18. Взаємовідносини із дорослими (в тому числі з педагогами), товаришами, колективом.
19. Наявність морального ідеалу (з творів мистецтва і літератури, з життя).
20. Чи має друзів, характер дружби.
Тематика творів для студентів

1. Як би я провела перший урок у першому класі?
2. Підготовча робота вчителя до навчання першокласника.
3. Настрої, переживання, поведінка дітей у перший день навчання в школі.
4. Перші уроки математики в 1 класі.
5. Види наочних посібників, їх місце і прийоми використання на перших уроках математики.
6. Види наочних посібників, їх місце і прийоми використання на уроках читання і письма.
7. Види робіт з розвитку мови в перші дні навчання.
8. Своєрідність організації і проведення перших навчальних занять з першокласниками.
9. Виявлення рівня уявлень першокласників про явища природи, суспільного життя.
10. Виховна робота у перші дні дитини в школі.
11. Індивідуальна робота з першокласниками в перший тиждень навчання в школі.
12. Особливості роботи вчителя першого класу з батьками в перші дні навчання в школі.
13. Прищеплення санітарно-гігієнічних навичок і культури поведінки.
14. Проведення спортивно-оздоровчої роботи в перший тиждень навчання першокласників.
15. Формування учнівського колективу в перші дні навчання в школі.
16. Особливості психічного розвитку шестирічок.
17. Розвиток мислення першокласників в перші дні навчання в школі.
18. Як би я провела перший тиждень навчання в школі в першому класі?


15

Приложенные файлы

  • doc 158968
    Размер файла: 174 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий