план роботи ПЦК ХД 2017-18р

Генічеське медичне училище
Херсонської обласної ради
П(Ц)К хірургічних дисциплінЗ А Т В Е Р Д Ж У Ю:
заступник директора
з навчальної роботи
_________ А.М. Грекова


ПЛАН РОБОТИ
предметної (циклової) комісії
хірургічних дисциплін
на 2017 - 2018 навчальний рік

Розглянуто і схвалено на засіданні П(Ц)К хірургічних дисциплін
Протокол № ___ від __________ 20___ р.
Голова П(Ц)К _______ Т.В. Білонога
Генічеськ-2017
І. Проблема, над якою працює педагогічний колектив Генічеського медичного училища ХОР:
" Удосконалення рівня професійної компетентності викладачів ".

Методична проблема, над якою працює методкабінет Генічеського медичного училища ХОР:
" Удосконалення професійної майстерності педагогічних кадрів, підвищення результативності та якості навчального процесу шляхом впровадження освітніх технологій ".

Методична проблема, над якою працюють викладачі П(Ц)К хірургічних дисциплін у 2017-2018 н. р.:
" Педагогічна майстерність і шляхи її формування".

Завдання щодо реалізації методичної проблеми П(Ц)К хірургічних дисциплін:
- удосконалення педагогічної майстерності викладачів як запорука підвищення якості знань студентів;
- впровадження інтерактивних та інноваційних методів у навчальний процес;
- удосконалення методики лекційно-семінарської системи навчання;
- вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду;
- вивчення спадщини видатних педагогів, лікарів та впровадження їх ідей у навчальний процес;
- використання міждисциплінарної інтеграції при вивченні клінічних дисциплін;
- удосконалення методичного забезпечення тематичного контролю знань;
- підготовка студентів із дисциплін хірургічного профілю до ліцензійного іспиту Крок М.
- покращення та активізація науково-дослідницької роботи студентів;
- удосконалення методики та навчально-методичного забезпечення самостійної позааудиторної роботи студентів;
- підготовка до акредитації спеціальності 5.12010101 "Лікувальна справа"№ з/о
Заходи
Термін
виконання
Відповідальні
Відм.
про викон

ІІ. Організаційна робота


Обговорити та рекомендувати до затвердження:
- план роботи та план засідань предметної циклової комісії;
- плани роботи кабінетів;
- плани роботи гуртків;
- робочі навчальна програми з дисциплін П(Ц)К для спеціальностей:

223 "Медсестринство"
спеціалізація"Сестринська справа"
спеціалізація "Лікувальна справа"
- матеріали підсумкового контролю знань
( білети до дифзаліків та екзаменів)
вересень
голова П(Ц)К, викладачіЗатвердити:
- індивідуальні плани роботи викладачів;
- графік проведення відкритих занять;
- графік написання методичних матеріалів;
- графік взаємовідвідування занять викладачами та головою П(Ц)К,
- графік проведення викладачами консультацій та відпрацювань студентами пропущених занять;
- графік проведення відкритих занять
вересень
голова П(Ц)КПідготувати навчальні кабінети до нового навчального року. Проаналізувати стан забезпечення навчальних аудиторій П(Ц)К методичними матеріалами, наочними засобами та обладнанням і розробити заходи по усуненню недоліків для підготовки до акредитації спеціальності
5.12010101"Лікувальна справа"
вересень
зав.
кабінетамиОрганізувати роботу предметних гуртків
вересень
керівники
гуртків
Рекомендувати викладачам П(Ц)К підвищення ділової кваліфікації на курсах ФПК
за планом метод.
кабінету
голова П(Ц)КОрганізувати рецензування навчальної літератури, методичних розробок, рекомендацій, матеріалів для підготовки до ліцензійного іспиту Крок М
протягом
навчального
року
голова П(Ц)КПоновити методичні куточки для студентів новими інформативними матеріалами
вересень
зав.
кабінетамиПровести роботу по ремонту та оновленню таблиць, підручників, навчальних посібників силами студентів під керівництвом викладачів П(Ц)К
протягом
навчального року
зав.
кабінетамиВзяти участь у проведенні Днів відкритих дверей училища
за планом
роботи
училища
голова П(Ц)К
зав.
кабінетами
лаборантиСкласти заявки на придбання обладнання для проведення практичних занять та матеріалів для проведення поточного ремонту
вересень
зав.
кабінетамиОрганізувати виставку сучасної наукової літератури з проблем профілактика абортів, вагітність без шкідливих звичок
грудень
голова П(Ц)К
викладачі


ІІІ. Навчально-методична робота


Зробити аналіз виконання плану роботи П(Ц)К за 2016-2017 н. р. та розробити заходи по покращенню методичної роботи
серпень
вересень
голова П(Ц)К
викладачіЗробити аналіз результатів державного комплексного екзамену та іспиту Крок М зі спеціальності 5.12010101"Лікувальна справа" і 5.12010102 "Сестринська справа" та розробити заходи для покращення якості підготовки спеціалістів
серпень
вересень
голова П(Ц)К
викладачіПровести аналіз результатів атестації П(Ц)К, розробити заходи для усунення недоліків у роботі
бересень
голова П(Ц)КЗабезпечити систематичний аналіз успішності студентів з дисциплін циклу
протягом
року
голова П(Ц)К
викладачіСкласти графік написання методичних доповідей, розробок, рекомендацій та контролювати його виконання
вересень
голова П(Ц)К
викладачіСкласти збірники тестових завдань з коментарями правильних відповідей з фахових дисциплін спеціальності
223 "Медсестринство"
- спеціалізація "Лікувальна справа"
- спеціалізація "Сестринська справа"
для підготовки до іспиту Крок М та комплексного кваліфікаційного екзамену
жовтень
голова П(Ц)К
викладачіОбговорити та затвердити матеріали для проведення відкритих занять викладачів згідно графіку.
вересень
Голова П(Ц)КПровести огляд нової навчально-методичної літератури (зміст, форми і методи навчання) для викладачів та студентів
вересень
лютий
викладачі П(Ц)К
бібліотекаВідвідувати школу педагогічної майстерності та школу молодого викладача
за графіком методичного об'єднання
голова П(Ц)К
викладачіПідготувати методичні матеріали до проведення заходів тижня акушерства-гінекології та ПС і РЗ
грудень
голова П(Ц)К
викладачі
керівники
гуртківДо науково-методичної конференції організувати виставку методичних матеріалів, підготованих викладачами П(Ц)К (доповіді, методичних рекомендації до СПРС, методрозробки, друковані роботи викладачів П(Ц)К) тощо)
квітень
голова П(Ц)К
викладачіВзяти участь у педагогічних читаннях " Формування культури спілкування, безпечного толерантного середовища та інформаційної культури учасників навчального процесу"
січень
Голова П(Ц)К
викладачіЗробити аналіз виконання плану роботи П(Ц)К та стану успішності студентів за І семестр 2017-2018 н. р., розробити конкретні заходи для покращення якості підготовки студентів
січень
Голова П(Ц)К
викладачіВзяти участь у науково-методичній конференції викладачів "Методична культура викладача – запорука педагогічної майстерності"
січень
Голова П(Ц)К
викладачіПідготувати до друку та прорецензувати посібники:
- Збірник тестових завдань з фахових дисциплін спеціальності 223 "Медсестринство";
- Збірка лекцій з хірургії для спеціальності 22
·3 "Медсестринство ";


квітеньголова П(Ц)К
викладачіНадавати методичну допомогу викладачам-початківцям та сумісникам.
протягом
навчального року
голова П(Ц)К
викладачіРозглянути та обговорити звіт і характеристику викладачів, які підлягають черговій (позачерговій) атестації
березень
голова П(Ц)К
викладачіРозробити план заходів по підготовці до акредитації
спеціальності 223 "Медсестринство"
спеціалізація "Лікувальна справа"
підготувати методичні матеріали забезпечення викладання дисциплін, що контролюються П(Ц)К
Згідно плану підготовки до акредитації училища
Голова П(Ц)К, викладачіРозробити план заходів по підготовці до проведення іспиту Крок М спеціальності 223 "Медсестринство" та контролювати його виконання.
вересень
грудень
березень
голова П(Ц)К
викладачіСпланувати та розробити заходи по вивченню досвіду роботи викладача Загородня О.В. "Використання педагогічних технологій на заняттях акушерства і гінекології " у 2017-2018 н.р.
протягом
року

голова П(Ц)КРегулярно відвідувати методичні наради
за графіком методичного об'єднання
голова П(Ц)КПідготувати доповідь на засідання методичної ради на тему:
- "Особливості сучасного заняття"
- "Використання інформаційних та комунікаційних технологій під час вивчення
хірургії "
грудень

березень
голова П(Ц)КПрийняти участь у конкурсах "Найкращій викладач", "Найкраще відкрите заняття", в огляді-конкурсі "Найкраща П(Ц)К"
квітень-
травень
голова П(Ц)К
викладачіПроводити метод. семінари, тренінги, лекції з молодими спеціалістами, викладачами -сумісниками з метою удосконалення їх пед. майстерності
за графіком методичного об'єднання
голова П(Ц)К
методист
училищаБрати участь у всіх методичних заходах училища (науково-практичних конференціях, педагогічних читаннях, тренінгах, семінарах тощо)
за графіком методичного об'єднання
голова П(Ц)К
викладачі


ІV. Позааудиторна робота зі студентами


Проводити консультації, додаткові заняття, тестування для підготовки студентів до іспиту Крок М
за графіком
викладачі П(Ц)КЗалучати студентів до участі у роботі гуртків, що працюють на П(Ц)К
протягом
навчального року
голова П(Ц)К
викладачіВзяти участь у конференції гуртківців (дослідницька робота або доповідь). Підготувати науко-дослідницьку роботу з проблеми:
"


"
травень
Антропов Ю.І.Підготувати та провести тиждень П(Ц)К хірургічних дисциплін ( з дисципліни " Акушерство і гінекологія". В рамках тижня провести такі відкриті заходи:
студентську конференцію Гордість коледжу – його випускники, присвячену працівникам лабораторної служби Херсонщини;
зустріч з професією для студентів гр.Фл-11 спеціальності "Технології медичної діагностики та лікування";
презентація спеціальності "Технології медичної діагностики та лікування";
студентську конференцію з проблем здорового харчування.
грудень

голова П(Ц)К
викладачіПідготувати по хірургічним дисциплінам студентів до участі у конкурсі "Кращий за фахом"
березень
квітень
голова П(Ц)К
викладачі


V. Робота з вмнз регіону


Обмінюватися досвідом роботи з викладачами медичних навчальних закладів регіону (БМК ХОР; ХБМК ХОР)
протягом
навчального року
голова П(Ц)К
викладачіЗабезпечити вивчання викладачами П(Ц)К навчальних програм, посібників, підручників, методичних розробок, створених викладачами регіону
протягом
навчального року
голова П(Ц)К
викладачіВзяти участь у конференції науково-дослідних робіт студентів медичних навчальних закладів Херсонської області
червень
голова П(Ц)К
викладачіВзяти участь у проведенні семінарів, конференцій із залученням провідних спеціалістів установ охорони здоров’я
протягом
навчального
року
голова П(Ц)К
викладачіЗ метою обміну досвідом роботи розповсюджувати кращі методичні розробки проведених відкритих занять та виховних заходів, Підготувати методичні матеріали до друку у збірці кращих робіт викладачів регіону
згідно плану роботи
метод
кабінету
голова П(Ц)К
викладачі


VІ. Організація контролю за навчально-виховним процесом
з метою підвищення якості знань студентів


Організувати контроль за виконанням плану роботи П(Ц)К, заслухати такі питання:- про підготовку студентів IV курсу
спеціальність 223 " Медсестринство " до іспиту Крок М та комплексного кваліфікаційного екзамену;
грудень,
травень
голова П(Ц)К
викладачі- про виконання індивідуальних планів роботи викладачів;
січень
травень
голова П(Ц)К
викладачі- про виконання планів роботи гуртків;
квітень
голова П(Ц)К- про виконання планів роботи навчальних кабінетів;
березень
зав.
кабінетами- про роботу зі студентами нового набору;
листопад
класні
керівники- про стан викладання та забезпечення навчально-методичною документацію дисциплін, що контролюються П(Ц)К, на спеціальності
223 "Медсестринство"
спеціалізація
"Сестринська справа"
"Лікувальна справа";
ІІ семестр 2017-2018 н.р.
голова П(Ц)К
викладачі- про організацію та проведення СПРС;
грудень
квітень
викладачі- про стан трудової дисципліни;
листопад
квітень
голова П(Ц)К- про критерії оцінювання знань студентів та об’єктивність виставлення оцінок викладачами П(Ц)К
жовтень
викладачі
голова П(Ц)КПровести аналіз тематичних атестацій студентів з дисциплін циклу хірургічних дисциплін
грудень
квітень
голова П(Ц)ККонтролювати проведення консультацій та відпрацювань пропущених студентами занять, ведення викладачами облікового журналу
протягом
навчального
року
голова П(Ц)КВикликати на засідання П(Ц)К невстигаючих студентів
протягом
навчального
року
голова П(Ц)К
викладачіПеревіряти стан виконання навчальних
планів та робочих програм
протягом
навчального
року
голова П(Ц)КПеревірити та обговорити на засіданнях П(Ц)К питання про стан викладання та якість знань студентів з фахових дисциплін спеціальності 223 "Медсестринство"
грудень
квітень
голова П(Ц)К
викладачіПеревіряти ведення навчально-облікової документації викладачами П(Ц)К (журнали академічних груп) та заслухати питання на засідання П(Ц)К
1 раз на місяць
голова П(Ц)КЗдійснювати контроль за проведенням та оцінюванням самостійної позааудиторної роботи студентів під час навчальних занять, виробничої та переддипломної практик
протягом
навчального
року
голова П(Ц)К
викладачіПроводити аналіз методичного забезпечення і оцінювання тематичного контролю знань студентів з дисциплін П(Ц)К хірургічного профілю
протягом
навчального
року
голова П(Ц)К
викладачіПровести зрізи практичних навичок студентів спеціальності 223 "Медсестринство"
грудень
березень
голова П(Ц)К
викладачиОбговорювати якість виконання раніше
прийнятих рішень
протягом
навчального
року
голова П(Ц)К
викладачі13PAGE 15


13PAGE 14715
Заголовок 115

Приложенные файлы

  • doc 131740
    Размер файла: 174 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий