Методичка

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ
Кафедра менеджменту невиробничої сфери

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
по навчальної практики «Вступ до фаху»
для студентів денної форми навчання
фахівців галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»
напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»
професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування»
варіативної компоненти «Менеджмент невиробничої сфери»Затверджено
на засіданні кафедри
менеджменту невиробничої сфери
Протокол №1 від 30.08.2011р.
Донецьк 2011 УДК 371.133
ББК Ч-4
авт R13

Робоча навчальна програма по навчальної практики «Вступ до фаху» для фахівців галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування» варіативної компоненти «Менеджмент невиробничої сфери» / Уклад.: В.В. Дорофієнко, Л.В. Малік , І.Ю. Плахута,. – Донецьк: ДонДУУ, 2011 – 34 с.

До методичних вказівок входять цілі та задачі, основні питання змісту навчальної практики «Вступ до фаху», обов'язки студентів. Дані вказівки по організації і проведенню практики, містять вимоги до змісту й оформлення реферату, перелік рекомендованої літератури для опрацювання.

Укладачі:

Ст.викладач Л.В.Малік
Асистент І.Ю. ПлахутаВідповідальний за випуск,
д.е.н., професор


В.В. Дорофієнко
ЗМІСТ
ВСТУП
1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 7
2.ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ 9
3.ЗМІСТ ПРАКТИКИ 10
4.ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ 20
5.КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК СТУДЕНТА 26
6.ЛІТЕРАТУРА ТА МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ 27
ДОДАТОК № 1 31
ДОДАТОК № 2 32
ДОДАТОК № 3 33
ДОДАТОК № 4 34
ВСТУП
Процес інтеграції вищої освіти України до освітнього простору Європи потребує особливої уваги до якості та практичної спрямованості знань студентів. Практична реалізація положень Болонського процесу передбачає необхідність значної уваги до конкурентоспроможності випускників вищих навчальних закладів, яка визначається високим ступенем професійної готовності до роботи в реальному бізнес-середовищі, зокрема аспектами відповідності змісту навчання потребам підприємств, глибині знань, здатності випускників швидко та ефективно адаптуватися до вимог ринку, успішно реалізовуючи отримані знання.
Перед кафедрою стоїть задача забезпечення в рамках навчальних планів підготовки фахівців не тільки якісними фундаментальними знаннями, а й практичними навичками і вміннями. Варто також наголосити, що потреба в знаннях, уміннях та навичках випускників багато в чому визначається особливостями та перспективами господарської діяльності економічних суб’єктів. З огляду на це збільшується значення найтіснішого контакту студентів з майбутніми роботодавцями, коли відбувається безпосередній процес оцінки теоретичних знань, удосконалення практичних навичок та коригування змісту подальшого навчання.
Викладене дає підстави стверджувати, що розвиток професійної та освітньої мобільності української молоді, зокрема, студентів ДонДУУ, в межах Болонського освітнього простору є неможливим без налагодження належної практичної підготовки, яка органічно доповнить теоретичне навчання і стане запорукою конкурентоспроможності та затребуваності випускників на ринку праці.
Одним із засобів забезпечення вищезгаданої мобільності з точки зору підвищення об’єктивності вимог до практичної підготовки студентів, а також з метою уніфікації підходів до оцінювання знань є кредитно-модульна система організації навчального процесу. Впровадження її відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 774 від 30.12.2005 р. „Про впровадження кредитно-модульної системи в навчальний процес” та наказу ректора ДонДУУ № 76 від 26.01.2006 р. „Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в Донецькому державному університеті управління” має сприяти розв’язанню наступних задач:
об’єктивне визначання змісту практичної підготовки та обсягу фахових завдань, які мають вирішуватися в ході проходження практики, виходячи з оцінок їх трудомісткості й кількості кредитів, відведених в межах навчального плану під відповідний вид практики;
чітке визначення змістовних модулів практичної підготовки, які оцінюються при виставленні модульної оцінки за відповідний вид практики;
розробка критеріїв оцінювання змістових модулів практичної підготовки студентів. Робоча навчальна програма «Вступ до фаху» є навчально-методичним документом, що визначає її проведення зі спеціальності 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування» варіативної компоненти «Менеджмент невиробничої сфери»
Робоча навчальна програма «Вступ до фаху» розроблена у відповідності з наступними документами:
освітньо-професійною програмою та навчальним планом підготовки студентів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” за спеціальністю „Менеджмент організацій” (спеціалізація „Менеджмент невиробничої сфери”);
„Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України”, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року № 93;
Методичними рекомендаціями щодо організації, проведення і контролю всіх видів практики у ДонДУУ/ Уклад. В.В. Бурега, М.З Бойкова. – – Донецьк: ДонДУУ, 2006. – 71с.
Практика «Вступ до фаху» є одним з найважливіших видів навчального процесу. Її основне призначення – максимально приблизити теоретичну підготовку студентів до їх практичних дій, націлити на придбання навиків та досвіду самостійної роботи шляхом використання процесів, операцій, процедур, рішень, що властиві майбутній професії.
Навчальним планом передбачається проведення практики «Вступ до фаху» тривалістю 54 годин.
Об’єктами практики – є державні установи та підприємства невиробничої сфери різних форм власності та організаційно-правових форм, а також органи державного управління та місцевого самоврядування.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Нормативні документи
- Методичні вказівки по організації і проведенню навчальної практики «Вступ до фаху» студентів спеціальності напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування» варіативної компоненти «Менеджмент невиробничої сфери»:
- «Положення по організації навчального процесу у вищих навчальних закладах» (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України №161 від 02.06.93);
- навчальний план напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування» варіативна компонента «Менеджмент невиробничої сфери»;
- «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженим наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року № 93;
- програми наскрізної практичної підготовки для фахівців з узагальненим об’єктом діяльності напрямку підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування» варіативної компоненти «Менеджмент невиробничої сфери».

1.2. Мета та задачі навчальної практики
Мета навчальної практики «Вступ до фаху» - ознайомити студентів першого курсу з особливостями майбутньої професії, її змістом та завданнями управлінської діяльності, роллю керівників різних рівнів в управлінні сучасними підприємствами, особливостями організації підготовки фахівців з менеджменту.
Головні завдання навчальної практики:
ознайомити студентів з основними положеннями про організацію вищої освіти в Україні та її особливості в ДонДУУ, надати стислу інформацію про Болонський процес;
ознайомити студентів із загальними питаннями Державного стандарту вищої освіти в Україні та організаційно-методичним підґрунтям навчання у ВНЗ;
розкрити особливості організації навчальної, науково-дослідної, самостійної і виховної роботи на кафедрі менеджменту невиробничої сфери та в університеті;
охарактеризувати новітні інноваційні та комп’ютерні технології, методи активізації навчання під час проведення лекційних, семінарських занять, практикумів, поточного та підсумкового контролю знань, державної діагностики якості підготовки студентів;
визначити місце та роль фахівця з менеджменту в розвитку підприємства та галузі в цілому на сучасному етапі;
дати огляд змісту навчального плану фаху, структурою, послідовністю та взаємозв'язком між дисциплінами, що будуть вивчатися;
визначити види, місце, зміст і терміни навчальної, комплексної бакалаврської, комплексної з фаху та переддипломної практик у забезпеченні ґрунтовних практичних умінь і навичок у підготовці фахівця;
ознайомити студентів зі сферою їх майбутньої професійної діяльності та основних типів підприємств;
довести до відома перелік посад, що може обіймати випускник кафедри менеджменту невиробничої сфери ДонДУУ;
акцентувати увагу студентів на вимогах освітньо-професійної програми підготовки та освітньо-кваліфікаційної характеристики щодо знань, умінь та практичних навичок, які повинен мати відповідний фахівець з менеджменту.
2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ

2.1. Вимоги до об'єкту практики
Навчальна практика проходить безпосередньо в університеті.
Відповідно до робочого плану навчальна практика проводиться протягом 1 тижня, в терміни, передбачені графіком навчального процесу на поточний навчальний рік. Практика припускає роботу студента як в аудиторіях, так і в читальних залах, бібліотеках. Учбово-методичне керівництво практикою здійснюють викладачі кафедри «Менеджмент невиробничої сфери», які щорічно призначаються розпорядженням по кафедрі.

2.2. Керівництво практикою від кафедри
До керівництва практикою студентів залучаються досвідчені викладачі кафедри.
Обов’язки керівника практики:
1. Видача індивідуальних завдань студентам.
2. Складання графіка проходження практики студентами.
3. Проведення консультування з питань програми практики і здійснення контролю за її виконанням.
4. Організація зустрічі-лекцій з провідними спеціалістами, економістами і менеджерами області.
5. Організація екскурсій на підприємства.
6. Прийом рефератів по завершенні практики.
3. ЗМІСТ ПРАКТИКИ

Тема 1. Вища освіта в Україні у контексті Болонського процесу. Державний стандарт вищої освіти в Україні

Система вищої освіти в Україні та перспективи її розвитку. Входження до Єдиного європейського освітнього простору. Болонський процес як засіб інтеграції та демократизації вищої освіти країн Європи. Європейська кредитно-трансферна система (ЕСТ8). Таблиця відповідності шкали оцінювання ЕСТ8 з національною системою оцінювання в Україні та ВНЗ.
Ступеневість вищої освіти, стисла характеристика освітньо-кваліфікаційних рівнів підготовки фахівців: «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». Напрями підготовки та спеціальності.
Система державних стандартів вищої освіти. Галузеві стандарти напряму «Менеджмент». Варіативні освітньо-кваліфікаційні характеристики та освітньо-професійні програми всіх рівнів підготовки з професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування».

Тема 2. Роль кафедри «Менеджмент невиробничої сфери» в підготовці фахівців

Ознайомлення з кафедрами ДонДУУ. Перелік профілюючих дисциплін окремих кафедр.
Кадровий склад випускової кафедри.
Роль випускової кафедри у забезпеченні змісту та організації підготовки фахівців з менеджменту: розроблення варіативної компоненти освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми, навчальних планів, формування навчально-методичного комплексу спеціальності, організація усіх видів практики та керування ними, викладання профільних професійно-орієнтованих дисциплін, державна діагностика рівня знань студентів.
Ознайомлення з навчальним планом: графік навчання, навчальні дисципліни та послідовність їх вивчення, структурно-логічна схема, загальний обсяг навчальних годин та їх структура за формами організації навчання (аудиторна, самостійна робота), видами аудиторних занять (лекції, практичні та лабораторні заняття). Характеристика та зміст навчально-методичних комплексів дисциплін з фаху.
Організація навчальної роботи на випусковій кафедрі. Характеристика основних дисциплін та спеціальних курсів, закріплених за випусковою кафедрою. Організація індивідуальної роботи зі студентами. Порядок навчально-методичної роботи на кафедрі. Організація науково-дослідної діяльності викладачів і студентів, зв'язки з практикою.
Види і зміст навчальних занять. Роль і місце кожного виду занять у формуванні фахівця.
Лекції, семінарські та практичні заняття як основні форми аудиторних занять. Основні види лекцій – установча, оглядова, проблемна, співбесіда та ін. Візуальне супроводження лекцій. Опорні конспекти лекцій. Порядок конспектування лекційного матеріалу та подальшого його засвоєння.
Форми проведення семінарських і практичних занять. Особливості застосування методів активного навчання, електронно-обчислювальної техніки та інформаційних технологій на заняттях.
Організація самостійної роботи студентів у процесі підготовки до семінарських і практичних занять. Консультації та їх значення.
Практична підготовка студентів з фаху. Роль і місце навчальних практик у підготовці менеджерів. Організація практики в центрі імітаційного моделювання та реінжинірингу ДонДУУ.
Застосування нових технологій навчання під час проведення усіх видів навчальних занять у вищому навчальному закладі та в організації самостійної роботи.
Організація та методика впровадження різноманітних форм контролю знань студентів. Сутність комплексної діагностики знань студентів у ВНЗ. Тестування як провідний метод діагностики якості знань студентів. Проведення модульного контролю знань студентів. Технологія проведення фахових державних випробувань. Умови вступу до магістратури.
Особливості організації навчального процесу студентів з фаху. Місце всіх видів занять студентів у навчальному плані та їх роль у формуванні майбутнього фахівця.
Організація самостійної роботи студентів (СРС) та форми її контролю. Практична цілеспрямованість завдань для самостійної роботи студентів. Нормативно-методична забезпеченість виконання самостійної роботи студентів.
Використання студентами навчально-методичних розробок кафедр ДонДУУ, нормативних документів, галузевих та періодичних видань під час виконання СРС.
Роль та місце науково-дослідної діяльності студентів у професійній підготовці фахівця. Міжнародні зв'язки випускової кафедри, їх ефективність. Матеріально-технічна база випускової кафедри.
Організація виховної роботи на випусковій кафедрі зі студентами. Інститут наставництва.

Тема 3. Організація навчального та виховного процесу у ДонДУУ та на факультеті менеджменту. Студентське самоврядування

Місце ВНЗ у системі вищої освіти та системі підготовки кадрів вищими навчальними закладами для економіки України.
Загальні відомості про Донецький державний університет управління (ДонДУУ). Статут ДонДУУ, Правила внутрішнього трудового розпорядку ДонДУУ. Основні структурні підрозділи ДонДУУ: ректорат, деканат, кафедри, бібліотека, допоміжні служби. Місце та роль факультету в організації навчально-виховного процесу студентів. Історія, традиції, правила внутрішнього розпорядку, організація навчальної, наукової, виховної, культурно-масової роботи на факультеті.
Роль навчальної, науково-дослідної, самостійної та громадської діяльності студентів у формуванні фахівців з менеджменту організацій і адміністрування.
Органи самоврядування студентів у ДонДУУ та на факультеті: роль в організації навчального процесу, побуту та відпочинку. Організація соціальної захищеності студентів у ДонДУУ.

Тема 4. Історія і традиції ДонДУУ і кафедри «Менеджмент невиробничої сфери»

Етапи розвитку вищого навчального закладу. Стисла характеристика етапів розвитку ДонДУУ та факультетів. Прапор і герб ДонДУУ.
Формування навчального комплексу ДонДУУ, процеси реструктуризації. Матеріально-технічна база та її удосконалення.
Найбільш відомі досягнення: наукові праці, підручники, посібники, свідоцтва, патенти та ін.
Нагороди колективу та професорсько-викладацького складу ВНЗ. Міжнародні зв'язки. Підготовка іноземних громадян у ВНЗ. Почесні гості та делегації. Наукові видання. Друкований орган ВНЗ.

Тема 5. Професія «менеджер»: зміст, характер та сфера майбутньої професійної діяльності. Галузева специфіка змісту підготовки менеджерів у ДонДУУ (відвідування Донецької обласної державної адміністрації)

Потреби економіки та підготовка управлінців нового типу в Україні.
Менеджер як організатор конкретних видів діяльності в організації. Робота менеджера низового, середнього і вищого рівня, управління організацією. Типи підприємств, види організацій на ринку товарів та послуг.
Роль менеджера у виборі стратегії та розробці тактики управління господарською діяльністю. Розробка, прийняття та реалізація управлінських рішень. Основні завдання, що вирішують менеджери: загальне управління; управління стратегічним розвитком підприємства; управління організаційними змінами; управління інноваційною та інвестиційною діяльністю; корпоративне управління; управління людськими ресурсами; управління фінансовою діяльністю; управління маркетинговою діяльністю підприємства. Проблеми удосконалення функцій менеджменту: планування, організовування, мотивування, контролювання та координування діяльності організації.
Перелік професійних назв робіт, які здатні виконувати фахівці за напрямом підготовки «Менеджмент невиробничої сфери».

Тема 6. Інформаційно-методичне забезпечення навчального процесу ДонДУУ (відвідування бібліотеки ДонДУУ)

Суть і складові інформаційно-методичного забезпечення навчального процесу у ДонДУУ. Класифікація джерел загальної, спеціальної, методичної та наукової літератури, галузевих видань. Роль і місце інформаційно-методичного забезпечення у навчальній та науково-дослідній діяльності студентів.
Інформаційні можливості сайту ДонДУУ. Загальні відомості: історія університету; керівництво; факультети; кафедри; викладачі; форми навчання; структурні підрозділи; міжнародні зв'язки. Сьогодення: новини; ДонДУУ у Болонському процесі; план організаційних заходів на поточний навчальний рік; студентське життя; довідник студента; розклад занять, іспитів. Наука: напрями наукових досліджень; наукові школи університету; наукові конференції ДонДУУ. Навчальні структурні підрозділи. Асоціація випускників. Профспілка.
Бібліотека вищого навчального закладу як центр інформаційного забезпечення студентів. Принципи та організація бібліотечної справи. Порядок роботи у бібліотеці. Особливості роботи зі спеціальною, методичною та періодичною літературою. Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки. Можливості використання вітчизняної та зарубіжної літератури. Пошук літературних джерел в бібліографічній базі даних. Самостійна робота з книгою. Система обслуговування читачів. Порядок користування літературою на абонементі, в читальному залі, залі надходжень нової літератури. Пошук літературних джерел та спеціальних матеріалів в Інтернеті. Робота з електронними виданнями. Правила користування бібліотекою. Обов'язки читачів бібліотеки.

Тема 7. Досвід роботи підприємств різних форм власності та організаційно-правових форм господарювання в сучасних умовах

Характеристика статусу підприємства (термін створення, форма власності, організаційно-правова форма господарювання, ступінь самостійності, місія підприємства, права та обов'язки підприємства, сфера діяльності, дотримання вимог щодо державної реєстрації та діяльності підприємства тощо).
Характеристика господарської діяльності (спеціалізація підприємства, переважні види бізнес-операцій, інші види діяльності).
Характер організації управління діяльністю підприємства (організаційна структура управління підприємством, характеристика окремих структурних підрозділів, їх функціонального призначення, прав, обов'язків, повноважень, характер регламентації діяльності окремих працівників підприємства (контракти, посадові інструкції тощо).
Організація планово-економічної діяльності на підприємстві. Аналіз основних функцій, що покладені на планово-економічну службу, її взаємозв'язок з іншими структурними підрозділами у процесі виконання функціональних завдань.
Організація роботи з персоналом підприємства, кількісний та якісний склад кадрової служби. Аналіз нормативних документів, що регламентують її роботу (положення про кадрову службу та посадові інструкції працівників кадрової служби).
Оцінка кадрової політики, яка провадиться на підприємстві, підвищення кваліфікації працівників, атестація працівників, реалізація заходів щодо зміцнення згуртованості трудового колективу та формування соціально-психологічного клімату, складання планів розвитку ділової кар'єри.
Організація маркетингової та комерційної, діяльності на підприємстві. Функції та завдання, які виконують фахівці відповідних служб. Аналіз нормативних документів, що регламентують їх діяльність (положення про відповідні служби, посадові інструкції спеціалістів), кількісний та якісний склад фахівців.
Основні постачальники ресурсів та споживачі продукції (робіт, товарів, послуг) підприємства. Процес їх пошуку, оцінки та вибору. Порядок та умови укладання угод: Оцінка якості роботи з формування матеріальних (товарних) ресурсів (частота закупівлі, розміри разової закупівлі).
Комунікаційні заходи маркетингу (реклама, стимулювання збуту, використання цінових знижок), зв'язки з громадськістю. Аналіз бюджету маркетингу.
Організація грошового обороту. Форми розрахунків, що використовуються.

Тема 8. Роль менеджера у підвищенні соціально-економічної ефективності функціонування сучасних підприємств

Функції, типові завдання та уміння, якими повинен володіти менеджер з метою забезпечення конкурентоспроможного розвитку підприємства. Розробка стратегічних напрямів розвитку підприємства. Планування і прогнозування діяльності підприємства. Розробка і впровадження нововведень. Формування оптимального асортименту продукції.
Управління персоналом. Планування особистої роботи персоналу підприємства. Організація та раціоналізація робочих місць. Розробка ефективних систем мотивації та оплати праці. Прийняття управлінських рішень. Організація антикризового управління. Управління якістю та конкурентоспроможністю продукції. Здійснення збутової та комерційної діяльності. Формування іміджу підприємства. Контроль виконання управлінських рішень.

Тема 9. Професійне самовизначення студента

Вимоги до особистості менеджера. Ділові властивості: компетенції (професійні знання та практичний досвід) й організаторські здібності. Особистісні властивості: вольові та морально-психологічні риси, здоров'я та спосіб життя. Підприємливість та комунікабельність. Лідерство.
Методи оцінки особистісних властивостей менеджера – кількісні та якісні, прогностичні та практичні. Джерела інформації: офіційні документи, бесіди та опитування, соціологічні спостереження.
Самовдосконалення. Самоменеджмент.
Визначення індивідуальних професійних інтересів студентів.
Методи самооцінки студентів: пізнання студентами власних професійних здібностей, виявлення сильних і слабких сторін, визначення стартових умов та діапазону творчого потенціалу.
Визначення професійної орієнтації студентів: оцінювання ступеня схильності до управлінської діяльності, з'ясування своїх сильних і слабких сторін як особистості – майбутнього управлінця.


Навчальною практикою «Вступ до фаху» передбачається надання студентам короткого огляду змісту освітньо-професійної програми фахівця спеціальності, проведення лекцій, ознайомлюючих з кваліфікаційними вимогами та основними видами і змістом діяльності менеджера, які викладені в варіативній компоненті освітньо-кваліфікаційної характеристики; з основними положеннями про організацію вищої освіти в Україні та її особливості в університету; зі змістом навчального плану фаху та взаємозв'язком між дисциплінами, що будуть вивчатися; з роллю практик у забезпеченні практичної підготовки фахівців, з особливостями організації навчальної, науково-дослідної, індивідуальної роботи в університету.
З метою більш повної уяви про роботу сучасних підприємств, розуміння майбутньої професійної діяльності, розширення світогляду та підготовки до навчальної роботи в університету для студентів організовуються виїзні практичні заняття в державні установи, на підприємства та організації різних форм власності та організаційно-правових форм. Під час виїзних занять студенти ведуть конспекти, до яких записують основні положення, факти, цифрові дані тощо. Ці матеріали можуть використовуватися під час підсумкової дискусії з підготовленими тематичними рефератами, а також у подальшій науково-дослідній роботі в процесі навчання.
Викладач-керівник навчальної практики заздалегідь узгоджує з керівниками підприємств тематику виїзних занять та терміни їх проведення. Керівники та провідні фахівці підприємств знайомлять студентів із досвідом роботи підприємства, його побудовою, основними напрямами діяльності, проблемами та перспективами розвитку підприємства, відповідають на запитання студентів.
Завершальним етапом практики є огляд періодичної економічної печатки (газет і журналів) та підготовка реферату. Студент повинен привести приклади українських, російських чи інших закордонних процвітаючих менеджерів, економістів або підприємств, фірм. Проаналізувати позитивні і негативні сторони їхньої діяльності, як вона вплинула чи може вплинути на розвиток економіки України, або тієї країни, у якій вони працюють.
Вихідним матеріалом для проведення студентської науково-практичної конференції по підсумкам практики є розроблені реферати відповідно до індивідуальних завдань і доповіді про цікавих менеджерів, економістів і їхні фірми, підприємства. Надалі кращі реферати і доповіді здаються в методичний кабінет кафедри і можуть бути використані студентами економічних і спеціальностей при підготовці семінарських занять, розробці курсових робіт.

4. Підведення підсумків практичної підготовки студентів

Після закінчення терміну навчальної практики «Вступ до фаху», студенти звітують на кафедрі про виконання програми практики. Загальна форма такої звітності - подання письмового реферату.
Реферат включає:
Титульний лист (додаток 2).
Зміст (додаток 3).
Есе відповідно до теми індивідуального завдання (3-5 сторінок).
Індивідуальне завдання.
Перелік використаної літератури (додаток 4).
Вимоги до оформлення реферату
Реферат виконується у друкованій формі (перший примірник) в обсязі 12-15 сторінок.
Робота викону(ться на стандартних аркушах бiлого паперу форматом 210х297 мм. Текст роботи друку(ться на компьютерi через півтори iнтервали на одному боцi кожного аркуша , шрифтом Times New Roman.
Необхiдно пам’ятати про розмiри полів, що залишаються вiльними: лiве поле - 30 мм, праве - 15 мм, верхнє - 20 мм, нижнє - 20мм.
Уся робота ма( наскрізну нумерацiю. Почина(ться нумерацiя з титульного аркуша, хоча номер ставиться починаючи зі змiсту. Номер сторiнки проставля(ться у верхнiй частинi аркушу без крапки арабськими цифрами.
По тексту реферату повинні бути посилання на використану літературу. Всі аркуші повинні бути скріплені і переплетені в обкладинку.
Структура i правила оформлення
Заголовки структурних елементiв звіту слiд розташовувати посерединi рядка без крапки у кiнцi та друкувати прописними лiтерами без пiдкреслення.
Вступ у змiстi не нумеруються. Не допуска(ться дублювання питань у рiзних роздiлах i параграфах.
Кожний роздiл та параграф мають заголовки. Слово «роздiл» та «параграф» перед змiстовим заголовком не пишуться. Роздiли з основним змiстом нумеруються арабськими цифрами. Параграфи мають нумерацiю всерединi кожного роздiлу. Для кожного параграфа спочатку вказу(ться номер роздiлу, а потiм номер параграфу у межах даного роздiлу. Наприклад: 3-й роздiл 4-го параграф повинен мати номер 3.4. Номери роздiлiв роботи та параграфiв ставляться перед заголовками. Кожний роздiл звiту повинен починатися з ново( сторiнки. Вiдстань вiд заголовку до тексту повинна дорiвнювати двом iнтервалам мiж рядками тексту.
Текст рукопису повинен бути розбитий на абзаци. Це полiпшу( читання та показу(, що автор у сво(му викладi переходить до ново( думки, нового ствердження. Не можна надто членувати текст та вiдокремлювати одну фразу вiд iншо(, якщо мiж ними iсну( тiсний змiстовий зв’язок.
Оформлення таблиць.
Таблиці нумерують послідовно (за винятком тих, що розміщені в додатках) у межах розділу. У правому верхньому куті розміщують напис „Таблиця” із зазначенням її номера, який складається з номера розділу i порядкового номера таблиці у межах даного розділу, між якими ставиться крапка: наприклад, „Таблиця 2.3” (третя таблиця другого розділу). Назва таблиці міститься нижче, по центру сторінки.
У разі перенесення таблиці на іншу сторінку у правому верхньому куті над подальшими частинами пишеться: наприклад, „Продовження табл. 2.3”.
У таблицях слід обов’язково зазначати одиницю виміру. Якщо всі одиниці виміру є однакові для всіх показників таблиці, вони наводяться у заголовку. Одиниці виміру мають наводитися у вiдповiдності до стандартів. Числові величини у таблиці повинні мати однакову кількість десяткових знаків. Заголовки колонок таблиць починаються з великої літери.
Посилання у тексті на таблиці пишуть скорочено: наприклад, „у табл. 1.2”. У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації необхідно вживати скорочене слово „дивись”: наприклад, „див. табл. 1.2”.
Данi таблиць необхiдно аналiзувати, встановлюючи закономiрнiсть розглянутого економiчного явища: зменшилось або збiльшилось число на стiльки-то вiдсоткiв, полiпшився або погiршився показник та що це дає для розкриття сутностi розглянутого питання.
Оформлення посилань на літературу. Посилання у тексті на літературу допускається приводити у підрядкових примітках, у квадратних дужках у кінці абзацу, наприклад: [1], [2, 3] або [7-10], де „1”, „2”, „7” „10” – номер джерел у списку літератури. Якщо посилання йде на підручник, книгу, статтю, ін. друкований примірник джерела, то посилання оформлюється наступним чином [3, с. 135], де «с. 135» означає номер сторінки, на яку робиться посилання.
Оформлення списку лiтератури. З особливою увагою слiд вiднестись до групування лiтератури у списку та правилам опису друкованих творiв, що включаються до списку.
Правила бiблiографiчного описання друкованих творiв встановленi стандартом ДСТУ 7.1 - 84.
Джерела в списку літератури необхідно розміщувати в алфавітному порядку. Відомості про включені до списку джерела слід подавати згідно з вимогами державного стандарту з обов’язковим наведенням назв, наприклад: „Бланк И.А. Управление прибылью:- СПб., НИКА-ЦЕНТР ЭЛЬГА, 1999. - 543 с.”.
Вимоги до вступу
Вступ – структурна частина основного тексту, яка дає загальний огляд проблематики роботи (есе та індивідуального завдання). У вступній частині формулюється актуальність обраної теми. 

Вимоги до есе
Есе повинно виразити індивідуальні враження студента на тему «Чому я обрав професію менеджера?», «Чому я обрав спеціальність “Менеджмент невиробничої сфери”?» і / або «Чому я вступив саме до ДонДУУ?».
Есе є творчою роботою на задану тему. Використаний матеріал повинен бути перероблений і органічно пов'язаний з темою.  Слід звернути увагу на стилістику і мову роботи. Всі розділи есе повинні бути логічно пов'язані між собою і мати логічні «переходи» як між окремими частинами, так і всередині тексту. Всі частини есе повинні бути пов'язані між собою, доповнювати і поглиблювати одна іншу. Обов'язкові вимоги до тексту есе:
наявність власної точки зору і вміння аргументовано її відстоювати;
ясність, в тому числі термінологічна;
послідовність викладу матеріалу і відсутність логічно несумісних тверджень;
глибина дослідження проблеми та повнота розкриття теми;
творчий підхід і оригінальність висновків;
репрезентативність і багатство фактологічного матеріалу;
чітка структурованість матеріалу, яка передбачає обов'язкову наявність вступу і висновку;
грамотне оформлення науково-довідкового апарату.
За своєю структурою есе складається із вступу, основної частини (при необхідності поділений на розділи або пункти) та висновків. Вступ – структурна частина основного тексту, яка дає загальний огляд проблематики есе. У вступній частині формулюється актуальність обраної теми. Висновок – структурна частина основного тексту, де підводяться підсумки роботи, робляться узагальнення, висновки і рекомендації щодо подальшої розробки теми. Кількість використаної при написанні есе літератури залежить від ступеня вивченості теми та постановки самої проблеми.
Письмовий реферат з практики подається у встановлений термін календарним планом керівнику практики для перевірки, рецензування та допуску до захисту.
Захист рефератів відбувається публічно на кафедрі.
Найбільш ефективною формою підведення підсумків навчальної практики є проведення конференції, під час якої студенти виступають з доповідями, обговорюють та захищають реферат. Для обговорення на підсумкову дискусію викладач виносить питання, які заздалегідь самостійно готуються студентами у вигляді рефератів. Після закінчення дискусії викладач акцентує увагу студентів на проблемах, з якими вони повинні були ознайомитись під час навчальної практики. Під час проведення останнього практичного заняття викладач-керівник підводить підсумки, наскільки досягнуто мету та завдання навчальної практики. Студент, який не виконав програму практики без поважних причин, відраховується з університету. В окремому випадку йому може бути надано право проходження практики повторно під час канікул. Студент, який повторно отримав негативну оцінку з практики в комісії, відраховується з університету.
Вибір і затвердження теми реферату
Тему реферату студент обирає самостійно, керуючись орієнтованим переліком рекомендованих тем. Студентам також надається право запропонувати (обрати) тему, назва і спрямованість якої відрізняються від рекомендованої тематики. У цьому випадку необхідно погодити тему з викладачем.
Перелік рекомендованих тем для написання реферату
Від карти міста до моделі життєдіяльності регіону.
Вехи історії менеджменту.
Професіограма менеджера.
Управлінський труд і менеджери.
Конфліктологія в діяльності менеджера.
Ділова критика підлеглих.
Управлінський контроль.
Мотивація співробітників.
Менеджер - природжений раціоналізатор.
Стилі керівництва та авторитет менеджера.
Підготовка менеджерів в школах бізнесу.
Як трудно бути керівником сьогодні.
Самоменеджмент керівника.
Сутність самоменеджменту.
Планування робочого часу.
Делегування повноважень.
Ділове спілкування.
Здоров'я та роботоспроможність - капітал ділової людини.
Іміджелогія и соціоніка - менеджеру.
Корпоративна управлінська культура.
Управління кадрами з урахуванням національних особливостей.
Ділові жінки на фоні менеджменту.
Про власну кар'єру заздалегідь.
Пошук роботи: песимізм тут зайвий.
Як пройти співбесіду з роботодавцем.
Адаптація - початок шляху до ділового успіху.
Ділова кар'єра жінки: рифи і міфи.
15 ступенів успішної ділової кар'єри жінки.
Якщо ви стали керівником.
Бути жінкою-профі5 але не роботою кар'єри.
Як вступити до роботи в іноземну фірму.
Звільнення: стратегія витонченого виходу.
Умови та етапи організації власного бізнесу.
Студентський творчий колектив курсу: призначення, склад та принципи дії.
Студентський міжкурсовий творчий колектив спеціальності: призначення, склад та принципи дії.
Донецький державний університет управління: призначення, архітектурно-планувальне рішення.
Студентське самоуправління на факультеті: призначення, оргструктура, реалізовані проекти.
Бібліотека ДонДУУ: скорочена характеристика, потенційні можливості та правила користування.
Науковий журнал "Менеджер": скорочений зміст статей, що сподобалися.
Особиста стратегія отримання освіти у ДонДУУ: проект першокурсника.
Лі Якокка: Кар'єра менеджера: Структурнологічна схема розкриття теми.
Моє місто/регіон: стан і перспективи розвитку.
Автоматизоване робоче місце студента: яким я його бачу.
Соціальний портрет групи: шляхи здійснювання потенціалу.
Особиста домашня бібліотека - варіант, що приймається для професійного росту.
Майбутнє місце роботи: мої представлення, плани створення, ресурси, що я маю.
Оцінка здібностей студентів для професійної орієтнації майбутніх спеціалістів.
Роль та завдання самоменеджменту в навчанні студентів.
Самоменеджмент у навчанні: розуміння та ставлення.
Поняття та природа управління.
Управління з позицій економіки.
Методи та типи управління підприємством.
Види та функції управління.
Господарський механізм на підприємстві.
Економічна психологія та економічне мислення.
Соціальна сфера та її місце у економіці.
Галузі соціально-культурної сфери.
Рівень життя та критерії оцінки його якості.
Соціальні потреби людини та суспільства.
Доходи та витрати: споживчий бюджет сім'ї. Соціальний захист та підтримка населення.
Соціальне забезпечення та соціальна допомога.
Благодійність у економічних відносинах.
Турбота про навколишнє середовище, як соціальний процес.
Органи управління економікою.
Бізнес - це справа.
Соціально-психологічний клімат трудового колективу.
Форми та види підприємницької діяльності.
Трудова зайнятість та безробіття.
Донецьк - місто без окраїн.
Особливості та міста, де я живу.
Видатні діячі Донбасу.
Промисловий потенціал Донбасу.
Донецьк - найбільший центр культури та мистецтв України.
Навчання як послуга освіти.
Роль куратора у житті навчальної групи.
Навчання у ДонДУУ: мої прагнення, надії та сподівання.
Роль та місце комп'ютерних технологій в управлінні організаціями невиробничої сфери.
Невиробнича сфера - сфера нашого життя.

Інформація про хід практики та її підсумки обговорюється на засіданнях кафедри, а її загальні підсумки підводяться на Раді ДонДУУ.
5. Критерії оцінки практичних навичок студента

Оцінка звіту з навчальної практики здійснюється за 100-бальною шкалою, що прийнята у ДонДУУ з обов’язковим переведенням оцінок до національної шкали та шкали ЕСТS.

Таблиця відповідності шкали оцінювання ЕСТS, за національною системою оцінювання в Україні та ДонДУУ

Оцінка за шкалою
ЕСТS
Визначення
За національною системою
За системою
ДонДУУ

А
Відмінно – відмінне виконання роботи або доповідь без помилок
5
(відмінно)
90-100

В
Дуже добре – виконання роботи з незначними помилками (до 5%)
4
(добре)
82-89

С
Добре – взагалі правильна робота, відповідь з кількома незначними помилками (10%)

75-81

D
Задовільно – непогано, але з певною кількістю помилок, які не заважають достатньо повному висвітленню питання, відповіді (до 25%)
3
(задовільно)
69-74

E
Достатньо – виконання робіт задовольняє мінімальні критерії для позитивної оцінки (до 40%)

60-68

FX
Незадовільно - потрібно додатково працювати для отримання позитивної оцінки
2
(незадовільно)
35-59

F
Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота для отримання позитивної оцінки

1-34


У разі негативної оцінки захисту результатів практики і поданих матеріалів студент відраховується з університету.


6. ЛІТЕРАТУРА ТА МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ

У процесі проходження практики студент використовує підручники, монографії, журнали й іншу періодичну літературу, з якими працює в читальному залі університету. А також може використовувати додаткову літературу з бібліотек інших вузів Донецька.
У методичному кабінеті кафедри студенти одержують робочу програму і методичні рекомендації з проведення навчальної практики.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ:
Інформаційний пакет зі спеціальності.
Вища освіта України і Болонський процес: навч. посіб. / М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук. – К.: Освіта України, 2004.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
ДОДАТОК 1

Додаток 1
(зразок)
«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Завідуючий кафедрою МНС
___________ В.В. Дорофієнко
«_____»_____________ 2011 р.

Календарний графік
проходження навчальної практики
с «__»_________ по «___»___________ 2011-2012 навчальний рік

Дата
Найменування роботи
Кількість годин
Керівник

1
2
3
4


Тема 1. Вища освіта в Україні у контексті Болонського процесу. Державний стандарт вищої освіти.
2Тема 2. Роль кафедри «Менеджмент невиробничої сфери» в підготовці фахівців
2Тема 3. Організація навчального та виховного процесу у ДонДУУ та на факультеті «Менеджмент». Студентське самоврядування.
2Тема 4. Історія і традиції ДонДУУ і кафедри «Менеджмент невиробничої сфери»
2Тема 5. Професія «менеджер»: зміст, характер та сфера майбутньої професійної діяльності. Галузева специфіка змісту підготовки менеджерів у ДонДУУ (відвідування Торгово-Промислової палати)
2Тема 6. Інформаційне-методичне забезпечення навчального процесу ДонДУУ (відвідування бібліотеки ДонДУУ)
2Тема 7. Досвід роботи підприємств різних форм власності та організаційно-правових форм господарювання в сучасних умовах
2Тема 8. Роль менеджера у підвищенні соціально-економічної ефективності функціонування сучасних підприємств
2Тема 9. Професійне самовизначення студента
2Захист рефератів
2


Керівник практики _________________________________ (підпис, П.І.Б.)
ДОДАТОК 2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

Кафедра менеджменту невиробничої сфериРЕФЕРАТ
з результатів проходження навчальної практики «Вступ до фаху»

студента(ки) _________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
___________________________________________________________________
(курс, група, спеціальність)Навчальна практика „Вступ до фаху”
Захищено з оцінкою „________”
___________________________
підпис керівника практики
„___” ____________ 201__ р.
Керівник практики:
___________________________
(П.І.Б.)Донецьк 2011
ДОДАТОК 3

ЗМІСТ


ВСТУП .3
1. Есе «Чому я обрав професію менеджера» ....4
2. Індивідуальне завдання...9
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ...17
ДОДАТОК 4

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Дараховский И.С. Бизнес и менеджер / Дараховский И.С., Черноиванов И.П., Прехул Т.В.; худ. И.А. Шиляева. – М.: Азимут-Центр, 2005. – 448 с.
2. Евдокимова Т.Г. Краткий словарь делового человека. / Т. Евдокимова, Г. Маховикова. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 124 с.
3. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: [учебник] / Николай Иванович Кабушкин. – Мн.: БГЭУ, 2006. – 284 с.
4. Основы менеджмента: Пер. с англ. / [Майкл Мескон, Майкл Альберт, Франклин Хедоури, общ.ред. и вступ.ст. Л.И. Евенко]. – М.: Дело, 2009. – 701
13PAGE 15


13PAGE 142715


13 PAGE \* MERGEFORMAT 14215


3

13PAGE 15


13PAGE 14415
15

Приложенные файлы

  • doc 94331
    Размер файла: 174 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий