PND_gospod_protses

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор Дніпропетровського
державного університету
внутрішніх справ
генерал-майор міліції

С.М. Алфьоровгосподарський процес
Програма
нормативної навчальної дисципліни
підготовки спеціаліста
спеціальності 7.03040101 Правознавство

(Шифр за ОПП________)
Дніпропетровськ – 2012
Господарський процес //Програма навчальної дисципліни. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 24 с.РОЗРОБНИКИ:
Доцент кафедри економіко-правових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат економічних наук Якименко Л.П. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 24 с.

РЕЦЕНЗЕНТИ:
Литовченко Л.А. – кандидат історичних наук, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Солодовник О.А. – адвокат, член Дніпропетровської обласної колегії адвокатів

Розглянуто на засіданні кафедри ________________________________________
__.__.20__, протокол №__


Рекомендовано Науково-методичною радою університету
__.__.20__, протокол №__


Схвалено Вченою радою університету
__.__.20__, протокол №__
Вступ

Програма вивчення навчальної дисципліни «Господарський процес» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів напряму підготовки (спеціальності) «Правознавство».
Предметом вивчення навчальної дисципліни є правове регулювання господарських процесуальних відносин при судовому захисті прав та охоронюваних законом інтересів суб’єктів господарювання.
Міждисциплінарні зв’язки: "Господарський процес" базується на знаннях з провідних галузей права – конституційного, цивільного, господарського та цивільного процесуального.
Найважливіші світоглядні ідеї та категорії, які підлягають засвоєнню під час вивчення дисципліни «Господарський процес», пов’язані з розумінням студентів прав учасників господарського процесу та їх захист в господарсько-правовому порядку.
Роль і значення навчальної дисципліни «Господарський процес» у підготовці та майбутній професійній діяльності фахівця, полягає в тому, що це є важлива і невід’ємна частина освіти студентів юридичних вузів і факультетів, майбутніх фахівців у сфері правового регулювання суб’єктів господарювання.
Основні риси навчальної та науково-творчої діяльності, необхідні для успішної роботи фахівця, а також характер навчально-пізнавальних проблем і завдань, що сприяють формуванню цих рис.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Господарський процес» є
формування у майбутніх юристів системних знань, умінь та практичних навичок, необхідних для захисту в судовому порядку прав та законних інтересів суб’єктів господарювання.
1.2. Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Господарський процес» є вивчення та засвоєння основних понять, інститутів, принципів і джерел господарського процесу, положень щодо організації та діяльності господарських судів України; особливостей розгляду господарських спорів; вміння застосовувати на практиці набуті знання та складати відповідні процесуальні документи.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, курсанти, студенти, слухачі повинні:
знати:
1) на понятійному рівні: поняття та предмет господарського процесу; основні і допоміжні методи дослідження господарського процесуального права;
2) на фундаментальному рівні: конституційно-правові основи організації і діяльності господарських судів в Україні та порядок судового захисту в межах господарського процесу прав і законних інтересів суб’єктів господарювання;
3) на практично-творчому рівні: основні теоретичні та практичні питання правового регулювання діяльності учасників господарського процесу по захисту господарських прав та охоронюваних законом інтересів:
правову природу, зміст, систему та джерела господарського процесуального права;
місце господарського процесуального права в системі права України;
механізм досудового врегулювання господарських спорів;
правила підвідомчості та підсудності справ господарським судам;
права та обов’язки учасників господарського судового процесу;
правила застосування доказів та процесу доказування;
порядок нарахування та оплати судових витрат в господарському процесі;
порядок застосування процесуальних строків;
вимоги до змісту позову в господарському процесі та його оформлення;
порядок вирішення господарських спорів у суді першої інстанції;
порядок перегляду судових рішень в апеляційному та касаційному порядку;
порядок перегляду судових рішень Вищого господарського суду України Верховним Судом України;
особливості перегляду рішень, ухвал, постанов господарського суду за ново виявленими обставинами;
порядок виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів;
особливості провадження у справах за участю іноземних підприємств і організацій;
зміст Господарського процесуального кодексу України, Законів України, Указів Президента України, Постанов Кабінету Міністрів України, якими врегульовується господарська діяльність в Україні, постанов, ухвал та роз’яснень Вищого господарського суду України щодо розгляду окремих господарських справ;
вміти:
1) на репродуктивному рівні: відтворювати поняття та категорії господарського процесуального права; давати аналіз і тлумачення норм господарського процесуального права; вміти застосовувати норми матеріального права при складанні процесуальних документів в господарському судочинстві;
2) на алгоритмічному рівні: використовувати знання з господарського процесуального права в судовій господарській практиці; приймати практичні рішення щодо ефективного застосування набутих знань при виконанні своїх професійних обов’язків; обґрунтовувати об'єктивність та доцільність правових рішень;
3) на евристичному рівні: формувати власну точку зору щодо правил оформлення, порядку здійснення правозахисної діяльності;
4) на творчому рівні: застосовувати правові норми та теоретико-методологічні методи для розв’язанні суперечливих та проблемних ситуацій при вирішення спорів між суб’єктами господарювання в межах господарського процесу; готувати проекти пропозицій з питань внесення змін, доповнень до чинних законів та нормативно-правових документів, норми яких регулюють господарські процесуальні відносини; узагальнювати інформацію та готувати аналітичні документи щодо судової практики з вирішення господарських спорів; надавати роз’яснення з питань застосування господарського процесуального законодавства.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 год. / 2 кредитів ECTS.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.

Загальна частина

Тема 1. Поняття, принципи та джерела господарського процесуального права

Предмет і метод господарського процесуального права. Господарське процесуальне право як самостійна галузь права. Основні риси господарської процесуальної форми. Ознаки процесуальної господарської форми: нормативність, незаперечність, системність, універсальність.
Поняття господарських процесуальних правовідносин. Суб’єкти господарських процесуальних правовідносин. Об’єкти господарських процесуальних правовідносин. Поняття джерел господарського процесуального права. Нормативні акти, які регулюють організацію, компетенцію і порядок діяльності господарських судів України.
Поняття і система принципів господарського процесуального права. Джерела господарського процесуального права.


Тема 2. Господарські суди в судовій системі України. Досудове врегулювання господарських спорів

Поняття правосуддя. Концепція правосуддя.
Судова система України. Принцип здійснення правосуддя. Принципи територіальності і спеціалізації. Завдання господарського суду.
Принципи організації і діяльності господарських судів. Склад господарських судів. Реформа судової влади в Україні. Правовий статус судді господарського суду. Суддівське самоврядування. Третейські суди в системі судочинства. Правила застосування законодавства господарськими судами. Аналогія закону. Аналогія права. Міжнародні торгові звичаї.
Поняття та значення досудового врегулювання господарських спорів. Правова природа досудового врегулювання господарських спорів. Організація претензійної роботи. Завдання претензійної роботи. Зміст претензій. Зміст відповіді на претензію.

Тема 3. Підвідомчість та підсудність справ господарським судам

Поняття підвідомчості справ. Договірна, імперативна, альтернативна підвідомчість. Перелік справ, які підвідомчі господарським судам.
Поняття підсудності справ господарським судам. Територіальна підсудність. Загальна підсудність. Альтернативна підсудність. Виняткова підсудність. Договірна підсудність.
Правила визначення підвідомчості та підсудності справ господарським судам.

Тема 4. Учасники господарського судового процесу

Поняття, склад та класифікація учасників господарського процесу. Сторони в господарському процесі, їх права та обов’язки. Позивачі в господарському процесі. Відповідачі в господарському процесі. Процесуальна співучасть. Заміна неналежної сторони. Процесуальне правонаступництво.
Треті особи в господарському процесі. Прокурор в господарському процесі. Правове положення інших учасників господарського процесу.
Експерт в господарському процесі. Перекладач в господарському процесі. Представництво осіб, які приймають участь у справі. Представництво в суді. Види представництва. Суб’єкти представництва. Повноваження представника.

Тема 5. Докази та судові витрати в господарському процесі

Поняття доказування в господарському процесі. Поняття та види доказів в господарському процесі. Суб’єкти судового доказування. Об’єкти доказування. Ознаки доказування. Класифікація судових доказів. Предмет доказування. Факти, які не підлягають доказуванню. Обов’язок доказування. Представлення і витребування доказів. Відносність і допустимість доказів. Оцінка доказів. Засоби доказування в господарському процесі. Речові докази. Письмові докази.
Поняття та види судових витрат. Судовий збір. Ціна позову. Повернення сум судового збору. Звільнення від сплати судового збору.. Розподіл судових витрат. Судові штрафи.

Тема 6. Позов у господарському процесі. Процесуальні строки

Поняття і види процесуальних строків у господарському процесі. Обчислення, призупинення та відновлення процесуальних строків. Закінчення процесуальних строків.
Поняття позову у господарському процесі. Елементи та види позову. Право на позов. Передумови права на позов. Відзив на позовну заяву. Зустрічна позовна заява.
Процесуальна правоздатність. Порядок реалізації права на звернення в господарський суд. Забезпечення позову. Запобіжні засоби у господарському процесі. Забезпечувальні засоби у господарському процесі.

Змістовий модуль 2.

Особлива частина

Тема 7. Вирішення господарських спорів у першій інстанції

Розгляд справи по суті та його значення. Порушення провадження. Підготовка справи до розгляду. Порядок розгляду справи. Тимчасове зупинення судового розгляду. Перерва у судовому засіданні.
Відкладення розгляду справи. Зупинення провадження у справі. Закінчення провадження у справі без винесення рішення.
Припинення провадження у справі. Залишення заяви без розгляду. Види постанов господарського суду та їх значення. Порядок прийняття та оформлення судових рішень.
Вимоги, які пред’являються до рішення господарського суду. Законна сила судового рішення. Усунення недоліків рішення, винесеного господарським судом. Ухвала господарського суду.

Тема 8. Перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядку. Перегляд судових рішень Вищого господарського суду України Верховним Судом України

Сутність та поняття апеляційного провадження. Порушення апеляційного провадження. Порядок розгляду справи в апеляційній інстанції. Повноваження суду апеляційної інстанції. Апеляційні скарги на ухвали місцевого господарського суду.
Сутність, значення і право касаційного оскарження. Порядок розгляду касаційної скарги (подання). Повноваження суду касаційної інстанції при розгляді справи.
Порушення і порядок перегляду в касаційному порядку постанов Вищого господарського суду України. Повноваження Верховного Суду України при перегляді в касаційному порядку постанов Вищого господарського суду України.

Тема 9. Перегляд рішення, ухвали, постанови господарського суду за нововиявленими обставинами. Виконання рішення, ухвали, постанови. Провадження у справах за участю іноземних суб’єктів господарювання

Поняття та підстави перегляду рішень за нововиявленими обставинами. Порядок подання заяви і перегляд рішення. Виконання судових актів – заключна стадія господарського процесу.
Учасники виконавчого провадження. Права та обов’язки сторін й інших осіб у виконавчому провадженні. Виконавчі документи.
Порядок виконання судових актів. Провадження у справах за участю іноземних осіб.

3. Інформаційне та методичне забезпечення.
Рекомендована література

Основні нормативні акти:
Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України, 23.07.1996, № 30, ст. 141
Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 № 1798-XII // Відомості Верховної Ради України, 11.02.1992, № 6, ст. 56
Цивільний кодекс України 16.01.2003 № 435-IV // Відомості Верховної Ради України, 03.10.2003, № 40, ст. 356; Голос України, 12.03.2003, № 45; Інформаційний бюлетень НКРЕ, 2003 р., № 7; Офіційний вісник України, 28.03.2003, № 11, ст. 461, стор.7
Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 № 1618-IV // Відомості Верховної Ради України, 08.10.2004, № 40, ст. 492, стор.1530, 40-42; Голос України, 18.05.2004, № 89; Урядовий кур'єр, 14.07.2004, № 130; Офіційний вісник України, 07.05.2004, № 16, ст. 1088, стор.11,
Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010 № 2453-VI// Відомості Верховної Ради України, 2010, N 41-42, N 43, N 44-45, ст.529.
Про виконавче провадження: Закон України від від 21.04.1999 № 606-XIV // Відомості Верховної Ради України, 18.06.1999, № 24, ст. 207; Урядовий кур'єр, 03.06.1999; Офіційний вісник України, 28.05.1999, № 19, стор.194
Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14.05.1992 № 2343-XII Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом Публікації: Відомості Верховної Ради України, 04.08.1992, № 31, ст. 440; Голос України, 06.06.1992
Про прокуратуру: Закон України від від 05.11.1991 № 1789-XII // Відомості Верховної Ради України, 31.12.1991, № 53, ст. 793; Голос України, 11.12.1991
Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 № 4038-XII // Відомості Верховної Ради України, 12.07.1994, № 28, ст. 232; Голос України, 21.04.1994
Про судовий збір: Закон України від 8 липня 2011 року № 3674-VI (набуває чинності з 01.011.2011р.): [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про міжнародний комерційний арбітраж: Закон України від 24.02.1994 № 4002-XII, // Відомості Верховної Ради України, 21.06.1994, № 25, ст. 198; Голос України, 20.04.1994\
Про міжнародне приватне право: Закон України від 23.06.2005 № 2709-IV // Відомості Верховної Ради України, 12.08.2005, № 32, ст. 422, стор.1278; Голос України, 29.07.2005, № 138; Урядовий кур'єр, 31.08.2005, № 163; Офіційний вісник України, 05.08.2005, № 29, ст. 1694, стор.48, код 33145/2005
Про міжнародні договори України: Закон України від 29.06.2004 № 1906-IV // Відомості Верховної Ради України, 10.12.2004, № 50, ст. 540; Голос України, 03.08.2004, № 142; Урядовий кур'єр, 18.08.2004, № 155; Офіційний вісник України, 17.09.2004, № 35, ст. 2317, стор.11, код 29955/2004; Президентський вісник, 27.08.2004, № 26
Угода про порядок взаємного виконання рішень арбітражних, господарських та економічних судів на територіях держав-учасниць Співдружності: Угода, Міжнародний документ СНД, від 06.03.1998

- підзаконні акти:
Утворення апеляційних господарських судів та затвердження мережі господарських судів України: Указ Президента України від 11 липня 2001 р. № 511 / 2001 // Голос України, 26.07.2001, № 131; Урядовий кур'єр, 01.08.2001, № 136; Офіційний вісник України, 27.07.2001, № 28, ст. 1243, стор.24, код 19404/2001
Про державне мито: Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 р. № 16 – 2004 // Відомості Верховної Ради України, 30.03.1993, № 13, ст. 113; Голос України, 12.02.1993; Урядовий кур'єр, 11.02.1993
Про виконання рішень господарських судів: Лист Національного банку від 25.04.2003 № 25-11/578-3089
Про затвердження Порядку оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення судових процесів, пов'язаних з розглядом цивільних та господарських справ, та їх розмірів: Постанова Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 № 1258 // Публікації: Офіційний вісник України, рік 2005, 11.01.2006, № 52, ст. 3301, стор.385, код 34727/2005

- постанови, інші рішення, роз’яснення судів (Конституційного, Верховного):
Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30.05.1997 № 8// ВВСУ. – 1997. – №10.
Про судову практику у справах про злочини проти власності: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009 р. № 10 // ВВСУ. – 2009. – №12.
Про визнання права власності: Постанова Вищого господарського суду від 08.02.2008 № 48/271.
Про визнання неправомірними дій та спонукання виконати певні дії: Постанова Вищого господарського суду від 07.02.2008 № 6/192 .
Про визнання недійсним договору страхування: Постанова Вищого господарського суду від 06.02.2008 № 21/206-07-6894.
Про визнання недійсним договору, зобов'язання повернути майно, зобов'язання скасувати реєстрацію права власності: Постанова Вищого господарського суду від 04.02.2008 № 44/168пд.
Про виселення та повернення нежитлового приміщення: Постанова Вищого господарського суду від 04.02.2008 № 30/146.
Про визнання недійсними договорів гарантії, іпотеки, застави: Постанова Вищого господарського суду від 31.01.2008 № 24/483.
Про стягнення коштів: Постанова Вищого господарського суду від 30.01.2008 № 4/372.
Про зобов'язання укласти договір: Постанова Вищого господарського суду від 24.01.2008 № 53/77-07.
Про визнання недійсним договору оренди, додаткових угод до нього та виселення: Постанова Вищого господарського суду від 24.01.2008 № 16-8-6-30-9/336-05-9443.
Про зобов'язання вчинити дії та стягнення коштів: Постанова Вищого господарського суду від 24.01.2008 № 24/721.
Про розірвання договору та стягнення коштів: Постанова Вищого господарського суду від 24.01.2008 № 10/370-07.
Про стягнення коштів: Постанова Вищого господарського суду від 23.01.2008 № 13/99.
Про застосування наслідків недійсності нікчемного правочину: Постанова Вищого господарського суду від 23.01.2008 № 2-26/12573-2006.
Про визнання банкрутом: Постанова Вищого господарського суду від 22.01.2008 № 01/5000.
Про спонукання продовжити дію договорів оренди: Постанова Вищого господарського суду від 22.01.2008 № 2/682.
Про розірвання договору оренди: Постанова Вищого господарського суду від 17.01.2008 № 44/237пд.
Про усунення перешкод у здійсненні права користування земельною ділянкою: Постанова Вищого господарського суду від 17.01.2008 № 18/324-07.
Про витребування майна із чужого незаконного володіння: Постанова Вищого господарського суду від 17.01.2008 № 8/476.
Про визнання банкрутом державного відкритого акціонерного товариства "Стахановпромтранс": Постанова Вищого господарського суду від 16.01.2008 № 20/29-б.
Про визнання недійсним розпорядження відповідача щодо відміни реєстраційних документів на морський транспортний засіб та зобов'язання відповідача відновити запис у Державному судновому реєстрі України: Постанова Вищого господарського суду від 15.01.2008 № 3/360.
Про повернення самовільно зайнятої земельної ділянки: Постанова Вищого господарського суду від 15.01.2008 № 4/752.
Про спонукання укласти "договір про порядок висвітлення діяльності Херсонської обласної ради на сторінках газети "Наддніпрянська правда": Постанова Вищого господарського суду від 15.01.2008 № 20/175.
Про визнання сумлінним набувачем, про визнання права власності і про спонукання до укладення охоронного договору: Постанова Вищого господарського суду від 15.01.2008 № 2-8/2800-2007.
Про припинення юридичної особи: Постанова Вищого господарського суду від 15.01.2008 № 17/137.
Про усунення перешкод в здійсненні підприємницької діяльності: Постанова Вищого господарського суду від 15.01.2008 № 2-8/7349.1-2007.
Про зобов'язання узгодити межі землекористування та підписати акт встановлення та узгодження меж земельної ділянки: Постанова Вищого господарського суду від 15.01.2008 № 43/130пн.
Про зобов'язання укласти договір: Постанова Вищого господарського суду від 14.01.2008 № 32/479.
Про визнання права власності та звільнення з-під арешту майна: Постанова Вищого господарського суду від 14.01.2008 № 44/313пн.
Про визнання права власності на майно та звільнення з-під арешту: Постанова Вищого господарського суду від 14.01.2008 № 44/446пн.
Про визнання недійсними установчих документів: Постанова Вищого господарського суду від 10.01.2008 № 05-6-15/304.
Про внесення змін до деяких Інформаційних листів Вищого господарського суду України: Лист Вищого господарського суду від 08.04.2008 № 01-8/218.
Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодексів України: Лист Вищого господарського суду від 07.04.2008 № 01-8/211.
Про практику застосування господарськими судами законодавства про рекламу: Лист Вищого господарського суду від 04.04.2008 № 01-8/205.
Про деякі питання застосування норм Господарського процесуального кодексу України, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у 2007 році: Лист Вищого господарського суду від 18.03.2008 № 01-8/164.
Про деякі питання практики застосування Закону України "Про третейські суди" (щодо винесення та надсилання окремих ухвал господарського суду): Лист Вищого господарський суд від 12.03.2008 № 01-8/118.
Про практику застосування законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних відносин: Рекомендації Вищого господарського суду від 28.12.2007 № 04-5/14 // Бізнес-Бухгалтерія-Право. Податки. Консультації, 11.02.2008, № 6, стор.25; Вісник господарського судочинства, Січень 2008 р., № 1, стор.22.
Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності: оглядовий Лист Вищого господарського суду від 14.12.2007 № 01-8/974 // Бізнес: законодавство та практика, 2008 р., № 2, стор.40; Вісник господарського судочинства, Січень 2008 р., № 1, стор.84.
Про деякі питання практики застосування у вирішенні спорів окремих норм процесуального права: інформаційний лист Вищого господарського суду від 14.12.2007 № 01-8/973 // Бізнес: законодавство та практика, 2008 р., № 2, стор.50; Вісник господарського судочинства, Січень 2008 р., № 1, стор.75.
Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з орендою земельних ділянок: Оглядовий лист Вищого господарського суду від 30.11.2007 № 01-8/918 // Бізнес: законодавство та практика, 2008 р., № 2, стор.23; Податки та бухгалтерський облік, 18.02.2008, № 14, стор.5; Вісник господарського судочинства, Січень 2008 р., № 1, стор.59.
Про деякі питання судової практики застосування Статуту залізниць України, інших норм транспортного законодавства: Оглядовий лист Вищого господарського суду від 29.11.2007 № 01-8/917 // Бізнес-Бухгалтерія-Право. Податки. Консультації, 28.01.2008, № 4, стор.25; Бізнес:законодавство та практика, 2008 р., № 2, стор.5; Вісник господарського судочинства, Січень 2008 р., № 1, стор.43.
Про визнання недійсними біржових торгів та визнання недійсним договору: Постанова Вищого господарського суду від 02.10.2007 № 23/153.
Про розірвання договору купівлі-продажу: Постанова Вищого господарського суду від 21.08.2007 № 2-11/2672-2007.
Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням конкурентного законодавства: Оглядовий лист Вищого господарського суд від 21.08.2007 № 01-8/741 // Публікації: Бізнес-Бухгалтерія-Право. Податки. Консультації, 08.10.2007, № 41, стор.44; Бізнес: законодавство та практика, 2007 р., № 16, стор.31; Податки та бухгалтерський облік, 08.10.2007, № 81, стор.15.
Про зміну способу виконання рішення: Постанова Вищого господарського суду від 16.08.2007 № 37/103.
Про визнання недійсними договору купівлі-продажу та договору дарування, повернення об'єкта приватизації в комунальну власність: Постанова Вищого господарського суду від 09.08.2007.
Про зобов'язання провести позачергові загальні збори: Постанова Вищого господарського суду від 06.08.2007 № 12/429пн.
Про деякі питання практики застосування статті 20 Господарського процесуального кодексу України: інформаційний лист Вищого господарського суду від 03.08.2007 № 01-8/622 // Бізнес: законодавство та практика, 2007 р., № 16, стор.19; Адвокат, Грудень 2007 р., № 11, стор.92.
Про повернення безпідставно набутого майна: Постанова Вищого господарського суду від 18.07.2007 № 25/11-06.
Про усунення перешкод у користуванні майном та виселення: Постанова Вищого господарського суду від 18.07.2007 № 2-8/2535-07.
Про визнання недійсними простих векселів: Постанова Вищого господарського суду від 12.07.2007 № 8/361.
Про зміну умов договору про сумісну діяльність по будівництву та експлуатації ТСЦ "Поділля": Постанова Вищого господарського суду від 11.07.2007 № 8/4933.
Про визнання недійсними установчих документів, запису про проведення державної реєстрації та припинення юридичної особи: Постанова Вищого господарського суду від 24.05.2007 № 15/301д/06-14/49д/07.
Про визнання договору застави таким, що втратив чинність: Постанова Вищого господарського суду від 23.05.2007 № 9/669/06.
Про звернення стягнення на майно: Постанова Вищого господарського суду від 23.05.2007 № 16/170.
Про визнання недійсним приймально-здавального акту та стягнення коштів: Постанова Вищого господарського суду від 23.05.2007 № 8/213/06.
Про відшкодування збитків: Постанова Вищого господарського суду від 23.05.2007 № 8/297.
Про усунення перешкод у здійсненні права користування та розпорядження нерухомим Майном: Постанова Вищого господарського суду від 22.05.2007 № 17/682-05.
Про стягнення боргу, неустойки, суми коштів за прострочення виконання боржником грошового зобов'язання: Постанова Вищого господарського суду від 22.05.2007 № 42/95-6/463.
Про стягнення збитків у вигляді упущеної вигоди: Постанова Вищого господарського суду від 22.05.2007 № 2/47-06.
Про визнання недійсними договорів купівлі-продажу та дарування акцій Закритого акціонерного товариства "Авторемонт": Постанова Вищого господарського суду від 21.05.2007 № 2-17/2006.
Про деякі питання практики застосування розділу XII Господарського процесуального кодексу України: Роз'яснення Вищого господарського суду від 28.03.2002 № 04-5/366.
Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України: Роз’яснення Вищого арбітражного суду від 18.09.1997 № 02-5/289.
Про деякі питання практики застосування статей 80 та 81 Господарського процесуального Кодексу України: Роз'яснення Вищого арбітражного суду від 23.08.1994 № 02-5/612.
Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову: Роз'яснення Вищого арбітражного суду від 23.08.1994 № 02-5/611.
Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом права власності на землю і землекористування: Роз'яснення Вищого арбітражного суду від 27.06.2001 № 02-5/743.
Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам: Рекомендації Вищого господарського суду від 27.06.2007 № 04-5/120 // Бізнес: законодавство та практика, 2007 р., № 16, стор.3; Вісник господарського судочинства, Серпень 2007 р., № 4, стор.33; Адвокат, Грудень 2007 р., № 11, стор.93.
Про деякі питання практики розгляду справ за участю іноземних підприємств і організацій: Роз'яснення Вищого господарського суду від 31.05.2002 № 04-5/608.
Про деякі питання практики застосування Закону України “Про підприємництво”: Роз`яснення Вищого арбітражного суду України від 06.08.97 р. № 02 - 5 / 276 // Збірник роз`яснень вищого арбітражного суду України. – К., 1998. – С. 145 – 150.
Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із створенням, реорганізацією і ліквідацією підприємств: Роз`яснення Вищого арбітражного суду України від 12.09.96 р. № 02 – 5 / 334 // Бізнес. – 1996. - № 44. – С. 5 – 8.
Про укладення договорів відособленими підрозділами юридичних осіб: Роз`яснення Вищого арбітражного суду України від 30.03.95 р. № 02 – 5 / 220 // Збірник поточного законодавства, нормативних актів, арбітражної та судової практики. – 1995. - № 1.Про деякі питання практики перегляду рішень, ухвал, постанов за нововиявленими обставинами: Роз'яснення Вищого господарського суду від 21.05.2002 № 04-5/563.
Про судове рішення:Постанова Верховного Суду від 29.12.1976 № 11.
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремих положень ч. 1 ст. 4 Цивільного процесуального кодексу України (справа про охоронюваний законом інтерес) від 1.12.2004 р. № 18-рп/2004 // Офіційний вісник України. – 2004. - № 50. – ст. 3288.
Про деякі питання практики визначення підсудності справ та передачі справ з одного господарського суду до іншого. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 26.03.2002 № 01-8/350 // Вісник господарського судочинства. - 2002. - № 3. - С. 125-126.
Про деякі питання участі прокурора у розгляді справ, підвідомчих господарським судам. Роз'яснення Президії Вищого господарського суду України від 22.05.2002 р. № 04-5/570 / / Вісник господарського судочинства. - 2002. - № 3. - С. 95-98.
Про практику Верховного Суду України щодо застосування норм законодавства про підвідомчість справ господарським судам. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 26.03.2004 р. № 01-8/534 // Вісник господарського судочинства. - 2004. № 3. - С. 100-110.
Про практику Верховного Суду України щодо участі прокурора у розгляді справ, підвідомчих господарським судам Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 18.06.2004 р. № 01-8/1172 // Вісник господарського судочинства. - 2004. - № 3. - С. 171-177.
Про практику Верховного Суду України щодо сплати державного мита витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 06.09.2004 р. № 01-8/1525 // Вісник господарського судочинства. - 2004. - № 4. - С. 116-127.
Про практику Верховного Суду України щодо застосування норм законодавства про підвідомчість справ господарським судам. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 21.07.2005 р. № 01-8/ 1281 // Вісник господарського судочинства. - 2005. - № 5. - С. 41-57.
Про деякі питання практики виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів України: Роз'яснення Вищого господарського суду від 28.03.2002 № 04-5/365.

Підручники:
Арбитражный процесс: Учебник для юридических вузов и факультетов / Под ред. проф. М.К. Треушникова и проф. В.М. Шерстюка. - М.: ООО «Городец-издат», 2002. - 480 с.
Арбитражный процесс: Учебник (издание 5)/ Под. ред. проф. М.К. Треушникова. – М.: “Городец”, 2003, С. 476.
Арбитражный процесс: Учебник / Под. ред. В.В. Яркова. – М.: “Юрист”, 1998. – С. 45-46.
Арбітражний процес: Підручник /Під ред. В. В. Яркова. М.: Юристъ, 1998, С. 370.
Васильєв С.В. Господарський процес України: Підручник. – К.:ЭСПАДА. – 2010, 288с.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Курс радянського цивільного процесуального права /Під ред. А. А. Мельникова. Т. 2. М., 1981. С. 226.
Курс радянського цивільного процесуального права. Т. 2. М.: Наука, 1981. С. 226228.
Радянське цивільне процесуальне право /Під ред. К. С. Юдельсона. М., 1965. С. 339.
Радянський цивільний процес /Під ред. А. Ф. Клеймана. М., 1964. С. 319
Хозяйственное право: Учебник / В.К. Мамутов, Г.Л. Знаменский, К.С. Хахулина и др. Под ред. Мамутова В.К. – К.: Юринком Интер, 2002.
Чернадчук В.Д., Сухонос В.В., Нагребельний В.П. та ін. Господарське процесуальне право Уркаїни: Підручник / В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, В.П. Нагребельний, Д.М. Лук’янець; За заг. Ред.. к.ю.н. В.Д. Чернадчука. – Суми ВТД «Університетська книга», 2006. – 331 с.

Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали:
Абрамов Н.А. Хозяйственное процессуальное право Украины: Учебное пособие (курс лекций). – Харьков: «Одиссей», 2002, – 256 с.
Арбитражный процесс: Учеб. пособие / Под ред. Р.Е. Гукасяна и В.Ф. Тараненко. - М.: Юрид. лит., 1996. - С. 50-86.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Васильев С.В. Хозяйственное судопроизводство Украины: Учебное пособие. – Харьков: “Эспада”, 2002.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Дегтярев С.Л. Возмещение убытков в гражданском и арбитражном процессе: Учеб.-практ. пособие. - М.: Изд-во «БЕК», 2001. - С. 72-161.
Зобов`язальне право: теорія і практика. Навчальний посібник для студентів юридичних вузів і факультетів університетів / О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова, В.В. Луць та інші. За ред. О.В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер”, 2000. – 912 с.
Кройтор В.А. Претензии и иски в практике разрешения хозяйственных споров: Науч.-практ. пособие. - X.: Зспада, 2001. - С. 153-217.
Притика Д.М., Тітов М.І. Арбітражний процес: Навчальний посібник. Видання друге, доповнене – Харків: Консум, 2002. – Ч. – 2.
Притика Д.М., Тітов М.І., Щербина В.С. Арбітражний процес: Навч. посібник. - X.: Консум, 2001. - 432 с.
Роїна О.М. Господарський процес : практ. посіб. / Роїна О.М.  [4-те вид., доп. і перероб.]. - К. : КНТ, 2008. - 180 с.
Чернадчук В.Д., Сухонос В.В. Основи господарського процесуального права: Навчальний посібник. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2003. - 220 с.
Щербина В.С. Господарське право України: Навч. посібник. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - С. 367-370.
Шелухін М.Л. Зубатенко О.М. Господарське процесуальне право: Навч. посібник у схемах. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 264с.

Монографії та інші наукові видання:
Авдюков М. Г. Судове рішення. М., 1959. 139 с.
Арбітраж у СРСР / Під ред. М. С. Шакарян. М., 1981. 220 с.
Арбітражний процес у СРСР /Під ред. А. А. Добровольского. М., 1983. 262 с.
Беляневич О.А. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти): Монографія. – Юрінком Інтер, 2006. – 592 с.
Боровик С.С., Джунь В.В., Мудрий С.М. Захист прав суб'єктів господарювання в арбітражних судах України. - К.: Оріяни, 2001. - 228 с.
Бородін М., Кройтор В. Судові та арбітражні витрати. - Харків: АТ “Бізнес Інформ”, 2001, 2002, 2003 р. (перевидання).
Васильєв С.В., Ніколенко Л.М. Доказування та докази у господарському процесі: Монографія. – Харків: Еспада, 2004. – 192 с.
Господарські суди в Україні: правові засади організації та здійснення правосуддя / За заг. ред. Д.М. Притики, – К.: Видавничій Дім “Ін Юре”, 2002. – 624 с.
Губарь Т. Усунення судом недоліків у винесеному їм рішенні //Автореф. дис. канд. юрид. наук. X., 1974. С. 1318.
Гурвич М. А. Судове рішення. Теоретичні проблеми. М., 1976. 147 с.
Жилин Г. А. Суд першої інстанції в цивільному процесі. М.: Юрайт-М, 2001. 109 с.
Долгополов. А.М. Организация юридической службы на предприятиях // Конспект лекций. Киев: МАУП., 2000.
Зейдер Н. Б. Судове рішення по цивільній справі. М., 1966. С. 119.
Каменков В.С. Защита интересов юридических лиц и граждан в хозяйственном (арбитражном) процессе. – Минск: “Амалфея”, 2001. - С.23.; С. 29-30.; С.170-171.
Клейман А. Ф. Новітні плини в радянській науці цивільного процесуального права. М., 1967. 92 с.
Коваль И.Ф. Защита деловой репутации субъектов хозяйствования антимонопольными органами Украины: Монография. – Донецк: Норд-Пресс, ДонНУ, 2006. – 190 с.
Масленникова Н. И. Законна сила судового рішення. Цивільний процес / Отв. ред. К. И. Комісарів, Ю. К. Осипов. М., 1996. 320 с.

Інші джерела:
Барановський М.В., Базенко В.М. Учасники адміністративного процесу: класифікація та правосуб’єктність// Вісник господарського судочинства . – 2008.– №6. – С. 110.
Беляневич В.Е. Господарський процесуальний кодекс України: (із змінами і допов. Станом на 22 верес. 2005 р.): Наук.-практ. комент. – К.: Видавництво «Юстініан», 2006. – 672 с.
Беляневич О. Верховенство права і законність як принципи господарського процесуального права // Право України. – 2011. – № 7. – с. 13-21
Беляневич О. Про спеціалізацію в правовому регулюванні господарських договірних відносин // Право України. – 2010. – 8. – с.64.
Бєлкін М.Л., Бєлкіна Ю.Л. Актуальні питання призначення судових експертиз у господарському процесі // Вісник господарського судочинства. – 2009.– №3. – С. 178.
Бєлкін М.Л., Бєлкіна ЮБ.Л. Застосування принципу розумності в господарських і цивільних спорах// Вісник господарського судочинства. – 2009.– №1. – С. 98.
Богомол О.В. Застосування інституту державного мита у господарському процесі України // Вісник господарського судочинства. – 2009.– №2. – С. 92.
Бондар І.В. Становлення інституту перегляду за нововиявленими обставинами у процесуальному законодавстві // Вісник господарського судочинства. – 2009.– №2. – С. 96.
Васильєв Г. Представництво прокурором інтересів держави і господарюючих суб'єктів в арбітражі // Право України. - 1997. - № 9. - С. 43-46
Вечірко І.О. Основні стадії провадження у справі про банкрутство: особливості класифікації та змісту // Вісник господарського судочинства. – 2009.– №3. – С. 58.
Гогусь Т. Нормотворення з питань організації та діяльності суду / Право України. – 2009.– №1.– С.53.
Господарський процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами / Уклад. В.Е. Беляневич. - К.: Юстініан, 2002. - 544 с.
Грек Б.М., Буряк О.В. Загальна характеристика поняття "позовна давність" та його роль у вирішенні спорів // Вісник господарського судочинства. – 2009.– №2. – С. 104.
Громов Н., Кечеруков С. Законна сила судового рішення //Законність. 1999. №2.
Гуменюк В. Компетенція міжнародного комерційного арбітражу при розгляді зовнішньоторговельних спорів за договірною підсудністю/ Право України. – 2009.– №8.– С.124.
Гурвич М. А. Загальобов'язковість і законна сила судового рішення // Тр. ВЮЗИ. Т. XVII. М. 1971. С. 179.
Демченко С.Ф. Ефективність економічного судочинства // Вісник господарського судочинства. – 2009.– №5. – С. 42.
Демченко С.Ф. Теоретичні аспекти становлення і розвитку економічного судочинства в Україні / С.Ф. Демченко. – К.: Преса України, 2009.
Дем’як В.М. Принципи визначення правового статусу учасників господарського процесу в Україні// Судова влада України: офіційний веб-портал. – 04 лютого 2011р. .: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://court.gov.ua/
Добровольська В. Сутність та перспективи подальшого розвитку господарського судочинства / Право України. – 2009.– №2.– С.176.
Добровольських В.В. Деякі питання контролю судочинства в Україні // Вісник господарського судочинства. – 2009.– №5. – С. 65.
Домбровська О.В. Санкції як форма вираження конституційно-правової відповідальності// Вісник господарського судочинства. – 2008.– №6. – С. 91.
Задніпровський О. Про деякі проблеми участі адвоката в арбітражному процесі // Підприємництво, господарство і право, 1997. - №8.
Картузов М.Ю. Проблемні питання застосування запобіжних заходів у судовому процесі // Вісник господарського судочинства. – 2009.– №4. – С. 100.
Каменков В. Судові дебати і репліки при закінченні (поновленні) розгляду справи // Право України. – 2011. – № 7. – с.57-62
Коваль В. Аналогія закону і здійснення правосуддя у господарських справах // Право України. - 2011- № 7 - С. 189-197.
Ковальова В. Про процесуальні форми проведення судових експертиз // Право України. - 2000. - № 8. - С. 73-75.
Кот О.В. Рішення господарського суду: проблеми викладення змісту // Вісник господарського судочинства. – 2009.– №5. – С. 109.
Кубко Є. Міжнародно-правові стандарти в господарському судочинстві (методологічні питання) // Право України. – 2011. – № 7. – с. 21-29
Мамутов В.К. Конституция и развитие хозяйственного законодательства // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1997. № 1. – С. 3 – 6.
Матеров Н. В., Судаків Г. В. Про мову рішення арбітражного суду //Вісник Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації. 2000. №3. С. 100.
Миргородський Д. Актуальні проблеми доарбітражного врегулювання господарських спорів // Право України, 1998. №3.
Миргородський Д. Право на позов в арбітражному процесі // Бізнес – №10 (321). – 08.03.1999.
Мілаш В. Переддоговірні відносини у сфері господарювання: проблеми теорії і практики // Право України. – 2010. – 4. – с.258.
Мізіна Т. Проблеми захисту прав суб’єктів підприємницької діяльності / Підприємництво, господарство і право. – 2008. –№10. –С.165.
Молодико К. Спір між сторонами господарського процесу: критерії оцінки / Право України. – 2009.– №4.– С.106.
Москвич Л. Принцип спеціалізації судів: вітчизняний та міжнародний досвід / Право України. – 2009.– №9.– С.26.
Напівмордвинів Д. И. Законна сила судового рішення. Тбілісі, 1964. С. 28.
Ніколенко Л.М. Теоретичні питання доступності правосуддя у господарському і цивільному судочинстві// Вісник господарського судочинства. – 2009.– №2. – С. 71.
Осетинський. Конкуренція судових юрисдикцій в аспекті забезпечення усталеної судової практики у земельних спорах // Вісник господарського судочинства. – 2009.– №5. – С. 21.
Осетинський А. Сучасна роль касаційної інстанції в умовах реформування господарського судочинства // Право України. – 2011. – № 7. – с. 50-57
Павлюченко Ю. Примусове виконання визнаної претензії // Право України. – 2011. – № 7. – с. 78-83
Пискарев И. К., Іванова С. А. Винесення рішення /Під ред. М. К. Треушникова //Коментар до Цивільного процесуального кодексу РФ. М., 1997. С. 274.
Погорецький В.М. Треті особи в арбітражному процесі // Вісник господарського судочинства. – 2008.– №2. – С. 163.
Подцерковний О. Щодо зовнішнього та внутрішнього виміру поняття «господарський процес» // Право України. – 2011. – № 7. – с.4-13.
Подцерковний О. Про необхідність підвищення уваги до методології тлумачення господарського законодавства // Право України. – 2010. – 4. – с.265.
Пригуза П.Д. Логіко-семантичний аналіз відсутності боржника у судовій практиці України // Вісник господарського судочинства. – 2008.– №2. – С. 36.
Притика Д.М. Проект нового Господарського процесуального кодексу України потребує невідкладного розгляду// Вісник господарського судочинства. – 2008.– №2. – С. 24.
Притика Д.М., Тітов М.І., Гайворонський В.М. Господарський процесуальний кодекс України: Наук.-практ. коментар. - X.: Консум, 2003. – 320 с.
Притика Д.М., Шустік О.Ю. Коли закони чіткі – чітке правосуддя // Вісник господарського судочинства. – 2008.– №6. – С. 68.
Притика Д. Актуальні питання кодифікації господарського судочинства в Україні // Право України. – 2011. – № 7. – с.29-43
Пушай В.І. Теоретичні та прикладні аспекти відступлення права вимоги// Вісник господарського судочинства. – 2008.– №6. – С. 105.
Пушай В.І. Треті особи в арбітражному процесі // Вісник господарського судочинства. - 2001. - № 3. - С. 90-95.
Роїна О.М. Господарський процес. Збірник процесуальних документів. (З можливістю копіювання). – К.: С.В.Д. ТРЕЙДІНГ, 2002. – 92с.
Руденко М. Арбітражний суд і прокуратура: історія становлення та сучасний стан взаємовідносин // Право України. –2000. – № 2. - С. 58-60.
Руденко М. Представництво прокуратурою України інтересів держави у господарському суді: проблеми теорії та практики // Право України. - 2001. - № 11. - С. 49-52.
Руденко М., Глаговський В. Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді (теоретичні і практичні аспекти) // Право України, 1997. - № 11. С. 49-52.
Сергієнко Н.М. Вплив рішень Конституційного Суду України на правозастосовчу практику судів спеціалізованої юрисдикції // Вісник ВАСУ, 2000. - №4. – С. 138-141.
Спасибо-Фатєєва І.В. Наслідки недійсності правочинів// Вісник господарського судочинства. – 2008.– №2. – С. 79.
Статмордвинів Д. И. Законна сила судового рішення. Тбілісі 1964 С. 28.
Стахурський. Проблеми визначення підвідомчості земельних спорів господарськими судами України // Вісник господарського судочинства. – 2009.– №5. – С. 35.
Степанова Т. Щодо відстрочки оплати державного мита в арбітражних судах // Право України. - 2000. - № 12.
Ступаченко О.Д. Перспективи реформування національної системи в концепції Європейської інтеграції України / Право України. – 2009.– №7.– С.17.
Тимченко Г.П. Попереднє судове засідання як етап підготовки справи до судового розгляду // Вісник господарського судочинства. – 2008.– №2. – С. 104.
Устименко В., Джабраілов Р. Принцип верховенства права: неповнота врахування у законодавстві України та наслідки (господарсько-правовий аспект) // Право України. – 2010. – 8. – с.80.
Фомченков Д. Господарські суди на захисті інтелектуальної власності // Право України. - 2001. - № 10. - С. 92-93.
Фурса С. Проблеми виконання рішень господарських судів: нові механізми та відповідальність // Право України. – 2011. – № 7. – с.67-73
Цивільний процес /Під ред. проф. Ю. К. Осипова. М.: БЕК. 1995. 296 с.
Чечина Н. А. Норма права і судове рішення. Л., 1961. 57 с.
Шебанова Н. А. Процесуальні особливості розгляду справ за участю іноземних осіб в арбітражних судах Російської Федерації /Міжнародне приватне право: сучасна практика // Сб. статей під ред. М.М. Богуславского й А. Г. Свєтланова. М.: Тоностожье, 2000. 297 с.
Щербина В. Деякі проблеми удосконалення господарського процесуального законодавства // Право України. – 2010. – 8. – с.13.
Яремко В., Мальський В. Право на відшкодування витрат адвоката в господарському процесі // Інфо профіт-консул. – 01/04/2011р.: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http:// [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].

Інтернет-ресурси:
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання

Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок і вмінь за певний період навчання (навчальний семестр, навчальний рік).
З навчальної дисципліни «Господарський процес» передбачено:
- для денної форми навчання – іспит;
- для заочної форми навчання – іспит.

5. Засоби діагностики знань (успішності навчання)

Засоби діагностики знань використовуються з метою визначення ефективності методик навчання.
В університеті, відповідно до наказу МОН України від 31.07.1998 № 285 «Про порядок розробки складових нормативного та навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою», педагогічний контроль розглядається як основна ланка, що забезпечує неперервність процесу виховання, освіти та професійної підготовки і має чотири пріоритетні функції: діагностичну, навчальну, організаційну та виховну.
У розумінні постійної взаємодії науково-педагогічного працівника з курсантом, студентом, слухачем під час навчально-виховного процесу, педагогічний контроль являє собою систему перевірки результатів якості освіти та професійної підготовки й означає виявлення, вимір та оцінювання знань, умінь та навичок тих, хто навчається. Основним предметом оцінки результатів освіти є отримані результати навчання у вигляді умінь та навичок, а також результати виховання у вигляді сформованих світоглядних настанов та позицій, інтересів, мотивів і потреб особистості.
Засоби діагностики визначають рівень досягнення запланованих навчальних результатів, повинні мати прозорі критерії оцінювання, забезпечувати об’єктивний поточний та підсумковий контролі.
Під час контрольних педагогічних заходів застосовується система об'єктивної оцінки знань, навичок та умінь, зокрема, з використанням технічних засобів. Тестові завдання для проміжного і підсумкового контролю знань курсантів, студентів, слухачів є складовими навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін і входять до пакетів кваліфікаційних завдань з дисципліни.

Для навчальної дисципліни «Господарський процес» засобами діагностики знань (успішності навчання) виступають:
1) тематичні письмові самостійні роботи у формі рефератів;
2) виконання індивідуальних завдань;
2) підсумкове опитування студентів по тематиці змістових модулів.

13 PAGE \* MERGEFORMAT 14215

13PAGE 15
Приложенные файлы

  • doc 91412
    Размер файла: 174 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий