Питання для самост. підг.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ З КУРСУ «АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС»

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ, ОСОБЛИВОСТІ ТА СТРУКТУРА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ
(2 год – лекц.; 2 год. – п/з)

Поняття адміністративного процесу. Зміст та загальні риси адміністративного процесу. Структура адміністративного процесу. Принципи адміністративного процесу. Адміністративно-процесуальна норма. Адміністративно-процесуальний режим.
Практичне заняття має за мету закріпити знання, які були отримані на попередніх заняттях по даній темі. Виробити навички та уміння у слухачів по практичному втіленню отриманих знань у питаннях особливостей адміністративного процесу.
Практичне заняття проводиться у формі роботи над вирішенням увідних задач.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ (2 ГОД.)
Вивчіть за темою навчальну та наукову літературу, законодавчі та інші нормативні акти.
Ознайомтеся з питаннями практичного заняття і підготуйтесь до активного їх обговорення.
Зробіть для себе перелік найважливіших термінів, які використовуються в літературі та нормативних актах.

Питання для самоконтролю

1. Зміст та загальні риси адміністративного процесу;
2. Різноманіття поглядів вчених на поняття адміністративного процесу;
3. Структура адміністративного процесу.
4. Принципи адміністративного процесу. я;
5. Адміністративно-процесуальна норма.
6. Адміністративно-процесуальний режим.
ТЕМИ РЕФЕРАТІВ ЗА ТЕМОЮ:
Поняття та сутність адміністративного процесу.
Предмет, метод та система адміністративно-процесуального права.
Характеристика адміністративно-процесуальних норм.
Особливості адміністративно-процесуальних відносин.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Про судоустрій: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2002.- №27-28. – Ст. 180.
2. О. В. Кузьменко. Теоретичні засади адміністративного процесу: Монографія. – К.: Атіка, 2005. – 352 с.
3. Основи адміністративного судочинства в Україні. (навчальний посібник для юридичних факультетів та юридичних клінік) / За заг. ред. Александрової Н.В., Куйбіди Р.О., -К.: Конус-Ю, 2006. -256 с.
4. Науково-практичний коментар до Закону України “Про міліцію”. К: УАВС, 1996 144с.
5. Адміністративне право України: Навчальний посібник /За заг. ред.. Т.О. Коломоєць, Г.Ю. Гулєвської. К.: Істина, 2007. 216 с.
6. Бандурка О.М., Тищенко М.М. Адміністративний процес: Підручник для вищих навч. закл. К.:Літера ЛТД, 2002. 288 с.
7. Перепелюк В.Г. Адміністративний процес. Загальна частина: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2003. – 367с.
8. Миколенко А.И. Административный процесс и административная ответственность в Украине.: Учебное пособие. Издание третье, переработанное и дополненное. Х.:ООО «Одиссей, 2007. 360 с.
9. Комзюк А.Т., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. Адміністративний процес України: Навч. посіб. К.: Прецедент, 2007. 531 с.
10. Ткаченко В.І. Адміністративно-процедурні провадження у дозвільній системі в Україні: шляхи вирішення проблемних питань: Монографія/ МВС України, Луган. Держ. Ун-т внутр. Справ. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2006. – 344с.
11. Г.Ю. Гулєвська. Адміністративна юстиція: Методичні вказівки для студентів ІV курсу юридичного фак-ту. – Запоріжжя: ЗНУ, 2005. – 60 с.
12. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина/ Ред. колегія: В. Б. Авер’янов (голова) та ін. К.: ТОВ. «Видавництво «Юридична думка», 2007. 592 с.
13. І.О. Федоров. Кодифікація адміністративно-деліктного законодавства України: Монографія. Запоріжжя: ТОВ. «ВПО «Запоріжжя», 2006. -144 с.
14. Битяк Ю.П. Державна служба в Україні: організаційно-правові засади: Монографія. Х.: Право, 2005. 304 с.
15. Гончарук С.Т. Адміністративна відповідальність за законодавством України. Навчальний посібник. К. 1995. 80с.
16. Калаянов Д.П. Административно-юрисдикционная деятельность органов внутренних дел Украины. Учебное пособие. Одесса. АО Бахва, 1998. 128с.
17. Адміністративна юстиція. Адміністративне судочинство: Навчальний посібник / За заг.ред. Т.О. Коломієць, Г.Ю. Гулєвської. К.:Істина, 2007. 152 с.

Тема № 2. СУБЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ
(2 год – лекц.; 2 год. – п/з)

Суб’єкти адміністративного процесу. Система суб’єктів адміністративного процесу: громадяни, суди, прокуратура, державні службовці та посадові особи. Органи внутрішніх справ, як суб’єкти адміністративного процесу. Основні напрямки розвитку адміністративного процесу на сучасному етапі. Адміністративний процес зарубіжних країн. Роль адміністративного процесу у діяльності правоохоронних органів.
Практичне заняття має за мету  поглибити та закріпити знання слухачів, які були отримані на попередніх заняттях та під час самостійної підготовки. Виробити навички та уміння у слухачів по практичному втіленню отриманих знань з питань понять та основних принципів адміністративної відповідальності.
Практичне заняття проводиться у формі роботи над вирішенням увідних задач.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ(2 ГОД.)

1. Вивчіть за темою навчальну та наукову літературу, законодавчі та інші нормативні акти.
2. Ознайомтеся з питаннями практичного заняття і підготуйтесь до активного їх обговорення.
3. Зробіть для себе перелік найважливіших термінів, які використовуються в літературі та нормативних актах.
Питання для самоконтролю
1. Система суб’єктів адміністративного процесу.
2. Органи внутрішніх справ, як суб’єкти адміністративного процесу.
3. Основні напрямки розвитку адміністративного процесу на сучасному етапі.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:
1. Адміністративний процес як складова управління.
2. Суб’єкти адміністративного процесу.

ЛІТЕРАТУРА:
1. О.В. Кузьменко. Теоретичні засади адміністративного процесу: Монографія. – К.: Атіка, 2005. – 352 с.
2. Основи адміністративного судочинства в Україні. (навчальний посібник для юридичних факультетів та юридичних клінік) / За заг. ред. Александрової Н.В., Куйбіди Р.О., -К.: Конус-Ю, 2006. -256 с.
3. Науково-практичний коментар до Закону України “Про міліцію”. К: УАВС, 1996 144с.
4. Адміністративне право України: Навчальний посібник /За заг. ред.. Т.О. Коломоєць, Г.Ю. Гулєвської. К.: Істина, 2007. 216 с.
5. Бандурка О.М., Тищенко М.М. Адміністративний процес: Підручник для вищих навч. закл. К.:Літера ЛТД, 2002. 288 с.
6. Перепелюк В.Г. Адміністративний процес. Загальна частина: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2003. – 367с.
7. Миколенко А.И. Административный процесс и административная ответственность в Украине.: Учебное пособие. Издание третье, переработанное и дополненное. Х.:ООО «Одиссей, 2007. 360 с.
8. Комзюк А.Т., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. Адміністративний процес України: Навч. посіб. К.: Прецедент, 2007. 531 с.
9. Ткаченко В.І. Адміністративно-процедурні провадження у дозвільній системі в Україні: шляхи вирішення проблемних питань: Монографія/ МВС України, Луган. Держ. Ун-т внутр. Справ. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2006. – 344с.
10. Г.Ю. Гулєвська. Адміністративна юстиція: Методичні вказівки для студентів ІV курсу юридичного фак-ту. – Запоріжжя: ЗНУ, 2005. – 60 с.
11. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина/ Ред. колегія: В. Б. Авер’янов (голова) та ін. К.: ТОВ. «Видавництво «Юридична думка», 2007. 592 с.
12. Т.О. Коломоєць, Р.В. Сінєльнік. Захисник у провадженні у справах про адміністративні правопорушення: Монографія. К.: Істина, 2008. 184 с.
13. Т.О. Коломоєць, І.О. Сквірський. Виправні роботи як вид адміністративного стягнення за законодавством України: Монографія. К.: Істина, 2008. 184 с.
14. І.О. Федоров. Кодифікація адміністративно-деліктного законодавства України: Монографія. Запоріжжя: ТОВ. «ВПО «Запоріжжя», 2006. -144 с.
15. Ващенко С.В., Поліщук В.Г. Адміністративна відповідальність: Навчальний посібник. Запоріжжя. ЗЮІ МВС України. 2001. 142с.
16. Ващенко С.В., Поліщук В.Г. Провадження по виконанню постанов про накладення адміністративних стягнень: Навч. посібник / За заг. ред. Пєткова В.П. Запоріжжя: Юридичний інститут МВС України, 2000. 72с.
17. Гончарук С.Т. Адміністративна відповідальність за законодавством України. Навчальний посібник. К. 1995. 80с.
18. Калаянов Д.П. Административно-юрисдикционная деятельность органов внутренних дел Украины. Учебное пособие. Одесса. АО Бахва, 1998. 128с.
19. Шкарупа В.К. Доказування та докази в адміністративно-примусовій діяльності органів внутрішніх справ (міліції): Монографія. Київ: УАВС, 1995. 163с.
20. Ярмакі Х.П. Адміністративно-наглядова діяльність міліції в Україні: Монографія.Одеса: Юридична література, 2006. 336 с.
21. Адміністративна юстиція. Адміністративне судочинство: Навчальний посібник / За заг.ред. Т.О. Коломієць, Г.Ю. Гулєвської. К.:Істина, 2007. 152 с.

Тема №3. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОВАДЖЕННЯ ПО ПРИЙНЯТТЮ НОРМАТИВНИХ ІІНДИВІДУАЛЬНИХ АКТІВ
(2 год – лекц.; 2 год. – п/з)

Види нормотворчих та установчих проваджень в адміністративному процесі. Провадження по обробці та прийняттю нормативних актів управління. Провадження по прийняттю індивідуальних актів управління. Провадження по створенню, реорганізації і ліквідації організаційних структур у сфері державного управління. Провадження по комплектуванню організаційних структур у сфері державного управління персоналом.
Практичне заняття має за мету поглибити та закріпити знання слухачів стосовно видів адміністративних проваджень по прийняттю нормативних ііндивідуальних актів. Виробити навички та уміння у слухачів по практичному втіленню отриманих знань із зазначених питань.
Практичне заняття має за мету  поглибити та закріпити знання слухачів, які були отримані на попередніх заняттях та під час самостійної підготовки. Виробити навички та уміння у слухачів по практичному втіленню отриманих знань з питань адміністративних проваджень по прийняттю нормативних індивідуальних актів.
Практичне заняття проводиться у формі роботи над тестами та шляхом вирішення увідних задач.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ (2 ГОД.)
Визначити поняття нормативно-правових актів управління, їх види, характеристику.
Охарактеризувати стадії провадження з підготовки й ухвалення нормативно-правових актів;
З’ясувати процесуальний порядок та терміни оприлюднення різних нормативних актів.
Надати поняття, види та призначення індивідуальних актів управління.
З’ясувати вимоги, які ставляться до актів управління.

Завдання для самостійної підготовки(2 год.)
1. Вивчіть за темою навчальну та наукову літературу, законодавчі та інші нормативні акти.
2. Ознайомтеся з питаннями практичного заняття і підготуйтесь до активного їх обговорення.
3. Зробіть для себе перелік найважливіших термінів, які використовуються в літературі та нормативних актах.
Питання для самоконтролю
Поняття індивідуальних актів управління.
Провадження по прийняттю індивідуальних актів управління.
Провадження по створенню, реорганізації і ліквідації організаційних структур у сфері державного управління.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:
Індивідуальні акти управління;
Форма та зміст індивідуальних актів управління.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р. // ВВР України. 1991. №4. Ст.20. (з наступними змінами та доповненнями).
2. Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 // Відомості Верховної Ради України. – 1993.- № 52- Ст.490. (із змінами внесеними згідно із законами № 282/95 – ВР від 11.07.95, № 358/95 – ВР від 5.10.95).
3. Про боротьбу з корупцією: Закон України від 5.10.95 // Голос України. – 1995.- 16 лист.
4. Про судоустрій: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2002.- №27-28. – Ст. 180.
5. Про звернення громадян: Закон України від 2.10.96 // Голос України. - 1996.- 22 жовтня.
6. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 р. //Голос України. – 1997.- 12 черв.
7. Про підприємства в Україні: Закон України від 27 березня 1991 р. // ВВР. – 1991.- №24. – Ст. 272.
8. Кодекс адміністративного судочинства України від 06 липня 2005 р.
9. Концепція реформи адміністративного права України. (Підготовлено робочою групою Кабінету Міністрів України з підготовки Концепції реформи адміністративного права та проекту Адміністративного кодексу України). Березень 1998 р. 87с.
10. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради УРСР. 1984. №51. Ст.1123 з наступними змінами та доповненнями.
11. Кодекс Украины об административных правонарушениях: (научно-практический комментарий). Под общ. ред. А.С. Васильева Х.: ООО “Одиссей”, 2000. 1008с.
12. О. В. Кузьменко. Теоретичні засади адміністративного процесу: Монографія. – К.: Атіка, 2005. – 352 с.
13. Основи адміністративного судочинства в Україні. (навчальний посібник для юридичних факультетів та юридичних клінік) / За заг. ред. Александрової Н.В., Куйбіди Р.О., -К.: Конус-Ю, 2006. -256 с.
14. Науково-практичний коментар до Закону України “Про міліцію”. К: УАВС, 1996 144с.
15. Адміністративне право України: Навчальний посібник /За заг. ред.. Т.О. Коломоєць, Г.Ю. Гулєвської. К.: Істина, 2007. 216 с.
16. Бандурка О.М., Тищенко М.М. Адміністративний процес: Підручник для вищих навч. закл. К.:Літера ЛТД, 2002. 288 с.
17. Перепелюк В.Г. Адміністративний процес. Загальна частина: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2003. – 367с.
18. Миколенко А.И. Административный процесс и административная ответственность в Украине.: Учебное пособие. Издание третье, переработанное и дополненное. Х.:ООО «Одиссей, 2007. 360 с.
19. Комзюк А.Т., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. Адміністративний процес України: Навч. посіб. К.: Прецедент, 2007. 531 с.
20. Ткаченко В.І. Адміністративно-процедурні провадження у дозвільній системі в Україні: шляхи вирішення проблемних питань: Монографія/ МВС України, Луган. Держ. Ун-т внутр. Справ. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2006. – 344с.

Тема №4. РЕЄСТРАЦІЙНО-ДОЗВІЛЬНІ ПРОВАДЖЕННЯ
(2 год – лекц.; 2 год. – п/з)

Види реєстраційно-дозвільних проваджень. Провадження: по видачі свідоцтв на право заняття нотаріальною діяльністю; по наданню дозволу на керування транспортними засобами; по видачі дозволів на придбання, зберігання, носіння і перевезення зброї, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, відносно яких встановленні спеціальні правила. Провадження по реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності, в тому числі комерційних банків, засобів масової інформації, адвокатських об’єднань. Провадження по реєстрації автомототранспортних засобів. провадження по здійсненню технічного огляду транспортних засобів. Поняття та види ліцензійних проваджень. Провадження щодо видачі ліцензій на заняття певними видами
Практичне заняття має за мету надати визначення поняттю, видам дозвільного провадження, навести класіфікацію дозвільних проваджень. Охарактеризувати стадії дозвільного провадження. Визначити особливості дозвільного провадження у сфері господарської діяльності. З’ясувати перелік та порядок подання документів для отримання документів дозвільного характеру, процесуальний порядок та терміни розгляду заяви про видачу документів дозвільного характеру, порядок та терміни видачі дозвільними органами документів дозвільного характеру. Надати визначення поняттю та видам ліцензій. Перелічити види господарської діяльності, що потребують ліцензування. Охарактеризувати ліцензійне провадження, його стадії.. З’ясувати, які документи подаються органу ліцензування для отримання ліцензії, процесуальний порядок та терміни прийняття рішення про видачу або відмову в видачі ліцензії.
Практичне заняття проводиться у формі роботи над вирішенням увідних задач.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ (2 ГОД.)
1. Вивчіть за темою навчальну та наукову літературу, законодавчі та інші нормативні акти.
Ознайомтеся з питаннями практичного заняття і підготуйтесь до активного їх обговорення.
Зробіть для себе перелік найважливіших термінів, які використовуються в літературі та нормативних актах.
Питання для самоконтролю:
Поняття дозвільного провадження як різновиду адміністративного провадження, їх види.
Система органів, які здійснюють дозвільну систему та їх повноваження.
Правовий статус суб’єктів та учасників дозвільних проваджень.
Стадії дозвільного провадження.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ ЗА ТЕМОЮ:
Стадії дозвільного провадження.
Суб’єкти дозвільної системи.
Дозвільні провадження у сфері господарської діяльності.
.
ЛІТЕРАТУРА:
1. О. В. Кузьменко. Теоретичні засади адміністративного процесу: Монографія. – К.: Атіка, 2005. – 352 с.
2. Основи адміністративного судочинства в Україні. (навчальний посібник для юридичних факультетів та юридичних клінік) / За заг. ред. Александрової Н.В., Куйбіди Р.О., -К.: Конус-Ю, 2006. -256 с.
3. Науково-практичний коментар до Закону України “Про міліцію”. К: УАВС, 1996 144с.
4. Адміністративне право України: Навчальний посібник /За заг. ред.. Т.О. Коломоєць, Г.Ю. Гулєвської. К.: Істина, 2007. 216 с.
5. Бандурка О.М., Тищенко М.М. Адміністративний процес: Підручник для вищих навч. закл. К.:Літера ЛТД, 2002. 288 с.
6. Перепелюк В.Г. Адміністративний процес. Загальна частина: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2003. – 367с.
7. Миколенко А.И. Административный процесс и административная ответственность в Украине.: Учебное пособие. Издание третье, переработанное и дополненное. Х.:ООО «Одиссей, 2007. 360 с.
8. Комзюк А.Т., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. Адміністративний процес України: Навч. посіб. К.: Прецедент, 2007. 531 с.
9. Ткаченко В.І. Адміністративно-процедурні провадження у дозвільній системі в Україні: шляхи вирішення проблемних питань: Монографія/ МВС України, Луган. Держ. Ун-т внутр. Справ. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2006. – 344с.
10. Г.Ю. Гулєвська. Адміністративна юстиція: Методичні вказівки для студентів ІV курсу юридичного фак-ту. – Запоріжжя: ЗНУ, 2005. – 60 с.
11. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина/ Ред. колегія: В. Б. Авер’янов (голова) та ін. К.: ТОВ. «Видавництво «Юридична думка», 2007. 592 с.
12. Т.О. Коломоєць, Р.В. Сінєльнік. Захисник у провадженні у справах про адміністративні правопорушення: Монографія. К.: Істина, 2008. 184 с.
13. Т.О. Коломоєць, І.О. Сквірський. Виправні роботи як вид адміністративного стягнення за законодавством України: Монографія. К.: Істина, 2008. 184 с.
14. І.О. Федоров. Кодифікація адміністративно-деліктного законодавства України: Монографія. Запоріжжя: ТОВ. «ВПО «Запоріжжя», 2006. -144 с.
15. Ващенко С.В., Поліщук В.Г. Адміністративна відповідальність: Навчальний посібник. Запоріжжя. ЗЮІ МВС України. 2001. 142с.
16. Ващенко С.В., Поліщук В.Г. Провадження по виконанню постанов про накладення адміністративних стягнень: Навч. посібник / За заг. ред. Пєткова В.П. Запоріжжя: Юридичний інститут МВС України, 2000. 72с.
17. Гончарук С.Т. Адміністративна відповідальність за законодавством України. Навчальний посібник. К. 1995. 80с.
18. Калаянов Д.П. Административно-юрисдикционная деятельность органов внутренних дел Украины. Учебное пособие. Одесса. АО Бахва, 1998. 128с.
19. Шкарупа В.К. Доказування та докази в адміністративно-примусовій діяльності органів внутрішніх справ (міліції): Монографія. Київ: УАВС, 1995. 163с.
20. Ярмакі Х.П. Адміністративно-наглядова діяльність міліції в Україні: Монографія.Одеса: Юридична література, 2006. 336 с.
21. Адміністративна юстиція. Адміністративне судочинство: Навчальний посібник / За заг.ред. Т.О. Коломієць, Г.Ю. Гулєвської. К.:Істина, 2007. 152 с.
ТЕМА 5. ПРОВАДЖЕННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНИХ І ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ
(2 год – лекц.; 2 год. – п/з)

Переконання, як універсальний метод державного управління. Класифікація заходів адміністративного примусу. Адміністративно-попереджувальні заходи, запобіжні заходи (заходи припинення), адміністративні заходи. Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення: адміністративне затримання,особистий огляд і огляд речей, вилучення речей і документів,відсторонення водіїв від керування транспортними засобами й перевірка їх на стан алкогольного сп’яніння. Повноваження міліції щодо застосування запобіжних заходів спеціального призначення.

Практичне заняття має за мету закріпити знання, які були отримані на попередніх заняттях по даній темі. Виробити навички та уміння у слухачів по практичному втіленню отриманих знань з питань заходів адміністративного примусу.
Практичне заняття проводиться у формі роботи над вирішенням увідних задач та карток програмованого опитування.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ (2 ГОД.)
1. Переконання, як універсальний метод державного управління.
2. Класифікація заходів адміністративного примусу.
3. Адміністративно-попереджувальні заходи, запобіжні заходи (заходи припинення), адміністративні заходи.
Питання для самоконтролю
Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення: адміністративне затримання,особистий огляд і огляд речей, вилучення речей і документів,відсторонення водіїв від керування транспортними засобами й перевірка їх на стан алкогольного сп’яніння.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Конституція України: Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. Ст.141.
2. Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради України. – 1990.-№ 31- Ст.429.
3. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р. // ВВР України. 1991. №4. Ст.20. (з наступними змінами та доповненнями).
4. Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 // Відомості Верховної Ради України. – 1993.- № 52- Ст.490. (із змінами внесеними згідно із законами № 282/95 – ВР від 11.07.95, № 358/95 – ВР від 5.10.95).
5. Про боротьбу з корупцією: Закон України від 5.10.95 // Голос України. – 1995.- 16 лист.
6. Про судоустрій: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2002.- №27-28. – Ст. 180.
7. Про звернення громадян: Закон України від 2.10.96 // Голос України. - 1996.- 22 жовтня.
8. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 р. //Голос України. – 1997.- 12 черв.
9. Про підприємства в Україні: Закон України від 27 березня 1991 р. // ВВР. – 1991.- №24. – Ст. 272.
10. Кодекс адміністративного судочинства України від 06 липня 2005 р.
11. Концепція реформи адміністративного права України. (Підготовлено робочою групою Кабінету Міністрів України з підготовки Концепції реформи адміністративного права та проекту Адміністративного кодексу України). Березень 1998 р. 87с.
12. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради УРСР. 1984. №51. Ст.1123 з наступними змінами та доповненнями.
13. Кодекс Украины об административных правонарушениях: (научно-практический комментарий). Под общ. ред. А.С. Васильева Х.: ООО “Одиссей”, 2000. 1008с.
14. О. В. Кузьменко. Теоретичні засади адміністративного процесу: Монографія. – К.: Атіка, 2005. – 352 с.
15. Основи адміністративного судочинства в Україні. (навчальний посібник для юридичних факультетів та юридичних клінік) / За заг. ред. Александрової Н.В., Куйбіди Р.О., -К.: Конус-Ю, 2006. -256 с.
16. Науково-практичний коментар до Закону України “Про міліцію”. К: УАВС, 1996 144с.
17. Адміністративне право України: Навчальний посібник /За заг. ред.. Т.О. Коломоєць, Г.Ю. Гулєвської. К.: Істина, 2007. 216 с.
18. Бандурка О.М., Тищенко М.М. Адміністративний процес: Підручник для вищих навч. закл. К.:Літера ЛТД, 2002. 288 с.
19. Перепелюк В.Г. Адміністративний процес. Загальна частина: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2003. – 367с.
20. Миколенко А.И. Административный процесс и административная ответственность в Украине.: Учебное пособие. Издание третье, переработанное и дополненное. Х.:ООО «Одиссей, 2007. 360 с.
21. Комзюк А.Т., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. Адміністративний процес України: Навч. посіб. К.: Прецедент, 2007. 531 с.
22. Ткаченко В.І. Адміністративно-процедурні провадження у дозвільній системі в Україні: шляхи вирішення проблемних питань: Монографія/ МВС України, Луган. Держ. Ун-т внутр. Справ. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2006. – 344с.
23. Г.Ю. Гулєвська. Адміністративна юстиція: Методичні вказівки дл
·я студентів ІV курсу юридичного фак-ту. – Запоріжжя: ЗНУ, 2005. – 60 с.
24. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина/ Ред. колегія: В. Б. Авер’янов (голова) та ін. К.: ТОВ. «Видавництво «Юридична думка», 2007. 592 с.
25. Організація діяльності дільничного інспектора міліції зі зверненнями громадян: Методичні рекомендації / Ярмакі Х.П., Аносєнков А.А. – Одеса: ОЮІ ХНУВС, 2005. -44 с.
26. Т.О. Коломоєць, Р.В. Сінєльнік. Захисник у провадженні у справах про адміністративні правопорушення: Монографія. К.: Істина, 2008. 184 с.
27. Т.О. Коломоєць, І.О. Сквірський. Виправні роботи як вид адміністративного стягнення за законодавством України: Монографія. К.: Істина, 2008. 184 с.
28. І.О. Федоров. Кодифікація адміністративно-деліктного законодавства України: Монографія. Запоріжжя: ТОВ. «ВПО «Запоріжжя», 2006. -144 с.
29. Ващенко С.В., Поліщук В.Г. Адміністративна відповідальність: Навчальний посібник. Запоріжжя. ЗЮІ МВС України. 2001. 142с.
30 Ващенко С.В., Поліщук В.Г. Провадження по виконанню постанов про накладення адміністративних стягнень: Навч. посібник / За заг. ред. Пєткова В.П. Запоріжжя: Юридичний інститут МВС України, 2000. 72с.
31. Битяк Ю.П. Державна служба в Україні: організаційно-правові засади: Монографія. Х.: Право, 2005. 304 с.

ТЕМА 6. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОВАДЖЕННЯ ЗА ЗВЕРНЕННЯМ ГРОМАДЯН
(2 год – лекц.; 2 год. – п/з)
Провадження по пропозиціях, скаргах, заявах громадян. Види звернень громадян (пропозиції, заяви, скарги). Стадії розгляду скарг, пропозицій, та інших звернень громадян. Органи, що розглядають справи по скаргах; їх повноваження; рішення, що виносяться за результатами розгляду скарг; строки розгляду скарг. Правове регулювання вирішення скарг в суді. Вдосконалення правового регулювання проваджень щодо вирішення справ за скаргами.
Практичне заняття має на меті закріпити знання, які були отримані на попередніх заняттях по даній темі. виробити навички та уміння у слухачів по практичному втіленню отриманих знань у питаннях адміністративних проваджень за зверненням громадян
Практичне заняття проводиться у формі роботи над вирішенням увідних задач, складання процесуальних документів.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ (2 ГОД.)
Види звернень громадян. Вимоги щодо їх подання та процесуального оформлення.
Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню.
Стадії адміністративного провадження за зверненнями громадян.
Процесуальний порядок розгляду звернень громадян.
1. Вивчіть за темою навчальну та наукову літературу, законодавчі та інші нормативні акти.
2. Ознайомтеся з питаннями практичного заняття і підготуйтесь до активного їх обговорення.
3. Зробіть для себе перелік найважливіших термінів, які використовуються в літературі та нормативних актах.
Питання для самоконтролю
1. Термін розгляду звернень громадян;
2. Прийняття рішення щодо звернення та надання відповіді його авторові;
3.  Відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян;
4. Діловодство щодо звернень громадян.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:
Порядок та особливості розгляду запитів і звернень народних депутатів України.
2. Порядок особистого прийому громадян в ОВС.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Конституція України: Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. Ст.141.
2. Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради України. – 1990.-№ 31- Ст.429.
3. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р. // ВВР України. 1991. №4. Ст.20. (з наступними змінами та доповненнями).
4. Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 // Відомості Верховної Ради України. – 1993.- № 52- Ст.490. (із змінами внесеними згідно із законами № 282/95 – ВР від 11.07.95, № 358/95 – ВР від 5.10.95).
5. Про боротьбу з корупцією: Закон України від 5.10.95 // Голос України. – 1995.- 16 лист.
6. Про судоустрій: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2002.- №27-28. – Ст. 180.
7. Про звернення громадян: Закон України від 2.10.96 // Голос України. - 1996.- 22 жовтня.
8. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 р. //Голос України. – 1997.- 12 черв.
9. Про підприємства в Україні: Закон України від 27 березня 1991 р. // ВВР. – 1991.- №24. – Ст. 272.
10. Кодекс адміністративного судочинства України від 06 липня 2005 р.
11. Концепція реформи адміністративного права України. (Підготовлено робочою групою Кабінету Міністрів України з підготовки Концепції реформи адміністративного права та проекту Адміністративного кодексу України). Березень 1998 р. 87с.
12. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради УРСР. 1984. №51. Ст.1123 з наступними змінами та доповненнями.
13. Кодекс Украины об административных правонарушениях: (научно-практический комментарий). Под общ. ред. А.С. Васильева Х.: ООО “Одиссей”, 2000. 1008с.
14. О. В. Кузьменко. Теоретичні засади адміністративного процесу: Монографія. – К.: Атіка, 2005. – 352 с.
15. Основи адміністративного судочинства в Україні. (навчальний посібник для юридичних факультетів та юридичних клінік) / За заг. ред. Александрової Н.В., Куйбіди Р.О., -К.: Конус-Ю, 2006. -256 с.
16. Науково-практичний коментар до Закону України “Про міліцію”. К: УАВС, 1996 144с.
17. Адміністративне право України: Навчальний посібник /За заг. ред.. Т.О. Коломоєць, Г.Ю. Гулєвської. К.: Істина, 2007. 216 с.
18. Бандурка О.М., Тищенко М.М. Адміністративний процес: Підручник для вищих навч. закл. К.:Літера ЛТД, 2002. 288 с.

ТЕМА 7. ДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОВАДЖЕННЯ
(2 год – лекц.; 2 год. – п/з)
Дисциплінарна відповідальність, як один з різновидів державного примусу. Система основних видів дисциплінарної відповідальності. Суб’єкти Терміни й порядок застосування дисциплінарного стягнення. Особливості дисциплінарної відповідальності окремих категорій осіб.
Практичне заняття має на меті закріпити знання, які були отримані на попередніх заняттях по даній темі. Визначити поняття дисциплінарного проступку, підстав застосування дисциплінарної відповідальності, поняття дисциплінарної відповідальності. Надати визначення дисциплінарного провадження, характеристику його стадій. Окреслити законодавче закріплення підстав застосування дисциплінарної відповідальності до окремих категорій державних службовців. Визначити підстави, порядок проведення, процесуального закріплення службового розслідування. Розвиток практичних навичок щодо складання акту службового розслідування відносно працівника ОВС.
Практичне заняття проводиться у формі роботи над вирішенням увідних задач, складання процесуальних документів.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ (2 ГОД.)
1. Поняття дисциплінарної відповідальності, її ознаки та види.
2. Поняття та особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців.
3. Законодавче закріплення підстав дисциплінарної відповідальності державних службовців. Види дисциплінарних стягнень.
4. Особливості притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників ОВС. Види дисциплінарних стягнень, що застосовуються до осіб рядового й начальницького складу ОВС.
5. Поняття дисциплінарного провадження, його стадії.

Питання для самоконтролю
1. Що є підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності?
2. Назвіть види дисциплінарної відповідальності державних службовців.
3. Відмінність дисциплінарної відповідальності державних службовців від інших видів юридичної відповідальності.
4. Чи існує в Україні єдиний законодавчій акт, який регулює порядок здійснення дисциплінарного провадження?
5. Чи можуть бути одночасно накладені два вида юридичної відповідальності (наприклад, дисциплінарна та адміністративна) на державних службовців за результатами проведення службового розслідування? Якщо так, то наведіть приклади.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ ЗА ТЕМОЮ:
1. Провадження про дисциплінарні правопорушення державних службовців у зарубіжних країнах.
2. Особливості інституту дисциплінарної відповідальності щодо окремих видів державних службовців
ЛІТЕРАТУРА:
1. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р. // ВВР України. 1991. №4. Ст.20. (з наступними змінами та доповненнями).
2. Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 // Відомості Верховної Ради України. – 1993.- № 52- Ст.490. (із змінами внесеними згідно із законами № 282/95 – ВР від 11.07.95, № 358/95 – ВР від 5.10.95).
3. Про боротьбу з корупцією: Закон України від 5.10.95 // Голос України. – 1995.- 16 лист.
4. Про судоустрій: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2002.- №27-28. – Ст. 180.
5. Про звернення громадян: Закон України від 2.10.96 // Голос України. - 1996.- 22 жовтня.
6. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 р. //Голос України. – 1997.- 12 черв.
7. Про підприємства в Україні: Закон України від 27 березня 1991 р. // ВВР. – 1991.- №24. – Ст. 272.
8. Кодекс адміністративного судочинства України від 06 липня 2005 р.
9. Концепція реформи адміністративного права України. (Підготовлено робочою групою Кабінету Міністрів України з підготовки Концепції реформи адміністративного права та проекту Адміністративного кодексу України). Березень 1998 р. 87с.
10. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради УРСР. 1984. №51. Ст.1123 з наступними змінами та доповненнями.
11. Кодекс Украины об административных правонарушениях: (научно-практический комментарий). Под общ. ред. А.С. Васильева Х.: ООО “Одиссей”, 2000. 1008с.
12. О. В. Кузьменко. Теоретичні засади адміністративного процесу: Монографія. – К.: Атіка, 2005. – 352 с.
13. Основи адміністративного судочинства в Україні. (навчальний посібник для юридичних факультетів та юридичних клінік) / За заг. ред. Александрової Н.В., Куйбіди Р.О., -К.: Конус-Ю, 2006. -256 с.
14. Науково-практичний коментар до Закону України “Про міліцію”. К: УАВС, 1996 144с.
15. Адміністративне право України: Навчальний посібник /За заг. ред.. Т.О. Коломоєць, Г.Ю. Гулєвської. К.: Істина, 2007. 216 с.
16. Бандурка О.М., Тищенко М.М. Адміністративний процес: Підручник для вищих навч. закл. К.:Літера ЛТД, 2002. 288 с.
17. Перепелюк В.Г. Адміністративний процес. Загальна частина: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2003. – 367с.
18. Миколенко А.И. Административный процесс и административная ответственность в Украине.: Учебное пособие. Издание третье, переработанное и дополненное. Х.:ООО «Одиссей, 2007. 360 с.
19. Комзюк А.Т., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. Адміністративний процес України: Навч. посіб. К.: Прецедент, 2007. 531 с.
20. Ткаченко В.І. Адміністративно-процедурні провадження у дозвільній системі в Україні: шляхи вирішення проблемних питань: Монографія/ МВС України, Луган. Держ. Ун-т внутр. Справ. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2006. – 344с.


ТЕМА 8. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
(2 год – лекц.; 2 год. – п/з)
Сутність, види та принципи провадження в справах про адміністративні правопорушення. Завдання провадження в справах про адміністративні правопорушення. Правовий стан осіб, які беруть участь у провадженні в справах про адміністративні правопорушення. Стадії провадження в справах про адміністративні правопорушення. Обставини, що виключають провадження в справах про адміністративні правопорушення. Докази та їх оцінка. Складення протоколу про адміністративне правопорушення. Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення.
Практичне заняття має на меті закріпити знання, які були отримані на попередніх заняттях по даній темі. Виробити навички та уміння у слухачів по практичному втіленню отриманих знань з питань діяльності органів внутрішніх справ по здійсненню провадження в справах про адміністративні правопорушення.
Практичне заняття проводиться у формі роботи над вирішенням увідних задач, складання процесуальних документів.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ (2 ГОД.)
1. Сутність, завдання та принципи провадження в справах про адміністративні правопорушення;
2. Правовий стан осіб, які беруть участь у провадженні;
3. Поняття та види стадій провадження в справах про адміністративні правопорушення та їх характеристика;
4. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ :
1. Провадження в справах про адміністративні правопорушення;
2. Захисник у провадженні у справах про адміністративні правопорушення.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Конституція України: Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. Ст.141.
2. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради України. 1991. №4. Ст.20. (з наступними змінами та доповненнями); ст.10, п.5; ст.11, п.7.
3. Концепція реформи адміністративного права України. (Підготовлено робочою групою Кабінету Міністрів України з підготовки Концепції реформи адміністративного права та проекту Адміністративного кодексу України). Березень 1998 р. 87с.
4. Бандурка О.М., Тищенко М.М. Адміністративний процес.. Київ. 2002. С.143-155.
5. Битяк Ю.П., Зуй В.В. Административное право Украины (Общая часть). Учебное пособие. Х.: ООО «Одиссей», 1999. 224 с.
6. Ващенко С.В., Поліщук В.Г. Адміністративна відповідальність: Навчальний посібник. Запоріжжя. ЗЮІ МВС України. 2001. 142с.
7. Ващенко С.В., Поліщук В.Г. Провадження по виконанню постанов про накладення адміністративних стягнень: Навч. посібник / За заг. ред. Пєткова В.П. Запоріжжя: Юридичний інститут МВС України, 2000. 72с.
8. Голосніченко І.П., Кондратьєв Я.Ю. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Підручник. К. 1995. 179с.
9. Гончарук С.Т. Адміністративна відповідальність за законодавством України. Навчальний посібник. К.: 1995. 78с.
10. Городиський М.І., Гуменюк В.А., Джагупов Г.В., Лисач Ю.Г. та ін. Адміністративна відповідальність в Україні.// Навчальний посібник. За загальною редакцією канд. юрид. наук, доц. А.Т. Комзюка. Харків. 1998. 78 с.
11. Калаянов Д.П. Административно-юрисдикционная деятельность органов внутренних дел Украины. Учебное пособие. Одесса. АО Бахва, 1998. 128с.
12. Коломоєць Т.О. Адміністративна юрисдикція в Україні: питання теорії та практики. Запоріжжя, 2000. 38с.
13. Колпаков В.К. Адміністративне право України. Підручник. Київ. Юрінком Інтер. 1999.
14. Колпаков В.К. Теоретичний вимір законодавчого регулювання порушення справи про адміністративний проступок. / Право України №2. 2005. С. 10.
15. Кузьменко О.В. Теоретичні засади адміністративного процесу. К.: Атіка. 2005. С. 280-290.
16. Матвеенков А.С. Производство по делам об административных правонарушениях. /составление процессуальных документов/; Караганда. 1989.
17. Сапогин О.М. Административно-процессуальные сроки и порядок их применения в деятельности ОВД. Учебное пособие. Минск 1987.
18. Шергин А.П., Саввин М.Я. Административно-юрисдикционная деятельность органов внутренних дел и пути повышения её эффективности. М., 1977. 156с.
19. Шергин А.П., Фефилова В.Ф. и др. Процессуальные формы административно-юрисдикционной деятельности органов внутренних дел. Учебное пособие. М., 1985. 72с.
20. Шкарупа В.К. Доказування та докази в адміністративно-примусовій діяльності органів внутрішніх справ (міліції): Монографія. Київ: УАВС, 1995. 163с.
21. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради Української РСР. 1984. додаток до № 51. Ст.1122 (з наступними змінами та доповненнями).
22. Кудря В. Види проваджень за зверненнями громадян до органів виконавчої влади та адміністративні (управлінські) послуги. Право України. 2006. №3. С.12.
23. Ктіторов М. Системність принципів провадження у справах про адміністративні правопорушення. Право України 2006. №5. С.17.

ТЕМА 9. АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО
(2 год – лекц.; 2 год. – п/з)
Поняття, сутність та ознаки адміністративного судочинства. Правове регулювання та види адміністративного судочинства. Завдання та принципи адміністративного судочинства. Докази в адміністративному судочинстві. Учасники адміністративного судочинства. Стадії адміністративного судочинства. Підсудність адміністративних справ. Система адміністративних судів в Україні та їх компетенція. Кодекс адміністративного судочинства.
Практичне заняття має на меті закріпити знання, які були отримані на попередніх заняттях по даній темі. Виробити навички та уміння у слухачів по практичному втіленню отриманих знань з питань адміністративного судочинства.
Практичне заняття проводиться у формі роботи над вирішенням увідних задач та складанням процесуальних документів.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ (2 ГОД.)
1. Вивчіть за темою навчальну та наукову літературу, законодавчі та інші нормативні акти.
2. Ознайомтеся з питаннями практичного заняття і підготуйтесь до активного їх обговорення.
3. Зробіть для себе перелік найважливіших термінів, які використовуються в літературі та нормативних актах.
Питання для самоконтролю
Співвідношення понять „адміністративна юстиція”, „адміністративна юрисдикція”, „адміністративний процес”.
Принципи адміністративного судочинства.
Відмінність адміністративного судового процесу від інших видів судового процесу.
Аналіз судової реформи в Україні.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:
1. Історичні передумови запровадження адміністративної юстиції в Україні.
2. Проблеми формування та розвитку адміністративної юстиції в Україні.
3. Зарубіжний досвід функціонування адміністративної юстиції.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Про судоустрій: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2002.- №27-28. – Ст. 180.
2. Кодекс адміністративного судочинства України від 06 липня 2005 р.
3. Концепція реформи адміністративного права України. (Підготовлено робочою групою Кабінету Міністрів України з підготовки Концепції реформи адміністративного права та проекту Адміністративного кодексу України). Березень 1998 р. 87с.
4. О. В. Кузьменко. Теоретичні засади адміністративного процесу: Монографія. – К.: Атіка, 2005. – 352 с.
5. Основи адміністративного судочинства в Україні. (навчальний посібник для юридичних факультетів та юридичних клінік) / За заг. ред. Александрової Н.В., Куйбіди Р.О., -К.: Конус-Ю, 2006. -256 с.
6. Миколенко А.И. Административный процесс и административная ответственность в Украине.: Учебное пособие. Издание третье, переработанное и дополненное. Х.:ООО «Одиссей, 2007. 360 с.
7 Комзюк А.Т., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. Адміністративний процес України: Навч. посіб. К.: Прецедент, 2007. 531 с.
8 Ткаченко В.І. Адміністративно-процедурні провадження у дозвільній системі в Україні: шляхи вирішення проблемних питань: Монографія/ МВС України, Луган. Держ. Ун-т внутр. Справ. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2006. – 344с.
9 Г.Ю. Гулєвська. Адміністративна юстиція: Методичні вказівки для студентів ІV курсу юридичного фак-ту. – Запоріжжя: ЗНУ, 2005. – 60 с.
10 Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина/ Ред. колегія: В. Б. Авер’янов (голова) та ін. К.: ТОВ. «Видавництво «Юридична думка», 2007. 592 с.
11. Федоров. Кодифікація адміністративно-деліктного законодавства України: Монографія. Запоріжжя: ТОВ. «ВПО «Запоріжжя», 2006. -144 с.
12 Битяк Ю.П. Державна служба в Україні: організаційно-правові засади: Монографія. Х.: Право, 2005. 304 с.
13. Ярмакі Х.П. Адміністративно-наглядова діяльність міліції в Україні: Монографія.Одеса: Юридична література, 2006. 336 с.
14. Адміністративна юстиція. Адміністративне судочинство: Навчальний посібник / За заг.ред. Т.О. Коломієць, Г.Ю. Гулєвської. К.:Істина, 2007. 152 с.
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ “АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС”
П И ТА Н Н Я
ДО МОДУЛЬ КОНТРОЛЮ № 1
1. Поняття адміністративного процесу в широкому та вузькому розумінні.
2. Сутність та структура адміністративного процесу.
3. Цілі й завдання адміністративного процесу.
Поняття та внутрішня структура адміністративно-процесуальних норм.
Характеристика адміністративно-процесуальних відносин.
Поняття адміністративної юстиції.
Завдання та цілі адміністративної юстиції.
Суттєві ознаки адміністративної юстиції
Особливості адміністративного судочинства.
Відмінність адміністративного судового процесу від інших видів судового процесу.
Основні етапи становлення адміністративної юстиції в Україні.
Поняття адміністративних проваджень, їх види.
Стадій адміністративних проваджень.
Загальна характеристика адміністративних проваджень за участю ОВС.
Поняття звернень громадян, їх види.
Законодавчі вимоги щодо порядку подання звернень громадян до органів виконавчої влади.
Процесуальний порядок та строки розгляду звернень громадян.
Характеристика стадій адміністративного провадження щодо звернень громадян.
Діловодство щодо звернень громадян.
Прийняття та реєстрація в ОВС заяв і повідомлень про злочини, що вчинені, або готуються.
Процесуальний порядок та строки розгляду заяв і повідомлень про злочини, що вчинені, або готуються в ОВС.
Поняття нормативних актів управління, індивідуальних актів управління, їх види.
Характеристика стадій провадження з прийняття й ухвалення нормативних актів управління.
Характеристика стадій провадження з прийняття й ухвалення індивідуальних актів управління.
Поняття дозвільної системи.
Характеристика стадій дозвільного провадження.
Об’єкти, суб’єкти дозвільної системи.
Характеристика дозвільних проваджень у сфері господарської діяльності.
Поняття ліцензії, ліцензування, суб’єктів ліцензійної діяльності.
.Характеристика стадій ліцензійного провадження
П И ТА Н Н Я
ДО МОДУЛЬ КОНТРОЛЮ № 2
Поняття та зміст протоколу про адміністративне правопорушення.
Процесуальний порядок складання протоколу про адміністративне порушення.
Зміст та процесуальний порядок складання постанови за справою про адміністративне правопорушення.
Процесуальний порядок складання протоколу про адміністративне затримання особи, яка вчинила правопорушення.
Процесуальний порядок оформлення результатів особистого огляду й огляду речей, документів, їх вилучення.
Поняття та види підвідомчості справ про адміністративні правопорушення.
Поняття, завдання та принципи провадження у справах про адміністративні правопорушення.
Особливості адміністративних проваджень в ОВС.
Посадові особи ОВС, уповноважені порушувати та проводити адміністративне розслідування.
Повноваження учасників проваджень у справах про адміністративні правопорушення.
Характеристика стадій провадження у справах про адміністративні правопорушення.
Адміністративно-юрисдикційні повноваження ОВС щодо виконання постанов про накладення адміністративних стягнень.
Характеристика та види адміністративних правопорушень, що посягають на громадський порядок та громадську безпеку.
Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок та громадську безпеку.
Процесуальний порядок притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері громадського порядку та громадської безпеки.
Правові основи та організаційні засади боротьби з корупцією.
Форми (види) корупційних діянь, суб’єкти боротьби з корупцією, суб’єкти корупційних діянь.
Процесуальний порядок притягнення до відповідальності за вчинення корупційних діянь.
Поняття дисциплінарної відповідальності, її ознаки та види.
Відмінності дисциплінарної відповідальності від інших видів юридичної відповідальності.
Особливості притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників ОВС. Види дисциплінарних стягнень, що застосовуються до осіб рядового й начальницького складу ОВС.
Поняття дисциплінарного провадження, його стадії.
Процесуальний порядок проведення та закріплення результатів службового розслідування в ОВС.
13PAGE 15


13PAGE 14215
Заголовок 1 Заголовок 215

Приложенные файлы

  • doc 91244
    Размер файла: 174 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий