Лаб.мікол.стац.2

Глухівський національний педагогічний університет
імені Олександра Довженка


Кафедра біології та основ сільського господарства


ПЛАНИ

ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

З МІКОЛОГІЇ


для студентів І курсу
факультету природничої і фізико-математичної освіти
ОКР «бакалавр»
спеціальність: Біологія*
денної форми навчанняВикладач: Коваль Л.В.

Література

Основна

Ботаніка. Водорості та гриби / під ред. І.Ю. Костікова, В.В. Джаган. – Київ, 2004. – 213 с.
Билай В.И. Основы общей микологии. / В.И. Билай. – Киев: Наукова думка, 1980. – 392 с.
Жуковский П.М. Ботаника. / П.М. Жуковский . - М.: Колос, 1982. – 623 с.
Кудряшов Л.В. Ботаника с основами экологии./Л.В. Кудряшов и др. – М.:1979. – 319 с.
Курс низших растений /(под ред. М.В. Горленко). – М., 1981. – 520 с.
Леонтьєв Д.В. Загальна мікологія/ Д.В. Леонтьєв, Акулов О.В.. – Харків:2007.– 227 с.
Липа О.Л. Ботаніка. Систематика нижчих і вищих рослин / О.Л. Липа, І.А.Добровольський. – К.: «Вища школа», 1975. – 400 с.
Тихомиров Ф.К. Ботаника./ Ф.К. Тихомиров. – М.: 1978, - 395 с.
Хржановский В.Г. Ботаника. / В.Г. Хржановский. – М.: Агроиздат, 1988. – 383 с.

Додаткова

Билай В.И. Методы экспериментальной микологии. /В.И. Билай. – Киев: Наукова думка, 1982. – 582 с.
Гарибова Л.В. Основы микологии: Морфология и систематика грибов и грибоподобных организмов. Учеб.пособие / Л.В.Гарибова С.Н.Лекомцева. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2007. – 220 с.,
Дудка І.О. Гриби в природі та житті людини./ І.О. Дудка І.О., С.П.Вассер . - К.: Наукова думка -1980. – 166 с.
Дьяков Ю. Введение в генетику грибов / Ю.Дьяков, А.Шнырева, А.Сергеев. –М.: Академия, 2005. – 262 с.
Жизнь растений. В 6 томах. Т.2. Гриби / під ред. М.В.Федорова, М.В.Горленко. – М.: Просвещение, 1976. – 400 с.
Каратыгин И.В. Коэволюция грибов и растений./ И.В. Каратыгин . – СПб.:Гидрометеоиздат, 1993. – 118 с.
Кусакин О.Г. Филема органического мира. В 2 томах. / О.Г.Кусакин, А.Л.Дроздов. – СПб: Наука, - 1997. – 381 с.
Малый практикум по низшим растениям. Учеб. Пособие для студентов- биологов университетов. –М.: «Высш. школа», 1976. -216 с.
Мир растений. Т.2.Грибы / Ред. А.Л.Тахтаджян (гл.ред.), Т.2 под ред.М.В.Горленко. – 2-е изд. перераб. М.: «Просвещение», 1991. – 475 с.
Мюллер Э. Микология / Э.Мюллер,В.Леффлер. – М.: Мир, 1992, 406 с.
Пересыпкин В.Ф. Сельскохозяйственная фитопатология / В.Ф. Пересыпкин. – М.: «Колос», 1969. – 479 с.
Тобиас А. Морфология и размножение грибов / А.Тобиас. – М.: Академия, 2006. – 194 с.ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1
ТЕМА: БУДОВА І РОЗМНОЖЕННЯ ГРИБНИХ ОРГАНІЗМІВ

МЕТА: Ознайомитись з особливостями будови тіла та способами розмноження грибів
ОБЛАДНАННЯ: мікроскопи, препарувальні голки, предметні і покривні скельця, табличний матеріал.
ОБ’ЄКТИ ВИВЧЕННЯ: різні типи міцеліїв, плодові тіла грибів
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
Предмет, завдання, основні напрямки та методи мікології.
Історія становлення мікології. Особливості сучасного етапу розвитку мікології.
Місце грибів в системі живих організмів. Походження грибів. Риси спорідненості з рослинами і тваринами.
Поширення в природі, екологічні групи грибів.
Поняття про міцелій, його види та видозміни
Будова та хімічної склад клітини грибів.
Ядро та його поділ у різних груп грибів.
Класифікація грибів за способами живлення.
Способи розмноження у грибів: вегетативне, нестатеве, статеве

Хід роботи
Розрізати вздовж плодове тіло печериці, препарувальною голкою відокремити переплетені гіфи, розглянути їх під лупою. Визначити тип міцелію та його видозміну.
Підготувати тимчасовий мікропрепарат із фрагмента плектенхіми і роздивитись його під мікроскопом. Замалювати і позначити.

Самостійна робота студента:
1.Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до виконання лабораторної роботи №1.
2. Самостійно підготувати питання і занотувати: Основні тенденції еволюції вегетативного тіла грибів (стор.38-41 «Загальна мікологія»)
3. Замалювати:
Типи вегетативного тіла грибів ( стор.41)
Способи утворення мітоспор (стор. 55-56)
Утворення зигомейоспор, аскоспор, базидіоспор (стор.57-58)
Будова апікальної клітини міцелію базиіомікотових грибів (стор.70)
Типи мітозу у грибів: плевро мітоз, ортомітоз ( стор. 72)
4. Ввести у термінологічний словник терміни, дати їх визначення:
Основні поняття і терміни: мікологія, філогенетичні зв’язки, слань (талом), грибниця, несептований і септований міцелій, септи, ризоморфи, плектенхіма, склероцій, паразити, сапрофіти, геми, оїдії, хламідоспори, зооспори, апланоспори, ендоспори, екзоспори, конідії, конідіє спори, спорангії, статеве спороношення, ізогамія, гетерогамія, оогамія, гаметангієгамія, гетеро каріоз, дикаріон, парасексуальний процес, гаметангії, гамети, ізогамети, гомоталізм, гетероталізм, мітохондрії, кристи: диско видні, трубчасті, пластинчасті, ектоплазматичний ретикулюм, парентосома, макровезікула, мікровезікула, ортомітоз, плевро мітоз.

Література
Ботаніка. Водорості та гриби / під ред. І.Ю. Костікова, В.В. Джаган. – Київ, 2004. – 213 с.
Билай В.И. Основы общей микологии. / В.И. Билай. – Киев: Наукова думка, 1980. – 392 с.
3. Леонтьєв Д.В. Загальна мікологія/ Д.В. Леонтьєв, Акулов О.В.. – Харків:2007.– 227 с.ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2
ТЕМА: Основи систематики грибних організмів.
Відділ Слизовики – Myxomycota
Відділ Оомікоти – Oomycota
Порядок Сапролегнієві - Saprolegniales
Порядок Пероноспорові - Peronosporales


МЕТА: Сформувати уявлення про систематичні одиниці та систематику грибів. Ознайомитись з найпримітивнішими формами грибних організмів.
ОБЛАДНАННЯ: мікроскопи, препарувальні голки, предметні і покривні скельця, листки і бульби картоплі, томатів, вражені фітофторою; листки винограду, вражені плазмо парою; табличний матеріал
ОБ’ЄКТИ ВИВЧЕННЯ:
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Поняття про систематику, її предмет і завдання.
2. Основні таксономічні категорії.
3. Основні таксономічні ознаки, що використовуються при класифікації грибів.
4. Сучасна класифікація грибів та їх філогенетичні зв’язки.
5. Відділ Міксоміцети, або Слизовики: загальна характеристика, екологія, значення. Особливості будови, розмноження, характерні представники та їх цикли розвитку: лікогала (Lycogala), плазмодіофора капустяна (Plasmodiophora brassica), спонгоспора (Spongospora subterranea).
6.Характеристика відділу Оомікоти: особливості будови, біології, екології.
7. Порядок Сапролегніальні: цикл розвитку сапролегнії (Saprolegnia).
Порядок Пероноспоральні (несправжньоборошнисторосяні): фітофтора (Phytophtora infestans), плазмопара (Plasmopara), пероноспора (Peronospora), їх життєві цикли, способи зараження та заходи боротьби із захворюванням.

Хід роботи
1. Розглянути гербарні зразки листків рослин картоплі, а також бульби картоплі та плоди томатів, вражені Phytophtora infestans.

Самостійна робота студента:
1.Опрацювання лекційного та літературного матеріалу, підготовка до виконання лабораторної роботи №2.
2. Самостійно підготувати питання і занотувати: Джгутиковий апарат репродуктивних структур первинно-водних грибів, типи джгутиків, будова джгутиків (стор. 84-87 «Загальна мікологія»). Септи та поровий апарат (стор.97-102)
3. Замалювати і позначити:
типи і будову джгутикового апарату грибів (стор.84-87)
молекулярна структура клітинної стінки справжніх вищих грибів( стор.91)
типи пор, порових пробок, парентосом (стор 98-100).
4. Ввести у термінологічний словник терміни, дати їх визначення:
Основні поняття і терміни: систематика, таксони, вид, таксономічні ознаки, амебоїд, плазмодій, спорангій, перидій, капіліції, міксамеба, плазмогамія, каріогамія, циста, еталії.
5. Вивчити латинські назви слизовиків і грибів: лікогала (Lycogala), плазмодіофора капустяна (Plasmodiophora brassica), спонгоспора (Spongospora subterranean), фітофтора (Phytophtora infestans), плазмопара (Plasmopara), пероноспора (Peronospora


Література
Ботаніка. Водорості та гриби / під ред. І.Ю. Костікова, В.В. Джаган. – Київ, 2004. – 213 с.
Жуковский П.М. Ботаника. / П.М. Жуковский . - М.: Колос, 1982. – 623 с.
Каратыгин И.В. Коэволюция грибов и растений./ И.В. Каратыгин . – СПб.:Гидрометеоиздат, 1993. – 118 с.
Кудряшов Л.В. Ботаника с основами экологии./Л.В. Кудряшов и др. – М.:1979. – 319 с.
Курс низших растений /(под ред. М.В. Горленко). – М., 1981. – 520 с.
Леонтьєв Д.В. Загальна мікологія/ Д.В. Леонтьєв, Акулов О.В.– Харків:2007.– 227 с.
Тихомиров Ф.К. Ботаника./Ф.К. Тихомиров. – М.: 1978, - 395 с.
Хржановский В.Г. Ботаника. / В.Г. Хржановский. – М.: Агродат, 1988. – 383 с.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3
ТЕМА:
Відділ Хітрідіомікоти – Chytridiomycota (Archimycota)
Клас Хітрідіоміцети - Chitridiomycetes
Відділ Зигомікоти – Zygomycota
Порядок Мукоральні – Mucorales
МЕТА: Ознайомитись з особливостями будови тіла та способами розмноження хітрідіомікотових. Ознайомитись з особливостями будови тіла (несептованого міцелію) та способами розмноження зигомікотових грибів.грибів.
ОБЛАДНАННЯ: мікроскопи, препарувальні голки, предметні і покривні скельця, вражені захворюванням бульби картоплі, шматочки хліба, вкриті білою цвіллю; табличний матеріал
ОБ’ЄКТИ ВИВЧЕННЯ: синхітріум ендобіотичний (Synchitrium endobioticum), ольпідій капустяний (Olpidium brassica), мукор (Mucor),

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
Відділ Хітрідіомікоти – Chytridiomycota: характерні риси будови
Порядок Спіцеломіцетальні: ольпідій капустяний (Olpidium brassica), його життєвий цикл та заходи боротьби з грибом.
Порядок Хітрідіальні: синхітріум ендобіотичний (Synchitrium endobioticum),
поліфаг (Polyphagus), ризофідій пилковий (Rhisophydium pollinus), їх цикли розвитку.
Відділ Зигомікоти: особливості будови, біології, розмноження, екології, класифікація.
Порядки Мукоральні і Ентомофторальні. Характерні представники, їх цикли розвитку: мукор (Mucor), ризопус (Rhyzopus), емпуза (Empusa), ентомофторa (Entomophtora).

Хід роботи
1.Ознайомитись за допомогою гербарних зразків із ознаками зараження розсади капусти збудником чорної ніжки Olpidium brassica та розглянути його життєвий цикл.
2. Розглянути бульби і столони картоплі, вражені Synchitrium endobioticum.
3. На постійному або тимчасовому мікропрепараті розглянути літні і зимові цисти Synchitrium endobioticum
4.За допомогою лупи розглянути колонію мукора зі спорангіями.
5.Підготувати тимчасовий мікропрепарат фрагменту міцелію мукора з спорангіями та розглянути його під мікроскопом. Замалювати і відмітити: несептований міцелій, спорангієносці, спорангії, спори.

Самостійна робота студента:
1.Опрацювання лекційного та літературного матеріалу, підготовка до виконання лабораторної роботи №3.
2. Самостійно підготувати питання і занотувати: Пристосування до колонізації субстрату, паразитизму, хижацтва у грибів (стор.45 – 49)
3. Замалювати і позначити:
Пристосування до колонізації субстрату ( стор.45)
Будова проникного апарату фітопатогенних грибів ( стор.47)
Типи гаус торій (стор.47)
Пристосування до хижацтва (стор.48)
4. Ввести у термінологічний словник терміни, дати їх визначення:
Основні поняття і терміни: апресорії, гаусторії, ризоїди, несептований міцелій, оогамія, спорангієносці, конідії, конідієносці, дипланетизм, бордоська рідина.
5.Вивчити латинські назви грибів: ольпідій капустяний (Olpidium brassica), синхітріум ендобіотичний (Synchitrium endobioticum), ризофідій пилковий (Rhisophydium pollinus), мукор (Mucor), ризопус (Rhyzopus), емпуза (Empusa), ентомофторa (Entomophtora).
Література
Ботаніка. Водорості та гриби / під ред. І.Ю. Костікова, В.В. Джаган.– Київ, 2004.–213 с.
Жуковский П.М. Ботаника. / П.М. Жуковский . - М.: Колос, 1982. – 623 с.
Каратыгин И.В. Коэволюция грибов и растений./ И.В. Каратыгин . – СПб.:Гидрометеоиздат, 1993. – 118 с.
Кудряшов Л.В. Ботаника с основами экологии./Л.В. Кудряшов и др. – М.:1979. – 319 с.
Курс низших растений /(под ред. М.В. Горленко). – М., 1981. – 520 с.
Леонтьєв Д.В. Загальна мікологія/ Д.В. Леонтьєв, Акулов О.В.. – Харків:2007.– 227 с.
Тихомиров Ф.К. Ботаника./Ф.К. Тихомиров. – М.: 1978, - 395 с.
Хржановский В.Г. Ботаника. / В.Г. Хржановский. – М.: Агродат, 1988. – 383 с.ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4
ТЕМА:
Відділ Аскомікоти, або сумчасті – Ascomycota
Клас Сахароміцети - Saccharomycetes
Порядок Сахароміцетальні - Sacharomycetales
Клас Евроціоміцети - Eurotiomycetes
Порядок Евроціальні - Eurotiales
Клас Тафриноміцети - Taphrinomycetes
Порядок Тафринальні - Taphrinales
МЕТА: Ознайомитись з характерними рисами вищих грибів: септований міцелій та статеве споро ношення на прикладі аскомікотових.
ОБЛАДНАННЯ: мікроскопи, препарувальні голки, предметні і покривні скельця, дріжджі, табличний матеріал
ОБ’ЄКТИ ВИВЧЕННЯ: міцелій, спорангієносці, спорангії та спори мукора (живий матеріал), хлібні дріжджі (живий матеріал), плоди цитрусових, вражені грибами в конідійній стадії Penicillum, субстрати, заселені грибами в конідійній стадії Aspergillus, колонії цих грибів на агаризованому середовищі в чашках Петрі; плоди слив, вражені Taphrina pruni (фіксований матеріал), гілки з ознаками «відьміних мітел» (гербарний матеріал)

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:
Відділ Аскомікоти: особливості будови міцелію, біохімічні та цитологічні властивості. Екологія та поширення в природі..
Способи розмноження. Статевий процес, розвиток аска, типи асків.
Типи плодових тіл.
Класифікація аскоміцетів.
Клас Сахароміцети. Порядок Сахароміцетальні: особливості будови, розмноження, представники родів сахароміцес (Saccharomyces), ендоміцес (Endomyces) та їх цикли розвитку.
Клас Евроціоміцети. Порядок Евроціальні: роди аспергiл (Aspergillus) і пеніцил (Penicillum) та їх значення.
Клас Тафріноміцети. Порядок Тафрінальні: особливості будови і розмноження, представники роду тафріна (Taphrina) та їх цикл розвитку

Хід роботи
Підготувати тимчасовий мікропрепарат клітин хлібних дріжджів. Знайти клітини, що брунькуються. Замалювати і відмітити в клітинах цитоплазму, вакуолю, краплини олії.
Розглянути колонії грибів Aspergillus, Penicillum на плодах цитрусових, агаризованих субстратах.
Підготувати тимчасові мікропрепарати цих грибів і розглянути їх під мікроскопом. Відмітити: септований міцелій, конідієносці з конідіями.
Розглянути плоди сливи, вражені Taphrina pruni (дуті плоди). Підготувати тимчасовий мікропрепарат, зробивши поперечний зріз через вражений плід. По краю зрізу виявити сумки зі спорами і базальні клітини (під сумочні клітини). Замалювати фрагмент зрізу, відмітити сумки, аскоспори, базальні клітини.
Розглянути листки різних рослин, вражені Taphrina і гілки – «відьмині мітли».

Самостійна робота студента:
1.Опрацювання лекційного та літературного матеріалу, підготовка до виконання лабораторної роботи №4.
2. Самостійно підготувати питання і занотувати: Типи генетичної рекомбінації. Морфологія статевого процесу у грибів. (стор.144-146). Явища статевої диференціації та типи статі у грибів: морфологічна і фізіологічна стать. Гомоталізм і гетероталізм. ( стор. 151 – 157)
3. Замалювати і позначити:
Типи генетичної рекомбінації (стор.144)
Типи статевих процесів (стор.149)
Типи статевої диференціації (стор.152)
4. Ввести у термінологічний словник терміни, дати їх визначення:
Основні поняття і терміни: генетична рекомбінація, пресексуальний процес, парасексуальний процес, статевий процес, дріжджовий талом, аск, архікарп, аскогон, трихогіна, аскогенні гіфи, прототунікатні, еутунікатні аски.

5.Вивчити латинські назви грибів: сахароміцес пекарський (Saccharomyces cerevisiae), сахароміцес кефірний – кефірні дріжджі (S.kefir), дріжджі винні ( S.vini ), аспергiл (Aspergillus bronchialis), пеніцил ( Penicillum notatum, P.roqueforti,P.glaucum), ендоміцес (Endomyces albicans), тафрина сливова ( Taphrina pruni ), тафрина вишнева (T. cerasi).

Література
Ботаніка. Водорості та гриби / під ред. І.Ю. Костікова, В.В. Джаган. – Київ, 2004. – 213 с.
Жуковский П.М. Ботаника. / П.М. Жуковский . - М.: Колос, 1982. – 623 с.
Каратыгин И.В. Коэволюция грибов и растений./ И.В. Каратыгин . – СПб.:Гидрометеоиздат, 1993. – 118 с.
Кудряшов Л.В. Ботаника с основами экологии./Л.В. Кудряшов и др. – М.:1979. – 319 с.
Курс низших растений /(под ред. М.В. Горленко). – М., 1981. – 520 с.
Леонтьєв Д.В. Загальна мікологія/ Д.В. Леонтьєв, Акулов О.В.. – Харків:2007.– 227 с.
Тихомиров Ф.К. Ботаника./Ф.К. Тихомиров. – М.: 1978, - 395 с.
Хржановский В.Г. Ботаника. / В.Г. Хржановский. – М.: Агродат, 1988. – 383 с.
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5
ТЕМА:
Відділ Аскомікоти, або сумчасті – Ascomycota
Клас Локуломіцети - Loculomycetes
Порядок Плеоспоральні - Pleosporales
Клас Аскоміцети - Ascomycetes
Порядок Еризифальні - Erisiphales
Порядок Гіпокреальні – Hypocreales
Порядок Гелоціальні – Helotiales
Порядок Ритизматальні – Rhytismatales
Порядок Пецицальні - Pezizales
Порядок Туберальні - Tuberales


МЕТА: Ознайомитись з особливостями будови тіла та способами розмноження вищих аскомікотових грибів: конідійне спороношення та сумчаста стадія.
ОБЛАДНАННЯ: лупи, мікроскопи, препарувальна голка, леза, скельця покривні і предметні, табличний матеріал
МАТЕРІАЛИ: гербарні зразки листків дуба, вражених Microsphaera; частини тіла рослин, вражені Erysiphe (гербарний матеріал); плоди агрусу, вражені Shaerotheca (фіксований матеріал), плоди яблуні і груші, вражені паршою Venturia (живий матеріал), ріжки жита /гербарні зразки/, зморшок.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:
Способи розвитку плодових тіл та відображення їх у класифікації: асколокулярні і аскогіменіальні. Типи плодових тіл аскоміцетів.
Клас Локуломіцети. Порядок Плеоспоральні: вентурія грушова (Venturia pirina), плеоспора бурякова (Pleospora beta) : особливості життєдіяльності та засоби боротьби.
Клас Аскоміцети: особливості будови і розмноження.
Порядки Еризифальні: роди еризіфе (Erysiphe), сферотека (Sphaerotheca), унцинула (Uncinula), (Microsphaera), вентурія (Venturia), особливості життєдіяльності та боротьби.
Порядок Гіпокреальні: життєвий цикл клавіцепса пурпурового (Claviceps purpurea), боротьба з поширенням у посівах.
Порядок Пецицальні, роди зморшок (Morchella), пецица (Peziza), строчок (Gyromitra esculenta).
Порядки Гелоціальні, Туберальні. Представники: склеротинія (Sclerotinia), строматінія (Stromatinia), трюфель (Tuber).
Хід роботи
Ознайомитись з гербарним матеріалом листків дуба, вражених Microsphaera; злакових, вражених Erysiphe.
Підготувати тимчасові мікропрепарат Shaerotheca, використовуючи вражені плоди агрусу. Розглянути міцелій, плодові тіла клейстотеції. Замалювати клейстотецій з сумкой і аскоспорами.
Розглянути гербарні зразки злакових культур зі склероціями клавіцепса пурпурового, його життєвий цикл, явище плеоморфізму.
Розглянути плоди яблуні, груші, вражені паршою.

Самостійна робота студента:
1.Опрацювання лекційного та літературного матеріалу, підготовка до виконання лабораторної роботи №5.
2. Самостійно підготувати питання і занотувати: Класифікація асків (стор.168 – 169 «Загальна мікологія»)
3. Замалювати і позначити:
Статевий процес і утворення сумок у плодосумчастих. Типи плодових тіл аскомікотових (стор.161, 164 Кудряшов Л.В. «Ботаніка»)
Основні типи асків (стор.169 «Загальна мікологія»)

4. Ввести у термінологічний словник терміни, дати їх визначення:
Основні поняття і терміни: конідії, конідієспори, локули, клейстокарпії, псевдотеції цвіль, антибіотики, конідійне споро ношення, плеоморфізм, гіменій, плодове тіло, клейстотецій, перитецій, апотецій.
5.Вивчити латинські назви грибів: еризіфе (Erysiphe), сферотека (Sphaerotheca), унцинула (Uncinula), мікросфера дубова (Microsphaera), вентурія (Venturia), клавіцепс пурпуровий (Claviceps purpurea),ритизма кленова (Rhytisma acerinum), зморшок (Morchella), пецица (Peziza), строчок (Gyromitra esculenta), трюфель (Tuber).


Література
Ботаніка. Водорості та гриби / під ред. І.Ю. Костікова, В.В.Джаган. – Київ,2004. – 213 с.
Кудряшов Л.В. Ботаника с основами экологии. – М.:1979. – 319 с.
Курс низших растений (под ред. М.В. Горленко). – М., 1981. – 520 с.
Тихомиров Ф.К. Ботаника. – М.: 1978, - 395 с.
Хржановский В.Г. Ботаника. – М.: Агропромиздат, 1988. – 383 с.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6
ТЕМА:
Відділ Базидіомікоти – Basidiomycota
Клас Базидіоміцети – Вasidiomycetes
Група порядків Гіменоміцетидові – Hymenomycetidae
Порядок Афілофоральні – Aphyllophorales
Порядок Агари кальні – Agaricales
Група порядків Гастероміцети – Gasteromycetidae
МЕТА: Ознайомитись з особливостями розвитку міцеліїв та способами розмноження базидіомікотових грибів. Розглянути типи базидій, плодових тіл та їх відображення у класифікації.
ОБЛАДНАННЯ: лупи, препарувальні голки, живі або фіксовані плодові тіла базидіальних грибів; табличний матеріал.
ОБ’ЄКТИ ВИВЧЕННЯ: трутовик справжній, чага, печериця, маслюк, білий гриб, мухомор, сироїжка, рижик, хрящ-молочник справжній, або груздь, підосичник, підберезовик, дощовик.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:
1. Характерні особливості відділу Базидіомікоти: морфологія, біологія, екологія. Розвиток первинного і вторинного міцеліїв.
2. Розмноження Базидіомікотових. Статевий процес і розвиток базидій.
3.Клас Базидіоміцети. Група порядків Гіменоміцети: типи плодових тіл
4.Порядок Афілофоральні: риси будови плодових тіл, представники домовий гриб (Merulius lacrimans), трутовик справжній (Fomes fomentarius), чага (Inonotus obliguus).
5.Порядок Агарикальні: морфологія, біологія, життєвий цикл.
6.Різноманітність агарикальних їстівних і отруйних: роди болетус (Boletus), печериця (Agaricus), хрящ-молочник (Lactarius), опеньок (Armillaria),сироїжка (Russula), мухомор (Amanita). Гриби-двійники.
7. Група порядків Гастероміцети: бовіста (Bovista), лікопердон (Lycoperdon), кальвацій (Calvatia), земляна зірочка (Geaster hydrometricum).

Хід роботи
1. Розглянути гербарні зразки домового гриба Merulius lacrimans.
2. Розглянути колекції афілофоральних грибів: трутовика Fomes fomentarius, чаги Inonotus obliguus, дудлеї Dudlea . За допомогою лупи розглянути будову трубчастого гіменофору.
3. Підготувати тимчасовий мікропрепарат спор гриба трутовика і розглянути їх під мікроскопом. Замалювати, вказавши форму і забарвлення.
4. Зробити продольний зріз плодового тіла гриба – печериці. Замалювати його складові елементи: шапинку, ніжку, гіменофор.
5.Зробити поперечний зріз пластинчастого гіменофора печериці. Підготувати тимчасовий мікропрепарат. Під мікроскопом розглянути під великим збільшенням гіменій – базидії зі стеригмами і базидіоспорами, парафізи, цистиди, базидіоли.
6. На колекційному матеріалі ознайомитись з різноманіттям плодових тіл представників гастероміцетів: роди (Bovista), лікопердон (Lycoperdon), кальвацій (Calvatia), земляна зірочка (Geaster hydrometricum) тощо.

Самостійна робота студента:
1.Опрацювання лекційного та літературного матеріалу, підготовка до виконання лабораторної роботи №6.
2. Самостійно підготувати питання і занотувати: Анатомія і різноманіття базидіом (стор.206 – 221 «Загальна мікологія»)
3. Замалювати і позначити:
Схема структури спороносної частини плодового тіла (стор. 206 «Загальна мікологія)
Основні типи гіменофора (стор.214 «Загальна мікологія»)
Типи і приклади гіменоїдних і гастероїдних базидіом (стор.217-221»Загальна мікологія»)
4. Ввести у термінологічний словник терміни, дати їх визначення:
Основні поняття і терміни: первинний і вторинний дикаріонтичний міцелій, дикаріон, плазмогамія, каріогамія, базидія, плодове тіло, пластинчастий гіменофор, трубчастий гіменофор, парафіза, трама, покривальце.
5.Вивчити латинські назви грибів: домовий гриб (Merulius lacrimans), трутовик справжній (Fomes fomentarius), чага (Inonotus obliguus), болетус (Boletus), печериця (Agaricus), хрящ-молочник (Lactarius), опеньок (Armillaria),сироїжка (Russula), мухомор (Amanita), бовіста (Bovista), лікопердон (Lycoperdon), кальвацій (Calvatia), земляна зірочка (Geaster hydrometricum).
Література
Ботаніка. Водорості та гриби / під ред. І.Ю. Костікова, В.В.Джаган. – Київ, 2004. –213 с.
Билай В.И. Основы общей микологии. / В.И. Билай. – Киев: Наукова думка, 1980. – 392 с.
Жуковский П.М. Ботаника. / П.М. Жуковский . - М.: Колос, 1982. – 623 с.
Кудряшов Л.В. Ботаника с основами экологии./Л.В. Кудряшов и др. – М.:1979. – 319 с.
Курс низших растений /(под ред. М.В. Горленко). – М., 1981. – 520 с.
Леонтьєв Д.В. Загальна мікологія/ Д.В. Леонтьєв, Акулов О.В.. – Харків:2007.– 227 с.
Липа О.Л. Ботаніка. Систематика нижчих і вищих рослин / О.Л. Липа, І.А.Добровольський. – К.: «Вища школа», 1975. – 400 с.
Тихомиров Ф.К. Ботаника./ Ф.К. Тихомиров. – М.: 1978, - 395 с.
Хржановский В.Г. Ботаника. / В.Г. Хржановский. – М.: Агроиздат, 1988. – 383 с.
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7
ТЕМА:
Відділ Базидіомікоти – Basidiomycota
Клас Устилягіноміцети – Ustilaginomycetes
Порядок Сажкові – Ustilaginales
МЕТА: Ознайомитись з особливостями розвитку паразитичних сажкових грибів, способами зараження та методами боротьби із поширенням.
ОБЛАДНАННЯ: лупи, суцвіття злаків, вражених сажковими грибами, табличний матеріал.
ОБ’ЄКТИ ВИВЧЕННЯ: порошиста сажка вівса, тверда сажка пшениці, пухирчаста сажка кукурудзи.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕМИ
Клас Устилягіноміцети: особливості морфології, біології, розмноження.
Порядок Сажкові: характерні риси, типи ураження, життєві цикли паразитичних грибів порошистої сажки пшениці (Ustilago tritici), твердої сажки пшениці (Tilletia tritici), пухирчастої сажки кукурудзи (Ustilago zeae) та методи боротьби з ними

Хід роботи

1. На гербарному і колекційному матеріалі ознайомитись з ознаками враження рослин грибами, що викликають захворювання порошиста сажка пшениці, тверда сажка пшениці, пухирчаста сажка кукурудзи. Замалювати та підписати схеми їх життєвих циклів.

2. Підготувати тимчасовий мікропрепарат теліоспор порошистої сажки пшениці, пухирчастої сажки кукурудзи розглянути їх під мікроскопом, замалювати спори, відмітити форму і забарвлення спор.

Самостійна робота студента:
1.Опрацювання лекційного та літературного матеріалу, підготовка до виконання лабораторної роботи №7.
2. Самостійно підготувати питання і занотувати: Анатомія і різноманіття специфічних типів базидіом (стор.222 «Загальна мікологія»)
3. Замалювати і позначити:
Схема будови специфічних типів базидіом (стор. 222 «Загальна мікологія)
Цикл розвитку порошистої сажки пшениці (стор. 179 Кудряшов «Ботаніка» )
Загальний вигляд захворювань рослин порошистою, твердою, пухирчастою сажками злакових (стор. 179 Кудряшов «Ботаніка»)
4. Ввести у термінологічний словник терміни, дати їх визначення:
Основні поняття і терміни: фрагмобазидія, сажкові спори, теліоспори, мокре протруювання, сухе протруювання
5.Вивчити латинські назви грибів: порошиста сажка пшениці (Ustilago tritici), тверда сажка пшениці (Tilletia tritici), пухирчаста сажка кукурудзи (Ustilago zeae).

Література

Ботаніка. Водорості та гриби / під ред. І.Ю. Костікова, В.В.Джаган. – Київ, 2004. –213 с
Кудряшов Л.В. Ботаника с основами экологии. – М.:1979. – 319 с.
Курс низших растений (под ред. М.В. Горленко). – М., 1981. – 520 с.
Тихомиров Ф.К. Ботаника. – М.: 1978, - 395 с.
Хржановский В.Г. Ботаника. – М.: Агропромиздат, 1988. – 383 с.


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 8
ТЕМА:
Відділ Базидіомікоти – Basidiomycota
Клас Урединіоміцети – Urediniomycetеs
Порядок Іржасті – Uredinales
Відділ Незавершені (мітоспорові) гриби - Deuteromicota
МЕТА: Ознайомитись з особливостями будови тіла, споро ношень іржастих грибів та заходами проти їх поширення. Сформувати уявлення про незавершені гриби та їх місце в сучасній класифікації грибних організмів.
ОБЛАДНАННЯ: лупи, листки злаків, вражених лінійною іржою, табличний матеріал.
ОБ’ЄКТИ ВИВЧЕННЯ: лінійна іржа злаків, смородини
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
Порядок Їржасті: особливості зараження, життєвий цикл пукцинії злакової (Puccunia graminis) та заходи проти її поширення
Відділ Дейтеромікоти: місце в сучасній системі грибів. Фузарій (Fusarium), монілія (Monilia), глеоспорій (Gloeosporium) та хвороби рослин, які вони викликають.

Хід роботи

1. На гербарному матеріалі розглянути ознаки зараження грибом, що викликає захворювання лінійна їржа злаків, лінійну їржу смородини.
2. Розглянути життєві цикли цих грибів, замалювати і підписати всі стадії розвитку гриба та типи споро ношень.
3. Розглянути зразки плодів яблуні, вражених Monilia; квасолі, вражені Gleosporium (антракнозом).

Самостійна робота студента:
1.Опрацювання лекційного та літературного матеріалу, підготовка до виконання лабораторної роботи №.8.
2. Самостійно підготувати питання і занотувати: Значення грибів в природі і житті людини: лікарські плісеневі гриби і макроміцети.
3. Замалювати і позначити:
Типи споро ношень лінійної їржі пшениці (Puccunia graminis) (стор.217 Тихомиров Ф.К. Ботаника)
Спороношення незавершених грибів (стор.219 Тихомиров Ф.К.Ботаника)
4. Ввести у термінологічний словник терміни, дати їх визначення:
Основні поняття і терміни: пікніди, пікноспори, ецидії, ецидієспори, уредоспори, теліоспори.
5.Вивчити латинські назви грибів: пукцинія злакова (Puccunia graminis), фузарій (Fusarium), монілія (Monilia), глеоспорій (Gloeosporium).
Література
Ботаніка. Водорості та гриби / під ред. І.Ю. Костікова, В.В.Джаган. – Київ, 2004. –213 с
Кудряшов Л.В. Ботаника с основами экологии. – М.:1979. – 319 с.
Курс низших растений (под ред. М.В. Горленко). – М., 1981. – 520 с.
Тихомиров Ф.К. Ботаника. – М.: 1978, - 395 с.
Хржановский В.Г. Ботаника. – М.: Агропромиздат, 1988. – 383 с.


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 9

ТЕМА: Відділ Лишайники – Lichenes
МЕТА: Ознайомитись з особливостями будови тіла, способами розмноження, різноманіттям лишайників.
ОБЛАДНАННЯ: лупи, мікроскопи, предметні і накривні скельця, гербарний і табличний матеріал.
ОБ’ЄКТИ ВИВЧЕННЯ: лишайники родів ксанторія ( Xanthoria ), пармелія (Parmelia), уснея (Usnea) , кладонія (Cladonia).
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
Лишайники як ліхенізовані гриби.
Типи морфологічної та анатомічної будови лишайників
Способи розмноження лишайників.
Класифікація лишайників та їх різноманіття.
Екологічні групи, поширення, значення лишайників в природі і народному господарстві. Ліхеноіндикація.
7. Роль грибів у біоценозах: мікоценоз, мікосинузія.
8. Охорона грибів. Види грибів, занесені до Червоної книги України.

Самостійна робота студента:
1.Опрацювання лекційного та літературного матеріалу, підготовка до виконання лабораторної роботи №.9
2. Самостійно підготувати питання і занотувати: Охорона грибів. Види грибів, занесені до Червоної книги України.
3. Замалювати і позначити:
Органи прикріплення і мінерального живлення ліхенізованих грибів (стор.59 «Загальна мікологія»)
Органи фотосинтезу, азотфіксації,газообміну ліхенізованих грибів (стор.61 «Загальна мікологія»)
Види лишайників накипних, листуватих. кущистих
4. Ввести у термінологічний словник терміни, дати їх визначення:
Основні поняття і терміни: симбіоз, гомеомерна і гетеромерна структура, цилії, гомфи, гаптери, цефалодії, цифели, ізидії, соредії, соралі.
5.Вивчити латинські назви лишайників:
на каменях, скелях, накипний графіс прямий - Graphis stricta,
на корі дерев, листуватий пармелія козяча - Parmelia caperata,
на корі дерев(дуба) , листуватий евернія сливова - Evernia prunastri
на корі дерев, листуватий, жовто-оранжевого забарвлення ксанторія стінна - Xantoria parietina, на грунті у лісах, тундрі, кущистий кладонія лісова (оленячий мох) - Cladonia sylvatica,
на гілках дерев у лісах, кущистий уснея бородата - Usnea barbata,
на відслоненнях гірських порід, накипний аспіцілія альпійсько-пустельна (лишайникова манна) - Aspicilia alpino-desertorum.
Література
Жуковский П.М. Ботаника. / П.М. Жуковский . - М.: Колос, 1982. – 623 с.
Каратыгин И.В. Коэволюция грибов и растений./ И.В. Каратыгин . – СПб.:Гидрометеоиздат, 1993. – 118 с.
Кудряшов Л.В. Ботаника с основами экологии./Л.В. Кудряшов и др. – М.:1979. – 319 с.
Курс низших растений /(под ред. М.В. Горленко). – М., 1981. – 520 с.
Леонтьєв Д.В. Загальна мікологія/ Д.В. Леонтьєв, Акулов О.В.. – Харків:2007.– 227 с.
Тихомиров Ф.К. Ботаника./Ф.К. Тихомиров. – М.: 1978, - 395 с.
Хржановский В.Г. Ботаника. / В.Г. Хржановский. – М.: Агродат, 1988. – 383 с.


13PAGE 15


13PAGE 14715
15

Приложенные файлы

  • doc 77836
    Размер файла: 174 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий