Держ.іспит магістри

Національна академія статистики, обліку та аудиту

Кафедра менеджменту


Затверджую
Завідувач кафедрою менеджменту
________________Л.Л.Кістерський
„___”___________2009р.
Методичні рекомендації та питання
для підготовки до комплексного державного іспиту магістрів
на базі вищої освіти з напряму підготовки 0502 «Менеджмент»
(термін навчання 1,5 рік)
спеціальність – 8.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»


Київ-2011Комплексний державний іспит з спеціальності: “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” - є заключним етапом у навчанні. На іспиті студент повинен показати глибокі знання з теорії і практики менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, стратегічного менеджменту, міжнародного маркетингу, міжнародних кредитно-розрахункових та валютних операцій, основ управлінського консультування, корпоративного управління і управління конкурентоспроможністю підприємства, загальноекономічної підготовки, знання нормативних актів, уміння застосовувати отримані знання для вирішення практичних задач, пов'язаних із здійсненням зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

1. Комплексний державний іспит “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” зі спеціальності 8.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».
Навчальні дисципліни:
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.
Стратегічний менеджмент.
Міжнародний маркетинг
Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції
Основи управлінського консультування
Корпоративне управління
Управління конкурентоспроможністю підприємства

При підготовці до державного іспиту студенти повинні керуватися навчальними програмами, в яких передбачені питання, які вивчаються з дисциплін освітньо-професійної програми підготовки магістра міжнародного менеджменту.
Студентам при підготовці до державного іспиту доцільно дотримуватись такої послідовності:
1. Повторити, а при необхідності вивчити рекомендовану літературу.
2. Детально опрацювати основний підручник з кожної дисципліни, зміст яких входить до державного іспиту.
3. При опрацюванні підручників особливу увагу слід приділяти складу та змісту джерел інформації.
4. Навчитися застосовувати теоретичні знання на практиці.
5. Повторити конспекти лекцій та внести до них відповідні доповнення.
6. Сформулювати короткі письмові відповіді та програмні запитання.
7. Незрозумілі питання, які виникли під час підготовки, виписати та одержати на них відповіді під час консультацій.
8. Питання, які засвоюються важко, опрацювати декілька разів, при цьому слід використовувати різні підручники.
9. Перед іспитом повторити всі записи, власноручно складені з окремих питань.

План підготовки студента до відповіді на запитання
Відповідь студента на іспиті повинна бути змістовною, повною та логічною.
Відповідаючи на окремі запитання, студент повинен викласти лише той матеріал, який стосується даного запитання .
При відповіді доцільно дотримуватись такої послідовності:
1. Розкрити економічний зміст даного питання, його місце в економічній науці.
2. Показати значення даного питання для практики зовнішньоекономічної діяльності.
3. Внести обґрунтовані пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення організаційно-правових умов здійснення зовнішньоекономічної діяльності нашої держави.


Перелік питань для підготовки до комплексного державного іспиту з менеджменту ЗЕД

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Етапи розвитку зовнішньоекономічної діяльності України.
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, його сутність та особливості.
Управління зовнішньоекономічної діяльністю на макрорівні.
Міжнародні органи регулювання зовнішньоекономічної діяльності країн на світовому рівне.
Сутність та мета державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Класичні концепції міжнародної торгівлі як підґрунтя для розвитку менеджменту ЗЕД.
Цілі та засобі тарифних та нетарифних обмежень зовнішньоекономічної діяльності.
Управління зовнішньоекономічної діяльністю на мікрорівні.
Організаційна структура управління зовнішньоекономічної діяльністю підприємства (організації).
Організація експортно–імпортних операцій: сутність, технологія здійснення.
Торгово–посередницькі операції: поняття, види та форми.
Етапи розробки стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства (організації).
Стратегічне та тактичне планування зовнішньоекономічної діяльності.
Ризики та необхідність їх урахування при плануванні зовнішньоекономічної діяльності.
Страхування зовнішньоекономічної діяльності. Види страхування.
Зовнішньоторговельні операції на рівні підприємства, методи їх здійснення.
Договори із зовнішньоторговими посередниками.
Зміст поняття “франчайзинг”. Франчайзингові угоди.
Міжнародні перевезення як вид зовнішньоекономічної діяльності. Транспортні операції.
Організація міжнародних перевезень основними видами транспорту.

Література

Багрова І.В., Редіна Н.І.,. Власик В.Є, Гетьман О.О.. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств. К.: Центр навчальної літератури, 2004 –с.580
Базилюк Я.Б. Конкурентоспроможність національної економіки: сутність та умови забезпечення: Монографія. – К.: ГІСД, 2002. – с.132
Бауэр Доналд Дж. Логистика: Интегрированная цепь поставки. - М.: Олимп-Бизнес, 2006.
Внешнеэкономическая деятельность: Сборник систематизированного законодательства./ Уклад.В. Кузнецов.-Х.: Фактор. 2006.- с.691
Вступ до Світової організації торгівлі. Нові можливості для України. Науково-практичне видання. Український центр міжнародної інтеграції. К: -2006. - с.94
Дроздова Г.М.. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Навчальний посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2004 –с.247
Дідківський М. І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навч.посіб.-К.:Знання, 2006.- с..462
Економіка зарубіжних країн. Навчальний посібник/ За ред. Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського, К.І. Ржепішевського. – К.: ЦУЛ, 2003. – с.352
Захарченко В. И.. Менеджмент во внешнеэкономической деятельности. Учебное пособие (конспект лекций) для студентов, обучающихся по специальности «Менеджмент ВЭД». Харьков.: Изд-во «Одиссей», 2003 – с.383
Йохна М. А., Стадник В. В. Економіка і організація інноваційної діяльності. : Навчальний посібник. – К.: Вид. „Академія”. 2005. – с.399
Кириченко О.А.. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Навчальний посібник. К.: Знання-Прес, 2005 – с.499
Кобиляцький Л.С. Управління конкурентоспроможністю.: Навчальний посібник. – К.: Зовнішня торгівля. 2003. – с.304
Козак Ю.Г., Лук’яненко Д.Г., Макогон Ю. В., та ін. Міжнародна економіка.: Навчальний посібник. –Вид. 2-ге, перероб. та доп. – Киів: Центр навчальної літератури, 2004. – с.672
Козик В.В., Панкова Л.А., та ін. . Зовнішньоекономічні операції і контракти. Навчальний посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2004 –с.607.
Кретов Н.И., Садченко К.В. Логистика во внешнеторговой деятельности. М.: Изд-во ДИС, 2006.
Международный менеджмент : Учебник для ВУЗов./Под. ред. С. Э. Пивоварова, Д.И. Баркана, Л. С. Тарасовича, А. И. Майзеля. – СПб: Издательство „Питер”, 2000. – с.624
Міжнародна економіка. За редакцією д.е.н., проф., академіка АЕН України Ю.Г. Козака і інш. Навчальний посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2004 –с.672
Нові виклики для економічної політики України: рекомендації до плану невідкладних дій. Інститут економічних та політічниї досліджень.-К.: „К.І.С.”-2006.- с.78
Піддубний І.О., Піддубна А. І. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства. Навчальний посібник / За ред. Проф.. І. О. Піддубного.- Х.: ВД „Інжек”, 2004. – с.264
Портер М., Самплер Дж., Прахалад С.К. и др. Курс МВА по стратегическому менеджменту. Пер. с англ.- М.: Ампина Паблишер. 2002. – с.608
Портер Майкл, Э. Конкуренция . Пер. с англ.- М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – с.608
Портер Майкл, Э. Международная конкуренция. Конкурентные преимущества стран. Пер. с англ.- М.: Международные отношения», 1993. – с.896
Портер Майкл, Э. Японская экономическая модель: Может ли Япония конкурировать?/ Майкл Портер, Хиротака Такеути, Марико Сакакибара; Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – с.262
Портер М. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость. – М.: Альпина Бизнес, 2006.
Рикс, Давид А. Просчеты в международном бизнесе.: Пер. С англ.. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2004. – с.192
Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов: пер. с англ.-М.: Наука, 1992.- с.572
Сухарський В.С., Сухарський В.В., Охота В.І.. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: теорія, методологія, практика. Навчальний посібник (курс лекцій). Тернопіль.: „Астон”, 2005 – с.464
Томпсон А.А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для ВУЗов. Пер. с англ. Под ред. Л. Зайцева, м. Соколовой.-М.: Банки и биржи. ЮНИТИ, 1998- с.576
Трусов О., Рудяк Ю. Довідник ЗЕДівця. –Х.:Фактор. 2006.- с.704
Фатхутдинов Р. А. Управление конкурентоспособностью организации. Учебное пособие. / Р.А. Фатхутдинов. – М. : Изд-во Эксмо, 2004. – с.544
Філіпченко А.С., Дудченко М.А., Будкін В.С., та інші. Україна та світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть *К.: Либідь. 2002.-470 с.


Стратегічний менеджмент

Система стратегічного менеджменту як процес керування в економічній системі.
Стратегічний менеджмент та стратегічне планування.
Зміст основних етапів циклу опрацювання стратегічної концепції розвитку організації (підприємства, компанії і т.п.).
Класифікація стратегій конкуренції в міжнародному бізнесі.
Глобальні стратегії конкуренції в міжнародному бізнесі. Принцип стратегічних кривих та його вплив на вибір конкурентної стратегії.
Рівні розробки стратегії підприємства (організації).
Аналіз факторів внутрішнього середовища та їх вплив на визначення стратегії підприємства (організації). Аналіз галузі як одного з елементів мікросередовища.
Система внутрішньорганізаційного аналізу та її елементи. SWOT–аналіз як інструмент оцінки поточного стану організації.
Конкурентні переваги диференціації. Сутність синергетизму. Джерела та напрями реалізації синергетичних ефектів.
Багатонаціональна стратегія концентрації та фактори, що її зумовлюють.
Конкурентна стратегія інновацій, її переваги та ризики.
Конкурентна стратегія фокусування - передумови та переваги їх використання.
Корпоративні стратегії конкуренції.
Конкурентна стратегія міжнародної диверсифікації та умови її використання.
Матричні інструменти аналізу диверсифікованого підприємства (організації).
Особливості управління диверсифікованим підприємством в умовах міжнародного ринку.
Конкурентні стратегії вилучення капіталу, реструктуризації, ліквідації фірми. Умови використання.
Сутність та умови використання наступальних та оборонних конкурентних стратегій.
Конкурентна стратегія вертикальної інтеграції.
Стратегії конкуренції на різних етапах життєвого циклу товару.
Стратегії конкуренції підприємств (організацій), які займають різні галузеві позиції.
Стратегії конкуренції в фрагментарних галузях.
Стратегії конкуренції на міжнародних ринках.
Механізм формування портфелю стратегій.
Механізм прийняття стратегічних рішень.
Стратегічне управління попитом та пропозицією.
Механізм реалізації стратегій.
Вплив організаційної структури підприємства (організації) на ефективність функціонування системи стратегічного управління.
Методологічні засади та принципи виконання стратегічної концепції розвитку організації.
Організація виконання стратегічної концепції розвитку підприємства (організації).
Методи прогнозування та прийняття рішень в стратегічному менеджменті.
Використання міжгалузевого балансу в стратегічному управлінні.
Впровадження системи стратегічного управління на підприємстві на основі підходу «організаційного розвитку».
Основні методи прогнозування розвитку конкурентного середовища.
Методичні підходи до бізнес-планування.

Література

Боумен К. Основы стратегического менеджмента. / Пер. с англ. Под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.- 175с.
Бізнес-план: Практ посіб для ВНЗ: Пер з 4-го англ.. вид. / Барроу П. – К., 2005.
Бусыгин А.В. Эффективный менеджмент. Учеб. – М., Финпресс, 2000.
Герчикова И. Менеджмент. Практикум. – М.: ЮНИТИ, 1998. – 335 с.
Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика. – С-Пб: Питер, 1999. - 560 с,
Жигалов В.Т., Шимановська Л.М. Основи менеджменту і управлінської діяльності: Підручник. - К,: Вища шк., 1994. - 223 с.
Забелин П.В., Моисеева Н.К. Основы стратегического управления. Учеб. пособие. – 2-е изд. – М., ИВЦ “Маркетинг”, 1998. – 195 с.
Завадський Й. Менеджмент: Підручник. 2-е вид.. – К.: УФІМБ, 1999. – 542 с.
ЗАО Финпресс, 1997. - 160 с.
Карлоф Б, Деловая стратегия Пер. с англ. - М.: Экономика, 1991,-239с.
Кирцнер И. Конкуренция и предпринимательство. – М., 2001. – 239 с.
Ковелло Д. Бизнес-план: Полное справочное руководство. – М..: Бином, 1999. – 344 с.
Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 224 с.
Кредісов А. Менеджмент для керівників. – К.: Знання, 1999. – 556 с.
Лунев В.Л. Практика и стратегия управления фирмой, - М.: Экономика, 1999. – 310 с.
Менеджмент организации. Учеб. пособие. - М.: ИНФРА, 1995.-432с.
Маркова В.Д., Кузнєцова Стратегический менеджмент. Курс лекций. – М.: Гардарика, 2006.
Мескон М. и др. Основы менеджмента. - М.: Дело, 1992. -701 с.
Мескон М. и др. Основы менеджмента. - М.: Дело, 1992. -701с.
Основы менеджмента: Учеб. пособие. - Харьков: Основи, 1996.-352с.
Пивоваров С.Э. Международный менеджмент : Учебник для вузов. – М., 2001. – 576 с.
Покропивний С., Соболь С. Бізнес-план: технологія розробки і обгрунтування: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 208 с.
Портер М. Международная конкуренция. – М.: Международные отношения, 1993. – 940 с.
Портер М. Стратегія конкуренції - К.: Основи, 1997. - 480с.
Портер М. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость. – М.: Альпина Бизнес, 2006.
Портфель конкуренции и управления финансами (отв ред. Рубин Ю.Б. - М,: СОМИНТЭК, 1996. - 736 с.
Стратегічний менеджмент: Навч.посіб. / Кіндрацька Г. – К., 2005.
Томпсон А. Стратегический менеджмент. – М.: ЮНИТИ, 1998. – 576 с.
Фатхунтинов Р. Стратегический менеджмент. Учебник для вузов. –М.: ЗАД “Бизнес-школа “Интел-Синтез”, 2001. – 448 с.
Хамел Г., Прахалад К.К. Конкурируя за будущее. – М.: “Олимп-Бизнес”, 2002.
Шегда А. Основы менеджмента: Учеб. пособие. – К.: Знання, 1998. – 512 с.
SWOT- аналіз – основа формування нових стратегій: Навч.посіб. – 2-ге вид. / За ред. Л.В. Балабанової. – К., 2005.

Міжнародний маркетинг

Основні напрямки розвитку зовнішньоекономічної діяльності українських товаровиробників та торгівців. Проблеми їх входження до світових ринків.
Актуальні проблеми втілення сучасних методів міжнародного маркетингу у діяльність вітчизняних товаровиробників та торгівців.
Глобальне міжнародне економічне середовище та його вплив на міжнародний маркетинг.
Соціально-культурне середовище міжнародного маркетингу.
Глобальні процеси розвитку соціально-культурного середовища та їх вплив на маркетинг.
Глобальні політичні процеси та їх вплив на міжнародний маркетинг.
Науково-технічні фактори розвитку міжнародного середовища та їх вплив на міжнародний маркетинг.
Екологічні фактори розвитку міжнародного середовища та їх вплив на міжнародний маркетинг.
Сучасні особливості міжнародних маркетингових досліджень.
Міжнародні маркетингового дослідження та глобальні інформаційні системи, Інтернет.
Структура сучасного міжнародного маркетингового дослідження.
Цілі сегментації та умови ефективної міжнародної сегментації.
Методичні підходи до вибору зарубіжного ринку.
Сучасна концепція міжнародної товарної політики.
Товарна політика в контексті міжнародного науково-технічного та інвестиційного співробітництва.
Сучасні міжнародні канали збуту продукції.
Вертикальні та горизонтальні міжнародні канали збуту.
Проблеми формування ефективних каналів збуту продукції українського виробництва.
Основні характеристики сучасної комунікаційної міжнародної політики.
Глобальні інформаційні системи та їх вплив на міжнародний маркетинг.
Еволюція міжнародного комунікаційного маркетингового комплексу та його складових (реклама, пропаганда, прямий продаж, стимулювання збуту, PR).
Міжнародні “бренди”. Україна в контексті “міжнародного бреду”.
Глобалізація світових ринків і конкуренція.
Конкурентні позиції України на світових ринках.
Сучасна сутність конкурентних маркетингових стратегій.
Основні напрями підвищення конкурентноздатності вітчизняної продукції – виробничий та маркетинговий аспекти.
Планування міжнародного маркетингу на підприємстві.
Структура плану міжнародного маркетингу підприємства.

Література

Азарян Е. М. Международный маркетинг: Учебно-практическое пособие. - Киев: ИСМО МО Украины, НВФ «Студцентр», 2003. - 204 с.
Багиев Г. Л. Международный маркетинг / Г. Л. Багиев, Н. М. Моисеева, С. В. Никифорова. - СПб: Питер, 2001. -512 с.
Джанаварас Б. Международный маркетинг. – М.: МГИМО, 1995. – 380 с.
Лисица Н. М. Международный маркетинг. Учебн.пособ / Н. М. Лисица, В. Д. Рогожин, В. В. Юрченко. - X. Издательский дом «ИНЖЭК» . -2004.-176 с.
Мажаро С. Международный маркетинг. – М.: Межд. отношения, 1979. – 263 с.
Мазаракі А.А. Міжнародний маркетинг. – К.: КНТЕУ, 2000. – 306 с.
Моисеева Н. К. Международный маркетинг: Учебное пособие. -М.: Центр экономики и маркетинга, 1998. - 320 с.
Перцовский Н. И. Международный маркетинг: Учеб. пособие / Н. И. Перцовский, И. А. Спиридонов, С. В. Барсукова; /Под ред. Н. И. Перцовского. - М.: Высшая школа, 2001 г. -240 с.
Циганкова Т.М. Міжнародний маркетинг. – К.: КНЕУ, 2004. – 110 с.
Черенков В.И. Международный маркетинг: Учебное пособие. -СПб. - ИВЭСЭП. Знание, 2003. - 848 с.
Додаткова
Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. – М.: Центр экономики и права, 1996. – 208 с.
Березин И.С. Маркетинг и исследования рынков. – М.: Русская деловая литература, 1999. – 416 с.
Бойко И.И. Основы аналитического маркетинга. – К.: Вид.дім «КМ Academia», 1999. – 416 с.
Глобальна торгова система : розвиток інститутів, правових інструментів. – К.: КНЕУ, 2003.
Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, практика и методология. - М.: Финпресс, 1998. – 380 с.
Дорошеев В.И. Введение в теорию маркетинга. – М.: ЦИФА,2000. – 245 с.
Друкер Питер Ф. Задачи менеджмента в XXI веке. : Пер с англ. : Учеб. пособие. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. - 272 с.
Дэниелс Д.Д., Радеба Л.Х. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции. – М.: Дело ЛТД, 1998. – 784 с.
Каніщенко О. Л. Міжнародний маркетинг: Теорія і господарські ситуації: Навч. посіб. - 2-ге вид., переробл. - К.: ШИЦ «Видавництво «Політехніка»», 2004. - 152 с
Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. - М.: ГУ ВШЭ, 2000. - 608 с.
Киреев А. П. Международная экономика. В 2-х ч., Ч.2. Международная макроэкономика: открытая экономика и макроэкономическое программирование: Учебное пособие для вузов. - М.: Международные отношения, 1999. - 488 с.
Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга. – К.: Вильямс, 1998.
Куденко Н.В. Маркетингові стратегії фірми. – К.: КНЕУ, 2002. – 245 с.
Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг. – КНЕУ, 1998.
Ламбен Ж.Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. – СПб.: Питер, 2004. – 800 с.
Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг, европейская перспектива. - СПб.: Издательская фирма РАН, 1996. - 589 с.
Льюис Р. Д. Деловые культуры в международном бизнесе. От столкновения к взаимопониманию / Пер. с англ. - М : Дело, 2001, - 448 с.
Мозговий О.М Стратегія виходу на зовнішній ринок – К.: КДЕУ, 1995.
Мозговий О.М. Товарна політика і планування в міжнародному маркетингу. – К.: КДЕУ, 1995.
Новицький В. Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. - К.: КНЕУ, 2003. - 948 с.
Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України. – К.: КНЕУ, 2003.
Онищенко В.П. Конкурентоспроможність України в контексті глобалізації світової економіки. Наук. праці МАУП “Управління конкурентоспроможністю в умовах глобалізації”, вип. 10, 2003.
Онищенко В.П. Маркетинг як стратегічне підґрунтя менеджменту // Регіональні перспективи. – 2004. - №3-5. – С. 361-362.
Онищенко В.П. Методика оцінки експортного потенціалу підприємства та визначення регіональних напрямів його максимізації // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2004. - №1. - С. 71-78.
Онищенко В.П. Міжнародний маркетинг та диверсифікація економічної діяльності підприємства. Зб. наук. праць “диверсифікація –зовнішньоекономічних зв’язків України в умовах ринкової трансформації національної економіки. – К.: УАЗТ, 1999.
Онищенко В.П. Світова організація торгівлі і високотехнологічні галузі України // Актуальні проблеми економіки – 2004. - № 12. – С. 76-80.
Онищенко В.П. Система інформаційного забезпечення міжнародних маркетингових досліджень підприємства. Зб. наук. праць “Зовнішня торгівля право та економіка”. Вип. 3 (7), ч. 1, 2003.
Онищенко В.П. Україна на світових ринках високотехнологічної продукції // Зовнішня торгівля: право та економіка. - 2007. - №1. - С. 5-16.
Осика С. Г. Світова організація торгівлі / С.Г. Осика, B.Т. П'ятницькій. - К.: "К.І.С", 2004. - 516 с.
Піддубний І.О. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: Навч. посібник / І. О. Піддубний, Ф. І. Піддубна; [За ред. проф. І. О. Піддубного. - Харків: ВД "ІНЖЕК", 2004. - 264 с.
Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ. – М.: Межд.отнош., 1993. – 895 с.
Портер М. Стратегія конкуренції. - К.: Основи, 1997. – 390 с.
Соболь С.М. та ін. Бізнес план: технологія розробки та обґрунтування. Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2004.
Соколенко С. И. Современные мировые рынки и Украина. - К.: Демос, 1995 - 350 с.
Соколенко С.І. Глобалізація і економіка України. – К.: Логос, 1999.
Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації. – К.: КНЕУ, 2001.
Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть /Кер. авт. кол. А.С. Філіпенко/. – К.: Либідь, 2002. – 470 с.
Успенский И. Интернет как инструмент маркетинга. – СПб.: Bhv, 1999. – 256 с.
Фатхутдинов Р. Стратегический маркетинг. – М.: Интел-Синтез, 2000. – 640 с.
Циганкова Т.М. Міжнародний маркетинг: теоретичні моделі та бізнес-технології. – К.: КНЕУ, 2004. – 380 с.
Циганкова Т.М. Управління міжнародним маркетингом. – К.: КНЕУ, 2000. – 120 с.

Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції
Міжнародні розрахунки в зовнішньоекономічній діяльності.
Суть і особливості міжнародних розрахунків.
Основні форми міжнародних розрахунків.
Міжнародні валютні відношення і Світова валютна система в контексті здійснення зовнішньоекономічної діяльності.
Розвиток світової валютної системи. Європейська валютна система та особливості валютної системи України в контексті здійснення зовнішньоекономічної діяльності.
Поняття та види міжнародних кредитно-розрахункових та валютних операцій.
Поняття та учасники банківського переказу.
Процес здійснення банківського переказу.
Сутність та учасники інкасової форми розрахунків.
Класифікація інкасо та технологія використання.
Поняття та учасники акредитивної форми розрахунків.
Класифікація акредитивів та технологія їх використання.
Поняття та учасники вексельної форми розрахунків.
Класифікація векселів. Технологія використання простого та переказного векселів.
Сутність та учасники кредитування.
Класифікація видів кредитування. Технологія кредитування покупця та постачальника.
Особливості кредитування учасників зовнішньоекономічної діяльності нерезидентами.
Особливості кредитування учасників зовнішньоекономічної діяльності банками-резидентами.
Особливості кредитування учасників зовнішньоекономічної діяльності під державні гарантії.
Особливості кредитування у формі врахування векселів.
Сутність та учасники лізингових операцій.
Класифікація лізингових операцій. Технологія здійснення лізингових операцій.
Поняття факторингу, основні характеристики.
Учасники факторингових операцій та їх основні дії.
Класифікація факторингових операцій та технологія їх здійснення.
Поняття форфейтингу, основні характеристики.
Учасники форфейтингових операцій та їх основні дії.
Класифікація форфейтингових операцій та технологія їх здійснення.
Сутність та види операцій, пов’язаних з виконанням приписів валютного регулювання та контролю.
Основні засади механізму купівлі валюти на внутрішньому міжбанківському валютному ринку. Основні умови обов’язкового продажу валют.
Сутність та види операцій, пов’язаних з виконанням приписів законодавства про протидію легалізації (відмиванню) брудних коштів.
Сутність та класифікація валютних ризиків.
Сутність та класифікація методів управління валютними ризиками.
Сутність та класифікація інструментів управління валютними ризиками.
Похідні цінні папери як інструменти управління валютними ризиками.

Література
Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.93 р. № 15–93
Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.00 р. № 2121–III
Закон України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" від 5.04.01 р. № 2346–III 
Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” від 28.11.02 р. № 249-ІV
Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16 квітня 1991 р. № 959-XII
Закон України “Про оббіг векселів в Україні” від 05.04.01 р. № 2374-ІІІ
Методика відбору конкурентоспроможних проектів з розвитку експортного потенціалу України (затв. наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 15 січня 2002 р. N 13 )
Про заходи щодо залучення державою або під державні гарантії іноземних кредитів і надання державних гарантій (Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2001 р. N 787
Про заходи щодо здійснення контролю за цільовим та ефективним використанням іноземних кредитів, залучених державою або під державні гарантії (Постанова Кабінету Міністрів України від 6 січня 1999 р. N 23 із змінами і доповненнями)
Типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів), додаток N 1 до постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 21.05.95 № 444
Уніфікований закон про переказні векселя і прості векселя, додаток 1 до Конвенції № 358, прийнятої на Женевській міжнародній конференції 07.06.1930 р.
Аккредитивы. Документарное инкассо. Банковские гарантии. – Швейцария: Швайцерише Кредитанштальт, 1989. – 148 с.
Баринов Э. А. Валютно–кредитные отношения во внешней торговле. – М.: 1 Федеративная Книготорговая Компания, 1998. – 272 с.
Валютный рынок и валютное регулирование. Учебное пособие / Под ред. И. Н. Платоновой. – М.: Издательство БЕК, 1996. – 475 с.
Внешнеторговые сделки / Составитель И. С. Гринько. – Сумы: Фирма "Реал", 1994. – 464 с.
Внешнеэкономический толковый словарь / Под ред. И. П. Фаминского. – М.: ИНФРА–М, 2000. – 512 с.
Гаврилов А. И., Курочкин К. А. Внешнеторговая сделка. – М.: Коринф, 1994. – 182 с.
Жданов А. И. Практическое руководство по внешнеэкономической деятельности. – СПб: Питер, 2001.– 224 с.
Лисенков Ю.М. Валютно-фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. – К.: Зовнішня торгівля, 2005. – 232 с.
Лысенков Ю.М., Педь И.В. Расчеты во внешней торговле / Под. ред. Ю.М. Лысенкова. – К.: Вестник фондового рынка. – 2003. – 336 с.
Международная торговля: финансовые операции, страхование и другие услуги / Пер. с англ. – К. BHV, 1994. – 480 с.
Международные экономические отношения: Учебник для вузов / В. Е. Рыбалкин, Ю. А. Щербанин, Л. В. Балдин и др.; Под ред. проф. В. Е. Рыбалкина. – 3–е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2000. – 503 с.
Михайлов Д. М. Международные расчеты и гарантии. – М.: ФБК–ПРЕСС, 1998. – 368 с.
Плотников О.В. Фінансовий менеджмент у транснаціональних корпораціях: Навч. посібник - К.: Кондор, 2004.
Розенберг Дж. М. Международная торговля. Терминологический словарь. – М.: ИНФРА–М, 1997. – 368 с.
Розенберг М. Г. Международная купля–продажа товаров (Комментарий к законодательству и практике разрешения споров). – М.: Юридическая фирма "КОНТРАКТ", "ИНФРА–М", 2001. – 368 с.
Солошенко Л. Внешнеэкономическая деятельность: организация и документальное оформление. – Х.: Фактор, 2001. – 176 с.

Основи управлінського консультування

Сутність і місце управлінського консультування в сучасній ринковій економіці.
Цілісна характеристика служби управлінського консультування.
Управлінське консультування як одне з ключових напрямків сучасного менеджменту.
Основи організації служби управлінського консультування.
Аналітико-організаційна сфера управлінського консультування.
Аналітико-експертна сфера управлінського консультування.
Сфера управлінського консультування: допомога управлінським кадрам клієнтної організації в оволодінні новими методами і прийомами.
Особливості традиційного підходу в управлінському консультуванні.
Ключові позиції нетрадиційного підходу в управлінському консультуванні.
Основні фази і кроки нетрадиційного підходу в управлінському консультуванні.
Характеристика управлінського консультаційного циклу.
Основні характеристики управлінського консультування в умовах кризового управління.
Шляхи вирішення основних кризових моментів в діяльності клієнтної організації.
Підготовка пропозицій до вирішення кризової ситуації в клієнт ній організації.
Умовні ролі, що виконуються управлінським консультантом.
Особливості проведення основного обстеження, що проводиться управлінським консультантом.
Складання і подання клієнтної організації звіту.
Коротка характеристика традиційних методів роботи управлінського консультанта.
Аналіз організаційної структури клієнтної організації.
Метод «конвент-аналізу» для вивчення тенденції розвитку і першопричин негативів в клієнтній організації.
Особливості методу графічних проблем.
Цільові установки, темпи і обсяг впровадження нововведень в клієнтні організації.
Інформування і стимулювання в процесі впровадження нововведень.
Управління впровадженням нововведень.
Можливості визначення експертного ефекта від впровадження нововведень.
Індикатори і орієнтовні запитання визначення повноти і коректності впровадження нововведень.
27. Характер ускладнень при оцінці впровадження нововведень.

Література

Основна
Конституція України. -К.: Право, 1996. - 63 с.
Алексеев А.Н. Контент-анализ: его задачи, объекты, программа, методы. – М.: Радио и связь, 1982. - 161 с.
Верба Т.1. Організація консалтингової діяльності. - К.: КНЕУ, 2000. – 134 с.
Винарик Л.С., Васильева Н.В., Щедрин А.Н. Вхождение Украины в информационное сообщество / Васильева Н.В., Щедрин А.Н.; НАН Украины. Институт экономики промышленности. - Донецк: ИЭП НАН Украины, 2001.-151 с.
Встановлення критеріів оцінювання. Стратегічний менеджмент у державному секторі. -Л.: Б.1., 2000.-213 с.
Герасимчук В.Г. Розвиток підприемства: діагностика, стратегія, ефективність. -К.: КНЕУ, 1995. – 228 с.
Гончаров В.В. В поисках совершенства управления: руководство для высшего управленческого персонала (опыт зарубежных фирм). - М.: Наука, 1993. – 173 с.
Зиновьев Ф.В., Лобанов Н.И., Тебенко В.Н. Управленческое консультирование. - Симферополь: Таврия, 2000. - 154 с.
Іванов В.Ф. Контент-аналіз: Методологія та методика дослідження ЗМК: Навч. посібник / Науч. ред. А.З.Москаленко.- К.: ІСДО,1994.-112с.
Литвак Б. Принятие управленческих решений.- М.: Тандем, 1998. – 217с.
Питерс Т., Уотермен Р. В поисках эффективного управления. -М.: Прогресс, 1986.
Пригожин А.И. Нововведение: стимулы и препятствия (социальные проблемы инноватики). - М.: Политиздат, 1988. – 168 с.
Рабочая книга социолога / Ред. кол.: Г.В.Осипов (отв. ред.) и др. - М.: Наука, 1976. - 511 с.
Хміль Ф.І. Основи управлінського консультування. Навч. посіб. – К.: Академвидав, 2008. – 240 с.
Симоненко И.Л. Управленческое консультирование: Учебно-методическое пособие / Московский гос. соц. ун-тет, Инст. социологии. -М.: Союз, 1998. – 279 с.
Управленческое консультирование. В 2-х т. / Под ред. М Кубра; Пер. с англ. - 2-е изд. перераб. - М.: Интерэксперт, 1992. - Т.I. - 319 с; Т.ІІ. - 350 с.
Управленческое консультирование за рубежом. - К.: Укр. НИИ НТИ, 1987. – 94 с.
Уткин Э.А. Консалтинг. -М.: Тандем, 1998. – 314 с.
Юксвяров Р.К., Хабакук М.Я., Лейманн А.Я.. Управленческое консультирование: теория и практика. -М.: Экономика, 1988. – 210 с.
Додаткова
Чернов Ю.В. "Паблік рілейшнз" сучасної школи. – Х.: Видавнича група "Основа", 2003.-80 с.
Чурмантеева В.Н. США: подготовка руководящего персонала промышленных корпораций. - М., Наука, 1971. – 261 с.
Ядов В.А. Социологическое исследование: методология, программа, методы / Отв. ред. В.Н.Иванов; 2-е изд., перераб. и доп. -М.: Наука, 1987. - 248 с.
Анализ конкретных ситуаций в управлении производством. - М.: Прогресс, 1971.
Гошко А.А., Дмитриенко Т.А. Опорная концепция формирования управленческой элиты в Украине. - К., 2001. – 67 с.
Згуровский М.В. В водовороте глобализации: вызовы и возможности / Зеркало недели. - 2001. – 10 с.
Кендэ Гастон. Развитие и совершенствование служб управления. -М.: Прогресс, 1970. – 264 с.
Кросман Ф. Как заработать на консалтинге? - СПб.: Питер, 2000. –188с.
Перлаки И. Нововведения в организациях: Пер. с англ.- М.: Эк-ка, 1980.
Чернов Ю.В. и др.Управленческое консультирование: Уч.пос. – Херсон: Олди-плюс, 2009. – 272 с.


Управління конкурентоспроможністю підприємства

Конкуренція як форма функціонування товарно-ринкового господарювання
Еволюція конкуренції та її форми
Визначення поняття економічної (ринкової) конкуренції
Сутність системного та логічного принципів управління конкурентоспроможністю
Сутність інноваційного та комплексного підходів (принципів) в управлінні конкурентоспроможністю
Маркетинговий підхід до управління конкурентоспроможністю
Функціональний підхід в управлінні конкурентоспроможністю
Принципи раціоналізації процесів та структур підприємств
Принципи управління персоналом
Принципи управління якістю продукції
Методи прогнозування в управлінні підприємством
Методи управління персоналом фірми
Методи управління якістю продукції, що випускається на підприємстві
Методи організації вирлобничих процесів
Стратегічні напрями підвищення конкурентоспроможності галузей і сфер діяльності в Україні
Склад цільової підсистеми забезпечення конкурентоспроможності: розвиток виробництва, підвищення якості товарів, ресурсозбереження
Інформаційне забезпечення заходів підвищення конкурентоспроможності підприємства
Структура системи збереження конкурентоспроможності фірми
Закон залежності між пропозицією та попитом у функціонуванні ринкових відносин. Закон конкуренції у ринкових відносинах.
Психологічні аспекти управління персоналом з підвищення конкурентоспроможності фірми
Організація прийняття конкурентоспроможних управлінських рішень

Література

Кобиляцький Л.С. управління конкурентоспроможністю: Навчальний посібник/ Л.С. Кобиляцький. – К.: Зовнішня торгівля, 2003. – 304 с.
понский менеджмент и теория международной конкурентоспособности: Монография/ Г.В. куликов. – М.: ОАО «НПО «Издательство» Экономика», 2000. – 247 с.
Михайлов О.В. Основы мировой конкурентоспособности: Монография/ О.В. Михайлов. – М.: Познавательная книга плюс, 1999. – 592 с. – (Интеллектуальное багатство России)
Портер М. Международная конкуренция / Пер. с англ. – М.: Международные отношения, 19993. – 896 с.
Портер М. Стратегія конкуренції / Пер. З англ. – К.: Основи, 1998. – 390 с.
Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства (організації): Навчальний посібник / За ред. І.Ю. Сіваченка. – К.: ЦУЛ, 2003. – 186 с.
Корпоративне управління

1. Поняття та сутність корпоративного управління.
Місце та роль корпоративного управління в загальній системі управління підприємством.
Цілі та завдання корпоративного управління.
Роль акціонерних товариств у ринковій економіці.
Переваги та недоліки акціонерних товариств.
Роль корпоративного управління у забезпеченні координації та контролю конфлікту зацікавлених осіб.
Актуальність проблем корпоративного управління для економіки України.
Етапи формування корпоративного управління в Україні.
Особливості правового регулювання системи корпоративного управління в Україні.
Роль та значення стандартів корпоративного управління в міжнародній діяльності.
Загальна характеристика і елементи моделей КУ.
Структура органів управління акціонерними товариствами.
Функціональне призначення органів управління АТ.
Способи участі акціонерів в управління акціонерним товариством.
Характеристика корпоративних цінних паперів.
Сутність, цілі та завдання фінансового менеджменту.
Цілі та завдання аналізу фінансових показників діяльності підприємства.
Внутрішній аудит як особлива форма контролю АТ.
Дивідендна політика як складова політики корпоративного управління АТ.
Сутність і функції корпоративної культури.
Етичні цінності та норми корпоративної культури.
Проблеми розвитку корпоративної культури в Україні.
Типологія корпоративних культур.
Сутність міжнародних, національних та внутрішньо організаційних корпоративних норм.
Фактори зовнішнього середовища, що впливають на діяльність корпорації.
Внутрішні фактори, що визначають характер корпоративного управління корпорації.
Методи визначення рівня централізації влади у корпорації.
Принципи управління корпорацією.
Функціональне структурування корпорації.
Перспективи створення рейтингу корпоративного управління в Україні.

Література

Адамчук Т.В., Сенченко В.І. Становлення української моделі корпоративного управління та міжнародна конкурентоспроможність вітчизняних підприємств // Зовнішня торгівля: право та економіка. - 2007. - №6. - С. 35-41.
Батура О., Корягіна Т., Корпоративний капітал в умовах становлення і розвитку ринкових відносин в Україні // Економіка України – 2004. - № 10. - С. 50-58.
Девіс С. М. Боротьба за вдосконалення всесвітнього корпоративного управління // Екон. реформи сьогодні. - 1999. - № 25. - С. 6-11.
Дем'яненко П.В. Роль акціонерної форми господарювання в розвитку ринкових відносин // Теорії мікро- та макроекономіки. - Вип. 3. - 2000. - С 74-79.
Євтушевський ВА. Корпоративне управління: Підручник. - К.: Знання, 2006. - 406 с.
Канага B.C. Корпорації повинні діяти етично // Екон. реформи сьогодні. - 1999. - № 25. - С 2-5.
Ключко В. Н. Германская модель корпоративного управления: генезис, особенности и тенденции // Менеджмент в России и за рубежом. – 2006. - № 6. - С. 58-69.
Козаченко Г. В., Воронкова А. Е. Корпоративне управління: Підручник. - К.: Лібра, 2004. - 368 с.
Кукса В. Це солодке слово IPO. Українські підприємства відкривають для себе прогресивний спосіб інтеграції у світову економіку // Дзеркало тижня – 2007. - № 35.
Лысенков Ю.М., Коваль А.Ф., Соловьев В.В., Крисан А.В. Подготовка и проведение общего собрания акционеров // Вісн. фондового ринку. - К., 1999. - 64 с.
Назарчук М., Курбацький Г. Перехідна економіка і фондовий ринок України: порівняльний аналіз динаміки показників у 1996-2005 рр. // Економіка України – 2006. - № 10. - С. 14-25.
Оскольський В. Удосконалення корпоративного управління як засіб залучення інвестицій за допомогою механізмів фондового ринку // Економіка України – 2006. - № 8. - С. 4-9.
Паламарчук Г., Венгер Л. Особливості рейдерства в Україні та політика його подолання // Економіка України – 2007. - № 9. - С. 38-46.
Петруня Ю. Е. Формы дискриминации акционерного меньшинства // Экономика Украины. – 1999. - № 6. – С. 53-57.
Пороховский А. А. Корпоративный облик Америки: тенденции обновления // «США*Канада». – 2003. - № 10. - С. 3-16.
Пороховский А. А. Корпоративный облик Америки: тенденции обновления // «США*Канада». – 2005. - № 2. - С. С. 3-17.
Страхова Л., Бартенєв А. Корпоративные образования в современной экономике // Менеджмент в России и за рубежом. – 2000. - № 2. – С. 22-36.
Чечетов М., Мендрул А. Корпоративное управление в условиях экономической трансформации // Экономика Украины. – 2001. – № 4. – С. 10-18.
Шеремет О. Удосконалення корпоративного управління // Економіка України – 2004. - № 1. - С. 32-38.

13PAGE 15


13PAGE 141415


13PAGE 15


13PAGE 141415
Заголовок 1 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 815

Приложенные файлы

  • doc 4299990
    Размер файла: 168 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий