Курсова робота Пристрої НВЧ та антени

Затверджено
Зав. каф. радіоелектронних
пристроїв та систем, д.т.н., проф.
______________ Сібрук Л.В.
Завдання на курсову роботу
з дисципліни «Пристрої НВЧ та антени»
для напряму 6.050901 «Радіотехніка»
спеціальності 7/8. 05090103 «Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси» та 7/8. 05090102 «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення»
(РНП Р14-6.050901-1/11-3.1.9 та Р14-6.050901-2/11-3.1.9)
Курсову роботу студенти виконують водночас з вивченням матеріалу курсу.
Ціллю виконання курсової роботи є закріплення і поглиблення знань з курсу та практичне застосування їх для рішень інженерних завдань.
В процесі виконання курсової роботи студенти набувають навички використання специфікованої літератури, прийняття інженерних рішень, аналізу, вибору і розрахунку антенно-фідерних пристроїв, складання технічної документації та захисту отриманих результатів роботи.
Курсова робота містить у своєму складі розрахунок, проектування та дані з настройки та експлуатації антени разом з фідерним трактом, який включає в себе необхідні пристрої НВЧ.
Завдання на курсову роботу складається з 10 варіантів задач, які містять розрахунок антен гектометрового, декаметрового, дециметрового та сантиметрового діапазонів. Вихідні дані до цих варіантів задач подані у варіантах (табл. 1-20).
Кожен з варіантів знаходиться студентом індивідуально і закодований у трьох останніх цифрах залікової книжки. Сума цих цифр, за винятком десятків, вказує на варіант завдання (варіант конструкції антени), передостання цифра буде першою цифрою коду варіанта (номер стовпця у першій таблиці завдання), остання – другою цифрою варіанта (номер стовпця у другій таблиці завдання).Завдання можуть мати різні модифікації. Їх вибір вказаний окремо.
У пояснювальній записці повинні бути присутні наступні пункти:
- зміст;
- вступ;
- теоретичні відомості (опис конструкції, принципу дії та коротка інструкція з технічного обслуговування заданої антени);
- вхідні дані, відповідно до варіанту;
- розрахунок параметрів і характеристик антени;
- креслення антени;
- висновки;
- список використаних джерел.
Варіанти завдань
Завдання 1 – Розрахувати антену гектометрових хвиль.
Перша цифра непарна – вибираємо Г-подібну антену, парна – Т-подібна антена.
Таблиця 1
Параметри
Перша цифра коду варіанта


1
2
3
4
5
6
7
8
9
0


·, м
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100

Р
·, Вт
600
550
500
350
400
250
300
150
200
100

Таблиця 2
Параметри
Друга цифра коду варіанта


1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

h, м
5
8
12
15
18
21
24
27
30
32

b, м
40
45
50
60
70
75
80
90
100
110

Завдання 2 – Розрахувати диполь Надененко
Таблиця 3
Параметри
Перша цифра коду варіанта


1
2
3
4
5
6
7
8
9
0


·min, м
12
18
25
35
40
30
45
50
55
60


·max, м
24
30
40
50
70
60
80
90
95
100

Таблиця 4
Параметри
Друга цифра коду варіанта


1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

R, км
1100
1000
950
900
850
800
750
700
650
600

Завдання 3 – Розрахувати рупорну антену
Таблиця 5
Параметри
Перша цифра коду варіанта


1
2
3
4
5
6
7
8
9
0


·, см
9,0
8,3
7,6
6,8
6,0
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0

Р
·, Вт
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100

Таблиця 6
Параметри
Друга цифра коду варіанта


1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

13 EMBED Equation.3 1415, град
2
3
4
5
6
8
10
15
18
20

13 EMBED Equation.3 1415, град
19
17
15
11
9
7
4,5
3,5
2,5
1

Завдання 4 – Розрахувати параболічну антену з опромінювачем у вигляді: - подвійного вібратора (перша цифра непарна);
- вібратора з плоским контррефлектором (перша цифра парна).
Таблиця 7
Параметри
Перша цифра коду варіанта


1
2
3
4
5
6
7
8
9
0


·, см
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Р
·, Вт
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800

Таблиця 8
Параметри
Друга цифра коду варіанта


1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

D
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000

Завдання 5 – Розрахувати параболічну антену з рупорним опромінювачем: - пірамідальним (перша цифра непарна);
- конічним (перша цифра парна).
Таблиця 9
Параметри
Перша цифра коду варіанта


1
2
3
4
5
6
7
8
9
0


·, см
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Р
·, кВт
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55

Таблиця 10
Параметри
Друга цифра коду варіанта


1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

D·103
100
90
80
70
60
50
40
30
·
20
10

Завдання 6 – Розрахувати параболічну антену з двощилинним опромінювачем.
Таблиця 11
Параметри
Перша цифра коду варіанта


1
2
3
4
5
6
7
8
9
0


·, см
1,2
1,8
2,4
3,0
3,6
4,3
4,8
5,4
6,0
6,8

Р
·, кВт
1,8
2,3
2,8
3,3
3,8
4,3
4,8
5,3
5,8
6,3

Таблиця 12
Параметри
Друга цифра коду варіанта


1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

D
1500
2500
3500
4500
5500
6500
7500
8500
9500
11000

Завдання 7 – Розрахувати циліндропараболічну антену з опромінювачем, який складається з півхвильових вібраторів.
Таблиця 13
Параметри
Перша цифра коду варіанта


1
2
3
4
5
6
7
8
9
0


·, см
2,5
2,8
3,3
3,7
4,1
4,5
4,9
5,3
5,8
6,7

Р
·, кВт
0,9
1,1
1,3
1,5
1,7
1,9
2,1
2,3
2,5
2,9

Таблиця 14
Параметри
Друга цифра коду варіанта


1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

13 EMBED Equation.3 1415, град
1,2
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5

13 EMBED Equation.3 1415, град
6,0
4,0
5,0
4,5
6,5
7.0
9,0
8,0
11,0
10,0

Завдання 8 – Розрахувати циліндропараболічну антену з хвилеводно-щілинним опромінювачем.
Таблиця 15
Параметри
Перша цифра коду варіанта


1
2
3
4
5
6
7
8
9
0


·, см
1,5
2,2
2,8
3,4
4,0
4,6
5,2
5,9
6,5
7,2

Р
·, кВт
0,6
0,8
1,05
1,25
1,45
1,75
2,15
2,45
2,75
3,15

Таблиця 16
Параметри
Друга цифра коду варіанта


1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

13 EMBED Equation.3 1415, град
9,0
8,2
7,5
6,9
6,3
5,7
5,3
3,8
4,6
3,0

13 EMBED Equation.3 1415, град
3,2
4,1
4,5
5,0
3,5
2,9
2,4
1,9
1,3
1,0

Завдання 9 – Розрахувати панельну антену.
Таблиця 17
Параметри
Перша цифра коду варіанта


1
2
3
4
5
6
7
8
9
0


·, см
30
32
34
38
40
42
44
46
48
50

Р
·, Вт
10
12
14
16
20
22
24
26
28
30

Таблиця 18
Параметри
Друга цифра коду варіанта


1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

13 EMBED Equation.3 1415, град
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30

13 EMBED Equation.3 1415, град
90
95
100
105
110
115
116
117
118
120

Завдання 10 – Розрахувати логоперіодичну антену
Таблиця 19
Параметри
Перша цифра коду варіанта


1
2
3
4
5
6
7
8
9
0


·min-
·max, см
200
400
150
300
100
350
50
120
75
150
50
150
40
100
45
75
30
70
12
50

Таблиця 20
Параметри
Друга цифра коду варіанта


1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

D
6
7
8
9
10
11
12
14
16
18

RA, Ом
50
60
75
80
90
100
110
150
175
200


Список довідкової літератури
Ільницький Л.Я. Пристрої НВЧ та антени / Ільницький Л.Я., Сібрук Л.В., Щербина О.А. – К.: НАУ, 2013. – 188с.
Айзенберг Г.З. Антенны ультракоротких волн. – М.: Связьиздат, 1957. – 700 с.
Айзенберг Г.З. Коротковолновые антенны. – М.: Связьиздат, 1962. – 816 с.
Дорохов А.П. Расчёт и конструирование антенно-фидерных устройств. – Харьков: Изд-во Харьк. ун-та, 1960. – 450 с.
Драбкин А.Л. Антенно-фидерные устройства / Драбкин А.Л., Зузенко В.И., Кислов А.Г. . – М.: Сов. радио, 1974. – 536 с.
Жук М.С., Молочков Ю.Б. Проектирование антенно-фидерных устройств. – М.: Энергия, 1966. – 648 с.
Капчинский Л.М. Телевизионные антенны. – М.: Энергия, 1979. – 128 с.
Ильницкий Л.Я., Болбот А.А. Антенные устройства аэропортов гражданской авиации. – М.: Транспорт, 1983. – 190 с.
Ільницький Л.Я. Антени та пристрої надвисоких частот / Ільницький Л.Я., Савченко О.Я., Сібрук Л.В.. Підручник для ВНЗ / За ред. Л.Я. Ільницького. – К.: Укртелеком, 2003. – 496 с.
Кюн Р. Микроволновые антенны. – М.: Судостроение, 1967. – 520 с.
Лавров Г.А. Взаимное влияние линейных вибраторных антенн. – М.: Связь, 1975. – 128 с.
Марков Г.Т., Сазонов Д.М. Антенны. – М.: Энергия, 1975. – 528 с.
Сверхширокополосные антенны / Под ред. Л.С. Бенексона. – М.: Мир, 1964. 416 с.
Фрадин А.З. Антенно-фидерные устройства. – М.: Связь 1977. – 440 с.
Янке Е., Эмде Ф. Таблицы функций с формулами и кривыми. – Физматиздат, 1959. – 420 с.


Розробники д.т.н., проф. Ільницький Л.Я.

к.т.н., доц. Щербина О.А.


13PAGE 15


13PAGE 14115
Root Entry

Приложенные файлы

  • doc 2175587
    Размер файла: 168 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий