ПЛАНЫ ГОСПОДАРСЬКЕ ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 3 курс ИКЮ

Теми практичних занять з дисципліни
«Господарське право»
ІКЮ – 3 курс


СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА

Тема 1. Особливість господарсько-правового механізму регулювання зобов’язань та договорів
(2 години)

Поняття, значення та види господарських зобов’язань.
Майново-господарські та організаційно-господарські зобов’язання: поняття та види.
Принципи виконання господарських зобов’язань.
Способи забезпечення виконання господарських зобов’язань.
Поняття, види, ознаки господарських договорів та їх істотні умови.
Форма господарських договорів та наслідки її недодержання.
Порядок укладання, зміни та припинення господарських договорів.
Правові підстави та наслідки визнання господарських договорів недійсними (неукладеними).

Задача 1. Позивач ТОВ „Н” звернулося з позовом до господарського суду з вимогою стягнути з ПП «К» 10000 грн. за поставлену сільгосппродукцію. ПП «К» заперечило проти позову, зазначаючи, що між сторонами відсутні договірні відносини – замість договору позивач надав суду товарно-транспортну накладну – єдиний письмовий документ, що був підписаний сторонами. Як має поставитися суд до поданих документів та вирішити справу?

Задача 2. Між Одеською обласною державною адміністрацією та АТ «Трансзерно» було укладено договір концесії про будівництво та управління зерновим елеватором на строк 49 років. Одеська обласна державна адміністрація протягом року не повідомила Фонд державного майна про укладання відповідного договору. На цій підставі АТ «Трансзерно» звернулася до суду із позовом про визнання договору концесії недійсним. Вирішить спір.

Завдання 1. Наведіть приклади, визначте основні види та проблематику роз`яснень Вищого господарського суду в сфері господарського договірного права.

Завдання 2. Складіть господарський договір та протокол розбіжностей до нього із модулюванням усіх реквізитів цих документів.

Основна література:
Господарський кодекс України від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.
Про деякі питання визнання правочинів (господарських договорів) недійсними : Постанова Вищого господарського суду України від 29.05.2013 №11 // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0011600-13
Про деякі питання практики застосування Цивільного та Господарського кодексів України: інформаційний лист від 07.04.2008 р. №01-8/211 // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v_211600-08
Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними: Постанова Верховного суду України від 06.11.2009 N 9 // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0009700-09
Беляневич О.А. Господарське договірне право (теоретичні аспекти). – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 592 с.
Господарське право: Підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного. 2-ге вид., доп. і перероб.– Х.: Одіссей, 2011.– 640 с.
Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., / За заг. ред.. Г.л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Хрінком Інтер., 2008. – 720 с.
Подцерковний О.П. Грошові зобов’язання господарського характеру: проблеми теорії і практики. – К.: Юстініан, 2006. – 424 с.
Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук. Н.Н., 2008.
Додаткова література: див. розділ ХІ навчально-методичних матеріалів.

Тема 2. Правове регулювання господарсько-торгівельної та пов’язаної з нею діяльності
(2 години)

Поняття господарсько-торгівельної діяльності та її легалізація. Особливості здійснення роздрібної торгівлі.
Поставка продукції та порядок прийняття продукції по кількості та якості.
Особливості поставок для державних потреб та закупівель за державні кошти.
Контрактація сільськогосподарської продукції та її договірне забезпечення.
Міна (бартер) в сфері господарювання та його податкові обмеження.
Види, особливості укладання та виконання біржових угод.
Особливості правового регулювання оренди в сфері господарювання та порядок оренди державного та комунального майна.
Об’єкти, суб’єкти та способи приватизації. Порядок укладання приватизаційних угод. Стадії приватизаційного процесу.
Лізинг у сфері господарювання.
Договір зберігання на товарному складі та його документальне оформлення.

Задача 1. Голландська компанія «Nidera» закупила ячмінь в ТОВ «Арма» (Україна) на умовах CPT Odessa згідно з правилами Інкотермс 2000. Вагон з ячменем був підданий митним процедурам, завантажений та відправлений до станції призначення, проте навіть через 40 діб на станції Одеса-порт не з’явився. Компанія «Nidera» звернулася до ТОВ «Арма» з вимогою повернути попередню оплату та відшкодувати збитки у зв’язку з прострочкою поставки. ТОВ «Арма» порекомендувала звертатися з вимогами до Укрзалізниці. Вирішить спір.

Задача 2. Державна фінансова академія за тиждень до закінчення строку дії договору оренди державного майна повідомила орендаря щодо відсутності наміру продовжувати дію договору оренди з Підприємством А та необхідність припинення договору. За півтора місяці Підприємство відмовилося звільняти приміщення, посилаючись на те, що Академія попередила Товариство про припинення з ним орендних відносин із порушенням порядку та строків, передбачених статтею 17 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». Академія звернулась до суду з вимогою про виселення Підприємства. Вирішить спір.

Завдання 1. Складіть акт з прийняття продукції за кількістю та моделюванням усіх необхідних даних та реквізитів.

Завдання 2. Складіть зразок договору зберігання на елеваторі 150 тон зерна із використанням подвійного складського свідоцтва та моделюванням усіх необхідних даних та реквізитів.

Основна література:
Господарський кодекс України від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.
Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб: Закон України від 22.12.1995// ВВР. – 1995. - №493.
Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію): Закон України від 06.03.1992 // ВВР. – 1992. - № 24. – Ст. 350.
Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації: Закон України від 07.07.1999 № 847-XIV
Про оренду державного та комунального майна: Закон України від 10.04.1992 // ВВР. – 1992. - № 30. – Ст. 416
Про особливості оренди чи концесії об’єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності: Закон України від 08.07.2011 №3687-VI // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3687-17
Про особливості передачі в оренду чи концесію об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності: Закон України від 21.10.2010 №2624-VI // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2624-17Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності: Закон України від 23.12.1998// ВВР. – 1999. - № 5- 6. – Ст. 44.
Про товарну біржу: Закон України від 10. 12.1991//ВВР. – 1992. - №10. – Ст. 139.
Про приватизацію державного майна: Закон України від 04.03.1992 // ВВР. – 1992. - № 24. – Ст.. 348.
Про фінансовий лізинг: Закон України від 16.12.1997 // ВВР. – 1998. - № 16. – Ст.. 68.
Про здійснення державних закупівель: Закон України від 1.06.2010 // № 2462-VI
Про Державну програму приватизації: Закон України від 13.01.2012 № 4335-VI // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4335-17
Інструкції П-6 від 15.06.1965 Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=va006400-65
Інструкція П-7 від 25.04.66 Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=va007400-66.
Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати (редакція 2000 р.) // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/988_007
Про деякі питання практики застосування законодавства про оренду (найм) майна: Постанова пленуму ВГСУ від 29.05.2013 №12 // http://vgsu.arbitr.gov.ua/files/pages/29052013_12.pdf
Господарське право: Підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного. 2-ге вид., доп. і перероб.– Х.: Одіссей, 2011.– 640 с.
Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., / За заг. ред.. Г.л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Хрінком Інтер., 2008. – 720 с.
Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук. Н.Н., 2008.
Додаткова література: див. розділ ХІ навчально-методичних матеріалів.

Тема 3. Особливості господарсько-правового регулювання надання послуг та виконання робіт
(2 години)

Правові засади надання послуг та виконання робіт в сфері господарювання.
Правове регулювання посередницьких, а тому числі агентських, відносин в сфері господарювання.
Господарсько-правові засади здійснення діяльності з перевезення вантажів. Правове регулювання договору перевезення вантажів в сфері господарювання.
Господарсько-правові засади здійснення діяльності в сфері капітального будівництва.
Договори щодо фінансування будівництва житла та іншої нерухомості.
Правові засади комерційної концесії та концесії.

Задача 1. Підприємство-замовник капітального будівництва уклало договір підряду на капітальне будівництво із будівельною компанією на зведення торговельного комплексу та здійснило попередню оплату. Натомість, до завершення будівництва будівельна компанія пред’явила вимогу до підприємства щодо збільшення кошторису у зв’язку із суттєвим збільшенням вартості будівельних матеріалів протягом будівництва. Підприємство відмовилося збільшувати оплату. Досудове врегулювання не вирішило спір. Будівельна компанія звернулося до суду із вимогою про розірвання договору. Вирішить спір.

Завдання 1. Складіть акт готовності об’єкта будівництва до експлуатації та відповідний сертифікат із моделюванням усіх їх реквізитів.

Основна література:
Господарський кодекс України від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356
Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю: Закон України від 19.06.2003 // ВВР. - №52. – Ст. 377.
Про автомобільний транспорт: Закон України від 5 квітня 2001 р. в редакції Закону України від 23 лютого 2006 р. // Голос України. – 2006. – 7 квітня.
Про архітектурну діяльність: Закон України від 20.05.1999 // ВВР. – 1999. - № 31. – Ст. 246.
Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності: Закон України від 14.10.1994 // ВВР. – 1994. - №46.- Ст. 411.
Про залізничний транспорт: Закон України від 4 липня 1996 р. // ВВР. – 1996. - № 40. – Ст. 183.
Про інститути спільного інвестування: Закон України від 5 липня 2012 р. № 5080-VI // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5080-17
Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг: Закон України від 17 грудня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 18. - Ст. 21.
Про концесії: Закон України від 16 липня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – ГУ. – 7 вересня.
Про основи містобудування: Закон України від 16.11.1992 // ВВР. – 1992. - № 52. – Ст. 683.
Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України від 16.11.1992 // ВВР. – 2011, N 34, ст.343
Про транспорт: Закон України від 10 листопада 1994 р. // Офіційний вісник України. – 2003. - № 16. – Ст. 706.
Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 // ВВР. – 2006. - № 31. - Ст.268
Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів: Постанова КМУ від 13 квітня 2011 р. N 461
Статут залізниць України: затв. постановою КМУ 6 квітня 1998 р. N 457 // Офіційний вісник України вiд 23.04.1998 - 1998 р., № 14, стор. 150, код акту 5167/1998
Про практику вирішення спорів, пов’язаних із виконанням договорів підряду (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України): оглядовий лист ВГСУ від 18.02.2013 №01-06/374/2013 // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v_374600-13
Господарське право: Підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного. 2-ге вид., доп. і перероб.– Х.: Одіссей, 2011.– 640 с.
Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., / За заг. ред.. Г.л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Хрінком Інтер., 2008. – 720 с.
Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук. Н.Н., 2008.
Додаткова література: див. розділ ХІ навчально-методичних матеріалів.

Тема 4. Правове регулювання ціноутворення, розрахунків та фінансової діяльності у сфері господарювання
(2 години)

Поняття та види цін, порядок їх встановлення в господарських правовідносинах та контролю за цінами.
Правові засади валютних операцій в сфері господарювання та засоби їх обмеження.
Правова природа та порядок укладання (припинення) договору на розрахунково-касове обслуговування (договору банківського рахунка).
Форми готівкових розрахунків та порядок касових операцій.
Форми безготівкових розрахунків.
Грошові зобов’язання суб’єктів господарювання: поняття та види.
Правові засади банківських операцій та банківської діяльності, співвідношення з поняттям фінансових послуг та фінансової діяльності.
Поняття, ознаки та види кредиту, відмежування від позики, позички, лізингу.
Страхування у сфері господарювання, його види та правове забезпечення.
Правові засади діяльності фондової біржі. Біржові угоди.
Правові засади аудиторської діяльності.

Задача 1. Сільськогосподарський кооператив «Зоря» отримав від ТОВ «Довіра» чек з чекової книжки, оформленої АКБ «Норд Банк», на оплату 23000 грн. за поставлену продовольчу пшеницю. Проте по пред’явленні чека до сплати виявилося, що банк не здатний здійснити платіж через відсутність коштів на кореспондентському рахунку. СК «Зоря» звернулося з позовом до банку про стягнення суми чека. Вирішить спір.

Задача 2. Підприємство А уклало із Підприємством Б договір про купівлю металобрухту терміном платежу – 6 місяців з моменту поставки. Поставка відбулася 5 вересня 2009 року. Платіж було здійснено 8 березня 2010 р. Після отримання оплати Підприємство Б звернулося до підприємства А з вимогою про компенсацію процентів за користування комерційним кредитом протягом 6 місяців та 3 дні, визначивши ці проценти у розмірі облікової ставки НБУ за аналогією із статтею 1048 ЦК України. Спір розглядається судом. Запропонуйте рішення.

Завдання 1. Складіть перелік документів, необхідних для відкриття підприємством банківського рахунка та проект договору банківського рахунка із моделюванням усіх необхідних даних та реквізитів.

Завдання 2. Складіть зразок векселю, авалю та індосаменту на ньому із моделюванням усіх необхідних даних та реквізитів.

Основна література:
Господарський кодекс України від від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.
Про платіжні системи та переказ коштів в України: Закон України вiд 05.04.2001 // ВВР. – 2001. - № 29, ст.137.
Про систему валютного регулювання та валютного контролю: Декрет від 19.02.1993 // ВВР. – 1993. - № 17. - Ст. .184 .
Про ціни і ціноутворення: Закон України від 21 червня 2012 р. № 5007-VI // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5007-17
Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12 липня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 1. - Ст. 1.
Про обіг векселів в Україні: Закон України від 05 травня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 24. - Ст. 128.
Про аудиторську діяльність: Закон України від 22 квітня 1993 р. в редакції Закону від 19 січня 2007 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993 - № 23 . – Ст. 243 .
Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30 жовтня 1996 р. в редакції Закону від 12 травня 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 51. - Ст. 292.
Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг: Закон України від 6 липня 1995 р. в ред Закону від 6 липня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 33. - Ст. 155.
Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань: Закон України від 22 листопада 1996 р. № 543/96-ВР // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/543/96-вр
Про страхування: Закон України від вiд 07.03.1996 // ВВР. – 1996. -№ 18. - Ст. 78 .Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 // ВВР. - 2001. - № 5-6, ст.30.
Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України вiд 23.02.2006 // ВВР. – 2006. - № 31. - Ст. 268.
Рішення КСУ у справі за конституційним тлумаченням Козлова Дмитра Олександровича щодо офіційного тлумачення положень другого речення преамбули Закону України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань» від 11 липня 2013 р. №7-рп/2013 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-13
Про безготівкові розрахунки в України в національній валюті: Постанова Правління НБУ від 21 січня 2004 р. // Офіційний вісник України. – 2004. - № 13. – Ст. 908.
Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою: Постанова НБУ №210 від 06.06.2013 р. // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1109-13
Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: Постанова Правління НБУ від 15 грудня 2004 р. // Офіційний вісник України. – 2005. - № 3. – Ст. 55.
Інструкція про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземній валютах: Постанова Правління НБУ від 12 листопада 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2004. - № 51. – Ст. 316.
Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів): Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. // Урядовий кур’єр від 23.01.1997.
Господарське право: Підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного. 2-ге вид., доп. і перероб.– Х.: Одіссей, 2011.– 640 с.
Подцерковний О.П. Грошові зобов’язання господарського характеру: проблеми теорії і практики. – К.: Юстініан, 2006. – 424 с.
Подцерковный О.П. Денежные обязательства и расчетные правоотношения в Украине. – Одесса: «Студия «Негоциант», 2005. – 308 с.
Додаткова література: див. розділ ХІ навчально-методичних матеріалів.

Тема 5. Правове регулювання інвестиційної діяльності та особливих режимів господарювання
(2 години)

Поняття інвестиційної та інноваційної діяльності; джерела їх регулювання. Державні заходи щодо стимулювання інвестицій та інновацій.
Види і форми здійснення інвестицій та інновацій.
Поняття іноземних інвестицій та порядок їх реєстрації. Державні гарантії захисту іноземних інвестицій.
Підприємство з іноземними інвестиціями: правовий статус, порядок утворення та пільги.
Порядок інвестування резидентами України цінностей за межами України.
Поняття та види особливих режимів господарювання.
Обмеження та стимули в особливих режимах господарювання.

Задача 1. Іноземний інвестор – акціонер товариства «Росава», заснованого за рік до виникнення спірної ситуації, – подав позов до суду про визнання недійсним рішення загальних зборів АТ. У позові іноземний інвестор зазначив, що правління АТ позбавило його можливості брати участь у роботі загальних зборів АТ, посилаючись на те, що іноземний інвестор не повністю сплатив вартість акцій, на які він підписався. Вирішить спір.

Задача 2. Органи виконавчої влади м. Суми уклали з турецькою фірмою «К» договір концесії на будівництво автомобільної дороги, що забезпечує внутрідержавні перевезення пасажирів та вантажів. Згідно з умовами зазначеного договору працювати на будівництві дороги мають громадяни Туреччини. Прокурор звернувся до суду з вимогою визнати договір концесії недійсним. Яке рішення має прийняти суд?

Завдання 1. Складіть проект інформаційного повідомлення про внесення іноземної інвестиції із моделюванням усіх необхідних даних та реквізитів.

Основна література:
Господарський кодекс України від від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.
Податковий кодекс України від 2.12.2010 // ВВР), 2011, N 13-14, № 15-16, N 17, ст.112
Про виключну (морську) економічну зону України: Закон  вiд 16.05.1995  № 162/95-ВР// Відомості Верховної Ради України вiд 23.05.1995 - 1995 р., № 21, стаття 152
Про господарську діяльність у збройних силах України: Закон України вiд 21.09.1999 // ВВР. - 1999. - № 48. - Ст.408.
Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон: Закон  вiд 13.10.1992  № 2673-XII// Відомості Верховної Ради України вiд 15.12.1992 - 1992 р., № 50, стаття 676.
Про зону надзвичайної екологічної ситуації : Закон України вiд 13.07.2000 // ВВР. – 2000. - № 42. - Ст.348.
Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.91 //ВВР. – 1991. - N 47. - Ст. 646.
Про інноваційну діяльність: Закон України від 4 липня 2002 року N 40-IV // ВВР. – 2002. - N 36. - Ст. 266.
Про наукові парки: Закон України від 25 червня 2009 р. N 1563-VI // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1563-17
Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 06.04.2000 // ВВР. – 2000. - № 28. - Ст. 224.
Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України від 16.03.2000 // ВВР. – 2000. - № 23 - Ст. 176 .
Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні: Закон України від 8 вересня 2011 р. №3715-VI
Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19.03.96р. // ВВР. – 1996 - N 19. - ст. 80
Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків: Закон України у редакції від 12 січня 2006 року N 3333-IV // ВВР. – 1999. № 40. -Ст.363.
Про спеціальну (вільну) економічну зону «Порто-франко» на території Одеського морського торгівельного порту: Закон України від 23.03.2000 // ВВР. – 2000. - № 26ю - Ст.208.
Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб’єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження: Закон України від 17 лютого 2000 р. // ВВР, 2000, N 12, ст.97
Інструкція про порядок видачі індивідуальних ліцензії на здійснення інвестицій за кордон: затв. Постановою НБУ від 16.03.1999 р. №122 // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0259-99
Положення про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії: Указ Президента України від 19 лютого 1994 р. №55/94 // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/55/94
Вінник О. М. Інвестиційне право. Навчальний посібник. – К.: Атака, 2005.
Господарське право: Підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного. 2-ге вид., доп. і перероб.– Х.: Одіссей, 2011.– 640 с.
Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., / За заг. ред.. Г.л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Хрінком Інтер., 2008. – 720 с.
Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук. Н.Н., 2008.
Додаткова література: див. розділ ХІ навчально-методичних матеріалів.

Тема 6. Зовнішньоекономічна діяльність у сфері господарювання
(1 година)

Поняття, види та суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.
Загальні вимоги щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності, заходи тарифного та нетарифного регулювання.
Базисні умови зовнішньоекономічних контрактів купівлі-продажу згідно з ІНКОТЕРМС: поняття та групи.
Механізм державного примусу для повернення в Україну валютної виручки від реалізації зовнішньоекономічних контрактів.
Антидемпінгові, антисубсидаційні та спеціальні заходи в ЗЕД.
Санкції за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність.

Задача 1. Підприємство – резидент здійснило експорт сільгосппродукції у Російську Федерацію із терміном розрахунку 90 днів. Натомість за 80 днів в погашення боргу нерезидентом було видано, а резидентом – отримано вексель, терміном платежу 70 днів. Податкова інспекція застосувала санкції до Підприємства – резидента в розмірі 0,3% за кожний день прострочення із моменту звершення 90 денного терміну від дати здійснення експорту. Підприємство звернулося з позовом про визнання рішення ДПІ недійсним, посилаючись на те, що видача векселя припиняє попереднє грошове зобов’язання. Податкова інспекція звернулась із позовом до підприємства про визнання векселю недійсним у зв’язку із тим, що розрахунок векселем в іноземній валюті у ЗЕД заборонено законодавством України, крім того вексель не містить підпису бухгалтеру векселедавця – нерезиденту та не легалізовано у встановленому порядку. Оцініть доводи сторін. Яка юридична перспектива позовів.

Завдання 1. Складіть зовнішньоекономічний контракт на підставі правил Інкотермс із моделюванням усіх необхідних даних та реквізитів.

Основна література:
Господарський кодекс України від від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.
Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати (редакція 2000 р.) // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/988_007
Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.91 р. // ВВР. 1991. – №29. – Ст.377.
Про міжнародне приватне право: Закон України від 23.06.2005 р. № 2709-IV // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2709-15
Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23.09.94 // ВВР – 1994. – № 40. – ст. 364.
Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності: Закон України від 23.12.98 // ВВР. – 1999. - N 5-6. - Ст. 44.
Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів): затв. наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України 06.09.01 N 201 // сайт http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0833-01
Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов Международной торговой палаты, редакция 1993 г., публ. МТП № 500.// Бизнес.- 1997. - № 43, 45.
Унифицированные правила по инкассо международной торговой палаты, редакция 1978г., публ.МТП № 332. // Бизнес. – 1997. – №43
Господарське право: Підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного. 2-ге вид., доп. і перероб.– Х.: Одіссей, 2011.– 640 с
Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., / За заг. ред.. Г.л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Хрінком Інтер., 2008. – 720 с.
Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук. Н.Н., 2008.
Додаткова література: див. розділ ХІ навчально-методичних матеріалів.

Тема 7. Правова робота в діяльності суб’єктів господарювання
(1 година)

Поняття та види правової роботи на підприємстві.
Функції юридичної служби на підприємстві. Взаємодія юридичної служби з іншими структурними підрозділами підприємства.
Обрання способу захисту порушеного права суб’єкта господарювання.
Особливість договірної роботи на підприємстві.
Тактика та стратегія захисту прав та інтересів суб’єкта господарювання юридичною службою (юристами).
Взаємодія юридичної служби з контролюючими органами. Забезпечення законності при проведенні перевірок.
Попередження рейдерства та усунення його наслідків як функція юридичної служби.

Задача 1. Керівництво суб’єкта господарювання не змогло потрапити в будинок правління господарського товариства, що було зайнято невідомими особами, які надали ухвалу суду про забезпечення позову шляхом встановлення тимчасового керівника підприємства. Які дії має запропонувати юридична служба для відновлення нормальної роботи підприємства?

Завдання 1. Складіть положення про юридичну службу підприємства із моделюванням усіх необхідних даних та реквізитів.

Завдання 2. Наведіть приклад неправомірного поглинання та захоплення підприємств (рейдерства), що обговорювалося в ЗМІ, та визначте основні види неправомірних дій та засоби їх попередження.

Основна література:
Господарський кодекс України від від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.
Цивільний кодекс України 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.
Господарський процесуальний кодекс від 06.11.1991 № 1798-XII // ВВР. – 1992. - № 6. - Ст.56.
Податковий кодекс України від 2.12.2010 // ВВР), 2011, N 13-14, № 15-16, N 17, ст.112
Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Закон України від 06.09.2005 // ВВР . - 2005. - №48. - Ст. 483.
Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 // ВВР. – 1996. - № 47. - Ст.256.
Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон України від 05.04.2007 // ВВР. - 2007. - № 29. - Ст.389 .
Загальне положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. N 1040.
Про практику розгляду судами корпоративних спорів: постанова № 13 від 24.10.2008 р. Пленуму Верховного суду України // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1040-2008-п
Головань В. І. Правова робота і захист прав підприємців: Монографія. – Донецьк: юго-Восток, Лтд», 2003. – 168 с.
Господарське право: Підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного. 2-ге вид., доп. і перероб.– Х.: Одіссей, 2011.– 640 с
Коростей В.І. Організація правової роботи на підприємстві. – Курс лекцій. Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2008. – 158 с.
Смітюх А.В, Рейдерство, поглинання та загарблення: співвідношення понять та класифікацій // Вісник господарського судочинства. – 3/2008. – С. 92-101
Додаткова література: див. розділ ХІ навчально-методичних матеріалів.
13PAGE 15


13 PAGE \* MERGEFORMAT 14115
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 7 Заголовок 8 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 113962
    Размер файла: 168 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий