Посібник для стомат БС.

Міністерство охорони здоров’я України
ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ»«Затверджую» «Рекомендовано»
Перший проректор з науково- на засіданні кафедри
педагогічної роботи Радіології та радіаційної
професор___________ В.М. Бобирьов медицини
«___» _____________20____р. Завідувач кафедри
професор _______Почерняєва В.Ф. «___» ____________20____р.ДОВІДНИК ДЛЯ СТУДЕНТА З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
«Радіологія»

для стоматологічного факультету
(структура, цілі, зміст дисципліни,
принципи оцінювання, контрольні питання)

Полтава – 2011Укладачі:
Професор, д.мед.н. Почерняєва В.Ф.
Доцент, к.м.н. Югов В.К.
Асистент Васько Л.М.Навчальна дисципліна
Радіологія
Променева діагностика та променева терапія
Нормативна дисципліна
1. Вступ.
Роль променевої діагностики в підготовці майбутніх лікарів-стоматологів безперервно збільшується. Це обумовлено тим, що променеві методи дослідження посідають провідне місце у діагностиці більшості захворювань щелепно-лицьової зони. В останні десятиріччя радіологія поповнилася новими методами (комп’ютерна томографія, у тому числі спіральна, ультразвукові методи, позитронна і однофотонна емісійні томографії, інтервенційна радіологія, магнітно-резонансні дослідження), і тільки 40% променевої діагностики лишилося за традиційною рентгенологією. У зв’язку з цим, державні стандарти вищої медичної освіти (ОКХ і ОПП) вимагають від випускника-стоматолога вищого медичного навчального закладу вміння з великої кількості існуючих у наш час променевих методів обстеження обрати оптимальний метод для виявлення функціонально-морфологічних змін при патології щелеп, зубів та різних органів і систем, інтерпретувати дані променевих методів дослідження щодо клінічного діагнозу.
Державні стандарти вищої медичної освіти також передбачають, що лікар-стоматолог повинен вміти оцінити можливості та обрати метод променевої терапії пухлинних і непухлинних захворювань. Це пов’язано з тим, що у 70% онкологічних хворих застосовується променева терапія у різних поєднаннях з іншими методами, а у 40% вона є методом вибору з використанням самостійного радикального лікування. В той же час променева терапія є активним методом лікування і деяких непухлинних захворювань, які не погрожують життю хворих, але спричиняють страждання і нерідко призводять до інвалідизації. В останні роки лікувальні заклади отримали можливість використовувати велику кількість нових джерел випромінювання, що значно підвищує ефективність променевої терапії.
Тому головним завданням викладання радіології в медичних вищих школах України має бути ознайомлення студента-стоматолога з принципами великого розмаїття променевих методів діагностики та лікування захворювань людини, показаннями до їх застосування, можливостями та обмеженнями кожного з них, принципами захисту пацієнта від небажаної дії іонізуючої радіації та магнітних полів. Викладання цієї дисциплини на додипломному рівні медичної освіти згідно з вимогами дерстандартів має пропедевтичний характер.
Відповідно до чинних навчальних планів дисципліна «Радіологія» на стоматологічному факультеті викладається в 6-му семестрі, складається з 1 модулю, який у свою чергу поділяється на 7 змістових модулів та має такі види аудиторних навчальних занять: лекції, практичні заняття та самостійна позааудиторна робота студентів.
Кількість навчальних годин: 45 годин, з них:
- лекцій – 6 годин;
– практичні заняття – 24 годин;
– самостійна робота студентів – 15 годин.
2. Структура дисципліни „Радіологія”
(променева діагностика та променева терапія)

та нарахування балів за поточну навчальну діяльність(конвертація традиційних оцінок у балах за виконання індивідуальних завдань, якщо це передбачено робочою програмою).

Номер модуля кількість навчальних годин/кількість кредитів ECTS
Кількість змістових модулів, їх номери
Кількість практичних занять
Конвертація у бали традиційних оцінок
*Мінімальна кількість балів
Традиційні оцінки
Бали за виконання індивідуального завдання як виду СРС

«5»
«4»
«3»
«2»Бали
Модуль 1
45/1,5
7
(№№ 1-7)
11
10
7
4
0
10
44


Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну діяльність при вивченні даного модуля, щоб бути допущеним до складання підсумкового модульного контролю.
Кінцеві цілі вивчення навчальної дисципліни, згідно
з освітньо-професійною програмою (ОПП):

- Оцінювати можливості та обирати метод променевої терапії злоякісних пухлин і не пухлинних захворювань.
- Обирати оптимальний метод променевого дослідження для виявлення функціонально-морфологічних змін при патології щелепно-лицьової зони та інших органів та систем.
- Аналізувати променеву семіотику функціонально-морфологічних змін при патології щелепно-лицьової зони та інших різних органів та систем.
4. Опис модулю дисципліни.
Модуль І.Променева терапія та променева діагностика .
4.1.Тематичний план лекцій.№ з/п
Тема
К-ть год.

1
Фізико-технічні основи променевої терапії. Основні принципи і методи променевої терапії.
2

2
Фізико-технічні основи променевої діагностики.
2

3
Променеві методи дослідження та променеві ознаки захворювань опорно-рухової системи. Променева діагностика в стоматології:Променеві методи дослідження, променева анатомія; променеві ознаки захворювань та переломів зубів та щелеп..
2

Разом всього:
64.2.Тематичний план практичних занять.

з/п
Теми
К-ть годин

1
Особливості устрою рентгенологічних та радіологічних відділень ОСПУ, НРБУ. Основні властивості іонізуючого випромінювання. Радіоактивність і доза. Дозиметрія іонізуючого випромінювання: одиниці й методи визначення радіоактивності та дози опромінення. Будова радіометрів і дозиметрів.

2

2
Біологічна дія іонізуючого випромінювання на здорову та патологічно змінену клітину.
2

3
Принципи і методи променевої терапії. Контактні методи променевої терапії. Рентгенотерапія. Далеко дистанційна гама-терапія. Променева терапія джерелами високих енергій.
2

4
Фізико-технічні основи рентгенологічного, радіонуклідного, МРТ- та УЗ- досліджень.
2

5
Променеві методи дослідження та променева анатомія легень.
Основи променевої семіотики патології органів дихання. Променеві ознаки захворювань органів дихання.
2

6
Променеві методи дослідження та променева анатомія серцево-судинної системи. Основи променевої семіотики патології серцево-судинної системи. Променеві ознаки захворювань серцево-судинної системи.
2

7
Променеві методи дослідження та променева анатомія органів черевної порожнини. Основи променевої семіотики патології органів черевної порожнини. Променеві ознаки захворювань печінки та жовчовивідних шляхів.
2

8
Променеві методи дослідження та променеві ознаки захворювань та переломів опорно-рухової системи. Променеві методи дослідження, променева анатомія та променеві ознаки захворювань і переломів зубів та щелеп.
2

9
Променеві ознаки карієса та запальних захворювань зубів та щелеп.
2

10
Променеві ознаки пухлин та кіст кісток і зубів
2

11
Променеве дослідження СНЩС. Променева анатомія СНЩС. Променеві ознаки захворювань СНЩС. Променеві методи дослідження слинної залози. Променева анатомія слинної залози. Променеві ознаки захворювань слинної залози.
Променеві методи дослідження щитоподібної залози. Променева анатомія щитоподібної залози. Променеві ознаки захворювань щитоподібної залози.
2

12
Підсумковий модульний контроль
2

Разом всього:
24
4.3. Тематичний план самостійної (індивідуальної) роботи студентів.
№ з.п.
ТЕМА

Кількість годин

1.
Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок
8

2.
Індивідуальна самостійна робота
3

3.
Підготовка до підсумкового модульного контролю.
4


Разом
15

4.4. Перелік індивідуальних завдань.
1. Скласти план променевої терапії раку слинної залози.
2. Провести огляд наукової літератури за темою «Значення ортопантомографії в стоматології».
3. Підготувати доповідь «КТ та МРТ-діагностика в стоматології».

4.5.Оцінювання навчальної дисципліни.

Оцінювання поточної навчальної діяльності.
Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно конкретним цілям з кожної теми.
При засвоєнні кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за 4-ри бальною традиційною шкалою, які потім конвертуються у бали в залежності від кількості тем у модулі.
Традиційна оцінка
Конвертація у бали


Модуль 1

“5”
10

“4”
7

“3”
4

“2”
0


Оцінювання засвоєння модуля.
Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля, вираховується шляхом множення кількості балів (10), що відповідають оцінці “5”, на кількість тем у модулі (11) і становить 110 балів. Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля, вираховується шляхом множення кількості балів (4), що відповідають оцінці “3”, на кількість тем у модулі (11) і становить 44 балів. Ця кількість балів є критерієм допуску до модульного підсумкового контролю.

Оцінювання індивідуальної самостійної роботи студентів(індивідуальних завдань).
Кількість балів за різні види індивідуальної самостійної роботи студента (СРС) залежить від її обсягу і значимості, але не більше 10-12 балів. Ці бали додаються до суми балів, набраних студентом за поточну навчальну діяльність.
Бали за виконання індивідуального завдання як виду СРС за модуль I
розраховуються наступним чином: кількість тем -11. Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні кожного модулю за поточну навчальну діяльність – 120 балів. 11тем х 10 балїв=110 балів. 120
·110 =10 балів, що залишаються на індивідуальну самостійну роботу студентів.

Оцінювання самостійної роботи:
Оцінювання самостійної роботи студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною роботою, здійснюється під час поточного контролю теми на відповідному аудиторному занятті.
Оцінювання тем, які виносяться лише на самостійну роботу і не входять до тем аудиторних навчальних занять, контролюється при підсумковому модульному контролі.
Підсумковий модульний контроль
Форми підсумкового модульного контролю:
оцінка теоретичних знань – система запитань, тестові завдання з множинним вибором відповідей, рішення ситуаційних та типових задач;
оцінка практичних навичок та вмінь – індивідуальний контроль практичних дій, описання рентгенограм, КТ- сканів МРТ та УЗД зображень за темами (відповидно схемам описання).
Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення всіх тем модуля на останньому контрольному занятті з модуля.
До підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали всі види робіт, передбачені навчальною програмою, та при вивчені модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну.
Студенту, який не виконав всі види робіт, передбачені навчальною програмою з поважною причини вносяться корективи до індивідуального навчального плану і дозволяється відпрацювати академічну заборгованість до певного визначенного терміну.
Максимальна кількість балів підсумкового модульного контролю дорівнює 80.
Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів.

4.6. Перелік теоретичних питань до підсумкового модульного контролю І.

Орієнтовний перелік контрольних питань з модулю І
Променева терапія та променева діагностика
Змістовий модуль 1.
Радіобіологічні основи променевої терапії. Дозиметрія.
Історія відкриття Х - променів та радіоактивності: основні етапи розвитку радіології.
Природа і властивості іонізуючих випромінювань:
·-,
·-,
·-, рентгенівських променів, нейтронів та протонів.
Особливості устрою радіологічних відділень для роботи з відкритими та закритими джерелами іонізуючих випромінювань. Типи радіологічних відділень.
Основні нормативні документи, що регламентують роботу радіологічних відділень (НРБУ-1997, ОСПУ-2000).
Методи та засоби захисту при роботі з джерелами іонізуючих випромінювань.
Методи знешкодження радіоактивних відходів.
Біологічна дія іонізуючого випромінювання.
Пряма та непряма дія іонізуючого випромінювання на живі організми.
Видові, індивідуальні та вікові різновиди радіочутливості.
Мутагенна дія радіації.
Вплив зовнішніх умов на радіочутливість організмів.
Методи визначення дози. Типи дозиметрів.
Характеристика іонізаційного та сцинтиляційного методів визначення дози та радіоактивності.
Хімічні методи визначення дози. Устрій і принцип роботи фотохімічного дозиметра.
Біологічні та розрахункові методи визначення дози.
Експозиційна, поглинута, еквівалентна та інтегральна дози іонізуючого опромінення. Системні та позасистемні та одиниці доз опромінення.
Радіоактивність - одиниці радіоактивності. Види радіоактивного розпаду.
Методи визначення радіоактивності. Типи радіометрів.
Ізотопи. Основні характеристики радіоактивних ізотопів. Характеристика радіоактивних ізотопів: 60Co, 32Р,123, 125, 131І, 99mТс, 198Аu, 113mІn.
РФП: отримання та основні вимоги.
Метаболізм РФП в організмі. Критичні органи.
Гранично допустимі дози (ГДД) опромінення людини та різних категорій персоналу.
Категорії пацієнтів, направлених на променеве дослідження. Допустимі дози їх опромінення. Методика підрахунку дози, що отримав хворий під час променевого дослідження.
Змістовий модуль 2.
Принципи і методи променевої терапії.
Фізичні основи променевої терапії. Взаємодія іонізуючого випромінювання з речовинами. Варіанти розподілення дози опромінення у часі та просторі.
Біологічна дія іонізуючого випромінювання. Радіочутливість, ії види.
Механізм радіаційного пошкодження пухлинних клітин.
Радіотерапевтичний інтервал та радіомодифікуючі фактори.
Класифікація методів променевої терапії.
Основні принципи променевої терапії.
Характеристика методу далекодистанційної рентгенотерапії. Апарати. Показання та протипоказання до використання.
Види далекодистанційної рентгенотерапії. Фізико-технічні умови роботи апаратів. Призначення тубусів та фільтрів.
Показання для проведення променевої терапії при непухлинних захворюваннях (запальних, дистрофічних).
Механізм протизапальної дії іонізуючого випромінювання.
Характеристика методу близькодистанційної рентгенотерапії. Апарати. Показання та протипоказання до використання.
Характеристика методу далекодистанційної гамма-терапії та терапії іншими джерелами високих енергій. Апарати. Показання та протипоказання до використання.
Характеристика методу внутрішньопорожнинної променевої терапії. Будова та форми джерел випромінювання. Показання та протипоказання до використання.
Характеристика методу внутрішньотканинної променевої терапії. Будова та форми радіоактивних препаратів. Показання та протипоказання до використання.
Променеве лікування раку шкіри.
Променева терапія раку слинних залоз. Дози та поля опромінювання.
Променева терапія раку порожнини рота та верхньощелепних пазух. Методики, дози та поля опромінення.
Методики комбінованого, комплексного методів лікування та сполучно-променевого методу лікування захворювань на злоякісні пухлини. Програми променевої терапії.
Вибір осередкової дози опромінювання злоякісних пухлин.
Використання 131I для лікування тиреотоксикозу та метастазів раку щитоподібної залози.
Використання 32P та 89Sr для лікування метастазів пухлин до кісток.
Загальні, місцеві та регіональні реакції та ускладнення при променевій терапії.
Профілактика променевих реакцій та ушкоджень.

Змістовий модуль 3.
Методи візуалізації в променевій діагностиці.
Класифікація методів променевої діагностики.
Радіонуклідний метод дослідження "in vitro"- його значення.
Характеристика методів радіонуклідної діагностики "in vivo": радіометрія, радіографія, сканування, сцинтиграфія.
Засоби отримання діагностичної інформації при радіонуклідних дослідженнях, її обробка.
Сканування, принцип методу та інтерпретація отриманих результатів.
Гамма-сцинтиграфія, принцип методу, обробка отриманих результатів. ПЕТ.
Дослідження функції слинної залози.
Утворення та основні властивості рентгенівського випромінювання.
Будова та принцип роботи рентгенівської трубки.
Технологія отримання рентгенівського зображення.
Основні методики рентгенологічного дослідження: рентгеноскопія і рентгенографія, їх переваги і недоліки.
Закономірності формування і властивості рентгенівського зображення. Флюорографія: принципи методики, діагностичні можливості.
Класифікація рентгеноконтрастних речовин, їх застосування в рентгенологічній діагностиці. Ускладнення, що виникають при застосуванні рентгеноконтрастних речовин.
Принцип та застосування лінійної рентгенівської томографії.
Фізико-технічні основи комп’ютерної томографії, діагностичні можливості методу.
Показання та протипоказання до комп’ютерної томографії, переваги і недоліки методу.
Фізико-технічні основи магнітно-резонансної томографії, діагностичні можливості методу.
Показання та протипоказання до магнітно-резонансної томографії, переваги і недоліки методу.
Фізико-технічні основи ультразвукової діагностики, діагностичні можливості методу,
Показання та протипоказання до ультразвукової діагностики, переваги і недоліки методу.
Захист персоналу і хворих від дії іонізуючого випромінювання при проведенні рентгенівських досліджень.
Змістовий модуль 4.
Комплексна променева діагностика захворювань органів грудної порожнини.
Методи променевої діагностики захворювань легень.
Нормальна грудна порожнина в рентгенівському зображенні. Часткова будова легень.
Легеневий рисунок, його субстрат. Зміни легеневого рисунку.
Корені легень: анатомічний субстрат та рентгенологічна картина. Патологічні зміни коренів.
Ступені закупорювання бронхів, причини, рентгенологічна картина.
Рентгенологічна семіотика захворювань легень.
Круглі тіні в легенях, їх диференційна діагностика.
Кільцеподібні тіні в легенях, їх диференційна діагностика.
Рентгенологічна діагностика пневмоній та їх ускладнень.
Рентгенологічна діагностика плевритів.
Класифікація туберкульозу легень.
Рентгенологічна діагностика дитячих форм туберкульозу легень.
Рентгенологічна діагностика дифузних дисемінацій у легенях.
Класифікація раку легень. Центральний та периферічний рак легень. Рентгенологічна діагностика та диференційна діагностика різних форм раку легень та ускладнень.
Методи променевої діагностики захворювань серця та великих судин.
Нормальна рентгенологічна анатомія серця та великих судин. Дуги серця в прямій передній проекції.
Основні рентгенівські ознаки мітральних вад серця.
Основні рентгенівські ознаки аортальних вад серця.
Рентгенологічна класифікація природжених вад серця.
Невідкладна рентгенологічна діагностика патології органів грудної порожнини: пневмоторакс, гідропневмоторакс, гідроторакс, ателектаз.

Змістовий модуль 5.
Комплексна променева діагностика захворювань
Травної системи та органів черевної порожнини.
Загальні принципи рентгенологічного дослідження травного каналу.
Методики рентгенологічного дослідження стравоходу та його нормальна рентгенологічна картина.
Рентгенодіагностика дивертикулів стравоходу та їх ускладнень.
Рентгенологічна картина раку стравоходу, диференціальна діагностика з ахалазією.
Методики рентгенологічного дослідження шлунка та його нормальна рентгенологічна картина.
Рентгенологічна діагностика виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки.
Рентгенологічні ознаки ускладнень виразкової хвороби шлунка.
Рак шлунка, класифікація, клініко-рентгенологічні ознаки.
Хронічний гастрит, класифікація, клініко-рентгенологічні ознаки.
Методики рентгенологічного дослідження тонкої кишки.
Методики рентгенологічного дослідження товстої кишки, нормальна рентгенанатомія товстої кишки.
Рентгенологічна картина неспецифічних колітів /неспецифічного виразкового коліту та гранульоматозного коліту/.
Рентгенологічні ознаки пухлин товстої кишки.
Рентгенологічна діагностика непрохідності кишківника, диференційна діагностика.
Рентгенологічна діагностика дивертикулярної хвороби кишківника, її ускладнень.
Методики променевої діагностики захворювань печінки, жовчного міхура, жовчних протоків та підшлункової залози.
Радіонуклідні методи дослідження гепатобіліарної системи.
Комплексна променева діагностика жовчнокам'яної хвороби.
Радіонуклідні методи дослідження ретикуло-ендотеліальної системи печінки.
Комплексна променева діагностика дифузних та осередкових уражень печінки.
Методики променевої діагностики захворювань нирок, сечоводів, сечового міхура.
Радіонуклідні методи дослідження нирок.
Радіонуклідна ренографія та динамічна реносцинтиграфія.
Характеристика тубулотропних та гломерулотропних РФП.
Статичні радіонуклідні методи дослідження нирок. Нефросцинтиграфія, сканування.
Комплексна променева діагностика сечокам'яної хвороби.
Значення РІА в комплексній променевій діагностиці дифузних та вогнищевих уражень нирок.
Змістовий модуль 6.
Комплексна променева діагностика захворювань опорно-рухової систем.
Променева діагностика захворювань зубів та щелеп.
Методики променевої діагностики захворювань кісток та суглобів.
Рентгенологічні ознаки переламів кісток.
Рентгенологічні ознаки травматичних пошкоджень суглобів.
Особливості рентгенівського зображення кісток у дітей. Вікові особливості переламів кісток у дітей.
Стадії розвитку кісткової мозолі у рентгенівському зображенні. Ускладнення загоювання переламів.
Рентгенологічна семіотика захворювань кісток та суглобів.
Рентгенологічна діагностика остеомієліту щелеп. Рентгенологічна діагностика первиннохронічних форм остеомієліту щелеп.
Рентгенологічна діагностика туберкульозу кісток та суглобів. Туберкульозний спондиліт, його рентгенодіагностика.
Класифікація і рентгенологічна діагностика пухлин кісток.
Загальна характеристика методик рентгенологічного дослідження зубів та щелеп.
Показання до застосування внутришньоротової рентгенографії, ортопантомографії, КТ, МРТ, УЗД в стоматології.
Вимоги, що пред'являються до внутрішньоротового знімка, правило ізометрії Ц'єшинського і інші правила їх виконання.
Рентгенологічна діагностика хронічних періодонтитів пульпітів, пародонтиту.
Рентгенологічна діагностика одонтогенних пухлин щелеп доброякісних (одонтома, адантінома, цементома) та злоякісних.
Травматичні пошкодження зубів і щелеп – переломи, вивихи, підвивихи, їх рентгенологічна діагностика.

Змістовий модуль 7.
Комплексна променева діагностика захворювань СНЩС та слиннної залози.
Методи променевого дослідження СНЩС, послідовність їх застосування, показання.
Променеві ознаки деяких захворювань СНЩС.
Радіонуклідні методи дослідження слинних залоз.
Променеві ознаки деяких захворювань слинної залози: запалень, доброякісних та злоякісних пухлин, кіст.
Методи променевого дослідження щитоподібної залози, послідовність їх застосування, показання.
Дослідження йоднакопичувальної функції щитоподібної залози.
Сканування та сцинтиграфія щитоподібної залози.Променеві ознаки деяких захворювань щитоподібної залози: гіпо-, гіпертиреозів, тіреоїдиту, раку, кіст, аденоми.
Радіоімунологічний аналіз (РІА) в комплексній променевій діагностиці захворювань щитоподібної залози.4.7. Перелік практичних завдань та робіт до підсумкового модульного контролю з модулю І.
Скласти план променевої терапії раку шкіри обличчя. Дози та поля опромінювання.
Скласти план променевої терапії раку порожнини рота . Дози та поля опромінювання
Скласти план променевої терапії раку раку слинних залоз. Дози та поля опромінювання.
Скласти план променевої терапії злоякісних пухлин щелеп. Дози та поля опромінювання.
Скласти план променевої терапії тиреотоксикозу та раку щитовидної залози при застосуванні 131J.
Скласти план променевої терапії метастазів раку в кістки з застосуванням 32 Р.
Спланувати профілактичні заходи при проведенні променевої терапії злоякісних пухлин щелепно-лицьової зони.
Спланувати профілактичні заходи при проведенні променевої терапії злоякісних пухлин для виключення передчасних променевих реакцій та пошкоджень з боку слизових оболонок (порожнини роту, глотки, стравоходу, тонких кишок).
Спланувати профілактичні заходи при проведенні променевої терапії злоякісних пухлин для виключення передчасних променевих реакцій та пошкоджень з боку легень.
Визначити якість рентгенограми, КТ- зображення, МРТ- зображення.
Охарактеризувати скіалогічну картину рентгенівського знімку, КТ- зображення.
Інтерпретувати сонограми, доплерограми при проведенні УЗД.
Інтерпретувати сканограми, сцинтіграми при проведенні радіонуклідного дослідження.
Проаналізувати МРТ зображення.
Із наведеного набору рентгенограм кісток відібрати зображення з остеопорозом, остеосклерозом, деструкцією, остеонекрозом.
Вибрати метод променевого дослідження для хворого із остеомієлітом щелеп в гострої, підгострої та хронічній стадіях.
Скласти алгоритм променевого дослідження для хворого із туберкульозом хребта.
Зробити описання рентгенограми із зображенням органів грудної порожнини в нормі.
Вибрати метод променевого дослідження при дослідженні зубів та щелеп.
Описати внутрішньоротову рентгенограму хворого із карієсом (згідно схемі описання)..
Описати внутрішньоротову рентгенограму хворого із пульпитом (згідно схемі описання)..
Описати внутрішньоротову рентгенограму хворого із періодонтітом (згідно схемі описання)..
Описати внутрішньоротову рентгенограму хворого із пародонтітом (згідно схемі описання)..
Описати рентгенограму щелепи із одонтомою (згідно схемі описання). .
Описати рентгенограму щелепи із цементомою (згідно схемі описання)..
Описати рентгенограму щелепи із амелобластомою (згідно схемі описання)..
Описати рентгенограму щелепи із злоякісною пухлиною (згідно схемі описання)..
Описати рентгенограму щелепи із радикулярною кістою (згідно схемі описання)..
Описати рентгенограму щелепи із фоликулярною кістою (згідно схемі описання).
Проаналізувати променеві симптоми захворювань органів дихання.
Проаналізувати променеві симптоми захворювань серцево-судинної системи.
Проаналізувати променеві симптоми захворювань шлунково-кишкового тракту.
Скласти алгоритм дослідження (в тому числі променевого) при кишковій непрохідності.
Описати рентгенограму хворого із перфорацією стінки шлунково-кишкового тракту.
Скласти алгоритм дослідження СНЩС;
Вибрати метод променевого дослідження при різній патології СНЩС;
Проаналізувати променеві симптоми захворювань СНЩС;
Скласти алгоритм дослідження слинної залози;
Вибрати метод променевого дослідження при патології слинної залози;
Проаналізувати променеві симптоми захворювань слинної залози;
Оцінити результати використаного методу променевого дослідження слинної залози.

6. Рекомендована література.
Основна:
1.Радіологія (променева діагностика та променева терапія) за ред. проф. М.М. Ткаченка, „Книга плюс”, Київ, 2011р. - 720 с.
2.Вибрані лекції з радіонуклідн6ої діагностики та променевої терапії за ред. Проф.. А.П. Лазара. „Нова книга”, Вінниця.2006. - 197с.
3.“ Рентгенодіагностика” за ред. В.І.Мілька, Т.В.Топчій, А.П.Лазар, та інш. , “Нова книга”, Вінниця. 2005 р.
4.Кравчук С.Ю., Лазар А.П. “Основи променевої діагностики”, Чернівці, 2005 рік.
5.Л.Д. Линденбратен, И.П. Королюк. "Медицинская радиология" М.: "Медицина", 2000.- 640с.
6. Кухта С.Й , Бунь Ю.М. , Кухта В.С. Класификация хвороб порожнини рота та їх рентгенодіагностика.–Львів, 2000.–С.119.
7. Попович З.Б., Рожко М.М., Безвушко Е.В. Рентгенодіагностика захворювань зубів та пародонту у дитячому та підлітковому віці. Атлас. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2001.–224с.
8.Югов В.К., Васько Л.М., Бойко В.В., Жукова Т.О. Рентгенологічні ознаки нормального стану щелеп та деякі особливості будови, що нагадують патологічні стани. –Полтава, 2006.-31с.
9.Югов В.К., Л.М.Васько, В.В.Бойко Променева діагностика запальних захворювань зубів та щелеп. Посібник.–Полтава,2006.-41с.
10..Югов В.К., Скрипникова Т.П., Просандеева Г.Ф., Скрипников П.Н. Клінічна едодонтія (Посібник для лікарів стоматологів). Розділ 4. Під загальною редакціею проф. Скрипнікової .Т.П.Рентгенівські ознаки захворювань пульпи і періодонта.– Полтава,1999. - с.24.
11. Югов В.К.Променева діагностика (практичні заняття). Променева діагностика, методи променевого дослідження (Посібник з практичних занять). Розділи: 1 – рентгенологічні методи дослідження; 2 - комп’ютерна томографія.– Полтава, 2000. – с.47.
12. Югов В.К.Променева діагностика (практичні заняття). Променева діагностика, методи променевого дослідження (Посібник з практичних занять). Розділи: 3 -магніторезонансна томографія; 4 - ультразвукова діагностика.– Полтава, 2000. – с.64.
13. Югов В.К.Променева діагностика (практичні заняття). Променева діагностика, методи променевого дослідження (Посібник з практичних занять). Розділи: 5 - радіонуклідна діагностика; 6 – термографія.–Полтава, 2000. – с.56.
14. Югов В.К. Учбовий посібник Частина I Аномалії зубів.– Полтава, 2010.-30с.
15.Югов В.К., Васько Л.М., Бойко В.В. Збірник графологічних структур рентгенодіагностики в стоматології (схеми аналізу рентгенограм, загальна семіотика та класифікації захворювань в стоматології, деякі рентгенграмометрічні показники). Навчальний посібник для студентів лікарів стоматологів та рентгенологів.–Полтава, 2008.-61с.

Додаткова:
16. Лучевая диагностика в стоматологии : национальное руководство / гл. ред. тома А.Ю. Васильев.–М.: ГЭОТАР(Медиа, 2010. -288с.
17. Рабухина Н.А., Аржанцев А.П. Рентгенодиагностика в стоматологии.– М.: «Медицинское информационное агенство», 1999.–452с.
18. Променева діагностика. За ред. Г. Ю. Коваль.- К.: ОРБІС, т.І, т.2. 1998.- 535с.
19. Линденбратен Л.Д., Королюк И.П. . "Медицинская рентгенология и радиология" М.:"Медицина", 1995.- 496с.
Лазар А.П. Радіаційна медицина. - К.: Здоров'я, 1993. - 221с.
21. Чупринина Н.М., Воложин А.И., Гинали Н.В. Травма зубов,–М.: Медицина,1993.–160с.
23. Пособие по ядерной медицине. Под ред. Т.П.Сиваченко. К.: «Вища школа», 1991.- 535с.
24. 0СПУ-2000.
24. НРБУ 1998.


13PAGE 15


13PAGE 141215
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 7 Заголовок 8 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 404851
    Размер файла: 167 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий