Правила прийому 2015


ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до Вищого навчального закладу
«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
у 2015 році
Провадження освітньої діяльності у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» (далі – Університет «Україна») здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серії АЕ № 527272 від 29.09.2014 р. Термін дії ліцензії вказано в додатку до ліцензії (копія ліцензії додається).
Правила прийому розроблені Приймальною комісією Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2015 році (далі – Правила прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2014 року № 1172 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2014 року за № 1390/26167.
I. Загальні положення
1. Університет «Україна» здійснює прийом на підготовку фахівців із вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами (спеціальностями), формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (додаток 1).
2. Для виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій наказом Президента університету утворюються відбіркові комісії: інститутів, факультетів, коледжу базової структури та територіально відокремлених підрозділів.
Приймальна комісія Університету «Україна» делегує обов’язки відбірковим комісіям територіально відокремлених підрозділів самостійно створювати такі підрозділи:
- предметні екзаменаційні комісії;
- комісії для проведення співбесід;
- фахові атестаційні комісії;
- апеляційні комісії.
До Університету «Україна» приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.
Фінансування підготовки фахівців в Університеті «Україна» здійснюється:
- за рахунок видатків місцевих бюджетів;
- за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів;
- за ваучерами;
- за рахунок Фонду України соціального захисту інвалідів;
- за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.
Прийом до Університету «Україна» на всі освітньо-кваліфікаційні рівні, ступені здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування навчання.
II. Організація прийому до вищих навчальних закладів
1. Організацію прийому вступників до Університету «Україна» здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом президента Університету «Україна», який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з Положенням про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженим його керівником.
2. Керівник вищого навчального закладу забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі цих Правил прийому до Університету «Україна», а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.
3. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу керівником вищого навчального закладу.
4. Усі питання, пов'язані з прийомом до Університету «Україна», вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної (відбіркової) комісії і на офіційних веб-сайтах Університету «Україна», як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.
III. Вимоги до рівня освіти вступників
1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти за денною формою навчання приймаються особи з базовою загальною середньою освітою на підставі вступних випробувань.
На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються особи з повною загальною середньою освітою.
2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти вищі навчальні заклади мають право приймати на другий курс (із нормативним терміном навчання) на вакантні місця осіб, які здобули повну загальну середню освіту і подають для участі у конкурсі сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання.
3. Університет «Україна» приймає на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (із нормативним терміном навчання) на вакантні місця осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність, яка визначається відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 року № 1117 «Про затвердження Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах» та від 20 червня 2007 року № 839 "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста" і зазначається у Правилах прийому до Університету «Україна». Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється за результатами вступних випробувань (Додаток 2).
4. На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників та рівня їх творчих та/або фізичних здібностей із урахуванням середнього бала документа про повну загальну середню освіту та балів за особливі успіхи.
5. На навчання для здобуття ступеня бакалавра Університет «Україна» приймає на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (із нормативним терміном навчання) на вакантні місця осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, за умови вступу на споріднений напрям підготовки, який визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 року № 839 "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста" і зазначається у Правилах прийому до Університету «Україна». Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами вступних випробувань (Додаток 3).
6. Прийом на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за результатами вступних випробувань. На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.
Особа може вступити до Університету «Україна» для здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань із урахуванням середнього бала диплома бакалавра. Університет «Україна» зараховує зазначені категорії осіб за умови виконання вступниками вимог, визначених розділами ІV, V, VI та пунктом 1 розділу XІV цих Правил прийому (Додаток 4).
7. Університет «Україна» приймає на навчання осіб, які здобули неповну вищу освіту, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю у межах вакантних місць ліцензованого обсягу.
Університет «Україна» має право приймати на навчання осіб, які здобули базову або повну вищу освіту, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки (спеціальністю) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу.
Прийом для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки (спеціальністю) здійснюється за результатами вступних випробувань.
ІV. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору
та зарахування на навчання
Розклад роботи приймальної роботи:
понеділок – п’ятниця з 9:00 до 19:00 год.; субота, неділя – з 9:00 до 15:00 год.
Голова приймальної та голови відбіркових комісій організовують чергування відповідальних співробітників комісії у вихідні та святкові дні (субота, неділя з 9:00 до 15:00 год.).
2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:
Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі освіти
базової та повної
загальної середньої повної
загальної середньої
Початок прийому заяв та документів 10 липня 2015 року 12 серпня 2015 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити творчий конкурс, що проводить Університет «Україна» 24 липня 2015 року 27 серпня 2015 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити співбесіду та складати вступні випробування, що проводить Університет «Україна» 24 липня 2015 року 27 серпня 2015 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси 1 серпня 2015 року 27 серпня 2015 року
Строки проведення творчих конкурсів 21 липня – 1 серпня 2015 року
у кілька сесій з 20 по 27 серпня 2015 року
Строки проведення Університетом «Україна» співбесід та вступних випробувань 25 липня – 1 серпня 2015 року з 20 по 27 серпня 2015 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування не пізніше 12 години
2 серпня 2015 року 28 серпня 2015 року
Термін оприлюднення оновленого списку рекомендованих до зарахування не пізніше 12 години
7 серпня 2015 року 2 вересня 2015 року
Терміни зарахування вступників не пізніше
14 серпня 2015 року 10 вересня 2015 року
3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційних рівнів кваліфікованого робітника і молодшого спеціаліста та на основі неповної, базової або повної вищої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки (спеціальністю) проводиться в такі строки:
Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі ОКР молодшого спеціаліста та кваліфікованого робітника
Початок прийому заяв та документів 10 липня 2015 року 17 серпня 2015 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування не пізніше 18 години
24 липня 2015 року 27 серпня 2015 року
Строки проведення вступних випробувань 25 липня – 1 серпня 2015 року з 20 по 27 серпня 2015 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 12 години
2 серпня 2015 року 28 серпня 2015 року
Терміни зарахування вступників не пізніше
14 серпня 2015 року 10 вересня 2015 року
4. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Університет «Україна», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та ступеня магістра проводиться в такі строки:
Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі
базової або повної вищої освіти повної вищої освіти
Початок прийому заяв та документів 10 липня 2015 року 17 серпня 2015 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування 3 серпня 2015 року 27 серпня 2015 року
Строки проведення вступних випробувань з 4 по 11 серпня 2015 року з 20 по 27 серпня 2015 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 12 години
12 серпня 2015 року 28 серпня 2015 року
Терміни зарахування вступників не пізніше
18 серпня 2015 року 10 вересня 2015 року
Примітка 1. Для вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або ступеня бакалавра прийом заяв і документів на заочну форму навчання відбувається з 2 по 15 листопада 2015 року. Проведення співбесід, вступних випробувань та творчих конкурсів – з 9 листопада по 15 листопада 2015 року. Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників – не пізніше 16 та 23 листопада 2015 року. Термін зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 листопада 2015 року.
Примітка 2. Для вступників на основі освітньо-кваліфікаційних рівнів кваліфікованого робітника і молодшого спеціаліста та на основі неповної, базової або повної вищої освіти за іншим напрямом підготовки (спеціальністю) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або ступеня бакалавра та вступників на основі базової та повної вищої освіти на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та ступеня магістра прийом заяв і документів на заочну форму навчання відбувається з 2 по 12 березня та з 6 по 15 листопада 2015 року. Проведення вступних випробувань – з 11 по 17 березня та з 15 листопада по 22 листопада 2015 року. Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників – не пізніше 18 березня та 23 листопада 2015 року. Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 24 березня та 30 листопада 2015 року.
V. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі
до вищих навчальних закладів
1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до Університету «Україна» (далі – заява) в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до відбіркової комісії навчального закладу.
2. При вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, ступенем бакалавра вступник може подати заяву (заяви) в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п'яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (на три спеціальності) у кожному з них. Заяви, подані на певний напрям підготовки (спеціальність) до одного вищого навчального закладу за різними формами навчання, вважаються фактом подання однієї заяви.
Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви.
Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано вищим навчальним закладом на підставі рішення приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення у день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність до цього самого вищого навчального закладу. Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.
3. У заяві вступники вказують напрям підготовки (спеціальність), факультет (інститут), спеціалізацію, нозологію, профіль, мову тощо та форму навчання. Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності 1 означає найвищу пріоритетність. У випадку, коли у вищому навчальному закладі підготовка за напрямом здійснюється за спрямуваннями (спеціалізацією, нозологією, профілем, мовою тощо), вступник зазначає у кожній заяві обрану ним пріоритетність зарахування за відповідним спрямуванням.
Пріоритетність, визначена вступником в заяві про участь у конкурсі, не може бути змінена протягом вступної кампанії.
4. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто:
- документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України "Про громадянство України"), військовий квиток або посвідчення про приписку, свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який посвідчує особу і громадянство;
- документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
- сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти).
На вимогу вступника приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копії документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, додатка до нього та сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.
5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
- документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього – за особистим вибором оригінали або копії;
- сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) – за особистим вибором оригінали або копії;
- копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
- шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, але не пізніше строків, установлених у розділі ІV цих Правил, для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.
6. Вступник подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2015 році.
7. Мінімальне значення кількості балів сертифіката із загальноосвітнього предмета, з яким вступник допускається до участі у конкурсі, становить 100 балів.
8. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією вищого навчального закладу, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.
9. Вступники, зазначені у розділі VIІ цих Правил прийому, подають заяву в паперовій формі разом із документами, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів в Університеті «Україна».
10. Заяви в електронному вигляді мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі атестата про повну загальну середню освіту, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року з конкурсних предметів, визначених Правилами прийому.
11. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією Університету «Україна» згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 5 жовтня 2014 року № 1172.
12. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази. Письмове підтвердження Адміністратора (розпорядника) Єдиної бази або директора Українського центру оцінювання якості освіти про недостовірність інформації, поданої вступником до вищого навчального закладу, є підставою для відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).
Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту (обчислює в разі відсутності), затверджує її своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази.
13. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Університету «Україна» протягом трьох робочих днів із дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних екзаменів (творчих конкурсів, фахових випробувань), але не пізніше 01 серпня. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на інформаційних стендах приймальної (відбіркової) комісії та веб-сайтах Університету «Україна».
14. Факт ознайомлення вступника із Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для вступу поза конкурсом фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.
15. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється Міністерством освіти і науки України відповідно до Порядку визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28 травня 2012 року № 632, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за № 960/21272. Визнання і встановлення еквівалентності цих документів здійснюються протягом першого року навчання.
16. Приймальна комісія Університету «Україна», до якого вступник подав заяву, перевіряє в Єдиній базі перелік його заяв, поданих до інших навчальних закладів.
VI. Організація і проведення конкурсу
1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до Університету «Україна» для здобуття ступеня бакалавра, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних екзаменів, творчих конкурсів) із трьох предметів або з двох предметів та конкурсу творчих чи фізичних здібностей, якщо він передбачений для вступу на певну спеціальність (Додаток 5).
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до Університету «Україна» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних екзаменів, творчих конкурсів) із двох предметів або з одного предмета та конкурсу творчих чи фізичних здібностей, якщо він передбачений для вступу на певну спеціальність (Додаток 5).
Обов'язковим конкурсним предметом є українська мова та література.
2. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (балів вступних екзаменів) відповідного рівня, бала за конкурс творчих або фізичних здібностей (у разі його проведення) та середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту , помножених на вагові коефіцієнти. Бали за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів Університету «Україна» нараховуються з урахуванням коефіцієнтів відповідно додатку 7 цих Правил. Середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12". Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали.
3. При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання вступниками сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання є обов'язковим, крім випадків, передбачених розділом VII цих Правил прийому.
4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних випробувань з двох предметів (Додаток 5).
5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів творчих конкурсів, вступних екзаменів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту та додаткових балів за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу, що нараховуються з урахуванням коефіцієнтів. Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12".
6. Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (складають вступний екзамен із урахуванням наявності відповідних педагогічних і науково-педагогічних кадрів, які є членами предметних (атестаційних) комісій).
7. Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня магістра, конкурсний бал вноситься до Єдиної бази.
VII. Участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів
на основі повної загальної середньої освіти
Брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів із конкурсних предметів в Університеті «Україна» мають право інваліди 1 і 2 груп, діти-інваліди та абітурієнти, які мають захворювання, вказані у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880, через які вступники не проходили зовнішнє незалежне оцінювання.
VIIІ. Проведення вступних екзаменів, фахових випробувань
та творчих конкурсів
1. Відповідно до пункту 2 розділу III, пунктів 6, 7 розділу VI та розділу VIІ цих Правил прийому для проведення вступних екзаменів створюються екзаменаційні комісії. Для проведення фахових випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) створюються фахові атестаційні комісії.
Рішенням приймальної комісії результати вступного екзамену з конкурсного предмета щодо вступу на певний напрям підготовки (спеціальність) можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на інший напрям підготовки (іншу спеціальність) у цьому вищому навчальному закладі.
2. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою. Результати творчого конкурсу оцінюються за 12-бальною шкалою окремо за кожну сесію творчого конкурсу, яких не може бути більше ніж три.
3. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. Результати творчого конкурсу оцінюються за 200-бальною шкалою окремо за кожну сесію творчого конкурсу, яких не може бути більше ніж три. Оцінка за творчий конкурс обчислюється як середнє арифметичне отриманих балів за кожну сесію конкурсу. Вступники, які отримали оцінку нижче мінімально встановленого приймальною комісією середнього арифметичного суми балів, не допускаються до участі у наступній сесії творчого конкурсу та конкурсному відборі на навчання.
4. Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються вищим навчальним закладом не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм. Програми творчих конкурсів обов'язково оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної (відбіркової) комісії та веб-сайтах Університету «Україна». У програмах творчих конкурсів повинні міститися критерії оцінювання до кожного з них.
5. Творчий конкурс з напряму підготовки 6.010203 «Здоров’я людини» (галузь знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини») оцінюється за 200-бальною шкалою та складається з таких творчих випробувань: 1) теоретичне питання; 2) практичне завдання; 3) аналітична оцінка ситуації.
Творчий конкурс з напряму підготовки 5.02020701 «Дизайн» (галузь знань 0202 «Мистецтво») оцінюється за 200-бальною шкалою та складається з творчого випробування «рисунок».
Творчий конкурс з напряму підготовки 6.020207 «Дизайн» (галузь знань 0202 «Мистецтво») оцінюється за 200-бальною шкалою та складається з таких творчих випробувань: 1) рисунок; 2) живопис; 3) композиція.
Творчий конкурс з напряму підготовки 6.030301 «Журналістика» (галузь знань 0303 «Журналістика та інформація») оцінюється за 200-бальною шкалою та складається з таких творчих випробувань: 1) есе; 2) інтерв’ю; 3) творчий доробок.
6. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються вищим навчальним закладом не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. Програми фахових випробувань оприлюднюються на веб-сайтах Університету «Україна» та в приймальних (відбіркових) комісіях.
7. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.
Перескладання вступних випробувань не допускається.
8. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені Університетом «Україна», розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом Президента Університету «Україна».
9. Відомості щодо результатів вступних екзаменів (творчих конкурсів, фахових випробувань) формуються в Єдиній базі.
ІX. Зарахування за співбесідою
1. За результатами співбесіди зараховуються до вищого навчального закладу особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право.
2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.
3. Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів із результатами, не нижчими передбачених Правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.
4. За рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального захисту населення приймальна комісія вищого навчального закладу приймає рішення про можливість зарахування до вищих навчальних закладів понад державне замовлення за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад.
X. Зарахування поза конкурсом
1. Поза конкурсом зараховуються:
- особи, яким відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надане таке право;
- інваліди I, II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом підготовки (спеціальністю), відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";
- особи, яким відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право;
- особи, яким відповідно до Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" надане таке право;
- члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;
- чемпіони і призери Олімпійських і Паралімпійських ігор – за напрямом підготовки (спеціальностями) в галузі фізичної культури та спорту.
2. Зарахування осіб, визначених у пункті 1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника. Не допускається вступ поза конкурсом для здобуття ступеня магістра.
3. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 1 цього розділу, не рекомендовані до зарахування на навчання на визначені місця згідно з пунктом 2 цього розділу, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.
ХІ. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів
1. Величина додатково нарахованих балів встановлюється:
Призери ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України:
особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 5 балів;
особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 4 бали;
особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 4 бали.
Призери IV етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів:
особам, які посіли І місце на чемпіонаті України, – 5 балів;
особам, які посіли ІІ місце на чемпіонаті України, – 4 бали;
особам, які посіли ІІІ місце на чемпіонаті України, – 4 бали;
2. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу успішно закінчили підготовчі курси (відділення, факультети довузівської підготовки) Університету «Україна», для вступу на основі повної загальної середньої освіти до Університету «Україна» для навчання на природничо-математичних та інженерно-технічних напрямах підготовки (спеціальностях) згідно з переліком природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей, наведеним у Додатку 7 до цих Правил, нараховується до 5 балів (до 1 бала – при вступі на основі базової середньої освіти) за результатами підсумкової атестації.
Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей та напрямів підготовки на які під час участі у конкурсі може бути змінена вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів: спеціальності 5.05010201 Обслуговування комп’ютерних систем і мереж, 5.05010301 Розробка програмного забезпечення, 5.07010602 Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів, 5.05170101 Виробництво харчової продукції, 5.05130109 Виробництво тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів, 5.04010602 Прикладна екологія, 5.05010101 Обслуговування програмних систем та комплексів; 5.07010101 Організація та регулювання дорожнього руху, напрями підготовки: 6.040102 Біологія, 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування, 6.050101 Комп’ютерні науки, 6.050102 Комп’ютерна інженерія, 6.050103 Програмна інженерія, 6.050802 Електронні пристрої та системи, 6.051301 Хімічна технологія, 6.051701 Харчові технології та інженерія, 6.070106 Автомобільний транспорт.
Порядок нарахування додаткових балів для вступу на основі повної загальної середньої освіти:
за 12 балів підсумкової атестації нараховується 5 додаткових балів;
за 11 балів підсумкової атестації нараховується 4,7 додаткових балів;
за 10 балів підсумкової атестації нараховується 4,5 додаткових балів;
за 9 балів підсумкової атестації нараховується 4,3 додаткових балів;
за 8 балів підсумкової атестації нараховується 4 додаткових балів;
за 7 балів підсумкової атестації нараховується 3,8 додаткових балів.
Порядок нарахування додаткових балів для вступу на основі базової середньої освіти:
за 12 балів підсумкової атестації нараховується 1 додатковий бал;
за 11 балів підсумкової атестації нараховується 0,9 додаткових балів;
за 10 балів підсумкової атестації нараховується 0,8 додаткових балів;
за 9 балів підсумкової атестації нараховується 0,7 додаткових балів;
за 8 балів підсумкової атестації нараховується 0,6 додаткових балів;
за 7 балів підсумкової атестації нараховується 0,5 додаткових балів.
XІІ. Право на першочергове зарахування
1. Право на першочергове зарахування до вищих навчальних закладів мають:
- особи, яким відповідно до Закону України "Про охорону дитинства" надане таке право;
- особи, яким відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" надане таке право;
- особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 "Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді" надане таке право;
- вступники, яким це право надано Правилами прийому до вищого навчального закладу.
2. Право першочергового зарахування надається за послідовністю, визначеною пунктом 1 цього розділу.
XІІІ. Формування та оприлюднення списку вступників,
рекомендованих до зарахування
1. Список вступників, рекомендованих до зарахування, формується за категоріями в такій послідовності:
- вступники, рекомендовані до зарахування поза конкурсом;
- вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;
- вступники, рекомендовані до зарахування за конкурсом.
2. У межах кожної зазначеної в пункті 1 цього розділу категорії рейтинговий список вступників впорядковується:
- за конкурсним балом від більшого до меншого;
- з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття.
3. У списку вступників, рекомендованих до зарахування, який формується з Єдиної бази, зазначаються:
- прізвище, ім'я та по батькові вступника;
- конкурсний бал вступника;
- наявність підстав для вступу поза конкурсом;
- наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди;
- наявність права на першочергове зарахування.
4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайтах Університету «Україна». Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної (відбіркових) комісій та веб-сайтах Університету «Україна». Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання.
У рейтинговому списку вступників зазначаються такі самі дані, що і в списку вступників, рекомендованих до зарахування.
XІV. Надання рекомендацій для зарахування
1. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб. Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб може бути надана за всіма пріоритетами.
2. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії Університету «Україна».
Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайтах Університету «Україна».
Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв'язку відповідно до Правил прийому до Університету «Україна».
XV. Реалізація права вступників на обрання місця навчання
1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного розділом ІV цих Правил прийому, зобов'язані виконати вимоги для зарахування: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії Університету «Україна». Особи, які подали заяви в електронній формі, зобов'язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії.
2. Особи, які в установлені строки, визначені у розділі ІV цих Правил прийому, не подали до приймальної (відбіркової) комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами прийому (не виконали вимог до зарахування), втрачають право зарахування на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.
XVІ. Коригування списку рекомендованих до зарахування
1. Коригування списку рекомендованих до зарахування здійснюється під час обрання вступниками місця навчання з одночасним внесенням відповідних відомостей до Єдиної бази згідно з вимогами пункту 1 розділу XV цих Правил прийому.
2. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії Університету «Україна» і надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком.
3. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, зобов'язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 1 розділу XV цих Правил прийому.
Договір із замовником щодо навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування.
Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.
4. При одночасному навчанні за кількома програмами за напрямами або спеціальностями та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються у вищому навчальному закладі за бажанням студента. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому вони зберігаються.
XVІІ. Наказ про зарахування
1. Накази про зарахування на навчання видаються керівником вищого навчального закладу на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної (відбіркової) комісії і веб-сайтах Університету «Україна» у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені у розділі ІV цих Правил прийому.
2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника.
Вступники можуть бути відраховані з вищого навчального закладу за власним бажанням, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі, а таким особам повертаються документи, подані ними.
На звільнене(і) при цьому місце (місця) до початку навчальних занять може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цей напрям підготовки (цю спеціальність). У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з інших напрямів підготовки (спеціальностей) цього вищого навчального закладу за умови збігу конкурсних предметів.
3. Наказ про зарахування вступника на місце відрахованої особи видається за умови особистого виконання вступником вимог пункту 1 розділу XV цих Правил прийому.
4. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок державного пільгового довгострокового кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до встановленої Університету «Україна» квоти.
XVІІІ. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства
1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", "Про закордонних українців", Указами Президента України від 25 березня 1994 року № 112 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації" та від 03 червня 1994 року № 271 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова", постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 "Про навчання іноземних громадян в Україні", від 11 вересня 2013 року № 684 "Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства", наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 "Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки України в межах обсягу державного замовлення.
2. Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до вищих навчальних закладів України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
3. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України. Інші іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.
4. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах із вивченням української мови, та закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, зараховуються у межах установлених квот до вищих навчальних закладів України за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому, за рекомендаціями дипломатичних установ України за кордоном та українських національних культурних товариств (за наявності).
5. Іноземці, які вступають на навчання для здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня, зараховуються до вищих навчальних закладів України не пізніше 15 листопада на підставі наказів про зарахування, що верифікуються в Єдиній базі.
6. Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на здобуття вищої освіти.
XІX. Зарахування до Університету «Україна» на звільнені місця
протягом перших днів навчання та зберігання робіт вступників
1. Особи, які без поважних причин не розпочали заняття протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Університету «Україна», про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі.
Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається протягом наступних п'яти робочих днів із урахуванням положень та вимог пунктів 2 розділу XVІ цих Правил прийому. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і верифікуються в Єдиній базі до 18:00 години 17 вересня року вступу.
2. Роботи вступників, які не прийняті на навчання, виконані ними на вступних екзаменах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.
XX. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до
Університету «Україна»
1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Правилами прийому може бути визначено порядок акредитації журналістів у приймальній комісії.
2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов'язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.
3. Університет «Україна» зобов'язаний створити умови для ознайомлення вступників із ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідного напряму (спеціальності). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за кожним напрямом (кожною спеціальністю) та освітньо-кваліфікаційним рівнем, ступенем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу поза конкурсом та за цільовим прийомом, повинні оприлюднюватися на інформаційних стендах приймальної (відбіркової) комісії і на офіційних веб-сайтах Університету «Україна» не пізніше другого робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.
4. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на стендах приймальної (відбіркової) комісії та на офіційних веб-сайтах Університету «Україна» .
5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування студента.
6. Інформування громадськості про подання заяв щодо вступу до вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації здійснюється інформаційними системами на підставі даних, внесених приймальними комісіями до Єдиної бази, із зазначенням категорій вступників відповідно до розділів VІII-Х цих Правил.

Приложенные файлы

  • docx 692687
    Размер файла: 166 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий