история

2014

У кожным пытанні толькі адзін правільны адказ на пытанне!

1. Бог урадлівасці, ахоца земляроба ва сходніх славян
а) Пярун в) Вялес
б) Ярыла г) Мокаш

2. Вызначце самую старажытную пабудову на тэрыторыі сучаснай Беларусі:
а) Камянецкая вежа
б) Спаса-Ефрасінеская царква
в) Каложская царква
г) Сафійскі Сабор

3. Кнігадрукаванне ва сходніх славян пачынаецца з ... ст.
а) ХІV в) ХVІ
б) ХV г) ХVІІ

4. Паспяховую славянізацыю балта гісторыкі тлумачаць:
а) колькаснай перавагай славян
б) больш высокім узронем гаспадарчага і грамадскага развіцця
в) лепшым узбраеннем славян
г) наянасцю у славян добра арганізаванай арміі

5. Пачатак падзелу Кіескай Русі на асобныя княствы бы замацаваны юрыдычна :
а) 1078 г. в) 1101 г.
б) 1097 г. г) 1127 г.

6. Дойлід Алекса з’яляецца атарам:
а) Спаскай царквы Ефрасіннескага манастыра
б) Камянецкай вежы
в) Сафийскага Сабору
г) Барысаглебскай царквы

7. У суседскай абшчыне прылады працы належалі:
а) феадалу в) старэйшыне
б) абшчыне г) кожнай сям’і

8. Епархія Тураве была заснавана :
а) 992 г. в) 1005 г.
б) 1001 г. г) 1025 г.


9. Пад 1127 годам беларуска-літоскія летапісы першыню згадваюць горад:
а) Гомель в) Слуцк
б) Гародня г) Пінск

10. Форма феадальнага землеладання, пры якой феадал валодае зямлёй, сядзібай і сялянамі з правам продажу зямлі, раздзелу яе і перадачы спадчыну:
а) маёнтак; в) вотчына;
б) памесце; г) фальварак

11. Феадальная раздробленасць на тэрыторыі Беларусі пачалася :
а) першай палове ХІІ ст.
б) другой палове ХІІ ст.
в) першай палове ХІІІ ст.
г) другой палове ХІ ст.

12. Старажытны сходнеславянскі жывапіс у Х-ХІІ стст. бы прадсталены выглядзе:
а) плінфы;
б) мазаікі;
в) лунніц;
г) фрэсак.

13. Першы вядомы скрыпторый на беларускіх землях узнік у:
а) Віцебску; в) Менску;
б) Полацку; г) Смаленску

14. Старажытны Брэст бы адным з племянных цэнтра ...
а) крывічо; в) разіміча;
б) дыгавічо; г) яцвяга.

15. Першым з пералічаных гарадо у беларускай гісторыі памінаецца ...
а) Орша; в) Вільна;
б) Магілё ; г) Брасла.

16. У гонар полацкага князя, унука Рагнеды, бы названы горад:
а) Слуцк; в) Мсціслаль;
б) Заслае; г) Брасла.

17. Кагал на беларускіх землях – гэта
а) аб’яднанне рамесніка
б) ярэйская абшчына
в) від вайсковай зброі
г) тытул сярод татар

18. Атарам кнігі, якая першай на тэрыторыі сучаснай Беларусі была надрукавана кірыліцай, бы:
а) Ф. Скарына; в) В. Цяпінскі;
б) С. Будны; г) М. Сматрыцкі

19. Уражэнец Мсціслашчыны, атар больш 20 кніг, у тым ліку і першага дапаможніка па матэматыцы на рускай мове:
а) Г. Каніскі; в) І. Капіевіч;
б) К. Семяновіч; г) К. Лышчынскі

20. Атарам ІІІ Статута ВКЛ з’яляся:
а) М. Сматрыцкі; в) П. Скарга;
б) Д. Радзівіл; г) Ле Сапега.

21. Першы рэктар Віленскай езуіцкай акадэміі:
а) М. Сматрыцкі; в) П. Скарга;
б) А. Валовіч; г) А. Філіповіч.

22. Галоны напрамак у мастацтве і архітэктуры ВКЛ з XIV – да канца XVI ст.:
а) готыка; в) класіцызм;
б) барока; г) ампір.

23. Старажытны Тура бы племянным цэнтрам ...
а) крывічо; в) разіміча;
б) дыгавічо; г) яцвяга.

24. Каранацыя Міндога адбылася :
а) 1235 г.; в) 1250 г.;
б) 1253 г.; г) 1263 г..

25. Вышэйшы шляхецкі саслона-прадстанічы орган улады ВКЛ у канцы XVІ- XVIІ ст.:
а) рада;
б) сойм;
в) Земскі сабор;
г) трыбунал.

26. Кіранік войска часы ВКЛ:
а) падскарбій; в) ваявода;
б) гетман; г) канцлер.

27. Вызначце правільную паслядонасць княжання наступных гістарычных асоб:
а) Гедзімін – Віцень – Войшалк – Міндог;
б) Міндог – Войшалк – Віцень – Гедзімін;
в) Гедзімін – Міндог – Войшалк – Віцень;
г) Міндог – Віцень – Войшалк – Гедзімін;

28. У час падзела Рэчы Паспалітай большасць насельніцтва ВКЛ (да 70%) належала да ... царквы.
а) каталіцкай; в) уніяцкай;
б) правасланай; г) пратэстанцкай.

29. Праз мірную дыпламатычную дамову да ВКЛ далучылася:
а) Полацкае княства;
б) Смаленскае княства;
в) Віцебскае княства;
г) Кіескае княства.

30. Першы архітэктурны помнік барочнага стылю Беларусі:
а) касцёл бернардзінак у Мінску
б) кальвінскі збор у Заслаі
в) езуіцкі касцёл Божага цела Нясвіжы
г) Каложская царква Гародні

31. Кейданская унія – гэта
а) дамова аб саюзе з Расіяй;
б) дамова аб саюзе са Швецыяй;
в) пагадненне з Крымскім ханствам;
г) урананне каталіко і ніята у палітычны правах.

32. Тып земляробства, які з'яляецца найбольш старажытным:
а) ворны;
б) падсечна-агнявы;
в) матычны;
г) двухпольны.

33. Дзейнасць першабытных шахцёра на Беларусі звязана з:
а) волава; в) балотная руда;
б) крэмень; г) жалеза.

34. Першымі сходнеславянскімі святымі былі абвешчаны:
а) Рагвалод і Тур;
б) Барыс і Глеб;
в) Уладзімір і Ярасла;
г) Кірыл і Мяфодзій.

35. Летапісная форма грамадска-палітычнага ладкавання сходнеславянскіх супольнасцей на тэрыторыі сучаснай Беларусі, якая існавала у VIII-ІХ ст. ?
а) веча;
б) княства;
в) княжанне;
г) кармленне;

36. Бітва, пасля якой полацкі князь Усясла бы захоплены палон братамі Яраславічамі, адбылася на рацэ:
1) Зах. Дзвіне;
2) Немане;
3) Нямізе;
4) Альце.

37. Старшыня на паседжаннях вялікакняскай Рады – гэта
а) кашталян; в) маршалак;
б) скрыпторый; г) войт.

38. Масавае з'яленне татар на тэрыторыі Беларусі звязана з асобай вялікага князя літоскага:
а) Альгерда; в) Вітата;
б) Ягайлы; г) Жыгімонта І.

39. Саслоем беларускага грамадства XVI-XVII стст. не з’ялялася –
а) мяшчанства; в) духавенства;
б) гараджане; г) сялянства.

40. Кагал у ХVІІ ст. на беларускіх землях – гэта
а) аб’яднанне рамесніка; в) від вайсковай зброі;
б) ярэйская абшчына; г) тытул сярод татар.

41. Крэская унія – гэта
а) пастанова аб дыскрымінацыі правасланых;
б) пагадненне з Крымскім ханствам;
в) урананне каталіко і ніята у палітычны правах;
г) дамова аб саюзе з Польшчай.
42. Гаспадарка адной сялянскай сям'і, а таксама адзінка падаткаабкладання на тэрыторыі княства – гэта ... .
а) кагал;
б) дым;
в) харугва;
г) маёнтак.

43. Выезд грамадзян з сваёй краіны іншую часова або на пастаяннае месца жыхарства па палітычных, эканамічных ці іншых прычынах – ... .
а) іміграцыя;
б) эміграцыя;
в) дэпартацыя;
г) дыяспара.

44. Сярод прыхільніка рэфармацыйных рэлігійных плыня найбольшую колькасць у Беларусі другой палове XVI ст. налічвалі:
а) анабаптысты;
б) кальвіністы;
в) лютэране;
г) антытрынітарыі.

45. Першая вышэйшая навучальная установа ВКЛ з'явілася ... годзе.
а) 1563;
б) 1569;
в) 1579;
г) 1581.

46. Каралямі Рэчы Паспалітай у XVI ст. былі:
а) Вітат і Жыгімонт ІІІ Ваза;
б) Генрых Валуа і Жыгімонт ІІІ Ваза;
в) Уладысла Ваза і Альгерд;
г) Стэфан Баторый і Жыгімонт ІІ Агуст.

47. Які горад у ВКЛ першым атрыма права на самакіраванне (Магдэбургскае права)?
а) Полацк;
б) Мінск;
в) Вільня;
г) Гародня

48. Да дзельніка Інфлянцкай вайны не адносілася:
а) Маскоская дзяржава; в) Рэч Паспалітая;
б) Швецыя; г) Крымскае ханства.

49. Сойм Рэчы Паспалітай 1788-92 гг. атрыма назву:
а) "Вальны сойм" ; в) "Вялікі сойм";
б) "Маклівы сойм"; г) "Ціхі сойм".

50. Паланецкі ніверсал - гэта:
1) дакумент аб запрыгоньванні сялян;
2) заклік да сялян часо пастання Касцюшкі;
3) пастанова сейма ВКЛ аб вайсковай павіннасці;
4) грамата аб Магдэбургскім праве.
51. План М.К. Агінскага 1811 г. прадугледжва:
а) адналенне Рэчы Паспалітай;
б) адналенне Літоскага генерал-гебернатарства;
в) адналенне Вялікага княства Літоскага;
г) адналенне атаноміі Беларусі.

52. У пачатку ХІХ ст. на тэрыторыі Беларусі акрамя Брэсцкай была пабудавана і крэпасць:
а) Гродзенская;
б) Бабруйская;
в) Аршанская;
г) Беластоцкая.

53. Выкладанне школьных прадмета у другой палове ХІХ ст. на Беларусі вялося на мове:
а) рускай; в) польскай;
б) беларускай; г) царконаславянскай.

54. Тэрыторыя, на якой дазвалялася сяліцца на пастаяннае месца жыхарства прадстанікам ярэйскай нацыі была вызначана годзе:
а) 1794; в) 1825;
б) 1812; г) 1855.

55. У другой трэці ХІХ ст. для расійскай палітыкі на тэрыторыі Беларусі характэрна:
а) русіфікацыя;
б) паланізацыя;
в) адсутнасць пэнай праграмы;
г) талерантнасць.

56. Атар паланезу “Развітанне з Радзімай”:
а) Станісла Манюшка
б) Антоній Тызенгаз
в) Клеафас Агінскі
г) Кароль Радзівіл

57. “Мужыцкая прада” друкавалася ад імя чалавека пад пседанімам:
а) Ядвігін Ш. в) Даніла Баравік
б) Яська, гаспадар з-пад Вільні; г) Сымон Рэка з-пад Барысава

58. Вызначце храналагічныя межы Першай Сусветнай вайны:
а) 1 ліпеня 1913 – 3 сакавіка 1918 г.;
б) 1 жніня 1914 – 2 верасня 1918 г.;
в) 1 верасня 1914 – 9 траня 1918 г.;
г) 1 жніня 1915 – 11 лістапада 1918 г.

59. Выдатным літаратурным творам 1960-х гг. ста раман І. Мележа:
а) "Вазьму твой боль";
б) "Сэрца на далоні";
в) "Людзі на балоце";
г) "Каласы пад сярпом тваім".

60. Класічным прыкладам, першым сваім стылі, ста нацюрморт "Кветкі і садавіна" ...
а) В. Дмахоскага;
б) І. Хруцкага;
в) В. Ваньковіча;
г) Я. Чачота.

61. Аснову дзельніка пастання 1830-1831 гг. складалі:
а) польская шляхта;
б) беларускія сяляне;
в) правасланае духавенста;
г) уніяцкае насельніцтва Беларусі.

62. Кіранік першага рада БССР – гэта ...
а) Я. Ландар
б) А. Чарвяко
в) В. Кнорын
г) З. Жылуновіч

63. Змена становішча сялян пасля рэформы 1861 года праявілася :
а) вызваленне з-пад прыгону
б) атрыманне асабістай свабоды
в) права уласнасці на землі маёнтка
г) права быць абранымі у Думу

64. Уніяцкая царква Беларусі была афіцыйна аб'яднана з праваслаем у ... годзе.
а) 1812 г.;
б) 1830 г.;
в) 1839 г.;
г) 1844 г..

65. Акадэмія Навук БССР была адчынена ... годзе.
а) 1921 г.;
б) 1926 г.;
в) 1929 г.;
г) 1931 г.

66. Першая чыгунка прайшла на тэрыторыі Беларусі праз горад:
а) Гродна 3) Віцебск
б) Вільна 4) Гомель

67. Што складае сутнасць мадэрнізацыйных працэса у другой палове ХІХ ст?
а) правядзенне палітыкі рэформ у сферы эканомікі;
б) пераход ад традыцыйнага да індустрыяльнага грамадства;
в) адмена прыгоннага права;
г) станаленне капіталістычных адносін.

68. Першапачаткова стака Вярхонага Галонакамандуючага час Першай Сусветнай вайны была размешчана горадзе:
а) Свянцяны; в) Магілё;
б) Баранавічы; г) Смаленск.

69. Вызначце назву першай агульнарасійскай палітычнай марксісцкай нелегальнай газеты, створанай У. Леніным і яго прыхільнікамі:
а) “Звезда”;
б) “Искра”;
в) “Правда”;
г) “Пролетарий”.

70. Назавіце архітэктара, атара праекта будынка Опернага тэатру і Акадэміі Навук у Мінску:
а) А. Бембель.
б) З. Азгур.
в) А.Глеба.
г) І. Лангбард.

71. Вызначце адзрозненне беларускага нацыянальнага руху пачатку ХХ ст. ад нацыянальнага руху іншых народа:
а) адсутнасць палітычных партый, якія абаранялі нацыянальныя правы беларуса;
б) дзейнасць адзінай партыі, якая абараняла нацыянальныя правы беларуса;
в) дзейнасць шматлікіх партый, якія абараняла нацыянальныя правы беларуса;
г) нявырашанасць нацыянальнага пытання.

72. У 1914-1917 гг. у склад Антанты уваходзілі:
а) Францыя, Велікабрытанія, Польшча, ЗША;
б) Італія, Японія, Велікабрытанія, Расійская імперыя;
в) Велікабрытанія, Расійская імперыя , Францыя;
г) ЗША, Германія, Расійская імперыя.

73. У 1898 годзе у Мінску адбыся І з'езд партыі –
а) кадэта; в) РСДРП;
б) эсэра; г) БСГ.

74. Беларуская нацыянальная газета "Наша Ніва" выходзіла:
а) з сакавіка 1901 г.;
б) з лютага 1906 г.
в) з лістапада 1908 г.
г) з снежня 1910 г.

75. Першы Усебеларускі з'езд адбыся :
а) кастрычніку 1917 г.
б) снежні 1917 г.
в) сакавіку 1918 г.
г) студзені 1919 г.

76. Брэсцкі мір бы падпісаны:
а) 25 кастрычніка 1917 г.; в) 25 сакавіка 1918 г.;
б) 3 сакавіка 1918 г.; г) 30 снежня 1918 г.

77. Польскія афіцэры, нтэр-афіцэры і салдаты, якія бясплатна або за невялікую цану атрымлівалі зямельныя часткі на тэрыторыі Заходняй Беларусі 1920-я гг. – ... .
а) хутаране; в) калабаранты;
б) асаднікі; г) рэпатрыянты.

78. Палітычны і эканамічны рэжым, які бы устанолены Заходняй Беларусі 1926 годзе, атрыма назву:
а) асадніцтва;
б) санацыя;
в) камасацыя;
г) парцэляцыя.

79. Год "вялікага пералому" гісторыі БССР звязаны з:
а) пачаткам індустрыялізацыі БССР;
б) завяршэннем другой пяцігодкі;
в) узнагароджаннем БССР ордэнам Леніна;
г) правядзеннем суцэльнай калектывізацыі.

80. У 1974 годзе БССР адбылося:
1) прыняцце новай Канстытуцыі
2) наданне Мінску статусу "Горад-герой"
3) адкрыццё 1-й чаргі метрапалітэна
4) пачатак прамысловай здабычы калійнай солі

81. Дзяржанымі мовамі час беларусізацыі былі абвешчаны:
а) беларуская, руская
б) беларуская, руская, ярэйская
в) беларуская, руская, ярэйская, польская
г) беларуская, руская, ярэйская, польская, літоская

82. “Маладняк”, “Полымя”, “Узвышша” – гэта:
а) часопісы БССР у 50-я гг.;
б) літаратурныя аб'яднанні 20-я гг.;
в) школы жывапісу 30-я гг.;
г) культурныя аб'яднанні этнічных меншасця у БССР у 60-я гг.

83. Першым рэктарам БДУ ста вядомы вучоны:
а) У. Перца;
б) В. Шчарбако;
в) М. Нікольскі;
г) У. Пічэта.

84. Савецкая грашовая адзінка, уведзеная 1924 годзе ... .
а) рубель; в) карбованец;
б) чырвонец; г) грына.

85. Рыжскі мір бы падпісаны:
а) 3 снежня 1920 г.;
б) 18 сакавіка 1921 г.;
в) 25 сакавіка 1921 г.;
г) 30 снежня 1922 г.

86. Першапачаткова у СССР уваходзілі:
а) Беларуская, Украінская, Польская ССР і Расійская СФСР;
б) Беларуская, Украінская ССР і Расійская СФСР;
в) Беларуская, Украінская, Казахская ССР і Расійская СФСР;
г) Беларуская, Украінская ССР і Закаказкая, Расійская СФСР;
87. Апошняя Канстытуцыя БССР была прынята :
а) 1959;
б) 1971;
в) 1978;
г) 1985.

88. Першы пяцігадовы план развіцця народнай гаспадаркі БССР бы разлічаны на:
а) 1927/28-1931/32 гг.;
б) 1928/29-1932/33 гг;
в) 1929/30-1933/34 гг;
г) 1928/29-1933/34 гг.

89. Культ асобы" Сталіна бы асуджаны ... годзе на ХХ з'ездзе КПСС.
а) 1949 г.;
б) 1953 г.;
в) 1956 г.;
г) 1960 г.

90. Назавіце буйнейшы па маштабах знішчэння людзей канцэнтрацыйны лагер смерці са створаных нацыстамі на тэрыторыі Беларусі
а) Азарыцкі;
б) Калдычэскі;
в) Трасцянецкі;
г) Масюкошчынскі.

91. Дзейнасць К.Т. Мазурава на пасадзе першага сакратара ЦК КПБ(б) супала з перыядам ... у СССР.
а) калектывізацыі ;
б) адлігі;
в) застою;
г) перабудовы.

92. Аповесць "Знак бяды" належыць:
а) І.Мележу; в) В.Быкаву;
б) І.Шамякіну; г) П.Панчанцы.

93. Назавіце скульптара-архітэктара – атара праекта “Хатынь”:
а) С. Селіхана;
б) З. Азгур;
в) А. Кібальніка;
г) А. Бембель.

94. Перыяд палітычнага кіраніцтва П.М. Машэрава БССР, як і Л. Брэжнева СССР, атрыма назву – ... .
а) ваенны камунізм;
б) адліга;
в) застой;
г) перабудова.

95. Асноным органам улады час Вялікай Айчыннай вайны з’яляся:
а) Савет Народных Камісара; в) Савет міністра
б) Дзяржаны Камітэт Абароны; г) Наркамат
96. Да перыяду кіравання СССР Л.І. Брэжнева, а БССР – П.М. Машэрава адносіцца такая падзея як:
а) пачатак вайны Афганістане; в) Чарнобыльская аварыя;
б) адкрыцце Мінскага метрапалітэна; г) асваенне цаліны.

97. Дакумент, у якім заканадача была замацавана кіруючая роля КП(б)Б у грамадстве:
а) Закон БССР 1974 г. “Аб народным абмеркаванні важных пытання дзяржанага жыцця”;
б) Канстытуцыя БССР 1978 г.;
в) Дэкларацыя аб Дзяржаным суверэнітэце;
г) Закон СССР 1980 году “Аб грамадскіх арганізацыях”.

98. Прыняцце БССР у лік краін-заснавальніц ААН сведчыла аб:
а) прызнанні кладу краін СССР у разгром фашызму;
б) кампенсацыі за перадачу Беласточчыны у склад Польшчы;
в) уліку панесеных БССР людскіх ахвяр і матэрыяльных страт у гады вайны;
г) станаленні БССР як суверэннай дзяржавы.

99. Да падзей 1943 году адносіцца:
а) подзвіг М. Гастэла;
б) знішчэнне Хатыні;
в Ћ
·п) аперацыя па вызваленню ЬССР;
г) узнікненне калабаранцкіх арганізацый;

100. Дзейнасць В. Харужай у гады вайны была звязана з падполлем:
а) г. Магілева в) г. Віцебска
б) г. Мінска г) г. Бабруйска

101. Па-за межамі Вялікай Айчыннай вайны адбылася:
а) Крымская канферэнцыя
б) Патсдамская канферэнцыя
в) Цегеранская канферэнцыя
г) Ялцінская канферэнцыя

102. Тэрыторыя Беларусі была захоплена вермахтам у:
а) сярэдзіне жніня 1941 г. в) канцы кастрычніка 1942 г.
б) пачатку верасня 1941 г. г) пачатку снежня 1942 г.

103. Храналагічна апошняя з пералічаных падзей – гэта:
а) савецка-фінская вайна; в) выключэнне СССР з Лігі Нацый;
б) пакт Молатава-Рыбентропа; г) знішчэнне вескі Хатынь.

104. Горад, у якім у час вайны вадавалі падпольную газету “Звязда”:
а) Бабруйск; в) Віцебск;
б) Мінск; г) Гомель.

105. Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь была прынятая:
а) 10 ліпеня 1991 г.;
б) 15 сакавіка 1994 г.;
в) 15 мая 1995 г.;
г) 24 лістапада 1996 г.

106. У якім годзе адбылася бітва на Сініх Водах з мангола-татарамі?
а) 1310; б) 1410;
в) 1362; г) 1430.

107. У якой бітве войскі ВКЛ і Польшчы разбілі крыжако і прыпынілі іх паходы на сваю тэрыторыю?
а) Грунвальдская бітва;
б) Кулікоская бітва;
в) бітва на Чудскім возеры;
г) бітва пад Оршай.

108. Якая вунія паклала пачатак рэалізацыі польска-літоскага саюза 1385 г.?
а) Крэская нія;
б) Берасцейская нія;
в) Віленска-Радамская нія;
г) Кейданская нія

109. Гады княжэння Вялікім княстве Літоскім князя Ягайлы?
а) 1392 – 1430;
б) 1345 – 1377;
в) 1377 – 1392;
г) 1401 – 1430.

110. Як звалі князя, які значалі барацьбу з Ягайлам за незалежнасць ВКЛ ад Польшчы?
а) Віцень;
б) Альгерд;
в) Вітат;
г) Ян ІІІ Сабескі.

111. Хто з князё Літоскіх перанес сталіцу дзяржавы горад Вільна?
а) Альгерд;
б) Гедымін;
в) Віцень;
г) Стэфан Баторый.

112. Як называюцца ласныя зямельныя ладанні Вялікага князя Літоскага?
а) гаспадарчы дамен;
б) спадчыннае трыманне;
в) памеснае трыманне;
г) маёнтак.

113. Які прадстанічы орган улады ВКЛ ме заканадачую функцыю?
а) паны-рада; б) вальны сейм;
в) баярская дума; г) трыбунал

114. Як называлася катэгорыя сялян, якія з’яляліся понай уласнасцю феадала?
а) цяглыя сяляне;
б) чэлядзь нявольная;
в) служкі;
г) госці.

115. Беларуская мадэль сацыяльна арыентаванай рынкавай эканомікі характарызуецца:
а) дзяржаным рэгуляваннем эканомікі;
б) свабоднай купляй-продажам зямель сельскагаспадарчага прызначэння;
в) неабмежаванай прыватызацыяй;
г) існаваннем толькі дзяржанага сектару эканомікі.

116. Устойлівая супольнасць людзей з пэнай псіхалогіяй і самасвядомасцю, якая мае адзіную эканоміку, адметую культуру і літаратурную мову, побыт, тэрыторыю сталага пражывання, уласную дзяржанасць – гэта
а) грамадства;
б) народнасць;
в) нацыя;
г) менталітэт.

117. Хто такія “госці”?
а) удзельнікі пасольства
б) вандронікі-пілігрымы
в) купцы-спецыялісты па замежнаму гандлю
г) этнічныя меншасці княстве

118. Тэрыторыя Беларусі была захоплена вермахтам у:
а) сярэдзіне жніня 1941 г.;
б) пачатку верасня 1941 г.;
в) канцы кастрычніка 1942 г.;
г) пачатку снежня 1942 г.

119. Традыцыйна беларускія цэрквы Х-ХІІ ст. будаваліся стылі.
а) гатычным;
б) барочным;
в) візантыйскім;
г) раманскім.

120. Адміністрацыйна-тэрытарыяльная адзінка ВКЛ у ХV-ХVIII стст., якая складала частку ваяводства, называлася
а) валока;
б) павет;
в) воласць;
г) староства.

121. Частка горада, якая знаходзілася пад уладай магната і на якую не распасюджвалася лада магістрата – гэта
а) фаліянт;
б) бургамістр;
в) юрыдыка;
г) кагал.

122. Кіраніком расійскага армейскага корпусу, які падаві пастанне Т. Касцюшкі 1794 годзе, з’яляся генерал (прозвішча).
а) Кутуза;
б) Сувора;
в) Баграціен;
г) Румянца.

123. Феадальная гаспадарка, змяшчашая панскі двор, комплекс жылых і гаспадарчых пабудо, і асноны тавар якой ішо на экспарт – гэта
а) талака;
б) чынш;
в) фальварак;
г) харугва.

124. Саслона-прадстанічы орган улады, які абмяжова імператарскую ладу Расійскай імперыі пач. ХХ ст.:
а) Рада;
б) Сойм;
в) Дума;
г) Савет.

125. Зацвяржэнне органамі вярхонай дзяржанай улады міжнароднага дагавора альбо пагаднення, пасля чаго гэты дакумент атрымовае юрыдычную (прававую) сілу, называецца
а) ратыфікація;
б) эміграцыя;
в) рэферэндум;
г) дэнансацыя.

126. Праграма асушэння забалочаных зямель і сувязі з гэтым павелічэнне пасяных плошча атрымала назву:
а) камасацыя;
б) меліярацыя;
в) парцэляцыя;
г) санацыя.

127. Намыснае абмежаванне або пазбаленне право тякіх-небудзь асоб, арганізацый ці дзяржа па нацыянальных, рэлігійных, палавых, палітычных і іншых прыкметах называецца:
а) генацыд;
б) асіміляцыя;
в) дыскрымінацыя;
г) фашызм.

128. Лозунг перабудовы, які ме на вазе адкрытасць, даступнасць інфармацыі для грамадскага азнаямлення, свабоднага абмеркавання, кантролю за дзейнасцю стано, арганізацый і асоб, - гэта
а) справядлівасць;
б) галоснасць;
в) ронасць;
г) дэмакратыя.

129. Тонка вырабленая скура маладых жывёл, якая выкарыстовалася для напісання кніг у сярэднія вякі –
а) папірус; в) тэстамент;
б) пергамент; г) фундуш.

130. Мемарыяльны комплекс “Буйніцкае поле”, прысвечаны падзеям 1941 г., пабудаваны каля гораду:
а) Віцебск;
б) Брэст;
в) Гомель;
г) Магілё.

131. У кастрычніку 1939 г. горад Вільня і Віленскі край былі далучаны да:
а) Польшчы;
б) Германіі;
в) Літвы;
г) БССР.

132. У сувязі з вялікімі разбурэннямі гады Вялікай Айчыннай вайны разглядася план пераносу сталіцы БССР з Мінску :
а) Віцебск; в) Гомель;
б) Брэст; г) Магілё.

133. Характэрная рыса эканомікі БССР у другой палове 1960-х – першай палове 1980-х гг.:
а) узрастанне дэфіцыту тавара першай неабходнасці;
б) пераход да шматукладнай эканомікі;
в) курс на паскарэнне сацыяльна-эканамічнага развіцця;
г) наспяванне экалагічных праблем як вынік актыных форм гаспадарання.

134. Для народнай гаспадаркі БССР у другой палове 1960-х – першай палове 1980-х было характэрна:
а) пераважнае развіцце легкай прамысловасці;
б) пераважнае развіцце цяжкай прамысловасці;
в) наянасць розных форм землекарыстання і землеладання;
г) захаванне планавага кіравання эканомікай.

135. Развіццё БССР у другой палове 1960-х – першай палове 1980-х характарызавалася:
а) паступовым фарміраваннем шматпартыйнасці;
б) з’яленнем застойных з’я у палітычным і эканамічным жыцці;
в) завяршэнне пабудовы камунізму;
г) дэсталінізацыя грамадства ва мовах “адлігі”.

136. Вызначце, каму належыць выказванне і запішыце літаратурны пседанім атара:
“Партызаны, партызаны, беларсукія сыны!
Рэжце гітлерца паганых, каб не скрэслі век яны.”
а) Я. Колас;
б) Я. Купала;
в) І. Шамякін;
г) В. Быка.

137. Згодна з планам “Ост” на акупіраванай тэрыторыі Беларусі фашысты меркавалі фізічна знішчыць або выселіць 75%:
а) паляка;
б) ярэя;
в) беларуса і рускіх;
г) цыгано.
138. Нямецкі план знішчэння і каланізацыі народа СССР называся:
а) “Барбароса”; в) “Зяленая папка”;
б) “Ост”; г) “Бліцкрыг”.

139. У пачатку Вялікай Айчыннай вайны войскі Чырвонай арміі амаль два тыдні абаранялі горад:
а) Мінск; в) Віцебск;
б) Гомель; г) Оршу.

140. Напярэдадні Вялікай Айчыннай вайны на тэрыторыі Беларусі здож новай мяжы былі пабудаваны 193 баявыя мацаванні, якія вайшлі гісторыю як:
а) “лінія Маннергейма”; в) “лінія Молатава”;
б) “лінія Сталіна”; г) “лінія Керзана”.

141. І.Казінец, Ф.Кузняцо, М.Осіпава, Н.Мазанік з’яляліся актынымі дзельнікамі антыфашысцкага падполля горадзе
а) Мінск; в) Віцебск;
б) Брэст; г) Орша.

142. Знакамітыя Суражскія вароты, якія існавалі з лютага па лістапад 1942 г., былі размешчаны вобласці.
а) Мінскай; в) Віцебскай;
б) Гомельскай; г) Магілескай.

14. Пасля Лютаскай рэвалюцыі лада Расіі перайшла да:
а) Петраградскага Савета рабочых;
б) Часовага урада;
в) Аблвыканкамзаху;
г) партыі бальшавіко.

144. Інбелкульт БССР бы адчынены ... годзе.
а) 1921 г.;
б) 1922 г.;
в) 1924 г.;
г) 1929 г.

145. Атар вядомай паэмы "Сымон-музыка" – гэта:
а) І. Луцэвіч;
б) К. Каганец;
в) А. Гарун;
г) К. Міцкевіч.

146. Вызначце правільную паслядонасць падзей:
А) Брэсцкая крэпасць атрымала званне героя;
Б) адмена карткавай сістэмы БССР;
В) зацвярджэнне гімну БССР;
Г) стварэнне наркамату замежных спра .

1) ВАБГ;
2) ГБВА;
3) ГБАВ;
4) ВГБА.
147. Вызначце правільную паслядонасць падзей:
А) ХХІІ з’езд КПСС і прыняцце “Праграмы пабудовы камунізму”;
Б) Мінску прысвоена званне "Горад-герой";
В) увод савецкіх войска у Афганістан;
Г) пабудова мемарыялу “Плошча Перамогі”.

1) АБВГ; 2) ГБВА; 3) ГАБВ; 4) АВГБ.

148. Вызначце правільную паслядонасць падзей:
А) эканамічная рэформа Касыгіна СССР і БССР;
Б) заканчэнне IV пяцігодкі СССР;
В) ХХ Алімпійскія гульні;
Г) пачатак працы атазаводу Мінску (МАЗ);

1) ГБАВ; 2) АБВГ; 3) ГАБВ; 4) АБГВ.

149. Вызначце правільную паслядонасць пабудовы:
А) Камянецкая вежа
Б) Спаса-Ефрасінеская царква
В) Каложская царква
Г) Сафійскі Сабор

1) БГВА 3) ГБАВ
2) ГБВА 4) БАГВ

150. Вызначце правільную паслядонасць:
А) адкрыццё АН БССР;
Б) пачатак суцэльнай калектывізацыі СССР;
В) артыкула Сталіна "Галавакружэнне ад поспеха";
Г) пачатак першай пяцігодкі;

1) АВБГ 3) ГАБВ
2) АГВБ 4) ГАВБ

151. Вызначце правільную паслядонасць падзей:
А) пачатак княжання Усяслава Чаразея Полацку;
Б) абвяшчэнне Ізяслава Уладзіміравіча полацкім князем;
В) першае летапіснае упамінанне полацкага князя Рагвалода;
Г) пачатак княжання Тураве Юрыя Яраславіча;

1) ВБГА 3) БВГА
2) БВАГ 4) ВБАГ

152. Вызначце правільную паслядонасць падзей:
А) падпісанне Дамовы аб стварэнні Саюза Беларусі і Расіі;
Б) падпісанне Дамовы аб стварэнні Супольнасці Рэспублікі Беларусі і Расійскай Федэрацыі;
В) стварэнне СНД;
Г) падпісанне Дамовы аб стварэнні Саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі;

1) БВАГ 3) ВБГА
2) ВБАГ 4) БВГА

153. Вызначце правільную паслядонасць:
А) першае памінанне крыніцах Гародні;
Б) першае памінанне крыніцах Полацка;
В) першае памінанне крыніцах Берасця;
Г) першае памінанне крыніцах Гомеля;

1) ВБГА 2) БГАВ 3) ВАБГ 4) БВАГ

154. Вызначце правільную паслядонасць падзей:
А) Пераяслаская рада
Б) заканчэнне казацка-сялянскай вайны на Беларусі
В) падпісанне Аліскага міру
Г) пачатак першай Паночнай вайны

1) БАГВ 3) ВАБГ
2) БГВА 4) БВАГ

155. Вызначце правільную паслядонасць кіравання:
А) Стэфан Баторый;
Б) Генрых Валуа;
В) Ян Сабесскі;
Г) Жыгімонт Ваза;

1) АБВГ 3) АБГВ
2) БАГВ 4) БАВГ

156. Вызначце правільную паслядонасць кіравання:
А) Ізясла;
Б) Глеб;
В) Брачысла;
Г) Усясла;

1) ВГАБ 3) АВГБ
2) АГВБ 4) ВАГБ

157. Вызначце правільную паслядонасць кіравання:
А) Ягайла;
Б) Альгерд;
В) Янут;
Г) Гедымін;

1) ВГБА 3) ВГАБ
2) ГВАБ 4) ГВБА

158. Вызначце правільную паслядонасць дзейнасці:
А) Януш Радзівіл;
Б) Астафей Валовіч;
В) Мазепа;
Г) Антоній Тызенгаз;

1) БГАВ 3) БАВГ
2) АГБВ 4) АВБГ
159. Вызначце правільную паслядонасць падзей:
А) Аліскі мір
Б) Альтмаркскі мір
В) Торуньскі мір
Г) Ніштадскі мір
1) ВБАГ 3) ВАБГ
2) БВГА 4) БГАВ

160. Вызначце правільную паслядонасць:
А) савецка-фінская вайна
Б) пакт Молатава-Рыбентропа
В) выключэнне СССР з Лігі Нацый
Г) Народны Сход у Беластоку
1) БВАГ 2) БГАВ
3) ГВАБ 4) ВБГА

ЧАСТКА ІІ.
Пазнайце асобу і запішыце прозвішча.
1. Вызначце, каму належыць выказванне і запішыце прозвішча атара.
«Я, даручаю майму сябру Томасу Джэферсану цалкам выкарыстаць маю маёмасць на выкуп негра і дараванне ім свабоды ад майго імя».

2. Пазнайце гістарычную асобу і запішыце імя і прозвішча:
Адзін з самых моцных і дзейсных каралё Рэчы Паспалітай. Выдатны палкаводзец, паспяхова завяршы Лівонскую вайну. Улюблёным горадам і рэзідэнцыяй была Гародня.

3. Пазнайце гістарычную асобу і запішыце прозвішча:
Прадстанік старажытнага роду тураскіх князё, выдатны палкаводзец, які атрыма перамогу больш чым у 60 бітвах, у тым ліку бітве пад Оршай у 1514 г.

4. Пазнайце гістарычную асобу і запішыце прозвішча:
Вядомы грамадска-палітычны і дзяржаны дзеяч Рэчы Паспалітай, рэфарматар, які твары у прадмесці Гродна першыя мануфактуры. Прапанова Ж. Руссо пераехаць у Беларусь.

5. Пазнайце гістарычную асобу і запішыце прозвішча:
Прадстанік беларускай школы жывапісу, заснавальнік суветна вядомай прыватнай мастацкай школы Віцебску канцы ХІХ ст.

6. Пазнайце гістарычную асобу і запішыце прозвішча:
Заходнебеларускі мастак, адзін з заснавальніка нацыянальнага гістарычного жывапісу 1920-я гг., пачынальнік касмічнай тэмы беларусім мастацтве, атар унікальных насценных распісных дывано. У 1931-1933 гг. працягну тэму космаса серыямі графічных выя і «Жизнь на Марсе», «Жизнь на Сатурне» і «Жизнь на Луне».

7. Пазнайце гістарычную асобу і запішыце прозвішча:
Грамадска-палітычны дзеяч Расійскай імперыі, гродзенскі губернатар у 1902-1903 гг., ініцыятар аграрнай рэформы у дзяржанай вёсцы.

8. Пазнайце гістарычную асобу і запішыце прозвішча:
Рэвалюцыянер-народнік ..., адзін з заснавальніка беларускай фракцыі "Народнай Волі", які зрабі паспяховы замах на Аляксандра ІІ.

9. Пазнайце гістарычную асобу і запішыце імя і прозвішча:
Уражэнец Беларусі, удзельнік пастання 1830-1831 гг., якому сталіцы Чылі Сант’яга пасталены помнік пад назвай “Вялікі асветнік” -

10. Пазнайце гістарычную асобу і запішыце прозвішча:
Атарам музыкі да оперы “Ідылія” па матывах твора В. Дуніна-Марцінкевіча “Сялянка” з’яляся вядомы кампазітар

11. Пазнайце гістарычную асобу і запішыце імя і прозвішча:
Лідэр радыкальнай плыні і партыі нацыянальна-вызваленчым руху Польшчы канцы ХІХ – першай трэці ХХ ст., маршал і дыктатар Польскай рэспублікі 1926-1935 гг.

12. Пазнайце гістарычную асобу аб якой распавядае летапіс і запішыце яе прозвішча:
“Пача княжыць у Літве учыні сабе герб і сяму княству Літоскаму пячатку – узброены рыцар на кані з мячом, што цяпер называюць Пагоня”

13. Пазнайце гістарычную асобу і запішыце прозвішча:
Ініцыятар абвяшчэння ССРБ, атар Маніфеста Часовага рабоча-сялянскага раду. У далейшым рэдактар часопіса “Полымя”, атар першага беларускага сацыяльнага раману “Сокі цаліны”.

14. Пазнайце гістарычную асобу і запішыце прозвішча:
Стваральнікам народнай міліцыі Менска, адным з кіраніко Менскага Савету, наркомам па ваенным і марскім справам СССР бы (прозвішча).

15. Пазнайце асобу і запішыце прозвішча:
Атарам вядомых кніг “Чарнобыльская малітва” і “Цынкавыя хлопчыкі”, членам ерапейскага літаратурнага Савету з’яляецца вядомая беларускагя пісьменніца (прозвішча).

16. Пазнайце асобу і запішыце прозвішча:
Харавы дырыжор, фалькларыст і музычны дзеяч, заснавальнік і кіранік Дзяржанай акадэмічнай харавой капэлы БССР на працягу 30 год – гэта ... .

17. Пазнайце гістарычную асобу і запішыце прозвішча:
Полацкі ніяцкі архіепіскап, які насаджа уніяцтва на тэрыторыі Беларусі гвалтонымі метадамі, за што бы забіты падчас пастання Віцебску 1623 годзе.

18. Пазнайце асобу і запішыце прозвішча:
Ваенны летчык, які цаной уласнога жыцця адвё палаючы самалет убок ад в. Вялікае Гацішча баранавіцкага раёна і выратава жыцці многіх людзей; у 1996 г. першым атрыма званне Героя Беларусі.

19. Пазнайце гістарычную асобу і запішыце прозвішча:
Прадстанік французскай каралескай сям’і на троне Рэчы Паспалітай, ініцыятар прыняцця артыкула, што замацавалі краіну як шляхецкую рэспубліку.

20. Пазнайце гістарычную асобу і запішыце прозвішча:
Беларуска-польскі пісьменнік, ураджэнец Віцебшчыны, выпускнік Полацкай езуіцкай акадэміі, найбольш вядомым творам якога з’яляецца “Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях”.Приложенные файлы

 • doc 29240
  Размер файла: 163 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий