історія педагогіки

ПЛАНИ
СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Змістовий модуль І
ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Семінар 1.
Тема: Генезис виховання. Школа, виховання і педагогічна думка в державах Стародавнього Сходу і доби Античності (2 год.)

План заняття
І. Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми.
Концепції генезису виховання.
Особливості виховання в епоху первіснообщинного ладу.
Школа і виховання у державах Стародавнього Сходу.
Виховання і школа в античній Спарті.
Виховання і школа в античних Афінах.
Характеристика педагогічних ідей Сократа.
Система педагогічних поглядів Платона.
Система педагогічних поглядів Арістотеля.
Школа і система виховання в античному Римі.
10. Характеристика педагогічних рекомендацій М.Ф.Квінтіліана.
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
ІІІ. Навчальна дискусія.

Рекомендована література
Основна:
Арістотель. Політика // Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. – М., 1981. – С. 34-38.
Джуринский А.Н. История зарубежной педагогики. – М., 1998.
Джуринский А. История педагогики: Учебн. пос. для студентов пед. вузов – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2000. – 432с.
Історія зарубіжної педагогіки. Хрестоматія: Навчальний посібник / Заг. ред. Є.І. Коваленко – Київ, Центр навчальної літератури, 2006. – 664 с.
Квінтіліан М.Ф. Про виховання оратора // Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. – М., 1981. – С. 39-45.
Кравець В. Історія класичної зарубіжної педагогіки та шкільництва. – Тернопіль, 1996.
Левківський М.В. Історія педагогіки. Видання 2-е, доповнене. Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 376с.
Левківський М.В. Історія педагогіки. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 190 с.
Мешко О., Янкович О., Мешко Г. Педагогіка стародавнього світу. – Тернопіль, 1998. – 52 с.
Платон. Держава // Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. – М., 1981. – С. 20-32.
Сбруєва А.А. Рисіна М.Ю. Історія педагогіки у схемах, картках, діаграмах: навчальний посібник. – Суми: СумДПУ, 2000.
Хрестоматия по истории зарубежной педагогики./ Сост. А.И.Пискунов. – М., 1971.

Додаткова:
Третяков В. Погляди Платона на проблеми виховання // Рідна школа. – 1993. – №9. – С. 74-75.
Юммель Ш. Аристотель. Портрет педагога //Перспективы: Вопросы образования. – 1990. – №2. – С. 150-160.

Семінар 2.
Тема: Розвиток зарубіжної школи, виховання і педагогічних ідей у добу Середньовіччя, Відродження та Просвітництва (2 год.)

План заняття

І. Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми.
Система середньовічних шкіл, зміст навчання у них.
Виникнення та освітня діяльність перших європейських університетів.
3. Система лицарського виховання.
4. Педагогічні ідеї Томазо Кампанелли («Місто сонця»).
5. Педагогічні погляди Томаса Мора («Утопія»).
6. Педагогічні погляди Франсуа Рабле («Гаргантюа і Пантагрюель»).
7. Система єзуїтського виховання і навчання.
8. Педагогічна творчість Я.А. Коменського («Велика дидактика» та ін.).
9. Педагогічні погляди Д. Локка («Думки про виховання»).
10. Педагогічні погляди Ж.-Ж. Руссо («Еміль, або про виховання»).
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
ІІІ. Навчальна дискусія.

Рекомендована література
Основна:
Джуринский А.Н. История зарубежной педагогики. – М., 1998.
Джуринский А. История педагогики: Учебн. пос. для студентов пед. вузов – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2000. – 432с.
Історія зарубіжної педагогіки. Хрестоматія: Навчальний посібник / Заг. ред. Є.І. Коваленко – Київ, Центр навчальної літератури, 2006. – 664 с.
Кравець В. Історія класичної зарубіжної педагогіки та шкільництва. – Тернопіль, 1996.
Левківський М.В. Історія педагогіки. Видання 2-е, доповнене. Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 376с.
Левківський М.В. Історія педагогіки. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 190 с.
Мешко О., Янкович О., Мешко Г. Короткий виклад курсу “Історія зарубіжної школи і педагогіки”. – Тернопіль, 1998.
Сбруєва А.А. Рисіна М.Ю. Історія педагогіки у схемах, картках, діаграмах: навчальний посібник. – Суми: СумДПУ, 2000.
Хрестоматия по истории зарубежной педагогики./ Сост. А.И.Пискунов. – М., 1971.

Додаткова:
1. Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения в 2 т. – М., 1982.
2. Коменский Я.А., Локк Д., Руссо Ж.-Ж., Песталоцци И.Г. Педагогическое наследие./ Сост. В.М.Кларин, А.Н.Джуринский. – М., 1988.


Семінар 3.
Тема: Зарубіжна педагогіка в ХІХ – на початку ХХІ ст. (2 год.)

План заняття
І. Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми.
Педагогічні погляди І.Г. Песталоцці («Лінгард і Гертруда»).
Педагогічні погляди І.Ф. Гербарта.
Педагогічні погляди А. Дістервега.
Теорія трудової школи і громадянського виховання. Педагогічні погляди Георга Кершенштейнера.
Педагогіка дії В.Лая.
Зміст експериментальної педагогіки Е.Меймана.
7. Ідеї прагматичної педагогіки Джона Дьюї.
8. Вальдорфська педагогіка Рудольфа Штайнера.
9. Педагогічна система Марії Монтессорі
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
ІІІ. Навчальна дискусія.

Рекомендована література
Основна:
Джуринский А.Н. История зарубежной педагогики. – М., 1998.
Джуринский А. История педагогики: Учебн. пос. для студентов пед. вузов – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2000. – 432с.
Історія зарубіжної педагогіки. Хрестоматія: Навчальний посібник / Заг. ред. Є.І. Коваленко – Київ, Центр навчальної літератури, 2006. – 664 с.
Кравець В. Історія класичної зарубіжної педагогіки та шкільництва. – Тернопіль, 1996.
Левківський М.В. Історія педагогіки. Видання 2-е, доповнене. Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 376с.
Левківський М.В. Історія педагогіки. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 190 с.
Мешко О., Янкович О., Мешко Г. Короткий виклад курсу “Історія зарубіжної школи і педагогіки”. – Тернопіль, 1998.
Сбруєва А.А. Рисіна М.Ю. Історія педагогіки у схемах, картках, діаграмах: навчальний посібник. – Суми: СумДПУ, 2000.
Хрестоматия по истории зарубежной педагогики./ Сост. А.И.Пискунов. – М., 1971.

Додаткова:
Абашкіна Н.В. Нові концепції навчання й виховання у сучасній німецькій педагогіці: Методико-інформаційний матеріал. – К., 1995.
Дистервег Ф.А. Избранные педагогические сочинения – М., 1956.
Дістервег А. Керівництво для освіти німецьких учителів // Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. – М., 1981. – С. 353-414.
Френе С. Избранные педагогические сочинения. –М., 1990.

Змістовий модуль ІІ.
ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ УКРАЇНИ

Семінар 4.
Тема: Виховання, школа та педагогічна думка в період Київської Русі (2 год.)

План заняття
І. Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми.
Педагогіка й традиції виховання дітей у східних слов’ян до прийняття християнства.
Зародження й особливості розвитку писемності на території Київської Русі.
3. Прийняття християнства та зміст християнської етики як основи педагогіки в Київській русі («Слово про закон і благодать» Іларіона).
4. Перекладна література та перші педагогічні пам’ятки Київської Русі.
5. Характеристика основних чинників виникнення й поширення шкільництва на Русі.
6. Створення шкіл різних типів і їх характеристика.
7. Зміст і методика шкільного навчання й виховання в Київській Русі.
8. Організація та зміст освіти в школах грамоти.
9. Організація та зміст освіти в школах книжного вчення.
10. «Повчання Володимира Мономаха дітям».
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
ІІІ. Навчальна дисткусія.

Рекомендована література
Антология педагогической мысли Древней Руси и Русского государства XIV-XVII вв. – М., 1985.
Антология педагогической мысли Украинской ССР. – М., 1988.
Історія української школи і педагогіки: Хрестоматія / Упоряд. О.О. Любар; За ред. В.Г. Кременя. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2003. – 766с.
Кравець В. Історія української школи і педагогіки. Навч. пос. – Тернопіль, 1994. С. 4-31.
5.Левківський М.В. Історія педагогіки. Видання 2-е, доповнене. Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 376с.
Левківський М.В. Історія педагогіки. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 190 с.
Любар О.О., Стельмахович М.Г., Федоренко Д.Т. Історія української школи і педагогіки: Навч. посіб. / за ред. О.О. Любара. – К.: Т-во «знання», КОО, 2003. – 450с.
Москаленко А.М. Вивчення курсу «Історія педагогіки» у вищих педагогічних навчальних закладах. Модуль 1. «Історія педагогіки України»: навчально-методичний посібник – К.: КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2005. – 228с.
Хрестоматия по истории советской школы и педагогики./ Сост. М.И.Анисов. – М., 1972


Семінар 5.
Тема: Розвиток освіти, педагогічна думка в ХІV - ХVІІІ ст. (2 год.)

План заняття
І. Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми.
1. Культурно-освітня діяльність П.Русина.
2. Педагогічна діяльність Ю.Дрогобича.
3. Аналіз суспільно-політичних умов виникнення українського Відродження XVI – XVIIІ ст.
4. Виникнення і розвиток братських шкіл в Україні. Зміст навчання і виховання в братських школах.
5. Заснування, діяльність та зміст освіти в Острозькій академії.
6. Заснування, діяльність та зміст освіти в Києво-Могилянської академії.
7. Школа й освіта в Запорізькій січі. Козацька педагогіка.
8. Педагогічні ідеї С.Полоцького.
9. Педагогічні погляди Є.Славинецького.
10. Педагогічна система Г.Сковороди.
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
ІІІ. Навчальна дискусія.
Рекомендована література

Акт про злиття Лаврської школи зі школою Київського братства //Антология педагогической мысли Украинской ССР. – М., 1988. – С. 86-88
Алексієвець Л. Києво-Могилянська академія в історії України і зарубіжних слов’янських країн (до 380-річчя заснування академії). – Тернопіль, 1995. – 54 с.
Антология педагогической мысли Украинской ССР. – М., 1988.
Історія української школи і педагогіки: Хрестоматія / Упоряд. О.О. Любар; За ред. В.Г. Кременя. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2003. – 766с.
Кравець В.П. Історія української школи і педагогіки. – Тернопіль, 1994.
Левківський М.В. Історія педагогіки. Видання 2-е, доповнене. Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 376с.
Левківський М.В. Історія педагогіки. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 190 с.
Любар О.О., Стельмахович М.Г., Федоренко Д.Т. Історія української школи і педагогіки: Навч. посіб. / за ред. О.О. Любара. – К.: Т-во «знання», КОО, 2003. – 450с.
Медвідь Л.А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні: Навч. Посіб. – К.: Вікар, 2003.- 335 с.
Мицько І.З. Острозька слов’яно-греко-латинська академія (1576-1636). – К.,1990. – 192 с.
Москаленко А.М. Вивчення курсу «Історія педагогіки» у вищих педагогічних навчальних закладах. Модуль 1. «Історія педагогіки України»: навчально-методичний посібник – К.: КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2005. – 228с.
Педагогічні ідеї Г.С. Сковороди. - К.: Вища школа, 1972.
Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні. /За ред. М.Д.Ярмаченка. – К., 1991.
Сбруєва А.А. Рисіна М.Ю. Історія педагогіки у схемах, картках, діаграмах: навчальний посібник. – Суми: СумДПУ, 2000.
Статут Львівської братської школи 1586 р. Порядок шкільний //Антология педагогической мысли Украинской ССР. – М., 1988. – С. 79-85.
Статутні статті Луцької греко-латино-слов’янської школи //Антология педагогической мысли Украинской ССР. – М., 1988. – С. 85-86.
Хрестоматия по истории советской школы и педагогики./ Сост. М.И.Анисов. – М., 1972.


Семінар 6.
Тема: Тенденції розвитку освіти і педагогічної думки в Україні в ХІХ - на початку ХХІ ст. ( (2 год.)

План заняття
І. Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми.
1. Головні тенденції й особливості розвитку освіти в Лівобережній і Правобережній Україні в ХІХ ст.
2. Просвітницька та педагогічна діяльність Т.Г.Шевченка, О.Духновича.
3. Педагогічна спадщина Б.Д.Грінченка.
4. Педагогічна система К.Д. Ушинського.
5. Освітньо-педагогічна діяльність М.Корфа і М.Пирогова.
6. Розбудова національної освіти в 1917-1919 рр.
7. Просвітницька та педагогічна діяльність Т.Лубенця, І.Огієнка.
8. Просвітницька та педагогічна діяльність С.Русової.
9. Розвиток радянської освіти і педагогіки в 1920-1980-х рр.
10. Педагогічна система А.Макаренка.
12. Педагогічна система В.Сухомлинського.
13. Розбудова національної освіти в незалежній Україні (Національна програма «Освіта України ХХІ століття).
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
ІІІ. Навчальна дискусія.

Рекомендована література
Основна:
Антология педагогической мысли Украинской ССР. – М., 1988.
Державна національна програма "Освіта": Україна ХХ століття – К.: Радуга, 1994.
Історія української школи і педагогіки: Хрестоматія / Упоряд. О.О. Любар; За ред. В.Г. Кременя. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2003. – 766с.
Кравець В.П. Історія української школи і педагогіки. – Тернопіль, 1994.
Левківський М.В. Історія педагогіки. Видання 2-е, доповнене. Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 376с.
Левківський М.В. Історія педагогіки. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 190 с.
Любар О.О., Стельмахович М.Г., Федоренко Д.Т. Історія української школи і педагогіки: Навч. посіб. / за ред. О.О. Любара. – К.: Т-во «знання», КОО, 2003. – 450с.
Макаренко А. Деякі висновки з мого педагогічного досвіду // Твори в 7 т., т 5. – К., 1954. – С. 209-231.
Макаренко А. Лекції про виховання дітей (Загальні умови сімейного виховання. Про батьківський авторитет) // Твори в 7 т., т. 4. – К., 1954. – С. 335-420.
Москаленко А.М. Вивчення курсу «Історія педагогіки» у вищих педагогічних навчальних закладах. Модуль 1. «Історія педагогіки України»: навчально-методичний посібник – К.: КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2005. – 228с.
Медвідь Л.А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні: Навч. Посіб. – К.: Вікар, 2003.- 335 с.
Національна доктрина розвитку освіти / Затверджено Указом Президента України від 17.04.2002. № 347 / 2002 // Освіта України. – № 33 за 23 квітня 2002 р.
Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні. /За ред. М.Д.Ярмаченка. – К., 1991.
Русова С. Дидактика // Вибрані педагогічні твори у 2-х кн. Кн. 2. К.: Либiдь, 1997. С. 134-300.
Русова С. Нацiоналiзацiя школи // Русова С. Вибрані педагогічні твори. К.: Освіта, 1996. С. 293-297.
Сбруєва А.А. Рисіна М.Ю. Історія педагогіки у схемах, картках, діаграмах: навчальний посібник. – Суми: СумДПУ, 2000.
Сухомлинський В. Батьківська педагогіка. – К.: Рад. школа, 1978. – 263 с.
Сухомлинський В. Сто порад учителеві. – К.: Рад. школа, 1988. – 304 с.
Хрестоматия по истории советской школы и педагогики./ Сост. М.И.Анисов. – М., 1972.

Додаткова:
Бурковська Г. В.О.Сухомлинський про вплив дитячого колективу на особистість //Педагогіка і психологія. – 1999. №4. – С. 142-148.
Грінченко Г., Пермінова В. В.О.Сухомлинський про педагогічну майстерність учителя //Рад. школа. – 1980. №9. – С. 81-84.
Груць Г. Значення педагогічної спадщини Софії Русової для сучасності // Наукові записки ТДПУ. Сер. Літературознавство. 1998. №1-2. С. 54-59.
Груць Г. Проблеми виховного ідеалу у педагогічній спадщині С.Русової // Наукові записки ТДПУ. Сер. Педагогіка і психологія. 1998. №3. С. 73-76.
Коваленко С. Софія Русова: педагог-просвітитель, державний діяч, вчений // Рідна школа. 2000. №8. С. 35-38.
Пшеврацька О. Мудрість влади педагога: Проблеми особистості педагога у психолого-педагогічній спадщині В.Сухомлинського та С.Русової. //Світло. – 1999. №1. – С. 5-10.
Савченко О. Реформування змісту шкільної освіти у контексті педагогічної спадщини Василя Сухомлинського //Поч.. школа. – 1999. №9. – С. 1-4.

VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Змістовий модуль І.
ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Тема 1. Виникнення освіти й виховання в світовій цивілізації. - 6 год.
1. Законспектувати з твору Платона «Держава» ідеї про виховання та навчання дітей. Охарактеризувати зміст системи освіти та виховання молоді, розробленої Платоном.
3. Законспектувати з твору Арістотеля «Політика» ідеї, що стосуються змісту виховання і навчання дітей.
4. Законспектувати з твору М.Ф.Квінтіліана «Про виховання оратора» та пояснити названі ним переваги шкільного виховання перед домашнім.

Тема 2-3. Розвиток зарубіжної школи й педагогіки в епоху Середньовіччя, Відродження та Просвітництва - 6 год.
1. Проаналізувати ідеї та педагогічні погляди видатних мислителів та педагогів епохи Середньовіччя та Відродження щодо освіти й виховання дітей (Франсуа Рабле, Мішель Монтень, Томмазо Кампанелла).
Зробити конспект першоджерел.
Франсуа Рабле (1494-1553):
- роман «Гаргантюа і Пантагрюель».
Мішель Монтень (1533-1592):
- твір «Досліди».
Томмазо Кампанелла (1568-1639):
- твір «Місто Сонця».
2. Проаналізувати ідеї та педагогічні погляди видатних педагогів та просвітителів епохи Нового часу та Просвітництва (Ян Амос Коменський, Джон Локк, Жан-Жак Руссо). Зробити конспект першоджерел.
Ян Амос Коменський (1592-1670):
«Велика дидактика»:
законспектувати кілька «основоположень», що розкривають застосування у педагогічній теорії Коменського принципу природовідповідності виховання;
виписати думки Коменського, що стосуються розробки ним класно-урочної систем;
виписати найбільш цінні, на Ваш погляд, дидактичні правила та прийоми, що забезпечують легкість, ґрунтовність і швидкість навчання.
Джон Локк (1632-1704):
- «Думки про виховання».
Жан-Жак Руссо (1712-1778):
- «Еміль, або Про виховання».

Тема 4. Розвиток зарубіжної школи та педагогіки в ХІХ- на початку ХХІ ст.- 6 год.
Проаналізувати ідеї та педагогічні погляди Йогана-Генріха Песталлоці, Адольфа Дістервега, Йогана Герберта. Зробити конспект першоджерел.
Йоган-Генріх Песталлоці (1746-1827):
- роман «Лінгард і Гертруда»;
Адольф Дістервег (1790-1866):
«Посібник для освіти німецьких учителів»
Йоган Герберт (1776-1841):
- «Загальна педагогіка, виведена з цілей виховання».

Змістовий модуль ІІ.
ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ УКРАЇНИ

Тема 5. Виховання, школа і педагогічна думка в Київській Русі.– 6 год.
Ознайомитись із джерелами української народної педагогіки (прислів'я, приказки, колискові пісні, казки, легенди, загадки, лічилки) виписати 4 – 5 цікавих прикладів, які свідчать про мудрість народу щодо виховання та навчання дітей та молоді.
Законспектувати основні педагогічні ідеї «Повчання дітям» Володимира Мономаха.

Тема 6. Розвиток освіти і педагогічної думки в Україні в ХІV- ХVІІІ ст. – 6 год.
1. Проаналізувати педагогічні погляди видатних представників педагогічної думки періоду Українського Відродження (С. Полоцького, Є.Славинецькoгo, Г.Сковороди). Законспектувати головні педагогічні ідеї з їхніх творів.
Семеон Полоцький (1629-1680)
- «Обід душевний» і «Вечеря душевна»
Єпіфаній Славинецький (р.н. невідомий - 1675)
- «Громадянство звичаїв дитячих»
Григорій Сковорода (1722-1794)
- «Вдячний Єродій»

Тема 7-8. Тенденції розвитку освіти і педагогічної думки в Україні в ХІХ – ХХ ст. Відродження національної освіти в період становлення незалежної Української держави на межі ХХ – ХХІ ст. – 6 год.
1. Скласти конспект першоджерел.
О.В. Духнович (1803-1865):
- «Народна педагогія».
2. Зробити конспект першоджерел К.Д. Ушинського (1824-1870):
- «Людина як предмет виховання»
3. Зробити конспект першоджерел.
Б.Д. Грінченко (1863-1910):
- «Учителям».
А.С. Макаренко (1888-1939):
- «Деякі висновки з мого педагогічного досвіду».
- «Про батьківський авторитет».
В.О. Сухомлинський (1918-1970):
- «Сто порад учителеві»
- «Народження громадянина»Орієнтовна тематика індивідуальних досліджень з навчальної дисципліни
«Історія педагогіки»

Змістовий модуль І. Історія зарубіжної педагогіки
Школа і виховання у стародавньому Єгипті.
Виховання і школа в стародавній Індії.
Школа і педагогічна думка в стародавньому Китаї.
Педагогічні погляди Конфуція.
Виховання і школа в Афінській державі.
Педагогічні ідеї античних грецьких філософів Платона і Аристотеля.
Педагогічні ідеї римського дидакта М.Ф.Квінтіліана.
Виховання і школа в античних Спартах.
Виховання і школа в античному Римі.
Організація школи і виховання у Візантійській імперії.
Педагогічні ідеї Е.Роттердамського.
Педагогічні ідеї М.Монтеня.
Педагогічні ідеї Ф.Рабле.
Педагогічні ідеї Т. Компанелло.
Педагогічні ідеї Т.Мора.
Організація освіти і виховання в Західній Європі у добу раннього Середньовіччя.
Головні ідеї гуманізму доби Відродження. Зародження гуманістичної педагогіки.
Розвиток освіти і виховання на європейському континенті доби Відродження.
Педагогічна творчість Я.А. Коменського.
Основні елементи морального виховання в педагогічній системі Коменського.
Я.А.Коменський про працю вчителя і його призначення в суспільстві.
Педагогічні погляди Ж.-Ж. Руссо.
Педагогічні погляди І.Г. Песталоцці.
Педагогічні погляди І.Ф. Герберта.
Педагогічні погляди А. Дістервега.
Педагогічні погляди Г. Кершенштейнера.
Прагматична педагогіка Дж.Дьюї.
Педагогічна система М.Монтессорі.
Педагогічна система Р.Штайнера.
Педагогічна система С.Френе.
Педагогіка дії В.Лая.
Ідеї експериментальної педагогіки Е.Меймана.

Змістовий модуль ІІ. Історія педагогіки України
Народна педагогіка східних слов’ян про виховання.
Система освіти і виховання дітей в Київській Русі.
Створення та освітня діяльність братських шкіл в Україні на межі ХVІ- ХVІІ ст.
Педагогічна думка в Київській Русі після прийняття християнства.
Заснування та освітня діяльність Острозької академії.
Заснування та освітня діяльність Києво-Могилянської академії.
Школа і освіта Запорізької Січі.
Культурно-просвітницька діяльність Кирило-Мефодіївського братства.
Педагогічна діяльність і погляди Ф. Прокоповича.
Педагогічні погляди Т.Г.Шевченка.
Педагогічна система Г.Сковороди.
Просвітницька та педагогічна діяльність О.Духновича.
Педагогічні погляди К.Д. Ушинського.
Освітньо-педагогічна діяльність М.Пирогова.
Освітньо-педагогічна діяльність М.Корфа.
Проблема виховуючого навчання у педагогічній спадщині К.Ушинського.
Педагогічні ідеї у творчості Б.Д. Грінченка.
Педагогічні ідеї М.Драгоманова.
Педагогічні погляди І.Франка.
Педагогічна спадщина І.Огієнка.
Педагогічна спадщина Т.Лубенця.
Просвітницька та педагогічна діяльність С.Русової.
Ідея національної школи С.Русової.
Виховний ідеал Г.Ващенка і сучасність.
Життя і педагогічна діяльність А.Макаренка.
Теорія і практика колективу А.Макаренка.
Розбудова національної освіти в Україні в 1917-1919 рр.
А.Макаренко про поєднання навчання і продуктивної праці.
Система морально-трудового виховання В.Сухомлинського.
В.Сухомлинський про самовиховання і самовдосконалення особистості.
В.Сухомлинський про педагогічну освіту батьків.
В.Сухомлинський про формування гуманної особистості.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


Основна:
Акт про злиття Лаврської школи зі школою Київського братства //Антология педагогической мысли Украинской ССР. – М., 1988. – С. 86-88
Алексієвець Л. Києво-Могилянська академія в історії України і зарубіжних слов’янських країн (до 380-річчя заснування академії). – Тернопіль, 1995. – 54 с.
Антология педагогической мысли Древней Руси и Русского государства XIV-XVII вв. – М., 1985.
Антология педагогической мысли Украинской ССР. – М., 1988.
Арістотель. Політика // Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. – М., 1981. – С. 34-38.
Державна національна програма "Освіта": Україна ХХ століття – К.: Радуга, 1994.
Джуринский А.Н. История зарубежной педагогики. – М., 1998.
Джуринский А. История педагогики: Учебн. пос. для студентов пед. вузов – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2000. – 432с.
Історія зарубіжної педагогіки. Хрестоматія: Навчальний посібник / Заг. ред. Є.І. Коваленко – Київ, Центр навчальної літератури, 2006. – 664 с.
Історія української школи і педагогіки: Хрестоматія / Упоряд. О.О. Любар; За ред. В.Г. Кременя. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2003. – 766с.
Квінтіліан М.Ф. Про виховання оратора // Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. – М., 1981. – С. 39-45.
Кравець В. Історія класичної зарубіжної педагогіки та шкільництва. – Тернопіль, 1996.
Кравець В.П. Історія української школи і педагогіки. – Тернопіль, 1994.
Левківський М.В. Історія педагогіки. Видання 2-е, доповнене. Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 376с.
Левківський М.В. Історія педагогіки. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 190 с.
Любар О.О., Стельмахович М.Г., Федоренко Д.Т. Історія української школи і педагогіки: Навч. посіб. / за ред. О.О. Любара. – К.: Т-во «знання», КОО, 2003. – 450с.
Макаренко А. Деякі висновки з мого педагогічного досвіду // Твори в 7 т., т 5. – К., 1954. – С. 209-231.
Макаренко А. Лекції про виховання дітей (Загальні умови сімейного виховання. Про батьківський авторитет) // Твори в 7 т., т. 4. – К., 1954. – С. 335-420.
Макаренко А. Методика організації виховного процесу // Макаренко А. Методика виховної роботи. – К.: Рад. шк., 1990. – С. 29-138.
Макаренко А. Проблеми шкільного радянського виховання (Лекції) // Макаренко А. Методика виховної роботи. – К.: Рад. шк., 1990. – С. 139-205.
Медвідь Л.А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні: Навч. Посіб. – К.: Вікар, 2003.- 335 с.
Медынский Е. Братские школы Украины и Белоруссии в XVI - XVII вв. – М., 1954.
Мешко О., Мешко Г. Історія педагогіки: тестові завдання. – Тернопіль, 2001. – С. 84-92, 120-135.
Мешко О., Янкович О., Мешко Г. Короткий виклад курсу “Історія зарубіжної школи і педагогіки”. – Тернопіль, 1998.
Мешко О., Янкович О., Мешко Г. Педагогіка стародавнього світу. – Тернопіль, 1998. – 52 с.
Москаленко А.М. Вивчення курсу «Історія педагогіки» у вищих педагогічних навчальних закладах. Модуль 1. «Історія педагогіки України»: навчально-методичний посібник – К.: КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2005. – 228с.
Мицько І.З. Острозька слов’яно-греко-латинська академія (1576-1636). – К.,1990. – 192 с.
Національна доктрина розвитку освіти / Затверджено Указом Президента України від 17.04.2002. № 347 / 2002 // Освіта України. – № 33 за 23 квітня 2002 р.
Огієнко І. Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народа. – К., 1991.
Педагогічні ідеї Г.С. Сковороди. - К.: Вища школа, 1972.
Платон. Держава // Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. – М., 1981. – С. 20-32.
Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні. /За ред. М.Д.Ярмаченка. – К., 1991.
Русова С. Дидактика // Вибрані педагогічні твори у 2-х кн. Кн. 2. К.: Либiдь, 1997. С. 134-300.
Русова С. Дошкільне виховання // Вибрані педагогічні твори. К.: Освіта, 1996. – С. 34-184.
Русова С. Нацiоналiзацiя школи // Русова С. Вибрані педагогічні твори. К.: Освіта, 1996. С. 293-297.
Русова С. Нова школа // Русова С. Вибрані педагогічні твори. К.: Освіта, 1996. С. 207-218.
Русова С. Нова школа соціального виховання // Вибрані педагогічні твори. К.: Либідь, 1997. Кн. 2. С. 45-47.
Сбруєва А.А. Рисіна М.Ю. Історія педагогіки у схемах, картках, діаграмах: навчальний посібник. – Суми: СумДПУ, 2000.
Статут Львівської братської школи 1586 р. Порядок шкільний //Антология педагогической мысли Украинской ССР. – М., 1988. – С. 79-85.
Статутні статті Луцької греко-латино-слов’янської школи //Антология педагогической мысли Украинской ССР. – М., 1988. – С. 85-86.
Сухомлинський В. Батьківська педагогіка. – К.: Рад. школа, 1978. – 263 с.
Сухомлинський В. Народження громадянина //Вибрані твори у 5 т. – К.: Рад. школа, 1976. – Т.3.
Сухомлинський В. Серце віддаю дітям //Вибрані твори у 5 т. – К.: Рад. школа, 1976. – Т.3. – С. 7-279.
Сухомлинський В. Сто порад учителеві. – К.: Рад. школа, 1988. – 304 с.
Сухомлинський В. Як виховати справжню людину //Вибрані твори у 5 т. – К.: Рад. школа, 1976. – Т.2. – С. 249-334.
Хрестоматия по истории зарубежной педагогики./ Сост. А.И.Пискунов. – М., 1971.
Хрестоматия по истории советской школы и педагогики./ Сост. М.И.Анисов. – М., 1972.

Додаткова література:

Абашкіна Н.В. Нові концепції навчання й виховання у сучасній німецькій педагогіці: Методико-інформаційний матеріал. – К., 1995.
Бурковська Г. В.О.Сухомлинський про вплив дитячого колективу на особистість //Педагогіка і психологія. – 1999. №4. – С. 142-148.
Грінченко Г., Пермінова В. В.О.Сухомлинський про педагогічну майстерність учителя //Рад. школа. – 1980. №9. – С. 81-84.
Груць Г. Значення педагогічної спадщини Софії Русової для сучасності // Наукові записки ТДПУ. Сер. Літературознавство. 1998. №1-2. С. 54-59.
Груць Г. Проблеми виховного ідеалу у педагогічній спадщині С.Русової // Наукові записки ТДПУ. Сер. Педагогіка і психологія. 1998. №3. С. 73-76.
Дистервег Ф.А. Избранные педагогические сочинения – М., 1956.
Дістервег А. Керівництво для освіти німецьких учителів // Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. – М., 1981. – С. 353-414.
Дроб’язко П.І. Українська національна школа: витоки і сучасність: Посібник. –К.: Академія, 1997. – 184 с.
Зязюн Л. Діалоговий метод учіння і виховання громадян Франції // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2005. Вип.. 2. – С.136-145.
Киян Л.Ф. Визначний діяч української освіти; До 150-річчя з дня народження М.П. Драгоманова // Початкова шк. – 1991. - №11.
Климчик Л.А. Рідна мова в контексті педагогічних поглядів М. Драгоманова // Початкова шк. – 1994. - №1.
Коваленко С. Софія Русова: педагог-просвітитель, державний діяч, вчений // Рідна школа. 2000. №8. С. 35-38.
Коваль О. Григорій Ващенко творець української виховно-освітньої системи // Рідна школа. 1993. № 3. С. 2-8.
Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения в 2 т. – М., 1982.
Коменский Я.А., Локк Д., Руссо Ж.-Ж., Песталоцци И.Г. Педагогическое наследие./ Сост. В.М.Кларин, А.Н.Джуринский. – М., 1988.
Круглашов А.М. Михайло Драгоманов про історичну долю та завдання освіти на Україні // Рад. шк. – 1991. – №8.
Марценюк С. Педагогічні погляди Арістотеля // Рідна шк. – 1991. – №10.
Народна педагогіка: світовий досвід /Укладач А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. «Знання-Прес». – 2003. – 134с.
Олексєєва О. Виховання французьких учнів як громадян європейської інтеграції // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2002. Вип. 4. – С.174-180.
Пшеврацька О. Мудрість влади педагога: Проблеми особистості педагога у психолого-педагогічній спадщині В.Сухомлинського та С.Русової. //Світло. – 1999. №1. – С. 5-10.
Савченко О. Реформування змісту шкільної освіти у контексті педагогічної спадщини Василя Сухомлинського //Поч.. школа. – 1999. №9. – С. 1-4.
Ткачук А.П. Апостол правди і науки (національно-культурна концепція Михайла Драгоманова) // Рідна шк. – 1994. - №3-4.
Третяков В. Погляди Платона на проблеми виховання // Рідна школа. – 1993. – №9. – С. 74-75.
Хижняк З.І. Маньківський В.К. Історія Києво-Могилянської академії. – К.: Видавничий дім «КМ Академія», 2003. – 184с.
Френе С. Избранные педагогические сочинения. –М., 1990.
Цюпа І. Василь Сухомлинський: Добротворець. – К.: Рад. шк., 1985. – 216 с.
Юммель Ш. Аристотель. Портрет педагога //Перспективы: Вопросы образования. – 1990. – №2. – С. 150-160.13PAGE 15


13PAGE 141215
15

Приложенные файлы

 • doc 134523
  Размер файла: 163 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий