учет

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУРеєстр. №
ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

тестовий підсумковий контроль

з дисципліни «Бухгалтерський облік»

статус дисципліни нормативна

для студентів напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика»
6.030504 «Економіка і підприємництво»
6. 030507 «Маркетинг»
6.030508 «Фінанси і кредит» за професійним
спрямуванням «Оподаткування»
6. 030508 «Фінанси і кредит» за професійним
спрямуванням «Фінанси»


галузі знань 0305 Економіка і підприємництво

факультетів економіки і міжнародних економічних відносин


Курс 3

Семестр 5ХЕРСОН 2016
Засоби контролю якості знань студентів (тестовий підсумковий контроль) з дисципліни Бухгалтерський облік» для студентів ІІІ курсу напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика»; 6.030504 «Економіка і підприємництво»; 6. 030507 «Маркетинг»; 6.030508 «Фінанси і кредит» за професійним спрямуванням «Оподаткування»; 6. 030508 «Фінанси і кредит» за професійним спрямуванням «Фінанси» галузі знань 0305 Економіка та підприємництво.


Укладач Л.І. Бойко. – Херсон, ХНТУ, 2016 – 36 с.

Рецензент: к.е.н., доцент Чебан Т.М.

Затверджено
на засіданні кафедри обліку і аудиту
протокол № від
Завідувач кафедри обліку і аудиту
__________________ О.А. Сарапіна

Вступ

В ринкових умовах господарювання основним завданням управління є формування у бухгалтера принципово нової філософії, що передбачає прозорість процесу обліку і його цільову орієнтацію на забезпечення ефективності управління господарською діяльністю підприємства.
Модель облікової системи залежить від поставлених перед управлінням завдань, форми (централізованої чи децентралізованої) та структури організації підприємства, форми власності, виду діяльності, рівня комп'ютеризації обліку та інших факторів.
Методику ведення бухгалтерського обліку чітко регламентовано Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" та Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
Без розуміння основних принципів бухгалтерського обліку, особливостей відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку та формування фінансової звітності жоден економіст, фінансист, менеджер не може бути фахівцем високого кваліфікаційного рівня.
Мета вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік» - опанування теорії і практики ведення обліку відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" та Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку на підприємствах різних форм власності.
Після вивчення курсу студент повинен набути знань щодо організації і ведення обліку активів, пасивів, доходів і витрат підприємства на підставі використання прогресивних форм і національних стандартів.
Тестові завдання з дисципліни «Бухгалтерський облік» призначені для проведення підсумкового контролю знань та контролю залишкових знань студентів.Критерії оцінювання тестових завдань

Результати відповідей студента зазначаються у вигляді:
Відсоток правильних відповідей;
Оцінка за національною шкалою;
Оцінка за шкалою ЕСТS

Оцінювання здійснюється за критеріями

Відсоток правильних відповідей
Оцінка


за національною шкалою
за шкалою ЕСТS

90-100
Відмінно
А

82-89
Добре
В

74-81

С

64-73
Задовільно
D

60-63

E

35-59
Незадовільно
FX

1-34

F


При наявності в роботі студента великої кількості виправлень, перекреслень тощо, робота оцінюється незадовільною оцінкою.


Змістовий модуль1

Загальні принципи організації бухгалтерського обліку

Тема 1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і метод

1.РЕСУРСИ, ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПРИЗВЕДЕ ДО ОТРИМАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВИГОД У МАЙБУТНЬОМУ, НАЗИВАЮТЬ:
А. Зобов’язаннями
Б. Активами
В. Економічною вигодою
Г. Пасивами
2. ПОДІЯ, ЯКА ВИКЛИКАЄ ЗМІНИ В СТРУКТУРІ АКТИВІВ ТА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ, НАЗИВАЄТЬСЯ:
А. Складанням облікової політики
Б. Заповненням первинного документу
В. Господарською операцією
Г. Господарською подією
3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ОРГАНІЗАЦІЮ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ НЕСЕ:
А. Керівник підприємства
Б. Головний бухгалтер
В.Спеціаліст підприємства
Г. Спеціальний відділ
4. ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ВІДОБРАЖЕННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ Є:
А. Інвентаризація
Б. Первинні документи
В. Наказ керівника
Г. Регістри бухгалтерського обліку

5. ДЕ ВИЗНАЧЕНІ ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ?
А. У Плані рахунків
Б. У наказі про облікову політику підприємства
В. У Законі „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні”
Г. В Конституції України
6. ХТО ПРИЙМАЄ НА ПОСАДУ І ЗВІЛЬНЯЄ З ПОСАДИ ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА ПІДПРИЄМСТВА?
А. Державна районна адміністрація
Б. Керівник підприємства
В. Загальні збори колективу підприємства
Г. Державна податкова адміністрація
7. ЯКЩО ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ НЕМОЖЛИВО СКЛАСТИ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ, ТО:
А. Вони складаються після закінчення господарської операції
Б. Вони взагалі не складаються
В. Господарська операція відразу знаходить відображення в регістрах бухгалтерського обліку без складання первинного документу
Г. Операції не відображаються в регістрах бухгалтерського обліку
8. НОРМАТИВИ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ЯКІ ВИДАЮТЬСЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ВСЕРЕДИНІ КРАЇНИ НАЗИВАЮТЬСЯ:
А. Обліковою політикою підприємства
Б. Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку
В. Національними стандартами бухгалтерського обліку
Г. Законами України
Тема 2. Бухгалтерський баланс

9. ПРИЗНАЧЕННЯ ПАСИВУ:
А. Визначити, хто і в якій формі брав участь у створенні майна пдприемства;
Б. Показати предметний склад майна;
В.Дати узагальнену інформацію про господарські активи та їх джерела;
Г. Показати предметний склад джерел утворення майна

10. ВЕЛИЧИНА АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА ЗАВЖДИ:
А. Більше суми його зобов’язань і власного капіталу;
Б. Дорівнює сумі зобов’язань і власного капіталу;
В.Менше суми зобов’язань і власного капіталу;
Г. Більше суми власного капіталу підприємства

11. ВІДПОВІДНО ДО БАЛАНСУ РАХУНКИ КЛАСИФІКУЮТЬСЯ НА:
А. Аналітичні та синтетичні
Б. Активні та пасивні
В. Постійні та тимчасові
Г. Калькуляційні та комулятивні

12.БАЛАНС ПОДІЛЯЄТЬСЯ НА ДВІ ЧАСТИНИ:
А. Ліворуч показано актив, праворуч- зобов’язання;
Б. Ліворуч показано капітал, праворуч- зобов’язання;
В. Ліворуч показано актив, праворуч- права і заборгованість;
Г. Ліворуч показано зобов’язання, праворуч – актив

13.В АКТИВІ БАЛАНСУ ЗНАХОДЯТЬ СВОЄ ВІДОБРАЖЕННЯ:
А. Непогашена кредиторська заборгованість;
Б. Виробничі запаси, а також дебіторська заборгованість;
Г. Позики за товари;
Д. Зобов’язання перед бюджетом

14.ВІДОМОСТІ, ЩО НАВОДЯТЬСЯ В ПАСИВІ БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВА, ПОКАЗУЮТЬ:
А. Звідки надійшли засоби, кому за них заборгувало підприємство;
Б. Розміщення капіталу, що знаходиться в розпорядженні підприємства;
В. Обороти по рахунках бухгалтерського обліку;
Г. Залишки по рахунках бухгалтерського обліку

Тема 3. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

15 . КЛАС 2 ПЛАНУ РАХУНКІВ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО:
А. Наявність та рух грошових коштів
Б. Наявність і рух належних підприємству предметів праці, що
передбачені для обробки, переробки, використання у виробництві і
для господарських потреб
В. Стан і рух коштів різновидів власного капіталу
Г. Стан і рух розрахунків з кредиторами
16.РАХУНКИ КЛАСУ 3 Є:
А. Активними
Б. Пасивними
В. Однозначної відповіді дати не можна
Г. Активно- пасивними
17. УЗАГАЛЬНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ГРОШОВІ ДОКУМЕНТИ, КОРОТКОСТРОКОВІ ВЕКСЕЛІ ОДЕРЖАНІ І ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ:
А. В класі 9 Плану рахунків бухгалтерського обліку
Б. В класі 3 Плану рахунків бухгалтерського обліку
В. В класі 6 Плану рахунків бухгалтерського обліку
Г. В класі 5 Плану рахунків бухгалтерського обліку
18. РАХУНКИ НАСТУПНИХ КЛАСІВ Є ПАСИВНИМИ:
А. Класу 2 і класу 8
Б. Класу 4 і класу 6
В. Класу 3 і класу 9
Г. Класу 1 і класу 3
19. РАХУНКИ, ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ОБЛІКУ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА БАНКАМ ЗА ОТРИМАНІ ВІД НИХ КРЕДИТИ, ЗНАХОДЯТЬСЯ:
А. В класі 1
Б. В класі 3
В. В класі 5
Г. В класі 7
20. РАХУНКИ, ЯКІ В КІНЦІ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ ЗАКРИВАЮТЬСЯ І САЛЬДО В БАЛАНСІ НЕ ВІДОБРАЖАЄТЬСЯ, ВІДНОСЯТЬСЯ:
А. До класу 7
Б. До класу 8
В. До класу 9
Г. Всі відповіді вірні
21. СКІЛЬКІ КЛАСІВ МАЄ ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ:
А. 5
Б. 10
В. 20
Г. 9
Тема 4. Оцінювання та калькуляція.

22. ЯКЕ ВИЗНАЧЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ Є НАЙТОЧНІШИМ?
А. Інвентаризація – це спосіб періодичної перевірки господарських процесів;
Б. Інвентаризація – це перевірка відповідності фактичної наявності активів та фінансових зобов’язань даним бухгалтерського обліку;
В. Інвентаризація – це спосіб упорядкування складського господарства;
Г. Інвентаризація – це спосіб зберігання майна

23. ПРИНЦИП РАПТОВОСТІ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ПОВ'ЯЗАНИЙ З:
А.Неочікуваною для матеріально-відповідальної особи перевіркою фактичної наявності майна, що знаходиться в підзвіті;
Б.Безсистемним переходом від об’єкта до об’єкта при проведенні інвентаризації;
В. Опломбуванням складських приміщень;
Г. Звіркою фактичної наявності засобів з даними бухгалтерського обліку

24. ЯКИЙ З ЕЛЕМЕНТІВ МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ:
А. Інвентаризацію;
Б. Калькуляцію;
В. Оцінку;
Г. Документацію
25. ЗА ОРГАНІЗАЦІЮ, ПРОВЕДЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНИЙ СТАН ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ ВІДПОВІДАЄ:
А. Керівник;
Б. Головний бухгалтер;
В. Головний економіст;
Г. Касир

26. ІНВЕНТАРИЗАЦІЮ ПРОВОДЯТЬ:
А. За присутності матеріально-відповідальної особи та з повним складом інвентаризаційної комісії;
Б. Без матеріально-відповідальної особи;
В. За присутності матеріально-відповідальної особи та з неповним складом інвентаризаційної комісії;
Г. Матеріально- відповідальна особа проводить інвентаризацію самостійно

КАЛЬКУЛЯЦІЯ - ЦЕ:
А. Групування витрат за статтями;
Б. Обчислення собівартості одиниці продукції за встановленою номенклатурою витрат;
В. Групування витрат за елементами;
Г. Групування витрат за статтями і елементами витрат

28.СКЛАД ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ ЗАТВЕРДЖУЄТЬСЯ:
А. Протоколом;
Б. Звітом;
В. Приписом судово- слідчих органів;
Г. Наказом

29. ДО СКЛАДУ ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ НЕ МОЖНА ВКЛЮЧАТИ:
А. Головного бухгалтера;
Б. Керівника;
В. Метеріально-відповідальну особу;
Г. Економіста

Тема 5. Документація та інвентаризація, техніка і форми бухгалтерського обліку

30. БУХГАЛТЕРСЬКІ РЕГІСТРИ ЗА РОЗМІЩЕННЯМ ІНФОРМАЦІЇ ПОДІЛЯЮТЬ НА:
А. Ручні та електронні;
Б. Комп’ютерні та автоматизовані;
В. Однобічні та двобічні;
Г. Систематизовані та хронологічні

31.ПРИ ЖУРНАЛЬНО-ОРДЕРНІЙ ФОРМІ ОБЛІКУ БАЛАНС СКЛАДАЄТЬСЯ ЗА ДАНИМИ ЗАЛИШКІВ У:
А. Журналах ордерах;
Б. Головній книзі;
В. Оборотній відомості за синтетичними рахунками;
Г. Мемореальних ордерах

32.ПІД ОБЛІКОВИМ РЕГІСТРОМ РОЗУМІЮТЬ:
А. Первинні документи;
Б. Звітні форми;
В. Журнали-ордери;
Г. Регістри синтетичного та аналітичного обліку
33.БУХГАЛТЕРСЬКІ РЕГІСТРИ ЗА СПОСОБОМ ЇХ ЗАПОВНЕННЯ ПОДІЛЯЮТЬСЯ НА:
А. Ручні та машинні;
Б. Систематизовані та хронологічні;
В. Синтетичні та аналітичні;
Г). Безсистемні та системні

34. В АНАЛІТИЧНИХ ОБЛІКОВИХ РЕГІСТРАХ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ НАСТУПНІ ВИМІРНИКИ:
А. Грошові;
Б. Трудові;
В. Натуральні;
Г. Усі вищеперчислені
Змістовий модуль 2

Бухгалтерський облік у підприємницькій діяльності

Тема 6. Облік необоротних активів

35. ОБ’ЄКТИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ СПИСУЮТЬ ПО КРЕДИТУ РАХУНКУ 10 „ОСНОВНІ ЗАСОБИ” ЗА:
А. Балансовою вартістю
Б. Залишковою вартістю
В. Амортизаційною вартістю
Г. Ліквідаційною вартістю
36. МЕТОД АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ:
А. Підприємство обирає самостійно
Б. Встановлюється централізовано
В. Встановлюється податковою службою
Г. Встановлюється засновниками підприємства
37. У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ АМОРТИЗАЦІЮ НАРАХОВУЮТЬ:
А. Щоденно
Б. За кожний місяць
В. За кожний квартал
Г. При складанні річної звітності
38. ДЛЯ СПИСАННЯ ОБ’ЄКТА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ВНАСЛІДОК ЇХ ЛІКВІДАЦІЇ СКЛАДАЮТЬ:
А. Накладну
Б. Лімітно-забірну картку
В. Акт
Г. Податкову накладну
39. ЩО З ПЕРЕЛІЧЕНОГО НИЖЧЕ НЕ Є ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ:
А. Будівля
Б. Багаторічні насадження
В. Грошові кошти
Г. Споруди
40. ЯКА З ВІДОБРАЖЕНИХ В ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ІЗ ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ОБЄКТА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, ПОБУДОВАНОГО ПІДПРИЄМСТВОМ ГОСПОДАРСЬКИМ СПОСОБОМ, Є ПАРАВИЛЬНОЮ?
А. Д-т 121 К-т 154
Б. Д-т 103 К-т 151
В. Д-т 10 К-т 46
Г. Д-т 10 – К-т 63
41. ЯКЕ П(С)БО РЕГЛАМЕНТУЄ МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОСНОВНІ ЗАСОБИ:
А. П(С)БО 2
Б. П(С)БО 8
В. П(С)БО7
Г. П(С)БО 9
42. ЯКІ З ПЕРЕЛІЧИНИХ ВИТРАТ НЕ ПОВИННІ ВКЛЮЧАТИСЬ ДО ПЕРВІСНОЇ ВАРТОСТІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ:
А. Суми, що сплачуються постачальникові активу
Б. Витрати на установку
В. Витрати на навчання персоналу
Г. Витрати на монтаж
43. ЯКИЙ З ПЕРЕЛІЧЕНИХ СУБРАХУНКІВ НЕ ПОВ'ЯЗАНИЙ З ОБЛІКОМ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
А. 101
Б. 104
В. 112
Г.109
44. ЯКИЙ З ПЕРЕЛІЧЕНИХ МЕТОДІВ НЕ НАЛЕЖИТЬ ДО МЕТОДІВ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ:
А. Прямолінійний
Б. Індексний
В. Виробничий
Г. Кумулятивний

Тема 7. Облік запасів

45. ДЛЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗАПАСІВ ВИКОРИСТОВУЮТЬ РАХУНКИ:
А. 1-го класу
Б. 2-го класу
В. 6-го класу
Г. 3-го класу
46. ДО ПЕРВІСНОЇ ВАРТОСТІ ЗАПАСІВ НЕ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ:
А. Сума ввізного мита
Б. Сума непрямих податків
В. Відсотки за користування позиками на придбання запасів
Г. Суми сплачені постачальника по транспортно-заготівельним витратам
47. ЗАПАСИ ЗАРАХОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА:
А. За ринковою вартістю
Б. Первісною вартістю
В. Залишковою вартістю
Г. Справедливою вартістю
48. П(С)БО 9 НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ НА ОБЛІК:
А.Готової продукції
Б. Фінансових активів
В. Виробничих запасів
Г. Сировини і матеріалів
49. НАДХОДЖЕННЯ ЗАПАСІВ ВІДОБРАЖАЄТЬСЯ ЗА:
А. Д-т 20
Б. К-т20
В. Д-т 10
Г. Д-т 15
50. ВИБУТТЯ ЗАПАСІВ ВІДОБРАЖАЄТЬСЯ ЗА:
А. Д-т 20
Б. К- т 20
В. К-т 12
Г. К-т 10
51. ОБЛІК ТОВАРІВ ВЕДЕТЬСЯ НА РАХУНКУ:
А. 20
Б. 22
В. 28
Г. 26
52. ОБЛІК МШП ВЕДЕТЬСЯ НА РАХУНКУ:
А. 20
Б. 22
В. 26
Г. 28
53. МЕТОД ОЦІНКИ ВИБУТТЯ ЗАПАСІВ, ЗА ЯКОЮ ПЕРЕДУСІМ ПРОВОДИТЬСЯ СПИСАННЯ ЗАПАСІВ, ЯКІ ПРИДБАНІ ОСТАННІМИ НАЗИВАЄТЬСЯ:
А. ФІФО
Б. ЛІФО
В. Середньозваженої собівартості
Г. Нормативних витрат
54. МЕТОД ОЦІНКИ ВИБУТТЯ ЗАПАСІВ, ЗА ЯКОЮ ПЕРЕДУСІМ ПРОВОДИТЬСЯ СПИСАННЯ ЗАПАСІВ, ЯКІ ПРИДБАНІ ПЕРШИМИ НАЗИВАЄТЬСЯ:
А. ФІФО
Б. Ідентифікаційний
В. ЛІФО
Г. Середньозваженої собівартості
55. ДЕБЕТОВЕ САЛЬДО ЗА РАХУНКОМ 23 – ЦЕ:
А. Залишок незавершеного виробництва
Б. Залишок товарів на складі
В. Залишок готової продукції
Г. Залишок запасів на складі
56. НА РАХУНКУ 26 ВЕДЕТЬСЯ ОБЛІК:
А. Виробничих запасів
Б. Товарів
В. Готової продукції
Г. Сировини і матеріалів
Тема 8. Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості

57. ПРОДАЖ ТОВАРІВ, РОБІТ АБО ПОСЛУГ ВІДОБРАЖАЄТЬСЯ ЗАПИСОМ:
А. Д-т 36 - К-т 70
Б. Д-т 36 - К-т 71
В. Д-т 36 - К-т 72
Г. К-т 70- К-т 36

58. ПОГАШЕННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПОКУПЦІВ ГРОШОВИМИ КОШТАМИ ВІДОБРАЖАЄТЬСЯ ТАКИМ ЗАПИСОМ:
А. Д-т 30- К-т 37
Б. Д-т 30- К-т 38
В. Д-т 30- К-т 36
Г. Д- т 36- К-т 30

59. ВИДАЧА ГРОШОВИХ КОШТІВ ІЗ КАСИ ПІДЗВІТНІЙ ОСОБІ ВІДОБРАЖАЄТЬСЯ ТАКИМ ЗАПИСОМ:
А. Д-т 30- К-т 372
Б. Д-т 372 - К-т 31
В. Д-т 372 - К-т 30
Г. Д-т 311 – К-т 372

60. У ПРИМІТКАХ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ НЕОБХІДНО РОЗКРИВАТИ ТАКУ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ:
А. Склад і суми статті Балансу „Інша поточна дебіторська заборгованість”
Б. Метод визначення величини резерву сумнівних боргів
В. Перелік дебіторів і суми довгострокової дебіторської заборгованості
Г. Всі відповіді вірні

61. ДОГОВІР МОЖЕ БУТИ УКЛАДЕНО:
А. Шляхом складання одного документа підписаного сторонами
Б. Шляхом обміну листами підписаними сторонами
В. Шляхом обміну телефонограмами підписаними сторонами
Г. Шляхом обміну наказами по підприємству

62. ЩО ОЗНАЧАЄ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ЗАПИС Дт31 Кт 36 ?
А. Одержані векселі в оплату за реалізовану продукцію
Б. Видані векселі на вартість продукції
В. Надходження грошей від покупців
Г. Списання коштів з поточного рахунку

63. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ВІДОБРАЖАЄТЬСЯ:
А. В активі балансу
Б. В пасиві балансу
В. В балансі не відображається
Г. Тільки в примітках до фінансової звітності

64. БЕЗНАДІЙНА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ СПИСУЄТЬСЯ ЗА РАХУНОК:
А. Собівартості продукції
Б. Головного бухгалтера
В. Фінансових результатів підприємства
Г. Керівництва підприємством

65. ПРИ РОЗРАХУНКАХ ІЗ ІНОЗЕМНИМИ ПОКУПЦЯМИ ПІДПРИЄМСТВО-ПОКУПЕЦЬ МАЄ ОТРИМАТИ РОЗРАХУНКОВІ ДОКУМЕНТИ:
А. Комерційні документи (рахунки, інвойс), транспортні накладні, платіжні документи на перерахування сум митних установ
Б. Товарно - транспортні накладні
В.Векселі
Г. Платіжні дорпучення
Тема 9. Облік фінансових інвестицій

66. ФІНАНСОВЕ ІНВЕСТУВАННЯ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДПРИЄМСТВОМ У ТАКИХ ФОРМАХ:
А. Внесення капіталу до статутних фондів спільних підприємств
Б. Внесення капіталу в дохідні види грошових інструментів
В. Внесення капіталу в дохідні види фондових інструментів
Г. Всі відповіді вірні

67. ФОРМУВАННЯ ПЕРВІСНОЇ ВАРТОСТІ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ ЗАЛЕЖИТЬ:
А. Від способу оцінки
Б. Способу придбання
В. Комісійної винагороди
Г. Відсотків за кредит
68. ЗА ФОРМОЮ ВКЛАДЕНЬ ДОВГОСТРОКОВІ ІНВЕСТИЦІЇ ПОДІЛЯЮТЬСЯ:
А. На довгострокові
Б. Позикові і пайові
В. Засновницькі
Г. Неоплачені

69.ЯКИЙ НОМЕР МАЄ ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ „ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ”
А. П(С)БО 11
Б. П(С)БО 10
В. П(С)БО 12
Г. П)С)БО 16

70. СОБІВАРТІСТЬ ФІ
·НАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ З УРАХУВАННЯМ ЧАСТКОВОГО ЇЇ СПИСАННЯ ВНАСЛІДОК ЗМЕНШЕННЯ КОРИСНОСТІ, ЯКА ЗБІЛЬШЕНА (ЗМЕНШЕНА) НА СУМУ НАКОПИЧЕНОЇ АМОРТИЗАЦІЇ ДИСКОНТУ (ПРЕМІЇ), - ЦЕ:
А. Ринкова вартість
Б. Амортизована собівартість
В. Справедлива вартість
Г. Ліквідаційна вартість

71. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ В БАЛАНСІ ВХОДЯТЬ ДО РОЗДІЛУ:
А. Оборотні активи
Б. Необоротні активи
В. Витрати майбутніх періодів
Г. Поточні зобов’язання

72. АКТИВИ, ЯКІ УТРИМУЮТЬСЯ ПІДПРИЄМСТВОМ З МЕТОЮ ЗБІЛЬШЕННЯ ПРИБУТКУ, - ЦЕ:
А. Нематеріальні активи
Б. Оборотні активи
В. Фінансові інвестиції
Г. Основні засоби

73. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ КЛАСИФІКУЮТЬ ЗА ОЗНАКАМИ НА ТАКІ:
А. Річні
Б. Короткострокові
В. Поточні і довгострокові
Г. Середньострокові

74. ВИБЕРІТЬ ВИЗНАЧЕННЯ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ДОВГОСТРОКОВИХ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ (ПАЙОВИХ):
А. Приносять дохід у вигляді відсотків
Б. Приносять дохід у вигляді дивідендів
В. Утримуються інвестором до строку погашення
Г. Приносять дохід у вигляді премій

75. ЗАЛЕЖНО ВІД ЧОГО ВЕДЕТЬСЯ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ:
А. Методу
Б. Місценадходження фінансових інвестицій
В. Ознак
Г. Вартості

76. ОСНОВНОЮ ОЦІНКОЮ В ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВЕСТОРА ПРИ ПРИДБАННІ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ПОСТАНОВЦІ НА ОБЛІК Є ОЦІНКА ЦІННИХ ПАПЕРІВ:
А. За ринковою вартістю
Б. Фактичною собівартістю
В. Первісною вартістю
Г. Амортизаційною вартістю

77. ЗА ДЕБЕТОМ РАХУНКА 14 „ДОВГОСТРОКОВІ ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ” ВІДОБРАЖАЮТЬ:
А. Їх вибуття
Б. Вартість і одержання дивідендів від об'єкта інвестування
В. Загальні внески засновників
Г. Їх нарахування


Тема 10. Облік власного капіталу

78. ЩО ТАКЕ СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА ?
А. Загальний розмір капіталу, внесеного всіма учасниками, а також частка кожного учасника (засновника)
Б. Загальна номінальна вартість всіх акцій
В. Вартість майна господарського товариства
Г. Вартість необоротних активів підприємства

79. ЯКІ ІСНУЮТЬ ВИДИ ВНЕСКІВ ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ?
А. Майно, цінні папери, права на користування природними ресурсами, грошові кошти
Б. Кредиторська заборгованість
В. Кредити банківські
Г. Дебіторська заборгованість

80. ЩО ТАКЕ СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА?
А. Вартість основних засобів і нормативної частини оборотних коштів
Б. Вартість майна, яка належить державі і передана певній юридичній особі на час існування підприємства
В. Загальний розмір капіталу, внесеного трудовим колективом
Г. Вартість необоротних активів

81. ЩО НЕ ВІДНОСЯТЬ ДО ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ?
А. Статутний капітал
Б. Пайовий капітал
В. Податкові зобов’язання
Г. Прибуток

82.СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ВІДОБРАЖАЄТЬСЯ:
А. В активі балансу
Б. В пасиві балансу
В. В балансі не відображається
Г. В звіті про рух грошових коштів

83. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ НЕ ЯВЛЯЄ СОБОЮ:
А. Частину капіталу, яка використовується для покриття непередбачених збитків
Б. Частину капіталу, яка спрямовується на виплату боргів при ліквідації підприємства
В. Частину капіталу, яка використовується для погашення поточної дебіторської заборгованості
Г. Частину капіталу, яка використовується для покриття втрат в майбутньому

84. ЯКА З НАВЕДЕНИХ КОРЕСПОНДЕНЦІЙ РАХУНКІВ ВІДОБРАЖАЄ ЗДІЙСНЕННЯ ВІДРАХУВАННЯ ДО РЕЗЕРВНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА:
А. Д-т 443 К-т 43
Б. Д-т 43 К-т 43
В. Д-т 442 К-т 43
Г. Д-т 43 – К-т 442

85. ЯКА З НАВЕДЕНИХ КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ВІДОБРАЖАЄ СПИСАННЯ ПРИБУТКУ, ВИКОРИСТАНОГО У ЗВІТНОМУ ПЕРІОДІ:
А. Д-т 442 К-т 443
Б. Д-т 441 К-т 443
В. Д-т 443 К-т 442
Г. Д-т 442 К-т 441

86. НЕРОЗПОДІЛЕНИЙ ПРИБУТОК ЦЕ:
А. Сума прибутку, що постійно інвестується у виробництво та використовується тільки у крайніх випадках для подолання непередбачених збитків
Б. Прибуток, що залишається після виплати доходів власникам та формування резервного капіталу
В. Сума прибутку, реінвестована у підприємство
Г. Прибуток, що направляється для покриття збитків

87. РАХУНОК 44 „НЕРОЗПОДІЛЕНІ ПРИБУТКИ” НЕ КОРЕСПОНДУЄ ЗА ДЕБЕТОМ З КРЕДИТОМ РАХУНКА:
А. 41
Б. 43
В. 48
Г. 79

88. ВИЛУЧЕНИЙ КАПІТАЛ - ЦЕ:
А. Капітал, вилучений після ліквідації підприємства
Б. Грошові кошти, що розподіляються між керівниками після ліквідації підприємства
В. Фактична собівартість акцій власної емісії або часток викуплених акціонерним товариством у його учасників
Г. Грошові кошти, внесені засновниками підприємства

89. ОБЛІК ВИЛУЧЕНОГО КАПІТАЛУ ВЕДЕТЬСЯ НА ПІДСТАВІ:
А. Платіжних доручень
Б. Видаткового касового ордера
В. Прибуткового касового ордера
Г. Всі відповіді вірні

Тема 11. Облік зобов'язань
90. ЩО НЕ Є ОСНОВНИМ КРИТЕРІЄМ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОСТАЧАЛЬНИКА:
А. Діяльність підприємства на ринку цінних паперів
Б. Якість продукції, що випускається
В. Попит на продукцію
Г. Випуск продукції

91. ДО КРЕДИТІВ СУБ’ЄКТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НАЛЕЖИТЬ КРЕДИТ:
А. Іпотечний
Б. Споживчий
В. Міжбанківський
Г. Страховий

92. ЯКИЙ З НАВЕДЕНИХ ДОКУМЕНТІВ НЕ ПОДАЄТЬСЯ ПРИ ОФОРМЛЕННІ КРЕДИТУ, КОЛИ КЛІЄНТ НЕ ВПЕРШЕ ЗВЕРТАЄТЬСЯ ДО ЦЬОГО БАНКУ:
А. Бізнес-план
Б. Лист про надання кредиту
В. Установчий договір
Г. Документи, що гарантують повернення кредиту

93. ЯКИЙ РАХУНОК ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ, ПОВ’ЯЗАНИХ З НАРАХУВАННЯМ ТА СПЛАТОЮ ВІДСОТКІВ:
А. 684 "Розрахунки за відсотками"
Б. 92 «Адміністративні витрати»
В. 91 "Загальновиробничі витрати"
Г. 951 "Відсотки за кредит"

94. ЩО ОЗНАЧАЄ КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ Д-т 951 К-т 684:
А. Проведено відрахування відсотків
Б. Сплачено відсоток за користування кредитом
В. Списано на фінансовий результат перераховані відсотки за перший рік
Г. Відображено відсотки за кредит за перший рік

95. ЯКИЙ З ДОКУМЕНТІВ НЕ НАЛЕЖИТЬ ДО ДОКУМЕНТАЦІЇ ОПЕРАЦІЙ З ДОВГОСТРОКОВИХ ПОЗИК:
А. Виписка банку
Б. Вексель
В. Акт переоцінки
Г. Платіжне доручення

96. ЯКА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ОЗНАЧАЄ: НАРАХОВАНО КОМІСІЙНІ БАНКУ:
А. Д-т 951 К-т 311
Б. Д-т 951 К-т 684
В. Д-т 685 К-т 311
Г. Д-т 951 К-т 685

97. ЩО НЕ МОЖЕ БУТИ ПРЕДМЕТОМ ЗАСТАВИ:
А. Цінні папери, що належать позикодавцю на правах власності
Б. Національні культурні та історичні цінності, що є державною власністю
В. Основні засоби
Г. Оборотні активи

98. СКІЛЬКИ ВІДСОТКІВ СТАНОВИТЬ ЧАСТКА ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПОЗИЧАЛЬНИКА У ФІНАНСОСУВАННІ ПРОЄКТУ:
А. 3О %
Б. 40 %
В. 70 %
Г. 50%

99. ЯКИЙ З ВИДІВ КРЕДИТУ НЕ МОЖНА ВІДНЕСТИ ДО КРИТЕРІЮ ЗАБЕСПЕЧЕННЯ:
А. Забезпечений заставою
Б. Ломбардний
В. Лізинговий
Г. Страховий

100. ЯКА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ОЗНАЧАЄ: ПЕРЕВЕДЕНО КОРОТКОСТРОКОВИЙ КРЕДИТ БАНКУ, ОТРИМАНИЙ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ (У ЧАСТИНІ, ЩО ЇЇ ПОГАШАЮТЬ НЕ РАНІШЕ НІЖ ЗА ДВАНАДЦЯТЬ МІСЯЦІВ):
А. Д-т 602 К-т 604
Б. Д-т 602 К-т 502
В. Д-т 502 К-т 602
Г. Д-т 602 К-т 312

Тема 12. Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу
101. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ВИПЛАЧУЄТЬСЯ:
А. Всім громадянам України
Б. Працівникам підприємства за кількість відпрацьваних годин
В. Всім працівникам підприємства
Г. Працівникові підприємства за виконану ним роботу

102. ДОДАТКОВА ЗАРОБІТНА ПЛАТА ВИПЛАЧУЄТЬСЯ:
А. Тільки директору
Б. Всім, крім директора
В. Тільки адміністративно-управлінському персоналу
Г. Працівникам підприємства на підставі відповідних документів

103. ЯКИЙ ДОКУМЕНТ Є ПЕРВИННИМ ДЛЯ НАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКУ, ДЛЯ ЯКОГО НАРАХОВУЄТЬСЯ ЗАРОБІТНА, ВИХОДЯЧИ З ОКЛАДУ:
А. Табель робочого часу
Б. Наказ директора про прийняття працівника на роботу з вказаним окладом
В. Письмова розписка начальника відділу про виконану роботу
Г. Наряд на виконану роботу

104. ЗА ЯКИЙ ПОДАТКОВИЙ ПЕРІОД СКЛАДАЄТЬСЯ ДОВІДКА ЗА ФОРМОЮ 1ДФ:
А, За місяць
Б За квартал
В. За 9 місяців
Г. За рік

105. ПІДСТАВОЮ ДЛЯ НАРАХУВАННЯ ЛІКАРНЯНИХ Є:
А. Наказ директора
Б. Лікарняний лист
В. Довідка з лікарні про надані хворому послуги
Г. Розрахунково-платіжна відомість

106. ПРАЦІВНИК МАЄ ПРАВО ПІТИ У ВІДПУСТКУ:
А. Коли йому заманеться
Б. Тільки після відпрацьованих 11 місяців
В. Тільки після відрацьованих 6 місяців
Г. Тільки згідно з графіка черговості відпусток

107. ЧИ МАЄ ПРАВО ОСОБА ВІКОМ ДО 18 РОКІВ ОТРИМАТИ ГРОШОВУ КОМПЕНСАЦІЮ ЗА НЕВИКОРИСТАНУ ВІДПУСТКУ:
А. Так, має
Б. Так, але тільки за згодою батьків
В. Ні, не має взагалі
Г. Має, тільки за згодою з керівництвом

108. ВИТРАТИ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ НАЧАЛЬНИКА ЦЕХУ МИ МАЄМО ПРАВО ВІДНЕСТИ НА РАХУНОК:
А. 23
Б. 91
В. 92
Г. 93

109. ЯК ТРЕБА ВІДОБРАЗИТИ НА РАХУНКАХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТАКУ ОПЕРАЦІЮ: УТРИМАНО ЗБІР НА ОБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО АПАРАТУ:
А. Д-т 661 К-т651
Б. Д-т 92 К-т 651
В. Д-т 651 К-т 311
Г. Д- т 91 – К-т 651

110. ЯКА БУХГАЛТЕРСЬКА ПРОВОДКА НЕ СТОСУЄТЬСЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ:
А. Д-т 661 К-т 651
Б. Д-т 93 К-т 641
В. Д-т 301 К-т 311
Г.Д-т 661 – К-т 301

111. ВИПЛАЧЕНО ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ ДИРЕКТОРУ ПІДПРИЄМСТВА:
А. Д-т 661 К-т 92
Б. Д-т 92 К-т 661
В. Д-т 661 К-т 301
Г. Д-т 92 – К-т 301

Тема 13. Облік витрат діяльності підприємства

112. ОКРЕМИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ ВИТРАТ Є:
А. Основні засоби
Б. Витрати грошей
В. Матеріальні витрати
Г. Витрати майбутніх періодів

113. ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ ЗА ЕЛЕМЕНТАМИ ВІДОБРАЖАЮТЬ У:
А. Балансі підприємства
Б. Звіті про фінансові результати
В. Примітках до річної фінансової звітності
Г.Звіті про рух грошових коштів

114. ЕКОНОМІЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ ВИТРАТ – ЦЕ:
А.Економічно однорідний вид витрат
Б. Стаття витрат
В. Заборгованість кредиторам
Г. Заборгованість дебіторів

115. ВИТРАТИ ЗА ЕКОНОМІЧНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ ВІДОБРАЖАЮТЬ НА РАХУНКАХ:
А. Класу 2
Б. Класу 3
В. Класу 8
Г. Класу 9

116. ВИТРАТИ ЗА ЕЛЕМЕНТАМИ СПИСУЮТЬ У ДЕБЕТ РАХУНКІВ:
А. 10 «Основні засоби»
Б. 23 «Виробництво»
В.30 «Каса»
Г.91 «Загальновиробничі витрати»

117. ПРЯМІ ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ ПО ДЕБЕТУ РАХУНКІВ:
А. 10 «Основні засоби»
Б. 23 «Виробництво»
В. 91 «Загальновиробничі витрати»
Г. 92 «Загальновиробничі витрати»

118. ДО ФІНАНСОВИХ ВИТРАТ ВІДНОСЯТЬ:
А. Амортизацію основних засобів
Б. Вартість використаних матеріалів
В. Відсотки за користуванням банківським кредитом
Г. Суми нарахованої заробітної плати

119. ЗАЛЕЖНО ВІД ВПЛИВУ ОБСЯГІВ ВИРОБНИЦТВА НА ЗМІНУ ВИТРАТ РОЗРІЗНЯЮТЬ:
А. Змінні та постійні витрати
Б. Прямі та непрямі витрати
В. Прямі та комплексні витрати
Г. Змінні та калькуляційні

120. ДО ВИРОБНИЧОЇ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ НЕ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ:
А. Прямі витрати на оплату праці
Б. Загальновиробничі витрати
В. Прямі витрати матеріалів
Г.Відрахування ЄСВ

Тема 14. Облік доходів і фінансових результатів

121. НОРМИ П(С)БО 15 ПОШИРЮЮТЬСЯ:
А. На доходи підприємств від звичайної діяльності
Б. Доходи підприємств від звичайної діяльності: реалізації продукції (товарів, інших активів); надання послуг; отриманого цільового фінансування; використання активів підприємства іншими сторонами, результатом чого є отримання відсотків, роялті та дивідендів
В. Доходи підприємств від звичайної діяльності, реалізацію цінних паперів, договори оренди
Г.На доходи підприємства від надзвичайної діяльності

122. ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ДОХОДУ НЕОБХІДНЕ:
А. Збільшення активу або зменшення зобов'язань, які зумовлюють збільшення власного капіталу
Б. Надходження активу
В. Зменшення зобов'язань, які зумовлюють збільшення власного капіталу
Г. Збільшення власного капіталу

123. ДОХІД, ПОВ'ЯЗАНИЙ З НАДАННЯМ ПОСЛУГ, МАЄ ВИЗНАВАТИСЬ:
А. Виходячи зі ступеня завершеності операцій з надання послуг на дату балансу
Б. Тільки в сумі витрат, пов'язаних із цим фінансуванням, причому в тих періодах, коли ці витрати виникли
В. Якщо є можливість надходження економічних вигід
Г. Якщо є можливість залучати кошти зацікавлених організацій

124. ВІДСОТКИ ЦЕ:
А. Плата за використання грошових коштів, їх еквівалентів або сум, заборгованих підприємству
Б. Платежі за використання нематеріальних активів підприємства (патентів, торговельних марок, авторського права, програмних продуктів)
В. Частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками) відповідно до частки їхньої участі у власному капіталі підприємства
Г. Платежі за використання необоротних активів підприємства

125. ДОХІД ВІД ЦІЛЬОВОГО ФІНАНСУВАННЯ МАЄ ВИЗНАВАТИСЬ:
А. Виходячи зі ступеня завершеності операцій з надання послуг
Б. Якщо є можливість надходження економічних вигід
В. Тільки в сумі витрат, пов'язаних із таким фінансуванням, причому в тих періодах, коли ці витрати виникли
Г. Тільки при виконанні кошторису

126. РОЯЛТІ ЦЕ:
А. Плата за використання грошових коштів, їх еквівалентів або сум, заборгованих підприємству
Б. Частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками) відповідно до частки їхньої участі у власному капіталі підприємства
В. Платежі за використання нематеріальних активів підприємства (патентів, торговельних марок, авторського права, програмних продуктів)
Г. Частина прибутку, що залишився в розпорядженні підприємства

127.ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ - ЦЕ:
А. Основна статутна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю
Б. Придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою еквівалентів грошових коштів
В. Діяльність, яка приводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства
Г. Діяльність, яка впливає на фінансовий стан підприємства

128. САЛЬДО НА РАХУНКУ КЛАСУ 7 Є:
А. Тимчасовим, тобто таким, що використовується для накопичення інформації про доходи за звітний період
Б. Дебетовим
В. Кредитовим
Г. Сальдо по цим рахункам може бути розгорнутим

129. ЧИ КОРИГУЄТЬСЯ ДОХІД ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ) НА ВЕЛИЧИНУ СУМНІВНОЇ І БЕЗНАДІЙНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ:
А. Так
Б. Ні
В. Ні, сума такої заборгованості визнається витратами підприємства
Г. В окремих випадках

130. ЩО ОЗНАЧАЄ ЗАПИС:
Д-т 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями" К-т 701 "Доходи від реалізації готової продукції"
Д-т 901 "Собівартість реалізованої готової продукції" К-т 26 "Готова продукція"
А. Покупцем повернено готову продукцію
Б. Реалізовано готову продукцію покупцям і одночасно списано собівартість готової продукції
В. Покупцем акцептовано платіж за реалізовану продукцію
Г. Оплачено продукцію покупцем

131. ЯКЩО ДОХІД ВІД НАДАННЯ ПОСЛУГ НЕ МОЖНА ПРАВИЛЬНО ВИЗНАЧИТИ, ТО:
А. Він відображається в розмірі визначених витрат, що підлягають відшкодуванню
Б. Дохід не визначається
В. Дохід визначається умовно
Г. Застосовуються облікові ціни

132. ВІДСОТКИ ВИЗНАЮТЬСЯ ДОХОДОМ:
А. Згідно з принципом нарахування
Б. Виходячи з бази їх нарахування, в тому звітному періоді, в якому вони виникли
В. Якщо вони виникли в звітному періоді
Г. Якщо вони були обчислені в звітному періоді

Тема 15. Фінансова звітність
133. ПЕРЕД СКЛАДАННЯМ РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ МАЄ БУТИ ПРОВЕДЕНА:
А. Переоцінка активів та зобов’язань
Б. Інвентаризація активів та зобов’язань
В. Грошова оцінка
Г. Калькуляція

134. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ СКЛАДАЄТЬСЯ ЗА:
А. Довільними формами
Б. Формами, затвердженими Міністерством фінансів України
В. Формами, затвердженими керівником підприємства
Г. Формами затвердженими податковими органами

135. У БАЛАНС ВКЛЮЧАЮТЬСЯ :
А. Залишки по рахунках бухгалтерського обліку
Б. Обороти по рахунках бухгалтерського обліку
В Залишки на позабалансових рахунках
Г.Сальдо тільки активних рахунків

136. У ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ:
А. Залишки основних засобів
Б. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
В. Залишки запасів
Г. Заборгованість перед працівниками

137. ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ ПІДПИСУЮТЬ:
А. Керівник і головний бухгалтер підприємства
Б. Головні спеціалісти підприємства
В Інспектори податкової служби
Г. Фінансовий відділ підприємства

138. СУБ’ЄКТИ МАЛОГО ПІДПРИЄМЕНИЦТВА ПОДАЮТЬ ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ У СКЛАДІ:
А. Однієї форми - баланс
Б. Двох форм – баланс і звіт про фінансові результати
В. Трьох форм – баланс, звіт про фінансові результати і звіт про рух грошових коштів
Г. Чотирьох форм - баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал

139. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ – ЦЕ:
А. Звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітній період
Б. Інформація, яка використовується всередині підприємства для прийняття управлінських рішень
В. Інформація, яка визначає належні до сплати податки
Г. Інформація, що відображає фінансовий стан підприємства


140. ІНФОРМАЦІЯ ПОДАНА У БАЛАНСІ ПІДПРИЄМСТВА ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ:
А.Оцінки структури ресурсів підприємства, їх ліквідності та платоспроможності; прогнозування майбутніх потреб в позиках; оцінки та прогнозування змін в економічних ресурсах, які підприємство ймовірно, контролюватиме в майбутньому
Б. Для оцінки прогнозу: прибутковості діяльності підприємства
В. З метою оцінки та прогнозу змін у власному капіталі
Г. Для оцінки структури доходів і витрат

141. ІНФОРМАЦІЯ ПОДАНА У ЗВІТІ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ПІДПРИЄМСТВА ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ:
А. Для оцінки та планування операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства
Б. З метою оцінки та прогнозу змін у власному капіталі
В. Для оцінки прогнозу: прибутковості діяльності підприємства
Г. Для оцінки структури доходів і витрат

142. ІНФОРМАЦІЯ ПОДАНА У ЗВІТІ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ:
А. З метою оцінки та прогнозу змін у власному капіталі
Б. З метою оцінки прогнозу: облікової політики; ризиків або непевності, які впливають на підприємство
В. Оцінки структури ресурсів підприємства, їх ліквідності та платоспроможності; прогнозування майбутніх потреб в позиках; оцінки та прогнозування змін в економічних ресурсах, які підприємство ймовірно, контролюватиме в майбутньому
Г. З метою оцінки прогнозу про ресурси та зобов’язання підприємства

143. ІНФОРМАЦІЯ ПОДАНА У ЗВІТІ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ:
А. Визначення рівня ефективності діяльності кожного із сегментів
Б. Для оцінки та планування операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства
В. З метою оцінки та прогнозу змін у власному капіталі
Г. Побудови структури джерел фінансування діяльності суб’єкта господарювання та видів витрат

144. ІНФОРМАЦІЯ ПОДАНА У ПРИМІТКАХ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ ПІДПРИЄМСТВА ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ:
А. З метою оцінки та прогнозу: облікової політики; ризиків або непевності, які впливають на підприємство, його ресурси та зобов’язання; діяльності підрозділів тощо
Б. Визначення рівня ефективності діяльності кожного із сегментів
В. Для оцінки прогнозу: прибутковості діяльності підприємства;
структури доходів і витрат
Г.Побудови структури джерел фінансування діяльності суб’єкта господарювання та видів витрат


13PAGE 15


13PAGE 142015
15

Приложенные файлы

  • doc 423303
    Размер файла: 162 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий