ЦП-ТЕСТИ-НМЦ-150питань

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ
«ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО» ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Цивільне право як наука - це:
а) сукупність правових норм;
б) система знань, ідей, теорій, концепцій та доктрин про закономірності становлення і розвитку цивільно-правових явищ;
в) сукупність суспільних відносин;
г) сукупність засобів та прийомів впливу.

Що є предметом цивільного права?
а) особисті немайнові відносини;
б) майнові відносини;
в) товарно-грошові відносини;
г) майнові та особисті немайнові відносини.

Чи застосовується цивільне законодавство до майнових відносин, заснованих на адміністративному або іншому владному підпорядкуванні однієї сторони другій, а також до податкових, бюджетних відносин?
а) не застосовується;
б) застосовується;
в) не застосовується, якщо інше не встановлено законом;
г) застосовується, якщо інше не встановлено законом.

Хто є учасниками цивільних відносин?
а) фізичні та юридичні особи;
б) фізичні, юридичні особи та держава;
в) фізичні, юридичні особи, держава та територіальні громади;
г) фізичні, юридичні особи, держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади, іноземні держави та інші суб'єкти публічного права.

. Методом правового регулювання в цивільному праві є:
а) метод цивільно-правового регулювання;
б) метод примусу;
в) імперативний метод;
г) метод заборони.

Що означає «диспозитивність» як ознака методу цивільно-правового регулювання?
а) можливість мати рівні суб'єктивні права та юридичні обов'язки;
б) можливість самостійно і вільно виявляти та формувати свою волю;
в) можливість учасників цивільних правовідносин вирішувати спори, що виникають між ними;
г) право сторін визначати характер власних взаємовідносин у межах, встановлених законом.

. Функціями цивільного права є:
а) функція соціального контролю;
б) прикладна;
в) регулятивна, охоронна, компенсаційна та превентивна;
г) охоронна, превентивна та узгодженості інтересів.

Що з перерахованого не є характеристикою принципу судового захисту цивільного права та інтересу?
а) встановлення правил, обов'язкових для сторін при укладенні та виконанні публічного договору;
б) абсолютний характер захисту;
в) наявність спеціальних органів захисту;
г) універсальність способів захисту.

. Що становить основу цивільного законодавства України?
а) Цивільний кодекс України;
б) акти Президента України;
в) Конституція України;
г) постанови Кабінету Міністрів України.

Чи мають право сторони відійти від положень актів цивільного законодавства і врегулювати свої відносини на власний розсуд?
а) ні, не мають права;
б) так, мають право;
в) так, за винятком укладення односторонніх договорів;
г) так, окрім випадків, якщо в цих актах прямо вказано про це, або якщо обов'язковість для сторін положень актів цивільного законодавства випливає з їх змісту або із суті відносин між сторонами.

Чи має акт цивільного законодавства зворотну дію у часі?
а) ні;
б) ні, крім випадків, коли він пом'якшує або скасовує цивільну відповідальність особи;
в) так;
г) так, окрім випадків, встановлених законом.

Звичаєм є:
а) правило поведінки, яке не встановлене актами цивільного законодавства, але є усталеним у певній сфері цивільних відносин;
б) правило поведінки, встановлене актами цивільного законодавства;
в) поведінка сторін при укладенні договору;
г) правило поведінки, яке зафіксоване у відповідному документі.

Що з перерахованого не є складовою цивільного законодавства відповідно до сфери правового регулювання?
а) закони;
б) страхове законодавство;
в) торговельне законодавство;
г) транспортне законодавство.

Скільки частин складають систему цивільного права України?
а) три;
б) дві;
в) п'ять;
г) шість.
Цивільна правоздатність - це:
а) здатність особи мати цивільні права;
б) здатність особи мати цивільні права та виконувати цивільні обов'язки;
в) здатність особи виконувати цивільні обов'язки;
г) здатність особи мати цивільні права та обов'язки.


Коли виникає та припиняється цивільна правоздатність?
а) виникає з моменту народження, а припиняється зі смертю;
б) виникає з досягненням 14 років, а припиняється зі смертю;
в) виникає з досягненням 16 років, а припиняється зі смертю;
г) виникає з досягненням 18 років, а припиняється зі смертю.


З якого віку фізична особа вільно обирає собі місце проживання?
а) з досягненням 16 років;
б) з досягненням 18 років, за винятком обмежень, які встановлюються законом;
в) з досягненням 14 років, за винятком обмежень, які встановлюються законом;
г) з досягненням 14 років.


Місцем проживання недієздатної особи є:
а) місце проживання її батьків;
б) місце проживання її опікуна або місцезнаходження відповідної організації, яка виконує щодо неї функції опікуна;
в) місце проживання її піклувальника;
г) місце проживання її піклувальника або місцезнаходження відповідної організації, яка виконує щодо неї функції піклувальника.

Цивільна дієздатність фізичної особи - це:
а) здатність своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати;
б) здатність своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для себе цивільні обов'язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання;
в) здатність мати цивільні права та виконувати цивільні обов'язки;
г) здатність своїми діями набувати для себе цивільних прав, самостійно їх здійснювати та виконувати цивільні обов'язки.

Можливість самостійно нести майнову відповідальність називається:
а) трансдієздатність;
б) тестаментоздатність;
в) правочиноздатність;
г) деліктоздатність.

Можливість складати заповіт і бути спадкоємцем називається:
а) дієздатність;
б) трансдієздатність;
в) тестаментоздатність;
г) правочиноздатність.

З якого віку особа є деліктоздатною?
а) з 15 років;
б) з 16 років;
в) з 14 років;
г) з 18 років.

У якому із перерахованих випадків не провадиться надання повної цивільної дієздатності?
а) у разі, якщо фізична особа досягла 16 років і працює за трудовим договором;
б) у разі, якщо неповнолітня особа записана матір'ю або батьком дитини;
в) у разі, якщо фізична особа досягла 16 років і бажає займатися підприємницькою діяльністю;
г) у разі реєстрації шлюбу фізичної особи, яка не досягла повноліття.

Неповна дієздатність належить особам:
а) від 14 до 18 років;
б) до 14 років;
в) до 15 років;
г) від 15 до 18 років

Юридичною особою є:
а) громадяни та організації;
б) особа, яка займається підприємницькою діяльністю;
в) організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку, наділена цивільною правоздатністю та дієздатністю, яка може бути позивачем та відповідачем у суді;
г) об'єднання громадян.

. Місцезнаходження юридичної особи визначається:
а) місцем її державної реєстрації, якщо інше не встановлено законом;
б) місцем її державної реєстрації;
в) місцем знаходження її постійно діючого органу;
г) місцем здійснення її підприємницької діяльності.

. Юридичні особи приватного права створюються на підставі:
а) розпорядчого акта Президента України;
б) розпорядчого акта органу державної влади;
в) розпорядчого акта органу місцевого самоврядування;
г) установчих документів.

. При ліквідації неплатоспроможної юридичної особи у першу чергу задовольняються вимоги:
а) забезпечені заставою;
б) щодо сплати податків та зборів;
в) щодо повернення вкладів членів трудового колективу до статутного фонду підприємства;
г) незабезпечені заставою.

На підставі чого діє товариство, створене однією особою?
а) статуту, затвердженого цією особою;
б) засновницького договору;
в) індивідуального установчого акта;
г) положення.

Строк державної реєстрації юридичних осіб складає:
а) не більше трьох робочих днів;
б) не більше трьох календарних днів;
в) п'ять робочих днів;
г) не більше п'яти робочих днів.

Який розмір реєстраційного збору при проведенні державної реєстрації юридичної особи?
а) п'ять неоподаткованих мінімумів доходів громадян;
б) двадцять неоподаткованих мінімумів доходів громадян;
в) один неоподаткований мінімум доходів громадян;
г) десять неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

З якого моменту юридична особа є створеною?
а) з дня її державної реєстрації;
б) з дня подачі документів на державну реєстрацію;
в) з дня затвердження статуту;
г) з дня підписання засновницького договору.

Який спосіб створення юридичної особи застосовується у випадку, коли умови її створення зафіксовані у законі у вигляді загального дозволу держави, але для виникнення конкретної організації потрібні прояв ініціативи організаторів і реєстрація у відповідному органі?
а) розпорядчий;
б) нормативно-явочний;
в) дозвільний;
г) договірний.

Об'єктами, що не можуть бути предметом цивільно-правових угод або іншим чином переходити від однієї особи до іншої, є:
а) об'єкти, що перебувають у вільному обігу;
б) об'єкти, що обмежені в цивільному обігу;
в) цінні папери;
г) об'єкти, що вилучені з цивільного обігу.

Чи можуть бути предметом цивільного обігу тварини, занесені до Червоної книги України?
а) ні;
б) лише у випадках та порядку, встановлених законом;
в) так;
г) так, якщо не будуть при цьому порушуватись правила поводження з тваринами.

Індосамент - це:
а) вид цінного паперу;
б) особа, яка передає право за цінним папером;
в) передавальний напис, вчинений на цінному папері;
г) володілець цінного паперу.

На які речі поширюється правовий режим нерухомих речей?
а) на тварин;
б) на цінні папери;
в) на неподільні речі;
г) на повітряні та морські судна.

Майно - це:
а) окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов'язки;
б) сукупність речей;
в) сукупність речей, що утворюють єдине ціле;
г) сукупність нерухомих речей.

Складові частини речі - це:
а) сукупність речей, які утворюють єдине ціле, що дає змогу використовувати його за призначенням;
б) все те, що не може бути відокремлене від речі без її пошкодження або істотного знецінення;
в) все те, що виробляється, добувається, одержується з речі або приноситься річчю;
г) все те, що може бути виділене з речі без втрати її цільового призначення.

Кому належать продукція, плоди та доходи від речі?
а) власникові речі;
б) власникові речі, якщо інше не встановлено договором або законом;
в) володільцеві речі;
г) користувачеві речі.

Чи може бути предметом застави підприємство як єдиний майновий комплекс?
а) так, якщо інше не встановлено законом або договором;
б) так;
в) ні;
г) лише у випадках і в порядку, встановлених законом.

Цінні папери, що посвідчують однакові права їх власників у межах одного випуску стосовно особи, яка бере на себе відповідні зобов'язання, називаються:
а) коносамент;
б) індосамент;
в) неемісійні цінні папери;
г) емісійні цінні папери.

Цінні папери за формою існування можна поділити на:
а) емісійні та неемісійні;
б) документарні та бездокументарні;
в) іменні та ордерні;
г) боргові та товаророзпорядчі.

Права, які особа набуває в процесі своєї діяльності, називаються:
а) комплексними;
б) придбаними;
в) абсолютними;
г) відносними.

Права, в яких особі, котра володіє особистим немайновим правом, протистоїть невизначене коло осіб, зобов'язаних утримуватися від порушення її права, називаються:
а) абсолютними;
б) відносними;
в) придбаними;
г) природженими.

Яке право забезпечує природне існування фізичної особи?
а) право на ім'я;
б) право на індивідуальність;
в) право на мирні зібрання;
г) право на сім'ю.

Яке право забезпечує соціальне буття фізичної особи?
а) право на недоторканість житла;
б) право на життя;
в) право на медичну допомогу;
г) право на опіку або піклування.

Щодо якої особи можуть проводитись медичні, наукові та інші досліди?
а) повнолітньої особи;
б) повнолітньої та дієздатної фізичної особи;
в) повнолітньої, дієздатної або особи, обмеженої в дієздатності;
г) особи, яка досягла шістнадцяти років.

З якого віку фізична особа має право на обрання лікаря та методів лікування?
а) шістнадцяти років;
б) вісімнадцяти років;
в) чотирнадцяти років;
г) п'ятнадцяти років.

У якому випадку медичні працівники мають право дати неповну інформацію про стан здоров'я фізичної особи?
а) якщо інформація про хворобу фізичної особи може погіршити стан її здоров'я або зашкодити процесові лікування;
б) у будь-якому випадку;
в) лише за дозволом головного лікаря;
г) якщо фізична особа не досягла чотирнадцяти років.

Яка особа може бути донором крові, її компонентів, органів та інших анатомічних матеріалів та репродуктивних клітин?
а) повнолітня фізична особа;
б) фізична особа, яка досягла шістнадцяти років;
в) дієздатна особа або обмежена в дієздатності;
г) повнолітня дієздатна фізична особа.

Скільки осіб необхідно для створення сім'ї?
а) дві;
б) одна;
в) три;
г) законом не встановлено.

Яка особа має право на сім'ю?
а) будь-яка фізична особа незалежно від віку та стану здоров'я;
б) повнолітня та дієздатна фізична особа;
в) фізична особа, яка досягла вісімнадцяти років;
г) фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років.

Правочин - це:
а) діяльність, що тягне за собою юридичні наслідки;
б) дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків;
в) цивільно-правовий договір;
г) контракт.Намір осіб, які вчиняють правочин, досягти правого результату називається:
а) мотив правочину;
б) правовий результат;
в) ціль правочину;
г) підстава правочину.

Наслідками недійсності правочину є:
а) одностороння реституція та відшкодування збитків і моральної шкоди;
б) двостороння реституція та відшкодування збитків і моральної шкоди;
в) заборона реституції;
г) відшкодування збитків і моральної шкоди.

До умов дійсності правочинів не належить:
а) вільне волевиявлення учасників;
б) законність;
в) обов'язкова письмова форма;
г) здатність суб'єкта на його вчинення.
Односторонній правочин - це:
а) погоджена дія двох або більше осіб;
б) погоджена дія двох осіб;
в) правочин, в якому одна сторона має права, а інша - обов'язки;
г) дія однієї сторони, яка може бути представлена однією або кількома особами.

У письмовій формі належить вчиняти правочин:
а) який повністю виконується сторонами в момент його здійснення;
б) між юридичними особами на суму, що перевищує у двадцять і більше разів розмір неоподаткованого мінімуму доходів громадян;
в) між юридичними особами незалежно від суми;
г) між фізичними особами на суму, що не перевищує у двадцять разів розмір неоподаткованого мінімуму доходів громадян.

У якій формі належить укладати правочин між фізичною та юридичною особою?
а) письмовій, крім правочинів, які повністю виконуються сторонами в момент їх вчинення
б) письмовій нотаріально посвідченій;
г) конклюдентній.
в) усній

Правочин, що пов'язаний з особливим ризиком для сторін, називається:
а) алеаторний;
б) фідуціарний;
в) біржовий;
г) каузальний.

Правочин, в якому від підстави вчинення залежить його дійсність, називається:
а) безумовний;
б) алеаторний;
в) абстрактний;
г) каузальний.

Відплатний правочин - це правочин:
а) в якому одна сторона зобов'язана вчинити певні дії, а інша їх оплатити;
б) в якому кожна із сторін має права і обов'язки;
в) умови укладення якого стосуються невизначеного кола осіб;
г) в якому обов'язку однієї сторони вчинити певні дії відповідає зустрічний обов'язок іншої сторони з надання певного блага.

Представництво - це:
а) договір;
б) правочин;
в) правовідношення;
г) права, що передаються від однієї особи до іншої.

Представник здійснює свої повноваження:
а) виступаючи стороною правочину, який укладає;
б) від імені та в інтересах особи, яку представляє;
в) від власного імені, але в інтересах особи, яку представляє;
г) від власного імені, але за рахунок коштів особи, яку представляє.

Представником може бути фізична особа:
а) з повною дієздатністю;
б) з повною або неповною дієздатністю;
в) незалежно від віку та стану здоров'я;
г) яка є дієздатною та має юридичну освіту.

У якому з перерахованих випадків особа не може виступати представником?
а) якщо особа уповноважена на ведення переговорів щодоможливих у майбутньому правочинів;
б) якщо особа діє від імені того, кого вона представляє;
в) якщо особа діє в чужих інтересах;
г) якщо це юридична особа.

Підставами виникнення представництва є:
а) договір;
б) акт органу юридичної особи;
в) договір, закон, акт органу юридичної особи та інші підстави, встановлені актами цивільного законодавства;
г) закон.

Правовідношення, в якому одна сторона зобов'язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, називається:
а) доручення;
б) довіреність;
в) комісія;
г) представництво.

Юридичні особи можуть виконувати функції представника:
а) якщо це прямо передбачено законом або не суперечить їх установчим документам;
б) якщо це не суперечить їх установчим документам;
в) якщо це не заборонено законом;
г) лише у відносинах комерційного представництва.

Правочин, вчинений замісником, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки:
а) представника;
б) самого замісника;
в) особи, яку він представляє;
г) представника та замісника.

Чи можуть бути представниками юридичної особи у цивільних відносинах її учасники?
а) так, але тільки у випадках, встановлених законом;
б) ні;
в) лише у відносинах комерційного представництва;
г) так, якщо інше не встановлено договором.

Які особи не є законними представниками?
а) батьки щодо своїх малолітніх дітей;
б) помічник;
в) опікун щодо особи, визнаної недієздатною;
г) усиновлювачі щодо своїх неповнолітніх дітей.

До вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені) застосовується позовна давність строком у:
а) 1 рік;
б) 3 роки;
в) 5 років;
г) 10 років.

Споживач має право пред'явити продавцю (виробнику, виконавцю) вимоги стосовно недоліків продукції, на яку гарантійні строки або строк придатності не встановлено:
а) протягом одного року;
б) протягом двох років;
в) протягом шести місяців;
г) не має права пред'являти вимоги.

Строками в цивільному праві є:
а) строки позовної давності;
б) строки, визначені договором або судом;
в) строки, визначені законом;
г) усі перелічені вище.

Строки обчислюються:
а) роками, місяцями, тижнями, днями або годинами;
б) роками та місяцями;
в) вказівкою на календарну дату;
г) вказівкою на подію, що має неминуче настати.

Строком є:
а) певний період у часі, зі спливом якого пов'язана дія, що має юридичне значення;
б) певний момент у часі;
в) певний період у часі, зі спливом якого пов'язана дія чи подія, що має юридичне значення;
г) момент у часі, визначений законом.

Терміном є:
а) певний період у часі, зі спливом якого пов'язана дія чи подія, що має юридичне значення;
б) певний період у часі, зі спливом якого пов'язана дія чи подія;
в) момент у часі, визначений за домовленістю сторін;
г) певний момент у часі, з настанням якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення.

Перебіг строку починається:
а) з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок;
б) у день настання події, з якою пов'язано його початок;
в) у відповідний день календарної дати;
г) від дня, коли особа довідалася про порушення свого права.

Строк, що визначений роками, спливає:
а) в останній день останнього року строку;
б) у відповідні місяць та число останнього року строку;
в) в останній день відповідного місяця останнього року строку;
г) в останній робочий день останнього року строку.

Строк, що визначений у півмісяця, дорівнює:
а) чотирнадцяти дням;
б) п'ятнадцяти з половиною дням;
в) п'ятнадцяти дням;
г) шістнадцяти дням.

Строки набувальної давності відносяться до:
а) законних строків;
б) судових строків;
в) строків, закріплених правочином;
г) невизначених строків.

Строки, що підлягають точному обчисленню шляхом вказівки на їх початок і закінчення, точну тривалість, посилання на будь-який момент або подію, називаються:
а) невизначеними;
б) судовими;
в) імперативними;
г) визначеними.

Строки, що не підлягають зміні за згодою сторін, називаються:
а) диспозитивними;
б) імперативними;
в) правостворюючими;
г) визначеними.
Строки для реалізації суб'єктивних прав та правомочностей, що входять до їх складу, називаються:
а) правостворюючими;
б) претензійними;
в) преклюзивними;
г) строками виконання обов'язків.
Час, протягом якого виготовлювач (виконавець) зобов'язаний забезпечити можливість використання товару (результатів виконаної роботи) за призначенням, називається:
а) строком придатності;
б) строком служби товару;
в) гарантійним строком;
г) строком захисту цивільних прав.

Строки, протягом яких особа, чиє право порушено, може звернутися в компетентні державні органи з вимогою про примусове здійснення та захист свого права, називаються:
а) строками виконання обов'язків;
б) строками здійснення цивільних прав;
в) преклюзивними;
г) строками захисту цивільних прав;

Загальна позовна давність встановлюється тривалістю:
а) у три роки;
б) у один рік;
в) у п'ять років;
г) у десять років.

Щодо яких вимог строк позовної давності встановлюється у десять років?
а) про видачу вкладу;
б) про здійснення страхової виплати;
в) про застосування наслідків нікчемного правочину;
г) про розірвання договору дарування.

До вимог про спростування недостовірної інформації, розміщеної у засобах масової інформації, застосовується позовна давність строком в:
а) один рік;
б) шість місяців;
в) два роки;
г) три роки.

До вимог про переведення на співвласника прав та обов'язків покупця у разі порушення переважного права купівлі частки у праві спільної часткової власності, застосовується позовна давність строком у:
а) п'ять років;
б) десять років;
в) три роки;
г) один рік.

До вимог у зв'язку з недоліками проданого товару застосовується позовна давність строком у:
а) три роки;
б) один рік;
в) два роки;
г) чотири роки.

Який строк позовної давності застосовується до вимог про розірвання договору дарування?
а) на такі вимоги позовна давність не поширюється;
б) три роки;
в) один рік;
г) п'ять років.
До вимог у зв'язку з перевезенням вантажу, пошти застосовується позовна давність строком в:
а) один рік;
б) три роки;
в) шість років;
г) десять років.

Який строк позовної давності застосовується до вимог про оскарження дій виконавця заповіту?
а) три роки;
б) один рік;
в) шість місяців;
г) на такі вимоги позовна давність не поширюється.

У якій формі укладається договір пор збільшення позовної давності?
а) у письмовій;
б) у письмовій нотаріально посвідченій;
в) в усній;
г) в конклюдентній.
З якого моменту починається перебіг позовної давності у разі порушення права або інтересу неповнолітньої особи?
а) від дня досягнення нею 16 років;
б) від дня, коли особа могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила;
в) від дня, коли особа довідалася про порушення свого права або про особу, яка його порушила;
г) від дня досягнення нею повноліття.

Загальною ознакою цивільно-правової відповідальності є:
а) державний примус;
б) майновий характер;
в) немайновий характер;
г) компенсаційний характер.

Чи є відповідальність юридично рівних суб'єктів один перед одним специфічною ознакою цивільно-правової відповідальності?
а) ні;
б) так;
в) лише в межах договірної відповідальності;
г) лише в межах недоговірної відповідальності.

Чи є обов'язок виконати зобов'язання в натурі мірою цивільно-правової відповідальності?
а) так;
б) лише у разі відшкодування збитків;
в) лише у разі сплати неустойки;
г) ні.

Яка функція є основною для цивільно-правової відповідальності?
а) виховна
б) штрафна;
в) стимулююча;
г) попереджувальна.

Залежно від підстав виникнення відповідальність поділяється на:
а) повну та обмежену;
б) договірну та недоговірну;
в) субсидіарну та солідарну;
г) відшкодування збитків та сплату неустойки.

Що складає зміст права власності?
а) право оперативного управління;
б) право володіння;
в) право розпорядження;
г) право володіння, користування і розпорядження майном.

Об'єктами права власності українського народу є:
а) будь-яке майно, за винятком окремих його видів, які відповідно до закону не можуть йому належати;
б) земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси;
в) державні та комунальні підприємства й установи;
г) золотий запас, алмазний та валютний фонди.

З якого моменту виникає право власності у набувача за договором?
а) з моменту передання майна, якщо інше не встановлено договором або законом;
б) з моменту підписання договору;
в) з моменту здійснення користування майном;
г) всі відповіді вірні.

З якого моменту набувається право власності на рухому річ, від якої власник відмовився?
а) з моменту заволодіння нею;
б) зі спливом одного року з дня взяття на облік такої речі;
в) зі спливом двох років з дня взяття на облік такої речі;
г) з моменту набуття рішенням суду законної сили.

Чи відповідає особа, яка знайшла загублену річ, за її втрату, знищення або пошкодження?
а) відповідає лише у разі свого умислу;
б) ні;
в) так;
г) відповідає лише у разі свого умислу або грубої необережності.

Особа, яка знайшла загублену річ, набуває право власності на неї після спливу:
а) шести місяців з моменту заявлення про знахідку міліції або органу місцевого самоврядування;
б) року з моменту заявлення про знахідку міліції або органу місцевого самоврядування;
в) трьох місяців з моменту знайдення такої речі;
г) шести місяців з моменту знайдення такої речі.

Зі спливом якого строку міліція має право продати знайдений транспортний засіб, переданий їй на зберігання?
а) трьох місяців;
б) трьох років;
в) шести місяців;
г) одного року.
Особа, яка знайшла загублену річ, має право вимагати від її власника (володільця) винагороду в розмірі:
а) двадцяти відсотків вартості речі;
б) двадцяти п'яти відсотків вартості речі;
в) до двадцяти п'яти відсотків вартості речі;
г) до двадцяти відсотків вартості речі.
Віндикаційний позов - це:
а) позов власника про усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпоряджання своїм майном;
б) позов неволодіючого власника до фактичного набувача про витребування майна, визначеного індивідуальними ознаками, з чужого незаконного володіння;
в) позов неволодіючого власника до фактичного набувача про витребування майна, визначеного родовими ознаками, з чужого незаконного володіння;
г) позов про визначення порядку володіння, користування і розпоряджання майном, що є спільною власністю кількох осіб.

Негаторний позов - це:
а) позов про переведення прав і обов'язків покупця за договором купівлі-продажу;
б) позов про порядок утримання майна;
в) позов неволодіючого власника до фактичного набувача про витребування майна, визначеного індивідуальними ознаками, з чужого незаконного володіння;
г) позов власника про усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження своїм майном.

Об'єктом віндикаційного позову є:
а) речі, визначені родовими ознаками;
б) речі, визначені індивідуальними ознаками, які існують в натурі на момент подання позову;
в) речі, визначені індивідуальними ознаками, які не збереглися в натурі на момент подання позову;
г) матеріально-правова вимога позивача до відповідача.

Предметом віндикаційного позову є:
а) вимога позивача до відповідача про повернення майна з чужого незаконного володіння;
б) речі, визначені індивідуальними ознаками, які існують в натурі на момент подання позову;
в) вимога позивача про усунення з боку відповідача будь-яких перешкод у здійсненні ним права користування та розпоряджання своїм майном;
г) усунення триваючого правопорушення.

Може бути позивачем у віндикаційному позові:
а) власник майна, який на момент подання позову не володіє цим майном;
б) особа, яка володіє майном на праві повного господарського відання або оперативного управління;
в) особа, яка володіє майном на підставі, передбаченій договором;
г) власник майна, який на момент подання позову володіє цим майном.

Яке майно не може бути витребувано від добросовісного набувача за віндикаційним позовом?
а) загублене власником або особою, якій він передав майно у володіння;
б) викрадене у власника або особи, якій він передав майно у володіння;
в) гроші та цінні папери на пред'явника;
г) набуте безвідплатно в особи, яка не мала права його відчужувати.

Від якого набувача власник має право вимагати передання усіх доходів від свого майна за весь час володіння ним?
а) від добросовісного набувача;
б) від будь-якого набувача;
в) від недобросовісного, окрім випадків, передбачених законом;
г) від недобросовісного набувача.

Чи має право набувач залишити собі здійснені ним поліпшення майна, якщо вони можуть бути відокремлені від майна без завдання йому шкоди?
а) лише недобросовісний набувач;
б) так;
в) ні;
г) лише добросовісний набувач.

Строк позовної давності щодо вимог про повернення майна з чужого незаконного володіння складає:
а) три роки;
б) п'ять років;
в) шість місяців;
г) до таких вимог позовна давність не застосовується.

Позовна давність до вимог власника про виключення майна з опису:
а) складає один рік;
б) не застосовується;
в) п'ять років;
г) три роки.

Строк чинності особистих немайнових прав автора:
а) не обмежено в часі;
б) 70 років;
в) 75 років;
г) 50 років.

До об'єктів права інтелектуальної власності не належать:
а) літературні та художні твори;
б) наукові відкриття;
в) сорти рослин, породи тварин;
г) ідеї.

Хто є суб'єктом авторського права?
а) автори творів;
б) автори творів, їх спадкоємці та особи, яким автори чи їх спадкоємці передали свої авторські майнові права;
в) автори творів та їх спадкоємці;
г) автори творів та особи, яким автори передали свої авторські майнові права.

У якому випадку твір може бути використаний будь-якою особою вільно, безоплатно та без згоди автора та інших осіб?
а) для відтворення у судовому провадженні;
б) у разі смерті автора;
в) у будь-якому, якщо він не завдає шкоди здоров'ю та моральності населення та не порушує права людини;
г) для відтворення у судовому та адміністративному провадженні в обсязі, виправданому цієї метою.

Скільки складає строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір?
а) 50 років;
б) 75 років з моменту створення твору;
в) протягом життя автора твору;
г) протягом життя автора і 70 років після його смерті, крім випадків, передбачених законом.

У якому випадку твір не може бути опублікований?
а) якщо він порушує будь-які права людини;
б) якщо він порушує права людини на таємницю її особистого та сімейного життя, завдає шкоди громадському порядку, здоров'ю та моральності населення;
в) якщо він порушує права людини на таємницю її особистого життя або завдає шкоди громадському порядку;
г) у разі смерті автора.

З якого моменту виникає авторське право?
а) з моменту опублікування твору;
б) з моменту публічного виконання твору;
в) з моменту створення твору;
г) з моменту повідомлення невизначеному колу осіб.

Виключне майнове право на службовий твір належить:
а) роботодавцю;
б) його автору;
в) роботодавцю, якщо інше не передбачено трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем;
г) автору та роботодавцю як співавторам, якщо інше не передбачено трудовим договором (контрактом) між ними.

Який строк дії авторського права на твори посмертно реабілітованих авторів?
а) 75 років після їх реабілітації;
б) 25 років після їх реабілітації;
в) 30 років з дня смерті автора;
г) 70 років після їх реабілітації.

Авторське право на твір, вперше опублікований протягом ЗО років після смерті автора, діє:
а) протягом 25 років від дати його правомірного опублікування;
б) протягом 70 років від дати його правомірного опублікування;
в) протягом 30 років від дати його правомірного опублікування;
г) потягом 50 років від дати його правомірного опублікуванняю

Заповідальний відказ - це:
а) можливість спадкування в разі настання певної умови;
б) відмова спадкоємця від прийняття спадщини;
в) передання у власність або за іншим речовим правом майнового права або речі, що входить або не входить до складу спадщини;
г) призначення іншого спадкоємця на випадок, якщо спадкоємець, зазначений у заповіті, помре, не прийме її або відмовиться від її прийняття чи буде усунений від права на спадкування.

Комморієнти - це:
а) особи, які померли в різний час, але в межах однієї доби;
б) особи, які померли одночасно під час спільної для них небезпеки;
в) особи, які відмовилися від прийняття спадщини;
г) особи, які усуваються від права на спадкування.

Заповідачем може бути:
а) будь -яка фізична особа незалежно від віку та стану здоров'я;
б) будь-яка юридична особа;
в) фізична особа, яка досягла 16-річного віку;
г) дієздатна фізична особа.

Спадкодавцем може бути:
а) фізична особа, яка досягла 16-річного віку;
б) фізична особа, яка досягла 18-річного віку;
в) будь-яка фізична особа незалежно від віку та стану здоров'я;
г) дієздатна фізична особа.

Спадкоємцями за законом не можуть бути:
а) фізичні особи, які є живими на час відкриття спадщини;
б) юридичні особи;
в) особи, які були зачаті за життя спадкодавця і народжені живими після відкриття спадщини;
г) усиновлені діти спадкодавця.

Сукупність обов'язків спадкодавця, що переходять до спадкоємців, називається:
а) спадковий актив;
б) спадкове майно;
в) спадковий пасив;
г) субінституція.

Негідні спадкоємці - це:
а) особи, які усуваються від права на спадкування;
б) особи, які відмовилися від прийняття спадщини;
в) особи, які мають право на обов'язкову частку у спадщині;
г) особи, які призначені додатковими спадкоємцями.

Чинність заповіту щодо складу спадщини встановлюється:
а) на момент складання заповіту;
б) на момент посвідчення заповіту;
в) на момент відкриття спадщини;
г) на момент прийняття спадщини.

Які особи мають право користування житловим будинком, квартирою або іншою будівлею, надане відказоодержувачеві за заповідальним відказом?
а) відказоодержувач і члени його сім'ї;
б) відказоодержувач і його близькі родичі;
в) лише відказоодержувач;
г) відказоодержувач, якщо у заповіті не передбачено інше.

Які особи не мають права на обов'язкову частку у спадщині?
а) неповнолітні брати та сестри спадкодавця;
б) неповнолітні діти спадкодавця;
в) непрацездатні вдова (вдівець);
г) непрацездатні батьки.

Заповідальний відказ втрачає чинність у разі: .
а) відмови спадкоємця від прийняття спадщини;
б) смерті спадкоємця, що сталася до відкриття спадщини;
в) смерті відказоодержувача, що сталася до відкриття спадщини;
г) всі відповіді вірні.

Право заповідача на покладання означає, що:
а) заповідач може зобов'язати спадкоємця до вчинення дій щодо розпорядження особистими паперами;
б) заповідач може зобов'язати спадкоємця до вчинення дій щодо визначення місця і форми здійснення ритуалу поховання;
в) заповідач може зобов'язати спадкоємця до вчинення дій, спрямованих на досягнення суспільно корисної мети;
г) всі відповіді вірні.

Підпризначення спадкоємця називається:
а) субінституцією;
б) спадковою трансмісією;
в) легатом;
г) спадкуванням за правом представлення.

Які особи є спадкоємцями першої черги?
а) рідні брати та сестри;
б) діти, подружжя, батьки;
в) діти, пасинки, падчерці, подружжя;
г) дід та баба.

Які особи є спадкоємцями другої черги?
а) рідні та зведені брати, сестри, дід та баба;
б) онуки та правнуки;
в) рідні брати, сестри, дід та баба;
г) тітка та дядько.

Які особи є спадкоємцями третьої черги?
а) дід та баба;
б) брати та сестри;
в) особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім'єю не менш як 5 років до часу відкриття спадщини;
г) рідні дядько та тітка.

Які особи є спадкоємцями четвертої черги?
а) особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім'єю не менш як 5 років до часу відкриття спадщини;
б) рідні дядько та тітка;
в) утриманці спадкодавця;
г) усиновлені діти.

Які особи є спадкоємцями п'ятої черги?
а) родичі до шостого ступеня споріднення включно та утриманці спадкодавця, які були членами його сім'ї;
б) родичі до шостого ступеня споріднення включно та утриманці спадкодавця, які не були членами його сім'ї;
в) утриманці спадкодавця;
г) особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім'єю.

З досягненням якого віку особа має право самостійно подати заяву про прийняття спадщини без згоди своїх батьків?
а) 18-річного віку;
б) 16-річного віку;
в) 14-річного віку;
г) 17-річного віку.
ВІДПОВІДІ
Б
Г
А
Г
А
Г
В
А
В
Б
Б
А
А
Г
Г
А
В
Б
Б
Б
В
В
В
А
В
В
Г
А
А
А
Г
А
Б
Г
Б
В
Г
А
Б
Б
Б
А
А
Б
А
Г
А
Б
В
А

Г
Г
В
Б
В
Б
В
Г
В
А
А
Г
А
В
Б
А
А
В
Г
А
В
А
Б
А
Б
Г
А
В
Г
А
Б
В
А
Г
Б
В
В
Г
А
В
А
Г
Б
В
А
Б
А
Г
Б


А
А
А
Б
Г
Б
А
А
Г
А
В
Г
Б
Г
Б
А
А
В
Г
Г
А
Г
А
Г
Б
Г
Г
Б
В
В
Г
Б
В
А
Г
В
Б
В
А
В
Г
А
В
Г
А
Б
В
Г
А
Б
В


13 PAGE \* MERGEFORMAT 141415

Приложенные файлы

  • doc 245877
    Размер файла: 162 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий