1skhidni_slov (1)


1. Східні слов’яни Уперше слов’яни згадуються під назвою „венеди”, які жили між р. Одрою і Дніпром. Пізніше, на середину I тис. н. е., з венедів вирізнилися дві групи слов’янського населення – анти і склавіни. З II ст. н.е. на території України між Дністром і Сіверським Дінцем розселилися племена антів, Перші заселили територію від Дунаю до витоків Дону та Азовського моря й склали згодом східну гілку слов’янства. Східні слов'яни – дали початок українцям, росіянам, білорусам. Основою господарства лишалися землеробство і скотарство. Важливе місце у господарському житті антів посідала торгівля з містами. Суспільно-політичний устрій мав демократичний характер. На чолі племені стояв князь і старшини, але всі важливі питання вирішувались на народних зборах – віче.
2. утворення Давньоруської держави Після його розпаду на території України, де розселилися східні слов'яни, утворилися окремі племінні об'єднання.(поляни, древляни, сіверяни, уличі, волиняни, дуліби, білі хорвати). Саме поляни стали центром консолідації східнослов'янських земель, їх столицею був Київ заснований , у кін. V - першій пол. VI ст.н.е. У 882 р. Новгородський князь Олег разом із сином Рюрика Ігорем захопили Київ. В результаті Олег об'єднав Київські і Новгородські землі і розпочав консолідацію праукраїнських та інших східнослов'янських племен.Таким чином, утвердження Олега в Києві знаменувало створення великої держави східних слов'ян - Київської Русі або Давньої Русі. Основні етапи : 1. І період охоплює князювання Олега (882-912 рр.), Ігоря (912-945 рр.), Ольги (945-964 рр.) Святослава (964-972 рр.) Це період швидкого територіального зростання Русі і поступової консолідації держави. 2. II період охоплює князювання Володимира Великого (980-1015 рр.),Ярослава Мудрого (1019-1054 рр.) Це період економічного та культурного розквіту Київської держави, досягнення нею вершини політичної могутності.
3.Внутрішня політика Володимир Святославич: У 980 р. київським князем став Володимир, після смерті батька. Володимир розпочав проведення внутрішніх реформ: військової, адміністративної, судової, містобудівної тощо. Військова реформа полягала в тому,: за службу воїни одержували у власність землю. Почалося будівництво фортець-укріплень біля Києва . У ході адміністративної реформи держава була розділена на 8 округів, що поділялися на волості. На чолі округів стояли довірені особи князя або його сини. Судова реформа була спробою розділити єпископський і цивільний суди. Найбільш значною була релігійна реформа. 988 рік ст ав роком хрещення самого Володимира і введення християнства на Русі. Це мало величезне значення для зростання міжнародного авторитету Русі Ярослав мудрий: Період князювання Ярослава Мудрого вважається розквітом Київської Русі. За часів князя Ярослава Мудрого почався розквіт давньоруської культури. У Києві, Новгороді, Чернігові, Полоцьку були відкриті майстерні з виготовлення книжок. За участю князя був створений перший звід літописів. Ярослав Мудрий зібрав першу бібліотеку. Під час управління Ярослава Мудрого відбулось розпочате складання єдиного зводу законів держави — «Руської правди». Ярослав Мудрий займався зміцненням і розширенням кордонів держави. У зовнішній політиці Ярослав Мудрий вважав за головне налагодження відносин з Візантією. Найбільш характерною особливістю відносин з різними країнами Київської Русі за Ярослава Мудрого було укладання династичних шлюбів із представниками правлячих династій. Його називали тестем Європи.
4. Хрещення Русі 988 р. У 988 р. на Русі склалися сприятливі умови для прийняття християн¬ства. У Візантії спалахнула громадянська війна. Імператори попросили допомоги у київського князя. Володимир не відмовив, але за¬жадав за це руки сестри Василія і Костянтина Анни. У 988 р. Володимир, повернувшись до Києва з молодою дружиною, проголошує християнство державною релігією Київської держави і енер¬гійно запроваджує нову віру. Історичне значення запровадження християнства у Київській державі Прийняття християнства принесло позитивні зрушення у внутрішнь¬ому житті держави. Нова віра піднесла значення князівської влади в Києві на небувалу висоту і зміцнила зв’язок між окремими частинами могутньої держави. В особі церкви князь знайшов потужну ідеологічну опору, яка освячувала його владу і підтримувала його в управлінні державою. Поширення християнства сприяло подальшому розвиткові суспільних відносин, господарського життя. Церква справляла великий вплив на культурно-освітнє життя, його піднесення, відігравши таким чином прогресивну роль. Християнство, як релігія загальноприйнята в Європі, ще більше зблизила давньоукраїнську державу з європейськими країнами, підня¬ла їхні стосунки на новий рівень.
5. Соціально-економічний розвиток Київської Русі Київську Русь характеризують як ранньофеодальну державу. Русь мала розвинені для свого часу продуктивні сили і багату економіку. Землеробство - провідна галузь, Основними зерновими культурами були жито, пшениця, просо, ячмінь, овес. Вирощували також бобові та технічні культури, городину. Із землеробських знарядь використовували переважно рало, плуг, соху. Скотарство - набуло значного поширення, особливо в степовій зоні. Розводили велику і малу рогату худобу, коней, свиней, птахів. Ремесло - існувало до 60 спеціальностей. Найважливішими його галузями були: чорна металургія, гончарство, ткацтво, ювелірне та деревообробне виробництво. Торгівля-як внутрішня, так і зовнішня - мала велике значення в господарському житті. Експортували хліб, худобу, сіль, хутро, ремісничі вироби. Імпортували тканини, вино, прянощі,. З XI ст. основною грошовою одиницею стає гривня. Допоміжні галузі - мисливство, рибальство, бджільництво, бортництво. Соціальна структура У соціальній структурі давньоруського суспільства XI ст. можна виділити такі основні групи населення: Князі (представники правлячої та племінних династій), бояри (місцеві родовиті землевласники) та князівські дружинники. Володіли князівствами та місцевими вотчинами. Основна група - селянство (смерди), які спочатку були вільними і економічно самостійними, але поступово потрапляли в економічну залежність від князів і бояр: платили їм данину, виконували примусові роботи. "Холопи " - раби - використовувалися в домашньому господарстві. Міщанство - складало багато - чисельну верству. За приблизними розрахунками, у містах проживало до 15% усього населення. Найбільшими містами були Київ (до 50 тис. чоловік) і Новгород (до ЗО тис. чоловік). Духовенство - формується з прийняттям християнства.
6. Причини Роздробленості Київської Русі XII—XIII століття на Русі увійшли в історію як період феодальної роздробленості. По смерті великого князя київського Мстислава, сина Володимира Мономаха, Київська Русь розпадається на багато князівств і земель. -віділення окремих земель і поява значних політичних центрів, їх прагнення до самостійності та незалежності від головного державного центру - Києва; -церковна організація - утворення православних єпархій у містах, які стали осередками визрівання незалежних князівств; місцеві єпископи нерідко освячували прагнення князів до здобуття самостійності удільних князівств; -у Київській державі панувало натуральне господарство, при якому не було і не могло бути міцних економічних зв'язків між окремими землями; -розпад Київської держави стався ще й тому, що місцеві бояри дедалі більше цікавились розвитком власного землеволодіння, вирішенням своїх власних проблем. Феодальна роздробленість мала також негативні наслідки в умовах, коли над Руссю нависла загроза зовнішньої небезпеки. Настає дійсна роздробленість. Неодмінним супутником роздробленості стали нескінченні кровопролитні феодальні війни (“усобиці”) за землю, робочі руки, політичний вплив. Руйнувалися продуктивні сили, йшло масове знищення господарств трудівників, військові сили все більше розпорошувались. Вторгнення орд Батия поставило під питання не тільки єдність Русі, а й саме її існування.
7. Культура Київської Русі є результатом тривалого процесу як внутрішнього розвитку східнослов'янського суспільства, так і зовнішнього впливу світової цивілізації. З глибокої давнини бере початок усна народна творчість - казки, легенди, пісні. Першими письмовими творами у Київській Русі були літописи - зводи записів про історичні події, викладені у хронологічній послідовності. 1Найдавнішим літописом, який дійшов до наших днів, є «Повість временних літ» (малюнок), створена на початку XII ст. Літописи є основним джерелом з історії Київської Русі IX-XIII століть. Але, окрім них, із письмової спадщини можна згадати філософську проповідь митрополита Іларіона «Слово про закон і благодать», «Повчання дітям» Володимира Мономаха та ін. Особливе місце у давньоруській літературі посідає «Слово про Ігорів похід», написане на основі конкретного історичного факту. Розвиток літератури Київської Русі був безпосередньо пов'язаний із поширенням освіти, створенням бібліотек. Уже за Володимира Святославича існували державна школа і школа при Софійському соборі. Ярославом Мудрим створюється перша відома на Русі бібліотека. Значного розвитку набула архітектура. За Володимира Святославича будується храм Богородиці, який потім назвали Десятинною церквою. Центрами культури у Київській Русі були монастирі. Одним з них був Києво-Печерський монастир, заснований за Ярослава Мудрого.
8. Утворення Галицько-Волинського князів. Об'єднанню Галицького і Волинського князівств значною мірою сприяли тісні економічні та культурні відносини, які здавна підтримувалися між ними, незважаючи на міжусобні війни між окремими князями. До єдності спонукала також необхідність; спільної боротьби двох князівств проти агресії з боку Польщі та Угорщини, а згодом — монголо-татар. Уже невдовзі по смерті Ярослава Осмомисла волинський князь Роман Мстиславич на запрошення галицьких бояр зайняв Галич Галицько-Волинське велике князівство було засноване 1199 р. Романом Мстиславичем, колишнім волинським князем, який об'єднав Волинське і Галицьке князівства. Виникло могутнє і багате державне утворення, але воно трималося головним чином на військовій силі й авторитеті Романа Із загибеллю Романа бунтівне галицьке боярство розпочало криваву феодальну війну, що тривала 40 років. Галицько-Волинське князівство розпалося. В його окремих волостях і містах влада перейшла до удільних князів та бояр. Економіка Галицько-Волинського князівства була переважно натуральною. В її основі лежало сільське господарство. С\г культурами були переважно овес і жито, менше пшениця і ячмінь. Було розвинуте тваринництво, бортництво, мисливство і рибалка. Серед ремесел ковальство, гончарство, обробка шкіри, зброярництво, ювелірна справа і ливарництво. Галицько-Волинське князівство, поряд з Кримом, було єдиним регіоном, який постачав сіль.
9. Борьба Стародавньої Русі проти монголо-татарської навали 1206 р. хан Темучин, якого стали називати Чингісханом (великий хан) завершив об'єднання монголів у могутню державу й відразу розпочав завойовницькі війни. Дізнавшись про наближення армії монголо-татар, половці звернулися до руських князів, колишніх своїх ворогів, по допомогу. У лютому—березні 1223 р. у Києві відбувся з'їзд князів, на якому було вирішено підтримати половців у боротьбі проти монголо-татар. 31 травня 1223 р. об'єднані половецькі й руські війська билися з монголо-татарами біля річки Калка (Приазов'я). Та серед князів не було єдності в керівництві боєм, тому русичі зазнали поразки. Переслідуючи руські дружини, монголи дійшли до Дніпра, але далі наступати не наважилися. Наприкінці 1237 р. розпочався наступ монголо-татарських військ під проводом хана Батия (онука Чингісхана) на Русь. Протягом 1237—1238 pp. були остаточно розгромлені половці, завойовані й спустошені Північно-Східні землі Русі. Навесні 1239 р. монголо-татари захопили Переяслав і Чернігів, зруйнували й спалили ці міста. Восени 1240 р. монголи взяли в-облогу Київ. Штурм укріплень міста тривав понад десять тижнів. 7 грудня 1240 р. монголо-татари повністю захопили місто. Після взяття Києва монголо-татари вирушили на Галицько-Волинські землі. Там були взяті й поруйновані міста Кам'янець, Ізяслав, Колодяжин, Луцьк, Володимир. Під Галич завойовники підійшли об'єднаними силами й після триденної облоги взяли його штурмом. У 1241 р. монголо-татари вийшли на західні рубежі Русі й вдерлися на територію Польщі та Угорщини. Але виснажені тривалими війнами монголо-татарські війська 1242 р. припинили завоювання і повернули на схід. Отже, монголо-татарське іго наклало свій відбиток на розвиток Східної Європи, суттєво деформувавши суспільні відноси та помітно вплинувши на етнічні процеси. Монголо-татарська навала призвела до остаточного припинення існування Київської Русі як єдиної держави.
10. Особливості політичного розвитку україни у складі Великого князівства Литовського Наприкінці XIV - у першій половині XVI ст. в Україні продовжувало розвиватися землеробство, ремесла, торгівля, відроджувалися старі і будувались нові міста. В землеробстві поряд з перелоговою системою і двопіллям широкого розвитку набула і трипільна система. Одночасно з землеробством розвивалося тваринництво, городництво, садівництво, бджільництво. Зрушення в економіці XIV– XVI ст. були тісно пов'язані з соціальними процесами. В соціальній сфері українських земель активно формувалася станова організація суспільства на підставі юридично визнаних прав, привілеїв та обов'язків. Отже, в XIV–XVI ст. в соціально-економічному житті на українських землях у складі Литви та Польщі відбулися кардинальні зміни не тільки в техніці і технології господарювання, але й у сфері земельної власності та організації праці, в становій організації суспільства. Активна урбанізація зумовила появу нових міст, поглиблення спеціалізації ремісництва, утворення цехів. Розвитку ремесла і торгівлі сприяло отримання Магдебурзького права окремими українськими містами.
11. Кревська унія 1385 року — угода про династичний союз між Великим князівством Литовським і Польщею, за яким великий князь литовський Ягайло, одружившись з польською королевою Ядвігою, проголошувався польським королем. Це була шлюбна унія - литовський князь Ягайло одружився з польською королевою Ядвігою і був проголошений польським королем; внаслідок цього припинялися сутички між Польщею і Великим князівством Литовським, а їх збройні сили об'єднувалися. Унією передбачалося приєднання Великого князівства Литовського до Польщі. Наслідки унії Позитивні - об'єднання зусиль двох держав допомогло розгромити Тевтонський орден і зупинити просування німців у слов 'янські землі (битва при Грюнвальді 1410р.). Негативні - посилювався вплив поляків в Україні, почалося насильницьке насадження католицтва. Польща прагнула повністю підкорити Велике князівство Литовське.
12. Люблінська унія На початок XVI ст. стало очевидним, що Велике князівство Литовське близьке до занепаду. У 1522 р. Москва відібрала у нього Чернігів і Стародуб на північному сході України. А у 1549 та 1552 рр. воно не змогло протистояти двом великим вторгненням татар. Тепер головною умовою вони поставили об'єднати в одне політичне ціле Польщу з Литвою, яких до цих пір пов'язував спільний монарх. Побоюючись поступитися своїм панівним становищем перед польськими конкурентами й занепокоєні небезпекою зростання католицьких впливів, литовські та українські магнати опиралися остаточному злиттю з Польщею. Але невдоволена пануванням магнатів середня та дрібна шляхта підтримала поляків, сподіваючися здобути собі широкі привілеї, якими користувалися польські феодали. Скликаний у 1569 р. в Любліні королем Сигізмундом Августом сейм проходив у драматичній та гострій боротьбі. Це змусило норовистих магнатів повернутися за стіл переговорів, і 1 липня 1569 р. була укладена Люблінська унія. Внаслідок підписання унії утворилася Річ Посполита, що мала єдиного виборного короля, сейм, гроші, податки та єдину зовнішню політику. наслідки • більшість українських земель було об’єднано в межах однієї держави, що згуртувало народ; • виникнення на українських землях великих маєтків польської шляхти, закріпачення, зростання гноблення; • збереження судочинства за Литовськими статутами, чинного адміністративного устрою. Найважливіший наслідок Люблінської унії для України — втрата державності, яка, нехай і в обмеженому вигляді, зберігалась у Великому князівстві Литовському.
13 українська культура у литовсько польську добу (ХІV-ХVІ) У цей період українська культура розвивалася в надзвичайно складних умовах. Більша частина українських земель знаходилася у складі Литовської та Польської держав. У XV ст. відроджується народний героїчний епос України у формі історичних пісень і дум. Це було продовженням, але на вищому рівні, епічних давньоруських традицій (билин). Архітектура XIV - середини XVI ст. базувалась переважно на традиціях давньоруської епохи. Для цього періоду характерною є поступова кристалізація національних рис архітектурного будівництва і поява не тільки церковних, але й світських будівель з каменю. Формується український стиль дерев'яних церков - трибанних і п'ятибанних з традиційним чітким поділом церкви на три частини: вівтар, власне церкву та "бабинець". Вікнам і дверям надавали характерної шестикутної форми. В XIV-XV ст. в містах. Західної України будуються церкви перехідного типу, які поєднують візантійський стиль з елементами готичного і романського. У вигляді фортець часто будувалися й православні монастирі, такі як Дерманський, Уневський, Межирічанський та ін.). Готичний стиль поширюється в Галичині у XIV ст. Найбільшими будівлями цього стилю були католицькі костели у Львові (кінець XIV-XV ст.) та Перемишлі (XV ст.). Образотворче мистецтво у цей період досягло значних вершин. До кращих зразків тогочасного фрескового малярства відносяться сюжети-композиції "Різдва Христового" й "Успіння Богородиці" . Продовженням і розвитком давньоруської культури було літописання. До найзначніших літописів тієї доби слід віднести "Короткий Київський літопис" XIV-XVI ст. і так звані "литовські" .
14. Берестейська (Брестська) церковна унія 1596 р. - об'єднання православної церкви України та Білорусі з католицькою церквою в 1596 р. при підлеглості православної церкви Папі Римському, визнанні основних католицьких догматів і збереженні православної обрядності. її було проголошено на церковному соборі в Бресті. В результаті Берестейської церковної унії утворилася Українська греко-католицька церква (уніатська церква ). Наслідки підписання унії. Польській уряд вважав унію обов'язковою для всіх православних на території Речі Посполитої. Православна релігія опинилася на становищі незаконної. Унія насаджувалася силою. За допомогою Берестейської церковної унії польські пани й католицьке духовенство сподівались денаціоналізувати й ополячити український і білоруський народи. Українські та білоруські селяни, міщани, козаки стійко боролися проти нав'язування католицтва та унії. Це була боротьба проти феодально-кріпосницького і національно-релігійного гніту, проти панування шляхетсько-католицької Польщі. Вона мала національно-визвольний характер.
15. причини виникнення козацтва Як показали наступні події, нестерпний польський колоніальний гніт призвів до посилення національно-визвольної і антифеодальної боротьби українського народу. Основною рушійною силою цієї боротьби стало козацтво. Термін "козак" вперше згадується в джерелі XIII ст. — Початковій монгольській хроніці 1240 року - і походить з тюркських мов, звідки запозичений монгольською і татарською. Означає він "вільний воїн", "незалежний", "схильний до розбою, завоювання". До середини XVI ст. козацтво не представляло собою окремої організованої соціальної групи, але вже в першій половині цього ж століття почали з’являтися перші ватажки та організатори українського козацтва, нерідко ними виступали державні урядовці, старости. В історичній літературі є низка версій, що пояснюють походження козацтва.Умовно розділимо їх на дві групи: Етнічні 1) „хозарська” – ототожнює козаків з давніми народами степу „козарами”, або хозарами. 3) „татарська”– виводить козацький родовид з татарських поселень, що виникли на Київщині за часів Вітовта, де шляхом злиття татарського елементу з місцевим населенням утворилася якісно нова верства – козацтво. 4) „Автохтонна” – доводить, що козацтво як спільнота є прямим спадкоємцем, логічним продовженням вічових громад Київської Русі, яка за литовської доби не зникли, а лише трансформувалися, зберігши свій вічовий устрій, у військово-службові формування, підпорядковані великому литовському князю Інші версії 1. „Уходницька” – пов’язує виникнення козацтва з утворенням на території Наддніпрянщини громад вільних озброєних людей, котрі прибували сюди на промисли. 2. „Захисна” пояснює появу козацтва на південних рубежах необхідністю дати організовану відсіч наростаючій татарській загрозі. 3. „Соціальна” – факт виникнення козацтва пояснює як наслідок посилення економічного, політичного, національного та релігійного гніту, яке штовхало селянство до масових втеч на вільні землі та самоорганізацію у нових місцях проживання.
16. заснування запорозької січі Першою з відомих Запорозьких Січей була Хортицька, що Існувала в 1553-1557 рр. Хортицька Січ була створена при активній участі гетьмана запорозьких козаків Дмитра Вишневецького. . Хортицька Січ відіграла важливу роль у підготовці до цих походів. Діючи в контакті з московськими військами, в 1556-1558 рр. Вишневецький провів кілька успішних операцій проти Кримського ханства і Османської імперії. У 1557 році Хортицька Січ була захоплена і зруйнована татарами. Після Хортиці Запорозька Січ знаходилась почергово на островах. Землі війська запорозького поділялись на паланки (полки). Це слово означало і фортецю, і територію, що до неї прилягала, і адміністрацію фортеці. До початку XVIII ст. паланок було п'ять, пізніше - вісім. Чисельність козаків у Січі рідко перевищувала 15-20 тисяч. Усі козаки збирались в Січі тільки під час виборів старшини або підготовки до воєнного походу. Вищою владою в Січі була Козацька Військова Рада, на якій вирішувались найважливіші питання життя січовиків - вибори кошового отамана, писаря, судді та ін. На чолі Січі стояв виборний кошовий отаман. Він зосереджував у своїх руках вищу військову, адміністративну і судову владу. Його обирали терміном на один рік і вручали при цьому символ влади - булаву В період відсутності кошового його обов'язки виконував кошовий суддя. Найважливіші питання гетьман виносив на розгляд військової ради В ній мав брати участь усякий козак, що знаходився на території Січі.
17.БОРОДЬБА КОЗАЦТВА ПРОТИ ТУРЕЦЬКО ТАТАРСЬКОЇ АГРЕСІЇ . Боротьба проти турецько-татарської агресії активізувалася із зміцненням Запорозької Січі. Козаки не лише давали відсіч татарським ордам та турецьким військам, що нападали на Україну, але й самі в кінці XVI cт. розгорнули наступ на володіння султанської Турції, її вассала - Кримське ханство. Козаки почали війну проти цієї потужної держави, яка загрожувала всьому європейському розвитку агресією, а українському народу- знищенням. Петро Сагайдачний розробив стратегію цієї війни. 1. Він попіклувався про підсилення та збільшення козацького війська. 2. Петро Сагайдачний організовував й особисто керував сухопутними та морськими козацькими походами. Під проводом Петра Сагайдачного козаки спустошили у 1607р. Очаків та Перекоп. 1613р. козаки під проводом Сагайдачного перемогли турецькі війська біля Гєзльова в Криму, а татар - в Подніпров`ї. козаки Сагайдачного спалили окраїни Костянтинополя і навели жах на самого падишаха. На зворотному шляху козаки розгромили під Очаковом турецькі війська. Найважливішою подією 1616р. був морський похід на Кафу (нині - Феодосія) - головний невольничий ринок у Криму. Козаки штурмом захопили потужну фортецю, знищили 14-тисячний турецький гарнізон, визволили безліч полонених-невольників. Восени 1616р. козацький гетьман організовує новий морський похід. Після блискавичного штурму фортеці Трапезунд козаки ворвалися до міста, визволили невольників, розгромили турецьку флотилію.
18.Козацько-селянські повстання. У другій половині XVI ст. у зв'язку з посиленням соціального та національного - релігійного гніту українського народу збільшився потік утікачів на Запорожжя, що докорінно змінило козацьке середовище, зокрема посилило антипольські настрої козаків. Польський уряд і шляхта реагували на зростання козацтва розгублено і нерішуче. Таким чином, у кінці XVI ст. політика Польщі в Україні призвела до широкомасштабних народних повстань. Причинами повстань були: посилення феодального і національного гніту на українських землях після Люблінської унії; загострення міжконфесійних суперечностей після підписання Брестської церковної унії; XVI ст. У XVII ст. козацтво сформувалося як окремий стан у Речі Посполитій і заявило про себе як окрема військово-політична сила, прагнуло поширити свій вплив на якомога більші території України. Вирішальною силою в цій боротьбі було українське козацтво. Народні повстання мали антифеодальний і антипольський, визвольний характер. У 1591 році почалось повстання під проводом Криштофа Косинського. Після того як повсталі оволоділи Білою Церквою, визвольний рух охопив Київщину і Брацлавщину, поширився на Поділля. На початку 1593 року Косинський вступив у Волинь. У травні 1593 року козацьке військо зазнало поразки під Черкасами. У 1594-1596 роках більшу частину України охопило повстання під проводом Григорія Лободи та Северина Наливайка. Похід Наливайка сприяв швидкому притоку селян і міщан до лав повсталих. Під проводом Наливайка козацьке військо здобуло Луцьк. Але подальші події розгортались в несприятливому для повстанців напрямі. У травні 1596 року повстання потерпіло поразку. Селянсько-козацькі повстання 1591-1596 рр. зазнали поразки, але вони сприяли тому, що український народ набував досвіду боротьби.
19. Причини характер рушійні сили визвольної війни 22 квітня 1648 р. під проводом Б.Хмельницького вирушили козаки, щоб об'єднатися з повстанським рухом на Наддніпрянщині і розпочати велику визвольну війну українського народу. У 1648 р. український народ єдиною силою виступив проти польсько-католицького поневолення. «Причиною, яка спонукала козаків піднятися війною на ляхів, було не те, що ляхи несправедливо відбирали в них села й доми, не те, що позбавляли їх земної батьківщини. Ці та інші причини зумовили національно-визвольний характер війни, рушійною силою якої стали широкі народні маси, починаючи від козацтва і кінчаючи селянами, міщанами, православним духовенством. .Визвольна війна поділялась на 4 періоди. Перший період війни (1648— -1649 рр.) знаменувався перемогами під Жовтими Водами і Корсунем; битвами під Пилявцями, облогою Львова і Зборівським договором. Другий період (1650—1663 рр.), незважаючи на кровопролитну боротьбу повсталих і поляків, жодній із сторін успіху не приніс. Третій період (1654 — 1655 рр.) визначався допомогою Росії, Україні у боротьбі з Польщею. Четвертий період (1656 — 1657 рр.) — це укладення союзу між Україною і Семигородським князівством, а також спільні дії козацтва і шведської армії проти Польщі.
20. Формування української козацької держави Необхідність створення української державності та умов, що сприяли б цьому завданню, виявилися на початку національно-визвольної війни. Тривалий час український народ не мав власної національної держави, що було унікальним явищем — коли б організований у класове суспільство народ був позбавлений національної державності. Щоб усунути загрозу зникнення українського народу як етнічної спільності, в порядок денний було поставлено невідкладне завдання — створити і зміцнити державне національне утворення. Це об'єднало зусилля усіх класів українського суспільства в їх спільній боротьбі за визволення з-під влади Речі Посполитої. Першим гетьманом вільної України став Б.Хмельницький. Б.Хмельницький вже на початку війни визначив етнічну територію України, яку належало звільнити з-під влади Польщі. Кордон з нею передбачалося прокласти по Віслі. Величезна історична заслуга Хмельницького полягає в тому, що він обрав єдиний вірний шлях до незалежності у вигляді соціального компромісу. Він проводив гнучку політику: визнавав соціально-економічні вимоги селян, але не відмовлявся й від захисту інтересів старшината і шляхти. Так, він пом'якшив напруження в суспільстві, замирив населення і після блискавичної перемоги під Батогом (червень 1652 p.) рішуче узяв курс на створення незалежної держави.
21 Зборівський договір .Визвольна війна поділялась на 4 періоди. Перший період війни (1648— -1649 рр.) перемогами під Жовтими Водами і Корсунем; битвами під Пилявцями, облогою Львова і Зборівським договором. Другий період (1650—1663 рр.) боротьбу повсталих і поляків, жодній із сторін успіху не приніс. Третій період (1654 — 1655 рр.) визначався допомогою Росії, Україні у боротьбі з Польщею. Четвертий період (1656 — 1657 рр.) — спільні дії козацтва і шведської армії проти Польщі. Завершується перший період війни Зборівським договором 18 серпня 1649р., який став наслідком битви під Зборовом на початку серпня того ж року, хоча польське військо в цій битві було розбите, але зрада кримського хана змусила Хмельницького піти на переговори. За Зборівським договором, Польща фактично втрачала своє панівне становище на Правобережній і Лівобережній Україні. Встановлювався козацький реєстр у 40 тисяч чоловік, гетьманська влада поширювалася на Київське, Чернігівське і Брацлавське воєводства, на всі урядові посади могли претендувати особи тільки православної віри. Мала бути скасованою унія. Тобто, почалося формування самостійної української державності. Підвладна гетьманові територія була поділена на полки і сотні.
22. Білоцерківський мирний договір, Другий період війни (1650—1653рр.) характеризувався періодичними сутичками між українськими і польськими військами. Вирішальна битва розгорнулася у червні 1651 р. на Волині під Берестечком, у ній взяли участь 150 тис. поляків, понад 100 тис. повсталих і 60 тис. татар. Перші два дні були успішними для народної армії. А потім зрада татар і захоплення ними в полон самого Хмельницького поставили повстанців у важке становище. У вересні 1651 р. між Польщею та Україною було укладено Білоцерківський мирний договір, за умовами якого територія козацької держави зменшувалась до одного Київського воєводства, зменшувалась вдвічі кількість реєстрових козаків (з 40 до 20 тис.). Активізувався переселенський рух з Західної та Правобережної України на Схід Лівобережжя, прикордоння Російської держави. Так було покладено початок заселенню Слобідської України (Слобожанщини). Після битви під Берестечком і важкого білоцерківського договору становище вдалося виправити у травні 1652 р., коли в бою на рівнині Батіг (територія Брацлавщини) польські війська були оточені і вщент розгромлені. Загинув і командувач М.Калиновський.
23. Переяславська рада Березневі статті Після невдалої для козаків Берестецької битви та укладення Білоцерківської угоди їй18 вересня 1651р., котра значна урізала навіть умови Зборівської угоди 1649р., гетьман активізував відносини з Москвою. 1 жовтня 1653 р. царський уряд скликав Земський собор учасники якого сказали що візьмуть Україну до себе. 8 січня І654 р. в Переяславі зібрали загальну раду, на якій Україну в складі Росії було закріплено Березневими статтями. Згідно з цією угодою Україна зберігала військово-адміністративну систему на чолі з гетьманом та Генеральною старшиною. Лівобережна Україна отримала право зносин з іноземними державами. Однак царський уряд, одразу ж почав обмежувати автономію Гетьманщини, хоча за Березневими статтями російський уряд трактував Україну як окрему державу. Згідно з Березневими статтями в Україні зберігався апарат влади та управління — військово-адміністративна, військово-козацька і полково-сотенна система, яка склалася у 1648—1654 pp. Гетьман Б.Хмельницький твердо і впевнено очолив цю систему.
24. Початок заселення Слобідської України Після 1654 p. полковий устрій поширюється й на Слобожанщину. З введенням полкового та сотенного територіального поділу тут засновується полкова та сотенна адміністрація. У 1652 p. створюється Острозький полк, потім Охтирський, Сумський та Харківський. Острозький полк заснували переселенці-козаки та селяни Чернігівського полку, чим встановлювалася спадковість між полковою організацією України та Слобожанщини. Організація на цій території відрізнялася лише тим, що в адміністративних і військових справах вона була підпорядкована безпосередньо білгородському воєводі, а через нього — Розрядному приказу. Харківський полк був підлеглий харківському воєводі. На Лівобережній і Слобідській Україні в другій половині XVIII ст. продовжували панувати феодально-кріпосницькі відносини. Основну роль відігравало сільське господарство. На Лівобережжі та Слабожанщині більше уваги приділяли вирощуванню жита, на півдні – пшениці. Поліпшується культура тваринства. Зростання промислового виробництва позитивно позначилося на розвитку торгівлі. Розвивалися міста, як центри економічного, політичного та культурного життя. Формувався національний ринок. Був скасований полковий устрій на Слобожанщині, де 1765 р. з козацьких полків утворилися регулярні гусарські полки царя. Територія стала зватися Слобідсько-Українською губернією.
25. Гетьманування Виговського В результаті Визвольної війни 1648-1654 рр. Українська держава увійшла до складу Московської на правах автономії. Була встановлена нова форма правління. Територія була поділена на 16 військових округів, або полків. Територія кожного полку ділилася на /сотні. Після смерті Б. Хмельницького козацька старшина обрала гетьманом генерального писаря Запорозького війська Івана Виговського. Іван Виговський уклав союз із Швецією та Кримом, розпочав переговори з Польщею, що викликало невдоволення старшини. Виговський розірвав союз з Москвою . Під Гадячем у вересні 1659р. він уклав договір із Польщею, за яким Київські, Брацлавське, Чернігівське воєводства входили До складу Речі Посполитої як окрема держава під назвою Велике Князівство Руське зі своїм гетьманом. Народ договору не підтримав, побоюючись повернення польських порядків. Не прийняли його і запорозькі козаки на чолі з Іваном Сірком. Проти Виговського виступили Богун та кошовий Сірко і за допомогою російських військ розбили його загони. Гетьманом обрали Юрія Хмельницького.
26. Поділ україни на право-лівобережні сторони .Руїна Перехід Ю Хмельницького під владу Польщі викликав протест. Лівобережні полки, що традиційно схилялись до Москви, не визнали рішення Ю Хмельницького і на старшинській раді в Козельці в 1662 році обрали своїм гетьманом Якова Сомка. У вересні 1663 року московський уряд звинуватив його в зраді, Сомка було страчено. А в червні гетьманом Лівобережної України було обрано кошового отамана Запорозької Січі Івана Брюховецького. На Правобережній Україні після зречення Ю Хмельницького у 1663 році гетьманом було проголошено Павла Тетерю, полковника, вихідця з реєстрових козаків. Таким чином, Україна поділилась на дві частини — Лівобережну та Правобережну, кожна з яких мала свого гетьмана. Лівобережна Україна орієнтувалась на Москву, Правобережна - на Польщу. У січні 1667 року було підписане Андрусівське перемир'я між Росією і Польщею. Незважаючи на те, що вирішувалась доля України, на переговори представників від України навіть не запросили. Андрусівське перемир'я закріпило розділ України по Дніпру між Росією і Польщею. Право управляти Запорожжям залишили за собою і Росія, і Польща. угода між Росією і Польщею перекреслила переяславські домовленості Богдана Хмельницького і неприємно вразила українське суспільство.
27. гетьманування П.Дорошенка Після зречення П.Тетері гетьманом Правобережної України став Петро Дорошенко. Він намагався уберегти Україну від хаосу і відновити її незалежність. Дорошенко вирішив об'єднати всю Україну заручившись підтримкою Туреччини. Дорошенко зробив спробу захопити і Лівобережжя, скориставшись загальним незадоволенням політикою гетьмана І. Брюховецького. П. Дорошенка проголосили гетьманом усієї України. Але скориставшись його відсутністю на Правобережжі, запорожці проголосили гетьманом Петра Суховія, а поляки — Михайла Ханенка. Так Україну знову розділили. П.Дорошенко на Правобережній Україні, щоб утримати свою владу вимушений був звертатись по допомогу до Туреччини, а в 1668 році визнати турецький протекторат. В той же час турки поводили себе на Правобережжі як хазяї, грабували і спустошували край. Авторитет Дорошенка почав різко падати, і розуміючи, що контролювати ситуацію він вже невзмозі, гетьман у 1676 році склав булаву перед Іваном Самойловичем. причинами поразки революції можна вважати: * розкол України на два гетьманства, що послабило національно-патріотичні сили і призвело до жорстокої міжусобної боротьби; *зрада національних інтересів більшістю панівного стану українського суспільства та української еліти, яка воювала за польські інтереси проти власного народу. * несформованість національної ідеї
28. І.М азепа.Північна війна Вирішальним моментом у стосунках між Україною і Росією стало гетьманування Івана Мазепи. І.Мазепа став гетьманом у надзвичайно складний для України час. Українські землі були розчленованими "Коломацькі статті" 1687 р. своєю політикою І.Мазепа зміцнив владу гетьмана, сприяв економічному і культурному розвитку України. - на його кошти збудовано 12 і реставровано 20 храмів, Києво-Могилянська колегія здобула статус академії. Головною метою І.Мазепи було об'єднання України в одну незалежну державу. Великі сподівання гетьман покладав на молодого російського царя Петра 7. Між ними склалися надзвичайно довірливі стосунки. У 1700 р. розпочалася Північна війна між Швецією і Росією. Україна надавала активну допомогу Росії у цій війні. Але у 1708 р. І.Мазепа уклав таємний союз зі шведським королем Карлом XII, спря¬мований проти Петра І. Передбачалося, що Україна надасть Швеції допомогу у війні проти Росії, а Швеція забезпечить повне звільнення України від влади Москви. Під час Північної війни Петро І нещадно експлуатував людські і матеріальні ресурси України. Край був економічно виснажений, населення вивозили на будівництво доріг, каналів, міст.
29. конституція П.Орлика Після смерті І. Мазепи українська еміграція обрала гетьманом Пилипа Орлика, який так і залишився гетьманом у вигнанні. Він склав проект першої Конституції України, яка отримала назву "Пакти і Конституція прав і вольностей Запорозького війська". Зміст її такий: а) проголошувалася незалежність України від Росії та Речі Посполитої; в) територія України визначається Зборівським трактатом 1649р.; г) запорожцям повинні були повернути їхні давні містечка ; фортеці, побудовані Мазепою, ліквідовувались; д) при гетьманові утворюється Генеральна рада із законодавчою владою, яка складається з генеральної старшини, полковників. Рада збирається тричі на рік - на Різдво, Покрову та Великдень; ж) встановлюється виборність полковників, сотників з наступним їх затвердженням гетьманом; й) скасовуються оренди та податки на утримання гетьманської гвардії;
30. обмеження автономії У 1708 р., гетьманом було обрано Івана Скоропадського. Проте влада його була значно обмежена. Більше того, у 1722 р. було створено Малоросійську колегію. Члени Малоросійської колегії мали наглядати за діяльністю гетьмана, генеральної та полкової старшини, контролювати встановлення і стягнення податків до царської казни. Після смерті у 1722 р. гетьмана Скоропадського, Петро І розширив повноваження Малоросійської колегії, підпорядкувавши їй український уряд. після смерті Петра І, призвели до відновлення у 1727 р. гетьманства. Гетьманом став Данило Апостол. «Рішительними пунктами», які гетьман отримав від уряду, значно обмежувались й без того урізані права та вільності України. Апостол протягом 1729—1731 pp. провів генеральне слідство про маєтності. Внаслідок такого заходу в державне користування було повернуто чимало земель. уперше встановив точний бюджет державних видатків. запровадження обов'язкових документів, зведення до одного збірника законів. відновив право гетьмана призначати генеральну старшину і полковників. спромігся тимчасово пригальмувати процес перетворення Гетьманщини на адміністративну одиницю Російської імперії. Після смерті Данила Апостола вибори нового гетьмана не відбулися. Російський уряд, обмежуючи державність України, зобов'язав здійснювати владу в Лівобережній Гетьманщині Правління гетьманського уряду. . Відзначалася та влада свавільним нехтуванням прав усіх верств українського народу.
31 Остаточна лыквідація автономії.У 1735 р. російський уряд значно скоротив реєстр козацького війська.Єлизаваета Петрівна назначає гетьманом Кирила Розумовськго. Самостійні дії гетьмана суперечили планам імперського уряду, який аж ніяк не прагнув посилення української автономії. Спроби гетьмана відродити колишню систему судочинства. . Створювався також гродський суд. На виконання універсалів Розумовського у містах із кола значкових товаришів або сотенної старшини почали обирати возних. Україну пропонувалося поділити на 20 судових повітів. Речі Посполитої засвідчили його прагнення перетворити Гетьманщину з військової на цивільну шляхетську державу.Водночас Кирило Розумовський вдався до спроб установити спадкоємне гетьманство. Дії Розумовського, спрямовані на зміцнення гетьманської влади, викликали занепокоєння нової російської цариці Катерини ІІ. У жовтні 1764 р. Кирило Розумовський змушений був скласти гетьманські повноваження, а справа управління передане Другій Малоросійській колегії, яку очолив Петро Румянцев Справі остаточного підкорення України служили заходи російського уряду, здійснені на Слобожанщині. У 1775 р. було ліквідовано Запорозьку Січ. У 1775 р. було ліквідовано Запорозьку Січ. Для досягнення цієї мети було залучено величезні сили .
32. розвиток правобережної україни під польшею У 1714 році Польща відновила своє панування над спустошеною і обезлюдненою. Правобережною Україною. Впродовж майже всього XVIII ст. Правобережна Україна не мала центральної влади. Повновласними господарями тут були магнати і шляхта, які нещадно визискували селянство. Основним виявом боротьби проти польсько-шляхетського панування на Правобережній Україні був гайдамацький та опришківський рух. Перше велике повстання гайдамаків вибухнуло в 1734 році - в той час, коли Польща була втягнута в конфлікт з Росією. Повстання дуже швидко охопило територію Київщини, Брацлавщини, Волиш, Поділля, окремих районів Галичини. Друге повстання відбулось у 1750 році. Гайдамаки заволоділи Корсунем, Уманню, Фастовом, Вінницею. У 1768 році спалахнуло повстання, відоме під назвою КоліївщинаПриводом була поява російських військ на Правобережній Україні. Росія хотіла підтримати православну церкву,а Польща була проти цього .тому конфедеративний союз пішов у наступ.Росія боролась за православну віру. . Поширилась чутка, що нібито цариця Катерина II видала "Золоту грамоту" з закликом до українців бити конфедератів і шляхту. Це привело до розгортання селянського повстання на Правобережжі. Найбільшого розмаху повстання набуло на Київщині та Брацлавщині. Очолив повстання запорожець Максим Залізняк. До повстання приєднались козаки, очолювані Іваном Гонтою 10 червня 1768 року спільним ударом вони оволоділи містом Уманню. Форпост польського панування в Україні було ліквідовано. Боячись, що "Коліївщина" перекинеться на територію Російської Імперії, Катерина II послала на її придушення війська. Російські полки оточили повсталих, і схопили Залізняка як російського підданого судили в Києві і заслали до Сибіру. Ґонту після жахливих катувань стратили у Варшаві.Коліївщина була останнім великим селянсько-козацьким повстанням в Україні. Завдяки входженню до складу Росії населення Правобережної України звільнилось від необмеженого шляхетського свавілля, переслідувань та розправ за вірність православ'ю.
33. Українська культура XVII - XVIII ст. бароко - це одна з найважливіших епох національної історії. Під впливом козацтва, його визвольного руху в Україні в XVII ст. зароджується українське козацьке бароко. Визначною його рисою було використання традицій народного мистецтва та широка демократизація сюжетів. У цей період в українських землях з´явилися нові міста, значного розвитку набули освіта. Класицизм в Україні зазнав впливу бароко. Характерним втіленням бароко в українській поезії є збірка "курйозних віршів" Івана Величковського та деякі вірші Григорія Сковороди. Виділялась релігійно-філософська, елітарно-міфологічна, шляхетська, панегірична (поезія хвалебного змісту), міщанська, громадсько-політична, історична, лірична, гумористично-сатирична поезія, що тісно перепліталася з народною пісенністю. . У XVII ст. великого поширення набули панегіричні вірші. Жартівливі твори, в яких героїчна тема та величний сюжет передаються в пародійному плані, мають назву бурлескних. Основна ознака бурлеску - контраст між темою й сюжетом твору та його словесною формою. На Слобожанщині в маєтку Попівка навколо згуртувалася молодь, яка співчувала Французькій революції, проповідувала ідеї суспільного прогресу на основі раціоналізму та просвітительства. Саме в них вперше і виникла думка про заснування Харківського університету. Найбільшим видавничим центром залишалася друкарня Києво-Печерської лаври. у мистецтві оформлення. Особливого розвитку набула гравюра. В частині України, яка перебувала під владою Москви, у XVIII ст. царський уряд проводить реакційну політику щодо книгодрукування. У XVI ст. були перекладені й опубліковані різні наукові трактати і довідники. У XVII ст. популярною стає драматургія.
34. декабристи У 1821 р. декабристи реорганізували свої об'єднання і створили два осередки — Північне товариство з центром у Петербурзі і Південне товариство з центром у м. Тульчині.. Голова Південного товариства П. Пестель уклав політичний трактат (Конституцію) "Руська правда", в якому докладно визначив програму дій після повалення царизму. За цією програмою всі народи Росії об'єднуються в централізовану республіку з однопалатним парламентом. Кріпацтво скасовується^ Усі громадяни республіки рівні перед законом. Зберігається приватна власність на землю, але половина землі вважається громадською, окремі ділянки можна брати для обробітку. Повна свобода торгівлі і промисловості. Причин невдачі повстання декабристів в Україні багато, головна ж полягала в тому, що Його мета була незрозумілою для народу.Для наступних поколінь декабристи були взірцем мужності, героїзму, самопожертви і відданості революційній справі. Дворяни за соціальним походженням, декабристи пожертвували всіма благами свого класу для прогресу суспільства.
35. діяльність кирило мефодіївського брац. ХІХ ст. в історії України – це епоха національного відродження, під яким розуміють: - формування національної свідомості українців; -зростання інтересу до української мови, історії, культури; -активізацію зв’язків між західними і східними українцями, їх національне об’єднання; -розгортання українського національно-визвольного руху. Головною рушійною силою цього процесу виступала національна інтелігенція. У 1846 р. Шевченко увійшов у склад таємної української організації, що називала себе Кирило- Мефодіївським братством. Сама організація виникла трохи раніше, наприкінці 1845 – на початку 1846 р. його ядро складало 12 чоловік; ще декілька десятків підтримувало з ним зв’язки. Найважливіші з програмних положень кирило-мефодіївців були сформульовані М. Костомаровим у творі під назвою «Закон Божий (Книга Буття українського народу)». . Соціальна програма кирило-мефодіївців складалася з двох пунктів: скасування кріпацтва та поширення освіти серед народу.
36. значення творчості т.г.шевченка центральне місце у культурному і суспільно-політичному житті України починає займти Тарас Григорович Шевченко. У 1846 р. Шевченко увійшов у склад таємної української організації, що називала себе Кирило-Мефодіївським братством. Сама організація виникла трохи раніше, наприкінці 1845 – на початку 1846 р. його ядро складало 12 чоловік; ще декілька десятків підтримувало з ним зв’язки.Братсво було розгромлене жандармами і найбільше був покараний Т.Шевченко. Творчість Шевченка стала духовною основою формування сучасної української нації, тому що для українців всіх наступних поколінь Великий Кобзар став могутнім джерелом національної свідомості, символом України. Громадянська лірика Т. Шевченка, зокрема його твори «Заповіт», «Імертвим, іживим...», «Сон», «Кавказ», відображає його позицію стосовно пануючих класів та простого народу. Твори Великого Кобзаря перекладені багатьма мовами народів світу. Величезний вплив мала його творчість на розвиток культури західного та південного слов'янства. Його творчість є благородною частиною нашої історичної спадщини.37. національ визвольний рух на землях Період кінця XIX - початку XX ст. характеризувався піднесенням національного, ліберально-демократичного та революційного рухів. . Ліберально-демократичний рух України мав чітко окреслений опозиційний характер і розвивався головним чином у рамках земських установ. За своїм соціальним складом цей рух був неоднорідним. Його активними учасниками були представники ліберальної буржуазії, поміщики, агрономи, землеміри та вчителі. Ліберали добивались розширення прав земств, надання політичних свобод, ліквідації кріпосницьких пережитків у законодавстві, заборони тілесних покарань як феодального пережитку, що ганьбило крашу, скликання загальноросійських Установчих зборів для розробки конституції, допущення української мови в сферу освіти, культури та державних закладів Найбільш сильним і впливовим в Україні був ліберальний рух на Чернігівщині, Полтавщині і Харківщині.Поряд з культурно-просвітницькою діяльністю в українському національно-визвольному русі на початку XX ст. почали утворюватися справжні політичні організації. Виникли перші партії, що діяли в різних регіонах України і виступали від імені тих чи інших соціальних верств українського населення.
38. національ визвольний рух на західноукраїнських землях Наприкінці XIX ст. відбувається політизація національно-визвольного руху. Першою політичною організацією на цьому етапі стало "Братство тарасівців", яке діяло впродовж 1891 -1893 рр. Його засновниками були українські студенти М. Міхновський, І.Липа, В.Шемет. Організація мала прибічників у різних містах України, що надало її діяльності загальноукраїнського характеру. "Тарасівці" ставили за мету реалізацію основних ідей Тараса Шевченка, досягнення повної незалежності Української держави. Важливою складовою українського національного руху були визвольні змагання на західноукраїнських землях. У другій половині XIX ст. вони помітно активізувалися. Провідну роль у цьому русі, як і раніше, відігравали представники інтелігенції, переважно духовенства. У 1867 р. за допомогою українців зі сходу у Львові було започатковано часопис «Правда», в якому друкувалися твори П. Куліша, І. Нечуя-Левицького, М. Драгоманова, Панаса Мирного та інших видатних діячів української культури. Через рік народовці заснували товариство «Просвіта». Отже, другу половину -- кінець XIX ст. можна оцінити як період піднесення національно-визвольного руху, котрі чітко виступали за всеукраїнське єднання на принципах визнання незалежності й української державності.
39. селянська реформа 1861. На середину 1850-х років неможливість подальшого збереження кріпосницьких відносин стала очевидною для правлячих кіл Російської імперії. 19 лютого 1861 р. цар підписав маніфест і «Загальне положення про селян, які вийшли з кріпосної залежності». Реформа 1861 р. стосувалася поміщицьких селян, які становили в Україні половину сільського населення. 1866 р. вийшов закон про поземельний устрій для державних селян. Вони також могли викупити свій наділ, а доти мали сплачувати державі оброчний податок. Землезабезпеченість державних селян була дещо більшою, ніж колишніх поміщицьких, але не набагато. 58 % державних селян отримали наділи, менші 5 десятин. Селянська реформа ліквідувала монопольне право дворянського стану на землю.. Активізувалося надходження землі в ринковий обіг. Ліквідація кріпосної залежності різко збільшила місткість ринку робочої сили. Складалися умови для перетворення ремесла й мануфактури на фабрику. Застосування у широких масштабах машин і вільнонайманої робочої сили знаменувало собою промисловий переворот. Завдяки цьому продуктивність суспільної праці почала зростати. В Російській імперії з'явилася можливість наздогнати високорозвинуті країни.
40.реформи 60-70 рр. 19 лютого 1861 р. маніфест Олександра II проголосив скасування кріпосного права. Згідно з реформою скасовувалася особиста залежність селянина від поміщика. Селяни дістали особисту свободу. Віднині поміщик не мав права купувати, продавати. Селянин здобув громадянські права. Після скасування кріпосного права, коли мільйони селян вже не підлягали владі поміщиків, гостро постало питання про реформу управління, У 1864 р. були створені виборні органи влади в масштабі губернії і повіту — «земські установи». Вони займалися тільки господарськими і культурними справами на території повіту й губернії, відали будівництвом шляхів місцевого значення, охороною здоров'я, народною освітою, опікою, в'язницями тощо. У 1864 р. проведено судову реформу. Суд залежав від адміністрації. Судова реформа 1864 р. проголошувала незалежність суду від адміністрації; суддю призначав уряд, але зняти з посади міг тільки суд. Запроваджувався єдиний для всього населення. На судових засіданнях могли бути представники проси і публіка. Встановлено кілька судових інстанцій: мировий суд; окружний суд. Важливі зміни відбувалися в системі освіти. Реформи 60-х років відкрили для нижчих верств більший доступ до неї на всіх рівнях, включаючи університетський. Вони також удосконалили програму навчання й надали університетам більшу автономію. Головну увагу було звернено на поширення серед народних мас освіти: створення популярної літератури, видання підручників, організацію школи. Почали організовувати нові школи, зокрема для дорослих відкривали освітні курси по неділях. Велике значення мала реформа 1874 р., за якою запроваджувалася загальна військова повинність: усі чоловіки 21-річного віку, придатні для військової служби, повинні були відбувати військову повинність. У піхоті строк служби встановлено тривалістю б років з наступним зарахуванням у запас на 9 років. У флоті служба тривала 7 років і 3 роки в запасі. Для осіб з освітою встановлено менші строки служби.
41. модернізація україни. Зі скасуванням кріпацтва нарешті відкрився шлях до модернізації та індустріа-лізації господарства. На цей шлях уже стали кілька країн Європи та Америки, але досвід Російської імперії був унікальним. держава взяла на себе набагато більшу роль у здійсненні індустріалізації Росії й України, ніж це було на Заході. Внутрішній ринок Російської імперії був надто слабким; буржуазії, імперія почала індустріалізацію, спираючись на допомогу капіталу й поради спеціалістів, темпи розвитку були надзвичайно швидкими, особливо на Україні 1890-х років, коли за кілька років виникли цілі галузі промисловості. Нарешті, економічна модернізація імперії перебігала дуже нерівномірно.На зламі століть звичайною картиною на Україні були найбільші й найсучасніші в Європі фабрики, копальні та металургійні заводи, У Російській Україні перші залізничні колії було прокладено у 1866—1871 рр. між Одесою й Балтою . У період між 1870 і 1900 рр. і особливо протягом бурхливих 1890-х років найшвидше зростаючими промисловими районами імперії, а цілком можливо і світу,стали Донецький басейн і Кривий Ріг. капіталізм з'явився на Україні у цілком розвиненій формі. Деякі з цих підприємств росли такими темпами, що перетворювалися на багатолюдні міста. Наприклад, Юзівка,названа іменем валлійця Джона Хьюза, який заклав на цьому місці металургійний завод, З прискоренням економічного розвитку відбувалися й значні соціальні зміни. Найважливішою з них була поява нового й ще відносно нечисленного класу — пролетаріату, Великі зрушення відбулися і в середовищі інтелігенції -ще однієї новосформованої групи.Модернізація призвела до зубожіння в селах.Міста були осередками культури і промисловості.
42.культура 19ст. україни У 1861 р. в Петербурзі члени Кирило-Мефодіївського товариства Т.Шевченко, М.Костомаров, П.Куліш, В. Білозерський, які з'їхалися сюди після заслання, заснували журнал "Основа". Журнал встановив зв'язки з громадами, знайомив читачів з життям українського народу.Він діяв до 1862 р. і став першим українським журналом у Російській імперії, сприяв пробудженню національної свідомості української інтелігенції. Певний вплив на розвиток українського руху справило польське визвольне повстання 1863-1864 рр., спрямоване проти російського самодержавства. Однак, масової підтримки з боку української громадськості повстання не знайшло. Активізації українського руху сприяв заснований у 1873 р. в Києві Південно-Західний відділ Російського географічного товариства. Громади хоч і утримувалися у своїй більшості від політичної діяльності, все ж таки не влаштовували самодержавство. З прийняттям у 1876 р. Емського акту діяльність Громад була заборонена, закрився Південно-Західний відділ Російського географічного товариства. Наприкінці XIX ст. відбувається політизація національно-визвольного руху. Першою політичною організацією на цьому етапі стало "Братство тарасівців", яке діяло впродовж 1891 -1893 рр. Його засновниками були українські студенти М. Міхновський, І.Липа, В.Шемет. Першою політичною партією в Наддніпрянській Україні стала утворена в 1900 р. у Харкові Революційна українська партія (РУП). Засновники—Д.Антонович, М.Русов, Д.Матусевич.
43.утворення політичних партій. Наприкінці 1899 року з ініціативи університетського громадівського гуртка в Харкові, яким керував Д. Антонович, було створено Революційну Українську партію (РУП). Своєю метою вона ставила створення політичне незалежної .У кін. XIX ст. починають формуватися українські політичні партії. Першою такою партією стала Русько-українська радикальна партія, утворена в 1890 р. у Львові радикалами на чолі з І.Франком М.Павликом. Партія вважала своєю метою створення незалежної української держави..У 1899 р. народовці на чолі з Є.Левицьким та В. Охримовичем утворили Українську національно-демократичну партію, до якої приєдналися М.Грушевський та І.Франко. Партія стояла на ліберальних позиціях, головною метою проголосила незалежну українську державу. З часом націонал-демократи перетворилися на найбільшу партію в Західній Україні.У1899 р. була створена Українська соціал-демократична партія яка стояла на позиціях марксизму. У 1904 році, під час спроби провести у Львові. Частина її членів під керівництвом М. Меленевського на початку 1905 року утворили Українську соціал-демократичну спілку (Спілку). Програма "Спілки" з основних питань стратегії й тактики збігалася з поглядами поміркованих членів РСДРП, за якими закріпилась назва "меншовики". "Спілка" злилася з меншовицькими організаціями на правах автономної обласної організації, яка мала працювати з робітниками, що розмовляли українською мовою. Пізніше від неї відокремилась Українська радикальна партія (УРП) чолі з письменниками Б. Грінченком, С. Єфремовим, Д. Дорошенком. Обидві партії виступали за конституційну монархію в Росії з загальнодержавним парламентом та окремим українським сеймом, за надання широких автономних прав Україні, за проведення нової земельної реформи. Серед програмних вимог українських демократів слід назвати: впровадження української мови в усіх освітніх і державних структурах, надання політичних свобод. Політичні партії створювались і в західній Україні. У 1890 році з ініціативи І. Франка та М. Павлика в Галичині було засновано Українсько-Руську радикальну партію. Головна вимога партії - надання селянам якомога більше землі без викупу.
44.1ша російська революція. Початок революційним подіям поклала трагедія 9 січня 1905 року в Санкт-Петербурзі. В цей день царськими військами була розстріляна мирна маніфестація робітників. Нині 1905 року почалися селянські заворушення. В першій половині 1905 року рух селянського протесту охопив половину всіх повітів України. Революційний рух охопив і армію. Одним з найяскравіших епізодів революції 1905-1907 років у Росії стало повстання на броненосці "Потьомкін.Матроси счини бунт і вбили офіцера. . Микола 2 підписав маніфест про громадську свободу.Основним районом збройної боротьби проти самодержавства в Україні став Донбас. Найбільш значним у грудні 1905 року було повстання в Горлівці. 12 грудня відбувся революційний виступ робітників Харкова, 13-14 грудня -Олександрівська. Збройні сутички робітників з військами відбувались і в інших містах України. Але окремі збройні виступи не переросли в загальне збройне повстання і були придушені царизмом. Після цього революція пішла на спад.Під впливом революційних виступів робітників посилились селянські виступи. Серед селянства проводили роботу есери, соціал-демократи, РУП, "Спілка". В результаті вже в першій половині 1905 року селянським рухом було охоплено 43 з 94 повітів України, У часи першої російської революції значно посилився український національний рух. Передова громадськість України виступала за рівноправність усіх народів, проти великодержавної, шовіністичної політики царизму, за право вільно користуватися рідною мовою в школах, пресі, на сцені, в літературі, в державних установах. У січні 1907 року відбулися вибори в II Державну Думу На цей раз у виборах взяли участь усі політичні парти, склад II Думи "полівішав.Царський уряд звбороняв усе українське.
45.столипінська реформа . Аграрна реформа здійснювалася за трьома напрямами: утворення на селі хутірського і відрубного господарства, що передбачало вихід селян з общини; проведення переселенської політики; створення Селянського земельного банку з метою надання селянським господарствам допомоги в придбанні землі. Реформа мала на меті утворення на селі міцного прошарку заможного селянства, У листопаді 1906 року уряд Столипіна дозволив селянам виходити з общини. Виходячи з общини, Найбільш успішно реформа просувалась в Україні, де, на відміну від Росії, з 1861 року існувало "подвірне землеволодіння": земля вважалась власністю всієї родини і її не дозволялось продавати або розділяти між членами родини. Але в Україні остаточно ліквідувати общину владі не вдалося. За 1907-1911 роки в Україні вийшли на хутори і відруби. Селянського Поземельного банку. Цей банк скуповував за високими цінами землю у поміщиків, подрібнював її на ділянки та продавав заможним селянам. Впродовж 1907-1910 років за допомогою Селянського банку в Україні було продано понад 480 тис. десятин поміщицької землі. Столипін розраховував вирішити шляхом її масового переселення в Сибір і далекий схід. Аграрна реформа прискорила розвиток капіталістичних відносин на селі.
46. 1 світова війна та Україна Світова війна велася між Троїстим, згодом Четверним союзом (Німеччина, Австро-Угорщина, Туреччина, Болгарія) і Антантою (Росія, Англія, Франція). Характеризуючи становище України під час війни, необхідно виділити такі обставини: - Західна і Наддніпрянська Україна опинилися по різні боки фронтів, оскільки Росія і Австро-Угорщина належали до протилежних блоків. Українці, мобілізовані в армії цих країн, вимушені були битися один проти одного. У російській армії нараховувалося 3,5 млн. українців, - Війна розколола українські політичні сили і цим ослабила український рух. У ставленні до війни українські партії зайняли різні позиції. Партії Західної України активно підтримували уряд Австро-Угорщини і Німеччини у війні з Росією, сподіваючись, що у разі поразки Росії держави-переможці допоможуть українцям створити самостійну державу. Уже в перший день війни - 1 серпня 1914 р. - вони об'єдналися в Головну Українську Раду (ГУР) з метою мобілізувати сили українців для війни з Росією. На заклик ГУР 6 серпня 1914 р. із добровольців - молодих вихованців організацій "Сокіл", "Січ", "Пласт" - був сформований легіон Українських Січових Стрільців. Партії Наддніпрянської України поставилися до війни неоднозначно: - більшість українських партій, у т.ч. частина УСДРП на чолі з С.Петлюрою, керівництво ТУП підтримали Росію у війні; - частина ТУП (його Київська рада) пропонувала українцям дотримуватися у війні нейтралітету; Уроки війни значна частина України перетворилася на райони запеклих бойових дій (Галичина, Закарпаття, Буковина, Поділля, Волинь). Територія кілька разів переходила із рук у руки. Це призвело до значних жертв серед мирного населення, занепаду промисловості, сільського господарства, зубожіння народу.
47. лютнева революція. 27 лютого 1917 р. в Росії перемогла революція. Після революції на територію України поширюється як влада центральних міністерств, так і вплив новостворених революційних органів народовладдя. 1917 року Ради робітничих депутатів були обрані в Києві, Одесі, Харкові , Сумах. виникали різноманітні представницькі організації , що мали різні назви : комітети громадської безпеки, комітети громадських організацій , комітети народної влади. Так 25 – 26 березня один із ініціаторів утворення Центральної Ради – Товариство українських поступовців, реорганізувавшись у Союз автономістів – федералістів , приймає рішення “всіма засобами творити автономія України , вжити всіх заходів , щоб надати їй як найбільшого авторитету”.
48.ЦР 1 2 універсали З ініціативи Товариства українських поступовців представники української демократичної інтелігенції соціалістичної спрямованості , створили політично – координаційний центр революційних сил української спільноти – Центральну Раду. З ініціативи Центральної Ради проводились губернські та повітові національні з’їзди , а також всеукраїнські – селянські , військові , робітничі , професійні , громадських організацій. Виходячи із цього, Центральна Рада поставила перед собою завдання “звернутись до всього українського народу із закликом організуватися та приступити до закладення автономного ладу на Україні. Власне це відповідало резолюції. Реалізація резолюції відбулась через прийняття Першого Універсалу. Правова основа Універсалу зумовлювалась ідеєю народного суверенітету й принципом природного права української нації на незалежне існування. Разом із тим , Універсал проголошував , що своє державне життя Україна влаштовує “не одділяючись від усієї Росії”. 3 липня 1917 року оприлюднила текст ІІ Універсалу. Цим актом Рада оголошувала своє прагнення поповнити свій склад представниками національностей, що проживали в Україні. Новий склад Центральної Ради, у свою чергу , повинен був створити відповідальний перед нею орган – новий Генеральний Секретаріат. Повідомлялося також про підготовку Центральною Радою, за згодою з представниками національних меншостей , проекту автономного устрою України.
49. 3 універсал 20(7) листопада 1917 р. видала свій ІІІ Універсал. В ньому проголошувалося: «Віднині Україна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись від Російської Республіки й зберігаючи єдність її. III Універсал оголошував широку програму перетворень Право приватної власності на землю скасовувалося — вона визнавалася власністю всього трудового народу й передавалася йому без викупу. Центральна Рада зобов'язувалася негайно подбати про мирні переговори з Німеччиною та її союзниками. Зазначалося, що в Українській Народній Республіці забезпечуються всі свободи, здобуті всеросійською революцією: слова, друку, віри. На кінець грудня призначалися вибори до Українських Установчих зборів.
50. українсько радянська війна Ще в жовтні 1917 р. більшовики здійснили спробу захопити владу у Києві, що їм не вдалося зробити. Тому група делегатів – більшовиків прибула до Харкова, де 11-13 грудня було інсценовано альтернативний з’їзд Рад. З’їзд вітав повстання у Петрограді, політику Раднаркому, проголосив встановлення радянської влади на Україні, обрав Центральний виконавчий комітет Рад України. Наприкінці грудня більшовицькі війська починають наступ на Україну. Розпочинається українсько-радянська війна. Неоголошена війна Радянської Росії проти УНР розпочалася в половині грудня 1917 року, а з проголошенням Четвертим універсалом незалежності України Центральною Радою УНР, 22 січня 1918 року країна опинилася у фактичному стані війни з більшовицькою Росією. «Маніфестом до українського народу» Володимир Ленін дав зрозуміти, що Радянська Росія не змириться з існуванням незалежної України, — та що більшовики передбачали поширення революції і на терени України. 12 грудня 1917 року Всеукраїнський з'їзд Рад у Харкові проголосив Україну радянською республікою і вже в половині грудня надходила військова і інша допомога більшовицьким силам в Україні.
51.4 універсал Під впливом наступу радянських військ керівництво Центральної Ради розпочинає мирні переговори з Німеччиною і Австро-Угорщиною у Бересті і 9 січня 1918 видає свій IV Універсал. «Однині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від кого не залежною, вільною, суверенною державою українського народу. з IV Універсалом Мала Рада ухвалила «Закон про національно-персональну автономію». У ньому проголошувалося, що кожна з населяючих Україну націй має право на влаштування свого національного життя незалежно від місця перебування. дня в Бересті був підписаний мирний договір між делегацією УНР і представниками країн Четверного союзу. За умовами цього миру держави-переможці визнавали незалежність УНР; Австро-Угорщина і Німеччина надавали УНР військову допомогу, за що Україна зобов’язувалася постачати їх с/г продукцією та сировиною.
52. бреський мирний договір 1918 26 січня (8 лютого за новим стилем) більшовицькі війська вступають до Києва. Наступного дня в Бересті був підписаний мирний договір між делегацією УНР і представниками країн Четверного союзу (Німеччина, Австро-Угорщина, Османська імперія і Болгарія). За умовами цього миру держави-переможці визнавали незалежність УНР; Австро-Угорщина і Німеччина надавали УНР військову допомогу, за що Україна зобов’язувалася постачати їх с/г продукцією та сировиною.
53. держава П. Скоропатського Після перевороту 29 квітня УНР стала називатися Українською державою. Головою держави був гетьман. Особливе місце у внутрішній політиці гетьмана займало аграрне питання. Уже 29 квітня 1918 р. гетьман проголосив, Дозволялися вільний продаж і купівля землі. Конкретніше гетьман висловився щодо майбутньої земельної реформи. Він заявив тоді, що велику земельну власність буде скасовано, землю передадуть хліборобам. гетьман розраховував створити в Україні економічно міцний клас хліборобів, У галузі зовнішньої політики влада спрямувала свої зусилля на міжнародне визнання України, свідченням чого було встановлення дипломатичних відносин з 12-ма країнами. Скоропадський робив спроби, й далеко не завжди безуспішні, українізувати державний апарат. У всіх установах і військових частинах було створено курси українознавства. Восени 1918 р. існувало вже близько 150 українських гімназій, у тому числі сільських. Було прийнято закон про обов'язкове вивчення української мови. У листопаді 1918 р. відкрилася Українська Академія наук.
54. Директорія Директорія – тимчасовий революційний орган, утворений у ніч з 13 на 14 листопада 1918 р. на засіданні Українського Національного Союзу для організації та керівництва повстанням проти гетьмана П.Скоропадського. В ніч на 14 листопада 1918 р. у Києві відбулося таємне засідання представників українських політичних партій, які об'єдналися у Національний союз. Присутні відхилили ідею відновлення Центральної Ради і створили верховний орган УНР — Директорію. Головою її став В. Винниченко, членами—С. Петлюра, Ф. Швець, , А. Макаренко . В той же час, серед Директорії не було згоди щодо напрямків політичної діяльності. Це ускладнювалося суперництвом між Винниченком та Петлюрою. Вплив останнього невпинно зростав, проте не скрізь. Директорія мала на початку свого правління 100-тисячну армію, а наприкінці січня, перед здачею Києва більшовикам,— всього 21 тис чоловік. Нестабільність, армії, придушення робітничих страйків, розгін профспілок, погроми мирного населення та інші дії стали причинами падіння Директорії. Вирішили це протиріччя більшовики, які в січні 1919 р розпочали свій другий наступ на Україну, перед цим звівши нанівець переговори з Директорією. отримавши допомоги від Франції, до якої Директорія вернулася по допомогу, В. Винниченко в середині лютого подав у відставку і виїхав за кордон. С. Петлюра - продовжував боротьбу з більшовиками.
55.розвиток укр. Культури в добу революції Визвольна боротьба українського народу 1917-1921 рр. відкрила нову сторінку в історії культури. Крах Російської імперії з її багатовіковою централізаторською і русифікаторською політикою, боротьба за утворення суверенної української держави, глибокі соціально-економічні зрушення і пов'язана з цим хвиля сподівань та надій викликали духовне піднесення в суспільстві, яке проявилося у галузі культурного життя. Непристосована до життя у виняткових умовах війни, господарської розрухи інтелігенція першою ставала жертвою голоду; Ось чому втрати освічених людей в 1917-1921 рр. були надзвичайно великі. Тисячі висококваліфікованих фахівців, учених, діячів культури емігрували за кордон. Зусиллями української інтелігенції після Лютневої революції 1917 р. поширювалися національні культурно-освітні організації - «Просвіти», які найбільш активно діяли серед сільського населення. «Просвіти» організовували бібліотеки, драмгуртки, хорові колективи. Вони налагоджували видавничу справу, розповсюджували українські книги, газети, часописи. У роботі «Просвіт» охоче брали участь відомі українські письменники, поети, композитори, актори. Завдяки діяльності «Просвіт» багато українців уперше дізналося про славне минуле свого народу, його боротьбу за національне й соціальне визволення.
56. політика воєнного комунізму. Після скількох невдач в українському уряді до влади в Україні збройним шляхом прийшли більшовики. Соціально-політичний курс більшовиків в Україні і 1919 р. мав назву «політика воєнного комунізму» і передбачав такі заходи: • скасування товарно-грошових відносин і заміна їх прямим товарообміном, запровадження карткової системи на продукти харчування, зрівняльна система оплати праці; • націоналізація промисловості, державний контроль над виробництвом; • мілітаризація праці (запровадження загальної трудової повинності населення від 16 до 60 років, трудова мобілізація, робота за трудодні); • запровадження продрозкладки на селі — запровадження системи заготівлі сільськогосподарських продуктів, згідно з якою селяни зобов'язувалися здавати державі за твердими цінами всі надлишки сільгосппродукції, уведення державою норми особистого споживання, початок колективізації сільського господарства (об'єднання селян в артілі, комуни); • різке обмеження суверенітету України: КП(б)У розглядалася як складова частина РКП(б), керівництво профспілками й громадськими організаціями здійснювалося з Москви; • утворення в червні 1919 р. військово-політичного союзу радянських республік з метою централізованого керівництва господарством, фінансами і створення єдиного військового командування.
57. радянсько польська війна 1920 Наприкінці квітня 1920 р. Україна й Білорусія стали ареною радянсько-польської війни. Ця війна назрівала поступово. 25 квітня 1920 р. без оголошення війни три польські армії загальною чисельністю близько 150 тис. чоловік вступили на територію України. Разом з поляками наступали дві дивізії військ УНР на чолі з Удовиченком та Безручком. Розпочалася радянсько-польська війна, в результаті якої було підписано Ризький мирний договір. Майже всі території України, означені у Варшавській угоді, крім Східної Галичини, відійшли до Польщі.
58. Утворення Західноукраїнської Народної Республіки. Акт злуки УНР та ЗУНР. 13 листопада 1918 року було проголошено Західноукраїнську Народну Республіку (ЗУНР). Президентом її став голова Української Національної Ради Євген Петрушевич, головою Державного секретаріату (уряду) - лідер національно-демократичної партії Кость Левицький. Першим кроком уряду ЗУНР було утворення жандармерії і Української галицької армії (УГА). Однак сформувати власне велике військо уряд не встиг. Уряд ЗУНР виступив проти негайної передачі землі селянам, чим розчарував селян і втратив їх підтримку. . 1 грудня 1918 р. було укладено попередній "договір про злуку". В ньому говорилось: "Західноукраїнська Народна Республіка заявляє цим непохитний намір злитись у найкоротшім часі в одну велику державу з Українською Народною Республікою - значить заявляє свій намір перестати існувати як окрема держава. З січня 1919 року Українська Національна Рада затвердила в Станіславі договір. з метою реалізації ідеї про соборність української нації. 22 січня 1919 року в Києві на Софіївському майдані відбулося урочисте проголошення 3луки (об'єднання) двох частин України
59. причини поразки української національної революції 1917- Синтезуючи основні погляди, можна виділити головні причини поразки української революції 1917–1920 рр.: 1. Слабка соціальна база українського національного руху як результат неповної соціальної структури української нації (відсутність середнього класу, промислової буржуазії, міського елементу тощо). З усіх соціальних верств найбільш національно свідомою була інтелігенція, але вона складала лише 2–3 % усього населення. 2. Міста переважно не були осередками українства, оскільки були зрусифіковані і стали базою впливу більшовиків. 3. Український рух під час революції спирався на дві наймінливіші і непостійні у політичному відношенні соціальні групи – солдат і селян. Вони були ще не досить політично зрілими, ще не осягнули ідею національної незалежності в повному обсязі і легко піддавались демагогічним гаслам більшовиків. 4. Лідери української революції не змогли розв'язати дилему, які проблеми потребують першочергового вирішення: соціальні (земля, 8-годинний робочий день і т. п.) чи національне визволення, чим і скористалися більшовики. 5. Нерішучість у питанні про національну незалежність, панування ідей федералізму та автономізму також стримували наступальний темп української революції. 6. Відсутність дійового адміністративного апарату на місцях, брак відповідно підготовлених кадрів. Українські лідери дуже мало уваги приділяли будівництву власних державних структур, очікуючи, що до влади в Росії прийдуть помірковані, демократичні і федералістськи налаштовані сили.
60. НЕП. Наприкінці 1920 р. радянська влада переживала гостру економічну кризу, яка була викликана великими втратами за роки першої світової і громадянської воєн. Визначивши курс на економічне співробітництво з селянством, Х з’їзд РКП(б) в березні 1921 р. прийняв рішення про заміну продрозкладки продовольчим податком. Таким чином було покладено початок новій економічній політиці. Був введенний продподаток. В губерніях, які виконали план заготівель, відмінялась державна хлібна монополія і дозволялась торгівля хлібом і іншою сільськогосподарською продукцією. Розвиваючи ідею державного капіталізму, уряд дозволив приватному підприємництву брати в оренду дрібні і середні промислові і торгові підприємства. Орендувати підприємства могли як державні організації, так і приватні особи. Поступово відроджувалась кредитна система, розпочалось кредитування промисловості і торгівлі на комерційній основі. До тих пір поки не відбулася стабілізація карбованця, Слід підкреслити, що, не дивлячись на бурхливий розвиток ринкових відносин в роки НЕПу, зберігалось жорстке державне регулювання економічних процесів.61.Створення СРСР. 28 грудня 1920 був підписаний договір між РРФСР і УРСР про воєнний і господарському союзі. У преамбулі договору підкреслювалася незалежність і суверенність обох держав. Фактично, до початку 1921 р. оформилося унітарній держава - Росія, під владним впливом якої перебували України. 30 грудня 1922 в Москві у приміщенні Великого театру відкрився I Всесоюзний з'їзд рад. Він прийняв рішення про створення Союзу РСР, затвердив Декларацію про створення СРСР і Союзний Договір. Згідно з цими документами чотири радянські республіки - РРФСР, УРСР, ЗРФСР і БРСР - утворили єдину союзну державу. Договір визначав структуру загальносоюзних органів влади та їх компетенцію. У систему центрального управління входили союзні, союзно-республіканські і республіканські наркомати. Був обраний Центральний Виконавчий Комітет Союзу РСР у складі 371 члена, 88 з яких представляли Україну. Також було обрано чотири голови ЦВК, від України - Г. Петровський. Сталін своїм планом не придумував нічого нового, він лише організаційно оформив відносини між радянськими республіками, які склалися до цього часу, так як партія все зробила для того, щоб ці відносини не перевищували рівня автономних. «Автономізація» викликала протидію в партійних організаціях радянських республік, насамперед в Україні. Негативно відреагував на неї і Ленін, який у листі до політбюро обгрунтовував нову форму об'єднання. офіційно називають, Союз Радянських Соціалістичних республік . 1923 р., коли була створена спеціальна комісія для вироблення Конституції СРСР. 6 липня 1923 друга сесія ЦВК СРСР прийняли постанову про схвалення Основного Закону СРСР. Остаточне затвердження Конституції СРСР повинен був відбутися на II з'їзді Рад Союзу РСР. За Конституцією УРСР 1919 р. Україна була унітарною державою. У 1924 р. волею більшовицької партії в її складі з'явилося автономне вкраплення.
62.укр.індустіалізація. У грудні 1925 р. XIV з'їзд РКП(б) проголосив курс на індустріалізацію: передбачалося прискорення промислового росту Радянського Союзу і досягнення ним у короткі строки рівня розвитку економічно розвинутих країн світу. . На 1929 р. було заплановано 32% приросту промислової продукції, на 1930 і 1931 рр. -по 45%, на 1932 - 36%!Індустріалізація здійснювалася екстенсивним шляхом: не за рахунок новітньої техніки і технологій, а за рахунок будівництва великої кількості підприємств, збільшення кількості працюючих. Основним джерелом підвищення продуктивності праці повинен був стати ентузіазм народу. У ході форсованої індустріалізації радянське керівництво мало намір здійснити тотальне одержавлення економіки. Почалося згортання непу, ліквідація багатоукладності економіки, тоді як індустріалізацію треба було здійснювати методами впровадження ринкових відносин в економіку.Наслідки:тиск на селян,колективізація, Випереджаючий розвиток важкої промисловості спричини,в посилення диспропорцій між: промисловістю і сільським господарством, між: важкою і легкою промисловістю. Величезні кошти витрачалися на розвиток важкої індустрії,падіння житлового рівня ,репресії,Позитивні наслідки:Україна із аграрної країни перетворилася в індустріально-аграрну,за обсягом виробництва важкої промисловості Україна випереджала ряд розвинутих західноєвропейських країн, за три довоєнні п'ятирічки в Україні з'явилися сотні великих і середніх заводів фабрик, шахт, електростанцій.
63.колективізація,голодомор. На XV з’їзді більшовистської партії (1927 р.) було затверджено курс на колективізацію сільського господарства. При цьому стверджувалось, що створення колективних господарств повинно стати справою самих селян. Але вже влітку 1929 р. колективізація набула далеко не добровільного характеру. В грудні 1929 р. керівництво партії і держави запропонувало провести “суцільну колективізацію”,Зокрема і в Україні. На першому етапі колективізації не зовсім було зрозуміло, яку форму набудуть нові господарства. Але поступово основною формою об’єднання селян стає сільськогосподарська артіль. Пізніше сільськогосподарські артілі (колективні господарства) повсюдно отримали назву “колгосп. Слід підкреслити, що основною метою колективізації було вирішення “зернової проблеми”, оскільки вилучати сільськогосподарську продукцію із колгоспів було набагато зручніше, ніж у мільйонів розрізнених селянських господарств. Але форма вилучення продукції на користь держави була знайдена не відразу.Створили трудодні, Незацікавленість колгоспників у збиранні врожаю призвела до величезних витрат.Села які не хотіли збирати хліб.заносились на чорну дошку ,їм припинялась постановка товарів,так почався голодомор. Від голоду селяни тікали в міста і тисячами вмирали просто на вулицях. Вимирали цілі села, поширилося людоїдство.Безпосередні втрати населення України від голоду 1932 року становили близько 150 тис., а від голоду 1933 р. – від 3 до 3,5 млн. чоловік. Це була одна з найбільших трагедій українського народу в його історії. Генофонд української нації зазнав відчутних втрат, що мало і має значні негативні наслідки.
64.українизація. Політика коренізації стала принципово важливою складовою культурних процесів 20-х років в Україні. Вона була спрямована на те, щоб надати об'єднаним в СРСР народам певної «культурно-національної автономії», тобто реальної можливості розвивати свою національну культуру і мову. В Україні політика коренізації здійснювалась у формі "українізації". У практичному здійсненні політики коренізації в Україні виділяються два аспекти: українізація і створення необхідних політичних та економічних умов для розвитку національних меншин.Початком "українізації" можна вважати декрет РНК УСРР від 27 липня 1923 року "Про заходи в справі українізації шкільно-виховних і культурно-освітніх установ" та декрет ВУЦВК і Раднаркому від 1 серпня того ж року "Про заходи забезпечення рівноправності мов і про допомогу розвитку української мови"."Українізація" зустріла сильний опір, насамперед серед неукраїнської або русифікованої верхівки. Політика "українізації" мала на меті посилення контролю з боку партійного керівництва над національними окраїнами, очолити і взяти під контроль процеси національного р відродження в регіонах. Велику роль у практичному здійсненні цієї політики в Україні відіграли М.Скрипник та О.Шумський. Займаючи високі посади в українських урядових структурах, вони мали реальну можливість сприяти розширенню сфери вживання української мови. Рушійною силою "українізації" стала українська інтелігенція. Активно підтримували цю політику М. Грушевський, Д. Багалій, М. Куліш, . У відповідності з декретом ВЦЦВК від 1923 року в Україні проголошувалась рівність усіх мов і підкреслювалась необхідність надання допомоги в справі розвитку української мови. Для проведення українізації була утворена спеціальна комісія на чолі з секретарем ЦК КП(б)У В. Затонським. З 1925 року відбувалася посилена "українізація" партії та державного апарату. , по-перше, опір з боку російських шовіністів у партійному і державному апараті; по-друге, негативне ставлення до політики українізації частини населення ,по-третє, відсутність достатньої кількості педагогічних кадрів; по-четверте, таємний нагляд.
65.сталінський режим. З другої половини 20-х років комуністична партія монополізує, зосереджує в своїх руках усю владу в країні, перетворюючись на державну партію. Це виявилось насамперед у ліквідації усіх інших політичних партій та організацій, у репресіях проти їх колишніх членів, у втручанні партії в усі сфери життя та діяльність громадян, у політичній диктатурі більшовицької парти, установах Влада в країні зосередилась у руках партійного апарату, очолюваного Сталіним, який до 1929 року зумів усунути від керівництва партією усіх своїх конкурентів і став фактичним диктатором. Таким чином, на початок 30-х років у Радянському Союзі завершився процес формування командно-адміністративної системи тоталітарного типу. Органи ДІІУ-НКВС розгорнули широкі репресії проти всіх верств українського суспільства Масові репресії були формою існування і захисною реакцією тоталітарного режиму.У довоєнний період, починаючи з 1929 року, по Україні прокотилося три хвилі масових репресій:перша (1929-1931) - розкуркулення, депортації,друга (1932-1934) - штучне посилення конфіскацією продовольства голоду, постишевський терор, репресивний спалах після смерті С. М. Кірова;третя (1936-1938) - доба «великого терору».три головні завдання:ліквідувати організовану опозицію та випадки інакомислення в більшовицькій парти,забезпечити державу через систему ГУЛАГу дармовою робочою силою;тримати під жорстким контролем хід суспільних процесів. Можна визначити такі основні напрями масових репресій в Україні:проти селянства,проти укр..промисловоті,проти релігії і церкви,проти укр..інтелегенції. У 30-х роках сталінський режим перейшов до широкого та систематичного терору проти власного народу. Головною метою сталінських репресій в Україні було придушення руху за самоутвердження української нації і недопущення формування міцної опозиції тоталітарному режиму. Репресії сталінського режиму завдали шкоди усім галузям економіки, понівечили долі мільйонів людей, членів сімей "ворогів народу" Україна зазнала величезних демографічних втрат. Був знищений інтелектуальний потенціал.
66.західноукр. землі між 2ма світовими війнами. У міжвоєнний період західноукраїнські землі знаходилися у складі трьох держав: Галичина, Волинь, Полісся та Холмщина у складі Польщі, Закарпаття — Чехословаччини, Буковина-Румунії. Ситуація погіршувалася тим, що польський, румунський та чеський уряди активно переселяли своїх громадян на західноукраїнські землі. Значну роль у господарстві західноукраїнських земель відігравав кооперативний рух. В промисловості ситуація теж була досить складною. Уряди Польщі, Румунії, Чехословаччини відводили західноукраїнським регіонам роль споживача готової продукції, яка вироблялась в центральних районах, і постачальника сировини та дешевої робочої сили. Понад З млн українців Східної Галичини, що раніше входила до складу Австро-Угорщини, переважно належали до греко-католицької церкви, були національне свідомими й відносно добре організованими. Освітня система на західноукраїнських землях була досить розгалуженою. Польський уряд дбав про освіту лише на початковому рівні, особливо е таких відсталих краях як Волинь, Полісся та Холмщина. Ще гірша ситуація складалася для українців у Румунії. Уже в 1926-27 навчальному році на Буковині не залишилося жодної української початкової школи. Чеський уряд у території, населені українцями, вкладав більше коштів, ніж вилучав. З 1919 до 1939 року, наприклад, державні інвестиції на розвиток Закарпаття. Міжвоєнний період (1921-1939 рр.) у Західній Україні позначений напруженою політичною боротьбою. У ній брали участь різні верстви населення. Частина західноукраїнського суспільства схилялася до возз'єднання Західної України з радянською Україною у складі СРСР. Їхні інтереси відбивала Компартія Західної України (КПЗУ), яка була складовою частиною Компартії Польщі. Введення в Радянській Україні НЕПу і українізація сприяли посиленню в західній Україні прорадянських настроїв і зростання авторитету КПЗУ. Пізніше, коли почалися масова колективізація, голодомор, масові репресії, вплив КПЗУ швидко впав.
67.радянсько-німецькі договори. 23 серпня 1939 року несподівано для всіх було підписано радянсько-німецький договір про ненапад, т. зв. пакт Молотова-Ріббентропа. У таємному додатковому протоколі до пакту про ненапад зафіксовані стратегічні агресивні наміри Сталіна і Гітлера щодо сфер впливу у Східній Європі. У ньому були пункти, які безпосередньо стосувалися українських земель. Так, у пункті 2 зазначалося, що ''на випадок територіальних і політичних перетворень в областях, які належать Польській державі, сфери впливу Німеччини на СРСР будуть розмежовані приблизно по лінії рік Нарев, Вісла, Сан''. В пункті 3 було записано: ''Щодо Південно-Східної Європи Радянська сторона вказала на свою зацікавленість у Бессарабії. Німецька сторона ясно заявила про повну політичну незацікавленість у цих територіях”.17 вересня, реалізовуючи таємний протокол пакту Молотова-Ріббентропа, Червона армія перейшла р. Збруч і вступила на територію Західної України. Як офіційний привід для введення своїх військ радянське керівництво називало захист життя і майна населення Західної України. Насправді ж Москві хотілося покращення своєї геополітичної ситуації – перенесення своїх кордонів у зв'язку з загрозою нової війни. Очевидно, не останню роль зіграло прагнення ліквідувати націоналістичний ''П'ємонт'' у Галичині. На німецькому боці залишились давні українські землі: Холмщина, Підляшшя, Посяння, Лемківщина. Радянське керівництво поспіхом оформляло новий політичний і територіальний статус Західної України.
68.напад німеччини. У грудні 1940 р. німецьке командування розробило план нападу на Радянський Союз («план Барбаросса»). Відтоді почалася інтенсивна підготовка нацистської Німеччини до війни з СРСР. Передбачалось протягом 2–2,5 місяців знищити Червону армію і вийти на лінію Архангельськ – Астрахань. З цією метою у червні 1941 р. Німеччина та її союзники (Італія, Угорщина, Румунія, Фінляндія, Словаччина) зосередили на кордонах з СРСР. 22 червня 1941 р. нацистська Німеччина без оголошення війни напала на Радянський Союз. Німецькі війська наступали на трьох головних напрямках:північному – на Ленінград ,центральному – на Москву,південному – на Київ ,Причини поразки у 41:непідготовленість армії СРСР,переоцінка можливостей,прорахунки нападу Німеччини,раптовість нападу,розпорошення військ СРСР по кордонам,відсутність союзників.у 1942 році відбувся переломний момент. · Перерозподіл матеріальних, фінансових і трудових ресурсів для забезпечення потреб фронту. Перемикання на військове пр-во всіх галузей народного господарства ,· Евакуація продуктивних сил на Схід · Перебудова роботи транспорту вирішення проблем робочої сили забезпечення сільгосппродукцією фронту і тилу В області морально-ідеологічної: · Пропаганда ідей про захист Соціалістичної Вітчизни Виховання радянських людей у ​​дусі соціалістичного патріотизму і класової ненависті до ворога Зміцнення дружби народів СРСР Викриття фашистської ідеології В області зовнішньої політики: Створення і зміцнення антифашистської коаліції Боротьба за відкриття другого фронту в Європі Розробка програми післявоєнного устрою світу Створення міжнародної організації щодо забезпечення безпеки народів У галузі військового будівництва: Вдосконалення організаційної структури Збройних Сил та органів військового управління · Оснащення армії і флоту новим озброєнням і технікою · Організації партизанського руху · Створення народного ополчення .Але знову поразка Червоної Армії,тому ,що у Німеччини Були більш сильні союзники.
69.Рух опору. Досягти легких та швидких перемог на території України у 1941 р. німецьким військам вдавалось далеко не завжди і не на всіх напрямках. Героїчна оборона захисників Києва, Одеси та Севастополя значно затримали просування ворога вглиб території УРСР. Однак під Уманню головні сили Південного фронту зазнали поразки. Досить важливе місце в планах німецького командування відводилось завоюванню в найкоротші терміни України з її величезними матеріальними і сировинними ресурсами, родючими землями. У відповідності з планом "Ост" німецьке керівництво планувало виселити з України десятки мільйонів осіб, . В Україні активно діяли дві течії руху Опору: радянський підпільний І партизанський та український націоналістичний рухи. У вересні 1941 року на Сумщині було створено Путивльський партизанський загін, на чолі з С. Ковпаком, який у 1942 році переріс у велике партизанське з'єднання. Партизанським рухом на Чернігівщині керував перший секретар обкому О. Федоров.У травні 1942 року для централізованого керівництва партизанським рухом на окупованій території при Ставці Верховного Головнокомандування було створено Центральний штаб партизанського руху. Очолив його секретар ЦК Компартії Білорусії Пономаренко. Партизанським рухом в Україні керував Український штаб партизанського руху, який очолив генерал Т. Строкач.У 1943 році на окупованій гітлерівцями території України радянський підпільний та партизанський рух досяг найвищого розмаху. До цього часу партизани вже координували свої дії з важливими операціями Червоної Армії, допомагали їх успішному проведенню. Особливо активно діяли партизанські з'єднання С. Ковпака, О. Федорова, О. Сабурова, М. Наумова, які об'єднували в своїх рядах 29,5 тис. народних месників. 30 червня, відразу після того, як радянські війська залишили Львів, лідер ОУН Степан Бандера проголосив утворення самостійної української держави. Український уряд очолив Я. Стецько. Після того як німці зайняли Київ, з ініціативи іншого лідера ОУН -А. Мельника було утворено Українську національну Раду.
70. визволення україни від загарбників. Вигнання ворога з території України розпочалось наприкінці грудня 1942 року. Першим населеним пунктом, звільненим від німецько-фашистських загарбників, було село Півнівка Міловського району Ворошиловградської (нині Луганської) області. Забезпечивши чисельну перевагу над ворогом, радянські війська просувалися на захід, витісняючи нацистських загарбників з України. У січні-лютому 1943 року радянське командування поставило завдання звільнити Донбас і Харківський промисловий район та вийти до Дінця. Східні регіони України звільнилися силами Південного, Південно-Західного та Воронезького фронтів. В результаті наступальної операції в лютому-березні були звільнені північно-східні райони Донбасу. . Курська битва (5 липня - 23 серпня 1943 року) стала однією з вирішальних подій Другої світової війни. Перемога радянських військ під Курськом і Орлом закріпила корінний перелом у ході Великої Вітчизняної війни. Ще під час Курської битви німці почали будувати міцну оборонну лінію від Балтійського до Чорного моря. Основою цієї оборонної лінії став Дніпро. У результаті контрнаступу радянських військ на Курській дузі були звільнені Донбас і Лівобережна Україна. Внаслідок Ізюмсько-Барвінківської і Білгородсько-Харківської операцій 23 серпня 1943 року був остаточно звільнений Харків. У жовтні 1943 року завершився розгром німецьких військ на Лівобережжі 14 жовтня радянські війська звільнили Запоріжжя, 25 Дніпропетровськ. Німці були розбиті на річці Молочній. На початку 1944 року почалось визволення Правобережної України В січні-лютому була проведена Корсунь-Шевченківська наступальна операція Від окупантів були звільнені міста Кіровоград, Корсунь-Шевченківський, Рівне, Луцьк, Нікополь, Кривий Ріг. . 8 жовтня 1944 року радянські війська звільнили останній населений пункт України (в її тодішніх кордонах) - село Лавочне Дрогобицької області. 28 жовтня війська 4-го Українського фронту звільнили Закарпатську Україну. Таким чином, уся Україна в її етнічних межах була очищена від фашистських окупантів.
72. У роки Другої світової та Великої Вітчизняної війни, а також у перше повоєнне десятиріччя українська культура переживала далеко не кращі свої часи, навіть приєднання західноукраїнських земель до УРСР мало фатальні для розвитку суспільного життя, в тому числі й для стану культури на цих землях, наслідки. В роки німецької окупації сталінські репресії як на Заході, так і на Сході України змінилися на гітлерівські. Величезних розмірів набрало пограбування німецькими окупантами мистецьких та історичних цінностей українського народу. За межі України було вивезено понад 40 тис. найцінніших музейних експонатів. Однак культурне життя не припинялося. Радянська влада зрозуміла, що війну з іноземними загарбниками не можна вести, не спираючись на патріотичні, національні почуття народу. Починають друкуватися статті істориків та письменників, присвячені героїчним сторінкам минулого, передусім боротьбі з іноземними поневолювачами. Висвітлюються події, де активними учасниками були Ярослав Мудрий, Данило Галицький, Петро Конашевич-Сагайдачний, Богдан Хмельницький. З’являються високохудожні і високопатріотичні віршовані твори, де з великою силою показана любов до Вітчизни (Максим Рильський “Слово про рідну матір”, Павло Тичина “Голос матері”, Володимир Сосюра “Любіть Україну”). Вірш В.Сосюри “Любіть Україну”, написаний у 1944 р., був одним із найкращих на цю тему.
73. міжнародна діяльність після 2 світ вій. Стровення ООН. Після завершення воєнних дій з огляду на вагомий внесок українського народу в перемогу значно підвищився міжнародний авторитет України. Україна серед 51 країни світу була однією із засновників Організації Об'єднаних Націй (ООН). Делегація України на чолі із заступником голови Ради народних комісарів, народним комісаром закордонних справ УРСР Д. Мануїльським працювала над розробкою Статуту ООН. Урочиста церемонія його підписання відбулась 26 червня 1945 р. на конференції в Сан-Франциско. Разом з іншими делегаціями Статут підписала й делегація України як країни — засновниці нової міжнародної організації, що мала на меті забезпечити мир і безпеку народів в усьому світі. Статут ООН набрав чинності 24 жовтня 1945 р. Цей день щороку відзначається як день ООН. На першій сесії Генеральної Асамблеї ООН у 1945 р. Україну було обрано членом економічної та соціальної ради. З 1947 р. Україна — член Економічної комісії ООН для Європи. Активна позиція України на міжнародній арені посилювала інтерес світової громадськості до історії, культури і побуту народу республіки. Значну роль у розвитку зарубіжних зв'язків відігравали Українське Товариство культурних зв'язків із закордоном, українська комісія Всеслов'янського комітету СРСР та Український радіокомітет. Розширювалися зв'язки діячів науки і культури України з діячами науки і культури Англії, США, Польщі, Чехословаччини, Югославії та інших країн.
74. голод 1946-47рр. Відбудова та розвиток господарства України у повоєнні роки відбувалися в умовах, коли переважна більшість українських земель опинилися у межах однієї держави. Україна під час Другої світової війни зазнала більше руйнувань, ніж будь-яка інша європейська країна. Відступаючи з України, нацисти, як і більшовики у 1941 р., вдавалися до тактики "спаленої землі", тобто знищували за собою все, що б міг використати противник. Як наслідок, загальна сума збитків, яких зазнали населення Й господарство України, становила понад 40 % національного багатства. На руїни було перетворено 720 міст та 28 тис. сіл України, 16,5 тис. промислових підприємств. Особливо складним у повоєнний період було становище сільського господарства, яке внаслідок війни та колективної системи господарювання повністю деградувало. Катастрофу сільського господарства України довершила жорстока посуха, яка знищила врожай у південних областях республіки. Почався голод 1946—1947 рр., який охопив значну територію, де проживали мільйони людей. За найскромнішими підрахунками, понад 1 млн. осіб загинуло. Траплялися випадки людоїдства. СРСР мав достатні резерви для забезпечення людей зерном. Однак добірну пшеницю вивозили за кордон, Лише в 1947 р., на рішучі прохання першого секретаря ЦК КП(б)У М. Хрущова, Сталін дав вказівку виділити Україні продовольчу і насіннєву позику. Отже, післявоєнна відбудова народного господарства здійснювалася шляхом жорстких командно-адміністративних методів управління, ігнорування інтересів простих людей. Поряд із вагомими успіхами, насамперед у галузях важкої промисловості, темпи розвитку харчової та легкої промисловості, сільськогосподарського виробництва значно відставали, не задовольняючи потреб населення у предметах споживання.
75.соціально екон. Перетворен. В західних обл. укр. Процес відбудови у «возз'єднаних» районах УРСР проходив набагато складніше, ніж на сході республіки. Це було зумовлено низкою причин: значними руйнаціями, завданими фашистською агресією; слабкістю економічного потенціалу регіону (у промисловості Галичини було задіяно лише 4% населення); особливостями менталітету західних українців, які неоднозначно сприймали соціалістичні перетворення, що відбувалися водночас з процесом відбудови; пасивним та активним опором нововведенням значної частини місцевого населення та ін. Суть перетворень у західних областях УРСР полягала в тому, щоб продовжити і завершити соціалістичну перебудову «возз'єднаних» земель, З цією метою в Західній Україні швидкими темпами мали бути здійснені індустріалізація, колективізація, культурна революція, утвердження влади органів диктатури пролетаріату. Всі ці процеси і мали створити умови для остаточної інкорпорації (включення до складу) західноукраїнського регіону до СРСР. Характер змін, що відбулися в процесі відбудови на території Західної України, неоднозначний. Пройшла докорінна модернізація економічного потенціалу регіону. У роки четвертої п'ятирічки в західних областях України було здійснено суттєву реконструкцію старих заводів і фабрик. Відбудовано та споруджено понад 2,5 тис. великих і середніх промислових підприємств. Обсяг валової продукції промисловості протягом 1946—1950 pp. зріс у 3,2 раза.
76. боротьба ОУН-УПА В 1940-50РР. Захищаючи себе від наступу тоталітарного режиму, західноукраїнське населення вдавалося до річних методів боротьби – від саботажу до збройного опору. Організатором боротьби стала УПА, яка у 1943 р. об'єдналась з підпіллям ОУН в єдину структуру - ОУН-УПА. Політичною надбудовою УПА була Українська головна визвольна рада (УГВР) – організація, покликана здійснювати керівництво національно-визвольним рухом в Україні. До УГВР входили Р.Шухевич, В Кук, М.Лебедь, Ю.Липа. . На завершальному етапі Другої світової війни керівництво ОУН-УПА вело активну підготовку до боротьби з радянськими військами. У 1945-1946 рр., УПА, чисельність якої постійно зростала, взяла під контроль значні території Західної України У 1945 р. Провід ОУН видав Декларацію, в якій взяв на себе зобов'язання, що не залишить території України і буде вести боротьбу до кінця. 5 березня 1950 р. у с. Белогорщі під Львовом Р.Шухевич загинув під час бою з радянськими військами. Наступник Р.Шухевича В.Кук вже не міг координувати дії розрізнених загонів, які в основному вели боротьбу за виживання. Невеликі загони ОУН-УПА діяли до середини 50-х років.Зрештою рух опору був повністю придушений. 170 тис. членів ОУН-УПА та співчуваючих було засуджено і відправлено до таборів. Після завершення бойових дій у Європі проти УПА були кинуті війська МВС-МДБ. Величезні райони на території Волині та у передгір'ях Карпат були блоковані. Всіх, хто хоч якось був пов'язаний з ОУН-УПА. знищували або відправляли до Сибіру.
77. творчість шістдесятників Шістдесятництво - частина української інтелігенції 1960-х років ХХ століття, які проявили національну свідомість і моральну опозицію тоталітарному державному режиму. Даний феномен у культурі був характерним не лише для України, але і Радянського союзу загалом. Він виражався у створенні моральної опозиції до тоталітарного державного режиму. Шістдесятництво стало можливим через політичні процеси, які відбувалися у Радянському Союзі. Період "відлиги" після смерті Сталіна та розвінчання його культу створили передумови для появи нового покоління талановитих літераторів та митців. Вони виступали за оновлення тодішнього суспільства, протестували своєю творчістю проти панівної задушливої атмосфери, боролися за справжні культурні цінності, національну свободу, людську гідність. Серед провідних постатей нової плеяди були поети Василь Симоненко, Іван Драч, Микола Вінграновський, Ліна Костенко, літературні критики Іван Дзюба, Євген Сверстюк, Іван Світличний, Своєрідним організаційним осередком руху шістдесятників став київський клуб творчої молоді "Сучасник", що виник у 1959. Під впливом київського осередку було створено клуб творчої молоді "Пролісок" у Львові, Розгорнулася кампанія проти тих, хто приділяв "надмірну увагу" негативним явищам сталінської доби. До непокірних почали застосовувати адміністративні заходи: їм не дозволяли друкуватися у журналах та газетах; розганяли літературно-мистецькі вечори; закривали клуби творчої молоді.
78. проблеми соціал.екон. розв. Укр. 1950- 60. Після приходу до влади М. Хрущова (вересень 1953 р.) в СРСР намітилися докорінні зміни в організації керівництва країною. Було зроблено спробу переходу від жорсткого керівництва сільським господарством до господарської самодіяльності колгоспів і радгоспів. Резонансною реформою «великого десятиріччя» була заміна галузевого управління промисловістю територіальним. Усе це мало на меті без зміни виробничих відносин шляхом деяких послаблень пожвавити розвиток промисловості й зупинити деградацію продуктивних сил села. У лютому 1957 р. було визнано за необхідне ліквідувати більшість галузевих міністерств і організувати замість них територіальні ради народного господарства — раднар-госпи. В Україні було створено 11 економічних адміністративних районів, очолених раднаргоспами. Організаційні заходи, що мали на меті підняти сільськогосподарське виробництво, насправді тільки підривали економіку села. Обсяг продукції, що надходила у ринкову торгівлю, зменшився, внаслідок чого зросли ціни, постраждали інтереси міських споживачів. Посуха 1963 р. загострила становище: почалися труднощі з постачанням населенню хліба. Довелося витрачати валюту для його закупівлі за кордоном. Країна потрапила у залежність від імпорту хліба, з якої вже не могла вирватися.
79. Культура Украни у 1960-х — 1980-х рр. Поступально, але суперечливо розвивалися всі сфери художньої творчості. Найбільш повно характерні риси епохи відобразила література. З одного боку, в художній прозі стали утверджуватися аналітичність, проблемність, відхід від описовості, звернення до сфери тонких почуттів, співвідношення морального і духовного. Насамперед це стосується творчості О.Гончара, П.Загребельного, Ю.Збанацького, В.Козаченка. 60-70-і роки, за оцінкою авторів “Історії української літератури ХХ століття”, були періодом “плідним, хоч і суперечливим, періодом поглиблення її гуманістичних основ, посилення аналітичного й синтезуючого начал, утвердження нових форм, стилів, засобів”. На повний голос заявили про себе І.Драч, Л.Костенко, В.Симоненко, М.Вінграновський. Склалася школа українського літературного перекладу, яка має високий міжнародний авторитет. У той же час творчість продовжувала жорстко регламентуватися, зазнавати цензури, новаторство часто діставало негативну оцінку у офіційній критиці. Українські читачі, як і раніше, були відлучені від творчості письменників, які емігрували з України і продовжували писати за кордоном. Особливе місце серед письменників-емігрантів займає І.Багряний. До війни він зазнавав репресій, у Німеччині в 1948 р. організував Українську революційно-демократичну партію, яка боролася за національне звільнення України. Романи І.Багряного "Тигролови", "Сад Гетсиманський", "Людина біжить над проваллям", його повісті, поеми, публіцистика тільки в наші дні стали надбанням читача, були оцінені критиками як серйозний внесок в українську культуру.
80.соціал.-екон. Процеси в укр.. 60-80р. Період 60-х - першої половини 80-х років був одним з найбільш складних і суперечливих періодів історії України. З одного боку, не можна не відмітити цілий ряд безумовно позитивних здобутків, а з іншого — в економіці та суспільному житті відбувались значні деформації. Відставка М.С.Хрущова та прихід нового керівництва викликали в населення надії на більш якісні та послідовні зміни в промисловості, сільському господарстві, міжнаціональних відносинах, у розвитку культури України. Народ очікував, що нове керівництво продовжуватиме політику подолання наслідків "культу особи" та сприятиме розвитку демократичних процесів в СРСР. Восени 1964 року Першим секретарем ЦК КПРС було обрано Л.І.Брежнєва. Нове керівництво в середині 60-х років здійснило спробу провести господарську реформу в промисловості та сільському господарстві. В березні 1965 року була спроба перевести сільське господарство на рейки реформи, якою передбачалося:•підвищити закупівельні ціни на продукцію сільського господарства;•встановити тверді планові показники закупівлі сільськогосподарської продукції, а за здану понадпланову продукцію встановити 50-відсоткову надбавку;•перерозподіляти національний дохід на користь сільського господарства;•розвивати соціальну сферу села. Проте реформа не призвела до суттєвих змін в аграрній політиці, до подолання відставання виробництва сільськогосподарської продукції. Більше того, для забезпечення населення продовольством держава змушена була закуповувати зерно за кордоном. Труднощі переживало й сільське господарство. на початку 70-х років негативні тенденції торкнулися й аграрного сектора економіки. Це було спричинено насамперед тим, що не вдавалося до кінця врегулювати соціальні та економічні проблеми села. Не вдалося вирішити проблеми соціального розвитку села. На початку 70-х років лише близько 15% осель сільських мешканців мали централізоване опалення, водопровід і каналізацію. Магазини та їдальні мали лише третина сільських населених пунктів. Більшість сіл не мали шляхів з твердим покриттям, які з'єднували б їх з районними центрами. . В Україні чисельність сільського населення скоротилась за двадцять років (1966-1986) на 4,9 млн. осіб.
81.дисидентський рух Бурхливе, суперечливе, динамічне «хрущовське» десятиріччя підштовхнуло об'єктивно визрівший процес оновлення суспільної свідомості. Цей імпульс був настільки сильним, що під його впливом у 60—70-х роках у радянському суспільстві виникає нова форма духовної опозиції — дисидентство, яке висувало реальну альтернативу наростаючим кризовим явищам у духовному житті суспільства. Дисидентський рух мав три основні течії: 1. Правозахисне, або демократичне, дисидентство, репрезентоване в Росії А. Сахаровим, О. Солженіциним та їхніми однодумцями, а в нашій республіці — Українською Гельсінською Групою (УГГ), тобто групою сприяння виконанню Хельсінських угод щодо прав людини, які були підписані СРСР 1975 р. УГГ була утворена в листопаді 1976 р. в Києві. Її очолив письменник М. Руденко. 2. Релігійне дисидентство, що мало на меті боротьбу за фактичне, а не декларативне визнання свободи совісті. В Україні, зокрема, воно вело боротьбу за відновлення українських греко-католицької та автокефальної православної церков, за свободу діяльності протестантських сект. 3. Національно орієнтоване дисидентство, яке рішуче засуджувало шовінізм, імперську політику центру, форсовану русифікацію, виступало на захист прав і свобод усіх народів та їхню співпрацю в боротьбі за умови життя, гідні цивілізованого світу. До цього напряму належать І. Дзюба, С. Караванський, В. Мороз, В. Чорновіл. Характерною рисою усіх трьох напрямів дисидентства була боротьба за національні інтереси українського народу, тобто органічне залучення до сфери своєї діяльності національного чинника. Специфіка дисидентського руху в історії суспільних рухів полягає у тому, що він, будучи реальною опозиційною силою, фактично не мав ні власних організаційних структур (партій, об'єднань), ні цілісної загальної програми.
82.пербудова СРСР Ініціатива перебудови належала невеликій групі керівних діячів КПРС, які об'єдналися навколо нового генерального секретаря ЦК М. Горбачова, обраного на цю посаду в березні 1985 р. Перебудова починалася з інформації. Виник суто радянський термін «гласність», який увійшов до іноземних мов без перекладу: своєрідний проміжний етап на шляху до свободи слова. У державі, де вся інформаційна інфраструктура перебувала під найсуворішим контролем, такий проміжний етап був потрібним. Завдяки гласності люди долали стереотипи й догми старого мислення, діставали змогу реально оцінювати ситуацію, користуючись об'єктивною інформацією, робити власні висновки. Суспільство стрімко політизувалося. Засвоївши негативні уроки непу й косигінської реформи, М. Горбачов поставив на перший план не економічну, а політичну реформу. Суть її полягала у поступовому переході влади від партапарату до державних органів, які обиралися б парламентським шляхом. Навесні 1989 р. відбулися перші після 1917-го р. вільні вибори до Верховної Ради СРСР, а 1990 р. — до Верховних Рад союзних республік та місцевих рад. Перебудова мала чотири етапи: березень 1985 р. — січень 1987 р. — перебудова здійснюється під гаслом "більше соціалізму"; 1987-1988 pp. — основний лейтмотив - "більше демократії"; 1989-1990 pp. — розмежування і розкол у таборі провідників перебудови; 1991 р. — перемога радикал-реформізму, розпад СРСР.
83. незалежність укр. прийняття конституції Початок розбудови незалежної української держави можна вважати з прийняття 16 липня 1990р. Верховною Радою УРСР „Декларації про державний суверенітет”, яка проголосила невід’ємне право українського народу на самовизначення, верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади республіки в межах її території. Прийняття 24 серпня 1991р. Верховною Радою історичного документу – „Акт проголошення незалежності України” припинило існування Української Радянської Соціалістичної Республіки і проголосило появу незалежної держави – Україна. Це був документ величезної історичної ваги, підтверджений всенародним референдумом 1 грудня 1991 р. В ньому взяло участь 84,2% виборців, з яких 90,3% проголосували за незалежність України. Того ж дня Президентом України було всенародне обрано Л. Кравчука. Конституція — політичний, нормативно-правовий акт держави (Основний закон), який закріплює основи суспільного ладу, державний устрій, систему, порядок утворення, принципи організації і діяльності державних органів, права та обов'язки громадян. 28 травня — 4 червня 1996 р. проект Конституції розглядався Верховною Радою і був прийнятий у першому читанні. Однак 19 червня 1996 р. у другому читанні проект був заблокований. За таких обставин 26 червня 1996 р. Президент оголосив Всеукраїнський референдум, на який виносився проект Конституції, не прийнятий Верховною Радою. Протистояння Президента і Верховної Ради знову загострилося. Це змусило більшість депутатів повернутись до розгляду проекту Конституції. , 28 червня 1993 р. Верховна Рада прийняла Конституцію України кваліфікованою більшістю (315) голосів і закон про введення її в дію (338 голосів). 28 червня став Днем Конституції України.
84.соціально-економічний розвиток Стан справ в економіці України залишається вкрай складним. Українська економіка змушена долати наслідки планово-розподільної системи господарювання, її структурні деформації, затратний механізм ціноутворення та неконкурентоспроможність.Проблеми: не відбулася модернізація структури державного управління ,втрачено високотехнологічні виробництва, критичного рівня досяг “відплив умів”; склалися диспропорції між реальним і фінансовим секторами економіки,; швидкими темпами зростають внутрішній та зовнішній державні борги з сумнівними перспективами не тільки їх погашення, але й обслуговування; криза внутрішнього інвестування набула рис системної; зовнішні кредити міжнародних фінансових організацій, вкрай потрібні для економіки перехідного типу, займають мізерну питому вагу у загальних обсягах реальних інвестицій і майже не впливають на активну структурну перебудову національної економіки, стримуючи ініціативу в пошуку альтернативнихджерел фінансування суспільних потреб; відбулося катастрофічне падіння матеріального добробуту населення; Отже, для регулювання соціально-економічних процесів в умовах фінансово-економічної кризи необхідно розробити комплекс взаємопов’язаних заходів щодо взаємодії фінансового і нефінансового секторів економіки і узгодити дії всіх органів державної влади та суб’єктів господарювання з метою їх виконання.
85.основні тенденції розвитку культури Кризова ситуація, в якій опинилася на сучасному етапі Україна, вимагає пошуку шляхів подолання негативних тенденцій соціально-економічного та духовного розвитку. Сьогодні культурний розвиток України визначається такими головними чинниками:1. Інфраструктура культури в Україні е досить розвиненою, як за східноєвропейськими стандартами, продовжує домінувати думка, що більшість проблем культури можна вирішити простим збільшенням бюджетних асигнувань, а обов'язок самої культури полягає в тому, щоб слугувати незалежній українській державі, Поглибився інтерес до джерел історії та культури України, до проблеми самовизначення людини в культурі, розвивається потяг до традиційної народної культури, 4. Відроджено або створено громадські організації та установи, покликані вести просвітницьку роботу, пропагувати, вивчати історію і сьогодення української культури: Розвиваються краєзнавчі та народознавчі дослідження, які допомагають конкретніше усвідомити регіональні та етнографічні особливості національної культури українців та культур інших народів, що мешкають на території України, Поглиблюються зв'язки української культури з культурою діаспори, розпочинається процес плідного обміну збереженими цінностями та власними унікально-неповторними досягненнями, зникає політизована упередженість щодо наукових українознавчих студій за кордоном, Зростає роль церкви в процесах соціального та духовного розвитку: відроджено Українську греко-католицьку (уніатську) церкву, заборонену після Другої світової війни, та Українську автокефальну православну церкву.86.україна на міжнародній арені. Основним документом, який визначав принципові засади розбудови державотворчих процесів, у тому числі в сфері зовнішньої політики, став Акт проголошення незалежності України, прийнятий 24 серпня 1991 р. Виходячи з цього документу Верховна Рада України 2 липня 1993 р. схвалила „Основні напрямки зовнішньої політики України. В них, зокрема, наголошується, що неодмінною умовою розбудови незалежної Української держави є її активне та повномасштабне входження до світового співтовариства. Торуючи свій шлях у світ, Україна спирається на власні фундаментальні загальнонаціональні інтереси, а саме: стратегічні та геополітичні; економічні,; регіональні, субрегіональні, локальні. напрямками зовнішньої політики України є:– розвиток двосторонніх відносин, участь в європейському співробітництві; розбудова відносин у рамках СНД;– участь у роботі ООН, інших міжнародних організацій.Внутрішня політика: Скорочення торговельних оборотів на внутрішніх ринках: Зростання заходів, що стимулюють торговельні обороти ); Погіршення фінансових показників корпоративного сектора; Зростання числа безробітних.
Тема1
Первісна людина з»явилася на території сучасної Укр….. 1 млн. pp. тому
Укажіть яке з міст-колоній пів. Причорномор*я проіснувало до 20ст…. Херсонес
Найдавніша землеробська культура на території укр….. Трипільська культура
Зображення тварин був характерним для…. скіфів
Перший дослідник трипільської к-ри…. В.Хвойка
Яка назва давніх словян використовується…. венеди
Яка територія на думку більшості укр. Вчених є прабатьківщиною словян…. Між Віслою і Дніпром
Перше державне обєднання східних словян існував…. VI—IX ст
Розпад союзу антів повязують з нападом…. аварів
Існування племінних союзів на землях сх. Словян охоплює період…….. VII-IX ст.
Центром обєднання слов. Племен в єдину державу було плем’я …… полян
Племінний союз сіверян був розташований на землях суч обл. Укр… Сумської і Чернігівської
Яким князем здійснено обєднання київського та новгородського князівств в 1…. Олегом
Яка династія почала правити у києві напр. 19ст….Рюриковичів
Становлення давньоруської держави за часів олега відбувалося у постійній боротьбі
Хто з київських князів здійснив переможні походи на візантію …….. Олег
Розгром хазарського каганату відбувся за часів князювання ……. Святослава
З якою подією пов’язана поява «погост» «повоз»
Формування території киї русі завершилося у період князювання …… Володимира Святославовича
Хто з київських князів здійснив військову судову релігійну реформи…… Володимир
Релігія словян до 988р……… язичництво
В якому р у київській русі запроваджено християнство… 988р.
Період найбільшого піднесення та могутності київ русі пов'язаний із князюванням……. В.Святославовича та Я.Мудрого
«Руська правда» Я.Мудрого ….. перший написаний юридичний кодекс київської русі
Перший кам’яний храм у київ русі …. Десятинна Церква
1037р у києві завершено будівництво……………Софійського собору
Художнє зображення зроблене водяними фарбами……. фреска
Мистецький спосіб оздоблення храмів за допомогою скла……. мозаїка
Який твір давньоруської Літ присвячений прийняттю християнства………..»Слово про закон і благодать»
Хто був автором «Повчання дітям» …….. В. Мономах
Визначте жанр твору «києво-печерський петерик»…… літопис
Писемність запроваджена в київ русі після християнства ……кирилиця
Перша у вітчизняній історії бібліотека була заснована……Я. Мудрим
Народні епічні твори на основі історичних подій …… билини
Найбільш поширений на русі предмет інтер’єру храмів…….ікона
Коли в давніх літописах вперше згадується термін Україна….1187р.
Засновником Галицько-Волинського князівства був…….Р. Мстиславич
Хто із князів в умовах феодальної роздробленості обєднав більшість земель Русі …. Ярослав Мудрий
Які міста були засновані Данилом Галицьким у сер 13ст….. Холм, Львів
Захоплення Києва монголо-татарами відбулося….1240р.
Тема 2
1.В якому столітті українські землі увійшли до складу Литви..
ст. XIV ст.
2.В якій битві об'єднані литовські, українські та білоруські війська здобули першу значну перемогу над Золотою Ордою..
Синьоводська битва
3.Правителі якої держави в управлінні українськими землями керувалися принципом "старого не змінювати, нового не впроваджувати"
Литви
4.Яка подія поклала початок трансформації литовсько-руської держави у польсько- литовську?
Кревська унія 1385 р.
5.У якій битві був розгромлений Тевтонський орден?
Грюнвальдська битва
6.Яка територія сучасної України в XIV - XV ст. входила до складу Молдавського князівства....
Північна Буковина
7.Визначте документ, який регулював правові відносини у Речі Посполитій і Литві:
Литовський статут
8.Система самоврядування в містах України в Литовсько-Польську добу..
магдебурзьке право
9.Які наслідки мала аграрна реформа 1557 р. ("Устава на волоки") ?
перетворення селян на повноправних землевласників
10.Територія Речі Посполитої включала землі....
Польщі та Литви
11.Українські землі у складі Речі Посполитої були поділені на...
воєводства
12.Яким правовим документом було остаточно закріпачене українське селянство ...
Литовським статутом 1588 р.
13.Визначте наслідки Берестейської церковної унії...
відбулося врегулювання релігійних протиріч в Речі Посполитій
14.Який літературний жанр з'явився після Берестейської унії 1596 р.
полемічна література
15.До православних полемістів не належав ..
Г.Смотрицький
16.Який соціальний стан став пануючим на українських землях у XVI- першій пол. XVII
шляхта
17.Повстання, проти польсько-литовського панування під керівництвом М. Глинського відбулося
на початку XVI ст.
18.Остаточна ліквідація удільних князівств на українських землях у складі Великого князівства Литовського відбулася
на початку XV ст.
19.Позначте правильні твердження
Велике князівство литовське другої половини XIV ст.
1.Історики називають Литовсько-Руською державою;
2.Складалося з удільних князівств, більшість із яких становили землі колишньої Київської Русі.
Б. Обидва твердження правильні.
20.Братства в історії України - це
Релігійно громадські організації міщан при православних церквах на укр. Землях нап 16-17ст
21.На якій унікальній пам'ятці духовної культури присягають на вірність народу й Україні Президенти?
На Пересопницькому Євангелії
22.Києво - Могилянський колегіум був заснований.. 1632 р.
23.Книгодрукування в Україні започаткував… І. Федоров
24.Перша друкована книга в Україні… «Апостол»
25.Народний ляльковий театр, що ставив п'єси за біблійним різдвяним сюжетом , мав назву..
Вертеп
26.В якій сфері діяльності набув визнання Юрій Дрогобич
Медицина, астрологія
27.В якому українському місті діяла словяно - греко - латинська школа вищого типу
В Острозі
28.Філософ - гуманіст, що заперечував божественне походження влади та держави, відстоював невтручання церкви у справи держави
С. Оріховський
29.Автором «Граматики словенския», посібника з мови, був ...
М. Смотрицький
30.Національно - релігійні та громадсько - культурні організації, що виникли на українських землях наприкінці XVI ст.
Братства
31.Позначте видання, надруковані І. Федоровим? .
1. «Апостол» 2. «Пересопницьке Євангеліє» 3. «Адельфотес» 4. «Часослов» 5. «Острозька Біблія» 6. «Пересторога» 7. «Азбука» А 1,5,7
32.Розставте події у хронологічній послідовності..
A.Кревська унія(1) Б. Люблінська унія(3)
B.Городельська унія(2) Г. Берестейська унія(4)
33.Розставте події у хронологічній послідовності..
A. Приєднання Галичини до Польщі(2)
Б. Поразка військ князя Вітовта у битві з татарами на р. Ворсклі (1)
B.III Литовський статут(4)
Г. Земельна реформа у польсько - литовській державі «Волочна поміра»(3)
34.Розставте події у хронологічній послідовності..
А. Заснування слов'яно - греко - латинської школи К. Острозьким (1)
Б. Укладення Берестейської церковної унії (3)
В Заснування П.Могилою Київського колегіуму(4)
Г. Поява Острозької Біблії(2)
35. Установіть відповідність між назвами та визначеннями.
A.«Апостол»(2) 1.Перша відома книга Святого письма, написана літ.староукр. мовою
Б.«Пересопницьке Євангеліє»(1) 2. Одна з перших книг, надрукованих Іваном Федоровим у Львові.
B.«Граматика» (3) 3.Підручник граматики М. Смотрицького.
Г.»Тренос»(4) 4.Полемічний твір М. Смотрицького.
5.Трактат П. Скарги.
36. Установіть відповідність між іменами діячів культури та галузями, в яких вони працювали..
А. Ю.Дрогобич (4) 1. Суспільно політична думка.
Б. М.Смотрицький(1) 2. Поезія.
В. П.Процелер (Русин) (2) 3. Полемічна література.
Г. С.Оріховський(3) 4. Медицина, астрологія.
5. Математика.
37. Установіть відповідність між датами та подіями
1 1356 р.(В) А. Початок селянського повстання під проводом Мухи.
2 1387 р.(Г) Б. Ліквідація Волинського удільного князівства.
3 1471 р.(Б) В. Надання магдебурзького права Львову.
4 1490 р.(А) Г. Остаточне приєднання Галичини до Польського королівства.
Д. Ліквідація Київського удільного князівства.
38. Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями.
А Відробіткова форма селянських повинностей на користь феодала. 1Фільварок(Г) Б Податок вільних селян за право безстрокового спадкового користування
2Община (Б) В Територіальне самоврядне об'єднання людей, у спільному володінні якого
3Панщин(в) Г Господарство, засноване на праці кріпосних селян і орієнтоване на
4Слобода(А) Д Поселення, яке отримувало на певний час пільги виконання повинностей
Тема 3.
1.Під впливом якої держави на землях України утворилось так зване "дике поле"?
Кримського ханства
2.Коли з'явилися перші письмові згадки про українських козаків....
наприкінці XV ст.
3.Найважливішими джерелами формування козацтва історики вважають:
православне духовенство та міщан
4.Коли виникла Запорізька Січ на острові Хортиця?
наприкінці XVI ст.
5.Хто був засновником першої Запорізької Січі:
Дмитро Вишневецький
6.Вступ до запорозького товариства починався з питання:
"В Бога віруєш?"
7.Запорізька Січ за формою правління була...
Християнською козацькою республікою
8.Органом вищої влади на Запорізькій Січі був...
козацька рада
9.Реєстровими називали українських козаків, які ....
Були на службі у польського короля
10.Основними завданнями реєстрових козаків були ...
охорона кордонів та контроль за нереєстровими козаками .
11.Військово-територіальний устрій Запорозької Січі.,
поділ на паланки
12.Хутірське господарство козаків мало назву
зимівник
13.3 ім'ям якого гетьмана пов'язується відродження православної церкви
П. Сагайдачний
14.Гетьман Петро Сагайдачний разом з Військом Запорозьким вступив...
до Київського братства
15.Козацько-селянське повстання під проводом С.Наливайка відбулось ...
1594-1596 рр
17.Козацько-селянське повстання під проводом Косинського відбулося
1591-1593 рр.
16 . Участь українських козаків у Хотинській війні...
врятувала Річ Посполиту від турецько-татарської навали
18.В якій битві польсько-козацьке військо здобуло перемогу над турками і татарами
Хотинська битва
19.Позначте правильні твердження
«Доба героїчних походів» українського козацтва...
1.Характеризується вдалою боротьбою з Османською імперією.
2.Припадає на період першої чверті ХУП ст.
Б. Обидва правильні.
20.Що означало поняття «покозачення» в другій половині XVI - першій половині XVII ст.?
перехід селян до козацького стану, що був спробою звільнитися від панщини та отримати право вільно працювати на власній землі.
21.Які із зазначених подій відбулися в один рік?
1.Козацько - селянське повстання під проводом К.Косинського;
2.битва під Цецорою;
3.відновлення ієрархії православної церкви;
4.похід козаків під проводом П.Сагайдачного на Москву;
5.захоплення козаками під проводом П.Сагайдачного фортеці Кафа;
6.П.Сагайдачний з усім запорозьким кошем записався до Київського Богоявленського братства.
А. 2,3,6
22.Позначте ватажка козацько-селянського руху в Україні наприкінці XVI - на початку XVII ст., ім'я якого прославив Т.Г. Шевченко у поемі «Тарасова ніч».
Наливайко
23.Розставте події у хронологічній послідовності..
А Створення реєстрового козацького війська(1)
Б. Козацьке повстання під проводом С. Наливайка(2)
В. Хотинська війна(3)
Г. Прийняття сеймом Речі Посполитої «Ординації Війська Запорозького реєстрового»(4)
24.Установіть відповідність між козацькими ватажками і подіями що з ними пов’язані A. Дмитро Вишневецький(5) 1. Ватажок козацького повстання 1591-1593р
Б. Криштоф Косинський(1) 2. Гетьман та полководець козацького війська під його
керівництвом було здобуто перем. Під хотином
B.Петро Конашевич Сагайдачний(2) 3.Ватажок козацького повстання 1630 Р
Г.Тарас Федорович (Трясило)(3) 4.Ватажок козацького повстання 1638 р.
5.Збудував козацьку фортецю на Хортиця
25. Установіть відповідність між поняттями та визначеннями
А.магістрат(3) І.Назва господарства, хутора в запорозьких козаків, де вони перебували,
Б.ратуша коли не велися воєнні дії
В.фільварок (2) 2.Хутір, маєток, велике шляхетське господарство ор на ринок
Г.зимівник (1) 3.Адміністративний орган управління містом яке мало грамоту на
Д.курінь (4) самоврядування.
4.Військово-адміністративна одиниця Запорозької Січі, що складалася з
кількасот козаків.
Тема 4
1.Рушійними силами визвольної війни були...
всі верстви населення, крім магнатів
2.Визначте основне релігійне гасло українського народу у Визвольній війні 1648-1676 рр.
проти унії, за православ'я
3.Першуперемогу козацько-селянське військо одержало у війні 1648-1676 рр
Жовтими водами
4.За Зборівським мирним договором 1649 р. під контроль козаків переходили території..
Київщини, Чернігівщини, Брацлавщини
5.Коли почалося формування козацької держави в період Визвольної війни
після Зборівської угоди з Польщею
6.Яким був адміністративно-територіальний устрій козацької держави?
поділ на полки та сотні
7.Повстанські українські загони очолювали у Визвольній війні...
М. Кривоніс, І. Богун, Д. Нечай
8.За Білоцерківським договором 1651 р. під контроль гетьмана відійшли території ...
Чернігівщини та Брацлавщини
9.Згадайте, в яких битвах кримський хан зрадив Б.Хмельницького
Під Зборовом, Берестечком, Жванцем
10.Коли відбулася Переяславська Рада?
у січні 1654 р. 
11.В якому документі визначався правовий статус України у складі Російської держави..
"Березневі статті"
12.Після смерті Б. Хмельницького гетьманом України став ...
Юрій Хмельницький
13.На який період припадає доба Руїни?
60-ті - 70 ті рр. XVII ст
14.Гетьманами Лівобережної України в другій половині XVII ст. були ..
І. Брюховецький, Д. Многогрішний, І. Самойлович, І. Мазепа
15.Визначте правовий статус Запорізької Січі за Андрусівським перемир'ям.,
самостійний осередок українського козацтва
16.У своїй внутрішній політиці І.Виговський спирався на...
підтримку сусідніх держав
17.Гадяцький договір передбачав ....
утворення Руського князівства у складі речі Посполитої
18.Війська яких держав брали участь у битві під Конотопом? Польщі, Росії
України, Кримського ханства, Росії Кримського ханства, Польщі Росії, України
19. Який документ поклав початок поділу Гетьманської держави на Правобережну і
Лівобережну
Слободищенський трактат
20.Пропольської орієнтації в середині XVII ст. дотримувався:
І. Виговський
21.Протурецької орієнтації в сер. XVII ст. дотримувався ...
П. Дорошенко
22.Внаслідок Української національної революції...
було створено незалежну Українську державу українські землі повертались під владу Польщі Лівобережжя на правах автономії входило до складу Росії всі українські землі увійшли до складу Росії
23.За умовами Вічного миру територію України було поділено між Росією та Польщею
1667 р.
24.До складу Якого історико-геграфічного регіону належала територія, сучасної Сумської області..
Слобожанщини
25.Хто був засновником м. Суми
Г.Кондратьєв
26.Заселення Слобідської України відбулося ...
в XVI ст.
на початку XVII ст. в другій половині XVII ст. на початку XVIII ст.
27.Позначте правильні твердження
Що спонукало Б.Хмельницького укласти з Річчю Посполитою Білоцерківський договір...
1.Смерть польського короля Владислава IV;
2.Поразка козацько-селянського війська в битві під Берестечком
A.Тільки перше твердження правильнеБ. Обидва твердження правильні.
B.Тільки друге твердження правильне.Г. Обидва твердження неправильні.
28.Які з наведених подій національної революції відбулися протягом 1654 -1656 рр.
1.Жванецька облога
2.Охматівська битва
3. Переяславська козацька рада
4. Загибель Т.Хмельницького під час походу на Молдавію
5. Укладення Б. Хмельницьким «Березневих статей» з російським царем
6. Вільненське перемир'я
А. 2,3,5,6
29Розставте події у хронологічній.послідовності..
А. Слободищенський трактат (2)
Б. Московські статті(3)
В. Бахчисарайський мирний договір(4)
Г. Конотопська битва (1)
зо. Розставте події у хронологічній послідовності ...
А. Гадяцький договір(1)
Б. «Вічний мир»(2)
В.«Рішучі пункти»(4)
Г. Коломацькі статті(3)
31. Визначте, за часів правління яких гетьманів було складено перелічені документи.
А. «Березневі статті»(1) 1. Б.Хмельницький
Б. «Переяславські статті»(2) 2. Ю.Хмельницький
В. Батуринські статті»(3) 3.1.Брюховецькнй
Г. «Конотопські статті» 4. І. Самойлович
5. Д.Многогрішкий
32. Установіть відповідність між назвами договорів та їхніми умовами
А.Білоцерківський договір(5) 1.Установлення 60-тисячного козацького рссстру
Б. Кам'янецький договір (2) 2.Усна угода кримського хана й королі Речі Посполитої про
В.Березневі статті»(1)припинення воєнних дій
Г. Віденське перемир'я(3) 3.За цією угодою Московська держава й Річ Посполита припиняли
воєнні дії.
4.Угода про укладення Швецією і Трансільванією воєнного союзу
проти Речі Посполитої.
5.Установлення 20 - тисячного козацького реестру.
Тема5
1.У внутрішній політиці Мазепа спирався на..
козацьку старшину і шляхту
2. Північна війна відбулася..
1700-1721рр.
3.Коли відбулася битва під Полтавою між русько-українськими та шведськими військами
28.06.1709р.
4.Яка частина України у XVIII ст. називалася Гетьманщиною ...
Вся територія України Слобожанщина Правобережжя Лівобережжя
5.«Конституція Війська Запорозького» П. Орлика з'явилася ... 1710р.
6.З ім'ям якого гетьмана 18 ст. пов'язана справа повернення Україні її автономії..
П.Полуботка
7.Хто був останнім гетьманом України у XVIII ст.?
Кирило Розумовський
8.У якому році вийшов маніфест Катерини II про ліквідацію Запорізької Січі?
1775р.
9.Коли було ліквідовано поділ України на полки і створено губернії...
в другій половині XVIII ст.
10.В який період існувала остання Запорізька (Нова) Січ?
1734-1775рр
11.Хто був останнім кошовим отаманом Запорізької Січі..
П. Калнишевський
12. На території якої країни козаками було засновано Задунайську Січ...
Османської імперії
13.В якому році було остаточно закріпачене українське селянство колишньої Гетьманщини... 1775 р.
14.Кримське ханство було приєднано до України-Росії... 1783 р.
15.Яку територію України охопило повстання 1768р. "Коліївщина"
Правобережні українські землі
16.Повстання "Коліївщина " очолили ..
М.Залізняк
17.Повстання селян, яке відбулося 1768 р. під назвою "Коліївщина", об'єктивно сприяло….
возз'єднанню Правобережної України з Лівобережною у складі Росії
18.Визначте, хто були опришки..
народні месники
19.Який регіон України був охоплений опришківським рухом?
Карпати і Прикарпаття
20.Коли відбулися розділи Речі Посполитої?
1772,1793, 1795
21.На кінець 18ст українські землі опинилися у складі двох великих імперій..
Російської та Австрійської
22.Визначте ім'я найвідомішого ватажка опришківського руху XVIII ст.
Олекса Довбуш
23.Позначте правильні твердження
Запорозькі козаки на чолі з отаманом К.Гордіенком ...
І. підтримали антиросійський виступ гетьмана І.Мазепи;
2. під час Полтавської битви завдали удару в тил шведського війська і примусили його відступити.
Б. Обидва твердження
24.Які з наведених подій належать до першої половини XVIII ст.
1.Полтавська битва
2.Арешт наказного гетьмана П.Полуботка
3.Остаточне знищення Запорозької Січі
4.Діяльність першої Малоросійської колегії
5.Ухвалення Конституції П.Орлика
6.Остаточне скасування гетьманства в Україні
7.Ліквідація незалежності Кримського ханства
А. 1,2,3,4,5 Б 2,3,4,5,6 В 1,2,4,6,7 Г 1,4,5,6,7
25.Перший на західноукраїнських землях університет (1661 р) було відкрито:
У Львові
26.Що означає термін «бароко»:
Дивний, химерний
27.Як називалося культурно - мистецьке свято в Київській академії з нагоди закінчення навчального року: Вистава
28.Український філософ, ректор Києво-Могилянської академії, автор історичної п'єси «Володимир»:
Ф. Прокопович
29.Елемент театральної вистави доби бароко, зображення подій та явищ у перебільшеному чи пародійному вигляді:
Бурлеск
30.Театральна вистава , в якій біблійні або міфологічні персонажі переодягнені у народний одяг, наближені до місцевого побуту, мови :
Травестія
31.Хто з українських філософів - просвітителів обстоював ідею «сродної праці»:
Г. Сковорода
32.Перший твір нової української літератури на основі народної мови:
«Енеїда»
33.Хто автор популярної пісні «їхав козак за Дунай»: Маруся Чурай
С. Климовський
34.В якому місті в середині 18 ст. діяла спеціальна музична школа:
У Глухові
35.Хто з українських композиторів 18 ст. навчався у Болонській музичній академії, де у творчому змаганні успішно конкурував з В.А. Моцартом:
М. Березовський
36. Який з сумських храмів було збудовано у стилі козацького бароко: Воскресенську церкву
37. Який архітектурний стиль прийшов на зміну бароко та рококо: Класицизм Ампір Модерн Реалізм
38.Парадний портрет 18 ст. мав назву: Парсуна
39.В якому жанрі живопису написані полотна Д. Левицького, В. Боровиковського, А. Лосенка:
Портрет
40.Позначте правильні твердження.
А. Основним стилем в українській архітектурі в другій половині XVII - XVIII ст. було козацьке бароко.
Б. З другої половини XVIII ст. на зміну стилям бароко та рококо приходить класицизм.
Б. Обидва твердження правильні.
41.Розставте події у хронологічній послідовності..
А. Початок гетьманування К. Розумовського(1)
Б. Перший поділ Речі Посполитої (2)
В. Приєднання Криму до Росії (4)
Г. Заснування Нової Січі на р. Підпільній(5)
42.Розставте події у хронологічній послідовності..
А. Перша Малоросійська колегія(2)
Б. Прийняття Конституції П.Орлика(1)
В. Закріпачення селян Лівобережної України(4)
Г. Скасування гетьманства (3)
43.
А. Правобережна Україна(2) 1. Ліквідація козацьких полків
Б. Буковина(3) 2. «Коліївщина»
В. Закарпаття(4) 3. Повстання Лук'яна Кобилиці
Г. Слобожанщина(1) 4. Рух опришків
5. Полтавська битва
44. Установіть відповідність між назвами подій та їхніми наслідками
1.Російський уряд утворив на цих землях Новоросійську та Азовську губернії і став заселяти іноземними колоністами,
2.Правобережжя було об'єднано з рештою українських земель у складі Російської імперії.
3.Ці події сприяли формуванню національної свідомості українців, Т.Шевченко присвятив їм свою поему «Гайдамаки».
4.Активізація процесу імперського наступу Росії на автономію Лівобережжя.
5. Спираючись на підтримку місцевого населення, повстанські загони перейшли до партизанської тактики боротьби з гнобителями.•
А Коліївщина
Б Поділи Речі Посполитої
В Ліквідація Гетьманщини
Г Ліквідація Запорозької Січі
45. Установіть відповідність між назвами творів та їх авторами.
A.Ф.Прокопович (3) 1.«Всякому городу свой нрав и права»
Б.Г. Сковорода(1) 2.«Ода на рабство»
B.В.Капніст (2) 3.«Владимір»
Г.Г. Грабянка(4) 4.«Літопис»
5.«Ене'іда»
46. Установіть відповідність між діячами культури та галузями, в яких вони працювали..
Д.Бортянський (3) 1.література
С. Яворський(4) 2.живопис
І.Котляревський (1) 3.музика
Д.Левицький(2) 4.філософія
5.архітектура
Тема 6.
1.Українські землі у складі Російської імперії у XIX ст. поділялися на..
губернії
2.Яку назву мали українські землі у складі Російської імперії у XIX ст.
Слобожанщина
3.Коли було скасовано кріпосне право на Наддніпрянщині...
1861 р.
4.Коли в Україні були проведені реформи адміністративно - політичного управління
60-ті-70-і рр. XIX ст.
5.Якими двома шляхами йшов розвиток сільського господарства Росії і України в другій половині XIX ст.
Прусським та американським
6.Як називались виборні органи місцевої влади, створені в Україні згідно з реформою 1864 р.
Земства
7.Яка з реформ 60 - 70 -х рр. ХЕХ ст. була найбільш прогресивною
Судова
8.Характерною рисою промислового розвитку України в другій половині XIX ст. було
рівномірний розвиток усіх регіонів України бурхливий розвиток Донецько - Криворізького регіону прискорений розвиток промисловості Правобережжя розвиток важкої промисловості Західної України
9.Охарактеризуйте стан промисловості Західної України, землі якої знаходилися у складі Австро-Угорщини.
розвинуті окремі галузі
10.Коли в Росії і в Україні завершився промисловий переворот?
40-роки XIX ст.
11.Кого з українських підприємців називали "цукровим королем України"...
С. Симиренка
12.Коли було скасоване кріпосне право на західноукраїнських землях... ,,
1848 р.
13.Промисловий переворот XIX ст. в Україні означав...
перехід від мануфактурного виробництва до фабрично-заводського
14.Ватажком селянського руху на Буковині був... Устим Кармелюк
15.Позначте правильні твердження.
1.Найбільш економічно розвинутими в другій половині XIX ст. були Донбас і Південь України.
2.В Західній Україні були розвинуті лише окремі галузі
B.Тільки друге твердження правильне.
16.Які галузі виробництва були розвинуті на західноукраїнських землях наприкінці XIX ст.
1. Нафтовидобувна 2. Лісопильна 3. Соляна 4. Хімічна 5. Машинобудівна 6. Електротехнічна
7. Суднобудівна • А. 1,2,3
17.Розставте події у хронологічній послідовності..
A.Видання Емського указу(4)
Б. Початок масового «ходіння в народ» народників(3)
B.Маніфест та «Загальне положення про селян, звільнених від кріпосної залежності»(2)
Г. Фінансова реформа(1)
18.Розставте події у хронологічній послідовності..
A.Скасування кріпосного права у Галичині (1)
Б. Завершення промислового перевороту(3)
B.Початок Кримської (Східної) війни(2)
Г. Скасування кріпосного права на Наддніпрянщині(4)
19.Установіть відповідність між датами початку здійснення і реформами, що здійснювалися російською владою в Наддніпрянщині.
A.1861 р.(3) 1. Судова реформа
Б. 1863 р. (5) 2. Міська реформа
B.1864 р.(1) 3. Селянська реформа
Г. 1875 р.(4) 4. Військова реформа
5. Освітня реформа
Тема 7.
1.Національно-культурне відродження в Україні розпочалося…
у другій половині ХІХ ст
2.Керівником південного товариства був.. П.Пестель
3.Основною вимогою Південного товариства декабристів було..
4.Коли в Україні виникло Південне товариство декабристів.. 1821 р
5.Програмний документ Південного товариства мав назву... "Руська правда"
6.Повстання декабристів Північного товариства відбулося...
20 листопада 1824р.
14грудня 1825р.
28 грудня 1825р. - З січня 1826р.
15січня 1826р.
7.Коли відбулося повстання у Чернігівському полку... 14грудня 1825р.
8.В діяльності якої політичної організації брав участь Т.Г.Шевченко...
Кирило-Мефодіївського товариства
9.Кирило-Мефодіївське товариство існувало в період ...
1845-1847 рр.
10.Яка форма державного устрою передбачалася програмою Кирило-Мефодіївського товариства?
Загальна слов'янська федерація з центром у Києві
11.Хто був головним ідеологом і автором програми Кирило-Мефодіївського товариства...
М. Костомаров
12.Хто був автором таємного циркуляра про заборону друкування книжок українською мовою ?
П. Валуєв
13.В.Антонович був ідеологом…. хлопоманів
14.Народницька організація "Земля і воля" виникла………… 1876р.
15.Якої форми набув національно-визвольний рух в Україні у другій половині XIX ст.
громади
16.Визначте основну програмну ідею народників...
ідея селянського соціалізму
17.Чиї інтереси насамперед відображали народники.. селян,
18. В якому місті був утворений "Південно-російський союз робітників" ?
в Одесі
19.М. Шашкевич був членом ...
"Руської трійці"
20.Засновниками першої політичної партії на західноукраїнських землях наприкінці XIX ст. були...
І. Франко, М. Павлик
21.Позначте правильні твердження. Масонські ложі...
1.були поширені на українських землях у чверті XIX ст.;
2.На початку XIX ст. виступали за відокремлення України від Росії.
Б. Обидва твердження правильні.
22.Які поняття і терміни належать до історії західноукраїнських земель другої половини XIX ст.
1. Москофіпи 2. Політична партія 3. Воєнні поселення 4,. Громадівський рух 5. Декабристи 6. Козацтво
7. Народовство
А. 1,4,7
23.Вчений - етнограф, історик, природознавець, перший ректор Київського університету:
М. Максимович
24 В якому місті на початку XIX ст. було відкрито перший на Наддніпрянщині Університет
В Одесі
25.Засновником Харківського університету був:
В. Каразін
26.Основоположник української художньої прози:
Г. Квітка - Основ'яненко
27.Який художній метод в українській літературі започаткував Т. Шевченко?
Критичний реалізм
28.В якому місті знаходиться архітектурно - дендрологічний заповідник «Софіївка»:
В Умані
29.Галузь науки, що вивчає культуру та побут народів, має назву:
Етнографія
30.Позначте правильні твердження.
А. У 1840 р. в Петербурзі було видано першу поетичну збірку Т.Шевченка «Кобзар»
Б. Першим твором, написаним народною мовою, стала «Енеїда» І.Котляревського(1798 р.)
Б. Обидва твердження правильні.
31.Визначте українських письменників - реалістів ?
1. І.Нечуй - Левицький 2. М.Вовчок 3.0.Кобилянська 4. В.Стефаник 5. П.Мирний 6.І.Франко
7. М.Коцюбинський8. М. Вороний
Г 1.2,5,6
32.Розставте події у хронологічній послідовності.
А. Діяльність «Руської Т рійці»(1)
Б. Утворення Головної Руської Ради (3)
В. Вихід у світ альманаху «Русалка Дністровая»92)
Г. Валуєвський циркуляр (4)
33. Розставте події у хронологічній послідовності..
А. Повстання в Чернігівському полку(2)
Б. Відкриття Харківського університету(1)
В. Утворення Русько-українська радикальна партії (3)
Г. Емський указ Олександра II (4)
34 Установіть відповідність між організаціями та діячами, які їх очолювали
A.Кирило - Мефодіївськс товариства(2) 1.Павло Пестель
Б. Київська громада(3) 2.Микола Костомаров
B.Русько-українська радикальна партія(4) 3.Володимир Антонович
Г. Південне товариство (1) 4.Михайло Драгоманов
5. Іван Франко
35.Установіть відповідність між назвами організацій та роками їх заснування
A.Братство тарасівців(4) 1. 1875 р.
Б. Товариство «Просвіта» у Львові (3) 2. 1893 р.
B.Південно - російський союз робітників(1) 3.1868 р.
Г. Науково технічне товариство ім.. Т.Шевченка(5) 4.1890р
5.1873р.
36.Установіть відповідність між роками і подіями.
А. Г.Квітка-Основ'яненко 1.Живопис
Б. М.Костомаров 2.Історія
В. М. Маркевич З Література
Г. К.Трутовський 4. Етнографія
5 Філософія
Тема 8
1.До складу яких держав входили українські землі на початку XX ст. ?
Російської та Австро-Угорської імперії
2.Як називали представників українського національно-визвольного руху у правлячих
колах Російської імперії?
"малоросами" "мазепинцями" "українофілами" "громадівцями"
3.Процес утворення українських політичних партій активно тривав ...
на початку XX ст..
4.Перша партія, утворена в Україні на поч. XX ст. мала назву... РУП
5.Хто був автором програми РУП "Самостійна Україна"... М. Міхновський
6.Головною ідеєю більшості українських політичних партій на початку XX ст. було...
державна самостійність України автономія України у складі федеративної Росії кофедеративний союз з Польщею автономія України в складі Австро-Угорщини
7.Які загальноросійські політичні партії діяли в Україні на поч. XX ст. ?
РСДРП, соціалісти-революціонери, кадети, октябристи
8. Засновниками першої в Західній Україні політичної партії (Русько.- Української Радикальної Партії) були ... І. Франко, М. Павлик
9. Революція 1905-1907рр. в Росії і в Україні за характером була ...
буржуазно-демократичною
10. Маніфест 17 жовтня 1905 р. був направлений на перетворення самодержавства на
зміцнював монархію
11.Як вплинув Маніфест 17 жовтня 1905 р. на політичну ситуацію в Україні... наділяв Україну політичною автономією
fсприяв пожвавленню національного руху
не мав впливу на ситуацію в Україні *надавав Україні незалежність
12.Які нові органи влади з'явились в роки першої буржуазно-демократичної революції?
Ради робітничих депутатів, профспілки
13.Українська думська громада існувала в період.... Першої російської революції
14.Вимоги якого характеру обстоювала у Державній Думі українська громада
Надання Україні автономії, українізації освіти
16.В якому році виникло Товариство українських поступовців (ТУП)?
1908 р.
17.Аграрна реформа П. Столипіна була розпочата ....
1910р.
18.Метою аграрної реформи П. Столипіна було... утворення класу селян - власників
' 19. Столипінська аграрна реформа....
не мала успіху в Україні здійснювалася повільно, як і в цілому у Росії мала найбільший успіх в Україні не проводилась в Україні
20.3 яким процесом пов'язані поняття "відруб", "хутір", "Зелений клин"..
аграрною реформою П. Столипіна
21. У складі якої армії у роки Першої світової війни була сформована Сірожупанна дивізія?
німецької
22 Українські політичні партії Австро - Угорщини на початку Першої світової війни утворили..
Загальну Українську Раду
23.Яка українська організація була заснована в роки Першої світової війни на території Австро-Угорщини (у Львові) емігрантами з Наддніпрянщини?
Союз визволення України СВУ)•
Головна Українська Рада (ГУР) Товариство українських поступовців (ТУП) Центральна Рада
24.Яка подія ввійшла в історію під назвою "Галицька битва"?
"Брусиловський прорив" 1916 р.
25.За ініціативою якої української організації було створено легіон Українських січових стрільців(УСС)?
Головної української ради (ГУР)
26.Позначте правильні твердження.
1.Під час революції 1905 -1907 рр. українські політичні партії об'єдналися для спільної боротьби проти російського самодержавства.
2.Під час революції 1905 - 1907 рр. українські політичні партії організували збройне повстання в Донбасі.
В. Тільки друге твердження правильне.
27.На яких українських землях велися воєнні дії під час Першої світової війни?
1. Буковина 2. Закарпаття 3. Галичина 4. Волинь 5. Поділля 6. Наддніпрянщина 7. Лівобережжя
Б 1,2,3,4,5
28.1894р. у Львівському університеті було засновано кафедру історії України, яку очолив:«
М. Грушевський
29. За досягнення в якій галузі науки І. Мечников був нагороджений Нобелівською премією (1908 р.):
Фізіологія
30.Засновником вітчизняної педагогіки був:
К. Ушинський
31.Як називалося культурно - освітнє товариство засноване 1868р. у Львові:
«Просвіта»
32.Який творчий метод утвердився в українській літературі в другій половині XIX ст.
Реалізм
33.Автором першої української опери «Запорожець за Дунаєм» був:
Гулак - Артемовський
34.Засновником професійного українського театру був:
М. Кропивницысий
35.Автором багатьох картин на історичну тематику зокрема: « Запорожці пишуть листа турецькому султану»:
І. Рєпін
36.Видатним художником - мариністом був:
І. Айвазовський
37.Автором слів Гімну України «Ще не вмерла Україна» був :
П. Чубинсысий
38.Український цукрозаводчик та землевласник, меценат, уродженець м. Глухова на Сумщині:
М. Терещенко
39.Яка художня система в літературі та мистецтві з'явилася наприкінці XIX - на початку XX ст.:
Класицизм
40 Кінематограф як нова галузь мистецтва з'явився
Наприкінці XIX - на початку XX ст.
41. Які явища характеризують розвиток культури українських земель в другій половині XIX - на початку?
1.Повна русифікація системи освіти на українських землях у складі російської імперії.
2.Домінування модерністських течій в українському образотворчому мистецтві.
3.Відкриття кафедр українознавчих досліджень при Харківському, Київському, Новоросійському університетах.
4.Створення української класичної музики.
5.Становлення професійного українського театру.
6.Відкриття аграрних навчальних закладів.
А 1,3,5,6 Б 1,4,5,6 В 1,2,3,4 Г 1,2,5,6
42.Розставте події у хронологічній послідовності..
А Повстання на броненосці «Потьомкін»(1)
Б. Діяльність першої Державної Думи (3)
В. Початок Першої російської революції (2)
Г. Перша світова війна(4)
43.Розставте події у хронологічній послідовності..
A. Заснування у Львові Головної Української Ради(2)
Б. Заснування РУП(1)
B. «Брусиловський прорив»(4)
Г. «Галицька битва»(3)
44.Установіть відповідність між державами та цілями, які вони намагались досягти
A.Німеччина 1.Розгромивши Росію захопити українські землі та включити їх до складу імперії.
Б. Росія 2.Зберегти панування в Галичині, Північній Буковині та Закарпатті, захопити
територію Волині та Поділля.
B.Австро – Угорщина 3.Захопити Північне Причорномор'я і контролювати усі території, прилеглі до
Чорного моря
Г. Туреччина 4.Розширити територію держави до Карпатських гір.
5.Захопити Лівобережну Україну.
45. Установіть відповідність між періодами та подіями
A.1900-1903 рр(3). 1.Перша світова війна
Б. 1905-1907 pp(2). 2.Діяльність Української думської громади
B.1906-1916 рр.(5) 3.Економічна криза в Російській імперії
Г. 1914-1918 pp.(1) 4.Перша російська революція
5.Столипінська аграрна реформа
46. Установіть відповідність між іменами історичних діячів та сферами їхньої діяльності
A.І. Мечников (5) 1.Мовознавство
Б. Д. Яворницький(3) 2.Музика
B.А. Кримський(1) 3.Історична наука
Г. М. Леонтович(2) 4.Образотворче мистецтво
5.Біологія, медицина
Тема 9
1.Друга буржуазно-демократична революція в Росії та Україні відбулась у...
лютому 1917 р
2.Для початку Лютневої буржуазно-демократичної революції 1917р. характерним було...
двовладдя
3.Які органи влади утворилися в Україні після Лютневої революції
Центральна Рада, Ради депутатів, Комітет тимчасового уряду
4.Українську ЦР очолив...
B.Винниченко
5.Перший Універсал ЦР проголосив ...
незалежність України
6.ЦР насамперед вирішувала питання ...
розбудови власних збройних сил соціально-економічні
налагодження стосунків з іншими державами визначення державного статусу України
7.Перший Універсал Центральної Ради був проголошений ...
10 червня 1917 р.
8.Другий Універсал Центральної Ради був проголошений...
3 липня 1917
9. Що стало приводом до збройного виступу самостійників під час Української революції?
оприлюднення другого Універсалу ЦР
10. Більшовицький переворот у Петрограді відбувся….
24-25 жовтня 1917р.
11.Який Універсал Центральної Ради проголосив утворення УНР ?
IVУніверсал
12.Четвертий Універсал Центральної Ради був прийнятий...
12січня 1918
13.Радянська влада в Україні була проголошена...
11-12 грудня 1917 р в Харкові
14.Позначте назву радянського уряду України, створеного у грудні 1917 р.
Рада Народних Комісарів
15.3 якими державами УНР уклала Брестський мирний договір ...
Четверний союз
16.Який уряд приходить до влади в Україні після падіння ЦР ?
Гетьманат П. Скоропадського
17.Гетьманат - "Українська держава" був проголошений ...
квітень 1918 р.
18.Як називався вищий законодавчий орган УНР після повалення .Скоропадського?
Директорія
19.Протягом якого періоду радянська влада здійснювала політику комунізму"..
1919-1921рр..
20.До складу Директорії входили ...
B.Винниченко, С. Петлюра, Ф. Швець
21 Акт про злуку ЗУНР з УНР був укладений..
22 січня 1919р.
22.Згідно умов Ризького мирного договору (жовтень 1920р.) до Польщі відійшли землі...
Західна Білорусія
23.Головним театром закінчення громадянської війни 1918-1920рр. був...
Крим
Західна Україна Західна Білорусія Прибалтика
24.Західноукраїнську республіку було проголошено ...
у листопаді 1918р.
25.Президентом ЗУНР був...
Є. Петрушевич
26.Виділіть поняття, пов'язане з політикою "воєнного комунізму"...
концесія демократія продрозкладка продподаток
27.Позначте правильні твердження.
Яка з названих подій стала свідченням патріотизму і самовідданості української молоді в боротьбі з більшовицькою агресією проти УНР...
1.Бій під Кругами.
2.Бій на горі Лисоня.
A.Тільки перше твердження правильне
28.Які положення розкривають основний зміст Другого Універсалу Української Центральної Ради?
1. Проголошення автономії України в складі федеративної Росії. а
2. Пропозиція Тимчасового уряду затвердити Генеральний секретаріат.
3. Відмова самочинного проголошення автономії до скликання Всеросійських Установчих зборів.
4.Поповнення складу Центральної Ради представниками національних меншин.
5.Поширення влади Центральної Ради на Київщину, Поділля, Волинь і частину Чернігівщини.'
6 Відрядження представників Центральної Ради до військового міністерства» Генерального штабу та Ставки Верховного головнокомандування.
7 оголошення початку мирних переговорів із країнами Четвертного союзу.
Б 2,3,4,6  
29.Український театральний режисер - новатор, засновник «Молодого театру»: Л. Курбас
30.Видатний вчений - природознавець, засновник біо — та геохімії, вчення про ноосферу:
B.Вернадський
31.В якому українському місті за часів Гетьманату було відкрито другий (після Київського) Народний університет:
У Кам'янці - Подільському
32.Ректором Кам'янець - Подільського університету був громадський та релігійний діяч, автор праці «Українська культура»: І.Огієнко
33.Згідно з планом монументальної пропаганди у містах споруджувались:
Пам'ятники діячам радянського і світового революційного руху
34.Перший в Україні пам'ятник Т. Шевченку в м. Ромнах спорудив скульптор - уродженець Сумщини:
І. Кавалерідзе
35.Український художник - графік , співавтор Державного герба , ескізів грошових знаків часів Гетьманату: Г. Нарбут
36.Міністром освіти та мистецтв в уряді П. Скоропадського був вчений - правознавець, уродженець Сумщини: М. Василенко
37.Культурно - освітні товариства, що виникли під час революції 1905 - 1907 рр., та набули поширення в 1917-на початку 1920-х рр..: «Просвіти»
38 В якій сфері науки і техніки зажив світової слави Є. О. Патон :
Мостобудування та зварювання
39.Які винаходи належать авіаконструктору І. Сікорському:
Багатомоторні літаки та гелікоптери
40.Ректором Української академії мистецтв, засновником оригінальної школи живопису був:
М. Бойчук
41.Позначте правильні твердження.
А. Найбільших успів уряд П. Скоропадського досяг у національно-культурному будівництві.
Б. Більшовицький уряд підтримував культурно-освітні заходи ЦР та Гетьманату
A.Тільки перше твердження правильне,
42.Позначте національні установи, що з'явилися в період Гетьманату?
1. Українська Академія мистецтв; 2. Українська Академія наук; 3. Український народний університет у Києві; 4. Кам'янець - Подільський державний український університет; 5. Державна українська мандрівна капела («Думка»); 6. Національна бібліотека;7. Молодий театр Л.Курбаса.
А 1,2,5,6
43.Розставте події у хронологічній послідовності.. Державні утворення на українських землях у 1918 - 1920 рр.
А Українська Народна республіка періоду Української Центральної Ради
Б. Українська Соціалістична Радянська Республіка
В. Українська Народна Республіка періоду Директорії
Г. Українська Держава гетьмана П. Скоропадського
44.Розставте події у хронологічній послідовності..
A.Ризький мир між Польщею і радянською Росією(4)
Б. Берестейський мирний договір УНР з державами німецько-австрійського блоку(1)
B.Акт злуки УНР та ЗУНР(2)
Г. «Варшавська угода» між представниками УНР і Польщі(3)
45.Установіть відповідність між державними утвореннями та діячами, які їх очолювали
А. Українська Народна Республіка(3) 1. Євген Петрушевич
Б. Західноукраїнська Народна Республіка(1) 2. Павло Скоропадський
В. Українська держава (2) 3. Михайло Грушевський
Г. Радянська УНР(5) 4. Микола Скрипник
5. Микола Міхновський
46. Установіть відповідність між прізвищами політичних діячів та явищами, які з ними пов'язані
A.Петлюра С. 1 Отаманщина
Б. Денікін А. 2 Гетьманат
B.Махно Н. З Селянський повстанський рух
Г. Скоропадський П. 4 «Білий терор»
5. «Червоний терор»
47, Установіть відповідність між іменами вчених та галузями науки.
A.М.Грушевський(4) 1 . Мостобудування та зварювання
Б. Є.Патон (1) 2. Літературознавство
B.С.Єфремов(2) 3. Біо - та геохімія
Г. В.Вернадський(3) 4. Історія
5. Математика
48. Установіть відповідність між діячами культури та галузями в яких працювали.
A.М.Бойчук(1) 1. Монументальне мистецтво
Б. Л.Курбас (4) 2. Література
B.І.Франко(2) 3. Живопис
Г. І.Кавалерідзе (3) 4 Театр
5. Музика
Тема 10
1.Яка галузь економіки стала розвиватися найшвидшими темпами після запровадження непу?
легка промисловість
2.Коли був утворений Радянський Союз… 1922р.
3.У 1923 р. було проголошено ... політику "коренізації"
4.Що передбачав перехід від "воєнного комунізму» до непу? згортання грошового обігу та запровадження карткової системи
перехід до мирного будівництва та посилення ролі держави в економіці заміну продрозкладки продподатком та використання товарно - грошових відносин
націоналізацію всіх підприємств та запровадження загальної трудової повинності
5.Коли було запроваджено нову економічну політику... 1921р
7. Як називається договір про передачу в експлуатацію іноземним чи національним монополіям державних земель, підприємств... концесія.
8.Для розкриття якого процесу можна використати наступні поняття: розкуркулення, коуна,
двадцятип' ятитисячники? колективізація
9 Назвіть представників керівництва України, які виступили проти сталінського плану "автономізації"...
М. Скрипник, X. Раковський
11.Коли утворилася організація українських націоналістів... у 1929р.
12.У складі якої держави опинилися Закарпатська Україна з березня 1939р....
Австрії
13.Індустріалізація СРСР почалася з розвитку. .. важкої промисловості
14.На який період припадають масові репресії в СРСР та УРСР... на 20-ті -30-ті рр.
15.Яка організація була попередницею Організації українських націоналістів (ОУН).
Українська військова організація (УВО)
17.Що стало приводом до згортання непу....
схвалення плану першої п'ятирічки невдачі у здійсненні непу хлібозаготівельна криза тиск з боку інших держав
18.Хто був першим керівником ОУН... Є. Коновалець
19.У чому, на вашу думку, полягала головна причина хлібозаготівельної кризи 1928- 1929рр……
"куркульський саботаж"
20.Найбільшою політичною організацією на підвладних Польщі Західноукраїнських землях була...
Організація українських націоналістів (ОУН)
21.Хто очолював революційно-радикальне крило ОУН
С.Бандера
22.Яке місто було столицею радянської України 1917-1934 рр.?
Харків
23.Коли була утворена Карпато-українська автономія?
у жовтні 1938 р.
24.Який із зазначених термінів характеризував польську політику на західноукраїнських землях у 1930-х
пацифікація
25.Хто був проголошений президентом Карпатської України?
А. Волошин
26.Позначте правильні твердження
А Під час голоду 1921 - 1923 рр. більшовики здійснювали пограбування церков України під приводом необхідності закупівлі продовольства за кордоном.
Б Перші відчутні позитивні результати непу мали місце в розвитку промисловості УСРР.
Г. Обидва твердження неправильні.
27.Які основні складові радянізації 30-х рр. XX ст.
1. Культурна революція 2. Приватизація 3. Індустріалізація 4.Демократизащі 5. Масові репресії 6. Пацифікація 7. Колективізація
А 1,2,3,6 Б 1,3,5,7 В 2,4,6,7 Г 1,4,5,6
28.В який період здійснювалася більшовицька політика українізації:
З початку 1920-х до початку 1930-х рр..
29. Народній комісар (міністр) освіти 1927 -33рр. теоретично обгрунтував політику
українізації, сприяв її практичному здійсненню: М. Скрипник
30. До якого творчого напрямку належать письменники: М. Зеро», М Рильський, М. Драй-Хмара:
Неокласицизм
ЗІ. Письменники М. Семенко, О. Слісаренко, Я. Савченко, Гео Шкурупій належали
Футуризму
32.Письменник, що декларував творчий принцип: «Геть від Москви!!! Європа , а не Москва!!!»:
М. Хвильовий
33.Яким проблемам було присвячено творчу дискусію 1925-28 рр.:
Розвитку літератури та мистецтва в умовах НЕПу
34.Хто з письменників очолив літературну організацію «ВАПЛІТЕ»: М. Хвильовий
35.Яку назву мала спілка селянських письменників на чолі з С. Пилипенком, утворена на початку 1920-х рр.: «Плуг»
36.Головою спілки пролетарських письменників «Гарт» був: В. Еллан-Блакитний
37.На якій сфері культурного будівництва найбільш ефективно позначилася українізація:
Розвитку образотворчого мистецтва
38.В який період в Україні існувала Українська автокефальна православна церква (УАПЦ)
1920-1941 рр.
39.Який термін характеризує ставлення радянської влади до релігії та церкви: ^ Плюралізм
1/1Толерантність
Атеїзм Г"?Патерналізм
40. Засновник школи теоретичної фізики, що діяла в Українському фізико - технічному інституті в Харкові в 1930-х рр.Д. Граве
41.Який політичний процес поклав початок репресіям проти наукової та творчої інтелігенції:
«Спілка визволення України»
42.Який творчий метод утвердився у радянській культурі починаючи 1930-х рр..
Соціалістичний реалізм
43.Який фільм О. Довженко в 1958 р. було включено до почесного списку кращих фільмів світу
«Земля» (1930 р)
44.Який режисер створив перший український звуковий документальний фільм «Симфонія Донбасу» (1930р.):
Д. Вертов
45.В якій галузі науки плідно працював Д. Заболотний:
Мікробіологія та епідеміологія
46.Який період історій української культури характеризує термін «Розстріляне відродженння»:
1917-1920рр. 1930-ті роки
Період нацистської окупації України 1941 - 1943рр. 1944-1945рр.
47.Художник, засновник національного стилю та творчої школи живопису , репресований 1937 року:
М. Бойчук
48.Першим митрополитом УАПЦ було обрано:
B.Липківського
49.Хто з перелічених вчених працював у галузі історії:
Д. Яворницький , Д. Баталій
50.Автором теорії «боротьби двох культур» на початку 1920-х рр.. був:
Д. Лебідь 
51.Педагог-новатор, втілював у життя ідеї трудового і колективного виховання /уродженець Сумщини):
В. Сухомлинський
52.Позначте правильні твердження.
А. Більшовицький уряд сприяв діяльності «Просвіт»1 '
Б. В 1920-х роках існували літературно-художні об'єднання.
Г. Обидва твердження неправильні.
53.Які цілі переслідували більшовики, здійснюючи «культурну революцію»?
1.Здійснення українізації
2.Поширення ідеї світової революції
3.Запровадження загальної середньої освіти
4.Насадження комуністичної ідеології в суспільстві
5.Збереження культурної спадщини попередніх часів
6.Здійснення плану монументальної пропаганди А 1,3,5 Б 2,5,6 В 3,4,5 Г 2,4,6
54.Розставте події у хронологічній послідовності..
A.Рік «великого перелому»(2)
Б. Початок здійснення планів першої п'ятирічки,(1)
B.Голодомор в Україні(3)
Г. Ліквідація Української автокефальної православної церкви(4)
55.Розставте події у хронологічній послідовності..
A.Утворення СРСР (2)
Б. Початок форсованої колективізації(3)
B.Проголошення незалежної Карпатської України(4)
Г. Початок здійснення політики коренізаціі (українізації)(1)
56.Установіть відповідність між українськими землями та державами, до яких вони належали
A.Лівобережна та Правобережна Україна 1.Румунія ,,
Б. Східна Галичина та Західна Волинь 2.Угорщина
B.Закарпаття 3.Польща
Г. Північна Буковина, Південна Бессарабія 4.УРСР у складі СРСР
5.Чехословаччина
57. Установіть відповідність між подіями і датами
A.Початок Голодомору (4) 1.1928р.
Б. Проголошення політики «розкуркулення» (2) 2.1929р
B,Початок першої п'ятирічки (1) 3.1930р.
Г. Перенесення столиці України з Харкова до Києва(5) 4.1932р.
5. 1934 р.
58. Установіть відповідність між іменами вчених та галузями науки
A.І.Курчатов(3) 1. Ракетобудування
Б. Ю.Кондратюк(1) 2.Медицина
B.М.Боголюбов(5) 3 .Ядерна фізика
Г. О.Богомолець (2) 4. Хімія
5. Математика
Тема 11
1.Радянсько-німецький договір 28 вересня 1939 р. це...
договір про дружбу і кордони
2.Друга світова війна розпочалася...
1 вересня 1939 р.
3.Коли Червона Армія розпочала "визвольний похід" на західноукраїнські землі?
17 вересня 1939 р.
4.У районі яких міст відбулася найбільша танкова битва початкового періоду Великої Вітчизняної війни...
Луцьк - Рівне - Броди - Дубно
5.У якому місті розташовувався адміністративний центр рейхскомісаріату "Україна"
Рівному
6.Остаточна окупація України німецько-фашистськими військами завершилась
у липні 1942 р
7.Корінний перелом у Другій світовій війні відбувся у... 1943р.
8.Унаслідок якої події почалося визволення Правобережної України від нацистської окупації?
Корсунь - Шевченківської операції Курської битви Битви за Дніпро Харківської операції
9.Яке місто під час Великої Вітчизняної війни впродовж 73 днів перебувало в облозі, чинило опір німецьким та румунським військам... Одеса
10.Яка дата відзначається як день визволення України від німецько-фашистських загарбників...
9 травня 1945 р
11.Друга світова війна закінчилась.. 2 вересня 1945 р.
12.Коли були приєднані Західна Україна, Північна Буковина та Південна Бессарабія до складу УРСР...
у 1939-1940 рр.
13.На окупованій території України фашистська Німеччина дотримувалась політики... переселення українців до Сибіру
Ц^Ззбереження промислового потенціалу
знищення українців, геноцид єврейського народу * надання українському народу права на самовизначення ^^
14. Друга світова війна в Європі завершилася....
2 вересня 1945 р.
15. Місто Суми визволене від німецьких окупантів... 2 вересня 1943 р.
16.Радянський льотчик -ас, який збив 62 літаки ворога і був тричі нагороджений Золотою Зіркою Героя Радянського Союзу…. І. Кожедуб
17.Коли було створено УПА ... жовтень 1942 р.
18.У ході якої стратегічної операції радянських військ почалося визволення українських земель?
Курської
19.Героїчна битва за Дніпро розгорнулася у:
вересні-жовтні 1943 р.
20.Які з українських земель возз'єдналися з Україною в 1944-1945 рр.
Закарпатська Україна
21.Хто очолював Українську - Повстанську Армію..
Р. Шухевич
22.Позначте правильні твердження.
У результаті якої операції радянських військ було завершено визволення території України від німецько-фашистських загарбників? А. Яссько-Кишинівської Б Карпато - Ужгородської
A.Тільки перше твердження правильне
23.Яка із зазначених подій відбулися на території УРСР під час Другої світової війни о в 1943-1944 рр.?
1. Курська битва
2. Рейд партизанських загонів Ковпака від Путивля до Карпат
3. Сталінградська битва
4. Третій надзвичайний збір ОУН
5. «Битва за Дніпро»
6. Танкова битва в районі міст Луцьк-Рівне-Дубно-Броди
7. Оборона Севастополя
А 1,3,5

ТЕМА 12.
1.формування сучасної території України завершилася: … у 1954 р.
2.3 якого року Україна с членом Організації Об'єднаних Надій (ООН)? з 1945 р.
4.Що означає поняття '"репатріація" ?
повернення на батьківщину після війни військовополонених, цивільних осіб, направлених яв примусові роботи
5.Коли розпочався процес відбудови зруйнованого в роки Великої Вітчизняної війни господарства на території УРСР,„.
по завершенні визволення території республіки
6.Яким галузям надавалась перевага у ході післявоєнної відбудови народного господарства…
важкії промисловості,
7.голод 1946-47 був спричинений…..руйнівним стихійним лихом
8.В якому році було скасовано карткову систему забезпечення….. 1947 р
9.Яку с/г культуру М. Хрущов вважав важливим заходом піднесення сг виробництва… кукурудзи.
10. Хто з партійно-державних керівників намагався децентралізувати систему
11.Якої позиції дотримувалось керівництво УРСР при спробі усунути М Хрущова від влади….
Виступило організатором усунення
12.Внаслідок розпочатої з ініціативи М Хрущова реформи управління…. Створено раднаргоспи
13.Що означає поняття раднаргоспи….органи управління, які керували промисловістю в межах економічних адміністративних районів
14.Яку назву отримав ідеологічний наступ на радянське суспільство сталінського режиму після закінчення 2 війни……….. «Ждановщина»
15 Хто З радянських керівників започаткував політику десталінізацІЇ та "відлиги"?..... М. Хрущов
16.Коли засуджено культ особи Й. Сталіна і проголошено курс на демократизацію
суспільства? ….. у 1956 р.
17.Яка партійна система існувала в УРСР після засудження культу особи Й. Сталіна...
однопартійна багатопартійна трипартійна двопартійна
18.Політика "відлиги" призвела ...
до часткових змін, була непослідовною і суперечливою
19.В якому році було ліквідовано українську греко-католицьку церкву? 1946р.
20.В якому році М. Хрущова було усунуто від влади ...1964р.
21.Хто з керівників УРСР був усунутий з посади за звинуваченням в "українському націоналізмі".
П. Шелест
22.Який період у розвитку економіки УРСР можна охарактеризувати як стагнацію ...
В. 1971 -1985 pp.
23.За рахунок яких факторів забезпечувався розвиток економіки СРСР у 70-х- середині 80-х pp.
за рахунок екстенсивних факторів розвитку та експорту сировини
24.Якими засобами діяли українські дисиденти?
Терори
25.Що означає слово "дисидент"?
інакомислячий
26.Що характеризувало розвиток культури у 1970-х- 1980-х роках XX ст. в УРСР ...
посилення русифікації
27.Який період у розвитку економіки УРСР можна охарактеризувати як стагнацію...
1971-1985 рр.
28.Перебування якого радянського лідера при владі характеризують поняттями "розвинутий соціалізм", "застій"
М. Хрущова
29.Для подолання кризи с/г партійно-державне керівництво на початку 1980 -х років
запровадило карткову систему ліквідувало МТС
розробило "Продовольчу програму"
розпочало передачу частини земель в особисту власність колгоспників
30.Яку назву мала дисидентська організація, що активно діяла в 1960 -х рр.
Українська Гельсінська група
31.У період перебування на.посаді якого Першого секретаря процес русифікації в Україні відбувався найшвидше... …. В. Щербицького
32.Яким терміном позначають протистояння між СРСР та США після закінчення Другої Світової війни...
"Холодна війна"
33.Позначте правильні твердження.
А. Голод 1946 - 1947 рр. в Україні був зумовлений повоєнною розрухою.
Б. У 1947 р. було проведено грошову реформу і скасовано карткову систему
Б. Обидва твердження правильні.
34 Які із зазначених тверджень вказують на особливості відбудови в Україні після
Другої СВІТОВОЇ війни?
І Відбудова здійснювалася за рахунок іноземної допомоги.
2. Відбудова здійснювалася згідно з чітким директивним планом.
3.Пріоритетними при відбудові були визначені галузі важкої промисловості та енергетики
4.Відбудова ускладнювалася голодом 1947 р. і збройною боротьбою на західноукраїнських землях.
5.Найшвидшими темпами відбудовувався житловий фонд.
6.Відбудова економіки України здійснювалася як складова загальносоюзної економіки.
7.Під час відбудови використовувалася праця полонених та ентузіазм населення.
В 2,4,5,6,7
35.Позначте правильні твердження. Що стало приводом для усунення *П. Шелеста з посади Першого секретаря ЦК КПУ?
А. Книга «Україно, наша Радянська»
Б. Судовий процес над УРСС
Обидва твердження неправильні.
36.Які завдання ставила перед собою Українська громадська група сприяння виконанню Гельсінських угод?
1.Домагатися припинення втручання у внутрішні справи соціалістичних країн Східної Європи.
2.Ознайомити широкі кола української громадськості із Загальною Декларацією прав людини.
3.Домагатися акредитування в Україні представників зарубіжної преси.
4.Домагатися ліквідації системи ГУЛАГу та реабілітації незаконно засуджених.
5.Ознайомити світову громадкість із фактами порушень прав людини в Україні.
6.Домагатися внесення до Конституцій СРСР та УРСР положень про свободу слова, фуку, віросповідання, мітингів, зборів.
7.Домагатися, щоб на міжнародних нарадах із питань безпеки та співробітництва в Європі Україну представляла окрема делегація.
А 1,3,5,7 Б 2,3,4,6 В 2,3,5,7 Г 1,4,5,6
37.Хто з радянських керівників започаткував політику перебудови……… М. Горбачов
38.Визначте хронологічні рамки перебудови, розпочатої М. Горбачовим: 1985-1991 рр.
39. Яку позицію займало керівництво УРСР на чолі В. Щербицьким щодо реформ м. Горбачова...
підтримка перебудови на словах при фактичному ігноруванні та блокуванні реформ
40.Коли відбулася аварія на Чорнобильській АЕС?
1986р.
41.Яким терміном позначався доступ до раніше забороненої інформації (перехідний етап у напрямі до свободи слова)?
прискорення лібералізація гласність цензура
42.Представники якої професії започаткували робітничий рух в Україні в 1989 р.
шахтарі
43.Коли Верховна Рада прийняла Декларацію про державний суверенітет України?
У липні 1990р.
44.Історичне значення Декларації про державний суверенітет України полягає в тому, що вона:
проголосила незалежність України,
45.Що стало приводом до спроби державного перевороту в СРСР 19-21 серпня 1991 Р-
декларація про державний суверенітет України
46.Коли і де відбулася спроба державного перевороту (путчу)
у Москві 1991р.
47. Акт проголошення незалежності України Верховна Рада УРСР ухвалила:24 серпня 19*91 р.
48. Коли відбувся Український референдум на підтвердження Акту проголошення незалежності України?
1 грудня 1991 р.
49.Яку вимогу висували голодуючі студенти у Києві в жовтні 1990 р...
відставка прем'єр міністра В. Масола
50Як називалось масове громадсько-політичне об'єднання, що утворилось в Україні
в 1988 р
Народний Рух України
51Позначте правильні твердження.
Чорнобильська катастрофа:
А. Стала найбільшою у світі аварією в атомній енергетиці.
Б. Має далекосяжні наслідки і зачепила не тільки Україну.
Б. Обидва твердження правильні.
17. Створення Співдружності Незалежних Держав пов'язане з іменами... 1. Л. Кравчука 2. Л. Кучми 3. Б. Єльцина 4. О. Лукашенко 5. М. Горбачова 6. Н. Назарбаєва 7. С. Шушкевич В 1,5,6
52.Визначте, хто з перелічених письменників належить до «шістдесятників»
І.Драч, Л.Костенко, В.Симоненко
53.Хто автор публіцистичного твору «Інтернаціоналізм» чи «русифікація» ?
І..Дзюба
54.Кінофільм «Тіні забутих предків» за повістю М.Коцюбинського зняв режисер
C.Параджанов
55.Хто автор відомих пісень «Водограй», «Червона Рута»
В.Івасюк
56.Серед кінофільмів, поставлених українськими режисерами, визначте стрічку Л.Бикова
«В бой идут одни старики»
57.Українська театральна та кіноактриса, уродженка м. Глухова
Н.СумськаН.Ужвій
Є.МирошниченкоА.Роговцева 
58.У якому місті відбуваються дія фільму «За двома зайцями» 1961 р.
У Києві
59.Позначте пісню А. Малишка та П.Майбороди
Пісня про рушник
60.Позначте правильні твердження.
Що стало приводом для усунення П.Шелеста з посади Першого секретаря ЦК КПУ
А. Книга «Україно, наша Радянська»
Б. Підтримка М.Хрущова на жовтневому пленумі ЦК КПРС 1964 р.
Г. Обидва твердження неправильні.
13. Визначте, хто з перелічених письменників належить до «шістдесятників»?
1. В.Стефаник 2. А.Тесленко 3. О.Ольжич 4. П.Тичина 5. Ї.Драч 6. М.Бажан 7. Л.Костснко 8. В.Симоненко
В 5,7,8
61.Розставте події у хронологічній послідовності..
A.Заснування Української Гельсінської групи(2)
Б. Перша велика хвиля арештів українських дисидентів(1)
B.Друга велика хвиля українських дисидентів(4)
Г. Видання В.Чорноволом часопису «Український вісник»(3)
62.Розставте події у хронологічній послідовності..
A.Початок освоєння цілинних і перелогових земель(1)
Б. Завершення в основному повоєнної відбудови(2)
B.Обрання О. Кириченка першим секретарем ЦК КПУ(3)
Г. Запуск першого супутника Землі(4)
63.Розставте події у хронологічній послідовності...
A.«Живий ланцюг» від Львова до Києва на відзнаку річниці Акта Злуки міх УНР і ЗУНР(4)
Б. Прийняття Верховною Радою УРСР Закону про мову(2)
B.Перші альтернативні вибори до Верховної Ради УРСР(3)
Г. Початок багатопартійності в Україні(1)
64.Розставте події у хронологічній послідовності...
A.Заснування Української Гельсінської групи(4)
Б. Перша велика хвиля арештів українських дисидентів(1)
B.Перша публікація роману О.Гончара «Собор»(2)
Г. Друга хвиля арештів представників української інтелігенції(3)
65.Установіть відповідність між назвами періодів в історії України та поняттями Й термінами, які потрібно використовувати, характеризуючи їх.
А. Радянська модернізація (1929 – 1938)(3)
Б. Велика Вітчизняна війна (1941-1945)(5)
В. Післявоєнна відбудова (1945 - початок 1950-х р.). (2)
Г. Десталінізація (1953 -1964 рр.)(1)
1.Реформа, раднаргоспи,культ особи» демократизація,реабілітація.«шістдесятники».
2. Холодна війна, голод, «ждановщина» радянізація, «безрідний космополітизм»* операція «Віспа»,
З П'ятирічка, колективізація,«закон п'ять колосків», Голодомор, репресії, «розстріляне відродження* 
4.«Розвинутий соціалізм», номенклатура, дефіцит, правозахисники, «самвидав», неосталінізм.
5.Мобілізація, евакуація, Голокост, «новий порядок», рух Опору, депортація.
66.Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями
A.Шістдесятники (3) 1. Підприємства, що створені шляхом об'єднання окреми
Б. Дисиденти(5) селянських господарств для спільного господарювання на
B.Раднаргоспи(2) 2. Державні органи, що, в межах економічних адміністративних
Г. Колгоспи(4) районів, здійснювали управління галузями промисловості та будівництва.
3.Особи, які належать до покоління інтелігенції, що розпочала своє творче та громадське життя за часів «відлиги».
4.Державні підприємства у сфері сільського господарства, в яких усі засоби виробництва та вироблена продукція є державною власністю.
5.Особи, які відкрито виступали проти існуючих у тоталітарному суспільстві норм, офіційної ідеології й державної політики.
67.Установіть відповідність між поняттями, термінами та їх визначеннями
A.Гласність(5)
Б. Плюралізм (2)
B.Тіньова економіка (1)
Г. Референдум(3)
1.Кримінальна економіка, грошовий обіг у якій відбувається за межами державної фінансової системи.
2.Наявність різних позицій, думок, які відображають різноманітні інтереси соціальних груп і політичних рухів суспільства.
3.Всенародне голосування, яке проводиться у зв'язку з прийняттям нової конституції, інших важливих законів, або.внесення змін до них.
4.Депресія в економіці, застій у виробництві, торгівлі,тощо.
5.Необхідний елемент демократизації, який передбачає відкритість, доступність інформації для громадського ознайомлення і обговорення
68. Установіть відповідність між іменами діячів культури та галузями
A.М.Стельмах(5) 1. Театр
Б. С.Параджанов(2) 2. Кіномистецтво
B.В.Івасюк(3) 3. Музика
Г. Т.Яблонська (4) 4.Живопис
5.Література
Тема 13
1.Україна стала без'ядерною державою: під тиском інших країн.
2.Конституція України була ухвалена Верховною Радою:
28 червня 1996 р.
3.Членом яких міждержавних організацій є Україна
Європейський союз, ОПЕК НАТО, СНД
ООН, Світова організація торгівлі, Рада Європи Рада Європи, НАТО
4.Хто став першим президентом незалежної України?
Л.Кучма
5.Хто був першим космонавтом незалежної України?
Л. Каденюк
6.Яка трагедія України була визнана на законодавчому рівні геноцидом українського народу....
Голодомор 1932-1933 рр.
7.В якому році Л.Кучма був вдруге обраний Президентом України ...
1994 р.
8.Партійна система сучасної України…
багатопартійна
9.Вищим законодавчим органом України є...
Верховна Рада
10.Вищим виконавчим органом України є...
Кабінет Міністрів
11.В якому році було запроваджено в обіг гривню?
1996р.
12.Яким терміном позначається процес перетворення будь-якої форми власності на не державну власність.... приватизація
13.Яка подія стала приводом до "помаранчевої революції""
вибори Президента України
14.За формою правління сучасна Україна є....
президенТсько-парламентською республікою
15.Представник якої країни став переможцем пісенного конкурсу "Євробачення" 2004 р....
України
16.Хто став третім Президентом України?
В. Ющенко
17.На виборах Президента України в 2010 році перемогу здобув ... В. Янукович
18.Видатна українська поетеса сучасності..
Ліна Костенко
19.До діячів сучасної української літератури належать...
П.Тичина, В.Сосюра, М.Рильський
20.До діячів сучасного театрального мистецтва належить
П.Майборода, Є.Станкович, М.Скорик
21.Які музичні фестивалі проводяться на Сумщині..
«Боромля»
22.Позначте правильні твердження.
А. Україна стала членом ООН після проголошення незалежності.
Б. За роки незалежності вибори до Верховної Ради України відбулися за
мішаною і пропорційною системою.
Б. Обидва твердження правильні.
23.Які країни в 1994 -1995 рр. надали гарантії безпеки Україні в обмін на ліквідацію ядерного потенціалу і приєднання до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї?
1.США 2. Китай З.Росія 4. Велика Британія 5. Білорусь 6. Франція 7. Німеччина
А 1 ,2,3,4,6
24.Розставте події у хронологічній послідовності...
A.Затвердження Верховною Радою України: Гімну, Прапора, Герба(3)
Б. Прийняття Закону «Про громадянство України»(2)
B.Впровадження національної валюти – гривні(4)
Г. Перші вибори до Верховної Ради України за часів незалежності(1)
25.Розставте події у хронологічній послідовності...
A.Всеукраїнський референдум на підтвердження Акта проголошення незалежності України(1)
Б. Ухвалення Конституції України(3)
B.Вступ України до СОТ(4)
Г. Україна стала членом Ради європи (2)
26.Установіть відповідність між іменами Президентів України та Прем'єр-міністрів України
A.Л. Кравчук(5) 1. В. Марчук
Б. Л. Кучма - перший термін перебування на посаді 2.В. Пустовойтенко
B.Л. Кучма - другий термін перебування на посаді 3.В. Мороз
Г. В. Ющенко 4.Ю. Єхануров
5.В. Фокін
27.Установіть відповідність між українськими митцями та галузями культури
A.О.Кошиць(4) 1. Оперний спів
Б. С.Лифар(2) 2. Балетне мистецтво
B.О.Архипенко (5) 3. Живопис
Г. І.Козловський (1) 4. Музика (диригент)
5. Монументальне мистецтво
28.Установіть відповідність між українськими митцями та галузями культури
A.Б.Ступка (1) 1. Театр, кіно
Б. П.Загребельний (2) 2.Історична проза
B.Л.Костенко (4) 3.Оперний спів
Г. А.Солов'яненко (5) 4.Поезія
5.Музика


Приложенные файлы

  • docx 763764
    Размер файла: 162 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий