Perelik_pitan_SPA_Vnutrishnya_meditsina_4_kurs


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО
ПІДСУМКОВОЇ СЕМЕСТРОВОЇ АТЕСТАЦІЇ

Модуль 1.
Основи внутрішньої медицини

(гастроентерологія, пульмонологія, гематологія, фізіотерапія)


Гастроентерологія

1.

Визначення основних гастроентерологічних симптомів (гепатом
егалія,
асцит, жовтяниця, пронос, закреп). Методи обстеження хворих з
гастроентерологічною патологією (pH
-
метрія шлунку, верхня
ендоскопія).

2.

Діагностичні можливості біопсії в гастроентерології: показання,
протипоказання, обмеження до її проведення, можлив
і ускладнення.

3.

Діагностичні можливості езофагогастродуоденоскопії: показання,
протипоказання, обмеження до її проведення, можливі ускладнення.

4.

Діагностичні можливості колоноскопії: показання, протипоказання та
обмеження до їх проведення, можливі ускладнен
ня.

5.

Загальні та «тривожні» симптоми в гастроентерології. Комп’ютерна та
магнітно
-
резонансна томографія.

6.

Значення морфологічних, біохімічних та інших інструментальних
методів у діагностиці захворювань печінки та біліарного тракту.

7.

Інвазивні та неінвазивні
методи діагностики інфекції
H. рylori та інших
інфекційних чинників: переваги та недоліки. Антигелікобактерна
терапія згідно Маастрихтського консенсусу IV (2011).

8.

Ерозивна та неерозивна гастроезофагеальна рефлюксна хвороба.
Клінічна картина, діагностика, к
ласифікація та лікування залежно від
варіанту та стадії гастроезофагеальної рефлюксної хвороби.

9.

Хронічні гастрити.

Визначення, етіологія, патогенез, діагностичні
критерії та лікування різних типів. Роль
H
. р
ylori

у виникненні
гастродуоденальних захворювань
. Ерадикаційна терапія у
відповідності Маастрихт
IV

(2011). Санаторно
-
курортне лікування.

10.

Визначення, етіологія, патогенез, класифікація, діагностичні критерії,
особливості лікування
Нр
-
позитивних та Нр
-
негативних

виразкової
хвороби шлунку та дванадцятипал
ої кишки, ускладнення. Роль H.
рylori, кислотно
-
пептичного фактору та медикаментів у виникненні
пептичних виразок та їх рецидивів. Ерадикаційна терапія у
відповідності до Маастрихт IV (2011). Показання до хірургічного
лікування

11.

Ускладнення пептичних вираз
ок (перфорація, пенетрація, кровотеча).
Критерії діагнозу, тактика ведення хворих.

12.

Визначення, етіологія, патогенез, класифікація та сучасні підходи до
лікування шлункової диспепсії.

13.

Функціональна диспепсія. Критерії діагностики, класифікація,
особливос
ті клінічного перебігу та сучасні підходи до лікування.
Первинна та вторинна профілактика функціональної шлункової
диспепсії.

14.

Недосліджена та функціональна диспепсія, диференційний діагноз та
лікування. Діагностичні критерії, сучасні підходи до лікування
,

15.

Целіакія. Визначення, етіологія, патогенез, особливості клінічного
перебігу та критерії діагностики, диференційний діагноз та
ускладнення целіакії. Роль непереносимості

компонентів їжі,
ензимопатій та імунних факторів. Синдроми мальабсорбції та
мальдиг
естії.

16.

Римські критерії ІІІ (2006) функціональних захворювань кишечника:
визначення, етіологія, патогенез та класифікація, діагностика та
клінічні прояви різних варіантів синдрому подразненого кишечника.
Принципи лікування синдрому подразненого кишечника
з обстипацією
та діареєю.

17.

Неспецифічний виразкови коліту. Визначення, етіологія, патогенез,
класифікація, критерії діагнозу,

позакишкові прояви,

д
иференційний
діагноз, лікування та ускладнення
.
Особливості клінічного перебігу та
лікування неспецифічного ви
разкового коліту в залежності від ступеня
активності, тяжкості і фази перебігу.

Показання до хірургічного
лікування.

18.

Хвороба Крона. визначення, етіологія, патогенез, класифікація,
діагностичні критерії, особливості клінічного перебігу в залежності від
ступ
еня активності, тяжкості та фази перебігу.

19.

Функціональні порушення біліарного тракту (Римські критерії ІІІ
(2006). Визначення, етіологія, патогенез, класифікація та лікування
Особливості клінічного перебігу та роль інструментальних методів в
діагностиці фу
нкціональних порушень біліарного тракту. Принципи
лікування.

20.

Жовчнокам’яна хвороба. Визначення, етіологія, патогенез, особливості
клінічної картини, лікування, ускладнення. Роль лабораторних та
інструментальних методів у діагностиці жовчнокам’яної хвороби

Показання до хірургічного лікування.
Первинна та вторинна
профілактика.

21.

Диференційна діагностика жовтяниць
.
Синдром Жильбера: клінічна
картина, діагностичні критерії та лікування.

22.

Холангіти: етіологія, патогенез, клінічні прояви, діагностика та
лікування.


23.

Хронічний некалькульозний холецистит. Визначення, етіологія,
патогенез, класифікація, особливості клінічного перебігу та лікування.

24.

Хронічний панкреатит. Визначення, критерії діагностики,
класифікація, диференційний діагноз, особливості клінічного переб
ігу,
лікування.

25.

Основні клініко
-
біохімічні синдроми при захворюваннях печінки.

26.

Неалкогольна жирова хвороба печінки. Визначення, патогенез,
класифікація та лікування.

27.

Неалкогольний стеатогепатит. Визначення, етіологія, патогенез,
клінічні прояви, діагност
ичні критерії, класифікація та принципи
лікування.

28.

Алкогольний стеатогепатит. Визначення, етіологія, патогенез,
класифікація, критерії діагностики та принципи лікування.

29.

Аутоімунний гепатит: етіологія, патогенез, критерії діагнозу та
принципи лікування.

30.

Медикаментозно
-
індуковані ураження печінки: класифікація,
к
ритерії

діагностики та принципи лікування.

31.

Цироз печінки: визначення, етіологія, патогенез, класифікація,
діагностичні критерії та лікування. Ускладнення цирозів печінки.
Значення вірусної інфекц
ії, нутритивних факторів, алкоголю,
токсичних речовин та імунологічних порушень. Класифікація
алкогольної хвороби печінки. Принципи лікування алкогольного
цирозу печінки. Печінкова недостатність: діагностика, класифікація,
лікування. Особливості та тактика

ведення хворих з печінковою
енцефалопатією.

Гематологія

1.

Класифікація анемій. Механізми внутрішньосудинного та
внутрішньоклітинного гемолізу.

Діагностичні можливості проби
Кумбса.

2.

Залізодефіцитна анемія: визначення, етіологічні фактори, патогенез,
особли
вості клінічної картини та лабораторної діагностики. Біохімічні
показники обміну заліза сироватки крові.

3.

Апластична анемія. Критерії діагнозу, диференційний діагноз,
лікування та ускладнення.

4.

В
12
-
дефіцитна анемія: визначення, етіологічні фактори, патогене
з,
особливості клінічної картини, критерії діагностики та лікування
Аутоіммунна гемолітична анемія: визначення, етіологічні фактори,
патогенез, особливості клінічної картини, діагностика та лікування.

5.

Набуті гемолітичні анемії:

критерії діагнозу, диференц
ійний діагноз,
лікування та ускладнення
. П
ервинна та вторинна профілактика.

6.

Гемофілії
: диференційний діагноз,
терапія різних типів гемофілій

ускладнення, критерії діагностики, диференційний діагноз та
ускладнення
гемофілії А
.

Принципи лікування. Профілактика
кровотеч.

7.

Гостра мієлобластна лейкемія:

визначення,

етіологія, патогенез,
класифікація та основні клініко
-
гематологічні синдроми. Принципи
лікування.

8.

Гостра лімфобластна лейкемія:
визначення, класифікація, особливості
кл
інічної картини, критерії діагнозу, лабораторні та інструментальні
методи діагностики діагностичні критерії та принципи лікування.

9.

Лімфоми
Г
оджкіна: критерії діагнозу, д
иференційний діагноз,
ускладнення, принципи лікування
.

10.

Множинна мієлома
:
визначення,
ди
ференційний діагноз,
особливості
клінічної картини
,

принципи лікування, ускладнення.

11.

Нег
оджкінські лімфоми.

Визначення, сучасні погляди на етіологію та
патогенез, класифікація та критерії діагнозу, особливості клінічної
картини.

12.

Постгеморагічна анемія: виз
начення, етіологічні фактори, патогенез,
клінічна картина, діагностика, лікування.

13.

Серпопобіно
-
клітинна анемія
: визначення, етіологічні фактори,
патогенез о
собливості клінічної картини, діагностика, д
иференційний
діагноз, лікування та ускладнення.


14.

Спадко
ві гемолітичні анемії: в
изначення, етіологічні фактори,
патогенез, особливості клінічної картини та лабораторної діагностики.
А
немія Мінковського
-
Шофара.

15.

Т
ромбоцитопенічн
а

пурпур
а:
визначення,
о
собливості клінічної
картини, лабораторні та інструментальні м
етоди діагностики.

16.

Фолієводефіцитна анемія. Етіологія, критерії діагностики та лікування
Принципи профілактики.

17.

Хронічна мієлоцитарна лейкемія:
визначення,
диференційний діагноз,

особливості клінічної картини,

ускладнення та принципи лікування
Транспланта
ція кісткового мозку. Підтримуюча терапія.


Пульмонологія

1.

Визначення основних симптомів захворювань органів дихання
(задишка, ядуха, кашель, біль у грудній клітці). Дослідження функції
зовнішнього дихання.

2.

Діагностичні можливості рентгенологічного дослідж
ення легень,
комп’ютерної томографії. Діагностичне значення мікробіологічного
дослідження харкотиння.

3.

Загальні та специфічні симптоми пульмонологічної патології.

4.

Бронхіальна астма: визначення, етіологія, особливості патогенезу та
класифікація, диференційн
ий діагноз, клінічні прояви, лікування,
невідкладна допомога, ускладнення , первинна та вторинна
профілактика.

5.

Абсцес легень: визначення, етіологія, патогенез, критерії діагностики,
диференційний діагноз клінічна картина, лікування, ускладнення.
Показанн
я до хірургічного лікування абсцесу та емпієми плеври.

6.

Бронхоектатична хвороба: визначення, етіологія, патогенез, клінічна
картина, діагностика та лікування. Первинна та вторинна
профілактика.

7.

Госпітальна пневмонія: визначення, діагностичні критерії,
кл
асифікація, сучасні методи лікування. Первинна та вторинна
профілактика.

8.

Діагностичні можливості
бронхоскопії та бронхографії: показання,
протипоказання, можливі ускладнення.

9.

Легенева недостатність:

в
изначення, причини виникнення, патогенез,
класифікація,

діагностика, д
иференційний діагноз та ускладнення
,
лікувальна тактика,
особливості клінічного перебігу,

первинна і
вторинна профілактика
. Прогноз та працездатність.

10.

Методи фізикального обстеження та дослідження функції зовнішнього
дихання хворих з пульмоно
логічною патологією.

11.

Особливості клінічної картини
при аспіраційній пневмонії та пневмонії
у осіб з тяжкими дефектами імунітету. Принципи діагностики та
лікування.

12.

Плеврити та плевральний випіт: визначення, етіологічні фактори,
патогенез, класифікація, лік
ування, диференційний діагноз. Показання
та протипоказання до плевральної пункції. Зміни інструментальних і
лабораторних даних та їх особливості в залежності від форми (сухий,
ексудативний). Д
ренування плевральної порожнини: показання та
техніка проведенн
я.
Диференційна діагностика транссудату та
ексудату.

13.

Позагоспітальна пневмонія:

визначення, класифікація, діагностика,
диференціальна діагностика та лікування
, ускладнення
(синдром
поліорганних уражень, респіраторний дистрес
-
синдром та дихальна
недостат
ність)
.
Первинна та вторинна профілактика.

14.

Функціональні методи дослідження зовнішнього дихання. Діагностичні
можливості пікфлоуметрії, спірографії.

15.

Хронічне обструктивне захворювання легень: визначення, етіологія,
патогенез та класифікація, значення палін
ня, екологічних, професійних
факторів та інфекції, диференційний діагноз, лікування та ускладнення.
П
ервинна та вторинна профілактика.

Фізіотерапія

1.

Біофізичні основи та фізіологічна дія електромагнітних полів на
організм.

2.

Біофізичні основи та фізіологічна
дія імпульсних токів.

3.

Види водолікування при різних захворюваннях. Дія водних процедур
на організм. Біофізичні основи дії водних процедур.

4.

Визначення гальванізації, методика і техніка проведення процедури,
апаратура. Механізми дії постійного струму, фіз
іологічна дія та
лікувальні ефекти. Показання та протипоказання.

5.

Визначення дарсонвалізації, методика і техніка проведення процедури,
апаратура. Механізми дії, фізіологічна дія та лікувальні ефекти.
Показання та протипоказання.

6.

Визначення індуктотерапії,
методика і техніка проведення процедури,
апаратура. Механізми дії, фізіологічна дія та лікувальні ефекти.
Показання та протипоказання.

7.

Визначення лазеротерапії, методика і техніка проведення процедури,
апаратура. Механізми дії, фізіологічна дія та лікува
льні ефекти.
Показання та протипоказання.

8.

Визначення лікувального електрофорезу, методика і техніка
проведення процедури, апаратура. Механізми дії, фізіологічна дія та
лікувальні ефекти. Показання та протипоказання.

9.

Визначення світлолікування (інфрачерво
не, ультрафіолетове),
методика і техніка проведення процедури, апаратура. Механізми дії,
лікувальні ефекти. Показання та протипоказання.

10.

Визначення ультразвукової терапії, методика і техніка проведення
процедури, апаратура. Механізми дії, фізіологічна дія
та лікувальні
ефекти. Показання та протипоказання.

11.

Грязелікування: біофізичні основи дії, показання та протипоказання.

12.

Електросон: визначення, методика і техніка проведення процедури,
апаратура. Механізми дії, фізіологічна дія та лікувальні ефекти.
Показан
ня та протипоказання.

13.

Класифікація курортів за природними факторами дії на організм.
Показання та протипоказання до призначення водолікувальних
процедур. Біофізичні основи дії грязевих процедур.


14.

Магнітотерапія: методика і техніка проведення процедури, апа
ратура.
Механізми дії, фізіологічна дія та лікувальні ефекти. Показання та
протипоказання.

15.

Надвисокочастотна терапія: методика і техніка проведення процедури,
апаратура. Механізми дії, фізіологічна дія та лікувальні ефекти.
Показання та протипоказання.

16.

Пок
азання та протипоказання до призначення теплолікувальних
процедур.


17.

Фізіологічна дія постійного електричного струму на організм.
Показання

та

протипоказання

до
електролікування
.Приложенные файлы

  • pdf 1278376
    Размер файла: 160 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий