Конспект_ИГД_4_курс

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з дисципліни «ІСТОРІЯ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ»

для студентів 4 курсу напряму підготовки 6.020210 Дизайн,
спеціалізації «Графічний дизайн»
освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
Мета і структура дисципліни «Історія графічного дизайну»

Метою дисципліни є ознайомлення студентів з теоретичною базою даної спеціалізації та історією її розвитку у нашій країні та за кордоном.
Дисципліна «Історія графічного дизайну» пов’язана з дисциплінами «Історія мистецтв», «Основи методики дизайну», «Основи композиції», «Макетування і моделювання упаковки», «Основи проектної графіки», «Шрифт», «Проектування». У даному курсі закладено лекційний матеріал, дидактичний.
В основу методики вивчення дисципліни «Історія графічного дизайну» закладено модульно-рейтинговий принцип організації навчального процесу.

Розділи курсу:
Витоки графічного дизайну.
Становлення графічного дизайну як професії. Промислова графіка СРСР. Сучасний етап в Україні.
Видатні школи графічного дизайну ХХ ХХІ ст..
Реклама: витоки, психологічний і законодавчий аспекти.

Розділ І
Витоки графічного дизайну

Лекція 1 Визначення графічного дизайну і технічної естетики. Цілі і задачі професії. Розділи семіотики: синтактика, семантика, прагматика
Тематичний план
1 Визначення, види дизайну
2 Особливості професії дизайнера-графіка
3 Наука семіотика

Дизайн (від англ. design) – вид діяльності, пов’язаний з проектуванням предметного середовища.
Графічний дизайн – художньо-проектна діяльність, основним засобом якої являється малюнок. Її метою є візуалізація інформації, призначеної для масового розповсюдження посередництвом поліграфії, кіно і телебачення, а також створення графічних елементів предметного середовища і виробів.
Технічна естетика вивчає теоретичні засади дизайну. Досліджує соціально-культурні, технічні та естетичні проблеми формування естетичного середовища.
Семіотика – наука про знаки та знакові системи. Термін виник у лінгвістиці, застосовується і у відношенні до дизайну. Має три розділи: семантика (вивчає приховане, глибинне значення знаків), синтактика (вивчає пряме значення) і прагматика (вивчає практичне значення).

Література: 12, 14, 15, 30, 52


Лекція 2 Зародження графічного дизайну як виду художньої діяльності. Історія розвитку знакової символіки
Тематичний план
1 Витоки дизайну
2 Зародження писемності
3 Знакова символіка

Історія виникнення та розвитку знакової символіки пов’язана з розвитком цивілізації, виникненням писемності (з восьмого – дванадцятого тисячоліття до н. е.). Перші знаки мали культове значення. У різних народів можна знайти схожі мотиви. До таких відносять прості геометричні фігури (трикутник, коло, квадрат, спіраль, хрест), такі символи, як солярні, знаки води, вогню, свастика, тощо. Такі мотиви стали відігравати роль орнаментики.

Література: 11, 14, 23, 24, 25


Лекція 3 Символи, тамги, клейма, герби і мони як витоки торгової марки. Геральдика. Знаки і клейма цехів. Українські гмерки
Тематичний план
1 Визначення: торгова марка, бренд, логотип, товарний знак
2 Витоки торгової марки: символи, клейма, мони
3 Геральдика. Ремісничі цехи. Гмерки

Торгова марка це оригінально оформлений та відмінний знак, який торговельні підприємства мають право розташовувати на власних виробах, виготовлений за їх замовленням: графічне зображення, оригінальна назва, особливе поєднання цифр, літер або слів, тощо.
Логотип (від гр. Logos – слово і typos – відбиток) – це оригінальний надпис, зображення повного або скороченого словесного найменування фірми або її товарів (послуг).
Застосування ідентифікаційних знаків дослідники розпочинають з часів стародавньої Греції, а саме з гончарних знаків, які було знайдено в місцевості Коринту. Одними з перших знаків були імена каменярів, обведені ромбом або прямокутником. Застосування таких міток вже передбачало відповідальність майстра за якість продукції.
З ХІ до ХVІ ст. в Західній Європі відбувається активний розвиток геральдики. Застосування знаків виробників помітно розповсюдилось у другій половині ХІV ст. разом з поширенням цехової організації праці. Знак вказував на належність виробника до певного цеху.

Література: 11, 12, 15, 16, 31, 33, 61


Лекція 4 Формування графічного дизайну у Середні віки. Речові та живописні вивіски. Розвиток друку
Тематичний план
1 Речові та живописні вивіски
2 Винахід І. Гутенберга

До витоків графічного дизайну часу середньовіччя можна віднести розвиток геральдики, ідентифікаційної символіки та вивіски. Перші вивіски були речові. Вивішений калач міг означати пекаря, чобіт – чоботаря. Речові вивіски поступово витіснялись живописними, більш яскравими, помітними.
У середині ХV ст. у Німеччині І. Гутенбергом було винайдено друкарський станок. Поява та розвиток друку надали значного поштовху для розвитку рекламної справи.

Література: 25, 56, 61


Лекція 5 Епоха Ренесансу. Перша промислова виставка
Тематичний план
1 Особливості часу
2 Винаходи, рекламна графіка
3 Перші промислові виставки

Це час промислових революцій, час бурхливого розвитку. Розвивається разом з удосконаленням технологій друку й реклама. Надлишок рекламних друкованих матеріалів заполоняє стіни, вільні площини багатьох міст Європи. Це час появи в багатьох країнах законодавчих актів, які регулюють вжиток реклами, допустимі площини для її розміщення, реєстрацію торгових марок.
На перших промислових виставках у різних країнах Європи експонуються нові винаходи. Визнається необхідність залучення до процесу створення нових речей художника, дизайнера, який повинен продумати зовнішній вигляд речей, форму, яка була б естетичною та зручною водночас. Перша промислова виставка у Лондоні у 1851 році у Кришталевому палаці (будівлі, яка була збудована спеціально для виставки) продемонструвала цю проблему.

Література: 25, 56, 60


Лекція 6 Вікторіанський стиль у рекламній графіці ХІХ ст.
Тематичний план
1 Особливості часу
2 Характерні риси графіки
3 Особливості типографіки

Початок формування вікторіанського стилю в Англії 1820-ті роки. З 1837 року (коронація королеви Вікторії) цей стиль здобув саме таку назву. Розвивався у Англії, США і більшій частині Європи до поч. ХХ ст..
Вікторіанський стиль характеризується активним застосуванням орнаментів, які повинні були підкреслювати високий соціальний статус власників речей. Речі та графіка виражали прагнення до комфорту, були декоровані з надлишком.
Промислова революція створила надлишок речей і, як наслідок, велику конкуренцію на ринку. Це, а також удосконалення друку сприяє розвитку реклами.
У типографіці – застосування шрифтів Бодоні, шрифтів жирного накреслення, Єгипетських з квадратними серифами, вживалось обведення шрифтів. За принципом доцільності використовувався кожен квадратний дюйм друкованого простору, насичувався інформацією. Варіювались розміри шрифтів у блоці тексту, заголовки часто були невираженими.

Література: 60


Лекція 7 Стиль модерн у рекламній графіці. Характерні риси, особливості у різних країнах, представники. Становлення дизайну як професії в країнах Європи, США
Тематичний план
1 Основні риси стилю
2 Особливості в різних країнах
3 Представники

Модерн виник наприкінці ХІХ ст. (80-ті роки ХІХ ст..) і проіснував впродовж першої третини ХХ ст.. Вважається першим масштабним, інтернаціональним стилем. Мав свої особливості, варіації у різний країнах: югендштиль у Німеччині та Скандинавії, Ар нуво у Франції, стиль Тіффані в США, Сецессіон у Австрії та Бельгії, Ліберті в Италії.
Це час пошуків нових форм, джерелом натхнення стає природа. Для модерну в цілому характерні: стилізація природних форм, використання рослинних мотивів, декоративізм у орнаментиці, вживання символів, вигнуті, текучі лінії та форми. Інакше художники трактують простір. Пласкі плями сполучаються з гнучкими лініями. У композиції намітився відхід від класичної, вивіреної симетрії.

Література: 3, 5, 7, 56, 60


Лекція 8 Російський графічний дизайн другої половини ХІХ ст. – початку ХХ ст. “Російський” стиль, комерційний
Тематичний план
1 Особливості часу
2 Панівні стилі
3 Характерні риси

У промисловості відбувається технічне переоснащення, у тому числі й у типографіях. Видавнича діяльність розквітає. У графіці був популярним такий жанр, як меню. Книжкова ілюстрація стала експонуватися на виставках разом з живописом. Розвитку графіки сприяла діяльність об’єднання “Мир искусства”.
Російський стиль виник у другій половині ХІХ ст. в архітектурі, з 80-х років розповсюдився й у сфері художньої промисловості. У мистецтві ведеться пошук національних коренів. Цей стиль повинен був стати перспективним, новим, зверненим у майбутнє, але будувався на основі мотивів, взятих з минулого.
Комерційний стиль характеризувався як активний, ефектний, яскравий, з використанням екзотичних зображень (пальми, леви, арапи, янголи і т.п.), перевантаженістю великою кількістю деталей.

Література: 3, 28


Лекція 9 Становлення промислової графіки у Радянському союзі. Створення першого навчального закладу: ВХУТЕМАС ВХУТЕІН. Стиль конструктивізм. Представники
Тематичний план
1 Умови становлення
2 ВХУТЕМАС ВХУТЕІН
3 Особливості конструктивізму
4 Представники

Перші роки СРСР – це час ентузіазму, пошук нових форм у мистецтві, бурхливий розвиток, також час громадянської війни 19191921 років.
У промисловій графіці продовжують існувати старі стилі: модерн, який вже був на кризовому етапі розвитку (чому сприяв надлишок його у минулому, пошук нового); неоросійський стиль (у якому використовувались народні етнічні мотиви, «російська» тематика, сценки з життя народу); комерційний стиль (також у той час називався «непмановський» стиль, від НЕПз 1921 рокунова економічна політика). З’являється перший вищій художній заклад, ВХУТЕМАС (існував з 1920 по 1930 рік), потом реорганізований у ВХУТЕІН (1927 рік). Викладачі: А. Веснін, Л.Попова, В. Татлін, О. Родченко, В. Фаворський та ін.
Конструктивізм вирізнявся використанням конструкцій, чіткою структурованістю, функціональністю композиційного простору, геометричними формами, використанням фотоколажу, поліграфічних лінійок, плашок. Відбувається розвиток кіноплакату. Представники: О. Родченко, Ель Лисицький, В. Татлін, брати Стенберги, М. Длугач.

Література: 29, 46, 47, 48, 56

Контрольні питання до розділу І
Яке означення ви б надали графічному дизайну?
Які, на вашу думку, цілі стоять перед сучасним дизайнером-графіком?
Що можна віднести до перших форм відображення інформації?
Які доробки середньовічного ремесла можна віднести до витоків графічного дизайну?
Коли і де відбулась перша промислова виставка, як вона вплинула на розвиток графічного дизайну?
Які стилі другої половини ХІХ початку ХХ ст.. відобразились у промисловій графіці країн Європи?
Охарактеризуйте Вікторіанський стиль рекламної графіки.
Назвіть основні риси Комерційного стилю.
У який час і в яких країнах розвивався стиль модерн?
Які стилістичні риси притаманні модерну?
Кого з представників модерну ви могли б назвати?
Коли було створено перший навчальний заклад графічного дизайну в СРСР, його назва, значення?
Які характерні риси притаманні конструктивізму?
Назвіть майстрів конструктивізму.
Розділ ІІ
Становлення графічного дизайну як професії. Промислова графіка СРСР. Сучасний етап в Україні

Лекція 1 Перші конгреси ІКОГРАДА. Становлення професії
Тематичний план
1 Становлення професії дизайнера-графіка
2 Значення перших конгресів ІКОГРАДА

ІКОГРАДА (International Congress of Graphical Design) – міжнародний конгрес, присвячений питанням графічного дизайну. Проводиться один раз на 4 роки.
Перший конгрес, на якому було виокремлено професію дизайнера-графіка, пройшов у 1964 році у Цюриху. Саме цей час прийнято вважати часом появи графічного дизайну як окремої професії.
Другий конгрес відзначається численними суперечками про професію, про її місце серед інших професій та мистецтв, а також про роль естетичної та утилітарної складової, та яка з них є первинною.
Визначення професії було надане на третьому конгресі у 1973 році. Матеріали конгресу були позначені грифом “vis-com”, дизайнер визначався як “візуальний комунікатор”. Гарним тоном вже вважалося не говорити про дизайн ані як про вид мистецтва, ані як про не-мистецтво.

Література: 40, 53, 54


Лекція 2 Промислова графіка СРСР: умови становлення, основні проблеми
Тематичний план
1 Особливості часу
2 Основні проблеми

60-ті роки це час появи графічного дизайну як окремої професії.
У 1962 році було засновано ВНІІТЕ (Всесоюзний науково-дослідний інститут технічної естетики. 1964 рік час проведення першого конгресу ІКОГРАДА.
З 1964 року почався випуск щомісячного бюлетеня «Технічна естетика», журналу, присвяченому проблемам дизайну.
У цей час існувала ціла низка проблем, пов’язаних зі становленням графічного дизайну: держава була монополістом, не було конкуренція і стимулу для покращення продукції; не було профільних спеціалістів і замовлення виконували спеціалісти суміжних областей; ієрархія видів мистецтва, виділення “високих” (політичний плакат, скульптура) та “низьких” (промислова графіка, пакування) видів; також низький смак мас: гарним вважалося все прикрашене, еклектичне, перевантажене деталями.

Література: 1, 26, 37, 47, 48, 49, 54


Лекція 3 1960-ті у графічному дизайні СРСР. «Художня» модель розвитку, квазікласичні тенденції
Тематичний план
1 Основні тенденції
2 Графіка знаків

У 60-ті роки модель розвитку графічного дизайну «художня», втілює погляд на дизайн як на витвір художнього мистецтва. Стиль цього часу дослідники називають «квазикласика». Він характеризується в основному рисованою графікою, рукописними або рисованими шрифтами, втіленням художніх традицій у промграфіці, підходом до продуктів графічного дизайну як до книжної графіки, декоративністю.
У 60-ті роки поступило велике держзамовлення на створення товарних знаків: кожне підприємство було зобов’язане мати свій знак. Усього у країні таких налічувалося близько 200 тисяч. Це надало поштовх до розвитку цієї галузі. Створюються лаконічні, цілісні, якісні товарні знаки. Однією з основних вимог до них була можливість масштабувати знак без втрати якості зображення від мінімального розміру до великого масштабу.

Література: 6, 19, 31, 38, 40, 42


Лекція 4 Криза попереднього стилю, «Візуально-комунікативна» модель промислової графіки
Тематичний план
1 Особливості часу
2 Характерні риси промграфіки

Відставання від світового дизайну, помітне ще за попередніх часів, відчутне і у 70-ті роки. У 1973 році на третьому конгресі ІКОГРАДА було надане визначення дизайнеру-графіку як візуальному комунікатору (звідси назва моделі розвитку графічного дизайну цього часу)
«Дизайн-стиль» характеризується перебільшено раціональним, цільовим підходом до графічного дизайну; в естетиці категорія краси відходить на другий план, вона ніби вже закладена в доцільність. Проводиться ряд досліджень з виявлення найбільш зручних для прочитання шрифтів, ясних композиційних прийомів, т. п. Домінують простота, геометричність, лаконізм, схематизм. Мода відкидається як недостойне явище.
Окрім рисованої графіки використовуються фотографії, покращується якість поліграфії; використовуються набірні, комп’ютерні шрифти, гротески.

Література: 6, 20, 31, 38, 40, 41, 42


Лекція 5 1970-ті: формування “дизайн-стилю”, його модифікації. Фірмовий стиль


Тематичний план
1 Жорстка модифікація “дизайн-стилю”
2 Дифузна модифікація “дизайн-стилю”
3 Фірмовий стиль

Дизайн-стиль не був однорідним з точки зору стильових ознак. Виділяють “жорстку” модифікацію «дизайн-стиля» та “дифузну”. Для “жорсткої” моделі характерні сухість, лінійність, проволочність зображень, схематизм. Якісним, яскравим прикладом цієї моделі є стиль «Электромера» Р. Гусейнова.
Друга модифікація, “дифузна”, характеризується превагою плями над лінією, її насиченістю, відсутністю сухості. ЇЇ класичним прикладом, що ввійшов у світову історію дизайну, стали піктограми Олімпіади-80, яка проходила у Москві. Характерним прийомом піктограм було те, що зображення були повернені до глядача, ніби контактували з ним, тоді як більшість подібних знаків ніби існують у паралельній площині.
Кінець 70-тих років це також час появи поняття фірмового стилю. Створюється ціла низка вирішених у єдиному ключі стилів підприємств, із збереженням єдиних композиційних принципів для всіх елементів комплексу, з єдиною шрифтовою гарнітурою. На заході таке поняття вже існувало до цього близько десятиріччя.

Література: 2, 20, 34, 38, 40, 41, 45, 54

Лекція 6 Поява альтернативної моделі розвитку промислової графіки. Стиль «нова хвиля» 1980-х років
Тематичний план
1 Особливості часу
2 Характерні риси стилю

Стиль «нова хвиля», альтернативна модель розвитку графічного дизайну, яка набула чинності під впливом “нової хвилі” США та Європи, втілила нову стильову парадигму, відкинула підхід минулого десятиріччя. Несподіваність, оригінальність і парадоксальність ідей, рвані краї плашок, домінування тла над плямами зображень, емоційність, певна хаотичність композицій, багатомовність, численні нашарування виділяють роботи цього періоду.
Часто зустрічається розбивка шрифту великими міжлітерними проміжками, збільшення інтерліньяжу в наборі.
В графіці знаку спостерігається пластична ускладненість форм, використання фактур, тонких ліній. Можливості збільшення або зменшення без втрати якості зображення, обов’язкова раніше, вже не притримуються.
У цей час з’являється поняття авторського плакату, створеного не за замовленням, а за внутрішнім покликом. Виражає погляди автора.

Література: 20, 40, 43, 44, 54, 57


Лекція 7 Графічний дизайн 1990-х: перехід до «найновішої» моделі
Тематичний план
1 Особливості часу
2 Характерні риси

1990-ті складний час для всіх колишніх республік СРСР. У цей час відбувся дефолт, розпад Радянського союзу, було створено СНД.
На початку 90-х ще продовжують існування ідеї та естетика “нової хвилі”. У цей же час намічається перехід до нової моделі розвитку дизайну. Продукти графічного дизайну стають більш цілісними з точки зору композиції. У цей час дизайн часто орієнтується на західні взірці, є відвертий плагіат та підробки. Це також спровоковано відношенням споживача до західного товару як до кращого, якіснішого.
В Україні з 1991 року, з часу здобуття незалежності, у графічному дизайні, як і у культурі в цілому проявився потяг до самоідентифікації нації. З’являється безліч творів, часто неякісних з точки зору дизайну, з посиланням на українські корені. У народі такому явищу дають назву “шароварщина”.

Література: 15, 16, 21, 22, 57


Лекція 8 Умови розвитку графічного дизайну в Україні після здобуття незалежності, сучасні тенденції
Тематичний план
1 Особливості часу
2 Основні тенденції
3 Сучасний стан

2000-ні роки час розвитку для незалежної України. Це час значного удосконалення комп’ютерних технологій, що відобразилось у графічному дизайні. Засвоюються нові для місцевого рекламного ринку форми. Популярні сайти, флеш-анімація, презентації, інтерактивні технології.
З’являється багато течій, які часто є вираженням молодіжних субкультур. Графічний дизайн завдяки мобільності є відображенням політичних подій (навіть у продуктах, ніяк не пов’язаних з політикою), соціальних змін, тощо.

Література: 9, 15, 17, 21, 22, 25

Контрольні питання до розділу ІІ
У який час зародився графічний дизайн як професія?
Коли і де відбулися перші конгреси ІКОГРАДА, які питання обговорювались?
Охарактеризуйте умови становлення професії графічного дизайну і основні проблеми, з ним пов’язані.
Яка модель графічного дизайну 1960-х р. набула розвитку у СРСР?
Що притаманно художній моделі розвитку графічного дизайну?
Що характерно для «візуально-комунікативної» моделі графічного дизайну?
У який час в СРСР сформувався дизайн-стиль, в чому його особливості?
Коли виникло поняття фірмового стилю, у який час його почали застосовувати в СРСР?
Які різновиди, модифікації дизайн-стилю розвивались в СРСР, у чому їх відмінність?
Коли відбувся перехід до альтернативної моделі графічного дизайну?
У чому проявилась криза дизайн-стилю?
Які стилістичні риси притаманні «новій хвилі»?
Як відбувався розвиток графічного дизайну у 1990-х рр..?
Які сучасні тенденції графічного дизайну в Україні ви можете виділити?
Розділ ІІІ
Видатні школи графічного дизайну ХХ ХХІ ст.

Лекція 1 Графічний дизайн Німеччини. Баухауз, вплив на дизайн Німеччини, світовий дизайн. Сучасні школи графічного дизайну
Тематичний план
1 Характерні риси
2 Баухауз
3 Сучасні школи

Експресіонізм виник у 19051909 роки у Німеччині, Австрії. На рубіжі 2030-х відбувся розквіт цього стилю. Містицизм, песимізм, експресія, примітивізм, імпульсивність, використання каліграфії, техніки ксилографії характерні для нього. Стиль виражає передчуття війни.
Баухауз було засновано у 1919 році на базі Художньо-промислового училища у Веймарі, пізніше, у 1926 році, заклад переїхав у Дессау. Його ректорами були В. Гропіус, Г.Майєр, Міс ван дер Рое. Одним з основних положень школи був зв’язок навчання з промисловим виробництвом. Роботи студентів могли випускатися промисловим способом. У 1933 році Баухауз було ліквідовано у зв’язку з політичною ситуацією.
Ульмська школа дизайну відома більш ґрунтовним підходом до технологічної та технічної базової освіти, що стало свого часу усвідомленою проблемою у навчанні.

Література: 10, 60, 62


Лекція 2 Графічний дизайн Японії. Характерні риси. Відображення національних традицій і вплив західної культури. Представники
Тематичний план
1 Особливості японського графічного дизайну
2 Представники школи

На початку ХХ ст. у графічному дизайні Японії відчувався вплив європейського авангарду. Після ІІ Світової війни Японія переживала відновлювальний період. У 1950 – 60-х роках японський дизайн активно розвивався. У 1960-х роках японські дизайнери брали участь у міжнародних конкурсах графічного дизайну. У 1970-му році пройшла міжнародна виставка в Осаці, в якій брали участь 76 країн. Вона стала точкою відліку для японських дизайнерів. Наприкінці 1960-х – у 1970-х роках школа японського дизайну досягла зрілості та визнання.
Для мистецької культури Японії характерні мінімальна простота рішень, ідеальна рівновага усіх елементів композиції, глибинна філософія, гармонія, простота, природність, вишуканість. Школа графічного дизайну Японії зберегла національні корені: шрифтову культуру, що походить від каліграфії, витонченість графіки, яка надихалася гравюрою укійо-е, філософію поезії хайку. Японські дизайнери переосмислили тенденції “нової хвилі”, постмодерну і поп-арту Європи і Америки.
До найяскравіших, найпомітніших представників графічного дизайну Японії можна віднести: Шигео Фукуда, Ікко Танка, Юсакі Камекура, Ейко Ісіока.

Література: 10, 58, 60


Лекція 3 Швейцарія. Швейцарський міжнародний стиль. Розвиток типографіки, особливості
Тематичний план
1 Умови розвитку графічного дизайну
2 Характерні риси
3 Персоналії

Під час ІІ Світової війни Швейцарія зберігала нейтралітет. Тут знайшли притулок багато європейських митців, тут були умови для розвитку, графічного дизайну в тому числі. Центром міжнародного стилю стали Цюрих і Базель. 40 – 60-ті роки – час розквіту так званого швейцарського міжнародного стилю, який вплинув на графічний дизайн у всьому світі.
До основних рис стилю можна віднести раціональність, чіткість передачі інформації, ясність, використання шрифтів без засічок (характерний шрифт – “Гельветика”), використання фотографії у якості зображення. Модульні сітки вносили порядок у типографіку, використовувалися навіть у плакатах. М. Мідінгер, А. Хофман, Є. Рудер, Й. Мюллер-Брокман працювали у такому стилі.
Наприкінці 60-х – у 70-х роках у тому ж самому Базелі виник інший стиль, основні риси якого відкидали попередній стиль. “Нова хвиля” стала ніби вибухом у композиції та типографіці. Для цього стилю характерні: деформація модульної сітки, варіювання між літерних проміжків та інтерліньяжу, використання декількох гарнітур в одній роботі, застосування колажу, поєднання фотографій з графічними елементами.

Література: 10, 36, 41, 56


Лекція 4 Розвиток графічного дизайну в США. “Велика депресія”, вплив панівних стилів на графічний дизайн. Кращі майстри
Тематичний план
1 Умови розвитку графічного дизайну
2 Характерні риси
3 Представники

Наприкінці ХVІІІ ст. в США розвішувались афіші, надруковані в газетних типографіях, розміром з газетну сторінку. Першу професійну агенцію було відкрито у 1841 році у Філадельфії. Розвитку реклами сприяло розповсюдження недорогих фасованих товарів. На початку ХХ ст. реклама поділялась на нав’язливу, або ділову, і ненав’язливу.
У США на початку ХХ ст. розвивався стиль модерн. У 20-х – 30-х роках виник та досяг розквіту стиль Ар деко. Для останнього були притаманні гламурність, декоративність, прагнення розкоші, яскраві кольори, використання єгипетських мотивів. 30-ті роки були важким часом для США, часом “Великої депресії”, значної економічної кризи. Виробництво товарів значно перевищило попит на них. Такі умови стали водночас причиною розвитку рекламної справи.
У 1970-х – 1980-х роках у графічному дизайні виник стиль “нова хвиля”. Для нього характерні багатошарові зображення, використання колажу, розтягування між літерних проміжків та інтерліньяжу, використання декількох гарнітур шрифту в одній роботі, вільні композиції. Представники стилю – П. Шер, Е. Грайман, Ян Ван Торн та ін.

Література: 10, 18, 35, 39, 60


Лекція 5 Школа польського плакату. Представники
Тематичний план
1 Передумови розвитку
2 Характерні риси
3 Персоналії

Період з 1950-х до 1970-х років критиками був названий золотою добою польського плакату. Створення плакатів щедро фінансувалося, цензура не втручалася у роботу художників. Для польського плакату характерне використання малюнку замість фотографії, застосування графічних та живописних технік, використання каліграфічних написів, висока, напружена емоційність, гумор, еротизм. Найбільш цікаві, знакові роботи школи польського плакату відносяться до 1960-х – першої половини 1970-х років.
У 1961 році було відкрито відділ плакату при Варшавському національному музеї. У 1966 році було засновано Міжнародну бієнале плакату у Варшаві. У 1968 році був створений Музей плакату у Вілянові, королівському пригороді Варшави, перший у світі музей плакату.
До найбільш яскравих представників школи польського плакату слід віднести Т. Трепковського, З. Янушевського, Е. Ліпинського, Г. Томашевського, Я. Лєніца, Ф. Старовєрского.

Література: 32, 56, 59, 60, 63


Лекція 6 Українські школи графічного дизайну. Харківська школа
Тематичний план
1 Українські школи дизайну
2 Особливості харківської школи
3 Представники

До основних шкіл дизайну в можна віднести вищі навчальні заклади Києва, Львова та Харкова.
Харківська школа є однією з найбільш авторитетних у сфері дизайну, має своє обличчя та традиції. Вона була заснована М. Раєвською-Івановою ще наприкінці ХІХ ст. як школа малюнку. Згодом стала художнім училищем, яке у 199була реорганізоване у Харківський художньо-промисловий інститут. У 1963 році тут відкрився дизайнерський факультет. У 2001 році інститут було реорганізовано в Харківську державну академію дизайну та мистецтв.
До одних з найяскравіших представників харківської школи графіки можна віднести М. Фрадкіна, В. Єрмілова, В. Побєдіна та ін. У Харківському художньому музеї також зберігаються роботи Є. Святського, І. Іванова, В. Косарєва, Б. Бланка, О. Довгаля та інших.

Література: 9, 14, 33, 53


Контрольні питання до розділу ІІІ
Коли виникла школа Баухауз?
У який час існував Баухауз?
Кого з представників школи Баухауз ви можете згадати?
Які є школи графічного дизайну у сучасній Германії?
Які риси притаманні графічному дизайну Японії?
Кого з майстрів графічного дизайну Японії ви знаєте?
Охарактеризуйте особливості швейцарської школи графічного дизайну.
Що було характерно для графічного дизайну США на початку його розвитку?
Що притаманно сучасному графічному дизайну США?
Кого з майстрів графічного дизайну США ви знаєте?
Що притаманно для польської школи плакату?
Кого з представників польскої школи ви можете згадати?

Які в Україні існують школи графічного дизайну?
Коли виникла Харківська школа графічного дизайну, які етапи становлення вона пройшла?


Розділ ІV
Реклама: витоки, психологічний і законодавчий аспекти

Лекція 1 Визначення реклами. Її значення у сучасному суспільстві. Види реклами
Тематичний план
1 Визначення
2 Функції реклами
3 Види реклами

Реклама – не персоніфікована передача інформації щодо товарів, послуг, тощо з метою збільшення збуту або розповсюдження через друковану продукцію, радіо, кіно, телебачення, заходи, промоушен-акції, тощо.
Цільова аудиторія – коло потенційних споживачів товару, послуги, тощо, об’єднаних за певними ознаками (вік, рівень прибутку, стать, тощо), і на яких спрямована рекламна кампанія даного товару чи послуги.
Рекламу класифікують за такими ознаками, як рекламний носій (електронна, друкована, реклама на радіо та телебаченні), цільова аудиторія (широкий або звужений сегмент, чоловіча або жіноча) також за масштабом впливу (місцева, регіональна, загальнонаціональна, глобальна) тощо. Виділяють комерційну та некомерційну рекламу. До останньої частіш за все відноситься соціальна. Поширена політична реклама, яка формує позитивний образ політика або партії.

Література: 8, 18, 30, 39


Лекція 2 Зародження реклами в країнах Європи. Її прототипи
Тематичний план
1 Прототипи реклами
2 Перші рекламні друковані повідомлення

До одних з найдавніших відомих прототипів реклами відносять написи, оголошення на стінах будівель та скульптурах, які збереглись ще з часів античності. Так, на стінах міста Помпеї, яке було “законсервоване” під лавою, було знайдено багато подібних об’яв. Серед іншого й прототип політичної реклами: оголошення, яке закликало проголосувати за певного можновладця. Витоки таких жанрів, як плакат, афіша, акція, торгова марка відносять до античних часів.
Переломним моментом в історії реклами стало винайдення техніки друку та поступове її удосконалення, що надало змогу досягати якісніших результатів та збільшувати тиражі друкованих видань.
Одним з перших відомих прикладів друкованого рекламного оголошення є об’ява про безкоштовне лікування бідних хворих, надрукована у 1631 році в паризькій газеті. В Англії у 1657 році вперше вийшла газета, присвячена рекламним оголошенням. У Німеччині подібне видання датується 1727 роком.

Література: 10, 15, 25, 33, 56, 61

Лекція 3 Особливості реклами в США. Основні типи реклами
Тематичний план
1 Характерні риси
2 Типи реклами

Першим відомим досвідом реклами в США називають афіші магазина тканин “Джеймс Уокер” у Нью-Йорку, які розвішувались у місті у 1790 році. Часом становлення рекламної справи у США вважається 1841 рік. Саме тоді В. Палмером була відкрита перша професійна рекламна агенція у Філадельфії. Послуги рекламних агенцій у той час ще були доволі примітивними.
Торгівля та застосування реклами значно пожвавились на початку ХХ ст. У 20-х роках з’явилось радіо, завдяки якому також поширювалась реклама. 30-ті роки – час значної економічної кризу у США, так званої “Великої депресії”. Виробництво товарів значно перевищило попит. Це також час розвитку реклами. Хоча її обсяг значно скоротився, але було проведено багато досліджень її ефективності, застосовані положення психоаналізу, реклама стала більш продуманою, вивіреною. У середині ХХ ст. поширилось телебачення, виникла телевізійна реклама. З 1960-х років акцент у рекламі частіше ставився не на якості товарів, а на їх імідж. Американська реклама традиційно вирізняється активністю, яскравістю образів, деякою агресивністю, спрямованими на досягнення максимальної її ефективності.

Література: 8, 35. 39, 60


Лекція 4 Розвиток рекламної справи в Росії. Особливості становлення, фахівці. Друкована реклама
Тематичний план
1 Умови розвитку
2 Представники

З розвитком торгівлі у Москві сформувалась спеціалізація вулиць за товаром, що продавався у крамницях, наприклад, існувала вулиця, на якій розташовувались суконні лавки. У Росії з середини ХІХ ст. розвитку набуває видавнича діяльність, друкуються журнали та газети. У 1860 році було надруковано загалом 2 тис. назв книжок, у 1887 році – 8,7 тис., у 1904 – 15, 8 тис. Видавались підручники, молитовники, календарі, тощо. Видавництво І.Д. Ситіна видало більшу частину таких книжок та брошур. У ХІХ ст. розвивався такий жанр графіки, як меню. Високою якістю вирізнялась кольорова літографія. Наприкінці ХІХ ст. виник та набув популярності жанр листівки. У цьому жанрі, серед інших, працювали такі художники, як В. Васнєцов та О. Бєнуа. У 1897 році у Петербурзі пройшла міжнародна виставка афіш, яка надала поштовх для розвитку плакату. Графіка отримала помітний розвиток завдяки діяльності об’єднання “Мир искусства”. З 1897 року став виходити журнал “Мир искусства”.

Література: 3, 6, 28, 47, 49


Лекція 5 Психологія реклами. Видатні фахівці у цій галузі
Тематичний план
1 Виникнення науки
2 Видатні фахівці
3 Основні прийоми сучасної реклами

Психологія реклами – розділ психології, який вивчає організацію та ефективність впливу на людину маркетингу та реклами. Оцінюються потреби або очікування споживачів, розроблюються психологічні засоби впливу на людей з метою створення попиту на товар. Основні положення у психології реклами було закладено з появою та розвитком психоаналізу.
Час найбільш активного розвитку реклами – кінець ХІХ – ХХ ст.. Виробництво недорогих фасованих товарів промисловим способом сприяло розвитку реклами. Товаровиробники конкурували у боротьбі за споживача. Розвитку реклами сприяли також кризові періоди у економіці. Так, під час так званої “Великої депресії” в США, коли виробництво товарів перевищило попит на них, проводилась ціла низка досліджень реклами відносно ефективності реклами.
Основи рекламних та маркетингових технологій, закладені такими фахівцями, як А. Дейян та Д. Огілві, залишаються базовими, переосмислюються й сьогодні. У сучасній рекламі застосовуються новітні технології та ресурси. Вона стала значно більш активною, різноманітною.

Література: 4, 39, 46


Лекція 6 Психологія сприйняття форм і кольору. Відношення до колірних сполучень у різних країнах
Тематичний план
1 Психологія сприйняття форм
2 Психологія сприйняття кольору

Різні форми здатні по-різному впливати на людину. Це було помічено ще у давні часи. Так прямокутні форми, особливо вирівняні паралельно краям аркуша, створюють відчуття стійкості, спокою, рівноваги. Трикутні форми здатні добре привертати увагу, асоціюються з рухом, енергією. Погляд людини, рух ока по поверхні аркуша можна скерувати завдяки композиції, величині об’єктів, зосередити увагу на потрібній, найголовнішій частині композиції. Так, погляд переходить від великих плям до малих, від темних до світлих, від кольорових до безколірних.
Колір має різні рівні сприйняття: фізіологічний, асоціативний, емоційний. У різних культурах один і той же колір може мати діаметрально протилежний підтекст, сприйняття (наприклад, білий та чорний у країнах Європи та Японії мають відповідно протилежне значення). Червоний, наприклад, вважається таким, що підвищує артеріальний тиск, збуджує. Його застосування на препаратах проти хвороб серця заборонене. Синій, навпаки, вважається заспокоюючим, антисептичним, холодним. Вдало підібране колірне рішення здатне значно посилити ефективність реклами.

Література: 33, 44, 50, 51


Лекція 7 Законодавство у сфері реклами. Історичні довідки. Основні акти, що регулюють рекламу у сучасній Україні. Міжнародні акти
Тематичний план
1 Історичні довідки
2 Закон України про рекламу
3 Міжнародні акти

Реклама розвивалась разом із розвитком суспільства та торгівлі. Необхідність правової регуляції реклами усвідомлювалась ще у стародавньому Римі. Коли будівлі вже вщент розписувались рекламними оголошеннями, було заборонено наносити оголошення будь-де, окрім спеціально відведених місць. Введене ще у IV – V ст. маркування товарів спонукало до відповідальності за їх якість. Купецькі знаки дозволяли ідентифікувати товар та надавали право на знайдений на березі маркований товар у випадку затоплення кораблю. У ХІІ – ХІІІ ст. було встановлено стандарти на ступінь чистоти та видано закони про обов’язкове маркування у пробірній палаті. У Росії обов’язкове маркування товарів для експорту ввів Петро І.
Закон України про рекламу забезпечує її законодавче регулювання. Основними принципами реклами повинні бути: законність, точність, правдивість, використання форм та засобів, які не нашкодять споживачу. Реклама повинна не містити інформацію або зображення, які порушують етичні, гуманістичні, моральні норми. Реклама повинна враховувати особливості сприйняття дітей та не нашкодити їм.
Паризька конвенція по охороні промислової власності є основним міжнародним договором у галузі винаходів, промислових виробів та товарних знаків. Вона забезпечує взаємне признання та охорону об’єктів авторського права. Вперше конвенцію було прийнято у 1883 році у Парижі. У 2002 році конвенція включала 99 країн-учасниць, які створили Союз для захисту промислової власності.

Література: 25, 31, 33, 43, 44


Контрольні питання до розділу ІV
Яке визначення можна надати рекламі?
Які основні види реклами ви знаєте?
Коли відбувалося зародження реклами, які приклади першої реклами ви можете навести?
У який час в Європі виникла друкована реклама, які умови сприяли її розвитку?
Які етапи розвитку реклами в США ви можете назвати?
Наведіть типи сучасної реклами в США?
У чому особливості російської друкованої реклами ХІХ, які техніки друку використовувались?
У який час і у зв’язку з якими подіями виокремилась галузь психології реклами?
Кого з відомих фахівців реклами ви можете назвати?
Яким чином колір і форма впливають на сприйняття рекламної графіки?
Які асоціації можуть викликати кольори у різних країнах?
Коли виникли перші закони про рекламу?
Які законодавчі акти про рекламу діють у сучасній Україні?
Наведіть основні положення закону України про рекламу.


Перелік рекомендованої літератури
Адаскина Н.Л. Фаворский и производственники // Техническая эстетика. – М., 1980. – №7. – С. 17 – 20
Азрикан Д.А., Щелкунов Л.Н. Перспективное направление социалистического дизайна // Техническая эстетика. – М., 1975. – №11. – С. 10
Аникст М., Бабурина Н., Черневич Е. Русский графический дизайн 1880–1917. М.: ВНЕШСИГМА, 1997
Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М.: Искусство, 1974
Белецкий П. Гергий Иванович Нарбут. Ленинград: «Иск-во», 1985
Беклешов Д., Воронов К. Реклама в торговле. Москва: «ИМО», 1968
Білецький П. Георгій Нарбут. Київ: «Мистецтво», 1983
Бове К.Л., Аренс У.Ф. Современная реклама США (пер. с англ.). М.: Издательский Дом Довгань, 1995
Бойчук А.В., Даниленко В.Я. Харьковская школа дизайна. М.: ВНИИТЭ, 1990
Бхаскаран Л. Дизайн и время. М.: Родник, 2005
Веркман К. Товарные знаки. М.: Прогресс, 1986
Глазычев В.О. О дизайне. М.: Искусство, 1970
Гордон Ю. Книга про буквы от Аа до Яя. М., 2006
Даниленко В.Я. Основи дизайну. Київ, 1996
Даниленко В.Я. Дизайн. Підручник. Х.: ХДАДМ, 2004
Даниленко В.Я. Дизайн. Х.: ХДАДМ, 2003
Даниленко В.Я. Дизайн України у світовому контексті художньо-проектної культури Х.: Колорит, 2005
Двести лет печатной рекламы // Техническая эстетика. – М., 1992. – №5. – С. 18 – 20
Дмитриева М. Плакатист Алексей Кокорекин // Искусство. – М., 1970. – №5 – С. 19 – 20
Житомирский А. Искусство политического фотомонтажа. Советы художнику. Москва: «Плакат», 1983
Закалюжна Л.В. Торгова марка в сучасній Україні // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. – Мистецтвознавство. Архітектура. – Харків: ХДАДМ, 2005 р. – №1. – С.219-227
Закалюжна Л.В. Основні тенденції розвитку торгової марки в сучасній Україні. Використання національних мотивів // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. – Мистецтвознавство. Архітектура. – Харків: ХДАДМ, 2005 р. – №10. – С.13 – 19
Йончев Васил. Шрифт всех времён. София: Болг. Художник, 1975
Капр А. Эстетика искусства шрифта.  М.: Книга, 1979.
Кривошей В.М. Упаковка в нашому житті.  К.: ІАЦ “Упаковка”, 2001
Кричевский В.Г. Обложка: графическое лицо эпохи революционного натиска. М.: Самолет, 2002
Кричевский В.Г. Типографика в терминах и образах. М.: Слово, 2000
Куйбышева Г.И. Жизнь для книги. Москва: «Книга» , 1978
Лаврентьев А.Н. Ракурсы Родченко. – М.: Искусство, 1992
Основные термины дизайна Краткий справочник-словарь. М.: ВНИИТЭ, 1989
Павлинская А.П. Товарный знак. Ленинград: Художник РСФСР, 1974
Польский плакат: исторический очерк. М.: Изобразительное искусство, 1969
Победин В.А. Знаки в графическом дизайне. Х.: Ранок, 2001
Рамиз Гусейнов // Техническая эстетика. – М., 1991. – №7. – С. 23 – 24
Рачеева И.В. Особенности Формирования дизайна США: социокультурные и художественно-образные аспекты: автореф. канд. искусствоведения (17.00.06) / ВНИИ тех. эстетики: Гос. ком. СССР по науке и технике. – М., 1990
Рудер Э. Типографика.  М.: Книга, 1982
Сбитнева Н.Ф. Художественно-образные средства советской упаковки 30-х годов // Вісник ХХПІ. – Харків, 2000. – С. 216 – 218
Свиридова И. Образ Ленина в советском плакате 60-х. – М.: Искусство, 1970. – № 6. – С. 11 – 16
Сендридж Ч., Фрайбургер В., Ротцолл К. Реклама. Теория и практика. М.: Прогресс, 1989
Серов С.И. Стиль в графическом дизайне. 1960 1990. М.: ВНИИТЭ, 1991
Сильвестрова С.А. Визуально-графическая среда олимпиад // Техническая эстетика. – М., 1980. – №8. – С. 8
Склярська М. Український радянський плакат. Київ: «Мистецтво», 1971
Соболева Т., Суперанская А. Товарные знаки. М.: Наука, 1986
Сокольников Ю.В. Товарные знаки: Энциклопедическое издание. – Новосибирский издательский дом «ТиГра», 2000
Филатова И. В. Фирменный стиль часового завода // Техническая эстетика. – М., 1988. – №11. – С. 11 – 13
Хайн Т. Все об упаковке / Пер. с англ. С-П.: Азбука, 1997
Хан-Магомедов С.О. ВХУТЕМАС и ИНХУК // Техническая эстетика. – М., 1980. – №12. – С. 20 – 22
Хан-Магомедов С.О., Лавинский А.М. Путь в производственное искусство // Техническая эстетика. – М., 1980. – №1. – С. 19 – 22
Хан-Магомедов С.О. Пионеры советского дизайна М., 1995
Хеджоку Д. Искусство цветной фотографии. М.:Планета, 1985
Хелберт А. Сетка. М.: Книга, 1984
Хмельовський О. Теорія образо творення: Книга V: Композиція. Луцьк: Волинська мистецька агенція «Терен», 2004
Целуйко Ф.В. Харьковская школа графического дизайна: особенности и перспективы // Вісник ХХПІ. – Харків, 2000. – С. 219 – 222
Черневич Е.В. Язык графического дизайна. М.: ВНИИТЭ, 1975
Чихольд Я. Облик книги. Избранные статьи о книжном оформлении. М.: Книга 1980
Шевченко В.Я. Композиція плаката: Навчальний посібник. Х.: Колорит, 2004
Эгамов А. Как учатся графики // Техническая эстетика. – М., 1991. – №12. – С. 28 – 29
Японский дизайн. Традиции и современность. // Техническая эстетика. – М., 1984. – №12. – С. 19
Borkowsk T. Plakat polski. Warszawa: Wydawnictwo Artistyczno-Graficzne, 1972
Heller S., Chwast S. Graphic stail. London: Thames and Hudson Ltd, 1988
Per Molerap Marks of Exellence. The history and taxonomy of trademarks, 1999
Rademacher H. Masters of german poster art. Erfurt: Druckerei Fortschritt Erfurt, 1966
Walczyna B. Grafika w ksiazkach naszej ksiegarni. Warszawa: Instytut Wydawniczy “Nasza Ksiegarhia”, 1964
Періодичні видання:
64. DIZEL (Україна)
65. Про100 дизайн (Україна)
66. МАДЕ (Україна)
67. Дизайн Аспект (Україна)
68. INDEXDESIGN (Росія)
69. КАК (Росія)
70. Мир упаковки (Україна)
71. Упаковка (Україна)
72. Реклама (Росія)
73. Техническая эстетика (СРСР)
74. Искусство (СРСР)
75. Компьюарт (Росія)
76. Вісник ХДАДМ

Викладач _____________________ Л.В. Закалюжна
13PAGE 15


13PAGE 14515
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 715

Приложенные файлы

  • doc 415487
    Размер файла: 160 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий