plan_medychny (1)


Завідувач кафедри медичної
біології, паразитології та генетики
____________ проф. З.Д.Воробець
31 серпня 2012 р.

Тематичний та календарний план лекцій, практичних занять і СПРС з медичної біології, паразитології та генетики для студентів І курсу медичного факультету на 2012-2013 навчальний рік

Модуль 1 Біологічні особливості життєдіяльності людини

Змістовий модуль1. Молекулярно - клітинний рівень організації життя”
Тематичний план лекцій

з/п
Тема
Кількість годин
Дата

1
Вступ до курсу медичної біології. Структурно-функціональна організація клітини
2
3.09-14.09

2
Молекулярні основи спадковості. Реалізація спадкової інформації
2
17.09-28.09

3
Розмноження на клітинному рівні
2
1.10-12.10


Разом
6Тематичний план практичних занять

з/п
Тема
Кількість
годин
Дата

1
Рівні організації живого. Оптичні системи в біологічних дослідженнях
2
3.09-7.09

2
Клітинні мембрани. Транспорт речовин через плазмалему
2
3.09-7.09

3
Морфологія клітини. Структурні компоненти цитоплазми
2
10.09-14.09

4
Морфологія хромосом. Каріотип людини
2
10.09-14.09

5
Характеристика нуклеїнових кислот. Організація потоку інформації у клітині
2
17.09-21.09

6
Будова гена про- та евкаріотів. Гени структурні, регуляторні. Процеси реалізації генетичної інформації
2
24.09-28.09

7
Життєвий цикл клітини. Мітоз
2
1.10-5.10

8
Розмноження - універсальна властивість живої матерії. Мейоз. Біологічні особливості репродукції людини. Гаметогенез. Запліднення.
2
8.10-12.10

9
Контроль засвоєння модуля 1 “Біологічні особливості життєдіяльності людини”
2
15.10-19.10


Разом
18Тематичний план самостійної роботи

з/п
Тема
Кількість годин

1.
Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок
2

2
Опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять


2.1
Організація потоків речовини й енергії в клітині
1


2.2
Життя клітин поза організмом. Клонування клітин
1

3
Підготовка до підсумкового контролю засвоєння модуля 1
2


Разом
6


Модуль 2. Організмовий рівень організації життя. Основи генетики людини

Змістовий модуль 2. “Закономірності спадковості та мінливості”

Тематичний план лекцій

з/п
Тема
Кількість
годин
Дата

4.
Організмовий рівень організації генетичної інформації. Взаємодія генів
2
15.10-26.10

5.
Хромосомна теорія спадковості. Генетика статі
2
29.10-9.11

6.
Мінливість у людини як властивість життя і генетичне явище
2
12.11-23.11

Разом
6Тематичний план практичних занять

з/п
Тема
Кількість
годин
Дата

10
Особливості генетики людини. Прояви закономірностей успадкування на прикладі менделюючих ознак людини (моно- та полігібридне схрещування)
2
22.10-26.10

11
Взаємодія алельних і неалельних генів. Явище плейотропії
2
29.10-2.11

12
Зчеплене успадкування. Генетика статі. Особливості успадкування ознак, зчеплених зі статтю
2
5.11-9.11

13
Хромосомна теорія спадковості. Зчеплення генів, кросинговер.
2
12.11-16.11

Разом
8


Тематичний план самостійної роботи

з/п
Тема
Кількість
Годин

1
Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок
3

2
Опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять


2.1
Генетичні карти. Методи картування хромосом людини. Сучасний стан дослідження генома людини.
1

2.2
Генетична небезпека забруднення середовища. Поняття про антимутагени і комутагени
1

Разом
5


Змістовий модуль 3. “Методи вивчення спадковості людини. Спадкові хвороби”
Тематичний план лекцій №
з/п
Тема
Кількість
Годин
Дата

7.
Основи генетики людини. Методи вивчення спадковості
2
26.11-7.12

8.
Спадкові хвороби людини
2
10.12-21.12

Разом
4


Тематичний план практичних занять
№з/п
Тема
Кількість годин
Дата

14
Мінливість, її форми та прояви на організмовому рівні: генотипова і фенотипова мінливість
2
19.11-23.11

15
Основи медичної генетики. Генні та хромосомні захворювання. Цитогенетичний і біохімічний методи вивчення спадковості людини
2
26.11-30.11

16
Генеалогічний та близнюковий методи вивчення спадковості людини
2
3.12-7.12

17
Вивчення спадковості методом дерматогліфіки. Популяційно-статистичний метод вивчення спадковості
2
10.12-14.12

18
Практичні навички змістових модулів 2 і 3 ’’Закономірності спадковості і мінливості’’, ’Методи вивчення спадковості людини. Спадкові хвороби’’
2
17.12-21.12

Разом
10Тематичний план самостійної роботи
№з/п
Тема
Кількість
Годин

1
Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок
3

2
Опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять


2.1
Генна інженерія. Біотехнологія. Поняття про генну терапію
1

2.2
Методи генетики людини:, імунологічний, гібридизації соматичних клітин
1

3
Підготовка до практичних навичок змістових модулів 2 і 3
3


Разом
8

Змістовий модуль 4“Біологія індивідуального розвитку”
Тематичний план лекцій
№з/п
Тема
Кількість годин


9.
Молекулярно-генетичні механізми онтогенезу. Порушення онтогенезу та їх місце в патології людини.
2
24.12-28.12

10.
Сучасні аспекти регенерації та трансплантації. Біологічні механізми підтримання гомеостазу організму
2
10.01-14.01

Разом
4
Тематичний план практичних занять

з/п
Тема
Кількість
годин
Дата

19
Особливості пренатального періоду розвитку людини
2
24.12-28.12

20
Постнатальний період онтогенезу
2
10.01-16.01

21
Старість як завершальний етап онтогенезу людини. Теорії старіння
2
10.01-16.01

22
Контроль засвоєння модуля 2 ’’Організмовий рівень організації життя. Основи генетики людини’’
2
17.01-23.01

Разом

8


Тематичний план самостійної роботи

з/п
Тема
Кількість
Годин

1
Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок
2

2
Опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять


2.1
Поняття про біополя, біологічні ритми та їх медичне значення
1

2.2
°Регенерація та її види: фізіологічна й репаративна. Рівні регенерації: внутрішньо- і надклітинний. Шляхи регенерації. Значення регенерації для системи гомеостазу.
1

3.
Підготовка до контролю засвоєння модуля 2
3


Разом
7


ІІ семестр

Модуль 3 “Популяційно-видовий, біогеоцеНОтичний і біосферний рівні організації життя”

Змістовий модуль 5.“Медико-біологічні основи паразитизму. Медична протозоологія”
Тематичний план лекцій

з/п
Тема
Кількість
Годин
Дата

11
Медико-біологічні основи паразитизму. Найпростіші – паразити людини
2Разом
2


Тематичний план практичних занять

з/п
Тема
Кількість
годин


23
Медична протозоологія. Тип Саркоджгутикові (Sarcomastigophora). Клас Справжні амеби (Lobozea). Тип Війконосні (Ciliophora). Клас Цитостомати (Citostomatea).
2


24
Представники класу Тваринні джгутикові (Zoomastigophora) –паразити людини
2


25
Тип Апікомплексні (Apicomplexa). Представники класу Споровики (Sporozoa) – паразити людини
2


Разом
6


Тематичний план самостійної роботи

з/п
Тема
Кількість
Годин

1
Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок
2

2
Опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять


11
Методи лабораторної діагностики захворювань, викликаних паразитичними найпростішими
1


Разом
3


Змістовий модуль 6.“Медична гельмінтологія”

Тематичний план лекцій

з/п
Тема
Кількість
Годин
Дата

12
Медична гельмінтологія. Плоскі та круглі черви – паразити людини
2Разом
2Тематичний план практичних занять

з/п
Тема
Кількість
годин
Дата

26
Тип Плоскі черви (Plathelminthes). Клас Сисуни (Trematoda): печінковий, ланцетоподібний сисуни
2


27
Клас Сисуни (Trematoda): котячий, легеневий, кров’яний сисуни
2


28
Клас стьожкові (Cestoidea): бичачий та свинячий ціп’яки, карликовий ціп’як.
2


29
Клас стьожкові (Cestoidea): ехінокок, альвеокок, широкий стьожак
2


30
Тип Круглі черви (Nemathelminthes). Клас Власне круглі черви (Nematoda): аскарида людська, гострик дитячий, волосоголовець людський
2


31
Тип Круглі черви (Nemathelminthes). Клас Власне круглі черви (Nematoda): вугриця кишкова, кривоголовка дванадцятипала, трихінела спіральна
2


32
Практичні навички змістових модулів 5 і 6 ’’Медична протозоологія’’ та “Медична гельмінтологія”
2


Разом
14Тематичний план самостійної роботи

з/п
Тема
Кількість
Годин

1
Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок
3

2
Опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять


2.1
Кров”яні сисуни – збудники паразитарних хвороб людини. Збудники метагонімозу, нанофієтозу.
1

2.2
Ришта і філярії – збудники захворювань людини
1

2.3
Тип Молюски. Характеристика проміжних хазяїнів гельмінтів
1

3
Підготовка до практичних навичок змістових модулів 5 і 6
3


Разом
9

Змістовий модуль 7.“Медична арахноентомологія ”

Тематичний план лекцій

з/п
Тема
Кількість
Годин
Дата

13
Медична арахноентомологія. Членистоногі як збудники та переносники збудників інфекцій та інвазій
2


Разом
2Тематичний план практичних занять

з/п
Тема
Кількість
Годин
Дата

33
Тип Членистоногі (Arthropoda). Клас Павукоподібні (Arachnoidea). Кліщі (Acarina) – переносники збудників та збудники хвороб людини
2


34
Клас Insecta: двокрилі – переносники та збудники хвороб людини
2


35
Клас Insecta: воші, блохи – збудники і переносники збудників хвороб людини
2


Разом
6


Тематичний план самостійної роботи

з/п
Тема
Кількість
Годин

1
Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок
2

2
Опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять


2.1
Кліщі – мешканці житла людей та їх медичне значення
0,5

2.2
Гнус та його компоненти: характеристика, значення як проміжних хазяїнів гельмінтів і переносників збудників хвороб людини
0,5

2.3
Таргани і клопи: їх види, медичне значення.
1


Разом
4


Змістовий модуль 8.“Взаємозв”язок індивідуального та історичного розвитку.”

Тематичний план лекцій

з/п
Тема
К-cть
годин
Дата

14
Філогенез систем органів хребетних. Онтофілогенетична обумовленість вроджених вад розвитку.
2


15
Синтетична теорія еволюції. Особливості дії еволюційних факторів у популяціях людей. Біосфера як система, що забезпечує існування людини
2


Разом
4Тематичний план практичних занять

з/п
Тема
Кількість
годин
Дата

36
Філогенез кровоносних систем хребетних. Онтофілогенетична обумовленість вроджених вад розвитку.
2


37
Філогенез сечостатевих систем органів хребетних. Онтофілогенетична обумовленість вроджених вад розвитку.
2


38
Біосфера як система, що забезпечує існування людини. Екологія людини
2


39
Синтетична теорія еволюції. Популяційна структура людства
2


40
Контроль засвоєння модуля 3 ’’Популяційно-видовий, біоценотичний і біосферний рівні організації життя’’
2


Разом
10Тематичний план самостійної роботи

з/п
Тема
Кількість
Годин

1
Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок
2

2
Опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять


2.1
Взаємозв’язок онто- та філогенезу. Біогенетичний закон (Ф.Мюллер, Е.Геккель), його трактування О.Сєверцовим.
1

2.2
Походження людини. Людські раси як віддзеркалення адаптаційних закономірностей розвитку людини
2

2.3
Отруйні для людини рослини і тварини
2

3
Підготовка до контролю засвоєння модуля 3
3

Разом
8


Всього годин/кредити 165/5,5
Лекційних 30 годин
Практичних занять 80 годин;
СРС 55 годин.


Зав. навчальною частиною кафедри
медичної біології, паразитології т генетики доц. Чупашко О.Я.

Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 7 Заголовок 8 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 173549
    Размер файла: 160 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий