ГАЛУЗЕВА СТРУКТУРА ПРОМИСЛОВОСТІ

ГАЛУЗЕВА СТРУКТУРА ПРОМИСЛОВОСТІ, ПОКАЗНИКИ, ЩО ЇЇ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ. МІЖГАЛУЗЕВИЙ БАЛАНС
Промисловість, як основна ланка народного господарства України, її значення у забезпеченні економічного росту
Структура виробництва в будь-якому суспільстві формується під впливом суспільного поділу праці. Розрізняють загальний, частковий і одиничний поділ праці.
Загальний поділ праці призвів до виділення таких галузей народного господарства - як промисловість, с/г., транспорт, зв'язок. будівництво.
Частковий - спричинив виділення галузей в середині промисловості (машинобудування, металургія).
Одиничний - має місце безпосередньо на підприємствах.
Тому - структура промислового виробництва формується під впливом часткового поділу праці.
Промисловість - це галузь н.г. яка здійснює переробку сировинних ресурсів та випуск готових виробів.
Галузь промисловості - це якісно однорідна сукупність підприємств, об'єднань, та інших господарських одиниць різних форм власності, що виконують однакові функції в системі суспільного поділу праці.
Поняття і класифікація галузей промисловості
Основними ознаками, що впливають на формування галузей промисловості є:
- виробництво в значних масштабах однорідно або спорідненої : продукції;
наявність великої кількості підприємств-виробників цієї продукції;
специфічні технологічні процеси і організація праці;
однорідність споживання сировини;
особливий склад спеціально підготовлених кадрів.
В практиці планування і управління використовують поняття господарської, чистої, комплексної галузі.
Господарська галузь - це сукупність підприємств і установ з одним органом управління.
Чиста галузь - це сукупність підприємств, що випускають однакову продукцію, але знаходяться в підпорядкуванні різних відомств.
Комплексна галузь - це ряд галузей, що об'єднані однорідними ознаками.
Визначальним фактором формування галузей і становлення їх оптимального розміру є попит на продукцію.
За економічним значенням продукції промисловість ділиться на групу А і групу Б.
За характером впливу на предмети праці всі галузі промисловості поділяють на добувні і обробні.
За структурою затрат - на трудомісткі, матеріаломісткі, фондомісткі енерго- і паливомісткі.
За часом роботи протягом року: сезонні, несезонні.
Галузева структура промисловості України, показники, що її характеризують
Галузева структура промисловості - це кількісне співвідношення між окремими галузями і певні виробничі взаємовідносини між ними.
Критерієм прогресивної галузевої структури є таке співвідношення окремих галузей, при якому потреби народного господарства у певних видах продукції задовольняються з найменшими затратами суспільної праці і в найкоротший строк.
Для характеристики галузевої структури промисловості та аналізу зрушень у ній використовується ряд показників. Цими показниками можуть бути: питома вага випуску продукції окремими галузями в
загальному обсязі випуску продукції промисловості, зміна питомої ваги основних фондів галузі в загальній вартості основних фондів промисловості, зміна чисельності працюючих у галузі відносно загальної : чисельності працюючих в промисловості та ін.
Для аналізу зрушень у галузевій структурі користуються показниками:
1) темпи росту обсягу виробництва окремої галузі Тгал.=Qпл/Qб*100, %
де Qпл,Qб - обсяг випуску продукції галузей відповідно в плановому і базовому періоді, грошових або натуральних одиниць;
2) галузеві коефіцієнти випередження (Кгал) характеризують зміни :в галузевій структурі промисловості і визначаються:
Кгал = Тгал/Тпром
де Тпром - темп росту обсягу виробництва в промисловості, %
Тгал і Тпром беруть за один і той самий період;
3) розрахувавши базову галузеву структуру промисловості та галузеві коефіцієнти випередження, можна розрахувати питому вагу окремої галузі в загальному обсязі виробництва промисловості в плановому (звітному) періоді:
Дпл - Дб*Кгал,%
де Дпл, Дб - доля галузі в загальному обсязі виробництва продукції промисловістю в плановому і базовому періодах відповідно, %
Для характеристики виробничих зв'язків галузі з іншими галузями використовують такі показники:
1) питома вага продукції даної галузі у випуску кінцевого продукту всієї промисловості (Пгал.к):
Пгал.к=Qзаг.гал/Qпром* 100, %
2) доля продукту даної галузі, що направляється на подальшу переробку в інші галузі(коефіцієнт міжгалузевих зв'язків Км.з.)
Км.з.=Qінш.гал/Qзаг.гал
де Qінш.гал- обсяг продукції галузі, що направляється в інші галузі;
3) доля продукту даної галузі у виготовленні її кінцевого продукту (коефіцієнт внутрігалузевих зв'язків Кв.з.)
Кв.з.= Qвласн./Qзаг.гал
де Qвласн. обсяг продукції галузі, призначений для споживання всередині неї, грн
Основними факторами, що визначають галузеву структуру виробництва є:
рівень впровадження НТП;
рівень спеціалізації і кооперування на виробництві;
розвиток електрифікації, механізації і автоматизації виробництва;
наявність природних ресурсів та корисних копалин:
суспільно-історичні умови та геополітичне становище держави;
кліматичні умови держави;
розвиток транспорту;
ріст матеріального добробуту, культурного рівня населення.
Міжгалузевий баланс, його роль у плануванні міжгалузевих зв'язків і пропорцій.
Одним з методів аналізу і планування галузевої структури і міжгалузевих зв'язків є міжгалузевий баланс.
Міжгалузевий баланс - економічний документ, який містить систем) економічних показників, що відображають конкретні пропорції виробництва і споживання кожного виду продукції.
Мета його складання - врахування обґрунтованої доцільності певних пропорцій, визначення можливої державної допомоги різного роду ресурсами.
Міжгалузеві баланси є 2-х типів: у натуральному та у вартісному виразах
Вони складаються територіальними органами управління на плановий або за звітний період на основі бізнес-планів підприємств, матеріальних балансів (балансів розподілу окремих видів матеріальних ресурсів)
Задачі для розв’язку
Задача 1.
Галузева структура, розрахована по валовій продукції відповідних підгалузей машинобудівної промисловості, і відповідні коефіцієнти випередження представлені в таблиці 1.
Таблиця 1.
Підгалузі машинобудування
Питома вага продукції, % у 2000 р.
Коефіцієнти випередження 2000-2010 рр.
Питома вага продукції, % у 2010 р.

Важке машинобудування
15,4
0,99
(15,2)

Електротехнічна промисловість
20,4
0,97
(19,8)

Хімічне і нафтохімічне машинобудування
6,1
1,03
(6,3)

Верстатобудівна та інструментальна промисловість
7,0
1,16
(8,1)

Приладобудування
4,5
1,33
(6,0)

Автомобілебудування
18,3
1,06
(19,4)

Сільськогосподарське машинобудування
17,0
0,88
(15,0)

Будівельне, дорожнє і комунальне машинобудування
6,1
0,67
(4,1)

Машинобудування для легкої і харчової промисловості
5,2
1,17
(6,1)


Дати характеристику змін в галузевій структурі машинобудування за період 2000
· 2010 рр.
Визначити галузеву структуру машинобудування на кінець 2010 р. і зробити висновок.
Задача 2.
Визначити структуру виробництва галузі промисловості у 2002, 2005, 2010 рр., темпи росту виробництва, а також галузеві коефіцієнти випередження по окремих підгалузях, виходячи з даних:
в 2002 р. обсяг валової продукції промисловості склав 24,8 млн.грн, у тому числі по підгалузях: А – 5,9 млн. грн, Б-5,2 млн. грн, В-4,9 млн. грн, Г-1,2 млн. грн., інші -7,6 млн. грн..
у 2005 р. обсяг виробництва по галузі зріс на 12,5 млн. грн., коефіцієнти випередження по підгалузях склали: А-0,88, Б-1,174, В-1,034,Г1,189, інші-0,943.
у 2010 р. обсяг виробництва зріс в порівнянні із 2002 р. на 28,8 млн. грн., в тому числі по підгалузях: А - 4,71 млн. грн, Б-9,7 млн. грн, В-6,33 млн. грн, Г-2,44 млн. грн, інші – 5,61 млн. грн.
Результати розрахунків занести в таблицю 2.
Таблиця 2
Підгалузі
Обсяг валової продукції, млн.. грн
Темп росту обсягу виробництва
Коефіцієнт випередження
Галузева структура


2002
2005
2010
2005
2010
2005
2010
2002
2005
2010


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

АБВГІншіВсього
Алгоритм вирішення:
Визначити галузеву структуру за 2002 р.
Визначити галузеву структуру за 2010 р.
Розрахувати темпи росту обсягів виробництва окремої підгалузі і галузі в цілому за 2005 р.
Визначити обсяг виробництва по підгалузях за 2005 рік, і галузеву структуру за 2005 р.
Розрахувати темп росту обсягів виробництва за 2010 р.
Розрахувати коефіцієнт випередження за 2010 рік.
Задача 3.
Визначити коефіцієнт випередження темпів росту машинобудування в порівнянні з темпами росту промисловості. Приріст обсягу виробництва в промисловості на найближчі п’ять років намічений 5 %, а в машинобудуванні – 11%.
Задача 4.
Темп росту загального обсягу виробництва в текстильній промисловості України характеризуються даними таблиці 3 в % до 2000 р. Визначити коефіцієнт випередження і на основі їх співставлення зробити висновок про основні тенденції зміни структури текстильної промисловості за 2002 – 2010 р.р.
Таблиця 3
Підгалузі текстильної промисловості
2002
2005
2010

Текстильна – всього:
126
144
148

Бавовняна
114
128
139

Льняна
103
85
98

Шерстяна
129
151
137

Шовкова
157
210
239

Трикотажна
133
167
194


Задача 5.
На основі даних таблиці 4 розрахувати питомі витрати продукції галузі на виготовлення кінцевого продукту всієї промисловості; коефіцієнти міжгалузевих та внутрішньогалузевих зв’язків. Розрахунки помістити в таблицю 5.
Таблиця 4
Галузі - виробники
Галузі - споживачі


Металургія
Паливна
Електроенергетика
Машинобудування
Хімічна
Деревообробна
Будматеріалів
Легка
Харчова
Інші
Кінцевий продукт

Металургія
28,0
2,7
0,4
472,5
12,2
11,9
44,1
2,2
8,0
4,5
86,1

Паливна
0,8
192,2
179,0
35,4
44,2
15,7
56,7
7,3
29,8
8,4
669,5

Електроенергетика
1,1
31,6
1,4
66,7
85,3
17,6
22,3
23,1
19,8
11,6
280,5

Машинобудування
1,0
7,3
4,9
727,1
29,6
17,1
17,3
11,9
15,0
5,5
836,7

Хімічна
0,3
8,7
1,8
202,1
156,7
22,4
8,9
105,7
11,3
17,7
535,6

Деревообробна
1,1
0,4
0,4
46,8
43,4
257,2
13,8
15,3
42,0
20,3
440,7

Будматеріалів
0,1
0,2
0,2
3,5
0,9
1,6
130,5
0,5
1,6
5,4
144,5

Легка
0,2
0,6
0,6
23,6
9,0
28,7
4,8
1947
7,3
19,9
2041,7

Харчова
0,1
0,2
0,1
2,6
18,2
3,2
0,1
17,2
1073,2
27,0
1141,9

Інші
0,1
1,3
1,6
12,9
7,6
4,4
5,5
3,1
13,5
14,9
64,9

Всього
32,8
345,2
190,4
1593,2
407,1
379,8
304,0
2133,3
1221,5
135,2
6742,5Таблиця 5
Галузі
Питомі витрати продукції галузі в кінцевому продукті промисловості, %
Коефіцієнт міжгалузевих зв’язків
Коефіцієнт внутрішньогалузвих зв’язків

Металургія
Паливна
Електроенергетика
Машинобудування
Хімічна
Деревообробна
Будматеріалів
Легка
Харчова
Інші

Задача 6.
Галузева структура, розрахована по валовій продукції відповідних підгалузей машинобудівної промисловості, і відповідні коефіцієнти випередження представлені в таблиці 6.
Таблиця 6
Підгалузі машинобудування
Питома вага продукції, %у 2000р
Коефіцієнти випередження 2010р
Питома вага продукції, % у 2010р

Важке машинобудування
15,4
0,99
15,2

Електротехнічна промисловість
20,4
0,97
19,8

Хімічне і нафтохімічне машинобудування
6,1
1,03
6,3

Верстатобудівна та інструментальна промисловість
7,0
1,16
8,1

Приладобудування
4,5
1,33
6,0

Автомобілебудування
18,3
1,06
19,4

Сільськогосподарське машинобудування
17,0
0,88
15,0

Будівельне, дорожнє і комунальне машинобудування
6,1
0,67
4,1

Машинобудування для легкої і харчової промисловості
5,2
1,17
6,1

Дати характеристику змін в галузевій структурі машино - будування за період з 2000 - 2010 рр.
Визначити галузеву структуру машинобудування на кінець 2010р і зробити висновок
Задача 7.
Визначити коефіцієнти випередження темпів росту для окремих галузей в порівнянні із темпами росту промисловості в цілому, якщо дані зміни обсягу виробництва по галузях промисловості, % до 2010р.Таблиця 7

2005
2010

Вся промисловість
112
120

Машинобудування
132
147

Легка промисловість
105
111

Електроенергетика
122
129


Задача 8.
Темпи росту загального обсягу виробництва в текстильній промисловості України характеризується даними таблиці 9 у % до 2000 р. Визначити коефіцієнти випередження і на основі їх співставлення зробити висновок про основні тенденції зміни структури текстильної промисловості за 2002 - 2010 рр.
Таблиця 8.
Підгалузі текстильної промисловості
2002
2005
2010

Текстильна - всього
126
144
148

Бавовняна
114
128
139

Льняна
103
85
98

Шерстяна
129
151
137

Шовкова
159
210
239

Трикотажна
133
167
194


Задача 9.
Визначити темпи росту реалізованої продукції по окремих галузях промисловості області у 2006 році в порівнянні з 2005 роком і виявити основні тенденції у зміні галузевої структури промислового виробництва за цей період. Темпи росту реалізованої продукції по окремих галузях промисловості (в % до попереднього року) наведені в таблиці 9.
Таблиця 9.
Галузь промисловості
Роки2005
2006
2007
2008
2009
2010

Паливна
100.0
125,7
104,1
158,6
^149,8
133,8

Хімічна
100.0
109,8
120,7
109,6
108,7
112,1

Машинобудування
100.0
113,4
110,8
123,4
145,6
122,6

Лісова і деревообробна
100.0
114,1
100,4
115,4
94,4
105,7

Промисловість будматеріалів
100.0
103,8
104,1
108,2
104,2
105,2

Скляна і фарфоро- фаянсова
100.0
126,5
110,0
111,3
111,8
114,5

Легка
100.0
124,8
111,7
113,4
115,8
116,4

Харчова
100.0
114,3
104,9
114,4
91,7
105,9

Полграфічна
100.0
107,3
104,8
108,8
109,3
107,5


15

Приложенные файлы

  • doc 334375
    Размер файла: 160 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий