?леуметтік ж?мыс 2-3 курс. экз. тестер


Әлеуметтік жұмыс» мамандығына 3 курс студеттеріне арналған тестер /ВОУД/ жалпы және әлеуметтік психология курс ы бойынша
Құрастырушылар:
Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің жалпы және этностық кафедраның өкілдері:
Психология ғ.д., профессор Ахтаева Н.С., психология ғ.д., доцент Токсанбаева Н.Қ., DhP Камзанова А.Т., психология ғ.к., доцент Қалымбетова Э.К., психология ғ.к., доцент Болтаева Ә., психология ғ.к, доцент Садыкова Н.М., оқытушылар Лиясова А.А., Өскенбай Ф.
"Рефлекс" ұғымын ғылыми тұрғыда тұңғыш сипаттаған ғалым-
Декарт.
Э. Кант
Э. Фромм
А.Маслоу
К. Роджерс
Психология өз алдына дербес ғылым ретінде белгіленген
уақыты:
19 – ғасырдың басы
1879 жылдан бастап
Лейпциг қаласында алғаш лабаратория ашылғаннан бастап
Аристотель кезеңі
Бихевиоризм бағытымен қатар
Психология ғылым ретінде қарастырылатын мәселелері -
Сана туралы
Жануарлар туралы
Бала тәрбиесі туралы
Оқыту әдістері туралы
Дін туралы
Психология ғылымының негізгі салаларын атаңыз-
Еңбек психологиясы
Химия және психология
Мектептегі психология
Техникалық психология
Тігінші психологиясы
Психикалық құбылыстарға жататындар -
Психикалық процестер
Тұлға
Индивид
Мәселе
Сана
Психикалық процестерге келесілер жатады-
Түйсік
Шаршау
Темперамент
Мінез
Қабілет
6. Психикалық күйге төмендегілердің қатысы бар -
Қуану
Түйсік
Қабылдау
Зейін
Ерік
Психикалық қасиеттерге жататындар -
Темперамент
Эмоция
Сезім
Мотив
Ойлау
8. Медициналық психологияның қарастыратын мәселелерін анықтаңыз -
Психикалық ауытқуы бар адамдардың мінез-құлқын
Спортшылардың іс-әрекеті
Топ психологиясы
Оқытудың заңдылықтарын
Мінез-құлықты
9. Медициналық психология тармақтарын көрсетіңіз -
Нейропсихология
Әлеуметтік психология
Жануарлар психологиясы
Заң психологиясы
Қылмыскер психологиясы
10. Заң психологиясы негізгі мәселелерін белгілеңіз-
Қылмыскердің психологиясын
Әскери адамдардың психологиясын
Соғыстың алдын алу
Конфликтік жағдайлардан шығу жолдарын
Шығармашылықты
11. Заң психологиясы тармақтарын анықтаңыз -
Сот психологиясы
Нейропсихология
Психотерапия
Психопрофилактика
Әлеуметтік психология
12. Жас ерекшелік психология саласының зерттейтіні -
A) жасөспірім психологиялық ерікшелігі
B) еңбектің психологиялык әсері
C) адамдармен өзара әрекетте және қарым-қатынаста пайда болатын құбылыстар;
D) адамдардың мінез-құлықтық және психологиялық айырмашылықтары
F) Жеке адамның индивидуальды ерікшеліктерін

13. Педагогикалық психология зерттейді -
А) адамның мінез-құлқы мен психикасының тұқымққуалаушылық механизмдерін;
В) адамның тұрлі өмір сұру кезеңдеріндегі даму ерекшеліктерін;
С) адамдардың мінез-құлықтық жєне психологиялық айырмашылықтарын;
D) адамдармен өзара әрекетте және қарым-қатынаста пайда болатын құбылыстарды;
Е) оқыту мен тәрбиелеудің психологиялық негіздерін
14. Психология ғылым саласы ретінде қарастырылатын мәселелері -
Жан-туралы
Жануарлар туралы
Бала тәрбиесі туралы
Оқыту әдістері туралы
Дін туралы
15. Гештальт психологияға қатысты түсініктерді атаңыз -
Тұтастылық
Сана және бейсана
Стимул-реакция
Эго
Қорғаныс механизмдері
16. Психологияның бағыттарын атаңыз
Психоанализ
Медициналық психология
Зоопсихология
Жасерекшелік психологиясы
Әскери психология
17. Жалпы психология зерттейтін мәселелер -
Танымдық процестерді
Жануарларды
Терапияларды
Қылмыскердің психологиясын
Ұшқыштардың психологиялық дайындығын
18. "Рефлекс" ұғымын мағынасы төмендегідей:
Сананың өзіне бағытталуы
Таным көзі ретіндегі тәжірибе
Өзіндік сана
Өзін-өзі бақылау
Жүйке жүйесінің негізгі актісі
19. Жаңа туған нәрестенің санасы "таза тақтай" тәрізді болады деген анықтаманы ұсынған -
Г.Тард
Дж. Локк
Р. Декарт
З Фрейд.
Г.Лебон
когнитивизм
20. Психологиядағы "іс-әрекет" мәселесін көтерген ғалымдар:
Фрейд З.,К.Юнг
А.Адлер, К.Хорни
В.Вундт, А.Маслоу
К.Роджерс, В. Франкл
А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн
21. Ең дұрыс анықтаманы табыңыз. Іс-әрекет дегеніміз :
субъектінің әлеммен динамикалық әрекеттестік жүйесі
сенсорлық ассосиациялардың сыртқы проекциясы
санасыз жасалған тұлға әрекеті
бұл белсенді және мақсатқа бағытталған процесс
стимулға жауап ретіндегі реакция
22. Сана мен іс-әрекет бірлестігі жайлы айтқан ғалымның есімі –
A) C.Л. Руби штейн
И.П.Павлов
К.Левин
Л.С.Выготский
П.П. Блонский
23. Сана дегеніміз -
А қарапайым психикалық процесс
B) ойлау формасы
С) психиканың ең жоғары сатысы
D) жұре қалыптасқан ағза реакциясы
Е) ақыл-ой қабілеттерінің бірлестігі

24. Психиканы түсінудегі іс-әрекеттік тұрғыдан келуді негіздеген мектеп -
кеңес психологиясы
ассоцианизм
бихевиоризм
гештальтпсихология
гуманистік психология
25. Психикалық қасиет дегеніміз -
Эмоциялар
Темперамент және мінез
Адамзат туралы ғылым
Психикалық күйлер
Психикалық процестер
26. Зоопсихология зерттейтін пәні -
Қылмысты анықтайды
Приматтарды
Адамдарды
Бала психикасын
Қарттардың мінез-құлқын
27. Психологияның зерттеу әдістерін атаңыз-
Философиялық
Физикалық
Эксперимент
Интерактивті
Қайта жасау
28. Психология ғылымының негізгі салаларын атаңыз
Физикалық психология
Тәлім-тәрбие психологиясы
Тігінші психологиясы
Мектептегі психология
Техникалық психология
29. Рецепторлардың орналасуына қарай түйсіктің түрлері:
A) Синестезия
B) Рефлексиялар
С) Проприоцепторлар
D) Адаптация
E) Ассоциациялар
30. Түйсік - бұл:
A) Стимул интенсивтілігінің бейнесі
B) Материалды зат қасиеттерiнiң сезiм мүшелерiне тiкелей әсерi бейнесi
С) Сезiмдiк әсерлердi бастан кешiру
D) Стимулдың қарқындылығын бейнелеу
E) Заттың түр пішінін сипалау арқылы бейнелеу
31. Талдағыш ұғымына кіретіндер:
A) Ассоциациялар
B) Рецепторлар
С) Адаптация
D) Сенсорлық бөлімдер
E) Ми қабығы
32. Түйсіктің немесе сезгіштіктің өзгешеліктерін атаңыз:
A) Экстрорецепторлар
B) Рефлексиялар
С) Сенсибилизация
D) Интероцепторлар
E) Интероцепторлар
В.Вундт бойынша түйсіктің немесе қабылдаудың жіктелулерін атаңыз:
A) Қарқындылық
B) Механорецепторлар
B) Рефлексиялар
С) Табалдырық
D) Адаптация
E) Ассоциациялар
Қабылдаудың анықтамаларын табыңыз:
A) Қабылдау – ол барлық түйсіктердің қосындысы
B) Көп қасиеттер ішінен ерекшелерін бөліп алу
С) Қабылданған қасиеттер жүйесін оған дейінгі тәжірибесімен теңестіру
D) Ерекше қасиеттерді бөліп алып өз тәжірибесімен теңестіру
E) Тұтастай заттық түрде бейнелеу
Қабылдаудың негізгі ерекшеліктерін атаңыз:
A) Тұтастылығы
B) Табалдырығы
D) Күрделілігі
C) Саналығы
E) Көлемділігі

Төменде берілген түйсіктердің қайсылары рецепторлардың негізгі түрлеріне сәйкес келеді:
A) Дәм сезу, сезімталдық, иіс сезу, тепе-теңдікті сезу
B) Есту, жылыны сезу, вибрацияны сезу,
С) Иіс сезу, контрасты, қашықтықты сезу
D) Көру сезімі, дәм сезу, есту сезімі
E) Жылыны сезу, қашықтықты сезу
Ч.Шерингтон бойынша рецепторлар жіктеуі:
A) Синестезия
B) Рефлексиялар
С) Проприоцептивті
D) Интероцептивті
E) Экстрорецептивті
Қабылдаудың қай ерекшелігі арқылы,біз әлемді тұрақты және тұтас қабылдаймыз:
A) Уақытша
B) Тұрақтылығы
С) Саналылығы
D) Категориялығы
E) Интероцептивті
Психикалық процестерге жататын танымдық процестерді атаңыз:
A) Түйсік
B) Мінез
С) Сана
D) Қабілет
E) Темпермент
Қабылдаудың барлық елеулі белгілерін қамтитын жауапты таңдаңыз.
A) Сыртқы дүниені субъективті бейнелеу
B) Анализаторлардың бірлескен қызметінің нәтижесі
С) Қоғам мен табиғаттың заңдылықтарын бейнелеу
D) Сезім мүшелері арқылы заттардың тұтас бейнеленуі
E) Объекттің жеке материалдық қасиеттерін бейнелеу
41 . Қабылдау ерекшеліктері:
A) Икемділігі
B) Шығармалылығы
C) Асығыстығы
D) Еріктілігі
E) Тұрақтылығы
42. Қабылдаудың адамның жалпы психикалық тұрмысы мен өткен тәжірибесінің мазмұнына байланыстылығы:
A) Иллюзия
B) Апперцепция
С) Константтық
D) Икемділік
E) Перцепция

43. Түрлі себептерге байланысты шындықтағы объектілерді қате қабылдау:
A) апперцепция
B) конвергенция
С) иллюзиялық процесс
D) ассоциация
E) интеграция
44. Иллюзия құбылысының мәні
A) дәл тану
B) жалған қабылдау
С) екі ұшты тану
D) шынайы тану
E) шамалап тану

45. Миындағы қабылдау негізін құрайтын бас физиологиялық процесс:
сезім
уақытша жүйке байланыстары
сезімдік байланыстары
шартсыз рефлекс
қозу мен тежелу
жүйкелік байланыстар
46. Қабылдау астарында жатқан уақытша жүйке байланыстарының негізі:
объективтік шындық
субъективтік шындық
организм қасиеті
тылсым күш
субъективация
47. Екі көздің нақты затқа бірдей бағытталып, оны басқаларынан ажырата тану қасиеті:
апперцепция
конвергенция
иллюзиялық құбылыс
аккомодация
иллюзия
48. Көздің түрлі қашықтықтағы заттарды көруге бейімделу қабілеттілігі:
апперцепция
аккомадациялық құбылыс
конвергенциялық процесс
дивергенция
конвергенция
49. Қабылдаудағы дивергенция процесінің мәні:
тұтастай қабылдау
біріктіріп қабылдау
ажыратып қабылдау
жалған қабылдау
икемделе қабылдау
50. Қабылдау түрлері
A) ерікті қабылдау
теориялық қабылдау
кеңістікті қабылдау
механикалық қабылдау
логикалық қабылдау
51. Қабылдаудың физиологиялық негізін қарастырған ғалымдар:
С.М. Джакупов
С.Л.Рубинштейн
С.В.Рахманинов
И.П.Павлов
Қ.Б.Жарықпаев
А.П. Анохин (6)
52. Ниеттелмеген қабылдаудың негізгі себебі:
Мақсат
әрекет жоспары
әлеуметтік орта әсері
организм қасиеті
сыртқы орта ықпалы
міндет
әрекеттің болмауы
53. Түйсіну дегеніміз -
A) Құбылыстарды бейнелендіру
B) Айналадағы заттар
C) Психикалық процесс
D) Қайта жаңғырту
E) Еске түсіру
G) Фрустрация
54. Адамның түйсіне алу қабілеті,түрлері-
A). Сезгіштік
B). Ойлау
C). Қабылдау
D). Қыял
E). Абсолютті сезгіштік
F). Тұрақтылығы
55. Түйсіктің түрлері--
A) . Өзімізден тыс-қары заттардың, құбылыстардың қасиеттерін сәулелендіретін
B). Айналадағы заттарды бейнелеу
C). Денеміздің, ішкімүшелеріміздің кү йін (жағдайын) сәулелендіретін
D). Заттар мен формалар, күрделі құрылымдар
E). Дауыс ағымы мен ерекшеліктері
56. Бірінші топтағы түйсінулерге не жатады-
A). Ойлау
B). Көру,есту
C). Қарау,бақылау
D). Иіс,дәм
E). Қадағалау
F). Бейнелеу
57. Көру түйсінулері және оның түрлерін көрсетіңіз -
A). Тері түйсінулері
B). Есту түйсінулері
C). Ахроматикалық түстер
D). Дауыс толқындары
E). Тербелу амплитудасы
F). Хроматикалық түстер
58. Ахроматикалық түстер
A). Сары
B). Ақ
C). Күлгін
D). Теңбіл
E). Кара
F). Көк
59. Хроматикалық түстер
A). Айналадағы түстер
B). Қызыл
C). Ақ
D). Қара
E). Сұр
G). Түссіз
60. Есту түйсінуінің үш жағы
A). Дыбыстың жоғарылауы
B). Көрудің нақтылығы
C). Түстің түрленуі
D). Дыбыстың қаттылығы
E). Дауыстың гүрілдеуі
F). Ультра дыбыс
61. Тері түйсінулерінің түрлері
A). Ахроматикалық
B). Тактильді
C). Салқынды,жылыны білдіреді
D). Хроматикалық
E). Дауыс тембрі
F). Көру түйсінулері
H). Ультра дыбыс
62. Екінші топтағы түйсінулер-
A). Денені тең басу
B). Сезіну
C). Органикалық түйсінулер
D). Ауырғанды білдіретін
E). Тактильді
F). Дәм түйсінулері
G). Көру
63. Томенде корсетiлген кубылыстардын қайсысы психиканын реактивтi бейнелеу кызметiн камтамасыз етедi:
A).Ес
B). Аффект
C). Қабылдау
D). Түйсік
E). Қимыл
F). Зейін
G). Сана
64. Зейіннің негізгі психологиялық феномендерін атаңыз-
A) Зейіннің бағыттылығы
B) Зейіннің шоғырлануы
С) Зейіннің көлемі
D) Зейіннің тұрақтылығы
E) Зейіннің жинақталуы
F) Зейіннің шүйірленуі
65. Зейіннің түрлерін атаңыз -
A) интеллектуалдық
B) Рефлексиялар
С) мақсатты
D) ырықсыз
E) Сенсорлық бөлімдер
F) ырықты
G) Ассоциациялар
66. ЕС процестерінің негізгі мәні::
A) ақпараттарды есте қалдыру, қайта жаңғырту, ұмыту және тану
B ) зейін
C ) іс-әрекет
D) қабылдау
E ) ойлау
F ) адам қабылдағандарын есте қалдыру, сақтау және қайта жаңғырту
67. Төменде көрсетілгендердің қайсысы еске жатпайды:
A ) қимыл-қозғалыс есі
B ) бейнелік есі
C ) эмоциялық ес
D ) сөздік-логикалық ес
E) интуитивті ес
F ) оперативті ес
G ) мақсатты ес
68. Зейгарник эффектісінің мәні неде:
A) аяқталған әрекет есте қалмайды
B) аяқталмаған әрекет жақсырақ есте қалады
C) ұнамсыз жағдайларды ұмыту
D) ұнамды жағдайларды еске сақтау
E) ұнамсыз жағдайларды еске сақтау
F ) соңына дейін жеткізілмеген жұмысты есте сақтау
G ) соңына дейін жеткізілген жұмысты жақсы есте сақтау
69. Ес процесіне келесісі жатпайды:
A) ұмыту
B) тану
C) еске сақтау
D) қайта жаңғырту
E) жалпылау
F) есте қалдыру
G) нақтылау
70. Жануарларда естің қандай түрі болмайды:
A) генетикалық
B ) механикалық
C ) моторлық
D) ырықты
E) көрнекі
G) сөздік
H) логикалық
71. Еске сақтау кезіндегі «Шет эффектісінің» мәні неде (дұрыс емес жауапты табыңыз):
A )бастапқы бөлік есте жақсырақ қалады
B) соңғы бөлік есте жақсы сақталынады
C) ортаңғы бөлік есте нашар сақталынады
D) ортаңғы бөлік есте жақсырақ сақталады)
E) бастапқы және соңғы бөліктер есте жақсырақ сақталынады
F ақпараттың басы мен аяғы жақсы сақталады
G) ақпараттың бастапқы бөлігі ғана жақсы сақталады
72. Ырықсыз есте сақтау неге байланысты болмайды:
A) есте сақтаудың күшіне
B) іс-әрекеттің бағытына
C) есте сақталатын мәліметтердің маңыздылығына
D) сензитивтілікке
E) эмоциялық бояуына
F) қабылдау тұтастығына
G) ырықсыз зейінге
73. Фрейдтің айтуынша ұнамсыз жағдайлар:
A) есте жақсы сақталынады
B) тез ұмытылады
C) қайта жаңғыртумен байланысты болады
D) санадан тыс сфераға ығыстырылады
E) есте нашар сақталынады
F) адам ұнамсыз жағдайларды еске алмауға тырысады
G )эмоциялық сферамен байланысты болады
74. Эмоциялармен байланысты информацияның есте сақталуы
A) нашар болады
B) баяу болады
C) жақсы болады
D)тұрақсыз болады
E) әлсіз болады
F) айырмашылығы болмайды
G) ұзақ мерізімді болады
75. Есте сақтаудың сапасына не әсер етпейді:
A) еске сақталатын мәліметтердің сипаты
B) жаттығу
C) мотивация
D) стимулдың перцептивті ұйымдасуы
E) бас миының көлемі
F) зейіннің тұрақтылығы
G) дене салмағы мен күші
76. Ес процесіне жатпайтының белгілеңіз:
A) ұмыту
B) есте қалдыру
C) тану
D) есте сақтау
E) елестер
F) қайта жаңғырту
G) фантазия
77. Ес түрлеріне қайсысы жатпайды:
A) бейнелік
B) қимылдық
C) эмоционалды
D) логикалық
E) еріктік
F) образдық
G) формальды
78. Ес процесінің мәні
A) өткен тәжірибе бейнесін жаңғырту
B) саналық объектіге бағыттауы
C )әсердің жеке элементтерін бейнелеу
D)тұтастай бейне тұрғызу
E) жалпыланған бейне түзу
F) тітіркендіргіштіңәсері
G) ақпараттарды есте сақтау
79. Механикалық есте қалдырудың негізі
A ) өзгеріссіз қайталау
B) түсіну
С) мағына
D) эмоция
E) бейне
F) ұғыну
G) қайталай беру
80. Ойлаудың бірнеше түрі бар. Оған жатпайтынын белгілеңіз:
A) логикалық
B) вербалды
C) көрнекі-образдық
D) бейнелік
E) ұзақ мерзімді
F) абстрактілі ойлау
81. Объектінің элементтерін, қасиеттерін, қатынастарын, т.б. бөлетін ойлаудың операциясы:
A) синтез
B) талдау
C) жалпылау
D) жіктеу
E) интуиция
F) топтастыру
H) сараптау
82. Жас ерекшелік психология саласының зерттейтіні -
А) жасөспірім психологиялық ерікшелігі
B) адамның тұрлі өмір сұру кезеңдеріндегі даму ерекшеліктерін
С) Жеке адамның индивидуальды ерікшеліктерін
D) адамдармен өзара әрекетте және қарым-қатынаста пайда болатын құбылыстар;
Е) адамдардың мінез-құлықтық және психологиялық айырмашылықтары
F) ұстаз психолгиясы
G) мінез-құлқы мен психикасының тұқымқуалаушылық механизмдерін;
83. Педагогикалық психология зерттейді -
А) адамның мінез-құлқы мен психикасының тұқымққуалаушылық механизмдерін;
В) адамның тұрлі өмір сұру кезеңдеріндегі даму ерекшеліктерін;
С) адамдардың мінез-құлықтық жєне психологиялық айырмашылықтарын;
D) адамдармен өзара әрекетте және қарым-қатынаста пайда болатын құбылыстарды;
Е) оқыту мен тәрбиелеудің психологиялық негіздерін
F) Ұстаз психологиялық ерекшеліктері
84. Негізгі ойлау операцияларына жатпайтынын белгілеңіз:
A) Талдау
B ) Салыстыру
C) Жалпылау
D) абстракциялау
E) біріктіру
F) ұғымдау
G) пікірлесу
85. Ойша жекелеген бөліктен тұтасқа өтуге мүмкіндік беретін ойлау операциясы:
A)Талдау
B) Синтез
C) Салыстыру
D) Жалпылау
E) Абстракциялау
F) біріктіру
86. Негізгі ойлау формаларын белгілеңіз:
A) Талдау
B) Салыстыру
C) Жалпылау
D) Ой қорытындысы
E) абстракциялау
F ) біріктіру
G) ұғым
87. Көрнекі-бейнелі ойлаудың әрекеттік ойлаудан айырмашылығы:
A) ситуацияны қайта өңдеуде тек қана бейнелер қолданылады
B) байқауға болатын қимыл әрекеттері көмегімен ситуацияны қайта өңдеу арқылы мәселе шешіледі.
C) болмыс қайта өңделеді, өзгертіледі – мақсат қою, жоспар жасау, мәселені щешу схемасын құрастыру арқылы.
D) Тіл, тіл құралдары негізінде жүзеге асырылады
E )бұл екі ойлаудың айырмашылығы жоқ
F) ойлау көрнекі-бейнелерден туындайды
88. Пайымдауға, пікір айтуға негізделген ойлау:
A) теоретикалық
B) практикалық
C) сөздік-логикалық
D) интуитивті
E) аналитикалық
F) логикалық
89. Ойлау операцияларын айқындаңыз:
A) сапасы жағы әр түрлі процестер
B) ) процесті және іс-әрекет
C) іс-әрекет
D) жалпылау
E) психикалық құбылысты
F) психикалық процес
G) топтастыру
90. Ойлау түрлеріне жатпайды:
A) бейнелі-әрекеттік
B) реалистік
C) дерексіз
D) ырықты
E) интуитивті
F) ырықсыз
91. Уақыттың жетіспеушілігі жағдайында қандай ойлау жүзеге асады:
A) интуитивті
B) практикалық
C ) теоретикалық
D) продуктивті
E) ырықты
H) үйреншікті
92. Ойлаудың басқа процестерден айырмашылығы:
A) уақыт
B) жалпылау сипаты
C) операциялары бар
D) шындыққа қатысы
E ) саналау деңгейі
F) формалары
93. Ойлауды қабылдаудан ажырататын көрсеткіштер:
A) таңдамалдылығы
B) әлеуметтік жағдаймен ұштасуы
C) санаға бағынуы
D) жалпыланғандығы мен жанамаланғандығы
E ) тұрақтылығы
F) нұсқауға бағытталуы
94. Төменде көрсетілген түсініктердің қайсысы ойлау операцияларына жатпайды:
A) салыстыру
B) анализ
C) синтез
D) топтастыру
E) елестету
F) абстрактілеу
G) қиялдау
95. Анализ барысында бөлінген элементтердің тұтастылығын қалыптастыратын ойлау операциясы:
A) анализ
B) нақтылау
C) синтез
D) абстрактілеу
E салыстыру
F) біріктіру
96. Жалпылау дегеніміз:
A) ойлау объектілердің ортақ қасиеттерін анықтау
B)пайымдау нәтижелерін шығару
C) ой тұжырымдарын жалпылау
D) талдаудың негізінде бір түйінге келу.
E) объект туралы жалпы түсінік қалыптастыру
F) заттардың ортақ қасиеттеріне сай анықтау
97. Ойлау түрлеріне жатпайтынын көрсетіңіз:
A) белсенді ойлау
B) көрнекі-бейнелі ойлау
C) теоретикалық ойлау
D) көрнекі-әрекеттік ойлау
E) практикалық ойлау
F) ырықты ойлау
98. Ойлау процесінің басты ерекшелігі:
A) түрлі заңдылықтарды ашу
B) сезімталдығы
C) әлеуметтік жағдаймен ұштасуы
D) импульстерді қабылдау
E) ақпараттарды сақтау
F) сананы бағыттау
G) бейсаналылық
99. Ойлау дегеніміз:
A) субъективті пікір
B) объективті шындық қорытындысы
C) болжам
D) түрлі теориялық талдаулар
E) жаттанды догма
F) Әлеуметтік жағдаймен ұштасқан, тілмен тығыз байланысты процесс
100. Пікір дегеніміз:
A) бір нәрсе жөнінде мақұлдау, не теріске шығару
B) заттық жалпы, мәнді ќасиеті
C ) бірнеше пікірден жаңа пікір шығару
D) құбылыстың жеке элементтерін тану
E) бірнеше ұғым нәтижесінде қалыптасатын ойлау
F) ойлаудың басты операциясы
G) ойлаудың түрлерінің бірі
101. Қиял – бұл:
A) Психикалық процестерде бар заттардық бейнесі
B) Құбылыстардың қайта өңделу жолын елестету
C) Өткен тәжірибенің негізінде елестету
D) Заттар мен құбылыстарды қайта жаңғырту
E) Құбылыстарды жеке қасиеттері арқылы бейнелеу
F) Құбылыстарды жалпылай бейнелеу
G) Биологиялық ерекшеліктермен байланысты
H) Туа берілетін қасиет
102. Арман – бұл:
A) Қиялмен құрылған ойша елес
B) Шығармашылық іс-әрекетке кірмеген процесс
C) Тілек, қалау
D) Жаңа бейнені құру
E) Ойлау мен қиялдың арақатынасы
F) Ерік-жігер
G) Қажеттілік
H) Нышан
103. Қиялдың жасалу жолдары
A) Аглютинация
B) Схематизация
C) Акцентировка
D) Апперцепция
E) Адаптация
F) Стереотипизация
G) Галлюцинация
H) Аглютинация
104. Қиялдың бір түрі аглютинация көрінетін ертегілердегі кейіпкерлер
A) Кентавр
B) Адам-амфибия
C) Свинкс
D) Жалмауыз кемпір
E) Қызыл телпек
F) Сиқырлы таяқша
G) Тазша бала
H) Алдар көсе
105. Актив қиялдың түрлері
A) Арман
B) Қайта өңдеу
C) Шығармашылық қиял
D) Түс
E) Елес
F) Нақтылау
G) Фантазия
H) Халық ауыз әдебиеті
106. Қиялды зерттеген ғалымдар -
A) Т. Рибо
B) Г. Уоллес
C) Г.С. Альтилуллер
D) А. Адлер
E) Э. Эриксон
F) Э. Фромм
G) К. Хорни
H) Дж. Келли
107. Эмоция дегеніміз -
A) ішкі уайымдау
B) физиологиялық белсенділік
C) бақыланатын эмоциялар кешені
D) адамның дыбыссыз сөйлеу іс-әрекетінің ерекше түрі
E) жоспардың болуы
F) нәтижені тіркеп отыру
G) бақыланатын құбылыс туралы болжам құру
H) инстинктілі іс-әрекет
108. Р.М. Грановскаяның эмоциялық құбылыстарды бөлуі:
A) аффект
B) көңіл-күй
C) стресс
D) сөйлеу іс-әрекеті
E) қабылдау
F) мінез
G) құбылыс
H) инстинкт
109. Жоғары сезімдер:
A) ақыл-ой
B) эстетикалық
C) адамгершілік
D) мінез-құлық
E) тұрақтылық
F) тұтастылық
G) шоғырлану
H) белсенділігі
110. Төмендегі психикалық күйлердің қайсысы тұрақты болып табылмайды:
A) аффект
B) стресс
C) эмоция
D) көңіл-күй
E) құштарлық
F) талпыну
G) қабылдау
H) қажеттілік
111. Эмоциялық сфераға жататындар:
A) аффектілер
B) көңіл-күйлер
C) күйзелістер
D) қиял
E) қабылдау
F) мінез
G) сөйлеу
H) қабілет
112. Аффект дегеніміз -
A) өте күшті эмоциялық күй
B) тез пайда болады эмоциялық күй
C) бұрқ етіп өтетін қысқа мерзімді эмоциялық күй
D) танымдық қажеттіліктер
E) әлеуметтік күйлер
F) биологиялық эмоциялық күй
G) интеллект қабілеті
H) сезім
113. Көңіл-күй дегеніміз -
A) әлсіз эмоциялық күй
B) орташа күшті эмоциялық күй
C) мәнді тұрақтылығымен сипатталған эмоциялық күй
D) танымдық қажеттіліктер
E) өте күшті эмоциялық күй
F) тез пайда болады эмоциялық күй
G) интеллект қабілеті
H) бұрқ етіп өтетін қысқа мерзімді эмоциялық күй
114. Фрустрация дегеніміз - ... кезіндегі адамның күйі:
A) алдына қойған мақсаттарға жете алмау
B) ниеттері, жоспарлары орындалмау
C) қиыншылықтарды жеңе алмау
D) мақсатына жету
E) өте күшті эмоциялық күй
F) тез пайда болады эмоциялық күй
G) тұтас жинақтау
H) бұрқ етіп өтетін қысқа мерзімді эмоциялық күй
115. Эмоциялар келесі құбылыстарға жатпайды:
A) перцептивті
B) сенсорлы
C) интеллектуалды
D) аффективті
E) эмоциялық
F) сезімдік
G) фрустрациялық
H) көңіл-күй
116. Эмоциялар нені көрсетеді:
A) адамның көңіл-күйін
B) мақсаттарына жетуіне байланысты қанағаттануын
C) информация жеткілксіз болған жағдайда адамның күйін
D) адамның интеллектуалды деңгейін
E) органикалық сипатын
F) оқыту процесін
G) тәрбиені
H) оқыту әдісін
117. Танымдық процестерге жататындар:
A) түйсік
B) зейін
C) ойлау
D) эмоция
E) сезім
F) мінез
G) темперамент
H) қабылдау
118. Ақыл-ой сезімі:
A) қалыптасқан ойларды жинақтайды
B) тұтынушы, насихаттаушы және ұйымдастырушы қызметтерді атқарады
C) қоғамның эмоциялық жағдайларына бағыт-бағдар береді
D) эмоциялық күйін реттемейді
E) сезімдік күйлерді көрсетпейді
F) мінезге қатысты қызметтерді атқарады
G) темперамент типтері
H) қабылдау мен дарындылық
119. Эстетикалық сезімі:
A) адамдардың сұлулыққа деген сезімдерін ояту
B) әсемдікке деген сезімдерін ояту
C) табиғатқа деген сезімдерін ояту
D) эмоциялық күйін реттемейді
E) қалыптасқан ойларды жинақтайды
F) мінезге қатысты қызметтерді атқарады
G) тұтынушы, насихаттаушы және ұйымдастырушы қызметтерді атқарады
H) қоғамның эмоциялық жағдайларына бағыт-бағдар береді
120. Адамгершілік сезімі:
A) демократия және гуманистік, гуманитарлық үстемдік ететін қоғамдағы адамгершілік сезімдер
B) борыш сезімі
C) әр адамның өз халқы алдындағы азаматтық қасиеттерін құрмет тұтуы
D) табиғатқа деген сезімдерін ояту
E) қалыптасқан ойларды жинақтайды
F) мінезге қатысты қызметтерді атқарады
G) тұтынушы, насихаттаушы және ұйымдастырушы қызметтерді атқарады
H) қоғамның эмоциялық жағдайларына бағыт-бағдар береді
121. Сезімнің түрлері:
A) махаббат
B) патриотизм
C) ұят
D) анализ
E) синтез
F) аналогия
G) қысқа мерзімді
H) ұзақ мерзімді
122. Сезімдерді тәрбиелеу және адекватты өзгерту қай салалардың мамандарының маңызды міндетін құрайды:
A) психология
B) психиатрия
C) психокоррекция
D) философия
E) әлеуметтану
F) саясаттану
G) экономика
H) медицина
123. Төменде көрсетілгендердің қайсысы еріктік қасиеттерге жатады:
A) табандылық
B) қайсарлық
C) батылдық
D) интеллект
E) адамгершілік
F) эмоция
G) мейірімілік
H) қиялдау
124. Ерік дегеніміз:
A) саналы
B) мақсатқа бағытталған
C) психиканың бір жағы
D) бейсаналы
E) кедергі
F) ойша әрекет
G) мүмкіндік
H) процесс
125. Абулия дегеніміз -
A) адамның өз әрекетін реттей алмауы
B) әрекетті орындауға деген қабілетсіздік
C) еріктің бұзылуы
D) ерік құбылысы
E) көңіл-күй
F) мазасыздану сезімнің болуы
G) жағдайға бейімделу
H) өзін-өзі реттеуі
126. Адамның еріктік қасиеттері:
A) еріктік әрекеттің түрткісі
B) шешім қабылдау
C) қабылданған шешімді орындау
D) жоспар құру
E) саналы
F) әлсіздік
G) мотивтердің күресі
H) қарама-қарсылық
127. Ерік қасиеттері:
A) табандылық
B) өзін-өзі басқару
C) әрекеттер мен шешімдердің саналы түрде жүруі
D) енжарлық
E) шешім қабылдай алмау
F) еріксіздік
G) бейімділік
H) тұрақсыздық
128. Еріктік әрекет дегеніміз-
A) мақсатқа жетудің құралдары мен әрекеттің мақсатын алдын ала есептеу
B) қандай да бір кедергілерді жеңу
C) қандай жолмен және қандай тәсілмен әрекет жасау
D) шешім қабылдай алмау
E) ішкі кедергі
F) сыртқы кедергі
G) табандылық
H) жұмыстың қиындығы
129. Темперамент түрлерін көрсетіңіз
A). холерик
B) мелонхолик
C )сангвиник
D) қабілет
E) нышан
F) қиял
G ) мінез -құлық
H) ес
130. Темперамент дегеніміз -
A). Темперамент- туа пайда болатын қасиет
B). Темперамент- адамның жалпы қозғалысынан да, психиканың кұші мен тереңдігінен де жақсы байқалып отырады
C). Темперамент – ағзаның физиологиялық өзгешеліктерімен, әсіресе жоғарғы жүйке қызметінің тума қасиеттерімен шарттас психикалық құбылыс.
E). Темперамент- жүре пайда болатын психикалық процесс.
D). Темперамент- адамның миында жанама бейнеленетін процесс
F). Темперамент-адамның өзін-өзі және қоршаған әлеміне субъективті қарым-қатынасын бейнелеу үшін қызмет етеді.
G). Темперамент- қоғамдық еңбек процесінде пайда болып қалыптасады.
H).Темперамент –адамның өз мінез-құлқын меңгере алу қабілеті.
131. Адамның мінез бітістеріне не жатады
A).Адамның өз-өзіне қатынасын білдіретін мінез сипаттары
B) Адамның өз-өзін меңгере алу қабілеті
C) .адамның өз ісіне, еңбегіне қатынасын білдіретін мінез бітістері
D). әдет.
E). мінез
F). ойлау
G). еріктік сапалар
H). дүниетаным
132. Холерик типіне жататын қасиеттерді атаңыз
A).Шапшаңдық
B) . Белсенді
C) .Ұстамсыз
D). Сылбыр
E). Тұйық
F). Ұстамдылық
G).Сезімтал
H). сабырлы
133. Мінездің түрлеріне не жатады
A).Мақсатқа талпынғыштық
B) . шыдамдылық
C) . қыңырлық
D). дарындылық
E). қабілет
F) ойлау
G). қиял
H). эмоция
134. Тұқымқуалаушылық механизмдердің адамның мінез-құлқына әсер етуін зерттейтін пән
А).генетикалық психология.
В). генетика
С). биология
D). психотерапия
Е). әлеуметтік психология
F). психология
G). психодиагностика
H). жалпы психология
135. Адамды бір-бірінен ажыратып тұратын психикалық қасиеттерге жататындар:
A). темпера мент
B). қабілет
C). мінез
D). ерік
E )ойлау.
F).эмоция
G).сезім
H). мақсат
136. А.Е.Личко бойынша мінез типологиясна жататын типтерді табыңыз:
A). Шизойд
B) . Истериоид
C) . Гипертимді
D). Ойшыл
E). Эмотивті
F). Педант
G).Уайымшыл
H).Демонстративті
137. И.И.Павлов қандай сигнал жүйесінің басым екендігіне қарай адам мінезінің типтерін көрсет кен:
A). Ойшыл
B). Көркем
C) . Орташа
D). Конформды
E). Қозғыш
F). Циклойдты
G).Тұрақсыз
H).дистимді
138. Мінездің еңбекке байланысты қасиеттері:
A). Адалдық
B) . еңбексүйгіштік
C) .жалқаулық
D). асқақтық
E). қайырымдылық
F). ұқыптылық
G).талапқойғыштық
H). селқостық
139. Тұлғаның индивидуалды қасиеттеріне не жатады:
A). Темперамент
B) . мінез
C) . қабілет
D). эмоция және сезім
E). қабылдау және ойлау
F). елес, қиял
G). мотивация
H). іс-әрекет
140. Психология ғылымында мінездің қасиеттерінің топтасуы мынандай:
A). Мінездің еңбекке байланысты қасиеттері
B).Ұжымға, адамға қатысты қасиеттер
C) . өзінің-өзіне қатынасы
D). мінездің тұрақты қасиеттері
E). бейімделгіш қасиеттері
F). эмоционалды қасиеттері
G). жануарларға қатысты қасиететрі
H) балаларға қатысты қасиеттері
141. Арнайы қабілеттерге не жатады.
A). математика
B ). музыка
C ). Әдебиет
D). есте сақтау
E). ойлау мен сөйлеу
F). шығармашылық
G).оқу
H) . тәрбие
142. Талант дегеніміз не?
A). талант әрекет негізінде айқындалады
B) . талант-бұл қабілеттің белгілі бір үйлесімділігі
C) . жекелеген айырушы қабілетті айтамыз
D). бейімділік пен қабілеттің дамуы
E). дарынды адамдардың дербес ерекшелігі
F). қабілеттің жетекші немесе көмекші қасиеттері
G).қабілет дамуының жоғарғы деңгейі
H) . дарындылықтың жоғарғы сатысы
143. Сангвиник типінің көрсеткіштері:
A). оптимист
B) .қалжыңбас
C) . сенімі мол
D). шыдамсыз
E). сылбыр
F).көңіл-күйі төмен
G). ашуланшақ
H) . белсенді
144. Мелонхолик типінің көрсеткіштері:
A) . ішкі өмірі күрделі
B) .жайбасар
C) . уайымшыл
D). ашулануы қиын
E). күйгелек
F).көңіл-күйі жоғары
G) шапшаң
H) . белсенді
145. Ежелгі грек дәрігері Гиппократ темпераментті ағзадағы сұйықтықтардың басымдылығына қарай түсіндіреді
A). қан
B) .шырын
C) . қара және сары өт
D). су
E). шырыш
F).бездер
G). қан тамырлар
H) . нерв жүйелер
146. Психология ғылымында мінездің қасиеттерінің топтасуы мынандай:
A). Мінездің еңбекке байланысты қасиеттері
B) .Ұжымға, адамға қатысты қасиеттер
C) . өзінің-өзіне қатынасы
D). мінездің тұрақты қасиеттері
E). бейімделгіш қасиеттері
F). эмоционалды қасиеттері
G). жануарларға қатысты қасиететрі
H). балаларға қатысты қасиеттері
147. И.П. Павлов адам мінезінің типтерін мынадай ұш типке бөледі –
A) ойшыл тип
B) көркем тип
C) орташа тип
D) эмоционалды тип
E) гипертимді тип
F) демонстративті тип
G) уайымшыл тип
H) психо-астеникалық тип
148. Экстравертивті тип дегеніміз –
A) достары, таныстары өте көп
B) олардан бір нәрсе сұраса соны орындайды, зейін қойып тыңдайды, бірақ жеңілтек
C) көңілді уақыт өткізуге құмар
D) ренжісе оны ішінде ұстайды, сыртқа шығармайды
E) жағыздықты сұйеді
F) жоғары сезімталдық тип
G) қозғыш, шаршағыш, қырсық
H) қөп жылап басқаларды мазасындырады

149. Интровертивті тип –
A) тұйық, қатал сенімдері мен қөзқарастары болады
B) данышпандыққа бейім
C) ұстамды, принциптері қөп, D) достары, таныстары өте көп
E) достары, таныстары өте көп
F) басқаларды қорқыту арқылы өзіне бағындырып, қыин ережелер қояды
G) ақыл-ой жұмыстарына тез шаршайды
H) ерік-жігерсіз
150. Мінездің түрлеріне не жатады
A).Мақсатқа талпынғыштық
B). шыдамдылық
C) . қыңырлық
D). дарындылық
E). қабілет
F) ойлау
G). қиял
H). Эмоция
Әлеуметтік психология
151. Әлеуметтік психология зерттейтін пәні:
A) Адам мен қоғам арасындағы қарым-қатынас мәселелерді
B) сананы
оқыту процесін
тәрбие процесін
ғарышкерлер психологиясын
152. Ауызша әңгімелесу арқасында қажетті мәліметтерді жинақтау:
интервью
тест өткізу
негізгі әдіске жатады
бақылау
социометрия.
153. Жеке адам қасиеттерін зерттеуге арналған жасанды жағдайларды орнату әдісі:
қалыптастырушы эксперимент
бақылау әдісі
анкета
интервью
тест әдісі.
154. Адамдардың үлкен топтарын олармен кездеспей қағаз жүзінде зерттеу әдісі:
табиғи эксперимент
эксперимент
бақылау әдісі
интервью
тест әдісі.
Сауалдама
155. Социометрия әдісін жасап шығарған ғалым-
А) Б.Скиннер
В) Г.Хаймен
С) Я.Морено
Д) В.Вундт
Е) З.Фрейд
156. Психикалық процестердің мәдени - тарихи даму концепциясының авторы -
Л.С. Выготский
С.Л. Рубинштейн
Ж. Пиаже
А.Н.Леонтьев
Б.М. Теплов
157. Психология ғылымының негізгі әдістері-
Контент-талдау
анкета
сауалнама
интервью
тест
әңгімелесу
зертханалық эксперимент
158. Әлеуметтік психологияның салалары:
A) дифференциалды психология
B) тұлға психологиясы
C) еңбек психологиясы
D) этностыстық психология
E) медициналық психология
159. Әлеуметтік психологияның салалары:
A) дифференциалды психология
B) cпорт психологиясы
C) экономикылық психология
D) жас ерекшелік психологиясы
E) отбасы психологиясы
160. Бихевиоризмнің психологияға қосқан маңызды үлесі болып саналады:
психологияда обьективті зерттеу әдісін енгізу
жануарлар мен адам психикасын теңдестіру
интроспекция әдісін негіздеу.
сананың маңызын ашу
субъективті әдістерге мән беру
санадан тыс бөліктің бар екендігін негіздеу
161. В.Вундт кезеңіне дейінгі психологияның дамуы ежелгі Грек елінде келесі елеулі есіммен байланысты:
Аристотель
Б.Г. Ананьев
В.Н. Мясищев
А.Маслоу
С.Л. Франк
У.Джеймс
162. Әлеуметтік психологияның пайда болуын мына кезеңдердің қайсысына жатқызуға болады:
А) Антикалық кезең
В) ХХ ғ. басы
С) ХІІ ғ. басы
Д) орта ғасыр
Е) ХІХ ғ. Екішші жартысында
163. Әлеуметтік психологияның қарқынды дамыѓан кезеңі:
А) ХХ ғ. 50-60 жж
В) ХХ ғ. 10-20жж
С) ХХ ғ. 70-80жж
Д) ХХ ғ. 90-95жж
Е) ХХ ғ. 30-40жж
164. "¦Ұжымдық рефлексология"ғылымын негізін қалауды ұсынған ғалым:
А) Бехтерев В.М
В) Челпанов Г.И
С) Блонский П.П
Д) Выготский Л.С
Е) Рейснер М.А
165. Іс-әрекеттің әлеуметтік-тарихи формаларын меңгеру – психика дамуының механизмі" деген идеяның өкіліі:
А) Бехтерев В.М
В) Челпанов Г.И
С) Блонский П.П
Д) Выготский Л.С
Е) Леонтьев А.М
166. Халықтар психологиясы әлеуметтік-психологиялық теориялардың алғашқы формасы ретінде ХІХ ғ. ортасында пайда болған мемлекетті атаңыз
А) Америкада
В) Англияда
С) Германияда
Д) Голландия
Е) Ресей
167. В.Вундт бойынша "Халықтар психологиясының" әдісіне жатпайтыны:
А) тілдерді талдау
В) мифтерді талдау
С) тестерді талдау
Д) салт-дәстұрлерді талдау
Е) өнерді талдау
168. Бұхара психологиясы әлеуметтік психологиялық теориялардың формасы ретінде ХІХ ғ. ортасында пайда болған мемлекетті белгілеңіз
А) Турцияда
А) Америкада
В) Англияда
С) Германияда
Д) Ресейде
Е) Францияда
169. С.Сигеле мен Г.Лебон қай психология саласына қатысы бар және пайда болған мемлекеті -
А) тұлға психологиясы
В) ұжым психологиясы
С) халықтар психологиясы
Д) еңбек психологиясы
Е) бұқара психологиясы
170. Әлеуметтік мінез-құлық инстинктері теориясының авторы
А) С.Сигеле
В) В.Вундт
С) Г. Лебон
Д) В. Макдаугалл
Е) В.М. Бехтерев
171. Индивидтің нақты психикалық күйлеріне санасыз, еріксіз шалдыққыштығы
А) жұқтыру
В) жатсыну
С) дүрбелең
D) сендіру
E) қысым жасау
172. Тұқымқуалаушылықтың екі тұрі туралы идеяның авторы -
А) С.Сигеле
В) В.Вундт
С) Г.Лебон
Д) Г.Тард.
E) К.Юнг
173. Әлеуметтік психологияның эксперименттік ғылымға ауысуы уақыты -
А) ХІX ғ.
В) ХХ ғ. Басы
С) ХІІІ ғ. басы
Д) XIX ғ. басы
Е) X ғ.
174. Әлеуметтік психологиядағы когнитивизм бағытының өкілін табыңыз -
А) Б.Скиннер
В) Г.Хаймен
С) С.Аш
Д) Э. Титченер
Е) Сеченов И.М.
175. Екі білімнің үйлесімсіздігін сезінгенде пайда болатын шиеленіс
А) когнитивті диссонанс
В) эмпатия
С) беттеу
Д) қарама-қайшылық
Е) бәтуаластық
176. Әртұрлі топтағы өзара әрекеті мен өзара тұсінушілігін зерттейтін сала:
А) генетикалық психология
В) дифференциалды психология
С) Патопсихология
Д) Әлеуметтік психология
Е) Жас ерекшелік психологиясы
177. Адамдардың қоғамдағы іс-әрекетінің мінез-құлық заңдылықтарын зерттейтін ғылым:
А) Әлеуметтік психология
В) дифференциалды психология
С) Этнопсихология
Д) генетикалық психология
Е) адамдардың жас ерекшеліктерін зерттеу
178. Казіргі кезде әлеуметтік психология шеңберінде мынадай мәселелер қарастырылады -
Үлкен, ірі топтардағы психологиялық-әлеуметтік жағдайлар
Сананы
Қабылдаудың бұзылыстары
іске адамның өздігінен кірісуі
Табиғатқа қатысты мәселелер
179. Әлеуметтік психологиядағы әлеуметтік тєжірибені меңгеру процесі:
А) әлеуметтену
В) интеграция
С) идентификация
Д) даму
Е) экстериоризация
180. Тұлға дамуындағы іс-әрекет рөлін қарастырылған ғалым-
А) Б.Г. Ананьев
В) А.И.Леонтьев
С) А.Маслоу
Д) А.Швейцер
Е) В.Франкл
181. Тұлғаның әлеуметтену факторлары В.Г. Крысько бойынша:
A) экономикалық фактор
B) экологиялық фактор
C) биологиялық фактор
D) микрофактор (4)
E) физикалық фактор
182. В. Г. Крысько бойынша микрофакторлаға жатадын тұлғаның әлеметтену факторлары:
A) генетикалық фактор
B) техникалық фактор
C) эмоциялық фактор
D) Жанұя және микроәлеумет
E) тұқымқуалаушылық фактор
183. В. Г. Крысько бойынша мезофакторлаға жатадын тұлғаның әлеметтену факторлары:
A) тәрбие институттары
B) діни ұйымдар
C) жапай қарым-қатынас құралдары
D) Жанұя және микроәлеумет
E) ғылыми институттары
184 . Г. Крысько бойынша макрофакторлаға жатадын тұлғаның әлеметтену факторлары:
A) тұқымқуалаушылық фактор
B) Жанұя
C) мәдениет
D) техникалық фактор
E) эмоциялық фактор
185. Әлеуметтік мінездің мынадай типтерін бөліп көрсетуге болады:
A) ашық
B) жабық
C) тұйық
D) жеңілтек
E) гармониялық /үйлесімдік/
186. Индивидтің іс-әрекетке және қарым-қатынаста пайда болатынын жұйелік әлеуметтік қасиетің жиынтығы -
А) тұлға
В) нышан
С) темперамент
Д) мотивация
Е) жекелей табиғи тіршілік иесі
187. Тұлға-бұл:
А) Өзінен-өзі қоғамдық өмір жемісі болып табылатын сананың таратушысы
В) Сүт қоректілер класына жататын биологиялық тіршілік иесі
D) Қоғамда белгілі бір жағдайға ие, белгілі бір қоғамдық роль атқаратын саналы индивид
D) Генотиптік құрылым
E) Тіршіліктің дамуының ерте сатыларында пайда болатын биологиялық эволюцияның нәтижесі

188. Бала психикасының дамуы туралы негізгі теориялардың негізін салушылар
A) А.Адлер
B) В.С. Мухина
C) Небылицын В.Д.
D) А.Ф. Лазурский
E) К.Хорни
189. Бала өзін жеке адам деп түсіне бастайтын уақыт:
A) 2 жастан 3,5 жасқа дейін
B) 5 жастан
C) 7 жастан
D) 1 жас.
E) 1,5 жас
.
190. Психологияның шетелдік ағымдары
A) Фатализм
B) Тарихи материализм
C) Гештальтпсихология
D) Фанатизм
E) Социологизм
191. Бейсаналық көрсеткіштері
A) Шындықты шығармашылықпен өзгерту
B) Түс көру кезіндегі психикалық құбылыстар
C) Әлеуметтік жағдайлар
D) Кейбір іс-әрекетке деген талпыныстар
E) Автоматтандырылған қимылдар
192. Тұлғаның үш компоненті
A)) Дүниені оның мәнді байланыстары мен қатынастарында бейнелеу
B) Мотивация
C) Белгілі бір әрекетті орындаудағы сезім
D) Әрекеттің өзі
E) Ұжымдық сана
193. Өзіндік эффектілік -
A) Қабілет
B) Белгілі бір әрекетті орындаудағы сезім
C) Нәтижесі байқалатындай өз мінез-құлқын басқару
D) Әрекеттің өзі
E) Жеке сана
194. Тұлға ретінде адамның жүріс-тұрысына не әсер етеді
A) Моралдық нормалар
B) Ойлау
C) Қиял
D) Әрекеттің
E) Жеке сана
195. Тұлға … әсерінен дамиды

A)) Қабілет
B) Қиял
C) Түйсік
D) Қабылдау
E) Әлеуметтік орта
196. Тұлғаның қасиеттері
A) Темперамент
B) Ес
C) Ойлау
D) Түйсік
E) Қабылдау
197. Тұлға бағыттылығының қасиеттері
A) Жылдамдығы
B) Көлемі
C) Әрекеттілігі
D) Тереңдігі
E) Тұтастылығы
198. Индивидтің ерекшеліктері
A) Түзу жүруге деген генетикалық қабілет
B) Түйсінбеу
C) Қабілетсіздік
D) Санасыздық
E) Инстинкт

199. Б.Г. Ананьев бойынша адам ұйымдасуының деңгейлерінің бірі
A) Еңбек
B) Тұлға
C) Өмірлік мәні
D) Бағыттылық
E) Іс-әрекет
200. Тұлғаны зерттеген кеңестік ғалым
A) С.Л. Рубинштейн
B) Э.Фромм
C) Э. ЭриксонА.Н. Леонтьев
D)А. Эйнштейн
E) И.С. Кон
201. Тұлға психологиясы дамуының кезеңдері-
A) Философиялық-әдеби
B) Шығармашылық
C) Әдеби- Шығармашылық
D) Тұрмыстық
E) Тарихи-шығармашылық
F) Практикалық
202. Тұлға психопатологиясы бағытының өкілдері-
A) Роттер
B) Личко
C) Э.Фромм
D) Келли
E) Адлер
F) Б.В. Зейгарник
203. К.К. Платонов тұлға құрылымының келесі деңгейлерін бөліп көрсетеді
A) Ойлау, қабылдау, қиял
B) Әлеуметтік шартталған ерекшеліктерді
C) Темперамент, бағыттылық, қабілет
D) Түйсік, қабілет, ес
E) Биологиялық шартталған ерекшеліктерді
F) Индивидтік қасиеттердің ерекшеліктерді

204. З. Фрейд теориясы бойынша, либидо – бұл ...
A) Тілек
B) Құмарлық
C) Талпыныс
D) Жігер
E) Құштарлық
F) Қызығу
205. А. Маслоу бойынша адамның үшін маңызды қажеттіліктері
A) Сексуалдық қажеттіліктер
B) Қорғаныс қажеттіліктері
C) Танымдық қажеттіліктер
D) Эмоциялық қажеттіліктер
E) Саяси қажеттіліктер
F) Діни қажеттіліктер
206. Психоанализ бағытының бастапқы өкілдері
A) Фрейд
B) Юнг
C) Адлер
D) Леонтьев
E) Лазурский
F) Фромм
207. Когнитивтік бағыт ... сияқты психикалық конструкциялардың себептік байланысын көрсетеді
A) Сана
B) Мотивация
C) Эмоция
D) Қайта жаңғырту
E) Ұмыту
F) Ерік
208. Тұлға психологиясындағы когнитивтік және әлеуметтік-когнитивтік бағыттың өкілдері
A) К. Хорни
B) А. Бандура
C) Дж. Роттер
D) З. Фрейд
E) А. Адлер
F) К.Юнг
209. Гуманистік психологиядағы тұлға мәселесін қарастырған ғалымдар
A) К. Роджерс
B) К. Юнг
C) А. Маслоу
D) Г.С. Салливан
E) Р.С. Немов
F) К. Хорни
210. Неофрейдизм тұлға теорияларының негізін қалаушылар
A) З. Фрейд
B) А. Адлер
C) К. Юнг
D) Г.С. Салливан
E) А. Маслоу
F) К. Роджерс
211. Тұлғаны зерттеудегі динамикалық теорияларды қандай ерекшеліктері бойынша бөлуге болады
A) Тұлға дамуындағы кезеңдік шеңбер
B) Тұлға дамуындағы өзгерістер
C) Тұлға дамуының динамикасы
D) Тұлға дамуындағы ішкі факторлар
E) Тұлға дамуындағы өзара әрекеттесу
F) Тұлға дамуындағы негізгі принциптер

212. Мінез-құлықты түсіндіру жолдары бойынша барлық тұлға теорияларын түрін анықтаңыз -
A) Психоневрологиялық
B) Социодинамикалық
C) Интеракционистік
D) Либералдық
E) Эксперименталдық
F) Практикалық

213. З. Фрейд бойынша тұлға құрылымының компоненттері-
A) Ығыстыру
B) Эго
C) Супер-эго
D) Супер-ид
E) Контр-эго
F) Контр-ид

214. Юнг бойынша адам психикасының деңгейлері -
A) Жоғары құрылымдық
B) Жеке бейсаналық
C) Ұжымдық бейсаналық
D) Топтық бейсаналық
E) Топтық шығармашылық
F) Құрылымдық бейсаналық
215. Юнг адамның өзіне және объектіге бағытталуын экстраверт және интроверт деп бөліп көрсетеді. Сонымен қатар ол жоғарыда айтылғандарға қосымша ретінде тағы қандай 3 типті бөліп көрсетеді
A) Интуитивті
B) Ойшыл
C) Енжар
D) Табанды
E) Талғампаз
F) Еңбекқор
216. А. Маслоу бойынша физиологиялық қажеттіліктерге қандай қажеттіліктерді жатқызуға болады
A) Тамаққа деген қажеттілік
B) Физиологиялық белсенділікке деген қажеттілік
C) Қарым-қатынасқа деген қажеттілік
D) Бейсаналы жетілуге деген қажеттілік
E) Қорғанысқа деген қажеттілік
F) Тәуелсіздікке деген қажеттілік
217. Тұлға дамуындағы гуманистік бағыт бойынша метақажеттілікті сипаттайтын негізгі түсініктер
A) Тұрақты даму
B) Жетістік
C) сезім
D) Сенімділік
C) Эстетикалық
E) Біліктік
F) Достық
218. Психоанализ бағытының өкілдерін анықтаңыз
A) З.Фрейд
У.Джеймс
К.Юнг
Б.Г. Ананьев
В.Н. Мясищев
А.Маслоу
С.Л. Франк
219. Психоанализда қолданылатын түсініктерді көрсетіңіз-
Стимул-реакция
Эго
Супер эго
Аяқталмаған гештальт
Қазір және осында
Рөлге кіру
Іс-әрекет
220. Психологияның зерттеу объектісі – мінез-құлық деп қарастырғандар
С.Л. Рубинштейн
Дж.Лок
Джон Уотсон
Торндайк
З.Фрейд
А.Адлер
221. Бихевиоризм бағытының өкілдері:
Джон Уотсон
А.Н. Леонтьев
Торндайк
З.Фрейд
А.Адлер
Дж.Лок
С.Л. Рубинштейн
222. Қарым қатынас келесі ұғымдармен тікелей байланысады-
Орта
Ұжым
Байланыс
Ұйым
Іс – әрекет
Тобыр
Әрекет
223. Әлдеуметтік топтың түрлерін көрсетінің
Үлкен
Шағын
Бірегей
Жалпы
Шартты
Нақты
Қоғамдық
Топ лидері болу үшін негізгі факторлар керек
Бәсекеге қабілетсіздігі
Жан-ұя құрылымы
Азаматтығы
Жынысы
Өзісін жете білуі
Жұмыс процесі өтіп жатқан жерде еркін қозғалуы
Эстетиқалық талғамы
225. Топтық тиімді жұмыс жасауына әсер ететін факторлар:
Көлемі
Эстетикалық талғамы
Ұйымшылдығы
Топ мүшелерінің сыртқы пішіні
Бірлігі
Топ мүшелерінің тегі
Физикалық формасы
226. Әлеуметтік топтардың түрлері
тікелей
Әлсіз дамыған
Референтті
жалпы
бірегей
шартты
топтық
227. Дәстүр, әдет-ғұрып, салт – бұл ... тән әлеуметтік тәртіптің реттеушісі
A) корпорация тобына
В) шағын топқа
С) ассоциация тобына
Д) ұжымға
Е) референттік топқа
F) адамдардың қаумдастықтарына
G) этностарға
228. Ұрпақтан ұрпаққа берілетін және адамдардың үлкен топтарына ортақ тәртіптің өзгешеліктері ұғымы
A) Таптауырындар
В) дәстүрлер
С) әдет-ғұрыптар
Д) топтық қағидалар
Е) мәртебе
F) рухани байлық
G) материалдық жетістіктер
229. Топтың шынайы немесе қияли қысымының нәтижесіндегі сенім немесе тәртіптің өзгеруі -
A) конформизм
В) мақұлдау
С) нұсқау
Д) таптаурын
Е) киқылжын
F) Ішкі топ қысымына индивидтің көнбістігі
G) эмпатия
230. Индивидтің басқалардың ықпалынан іс-әрекетінің тежелу, тыйылыс эффектісі
А) ингибиция
В) аффилиация
С) ұялу
Д) әлеуметтік фасилитация
Е) экзальтация
F) бөгде адамдардың қатысуында іс-әрекеттің төмендеуі
231 . «Топтық динамика» мектебін негізін салған -
А) К. Левин
В) Л.С. Выготский
С) Г. Келли
Д) Дж. Брунер
Е) бихевиоризмның бағытын қалаған
F) неміс психологі
G) орыс психологі
232. Топтық белсенділіктің стратометрикалық концепциясын ұсынған
А) А.В. Петровский
В) Л.С. Выготский
С) В.А. Ядов
Д) Д.Н. Узнадзе
Е) Ағылшын психологі
F) Ресей психологі
233. Топтық негізгі феномендері:
A) Топтық индивидке деген қысымы
B) Топтық ауыз бірлік қасиеттері
C) Топ шілік илану
D) Коллективизм
F) Топтық тұрақтылық
G) Санылы түрде топ пікірімен келісу
234. Л.И.Уманский бойынша ұжымдық параметрлер:
A) Ұжым эмоциясы
B) Ұжым қарым-қатынасы
C) Ұжым ұйымшылдығы
D) Ұжым темпераменті
E) Психологиялық коммуникативтілігі
F) Ұжымның лидерлері
G) Ұжым мақсаттары
235. Әлеуметтік топтардың түрлері
A) тікелей
B) Әлсіз дамыған
C) Референтті
D) жалпы
E) бірегей
F) шартты
G) топтық
236. Топтық негізгі феномендері:
A) Топтық индивидке деген қысымы
B) Топтық ауыз бірлік қасиеттері
C) Топ шілік илану
D) Коллективизм
E) Топтық тұрақтылық
F) Санылы түрде топ пікірімен келісу
237. Курт Левин бойынша лидерлік стилінің түрлері
Авторитарлық лидер
Саналы лидер
Ұжымдық лидер
Ресми лидер
Табиғи лидер
Топтық лидер
Демократиялық лидер
238. Формальді топты нығайта түсетін психологиялық әрекеттер:
Қабілет
Темперамент
Сыйласу
Достасу
Мінез
Икемділік
239. Ресми топқа мысал келтіріңіз
Сынып ішіндегі жақын достар тобы
Жоғарғы оқу орнының студенттері
Кездейсоқ кездесіп бір команда болған футбол ойыншылары
Жұмыс бригадасындағы қазақтар тобы
Мектеп сыныбы
Кездейсоқ кездесіп қалған құрбылар
240. Кіші (шағын) топтарды зерттеу бағыттарың белгілеңіз:
Императивті
«Топтық динамика»
Социометрикалық
Кооперациялық
Конкуренциялық
Лидерлік
Демократиялық бағыт
241. Топтық негізгі феномендері:
A) Топтық индивидке деген қысымы
B) Топтық ауыз бірлік қасиеттері
C) Топ шілік илану
D) Коллективизм
E) Топтық тұрақтылық
F) Санылы түрде топ пікірімен келісу
G) Топ пікірімен келіспеу
242. Топ аралық қарым-қатынастардағы когнитивті аймақ негізін калай бөлеміз
Әлеуметтік рөл
Әлеуметтік қатынас
Әлеуметтік бәсекелестік
Әлеуметтік идентификация
Конформизм
Коллективизм
Әлеуметтік дискриминация
Топтағы адамдар қарым-қатынасы әсіресе неден байқалады:
Тобыр арасында
Өндірістік істердегі іс-әрекеті
Іс-әрекеттегі белсенділігі
Табиғатта
Діни сектада
Дүкен шіретінде
Көршілердің арасында
244. Тұлғааралық қарым-қатынастар іс-әрекеттің қоғам ұшін құнды және тұлға ұшін маңызды сипатымен жанамаланатын топ:
А) ассоциация тобы
В) корпорация тобы
С) кооперация
Д) буынтоптың іштей бөлінгендегі бір бөлігі
Е) ұрпақтардың өсіріп, «ұлын ұяға,қызын қияға қондырған» қасиетті атауы
F) Бір мақсатқа бағыттылған мекемелерде жұмыс істейтін тобы
G) білім беру орындарында оқитын студентердің, оқушылардың тобы
245. Қаумдастық деген –
A) жеке адамдардың немесе мекеме, қогамдардың бірігуі
B) топтасу, үйлесу
C) мәдени-ағарту клубы
D) адамның тіршілік етуін анықтайтын руани жағдайлар
E) жоғары деңгейде дамыған топ
F) әлеуметтік орта
G) шіркеудің қарамағы мен бақылаундағы оқу орны
246. Қорпорациялық топ –
A) авторитарлық жетекшілікпен, тартоп мүдделерінің негізінде жабық ұйымдасқан әлеуметтік қауым қызметі
B) ұйымдаспаған адамдардың ұксас эмоционалды күйлері
C) мүшелерінің мүдде, қажеттіліктері тар аяда шектеледі
D) жаңашыл қоғам
E) діни ұйымдар
F) шағын топ
G) жоғары материалдық емес құндылықтардың жүйесі
H)
247. Тобыр деген-
A) белгілі бір мақсатпен жиналған бұқара
B) ешкімге бағынбай жазалауды сезінбейтін жағдайға ұшыраумен ерекшеленеді
C) ұйымдаспаған адамдардың ұксас эмоционалды күйлері
D) ұйымдасқан ұлкен топ
E) шағын топ
F) қаумдастық
248. Қарым – қатынасты зерттеген ғалымдар -
Л.С.Выготский
В.Н.Мясищев
А.Адлер
Э.Эриксон
С.М.Жақыпов
З.Фрейд
К.Г.Юнг
249. Қарым – қатынас дегеніміз -
Білгілі бір ұжымдардың байланысы
Адамдардың бір бірімен байланысы
Екі немесе одан да көп адамдардың қатынасы
Адамдардың бір бірімен білім алмасуы
Іс – әрекеттің пәні мен өнімділігін айырбастау
Бір адамның монологы
Қоршаған орта қатынастары
250. Қарым – қатынас түрлерін көрсетіңіз
Тікелей
Тура
Қорпоративтік
нақты
жалпы
бірегей
шартты
251. Қарым қатынас құрылымдары-
A) Коммуникативті
Интерактивті
Перцептивті
Танымдық
Материалдық
Мотивациялық
Биологиялық
Мақсаттық
252. Білгілі бір хабарды жеткізу немесе қабылдау қандай түрде жүретінін көрсетіңіз
Коммуникатор
Мәлімет
Рецепиент
Сөйлеу
Жазу
Ым – ишара
Кедергілер
Ақпарат
253. Қарым – қатынастың визуалды құралдары
Көз әлпеті
Бет әлпеті
Тері өзгерісі(қызару,терлеу)
Физикалық әсер
Паралингвистикалық
Экстралингвистикалық
Жағымды және жағымсыз иістер
Такесика
254. Э.Холл зерттеуінде адамдардың қарым- қатынасқа түсуінің арақашықтығын көрсетіңіз:
Әлеуметтік
Персоналды
Публикалық
Ресми емес
Әлсіз дамыған
Референтті
жалпы
бірегей
255. Қарым – қатынастың негізгі түрлері
Вербалды
Вербалды емес
Информативтік
Ауызша
Жазбаша
ашықтық
қашықтық
тұлғалық
256. Қарым – қатынастың қызметтері
Даму және қалыптасу
Ұйымдастырушы
Дәлелдеуші
Коммуникативті
Интерактивті
Перцептивті
Танымдық
Материалдық
257. Э.Холл зерттеуінде адамдардың қарым- қатынасқа түсуінің арақашықтығын көрсет?
A). Әлеуметтік
B). Персоналды
C). Публикалық
D). Ресми емес
E). Әлсіз дамыған
F) .Референтті
G) Жалпы
H) .бірегей
258. Стихиялы ақпаратқа жатады-
А) өсектер
В) БАҚ
С) мәдениет
Д) журналдар
Е) газеттер
F) cыбыстар
G) аяңдар
H) кітаптар
259. Мақсатқа жету жолындағы өте алмайтын қиындыќтарды туғызатын адамның күйі:
А) қайѓы
В) эйфория
С) құмарлыќ
Д) фрустрация
Е) босаңсу
F) ұлкен ірі сәтсіздіктер себебінен индивидтің ұміті ұзіліп, жоспары бұзылып, мақсатка жетудегі кедергілер
G) Киыншылықтарды жеңе алмайтын конфликтілі эмоциональды күйі
H) Жалған немесе шындық қауіптерден жаппай ұрейлену
260. Қарым-қатынас стратегияларын көрсетініз:
Ашық-жабық қарым-қатынас
Маскілі қарым-қатынас
Вербалды қарым-қатынас
Вербалды емес қарым-қатынас
Іскерлік қарым-қатынас
Монологты қарым-қатынас
Рольдік қарым-қатынас
Барлық жауаптар дұрыс
261. Топ арасында коммуникативті процесс жүзеге асу үшін керектігі
Хабар беруші
Арнайы қабілеттер
Мәлімет
Бәсекелестік
Хабар алушы
Хабады бұрмалаушы
Арнайы құжаттар
Барлық жауаптар дұрыс емес
262. Қарыс-қатынастың түрлері:
Ашық-жабық
Маскілі
Вербалды
Монологты
Вербалды емес
Формальді рөлдік
Информативті
Барлық жауаптар дұрыс
Топтық қарым-қатынасқа тән ережелерге не жатады?
Ұыймға деген көзқарасы
Мақсатқа жету
Бірлескен еңбек
Жоспарлау
Байқау
Сөйлеу формасы
Ым-шар
эмоциялар
264. Білгілі бір хабарды жеткізу немесе қабылдау қандай түрде жүреді көрсет?
A). Коммуникатор
B). Мәлімет
C). Рецепиент
D). Сөйлеу
E). Жазу
F). Ым – ишара
G) . Кедергілер
H). Ақпарат
{Семестр}=4
{Мамандыќтыњ шифры}=050905
{тестке жауап беретін адамнан к‰тілетін білім дењгейі }=ZO
265. Қарым-қатынас пен … бірлігінің дәстұрлі тұсінігі
А) сөз
В) мотив
С) іс-әрекет
Д) бейнелену
Е) ќажеттілік
F) адамның ақиқат дүниемен өзара белсенді әрекеттестігінің іс жүзіндегі көрінісі
G) Өз ісіне шебер болу
H) Адамның ішкі белсенділігінің көрінісі
266. Стихиялық ақпараттар:
А) БАЌ
В) сыбыстар
С) мєдениет
Д) журналдар
Е) газеттер
F) өсектер
G) аяндар
H) кітаптар
267. Перцепция дегеніміз-
A) адамдардың бір бірін қабылдау
B) адамдар әлеуметтік объектілерді /әлеуметтік топ және қаумдастар/ қабылдау
C) адамдар бір бірін қабылдау, түсіну, бағалау ерекшеліғі
D) адамның белгілі бір істі меңгеруге бейімделе кірісуі
E) индивидтің немесе топтың қогам жүйесіндегі орны
F) тұлғаның әлеуметтік рөлі
G) ұжымды басқарушы
H) басқа адамдарға жауапкершілікті арту
268. Әлеуметтік-психологиялық компетенттілік /құзыреттілік/
A) индивидтің тұлғааралық қатынастар жүйесінде өзін қоршаған адамдармен бірлесіп әрекет ете білу қабілеті
B) басқа адамдардың жеке тұлғалық ерекшеліктерін дұрыс айқындау
C) ) басқа адамдардың жеке эмоциялық ахуалын дұрыс айқындау
C) тұлғаның әлеуметтік қызметі
D) жетістік мотивациясының көріністері
E) индивидке белгілі бағытта жоғары нәтижелі іс-әрекеттің мүмкіншілігін камтамасыз етеді
F) ізгілік пен мейірімділік
G) жоғары деңгейде шаршау
H) ережелердің жиынтығы
ің
269. Әлеуметтік бағдар тұсінігін енгізген, кітаптың авторы және мемлекеттің өкілі-
А) С.Рубинштейн
В) Л.С.Выготский
С) Д.Н.Узнадзе
Д) А.Н.Леонтьев
Е) «Рефлексы головного мозга» атты шығарманың авторы
F) Грузин психологі
G) Француз психологі
H) «Эспериментальные основы психологии установки» атты еңбектің авторы
270. Әлеуметтік стереотип -
A) әлеуметік объектінің қарапайым /ұстіртін/ бейнесі
B) бөгде топтармен қатынасындағы негативтік бағдарлар
C) бөгде ұлттармен қатынасындағы негативтік бағдарлар
D) әлеуметтік қаумдағы басым эмпириқалық білім
E) бөгде адамдардың қатысуында іс-эрекеттің төмендеуі
F) бөгде адамдардың қатысуында іс-эрекеттің жылдамдылығы
G) индивидтің әлеуметтік орта жағдайларына ұйренуі
H) адамның жұмыс қабілетінің тоқырауға ұшырау
271. Әлеуметтік рөл –
A) тұлғаның әлеуметтік қызметі
B) мінез-құлық моделі
C) әлеуметтік мекемелердің қоятын талаптарына, әлеуметтік күтуіне сәйкес келуі
D) субъектінің дайын, пейілді болуы
E) индивидтің әлем жайында тұтастай елестету жұйесі
F) топ деңгейінің дамуына тәуелді
G) адамның белгілі бір істі меңгеруге бейімделе кірісуі
H) индивидтің немесе топтың қогам жүйесіндегі орны
272. Психологиялық эсер –
A) индивидтің немесе әлеуметтік топтың басқа адамдардың мінез-құлықтарын өзгерту процесі
B) индивидтің басқа адамдармен өзара әрекеттестік барысында түсініктерін бағалай білу және өзгерту нәтижесі
C) индивидтің немесе ілеуметтік топтың басқа адамдардың позицияларын, , бағдарларын өзгерту процесі және оның нәтижесі
D) ырықсыз кұйлерде туындайтын билеп алатын түсініктер
E) жағымсыз эмоцтялық түрі-фобиялар
F) субъектінің даын, пейілді болуы
G) адамның жағымсыз қасиеті
H) іс-әрекеттің жаңа түріне ішкі түрткі
273. М. Смит аттитюдтің үш компонетті құрылымын анықтады, олар:
A) когнитивті компонент
B) аффективті компонент
C) мінез-құлықтық /конативтік/компонент
D) тұлғалық компонент
E) логикалық компонент
F) эстетикалық компонент
G) этикалық компонент
H) натуральный компнент
274. Эгоның қорғаныс механизмдері:
A) ығыстру
B) проекция
C) орын басу
D) идентификация
E) убеждение
F) внушение
G) заражение
H) инстинкт
275. Эгоның қорғаныс механизмдері:
A) рационализация
B) сублимация
C) регрессия
D) адаптация
E) самовнушение
F) рефлексия
G) самоанализ
H) интуиция
276. К. Юнг бойынша тұлға психологиясы үш бөліктен тұрады:
A) cаналы
B) ұжымдық бейсаналылық
C) индивидуальды бейсаналылық
D) эго
E) суперэго
F) ми
G) сана
H) таламус
277. А. Адлердің негізгі ғылымға еңгізген түсініетері:
A) толымсыз сезім және компенсация
B) жетілуге құштарлық
C) өмірлік стилі
D) идентификация
E) өмірден қанағат алу
F) персонализация
G) жатсыну
H) жұқтыру
278. К. Роджерс бойынша, «мен» тұжырымдамасының дамуы үшін қажетті шарттар мыналар:
A) позитивті қабылдау
B) құндылық шарты
C) шартсыз, бағалаусыз позитивті қабылдау
D) әлеуметтік қызығушылық
E) туылу тәртібі
F) психологиялық денсаулық
G) оптимистік позиция
H) адамдарға ашық болуы
279 Маслау өзінің зерттеу жұмысын әйгілі ұлы адамдарды зерттеуден бастаған. Олар:
A) В.Штерн
B) Г.И. Челпанов
C) Авраам Линкольн
D) Томас Джеферсон
E) Франклин Рузвельт
F) Г. Эббингауз
G) Г.Т. Фехнер
H) Б.Спиноза
280. А. Маслоу қажеттіліктер иерархиясы деген схема ұсынды:
A) физиологиялық , қорғаныс қажеттілік
B) қарым-қатынас және махабатт
C) өзіндк сыйлау және өзін-өзі таныту
D) экологиялық және сексуалды қажеттілік
E) материалдык және рухани кажеттілік
F) демалу және эмоциональды қажеттілік
G) ақпаратық қажеттілік
H) экономикалық және табиғы қажеттілік
281. Э. Фромм адамның бес негізгі экзистанциалды қажеттілігін бөліп көрсетеді -
A) байланысты орнату және өзін-өзі жеңу қажеттіліктер
B) туған-туысқа деген және ұқсастық қажеттіліктер
C) көзқарастар жүйесі және берілу қажеттілігіD) өнер қажеттілігі
E) қымыл қажеттілігі
F) ұйықу қажеттілігі
G) қызығушылық қажеттілігі
H) қарым-қатынас қажеттілігі
282. Әлеуметтік бағдарлау дегеніміз –
A) cубъектінің дайын, пейілді болуы
B) белгілі бір объектінің пайда болуын күн ілгері білген кезінде пайда болады
C) Г. Олпорт бойынша алдыңғы тәжрибе негізіндегі
D) әуестену
E) әсер
F) бақылау
G) бағыттылық
H) бақталастық
283. Г. Олпорт аттитюдке мынадай анықтаманы бөліп ашып түсіндірді:
A) қатынас
B) қажеттілік
C) тұлғаның кұндылықтары
D) адамның дуниетанымы
E) сана мен жүйке жүйесінің белгілі бір қалпы
F) реакцияға дайын екендігін білдіруші
G) іс-әрекетке динамикалық және бағыттаушы ретінде әсер етуші
H) адамның ішкі позициясы
284. Аттитюдтің мынадай қызметін көрсетуге болады:
A) реттеуші қызметі
B) меңгеру қызметі
C) анықтаушы қызметі
D) басқару қызметі
E) бейімдеушілік қызметі
F) білім қызметі
G) қорғаным қызметі
H) бақлау қызметі
285. Адамдар адамның ішкі диспозициясына немесе сыртқы жағдайларға іс-әрекетінің себебін қосып жаза ма, олардың басқалардың қылығын қалай түсіндіретін теориясы
А) атрибуция теориясы
В) Мен-концепциясы
С) фрустрация-агрессия теориясы
Д) өріс теориясы
Е) психикалық шеттелудің шеткі формасы
F) индивидке немесе әлеуметтік топқа тікелей қабылданбайтын ерекшеліктерді жабыстыру
G) бейнені таптаурынды қалыптастыруды аяқтау
H) оянулар мен қызығушылықтардың әлсіреу
286. Идентификация дегеніміз –
A) әлеуметтік психологияда субъектіні белгілі әлеуметтік топпен теңестру /әлеуметтік теңестру/
B) бір нәрсемен, береумен ұқсастру, теңестру
C) өзін басқаның орнына қою, оның жеке бастық мағыналарын игеруі
D) бір нәрсенің негізгі сипатын абстракты елсcтету
E) адам мінез-құлқының ерекшелігі
F) бір нәрсене іштей сезу
G) ішкі түйсік
H) қалпына келтіру, толықтыру
287. Эмпатия дегеніміз –
A) әлеуметтік психологияда субъектіні белгілі әлеуметтік топпен теңестру /әлеуметтік теңестру/
B) бір нәрсемен, береумен ұқсастру, теңестру
C) өзін басқаның орнына қою, оның жеке бастық мағыналарын игеруі
D) адамның басқа адамды қабылдауының тағы бір тәсілі
E) ол арқылы адам басқа адамның жағдайын рационалды түрде емес, эмоционалды түрде түсінеді
F) адамның басқа адамды эмоционалды түрде қабылдауы, оның ішкі жай-күйін түсініуі
G) ішкі түйсік
H) ішкі түйсік
288. Эмпатия дамудың 3 деңгейн былайша көрсетуге болады:
A) төменгі
B) орташа
C) жоғары
D) бірқалыпты
E) интенсивті
F) тиімді
G) позитивті
H) негативті
289. Рефлексия дегеніміз –
A) әлеуметтік психологияда субъектіні белгілі әлеуметтік топпен теңестру /әлеуметтік теңестру/
B) адамның басқа адамды эмоционалды түрде қабылдауы, оның ішкі жай-күйін түсініуі
C) ол арқылы адам басқа адамның жағдайын рационалды түрде емес, эмоционалды түрде түсінеді
D) бір нәрсенің негізгі сипатын абстракты елсcтету
E) адамның ерекшеліктерін логикалы түрде талдап, ол туралы және оның жүріс-тұрысы туралы белгілі бір қорытындыға келу
F) соның негізінде өзара әрекеттесудің жеке жағдайларына қорытынды жасау болп табылады
G) субъктінің психикалық акты мен күйлерді өзінше талдау және тану процесі
H) адам мінез-құлқының ерекшелігі
290. Адамдарды қабылдау мен оларды дұрыс бағалауға кедергі жасайтын факторлар:
A) адамды қабылдаудан және бағалаудан бұрын қалыптасқан ойлар, көзқарастар, бағдарлар
B) қалыптасқан стереотиптер
C) тұлға туралы тез қорытынды жасауға ұмтылу
D) ұжым
E) қарым-қатынас
F) әлеуметтік орта
G) жалқаулық
H) еріқсіздік
291. Қабылдаудың эффектілері -
A) «ореол» эффектісі
B) «алғашқы» эффект
C) «соңғы» ақпарат
D) «плацебо» эффектісі
C) «бумеранг» эффектісі
E) « тыйылыс» эффектісі
F) Зейгарник эффектісі
G) Пирамида эффектісі
H) «шет» эффектісі
292. Репрезентативті жүйенің түрлері:
A) визуалды адам
B) аудиалды адам
C) кинестетикалық адам
D) белсенді адам
E) ерікті адам
F) жомарт адам
G) сараң адам
H) өсекшіл адам
293. Екі топ нақты тапсырма орындады. Бірінші топ жетекші ер азамат болса, екішісінде әйел жетекшілік атқарды. Тапсырма орындалғанан кейін, бақылаушылар топ жұмысын бағалады. Олардың көпшілігі ер кісі бастаған топ өз жетістігі үшін басшысына міндетті болса, ал әйел басшылық еткен топ жетістігіне жағдайлар мен жолу болушылық сеп болды деп шешті. Бұл жерде әлеуметтік психологиялық феномен байқалады. Анықтаңыз –
A) Аттракция
B) Каузалды /себепті/ атрибуция
C) эмпатия
D) идентификация
E) көпшіліктін ортасында қалыптасқан ой-пікірлерді қолдау
F) танымдық жандандыру
G) ересек индивидте балалық мінез құлықтын сақталуы
H) адамдардың мінез-құлық себептерінің тұрақты түсінігі
294. Кейбір адамдар жоғары деңгейде сендріруге /иландру/ қарсы тұра алады. Ондай адамға жататындар –
A) өзін сенімді және еркін сезінетіндер
B) өзін бұл мәселеде маман ретінде көрмейтіндер
C) өзіне қарағанда суггестор жоғары әлеуметтік мәртебеге ие деп санайтындар
D) өзін-өзі бағалауы төмен адамдар
E) қажып, шаршауды сезінетіндер
F) қәсіби құзіреттілігі дамыған тұлғалар
G) адам психикасының саналылығы, сыншылдығы жоғары болған жағдайларда
H) индивидтің психикалық сферасына оның еркінен тыс еңгзу
295. .Адамдарға қалыпты, алдын ала талдаусыз қайталанатын жағдайларға көмектесетін психллогиялық механизм
A) Cтереотипизация
B)идентификацияC) Әзіл түсіне білу
D) адамдардың қайғысына куанышына ортақ болатын
E) қайырымдылық көрсететін
F) қажып, шаршауды сезінетіндер
G) әлеуметтік объектінің тұрақты, қарапайым /ұстіртін/ бейнесі
H) бөгде топтармен қатынасындағы негативтік бағдарлар
296. Адамдардың өзгелерді қабылдауда оның қандай да бір жағымсыз қасиеттерін елеумеуде қолданатын механизмі
A) Перцептивті қорғаныс
B) Стереотипизация
C) психикаға зақым келтіретін әсерлердің өзін-өзі қорғау механизмі
D) өзін-өзі басу, кері әсерлерден шығу
E) индивидтің жағымсыз уақиғаны қатты қайғыруы
F) тұрақсыз эмоционалды күй
G) эмпатия
H) шындықты саналы тұрде бүрмалау
297. Этностық стереотиптер –
A) этностық өкілдеріне тән моральдық біршама орнықты түсініктер
B) ұлт өкілдеріне қатысты іс-қымыл жөнінде ңұсқамалар да болуы мүмкін
C) этностық өкілдеріне тәнақыл-ой, дене күші қасиеттері туралы біршама орнықты түсініктер
D) индивидтің жағымсыз уақиғаны қатты қайғыруы
E) шындықты саналы тұрде бүрмалау
F) Перцептивті қорғаныс
G) өзін-өзі басу, кері әсерлерден шығу
H) психикаға зақым келтіретін әсерлердің өзін-өзі қорғау механизмі
298. .Конфликт /дау-дамай/ дегеніміз –
A) ішкі топқа индивидтің көнбістігі
B) субъктілердің өзара қарама-қарсы мақсаттары, мүдделері, өмірлік үстанымдарының қақтығыстары
C) индивидтердің өзара қызығушылықтарының қарама-қайшылығы
D) тұлғалардың өзара құндылықтарының қарама-қайшылығы
E) жабарақат, жағымды мамыражай күй
F) индивидтін әлеуметтік рөлдерді атқару нормаларына қатысты күтүлер
G) өзгелердің өзінен артықшылығын көре алмайтын қызғаныштық сезім
H) әдеп санаты
299. Этностық конфликт/дау-дамай/ дегеніміз
A) топаралық дау-дамайдың түрі
B) этностық белгілермен, қызығушылықтармен топтардың қарама-қарсы топтарға бөлінуі
C) этноцентризмнің өсуімен қүшейеді
D) өзгермейтін құбылыс
E) жабарақат, жағымды мамыражай күй
F) этностық дүниетаным көзқарастарының кемелденуін білдіретін ұғым
G) топаралық қарым-қатынас
H) адамдарды біріктіретін жайт
300. Адамдардың басқа адамдармен жақсы қарым-қатынасын сақтаудағы, нығайтудағы қажеттіліктеріА) аффилиацияВ) топтық психотерапияС) ассоциация D) қарым-қатынасЕ) адамдардың басқа адамдардың қоғамында болуға умтылуі
F) жалғыздық, жатсырау
G) адамның позитивтік эмоцияны қажетсіну
H) қоғамнан алшақ болу
Сұрақ Тақырып Курс Семестр Қиындық деңгейі Дұрыс жауаптар (A, B, C, D, E)
1. 1 2,3 3, 5 1 A,B,C
2. 1 2,3 3,5 2 A,B,C
3. 1 2,3 3, 5 1 A,B,C
4. 1 2,3 3,5 2 A,B,C
5. 1 2,3 3, 5 2 A,B,C
6. 1 2,3 3,5 1 A,B,C
7. 1 2,3 3,5 2 A,B,C
8. 1 2,3 3,5 1 A,B,C
9. 1 2,3 3,5 1 A,B,C
10. 1 2,3 3, 5 1 A,B,C
11. 1 2,3 3,5 3 A,B,C
12. 1 2,3 3, 5 1 A,B, C
13. 1 2,3 3,5 2 E,F,G
14. 1 2,3 3,5 2 A,B,C.
15 1 2,3 3,5 2 A,B,C
16 1 2,3 3,5 2 A,B,C
17 1 2,3 3,5 2 A,B,C
18 1 2,3 3,5 2 A, G,H
19 1 2,3 3,5 1 A,B,F
20 1 2,3 3,5 2 A, E, G
21 1 2,3 3,5 3 A,D,G
22 1 2,3 3,5 2 A,E, G
23 1 2,3 3,5 3 A,B,C
24 1 2,3 3,5 1 A, E,F
25 1 2,3 3,5 2 A,B,C
26 1 2,3 3,5 2 A,B,C
27 1 2,3 3,5 1 A.B,C
28 1 2,3 3,5 2 A,B,C
29 2 2,3 3,5 3 C, E,F
30 2 2,3 3,5 3 B,E,G
31 2 2,3 3,5 3 A,D,F
32 2 2,3 3,5 2 A,C,D
33 2 2,3 3,5 2 A,C,E
34 2 2,3 3,5 3 E,G,H
35 2 2,3 3,5 2 A,C,E
36 2 2,3 3,5 2 D,F,G
37 2 2,3 3,5 2 A,C,D
38 2 2,3 3,5 2 B,E,G
39 2 2,3 3,5 2 A,E,G
40 2 2,3 3,5 3 D,G,H
41 2 2,3 3,5 2 A,B,F
42 2 2,3 3,5 3 B,D,F
43 2 2,3 3,5 2 C,E,H
44 2 2,3 3,5 3 B,D,F
45 2 2,3 3,5 2 B,D,H
46 2 2,3 3,5 3 A,C,G
47 2 2,3 3,5 2 B,D,H
48 2 2,3 3,5 3 B,E,G
49 2 2,3 3,5 3 B,E,H
50 2 2,3 3,5 2 B,E,G
51 2 2,3 3,5 2 A,D,F
52 2 2,3 3,5 3 C,E,H
53 2 2,3 3,5 3 A,C,D
54 2 2,3 3,5 2 A,E,G
55 2 2,3 3,5 2 A,C,F
56 2 2,3 3,5 3 B,D,G
57 2 2,3 3,5 3 A,C,F
58 2 2,3 3,5 2 B,E,H
59 2 2,3 3,5 2 A,B,E
60 2 2,3 3,5 3 A,D,E
61 2 2,3 3,5 1 B,C,E
62 2 2,3 3,5 2 A,C,B
63 2 2,3 3,5 1 A,C,D
64 2 2,3 3,5 1 D,E,G
65 2 2,3 3,5 1 D, F, H
66 3 2,3 3,5 2 A,F,H
67 3 2,3 3,5 3 E,G,H
68 3 2,3 3,5 2 B,F,H
69 3 2,3 3,5 2 E,G,H
70 3 2,3 3,5 2 D,G,H
71 3 2,3 3,5 2 D,G,H
72 3 2,3 3,5 2 E,G,H
73 3 2,3 ,3,5 2 D,F,H
74 3 2,3 3,5 3 C,G,H
75 3 2,3 3,5 3 E,G,H
76 3 2,3 3,5 2 E,G,H
77 3 2,3 3,5 1 E,G,H
78 3 2,3 3,5 2 A,G,H
79 4 2,3 3,5 2 A,G,H
80 4 2,3 3,5 2 B,E,G
81 4 2,3 3,5 2 B,F,H
82 4 2,3 3,5 1 A,B,C
83 4 2,3 3,5 1 E,F,G
84 4 2,3 3,5 1 D,G,H
85 4 2,3 3,5 2 B,F,H
86 4 2,3 3,5 1 D,G,H
87 4 2,3 3,5 2 A,F,H
88 4 2,3 3,5 3 C,F,H
89 4 2,3 3,5 2 B,G,D
90 4 2,3 3,5 3 D,F,H
91 4 2,3 3,5 3 A,B,F
92 4 2,3 3,5 2 C,F,H
93 4 2,3 3,5 2 B,D,G
94 4 2,3 3,5 3 B,E,G
95 4 2,3 3,5 1 C,F,H
96 4 2,3 3,5 3 A,F,H
97 4 2,3 3,5 1 A,F,H
98 4 2,3 3,5 1 A,C,F
99 4 2,3 3,5 3 B,F,H
100 4 2,3 3,5 3 A,E,H
101 4 2,3 3,5 3 A,B,C
102 4 2,3 3 3 A,B,C
103 4 2,3 3,5 1 A,B,C
104 4 2,3 3,5 1 A,B,C
105 4 2,3 3,5 1 A,B,C
106 5 2,3 3,5 1 A,B,C
107 5 2,3 3,5 3 A,B,C
108 5 2,3 3,5 3 A,B,C
109 5 2,3 3,5 1 A,B,C
110 5 2,3 3,5 1 A,B,C
111 5 2,3 3,5 1 A,B,C
112 5 2,3 3,5 3 A,B,C
113 5 2,3 3,5 3 A,B,C
114 5 2,3 3,5 3 A,B,C
115 5 2,3 3,5 1 A,B,C
116 5 2,3 3,5 1 A,B,C
117 5 2,3 3,5 3 A,B,C
118 5 2,3 3,5 1 A,B,C
119 5 2,3 3,5 1 A,B,C
120 6 2,3 3,5 1 A,B,C
121 6 2,3 3,5 1 A,B,C
122 6 2,3 3,5 3 A,B,C
123 6 2,3 3,5 3 A,B,C
124 6 2,3 3,5 3 A,B,C
125 6 2,3 3,5 3 A,B,C
126 6 2,3 3,5 3 A,B,C
127 6 2,3 3,5 1 A,B,C
128 6 2,3 3,5 3 A,B,C
129 6 2,3 3,5 3 A,B,C
130 6 2,3 3,5 1 A,B,C
131 6 2,3 3,5 3 A,B,C
132 6 2,3 3,5 1 A,B,C
133 6 2,3 3,5 3 A,B,C
134 6 2,3 3,5 1 A,B,C
135 6 2,3 3,5 1 A,B,C
136 6 2,3 3,5 3 A,B,C
137 6 2,3 3,3 2 A,B,C
138 6 2,3 3,5 3 A,B,C
139 6 2,3 3,5 3 A,B,C
140 6 2,3 3,5 1 A,B,C
142 6 2,3 3,5 1 A,B,C
143 6 2,3 3,5 1 A,B,C
144 6 2,3 3,5 1 A,B,C
145 6 2,3 3,5 1 A,B,C
146 6 2,3 3,5 1 A,B,C
147 6 2,3 3,5 1 A,B,C
148 6 2,3 3,5 3 A,B,C
149 6 2,3 3,5 3 A,B,C
150 6 2,3 3,5 3 A,B,C
151 1 2,3 3,5 2 A,B,C
152 1 2,3 3,5 1 A,G,H
153 1 2,3 3,5 1 A,F,H
154 1 2,3 3,5 1 A,F,H
155 1 2,3 3,5 2 C,D,E,
156 1 2,3 3,5 2 A, E,F
157 1 2,3 3,5 2 A, D,G
158 1 2,3 3,5 1 D, E,F
159 1 2,3 3,5 1 E,F,G
160 1 2,3 3,5 3 A,C,D
161 1 2,3 3,5 2 A,B,C
162 1 2,3 3,5 1 E,F,G
163 1 2,3 3,5 1 A,F,G
164 1 2,3 3,5 1 A,F,G
165 1 2,3 3,5 1 D,F,G
166 1 2,3 3,5 1 C,D,G
167 1 2,3 3,5 1 C,F,G
168 1 2,3 3,5 1 E,F,H
169 1 2,3 3,5 1 E,F,H
170 1 2,3 3,5 1 D,F,H
171 1 2,3 3,5 2 A,F,G
172 1 2,3 3,5 2 D,F,H
173 1 2,3 3,5 1 B,E.G
174 1 2,3 3,5 1 C,G,H
175 1 2,3 3,5 2 A,F,G
176 1 2,3 3,5 2 D,F,G
177 1 2,3 3,5 2 A,F,G
178 1 2,3 3,5 2 A,B,C
179 2 2,3 3,5 2 A,F,H
180 2 2,3 3,5 1 B,D,G
181 2 2,3 3,5 1 D,E,F
182 2 2,3 3,5 1 D,E,F
183 2 2,3 3,5 1 A,B,C
184 2 2,3 3,5 1 A,B,C
185 2 2,3 3,5 2 E,G,F
186 2 2,3 3,5 2 A,G,H
187 2 2,3 3,5 3 A,B,C
188 2 2,3 3,5 1 A,B,C
189 2 2,3 3,5 1 A,B,C
190 2 2,3 3,5 1 A,B,C
191 2 2,3 3,5 2 A,B,C
192 2 2,3 3,5 2 A,B,C
193 2 2,3 3,5 3 A,B,C
194 2 2,3 3,5 3 A,B,C
195 2 2,3 3,5 2 A,B,C
196 2 2,3 3,5 2 A,B,C
197 2 2,3 3,5 3 A,B,C
198 2 2,3 3,5 2 A,B,C
199 2 2,3 3,5 2 A,B,C
200 2 2,3 3,5 1 A,B,C
201 2 2,3 3,5
3,5 2 A,B,C
202 2 2,3 3,5 1 A,B,C
203 2 2,3 3,5 2 A,B,C
204 3 2,3 3,5 1 A,B,C
205 3 2,3 3,5 2 A,B,C
206 3 2,3 3,5 1 A,B,C
207 3 2,3 3,5 2 A,B,C
208 3 2,3 3,5 1 A,B,C
209 3 2,3 3,5 1 A,B,C
210 3 2,3 3,5 1 A,B,C
211 3 2,3 3,5 3 A,B,C
212 3 2,3 3,5 1 A,B,C
213 3 2,3 3,5 2 A,B,C
214 3 2,3 3,5 2 A,B,C
215 3 2,3 3,5 2 A,B,C
216 3 2,3 3,5 2 A,B,C
217 3 2,3 3,5 2 A,B,C
218 3 2,3 3,5 1 A,B,C
219 3 2,3 3,5 1 A,B,C
220 3 2,3 3,5 2 A,C,D
221 3 2,3 2,5 2 A,B,C
222 4 2,3 3,5 2 A,B,C
223 4 2,3 3,5 2 A,B,C
224 4 2,3 3,5 2 D,E,F
225 4 2,3 3,5 2 B,C,E
226 4 2,3 3,5 2 A,B,C
227 4 2,3 3,5 2 A,F,G
228 4 2,3 3,5 2 A,F,G
229 4 2,3 3,5 2 A,F,G
230 4 2,3 3,5 3 A,F,H
231 4 2,3 3,5 2 A,F,H
232 4 2,3 3,5 1 A,F,G
233 4 2,3 3,5 3 A,B,H
234 4 2,3 3,5 3 C,E,H
235 4 2,3 3,5 3 A,B,C
236 4 2,3 3,5 3 A,B,H
237 4 2,3 3,5 3 A,G,H
238 4 2,3 3,5 3 A,C,D
239 4 2,3 3,5 3 B,E,F
240 4 2,3 3,5 3 B,C,D
241 4 2,3 3,5 3 A,B,H
242 4 2,3 3,5 3 A,C,E
243 4 2,3 3,5 3 A,B,C
244 4 2,3 3,5 3 D,F,G
245 4 2,3 3,5 3 A,B,C
246 4 2,3 3,5 3 A,B,C
247 4 2,3 3,5 3 A,B,C
248 5 2,3 3,5 3 A,B,C
249 5 2,3 3,5 3 A,B,C
250 5 2,3 3,5 3 A,B,C
251 5 2,3 3,5 3 A,B,c
252 5 2,3 3,5 3 A,B,C
253 5 2,3 3,5 3 A,B,C
254 5 2,3 3,5 3 A,B,C
256 5 2,3 3,5 3 A,B,C
257 5 2,3 3,5
3,5 3 A,B,C
258 5 2,3 3,5 3 A,F,H
259 5 2,3 3,5 3 D,F,G
260 5 2,3 3,5 3 A,F,G
261 5 2,3 3,5 3 A,C,E
262 5 2,3 3,5 3 C,E,G
263 5 2,3 3,5 3 B,C,D
264 5 2,3 3,5 3 A,B,C
265 5 2,3 3,5 3 C,F,H
266 5 2,3 3,5 3 C,F,H
267 5 2,3 3,5 3 B,F,G
268 5 2,3 3,5 3 A,B,C
269 6 2,3 3,5 3 A,B,C
270 6 2,3 3,5 3 A,B,C
271 6 2,3 3,5 3 A,B,C
272 6 2,3 3,5 3 A,B,C
273 6 2,3 3,5 3 A,B,C
274 6 2,3 3,5 3 A,B,C
275 6 2,3 3,5 3 A,B,C
276 6 2,3 3,5 3 A,B,C
277 6 2,3 3,5 3 A,B,C
278 6 2,3 3,5 3 A,B,C
279 6 2,3 3,5 3 C,D,E
280 6 2,3 3,5 3 A,B,C
281 6 2,3 3,5 3 A,B,C
282 6 2,3 3,5 3 A,B,C
283 6 2,3 3,5 3 E,F,G
284 6 2,3 3,5 3 E,F,G
285 6 2,3 3,5 3 A,F,G
286 6 2,3 3,5 3 A,B,C
287 6 2,3 3,5 3 D,E,F
288 6 2,3 3,5 3 A,B,C
289 6 2,3 3,5 3 E,F,G
290 6 2,3 3,5 3 A,B,C
291 6 2,3 3,5 3 A,B,C
292 6 2,3 3,5 3 A,B,C
293 6 2,3 3,5 3 B,E,H
294 6 2,3 3,5 3 A,F,G
295 6 2,3 3,5 3 A,G,H
296 6 2,3 3,5 3 A,C,D
297 6 2,3 3,5 3 A,B,C
298 6 2,3 3,5 3 B,C,D
299 6 2,3 3,5 3 A,B,C
300 6 2,3 3,5 3 A,E,G
Приложенные файлы

  • docx 5962837
    Размер файла: 159 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий