Тести укр культ студент

База даних тестових завдань для проведення моніторингу якості знань студентів з дисципліни «Історія української культури» (216 завдань закритої форми)

Модуль І. Становлення та особливості української культури (108 завдань закритої форми)

Тема 1. Предмет дисципліни «Історія української культури»
1. Слово «культура» спочатку тлумачилося як: А) олюднювання; В) поведінка в суспільстві; С) оброблення, вирощування; D) штучне середовище існування людини; E) оздоблювання, прикрашання.
2. Цивілізація – це: A) рівень суспільного розвитку; B) синонім культури; C) ступінь соціально-культурного розвитку, наступний за варварством; D) поняття використовується в усіх вище наведених значеннях у залежності від контексту й поглядів авторів.
3. М. Бердяєв вважав, що культура і цивілізація – це: А) синоніми; В) протилежні поняття; С) те, що доповнює однй удне; D) поняття, що частково збігаються.
4. Створений людиною, суспільством продукт культури – це: А) архетип; В) артефакт; С) образ; D) знак.
5. Комплекс цінностей та практичних правил у певній області культури – це: А) архетип; В) парадигма; С)  універсалія; D) алгоритм.
6. Морфологія культури вивчає: А) динаміку культури; В) класифікацію культури; С) онтологію культури; D) структуру культури; Е) семантику культури.
7. Субкультура – це: А) норми культури, що суперечать її фундаментальним засадам; В) сукупність специфічних цінностей та звичаїв у межах культури; С) норми культури, що орієнтують на споживацький світогляд; D) сукупність професійних норм культури.
8. Традиція – це: A) буденна поведінка людини, яка визначає її належність до певного соціального кола; В) художній світогляд, що зберігається в культурі; С) соціокультурний спадок, що передається від покоління до покоління та зберігається тривалий час.
9. Сукупність образів і символів, які відображають уявлення конкретного соціуму про навколишній світ, що, у свою чергу, зумовлюють мотиви поведінки та вчинки людей: А) ідентичність; В) ментальність; С) традиція; D) субкультура.
10. Індивідуальний рівень ідентифікації з культурно визначеним колективом, коли людина вважає себе належною до особливої культурної спільноти, називається: А) національна ідентичність; В) групова ідентичність; С) національний характер; D) національний менталітет.
11. Сукупність стійких особистісних рис та якостей, які визначають особливі форми світосприйняття, поведінки, мислення членів певної нації: А) національний характер; В) національна ментальність; С) національна самосвідомість; D) національна ідентичність.
12. Стереотипний спосіб діяльності, що має для його виконавців магічне, юридично-побутове та ритуально-ігрове значення: А) обряд; В) традиція; С) звичай; D) побут.
13. Форми виробничої діяльності, знаряддя праці, поселення, господарські та житлові споруди, їжа, одяг, прикраси, сімейні та громадські відносини утворюють: А) звичаї; В) побут етносу; С) етнічну культуру; D) національний характер.
14. Спільні культурні риси, сильне почуття єдності та солідарності, чітке усвідомлення національної ідентичності, закорінене в історії, притаманні: А) етносу; В) нації; С) суперетносу; D) соціальному класу.
15. Виражений в соціально організованих стереотипах груповий досвід, котрий накопичується та відтворюється в етнічній спільноті: А) обрядовість; В) етнічність; С) традиція; D) національний характер.
16. Населення, що має власну назву, міфи про спільне походження, спільну історичну пам'ять, елементи спільної культури, прив’язаність до батьківщини та усвідомлення своєї єдності – це: А) етнографічна група; В) етнос; С) національність; D) нація.
17. Етнічна спільнота, яка утвердила свої групові права у межах певної політичної системи – це: А) етнічність; В) національність; С) етнос; D) субкультура.
18. Цілісність особливих природно-географічних та соціокультурних характеристик, а також єдиної мережі комунікацій складає: А) етнос; В) національний характер; С) національну ідентичність; D) етногенетичну нішу.
19. У системі цінностей української культурної традиції домінують: A) розум; B) серце; C) воля; D) дія; E) недіяння.
20. Український культурний менталітет: A) патріархальний; B) державницький; C) персоналістичний; D) колективістський.
21. Члени Кирило-Мефодіївського товариства були прихильниками: А) подальшої уніфікації української культури в єдиному культурному просторі Російської імперії; В) конфедерації слов’янських народів, втілення принципів демократизму та християнської моралі.
22. Пантелеймон Куліш пояснював злиденний стан українського народу: А) забуттям власних традицій; В) соціально-економічними чинниками; С) політичним та культурним тиском з боку Російської імперії.
23. Тарас Шевченко втілив свої ідеали майбутнього українського народу та власне бачення його невтішного сьогодення переважно у: А) політичних памфлетах; В) листуванні з приватними особами; С) художніх творах різних жанрів.
24. Прихильниками європоцентричної концепції розвитку української культури були: А) Т. Шевченко, П. Куліш; В) М. Костомаров, М. Драгоманов, І. Франко, М. Хвильовий; С) І. Огієнко, Д. Чижевський, Д. Донцов.
25. Михайло Драгоманов бачив центром українського національного руху: А) Слобідську Україну; В) Галичину; С) Київщину; D) Південну Україну.
26. ________ бачив Україну як суверенну одиницю «у народів вольних колі», а українську культуру «посередницею між сходом і заходом, між півднем і північчю»: А) Михайло Грушевський; В) Михайло Драгоманов; С) Іван Франко, D) Іван Огієнко.
27. Дмитро Донцов є засновником теорії: А) інтегрального націоналізму; В) космополітизму; С) культурно-історичних типів; D) локальних культур.
28. Згідно з Дмитром Чижевським, самосвідомість національної культури найбільшою мірою втілює: А) філософія; В) побут та звичаї; С) мова, D) мистецтво.

Тема 2. Передумови формування вітчизняної культури. Стародавня культура на теренах України
1. Процес виникнення людини: А) антропоморфізм; В) антропогенез; С) антропоцентризм; D) антропософія.
2. Свідомість архаїчної людини: A) антропоморфна; B) натурфілософська; C) міфологічна; D) персоналістична; E) планетарна.
3. Універсальність, синкретизм, самодетермінація, система обрядів і табу, що регулюють соціальні відносини – характерні для культури: А) первісної; В) давньосхідної; С) античної; D) середньовічної.
4. Міф – це: A) символічні уявлення людей про світ; B) витвір наївної віри, колективного художньо-образного мислення; C) оповідання про богів і культурних героїв; D) поняття використовується в усіх вище наведених значеннях.
5. Усе, що існує (дерева, тварини, птахи, люди й т. ін.), має першопредка, який охороняє, захищає, визначає характер і зовнішній вигляд, забезпечує добробут своїх нащадків, за уявленням: A) анімалізму; B) анімізму; C) магії; D) тотемізму; E) фетишизму.
6. Визначеною послідовністю слів, рухів, маніпуляцій з речами або речовинами можна вплинути на закони природи, за уявленням: A) анімалізму; B) анімізму; C) магії; D) тотемізму; E) фетишизму.
7. Звичайні предмети мають приховану надприродну властивість впливати на закони природи, за уявленням: A) анімалізму; B) анімізму; C) магії; D) тотемізму; E) фетишизму.
8. Тварин треба вшановувати, убиваючи перепрошувати та приносити в жертву заради їх примноження та добробуту людини, за уявленням: A) анімалізму; B) анімізму; C) магії; D) тотемізму; E) фетишизму.
9. Здатність людини відчувати, переживати, сприймати світ зберігається вічно, навіть після знищення тіла, за уявленням: A) анімалізму; B) анімізму; C) магії; D) тотемізму; E) фетишизму.
10. Усе, що існує (дерева, гори, хмари, зорі), має почуття, наміри, мету, своє ставлення до людей, за уявленням: A) анімалізму; B) аніматизму; C) анімізму; D) фетишизму.
11. Перші пам’ятки Трипільської культури, городища і кургани скіфської епохи, а також археологічні культури східних слов’ян досліджував: А) А. Еванс; В) Г. Картер; С) Д. Трамп; D) В. Хвойка.
12. На теренах України залишили по собі пам’ятки давні: А) шумери; В) греки; С) єгиптяни; D) ассирійці; Е) китайці.
13. До Володимирського пантеону богів не входив: A) Перун; B) Велес; C) Індра; D) Сварог; Е) Мокоша; F) Дажбог.
14. У слов’янській міфології бог весняної плодючості, розвитку природи та дітонародження: A) Перун; B) Велес; C) Ярило; D) Сварог.
15. У слов’янській міфології бог родючості, блискавки й грому, війн і воїнства: A) Перун; B) Велес; C) Сварог; D) Дажбог.
16. Ідеал людини в античній культурі: A) універсал; B) мислитель; C) страстотерпець; D) раб; E) герой.
17. Античний агон – це: А) перемога в змаганні як найвища цінність; B) мистецтво спору як уміння відстоювати власні докази; C) принцип освіти, орієнтованої на виховання лідера; D) вистава, побудована на діалозі хору й акторів; E) поєднання названого вище.
18. До архітектурних стилів Античності не належить: А) дорійський; В) іонійський; С) коринфський; D) романський.
19. На чорноморському узбережжі свою назву зберегло давньогрецьке місто: А) Херсонес; В) Одессос; С) Себастополіс; D) Євпаторій; Е) Феодосія.
20. Найпопулярнішим давньогрецьким героєм у культурі античного Причорномор’я був: А) Язон, В) Тезей; С) Геракл; D) Одісей; Е) Прометей.
21. Папай, Табіті, Арей, Діва – це божества: А) греків; В) римлян, С) скіфів, D) слов’ян.
22. Праслов’янські культури І–V ст.: А) Райковецька, Волинцивська, Роменська; В) Зарубінецька, Черняхівська, Київська; С) Буго-Дністровська, Трипільська, Дніпро-Донецька.
23. Пектораль з Товстої Могили, гребінь із Солохи, срібна ваза з Чортомлику – це шедеври художньої культури: А) греків; В) римлян; С) скіфів, D) слов’ян.
24. Залишки театру в Північному Причорномор’ї збереглися в: А) Херсонесі; В) Ольвії; С) Пантикапеї; D) Німфеї.
25. На античному посуді Північного Причорномор’я найчастіше зображували: А) титанів; В) каріатид; С) атлантів; D) амазонок.
26. Поширенню в Північному Причорномор’ї та Криму греко-римської культури та християнства на початку нашої ери сприяли: А) скіфи; В) сармати: С) кіммерійці; D) готи; Е) гуни.

Тема 3. Культура вітчизняного Середньовіччя
1. Головний системотворчий чинник загальноєвропейської культури Середньовіччя: А) розвиток феодальної ідеології та становості; В) формування народностей та новоєвропейських мов; С) християнство; D) культурний вплив Візантії.
2. Духовна сила людини, немічної тілом, але сильної своєю вірою, милосердям і співчуттям, стала визначальною в оцінці особистості: А) Античності; В) Середньовіччя; С) Відродження; D) Нового часу; Е) Новітнього часу.
3. Двосвітність властива культурі: А) первісній; В) античній; С) давньосхідній; D) середньовічній; Е) ренесансній.
4. Ідеальна особистість Середньовіччя: А) герой; В) мислитель; С) страстотерпець; D) універсал.
5. Організація й орієнтація внутрішнього простору середньовічного храму відповідали ____________моделі часу, який мав початок в акті творення та кінець у приході Месії. А) циклічній; В) хвильовій; С) лінійній; D) позачасовій.
6. Культури східнослов’янських племен напередодні утворення Київської держави: А) Райковецька, Волинцивська, Роменська; В) Зарубінецька, Черняхівська, Київська; С) Буго-Дністровська, Трипільська, Дніпро-Донецька.
7. Українська середньовічна модель світу: А) космоцентрична; В) теоцентрична; С) антропоцентрична; D) антропокосмічна.
8. Особливу роль Києву, за літописом, – «мати городам руським» – призначив князь: А) Аскольд; В) Володимир; С) Святослав; D) Олег.
9. Хрещення киян здійснив князь: А) Аскольд; В) Ігор Рюрикович; С) Володимир Мономах; D) Володимир Святославович.
10. Князь Володимир, за легендою, хрестився в А) Херсонесі; В) Пантікапеї; С) Боспорі; D) Ольвії.
11. Найпевнішим шляхом розповсюдження християнства в Русі вважають: А) південний – від греків; В) західний – від болгар; С) північний – від варягів; D) східний – від хозарів.
12. Роком хрещення Русі вважають: А) 980 рік; В) 986 рік; С) 988 рік; D) 982 рік.
13. Апостол Андрій Первозванний, за легендою, на місці сучасного Києва: А) заснував монастир; В) заклав церкву; С) установив хрест; D) хрестив киян.
14. Забудовуючи Київ, князі намагалися перевершити: А) Париж; В) Лондон; С) Херсонес; D) Константинополь.
15. Перша в Київській Русі школа була заснована князем: А) Ярославом Мудрим; В) Володимиром Святим; С) Володимиром Мономахом; D) Ярославом Осмомислом.
16. Перша в Київській Русі школа була заснована в: А) Софійській лаврі; В) Десятинній церкві; С) церкві святого Василя; D) Печерській лаврі.
17. Перша в Київській Русі бібліотека була заснована в: А) Печерській лаврі; В) Десятинній церкві; С) Софійській лаврі; D) Андріївському монастирі.
18. Перша в Європі школа для дівчат була заснована в: А) Десятинній церкві; В) Печерській лаврі; С) Софійській лаврі; D) Андріївському монастирі.
19. Про широке розповсюдження освіти в ХІ–ХІІІ віках на нашій території свідчить велика кількість археологічних знахідок: А) писал; В) берестяних грамоток; С) папірусів; D) пергаментів.
20. Руське середньовіччя, на відміну від західного, не визнавало за рицарську чесноту: А) володіння зброєю; В) шаленство в бою; С) воєнну хитрість; D) хизування вбранням.
21. «Повчання» – це звернення до нащадків князя: А) Володимира Мономаха; В) Святослава Ігоревича; С) Володимира Святославовича; D) Ігоря Рюриковича.
22. «Слово Данила Заточника» – це заклик: А) до князів – єднатися; В) до нащадків – дбати про народ; С) шанувати освіченість, а не походження; D) пишатися країною.
23. «Слово про похід Ігоря» – це заклик: А) до князів – дбати про народ; В) до князів – єднатися; С) шанувати освіченість; D) пишатися своєю країною.
24. «Слово про Закон і Благодать» – це заклик: А) дбати про свій народ; В) до князів – єднатися; С) шанувати особистість, а не походження; D) пишатися своєю країною – рівною серед рівних у християнському світі.
25. Обставини хрещення русів описані в: А) «Слові про Закон і Благодать»; В) «Слові Данила Заточника»; С) «Слові про похід Ігоря»; D) «Повісті врем’яних літ».
26. Походження слов’янства пояснюється: А) «Словом про Закон і Благодать»; В) «Повістю врем’яних літ»; С) «Словом про похід Ігоря»; D) «Словом Данила Заточника».
27. Воїнські доблесті князя Святослава оспівує: А) «Слово про Закон і Благодать»; В) «Слово Данила Заточника»; С) «Повість врем’яних літ»; D) «Слово про похід Ігоря».

Тема 4. Український Ренесанс (XIV–XVI ст.)
1. Термін Рінашименто (відродження в мистецтві) вперше використано: А) Франческо Петраркою; В) Джорджо Вазарі; С) Леонардо да Вінчі; D) Нікколо Макіавеллі.
2. Ренесанс – це перехідна епоха в європейській культурі: А) ІХ-ХІІІ ст.; В) XIV-XVI ст.; С) XVІІ-XVІІI ст.; D) кін. ХІХ – поч. ХХ ст.
3. Доба Відродження – це відродження традиції: A) архаїчної; B) давньосхідної; C) античної; D) середньовічної.
4. Ідеальна особистість Ренесансу: A) герой; B) природна людина; C) мислитель; D) універсал.
5. Слова: «Я створив тебе..., щоб ти без обмеження сам собі зробився творцем і сам викував цілком свій образ» – були звертанням до людини культури: A) Античності; B) Середньовіччя; C) Ренесансу; D) Нового часу.
6. Ренесансний гуманізм формувався передусім на основі: А) фізико-космологічних знань; В) теології; С) класичної античної спадщини; D) астролого-медичних знань.
7. Етико-релігійна спрямованість північного гуманізму обумовлена: А) інтересом до середньовічної схоластики; В) династичними та громадянськими війнами; С) Великими географічними відкриттями; D) Реформацією; Е) розвитком книгодрукування.
8. Зразковим технічним досягненням епохи Відродження був: А) токарний верстат; В) друкарський прес; С) мікроскоп; D) механічний годинник.
9. Першим українським друкованим твором вважається: А) Листвиця; В) Златоструй; С) Шестокрил; D) Апостол.
10. Мистецтво використовувало функцію універсальної форми пізнання світу в культурі: А) Античності; В) Середньовіччя; С) Відродження; D) Просвітництва.
11. Струнний щипковий інструмент, що з’явився в Україні в XV–XVI ст. і особливо шанувався серед козаків, а згодом став надбанням музикантів-співців: А) волинка; В) бандура; С) кобза; D) трембіта; Е) цимбали.
12. Видатний культурний діяч кінця XIV– поч. XV ст., реформатор церковного співу в Україні та Білорусі: А) Григорій Цамблак; В) Севастян Кленович; С) Симон Пекалід; D) Герасим Смотрицький.
13. Серед українських гуманістів епохи Відродження не було: А) Юрія Дрогобича; В) Станіслава Оріховського; С) Герасима Смотрицького; D) Пантелеймона Куліша; Е) Павла Русина.
14. «Русинським Демосфеном» та «сучасним Цицероном» у XVІ ст. називали: А) Герасима Смотрицького; В) Юрія Дрогобича; С) Станіслава Оріховського; D) Івана Вишенського.
15. Видатний вчений-гуманіст XV ст., доктор астрономії, філософії та медицини, ректор Болонського університету: А) Микола Копернік; В) Джордано Бруно; С) Юрій Дрогобич; D) Галілео Галілей.
16. Твори українських гуманістів XV-XVI ст. написані мовою: А) українською; В) російською; С) латинською; D) німецькою; Е) польською; F) А, С та Е.
17. Центром гуманістичного руху в період раннього українського Відродження був: А) Київ; В) Львів; С) Острог; D) Луцьк; Е) Кременець.
18. Ранній український гуманізм формувався під впливом: А) Польщі та Німеччини; В) Візантії та Італії; С) Франції та Швейцарії; D) Туреччини.
19. «Тримовна» людина – знавець грецької, латинської та єврейської мов – це ідеал культури: А) Стародавнього Риму; В) західноєвропейського Середньовіччя; С) українського Ренесансу; D) Просвітництва.
20. Головною рушійною силою історичного розвитку і суспільного прогресу вітчизняні гуманісти вважали: А) видатних політичних діячів і полководців; В) Бога; С) мудрість; D)  розум і освіту; Е) С і D.
21. Теорії природного права, суспільного договору, освіченої монархії в українській культурі XVI ст. розробляли: А) Станіслав Оріховський і Павло Русин; В) Іван Федоров і Петро Мстиславець; С) Петро Могила і Феофан Прокопович.
22. Принцип спільного блага (блага народу) був найважливішим у: А) античному гуманізмі; В) середньовічній схоластиці; С) ренесансному гуманізмі; D) просвітницькому раціоналізмі.
23. Вершиною української ренесансної полемічної літератури XVI ст. була творчість: А) Стефана Зизанія; В) Івана Вишенського; С) Петра Скарги; D) Григорія Сковороди.
24. Містерії, міраклі, мораліте, інтермедії у XVI ст. стали складовими вітчизняної: А) комедії; В) трагедії; С) трагікомедії; D) шкільної драми.
25. У вертепній драмі доби Ренесансу виступали: А) професійні актори; В) мандрівні дяки; С) ляльки (маріонетки); D) учні та студенти.
26. Зразком для вітчизняних архітекторів епохи Відродження був: А) давньогрецький Парфенон; В) давньоримський Пантеон; С) храм св. Софії в Константинополі; D) собор Паризької Богоматері (Нотр-Дам де Парі).
27. Петро Красовський, Павло Римлянин, Петро Барбон – видатні ренесансні: А) письменники; В) композитори; С) живописці; D) архітектори.

Модуль 2. Українська культура Нового та Новітнього часів (108 завдань закритої форми)
Тема 5. Українська культура Нового часу (XVII–XVIII ст.)
1. Механістична модель світу характерна для культури: А) античної; В) середньовічної; С) ренесансної; D) нової; Е) новітньої.
2. Знаний заклик: «Знання – сила» – був породженням доби: A) античної; B) середньовічної; C) ренесансної; D) нової; E) новітньої.
3. Слова: «Обставини не мають значення, уся суть – у характері» – визначають героя доби: A) античної; B) середньовічної; C) ренесансної; D) нової; E) новітньої.
4. Віра у могутність та безмежні можливості розуму, у прогрес науки та освіти, що створюють умови не тільки для економічного добробуту, а й творчого розвитку людини – характерна для епохи: А) Античності; В) Відродження; С) Просвітництва; D) Романтизму.
5. Краса і добро все більше зближаються через посередництво істини – вважали просвітителі: А) Р. Декарт, Б. Спіноза, Г. Лейбніц; В) Д. Дідро, Ж.-Ж. Руссо, Ф. Вольтер;С) О. Конт, Д. Мілль, Г. Спенсер; D) М. Лютер, К. Цвінглі, Ж. Кальвін.
6. Ідея рівності усіх перед Богом, законом, серед інших людей властива: А) Античності; В) Ренесансу; С) Просвітництву; D) Романтизму.
7. Просвітницький реалізм, бароко, класицизм, рококо, сентименталізм – художні напрями в культурі: A) Середньовіччя; B) Ренесансу; C) Нового часу; D) Новітнього часу.
8. Вислів: «Я – м’яч несталого щастя, образ рухомості та зерцало несталості життя людського» – належить стилю: А) рококо; В) бароко; С) романтизму; D) символізму.
9. Мистецтво, що полюбляло асиметрію, плекало грайливі, жартівливі, химерні почуття, еротичну тематику – це: А) бароко; В) рококо; С) сентименталізм; D) класицизм.
10. Класицизм XVII-XVIII ст. воскресив дух: А) Давнього Сходу; В) Античності; С) Середньовіччя; D) Ренесансу.
11. Ідеал людини Нового часу: А) богоподібна істота; В) природна людина; С) дієвий герой; D) «мисляча тростина».
12. Раціоналізм як напрям філософської думки Нового часу був заснований: А) Ісааком Ньютоном; В) Рене Декартом; С) Григорієм Сковородою; D) Френсісом Беконом; Е) Михайлом Ломоносовим.
13. З українською культурою Нового часу пов’язана діяльність: А) Лазара Барановича; В) Франциска Скорини; С) Яна Гуса; D) Яна Амоса Коменського; Е) Арістотеля Фіораванте.
14. Українські просвітителі Нового часу: А) Юрій Дрогобич, Павло Русин, Станіслав Оріховський; В) Інокентій Гізель, Яків Козельський, Георгій Кониський; С) Пантелеймон Куліш, Микола Костомаров, Михайло Драгоманов.
15. Через працю за покликанням розкривається природа людини, закладені в ній добрі начала. Саме така, «сродна» праця, є ідеалом людського щастя, за вченням: А) Івана Вишенського; В) Петра Могили; С) Григорія Сковороди; D) Феофана Прокоповича.
16. Рушійною силою в розвитку суспільства є боротьба освіченості з неуцтвом – вважав: А) Іов Борецький; В) Іван Вишенський; С) Феофан Прокопович; D) Петро Могила.
17. Козацьке літописання та формування національної самосвідомості в українській культурі Нового часу пов’язують з іменами: А) Григорія Граб’янки; В) Самійла Величка; С) Адріана Чепи; D) Василя Рубана; Е) усіх названих.
18. Дмитро Антонович визначав «другою золотою добою» української художньої культури епоху гетьманування: А) Богдана Хмельницького; В) Петра Дорошенка; С) Івана Мазепи; D) Кирила Розумовського.
19. До інтересів Петра Могили не входило: А) будівництво церковних споруд; В) розвиток освіти; С) упорядкування релігійних книг та богослужіння; D) реформа в музиці; Е) друкарська справа.
20. Засновником та фундатором Києво-Могилянської колегії у 1632 був український та молдавський державний і культурний діяч: А) Феофан Прокопович; В) Петро Могила; С) Григорій Сковорода; D) Стефан Яворський.
21. Микола Гоголь яскраво зобразив життя та ідеали козаків у художньому творі: А) «Портрет»; В) «Тарас Бульба»; С) «Шинель»; D) «Арабески».
22. Український багатоголосий спів, що протистояв католицькій інструментальній музиці та вплинув на православну культову музику: А) оперний; В) фольклорний; С) народний; D) партесний.
23. Поетами й усними літописцями, що оспівували бойову славу козацької України, були: А) скрипалі; В) співаки ; С) кобзарі; D) пісняри.
24. «Золота доба» української церковної музики пов’язана з творчістю: А) Максима Березовського; В) Дмитра Бортнянського; С) Артемія Веделя; D) усіх названих вище.
25. Українському бароко притаманний: А) раціоналізм; В) ірраціоналізм; С) сенсуалізм; D) позитивізм; Е) естетизм.
26. Український бароковий портрет втілює: А) гармонію людини й оточення; В) розчинення людини у світі; С) конфлікт між особистістю і суспільством; D) внутрішній особистісний конфлікт.
27. Антон Лосенко, Григорій Левицький, Володимир Боровиковський, Іван Мартос, Михайло Козловський відігравали визначну роль в художній культурі Нового часу: А) Франції; В) Росії; С) Польщі; D) Німеччини.

Тема 6. Культура України XIX ст.
1. Головні форми духовної самосвідомості культури ХІХ ст.: А) релігія, мораль, право; В) політика, право, наука; С) наука, мистецтво, політика; D) мистецтво, мораль, філософія.
2. Концепцію двосвітності – протилежності ідеалу й дійсності, людини й суспільства утверджував напрям: А) сентименталізм; В) романтизм; С) реалізм; D) символізм; Е) імпресіонізм.
3. Філософські системи Ф. Шеллінга та І. Фіхте – підгрунтя стилю: А) романтизм; В) символізм; С) імпресіонізм; D) модерн.
4. Ідея єдності теоретичного та історичного підходів до змісту культурних явищ вперше представлена в працях: A) Огюста Конта; B) Герберта Спенсера; C) Георга Гегеля; D) Михайла Грушевського; Е) Миколи Костомарова.
5. Місію творення нової вітчизняної культури ХІХ ст. взяла на себе: А) українська православна церква; В) колишня козацька старшина; С) українська інтелігенція; D) А і В.
6. Микола Зеров називав «піонером культури на Україні»: A) Тараса Шевченка; B) Миколу Костомарова; C) Пантелеймона Куліша; D) Михайла Драгоманова; E) Івана Нечуя-Левицького.
7. Романтично-християнською програмою для Кирило-Мифодіївського товариства була: А) «Біблія»; В) «Книга буття українського народу»; С) «Історія русів»; D) «Історія України-Руси».
8. Перша збірка українських народних пісень, видана М. Церетелі у 1819 р., носила назву: А) «Досвід збирання старовинних малоросійських пісень»; В) «Голоси українських пісень»; С) «Українські мелодії»; D) «Пісні польські й руські галицького народу».
9. Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич, Яків Головацький відігравали провідну роль у діяльності: А) Кирило-Мефодіївського товариства; В) гуртка «Руська трійця»; С) групи галицьких письменників «Молода муза»; D) товариства «Громада».
10. Перша професійна театральна трупа створена на початку 80-х років ХІХ ст. у: А) Києві; В) Харкові;С) Полтаві; D) Львові.
11. Автором першої української опери «Запорожець за Дунаєм» (1863) був: А) Микола Лисенко; В) Кирило Стеценко; С) Семен Гулак-Артемовський; D) Микола Леонтович.
12. Жанр соціально-побутової повісті створив у вітчизняній літературі: А) Пантелеймон Куліш; В) Іван Нечуй-Левицький; С) Юрій Федькович; D) Іван Франко.
13. Першою українською театральною постановкою новітнього часу (1819 р.) була: А) «Наталка Полтавка»; В) «Украдене щастя»; С) «Сто тисяч»; D) «Москаль-чарівник».
14. Вислів: «Як син селянина, вигодуваний твердим мужицьким хлібом, я відчував себе зобов’язаним віддати свою працю цьому простому народові» – належить: А) Тарасу Шевченку; В) Івану Франку; С) Панасу Мирному; D) Михайлу Коцюбинському.
15. Серед українських передвижників не було: А) Миколи Ярошенка; В) Костянтина Трутовського; С) Володимира Боровиковського; D) Миколи Пимоненка; Е)Олександра Литовченка.
16. Напрям культури ХІХ ст. характеризується суб'єктивним відображенням миттєвостей буття; – тяжінням до естетизації середовища, тоді як – це відображення життя у формах самого життя: А) реалізм; В) імпресіонізм; С) модерн; D) романтизм.
17. Покоління «Молодої України» (І. Франко) сповідувало: А) культ краси; В) культ ідеї; С) культ прагматичного; D) культ минулого.
18. «Цілий світ виблисне в миті, що зникає, буря уміститься в краплі дощу, трагедія цілого життя – в єдиному погляді» – сказано про стиль: А) романтизм; В) реалізм; С) імпресіонізм; D) символізм.
19. Імпресіонізм в українському мистецтві започаткований: А) Марією Башкирцевою; В) Архіпом Куїнджі; С) Михайлом Беркосом; D) Іваном Трушем.
20. Будинок з химерами архітектора Владислава Городецького (по вул. Банковій у м. Києві) став класичним зразком архітектурного стилю: А) бароко; В) ампір; С) модерн; D) конструктивізм.
21. Пам’ятники садово-паркового мистецтва «Софіївка» та «Олександрія» розташовані у: А) Києві та Ялті; В) Ялті та Умані; С) Умані та Білій Церкві; D) Білій Церкві та Києві.
22. Психологічно-порівняльну школу в мовознавстві ХІХ ст. створив: А) Микола Костомаров; В) Пантелеймон Куліш; С) Олександр Потебня; D) Володимир Антонович.
23. Кропивницькі – це: А) політичні діячі ХІХ ст.; В) архітектори кінця ХІХ – поч. ХХ ст.; С) діячі українського драматичного театру ХІХ ст.; D) династія сучасних музикантів.
24. Творець національного гімну «Ще не вмерла Україна»: А) Леонід Глібов; В) Степан Руданський; С) Анатолій Свидницький; D) Павло Чубинський.
25. «У неділю рано зілля копала», «Царівна», «Земля» – це твори видатної письменниці: А) Лесі Українки; В) Марка Вовчка; С) Ольги Кобилянської; D) Ліни Костенко.
26. «Наукове товариство імені Шевченка» (НТШ) створене у : А) 1880 р.; В) 1892 р.; С) 1905 р.; D) 1918 р.
27. Першим в українській літературі під гаслами модернізму виступив на сторінках «Літературно-наукового вісника» (1901 р.) поет: А) Іван Франко; В) Микола Вороний; С) Володимир Винниченко; D) Олександр Олесь.

Тема 7. Сучасна українська культура
1. Концепція елітарної культури розроблена: A) Ф. Ніцше B) М. Вебером; C) О. Шпенглером; D) Б. Малиновським; E) Х. Ортегою-і-Гассетом.
2. Сукупність соціокультурних настанов, що суперечать фундаментальним цінностям культури: А) субкультура; В) контркультура; С) концептуалізм; D) абсурдизм.
3. Масова культура пов’язана з процесами: A) розповсюдження інформації на масову аудиторію; B) формування споживацького світогляду людей; C) індустріалізації суспільства; D) інформатизації суспільства; E) адаптації цінностей високої культури.
4. Модерністська література ХХ ст., яка відтворювала душевне життя, переживання, асоціації, здобула назву: A) «нова література»; В) «література бурі та натиску»; C) «потік свідомості»; D) «роман виховання».
5. «Ми спеціалісти з бунту» – так сформулювали своє кредо художники одного з найпопулярніших у світі художніх напрямів: A) сюрреалізму; B) соцреалізму; C) класицизму; D) романтизму.
6. Теоретиком, засновником першого літературного об’єднання українських футуристів був: А) Василь Стефаник: В) Микола Хвильовий; С) Михайло Семенко; D) Микола Зеров.
7. Діячі української культури початку ХХ ст., як Олександр Мурашко, Модест Сосенко, Михайло Бойчук були видатними: А) науковцями; В) композиторами; С) художниками; D) аріхітекторами.
8. Політика українізації в 1920-ті роки була спрямована на: А) висунення кадрів корінної національності; В) пробудження національної самосвідомості; С) підвищення рівня викладення українською у школах, технікумах, вищих навчальних закладах; D) А і С.
9. До «неокласиків» в українській літературі належали: А) О. Слісаренко, В. Ярошенко, М. Терещенко; В) М. Зеров, М. Рильський, П. Філіпович, М. Драй-Хмара; С) В. Еллан-Блакитний, І. Кулик, В. Сосюра, П. Тичина.
10. Представники «теорії боротьби двох культур» розглядали українську культуру як: А) передову, прогресивну; В) самобутну, етнічну; С) відсталу, селянську; D) візантійську за своїм ідейно-філософським змістом.
11. В українській радянській архітектурі 1920-х – початку 1930-х років домінували: А) конструктивізм; В) бароко; С) модерн; D) неоготичний стиль.
12. Перша з масових літературних організацій в Радянській Україні, створена в Харкові, називалась: A) «Слово»; В) «Гарт»; C) «Плуг»; D) «ВАПЛІТЕ».
13. Автором заклику до діячів української культури «Геть від Москви» був: A) Микола Куліш; В) Микола Хвильовий; C) Павло Тичина; D) Іван Франко.
14. Олександра Екстер, Олександр Богомазов, Василь Єрмилов, Казимир Малевич – представники вітчизняного: А) реалізму; В) модерну; С) імпресіонізму; D) авангарду.
15. Поетичну хвилю українського кіно представляють: А) Сергій Параджанов та Юрій Ільєнко; В) Леонід Осика та Іван Миколайчук; С) Кіра Муратова та Роман Балаян; D) А і В.
16. Василь Стус, Микола Вінграновський, Іван Драч, Дмитро Павличко, Ліна Костенко – видатні українські: А) поети; В) художники; С) режисери; D) архітектори.
17. Ліна Костенко є автором твору: А) «Маруся Чурай»; В) «Маруся Богуславка»; С) «Гайдамаки»; D) «Тарас Трясило».
18. ____________ модель світу постулює ідею хаосу, випадковості, плинності реального світу, непідвладного впорядкованості: А) романтична, В) ренесансна; С) модерністська; D) постмодерністська.
19. Постмодернізм не оперує поняттям: А) бріколаж; В) гіпертекст; С) образ; D) пастіш; Е) палімпсест.
20. У культурі ___ поєднуються толерантність, плюралістичність, антитоталітаризм і водночас – втрата традиційних цінностей, орієнтація на споживацький світогляд, запозичення інформаційних технологій: A) авангарду; B) постмодернізму; С) символізму.
21. Твердження: Український постмодернізм є самобутнім явищем щодо західного, оскільки не виростає на ґрунті глобальної інформатизації суспільства, його простором перетворень стають відроджені змісти національної традиції: A) правильне; B) неправильне.
22. На концепцію літературного угруповання Бу-Ба-Бу вплинула: А) теорія карнавалізації Михайла Бахтіна; В) теорія націоналізму Дмитра Донцова; С) теорія психоаналізу Зізгмунда Фрейда.
23. Українська письменниця, перекладач, автор праць з історії фемінізму: А) Соломія Павличко; В) Ольга Кобилянська; С) Оксана Забужко; D) Соломія Крушельницька.
24. Представники постмодерної естетики в українському театрі, автори низки скандальних вистав, у тому числі за класичними творами: А) Михайло Старицький та Лесь Курбас; В) Іван Мар’яненко та Амвросій Бучма; С) Андрій Жолдак та Роман Віктюк.
25. Метафорою _____ є визначення «Післячорнобильська бібліотека»: А) українського модернізму; В) західної культури 1960-200-х років; С) українського постмодернізму.
26. Представники молодшого покоління українських постмодерністів: А) Сергій Жадан, Любко Дереш; В) Володимир Діброва, Богдан Жолдак, Лесь Подерв’янський; С) Юрій Андрухович, Віктор Неборак, Олександр Ірванець.
27. Сергій Поярков, Іван Марчук, Олег Пінчук – це сучасні українські: А) поети; В) режисери; С) художники; D) архітектори.

Тема 8. Культура Слобожанщини
1. Для культури Слобожанщини характерне: А) антагонізм етнічних культур; В) ізоляціонізм етнокультур; С) діалог культур.
2. Книжку «Слобожане. Історично-етнографічна розвідка» написав: А) Дмитро Багалій; В) Микола Сумцов; С) Петро Іванов; D) Стефан Таранушенко.
3. Харківський колегіум був на Слобожанщині: А) першим середнім навчальним закладом; В) першим вищим навчальним закладом; С) першим приватним навчальним закладом.
4. Григорій Сковорода викладав у Харківському колегіумі: А) математику; В) латину; С) добронравіє (етику); D) поетику; Е) С і D.
5. До харківської школи романтиків належали: А) Т. Шевченко, П. Куліш, Є. Гребінка; В) Л. Боровиковський, М. Костомаров, А. Метлинський; С) М. Шашкевич, І. Вагілевич, Я. Головацький.
6. Харківський університет був відкритий у: А) 1800 р.; В) 1805 р.; С) 1830 р.; D) 1905 р.
7. Перша в підросійській Україні газета називалася: А) «Харьковские известия»; В) «Харьковский еженедельник»; С) «Харьковский Демокрит».
8. Перші в підросійській Україні журнали з’явилися в Харкові у: А) 1805 р.; В) 1812 р.; С) 1816 р.; D) 1895 р.
9. Ілля Слатін був слобожанським: А) актором; В) письменником; С) художником; D) музичним діячем.
10. Художник Сергій Васильківський жив: А)  у XVIII ст.; В) у 1-й пол. ХІХ ст.; С) у 2-й пол. ХІХ – на початку ХХ ст.; D) у 2-й пол. ХХ ст.
11. Дзвіницю Успенського собору збудували: А) Євген Васильєв та Андрій Тон; В) Євген Васильєв та Олексій Бекетов; С) Андрій Тон та Петро Ярославський.
12. Наймогутніший представник українського передвижницького руху (родом з Чугуєва), автор картин «Іван Грозний та син його Іван»; «Бурлаки на Волзі»; «Не чекали»: А) Іван Труш; В) Ілля Рєпін С) Микола Бодаревський; D) Микола Пимоненко Е) Микола Ярошенко.
13. Прикладом «неоукраїнського» стилю (або «українського модерну») у Харкові є: А) будівлі Олексія Бекетова; В) Успенський собор; С) Покровський монастир; D) будинок Художнього училища (теп. старий корпус Академії дизайну та мистецтв).
14. Засновник українського «Молодого театру» у 1917 р., опісля названого «Березіль» з осідком у Харкові: А) Марко Кропивницький; В) Михайло Старицький; С) Лесь Курбас; D) Микола Садовський.
15. Держпром – це зразок: А) кубізму; В) соцреалізму; С) конструктивізму; D) модерну.
16. Гнат Хоткевич, музикант, письменник, театральний діяч, був випускником: А) Харківського університету; В) Харківського технологічного інституту (НТУ «ХПІ»); С) Харківського колегіуму; D) Києво-Могилянської академії.
17. Олексій Бекетов був: А) харківським архієпископом у ХІХ ст.; В) архітектором; С) письменником; D) політичним діячем.
18. Борис Чичибабін – це: А) російський поет ХХ ст.; В) український поет ХІХ ст.; С) харківський архітектор; D) російський художник.
19. Сергій Жадан – це: A) харківський архієпископ XVII ст.; B) архітектор XVIIІ ст.; C) художник-харківець ХІХ ст.; D) сучасний харківський поет і прозаїк.
20. Олександр Довженко в Харкові у 1920-ті роки: А) зняв фільм «Земля»; В) працював художником у газеті; С) написав твір «Зачарована Десна»; D) працював режисером кіностудії короткометражних фільмів.
21. Василь Каразін був: А) засновником Харківського університету; В) першим ректором університету; С) професором філософії; D) губернатором Харкова в ХVІІІ ст.
22. Павло Харитоненко – це: А) секретар обкому КПУ у 1940-ві рр.; В) український промисловець і меценат другої пол. ХІХ – поч. ХХ ст.; С) інженер; D) поет ХХ ст.
23. У с. Пархомівка на Харківщині є: А) унікальний художній музей; В) пам’ятник Григорію Сковороді; С) фортеця XV ст.; D) палац Григорія Потьомкіна.
24. Спасо-Преображенський храм у Наталівці за проектом О. Щусєва – це пам’ятник стилю: А) модерн; В) українське бароко; С) класицизм; D) ампір.
25. До харківської школи живопису другої пол. ХІХ – поч. ХХ ст. не належав: А) Дмитро Безперчий; В) Петро Левченко; С) Михайло Беркос; D) Валентин Сєров; Е) Михайло Ткаченко.
26. Діяльність Остапа Вишні: А) не пов’язана з Харковом; В) пов’язана з Чугуєвом; С) пов’язана з Харковом; D) пов’язана з Торонто.
27. Іван Мар’яненко та Амвросій Бучма – це відомі харківські: А) архітектори; В) режисери;С) актори; D) В і С.
13PAGE 15


13PAGE 141615
Заголовок 315

Приложенные файлы

  • doc 251606
    Размер файла: 158 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий