Вольф Шмид Проза Пушкина в поэтическом прочтении


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Predislovie
Hast perva
Poqzi i proza
Glava .
Prostota Pu
!
kina
Mysli kak predmet xudo
estvennoj prozy
2.
Nova poqtika p
ee vospriti
3.
Prostota kak princip otbora narrativnogo materiala
Psixologi
in absentia
Glava . Sme
!
enie stixij
Prozaiheskoe i poqtiheskoe prohtenie
Prozaizaci poqzii
Poqtizaci
prozy
Glava . Struktury povestvovatelnogo teksta
Tohka zreni
Avtor Belkin i izdatel A. P.
b.
Narratory
Persona
Narrativna i konstruktivna logika
istorij
Glava
#
. Poqtieskie priemy v prozaieskoj
Intra
tekstualna
qkvivalentnost
Allzi na hu
"
ie teksty
Realizaci i razvertyvanie rehevyx klie i semantiheskix
figur
Hast vtora.
Povesti Belkina
analiz priemov
Glava . Stancionnyj smotritel
Socialnye i psixologiheskie motivy
smo
tri
tel
s
"
Intertekstualnye allzii
Bednyj smotritel i Bedna Liza
Soder
anie
Pukin i Karlgof
dva s
tancionnyx smotritel
serdehna sklonnost
Bludnyj syn i bludnyj otec
Propa
"
a ovehki i propa
"
a draxmy
Dobryj pastyr kak vor i razbojnik
Vina zrhix
Bezutenyj otec i uteawij seb suprug
Russkij Samson
Naezdnica n
a ruhke kresla
rehevye klie, analogii
Fiziologi braka Balzaka
Polifoni i garmoni allzij
4.
Ode
da i dengi
5.
Prolog
Glava .
Vystrel
Mest Silvio i zagadka povesti
Hetyre qpizoda
sxodstva i kontrasty
Dinamika i statika xarakterov
Povestvuemoe NJ
i duqlnty
Obrazy dvola
Silvio i ego prototipy
Obrawennyj bajronist Baratynskogo
Ostanovlennyj mstitel Bestu
eva i tainst
vennyj
veng
erec
Zakalennyj v pnstve gusar Denisa Davydova
Vystrel v bloko i vystrel v gruu
Dve istinnye povesti o nravstvennom strelke
asnyj gercog de Silva Viktora Ggo
Lord Bajron
Otkaz ot vystrelov
sxodstv
a i kontrasty
Muxoboj
V kogo metit Pukin?
Silvio i podpole
Glava .
Smena s
"
etov
Neudahnoe poxiwenie
kontrafaktura k
Karamzinu i
Bestu
"
evu
Soder
anie
Snovideni
psixologi i predve
Umiraw
ij
"
enix
v proizvedenix
Brgera, ukovskogo,
Irvinga i Pukina
g.
Razvertyvawies rehevye klie
2.
Nevezuhij
"
enix i vetrenye su
"
enye
Poxititel
pedant
Bur
min
Mar
Gavrilovna
estokij strateg lbvi
Sudba i xarakter
razvertyvanie rehevyx klie
Kapitanskoj dohke
Glava
#
Bary
!
n
krestnka
Novella
vodevil
Dvornin i devuka iz naroda
Hetyre s
etnyx klie
Maska u Marivo i Pukina
Sntie
protivorehij
Ssora i primirenie otcov
repliki na Skotta i
ekspira
Smugla baryn u Pukina i zahernenna
Duenka
Bogdanoviha
Glava
#
Ot paradoksa k absurdu
it smert
Pohinka grobov i sd
aha ix naprokat
Beshuvstvennye grobovwiki ekspira i Skotta
Mertvecy
"
ivy i dolg krasen
dve poslovicy
Smert i voskresenie
Ot bezradostnosti k radosti
Dom
grob
Veselyj i rasstroennyj grobovwik ili grob
dom
rko
moskovskij Germes
Za rabotoj i v carstve skeletov
Nova
"
izn
Soder
anie
tret
Pikova dama
kak metatekstualna novella
1. Fantastika i psixologi
Germenevtieskij vyzov
Metatekstualnost
2. Tekst i ego diskursy
a.
Kartona igra, numerologi i literatura u
asov
ivanie simvolov, ovewestvlenie ldej i drugie
metamorfozy
Sentimentalna literatura, diskursy lbvi i azartnoj igry
g.
Qrotieskij i
religioznyj diskursy
Qpigrafy
3. S
"
etna rol
"
anrov
a.
Anekdot Tomskogo i tri vernye karty
Me
"
du Veneroj i Fortunoj
v.
Anekdot,
utka i tajna
g.
Germann i
"
anry svetskoj kommunikacii
spritie vremeni
Metatekstualn
gibel
Sen
ermen, Kazanova, Tomskij, Pukin
gi rasskazyvani
Ukazatel imen i nazvanij proizvedenij
 83.3(2=)1
ISBN 978-5-288-05383-2
© W. Shmid, 1991
© . , 1- . ., 1996
© . , 2013
© \r\f \n\t-\b\t
\n\f, 2013
 .
  : « \r\f» 
« \n»
/ . \n. ..\n (I II ); 2- ., 
\f. . \b.: -\f .-\b. \n-, 2013. — 356 .
ISBN 978-5-288-05383-2
 
  
  
  
 
   ,

Приложенные файлы

 • pdf 1254088
  Размер файла: 157 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий