Сборник тестов%28модуль ІІ%29


Міністерство охорони здоров’я України
Запорізький державний медичний університет
Кафедра іноземних мов
Латинська мова
(модуль ІІ)
Збірка тестових завдань
для студентiв медичних факультетiв

Запоріжжя 2016
УДК 811.124(079.1)
ББК 81.2 Латин
З-41
Рецензенти:
Ганошенко Ю.А., к. філ наук, доцент, доцент кафедри культурології та українознавства ЗДМУ
Світлицький .А.О., к. мед. наук, доцент, доцент кафедри анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії ЗДМУ
Укладачі:
Тітієвська Т.В., ст. викладач кафедри іноземних мов ЗДМУ
Скрипник Ю.С., викладач кафедри іноземних мов ЗДМУ
Хабарова О.О., викладач кафедри іноземних мов ЗДМУ
Матеріали призначені для самопідготовки студентів першого курсу медичних факультетів спеціальності «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Стоматологія», «Лабораторна діагностика» до поточного контролю і до заліку з латинської мови. Вони являють собою тести, розділені на чотири частини,, а саме. Тести є однією з форм допомоги студентам у засвоєнні навчального матеріалу в рамках даного курсу. Тести розташовані в порядку вивчення основних розділів курсу і базуються на лексичному мінімумі відповідних розділів. Тести виконуються студентами з метою самоконтролю, а також можуть бути використані викладачами для формування завдання тестової частини модульного контролю.
Рекомендовано до впровадження у навчальний процес:
кафедрою іноземних мов ЗДМУ (протокол № 6 від 2.12.2015);
цикловою методичною комісією з гуманітарних дисциплін ЗДМУ
(протокол № 3 від 17.12.2015 );
ЦМР ЗДМУ (протокол № від ).

Передмова
Створення нами збірки матеріалів підсумкового модульного контролю з латинської мови та медичної термінології було викликано сучасними потребами інтеграції української освіти до світових тенденцій загалом та Болонського процесу зокрема. Загально визнаним є той факт, що сучасна європейська освіта більше орієнтована на можливість самостійного засвоєння навчального матеріалу, а в якості форми контролю часто використовується тестування. З оглядом на ці факти нами було створено збірку, яка не тільки допомагають студентам самостійно закріплювати навчальний матеріал вдома, а також надають можливість самостійно вивчати матеріал в позааудиторний час. Збірка призначена для студентів І курсів медичного факультету за напрямом 1201 Медицина, спеціальності «Лікувальна справа» 7.12010001, «Педіатрія» 7.12010002, «Стоматологія» 7.12010005, «Лабораторна діагностика» 6.110.102 під час вивчення дисципліни «латинська мова», а також в будь-який зручний час для оновлення в пам’яті граматичних особливостей латини. Для зручності сприйняття правильний варіант відповіді було винесено нами на перше місце та виділено жирним шрифтом. Також при бажанні з цієї збірки викладачі можуть самостійно формувати завдання для проведення модульного контролю. Після тестів поданий перелік клінічних діагнозів та фармацевтичних термінів, вивчення яких напам’ять є обов’язковим для студентів першого курсу, з яких також можуть бути сформовані матеріали письмового контролю модулю ІІ.

Зміст
Передмова.............................................................................................................................. 3
Розділ I «Клінічні діагнози»................................................................................................ 5
Розділ II «Клінічні терміни – складені слова. Грецькі терміноелементи»...................... 11
Розділ ІІІ «Назви лікарських форм та фармацевтичних препаратів».............................. 46
Розділ IV «Структура рецептурного рядку. Особливості виписування рецепту» ........ 73
Список використаних джерел............................................................................................. 82

Розділ I «Клінічні діагнози»
1.Оберіть правильний переклад клінічного діагнозу «туберкульоз лімфатичних вузлів»:
A. tuberculosis nodulorum lymphaticorum
B. tuberculosis pulmonis sinistri
C. tuberculosis articulationis genus simistri
D. haemorrhagia subarachnoidalis cerebralis
E. sarcoma haemorrhagicum multiplex
2. Оберіть правильний переклад клінічного діагнозу «тромбоз вен лівої легені»:
A. thrombosis venarum pulmonis sinistri
B. venae retinaet hrombosis
C. nervus neuritis optici
D.thrombosis lobuli dextri pulmonis cavernosa
E.phlebectasis inferiorum membrorum
3. Винайдіть український відповiдник терміну “urethritis acuta”:
A. гостре запалення сечовипускного каналу
B. гостре запалення сечоводу
С. діфузне запалення сечового міхура
D. хронічне запалення лімфатичної системи
E. злояксне новоутворення нирки
4. Винайдіть український відповiдник терміну “herpes zoster”:
A. опоясуючий лишай
B.гострий лишай
C. простий лишай
D. лишай носу
E. епідемічний лишай
5. Винайдіть латинський відповiдник терміну “перфораційне запалення брюшини”:
A.peritonitis perforans
B.peritonitis canceromatosa
C. peritonitis diffusa
D. peritonitis gangrenosa
E. hernia diaphramatica
6. Винайдіть латинський відповiдник терміну “вторинна інфекція”:
A. infectio secundaria
B.infectio primaria
C.infectio chirurgica
D. infectio epidemica
E.infectio focalis
7. Винайдіть латинський відповiдник клінічного дiагнозу “myelocele”:
A. hernia medullae spinalis
B. hepatographia radioisotopica
C. ruptura cordis
D.cancer pylori
E.angina pectoris

8. Винайдіть латинський відповiдник клінічного дагнозу “gastritis”:
A. iflammatio ventriculi
B. endometriosis infectiosa
C. stenocardia
D. hypopituitarismus
E. ruptura vaginae
9. Винайдіть латинський відповiдник клінічного дiагнозу “angioneurosis”:
A. dystonia vegetovascularis
B. hepatitis acuta
C. angina pectoris
D. neurosis iatrogena
E. hernia medullae spinalis

10. Винайдіть латинський відповiдник клінічного дiагнозу “cardiorrhexis”:
A. ruptura cordis
B. hepatographia radioisotopica
C. ruptura uteri
D. carcinoma stromatis hepatis
E. herniamedullaespinalis
11. Винайдіть латинський відповiдник клінічного дiагнозу “stenocardia”:
A. angina pectoris
B. hepatographiaradioisotopica
C. cancer uteri
D. hernia medullae spinalis
E. dystonia vegetovascularis
12. Винайдіть латинський відповiдник клінічного дiагнозу “radiohepatographia”:
A. hepatographia radioisotopica
B. angina pectoris
C. cancer hepatis diffusus
D. hernia medullae spinalis
E. dystonia vegetovascularis
13. Винайдіть латинський відповiдник клінічного дiагнозу “metrocarcinoma”:
A. cancer uteri
B. hepatographia radioisotopica
C. angina pectoris
D. hernia medullae spinalis
E. dystonia vegetovascularis
14. Підберіть відповідність закінчень клiнiчного діагнозу “Canc… pulmon… diffus…” – «Дифузний рак легенів»:
A.- ae, -arum, -e
B.-e, -um, -a
C. -er, -um, -us
D.-i -orum, -i
E. -es. – um, -es
15. Підберіть відповідність закінчень клiнiчного діагнозу “Morb.. haemorrhagic... neonat...” «Геморагічна хвороба новонароджених»:
A.-us, -us, -orum
B.-us,-Ii, -orum
C.-a, -a, -i
D.-orum, -es, um
E. -i, -i, ae
16. Підберіть відповідність закінчень клiнiчного діагнозу “Degenerat... retin... pigmentos..” «Пігментозна дегенарація сітківки»:
A.-io, -ae, -a
B.-a, -io, -us
C.- um,- es, -a
D.-er, -us, -a
E.-ae, -uum, -arum
17. Підберіть відповідність закінчень клiнiчного діагнозу “Neuri... nerv... acustic... bilateral...”-« Білатеральне запалення акустичного нерву»:
A.-is, -i, -i,- is
B.-us, ae, -um, --is
C.-is,- um, -i, -orum
D.-ae, - is, -um, -ae
E.-i, -orum, -us, -uum
18. Підберіть відповідність закінчень клiнiчного діагнозу “Ruptur... traumatic... membran... tympan...” - "Травматичний розрив барабанної перетинки»:
A.-a, -a, -ae, -i
B.-ae, -is, -um, arum
C.-a, -is, is, -ium
D.- es, - ium, - is, -is
E.- ua, -erum, -orum, -ium
19. Підберіть відповідність закінчень клiнiчного діагнозу “Myo... submucos... cav.. uter...”- «Підслизова міома порожнини матки»:
A.-ma, -um, -i, -i
B.-erum, -orum, -arum, -o, -e
C.-io, - us, -a, -ium, -i
D.-i, - o, -a, -us
E.- ae, -arum, -is, es
20. Підберіть відповідність закінчень лiнiчного діагнозу “Haemato... subdural... acut...” «Гостра субдуральна гематома»:
A.-ma, -e, -um
B.-um, -a, -e
C.-e, -um, -a,
D.-ae, - um, - us
E.-us, -a, um
21. Підберіть відповідність закінчень клiнiчного діагнозу “Asth... bronchial... infectiosoallergic...” – «Інфекційно-алергічна бронхіальна астма»:
A.-ma, -e, -um
B. -e, -um, ma
C.-um, -us, -erum
D.-is, -is, -e
E.-us, -a, um
22. Підберіть правільне закінчення прикметника у клінічному діагнозі “acutum”:
A. carcinoma pulmonum acut…
B. otitis media catarrhalis acut…
С. infarctus myocardii acut…
D. abscessus retropharyngeus acut…
E. morbus respiratorius acut…
23. Перекладіть діагнози та оберіть вірний порядок слів у терміні: цироз печінки вірусної етіології:
A. cirrhosis hepatis aethiologiae viralis
B. cirrhosis hepatica viralis aethiologia
C. hepaticus cirrhosis aethiologiae viralae
D. cirrhosis aethiologia viralis hepatis
E. virala aethiologia hepatis cirrhosis
24. Вкажіть рядок з граматично правильним діагнозом:
A. Abscessus hepatis lymphogenes
B. Atrophia ductus cysticae
C. Cholecystitis gangrenosus
D. Eczema dyshidrotica
E. Cholecystitis purulentus
25. Вкажіть рядок з граматично неправильним діагнозом:
A. Insufficientia circulatio sanguinis
B. Morbus cordis ischaemicus
C. Endocarditis bacterialis subacuta
D. Dermatitis eczematica infectiosa
E. Dermatitis herpetica palpebrae
26. Вкажіть рядок з неправильним узгодженням прикметника з іменником:
A. Eczema solaris
B. Tetraparesis mixta
C. Eczema allergicum
D. Eczema infantile
E. abortus incompletus
27. Вкажіть рядок, у якому діагноз із граматичною помилкою:
A. fractura clausus brachii sinistri
B. cancer cervicis uteri
C. anaemia sideropenica post hysterorrhagiam
D. ulcus duodeni
E. gastritis erosiva
28. Вкажіть рядок з діагнозом бородавчастий дерматит:
A. Dermatitis verrucosa
B. Dermatitis eczematica
C. Dermatitis subcornealis
D. Dermatitis herpetica
E. Dermatitis allergica
29. Виберіть правильний переклад словосполучення insufficientia valvulae mitralis:
A. недостатність мітрального клапана
B. серцева недостатність
C. ниркова недостатнісь
D. дихальна недостатність
E. відсутність мітрального клапана
30. Вкажіть рядок з граматичною помилкою:
A. gastritis diffusus
B. Tuberculosis laryngis infiltrata
C. Hydraemia pathologica
D. Anaemia sideropenica
E. Pleuropneumonia complicata
31. Вкажіть рядок з граматично правильним діагнозом:
A. appendicitis simplex
B. Carcinoma centralis pulmonis
C. angina lacunare
D. Ren accessorium
E. Gastritis chronicus
32. Вкажіть рядок з неправильним перекладом діагнозу:
A. Insufficientia renalis - Серцева недостатність
B. Febris continua – Постійна гарячка
C. Eczema siccum - Суха екзема
D. Decursus morbi gravis – Важкий перебіг хвороби
E. Perforatio oculi traumatica– Травматична перфорація ока
33. У якому рядку граматично правильний діагноз:
A. sclerosis endocardii diffusa
B. tuberculosis pulmoni
C. odontoma apicale
D. necrosis ossis asepticus
E. rhinitis acutum
34. Доповніть словосполучення іменником, який підходить за змістом cancer … sinistri:
A. oculi
B. labii
C. cutis
D. gastris
E. recti
35. Виберіть діагноз із граматичною помилкою:
A. appendicitis phlegmonosus
B. cystorrhexis traumatica
C. pancreatitis haemorrhagica
D. intoxicatio tuberculosa
E. gastritis atrophica
36. Вкажіть рядок з граматично правильним діагнозом:
A. Vitium renum acquisitum
B. Vulnus morsa recens
C. Ulcus peptica gastris
D. Functio laesa heparis
E. Graviditas complicatus
37. Вкажіть діаґноз з граматичною помилкою:
A. Oedema cutanea
B. Asthma bronchiale atopicum
C. Ectopia viscerum abdominis
D. Arthrosis posttraumatica acuta
E. Ulcus chronicum
38. Вкажіть граматично неправильний діагноз:
A. Graviditas bigeminale primaria
B. Hepatitis toxica cum necrosi hepatis
C. Hepatopathia chronica sine cholestasi
D. Partus prolongatus primarius
E. Vulnus contusum femoris dextri
39. Вкажіть рядок з правильним перекладом діагнозу:
A. Fractura pedis dextri aperta – Закритий перелом правої ноги
B. Situs inversus viscerum – Перевернене положення внутрішніх органів
C. Hernia inguinalis incarcerata – Защемлена пахвинна грижа
D. Decursus protractus morbi – Затяжний перебіг хвороби
E. Gastritis acuta-Хронічний гастріт
40. Вкажіть рядок із граматичною помилкою:
A. ascaridosis, stadium intestinalis
B. erosio cervicis uteri
C. ruptura lienis
D. trauma cranii clausum
E. ulcus tuberculosum

Розділ II «Клінічні терміни – складені слова. Грецькі терміноелементи»
1. Виберіть терміноелемент, який українською мовою перекладається як «серце»:
A. cardio-, -cardium
B. arthro-
C. stomato-
D. glosso-, glossia
E. odonto-, odontia
2. Виберіть терміноелемент, який українською мовою перекладається як «голова»:
A. kephalo-, cephalo-, cephalia
B. somato-, - soma
C. acro-, -acria
D. stetho-
E. spondylo-
3. Виберіть терміноелемент, який українською мовою перекладається як «щока»:
A. cheilo-, -cheilia
B. urano-
C. ul-, ulo-
D. melo-
E. gnatho-, -gnathia
4.Виберіть терміноелемент, який українською мовою перекладається як «маточна труба»:
A. salpingo-
B. colpo-
C. oophoro-
D. oo-
E. trachelo-
5. Виберіть терміноелемент, який українською мовою перекладається як «сліпа кишка»:
A. typhlo-
B. metro-, -metra, -metrium
C. hystero-
D. omphalo-
E. cholangio-
6. Виберіть терміноелемент, який українською мовою перекладається як «легеня»:
A. pneumo-, pneumono-
B. entero-
C. laparo-
D. procto-
E. nephro-
7. Виберіть терміноелемент, який українською мовою перекладається як «внутрішні органи»:
A. splanchno-
B. gastro-, -gastria
C. entero-
D. oophoro-
E. salpingo-
8.Виберіть терміноелемент, який українською мовою перекладається як «чоловіча статева залоза, яєчко»:
A. orchi-, orchidi-, -orchidia, -orchia
B. entero-
C. salpingo-
D. trachelo-
E. oo-
9. Виберіть терміноелемент, що можна визначити як «вимірювання грудної клітини»:
A. stethometria
B. spondylometria
C. hepatologia
D. spondylodynia
E. rhinoscopia
10. Зазначити номер клінічного терміну, що записаний без орфографічних помилок:
A. retrognathia
B. hyperthermanaestesia
C. cholemia
D. histolisis
E.hondrodystrophia
11. Зазначити номер клінічного терміну, що записаний без орфографічних помилок:
A. brachypodia
B. polyfagia
C. hemiparaesis
D. macroheilia
E. blefaritis
12. Зазначити номер клінічного терміну, що записаний без орфографічних помилок:
A. blepharoptosis
B. hypertrofia
C. xantopsia
D. metrorexis
E. encephalomoloacia
13. Знайдіть ТЕ, який позначає «захворювання, пов’язане з кров’ю»:
A. Anaemia
B. Anuria
C. Haematocolpos
D. Myalgia
E. Hydradenitis
14. Визначте, який з термінів позначає «запалення лімфатичної залози»:
A. Lymphadenitis
B. Hydradenitis
C. Sialadenitis
D. Adenitis
E. Parotitis
15. Термін «phlebosclerosis» перекладається як:
A. Ущільнення вени
B. Ущільнення повіки
C. Часткова втрата пам’яті
D. Запалення вени
E. Сухість кришталика
16. Визначте, який з термінів позначає «процес накладання шва на сухожилля»:
A. Tenorhaphia
B. Tenotomia
C. Tenostenosis
D. Histolysis
E. Tenorrhexis
17. Яке з зазначених слів не має дублетного визначення:
A. Hepat-
B. Stomat-
C. Nephro-
D. Cheilo-
E. Leuc-
18. Виберіть кінцевий ТЕ зі значенням «грижа»:
A. Hydrocele
B. Megalocephalia
C. Splenomegalia
D. Cardioplegia
E. Sialorrhoea
19. Термін «hysterographia» перекладається як:
A. Рентгенографія матки
B. Рентгенограмма яєчника
C. Недостатній розвиток тканин
D. Сшивання шлунку
E. Розширення маткиза допомогою інструмента
20. Виберіть кінцевий ТЕ зі значенням «наявність конкрементів, каменів»:
A.Odontolithus
B. Megalocytus
C. Ureterolysis
D. Hyperplasia
E. Coprostasis
21. Термін «haemopyopericardium» перекладається як:
A. Наявність крові та гною у перикарді
B. Наявність крові та повітря у перикарді
C. Відсутність крові чи гною у перікарді
D. Наявність крові та відсутність жовчі в перікарді
E. Відсутність кровеносних судин у серці
22. Визначте, який з термінів позначає «оперативне видалення матки»:
A. Metrectomia
B. Hystoectomia
C. Oophoroectomia
D. Salpingoectomia
E. Ectometria
23. Виберіть переклад клінічного терміну «xeroophtalmia»:
A. Сухість ока
B. Потемніння ока
C. Нерівномірне забарвлення ока
D. Видалення частини ока
E. Почервоніння ока
24. Визначте, який з термінів позначає «патологічний страх захворіти раком»:
A. Carcinophobia
B. Carcinophilia
C. Acrophobia
D. Androphobia
E. Claustrophobia
25. Виберіть ТЕ зі значенням «гной у яєчнику»:
A. Pyoophoritis
B. Myodynia
C. Colostomia
D. Ovariotomia
E. Pyorrhoea
26. Термін «keratotomia» перекладається як:
A. Хірургічна операція розсічення роговиці
B. Хірургічна операція видалення роговиці
C. Ненормальне збільшення кришталика
D. Накладення штучного отвору на око
E. Хірургічна операція фіксації ока
27. Визначте, який з термінів позначає «нав’язливий страх захворювання чи зараження важкою хворобою»:
A. Pathophobia
B. Agorophobia
C. Androphobia
D. Arachnophobia
E. Topophobia
28. Виберіть кінцевий ТЕ зі значенням «пульс»:
A. Asphygmia
B. Splanchnologia
C. Dysphagia
D. Dysplasia
E. Uloatrophia
29. Термін «sialorhoea» перекладається як:
A. Процес витікання слини
B. Процес виділення поту
C. Наявність каменів у нирках
D. Графічний запис слинних залоз
E. Збільшення кількості виділення сечі
30. Виберіть ТЕ зі значенням «запалення кістного мозку»:
A. Osteomyelitis
B. Arthrosis
C. Osteogenesis
D. Leptomeningitis
E. Osteoporosis
31. Виберіть переклад клінічного терміну «cholecystoectomia»:
A. Видалення жовчного міхура
B. Накладення стоми на жовчний міхур
C. Процес виділення жовчі
D. Розсічення спаєк на жовчних протоках
E. Розтягнення сечового міхура
32. Виберіть кінцевий ТЕ зі значенням «той, що відноситься до лімфи»:
A. Chyluria
B. Urocholia
C. Choluria
D. Acholia
E. Cholecystitis
33. Визначте термін зі значенням прикметника «другий, інший, незвичайний»:
A. allergia
B. autopsia
C. neoarthrosis
D. pseudostenosis
E. heteroplasia
34. Визначте термін зі значенням прикметника «нерівний, нерозмірний»:
A. anisognathia
B. isometria
C. panhidrosis
D. barognosia
E. heterotopias
35. Визначте термін зі значенням прикметника «важкий»:
A. barotrauma
B. hemiparesis
C. telepathia
D. necrophobia
E. brachypnoë
36. Визначте термін зі значенням прикметника «швидкий»:
A. tachycardia
B. hemianaesthesia
C. xerodermia
D. bradycardia
E. brachycephalia
37. Визначте термін зі значенням прикметника «повільний»:
A. bradysphygmia
B. xerophthalmia
C. barotherapia
D. orthodontia
E. thermoplegia
38. Визначте термін зі значенням прикметника «глибокий»:
A. bathyaesthesia
B. panophthalmitis
C. microcephalia
D. tachypnoë
E. isometria
39. Визначте термін зі значенням прикметника «малий, незначний, недостатній»:
A. oligophrenia
B. macrocytus
C. megacolon
D. polyphagia
E. autolysis
40. Визначте термін зі значенням прикметника «прямий, правильний»:
A. orthopaedia
B. erythrodermia
C. thermoplegia
D. allogenesis
E. homodontia
41. Визначте термін зі значенням прикметника «все, весь, цілком»:
A. panophthalmitis
B. xerodermia
C. megaloglossia
D. polyvitaminosis
E. macrodactylia
42. Визначте термін, що відноситься до низької температури, до замерзання:
A. cryoretinopexia
B. thermoplegia
C. xerophilus
D. xenotransplantatio
E. necrobiosis
43. Знайдіть термін зі значенням «сірий»:
A. poliotrichia
B. chromatophorus
C. leucodermia
D. chlorosis
E. melanoglossia
44.Знайдіть термін зі значенням «жовтий»:
A. xanthodermia
B. cyanodermia
C. melanodermia
D. leucodermia
E. erythrodermia
45.Знайдіть термін зі значенням «зелений»:
A. chlorodontia
B. xanthosis
C. cyanosis
D. melanoma
E. poliomyelitis
46. Знайдіть термін зі значенням «блакитний»:
A. cyanuria
B. chloropsia
C. chromatophorus
D. melanoblastus
E. leucopathia
47.Знайдіть термін зі значенням «червоний»:
A. erythema
B. polioencephalitis
C. leucomyelitis
D. melanodontia
E. chloroma
48. Визначте ТЕ, який позначає «колір»:
A. chromocystoscopia
B. erythropsia
C. cyanuria
D. melancholia
E. leucolysis
49. Підберіть до ТЕ «brady-» протилежний за значенням ТЕ:
A. tachy-
B. brachy-
C. pachy-
D. pyr-
E. hemi-
50. Підберіть до ТЕ «xer-» протилежний за значенням ТЕ:
A. hydr-
B. iso-
C. cryo-
D. macro-
E. poly-
51. Підберіть до ТЕ «lepto-» протилежний за значенням ТЕ:
A. pachy-
B. brady-
C. brachy-
D. oligo-
E. megalo-
52. Підберіть до ТЕ «dolicho-» протилежний за значенням ТЕ:
A. brachy-
B. hetero-
C. allo-
D. bathy-
E. platy-
53. Підберіть до ТЕ «cryo-» протилежний за значенням ТЕ:
A. pyr-
B. xer-
C. hydr-
D. bathy-
E. megalo-
54. Підберіть до ТЕ «pan-» протилежний за значенням ТЕ:
A. hemi-
B. iso-
C. necro-
D. oligo-
E. neo-
55. Додайте другу частину терміну до ТЕ «glyco-» зі значенням «відчуття солодкого присмаку в роті»:
A. -geusia
B. -orexia
C. -acusia
D. -osmia
E. –phagia
56. Додайте другу частину терміну до ТЕ «hyper-» зі значенням «ненормально підвищена гострота слуху»:
A. -acusia
B. -osmia
C. -orexia
D. -opsia
E. –phonia
57. Додайте першу частину терміну до ТЕ «–ophthalmia» зі значенням «висихання кон’юнктиви»:
A. xero-
B. pyr-
C. cryo-
D. thermo-
E. ortho-
58. Додайте першу частину терміну до ТЕ «–odontia» зі значенням «наявність зайвих зубів»:
A. poly-
B. olig-
C. macro-
D. megalo-
E. allo-
59. Додайте першу частину терміну до ТЕ «–transplantatio» зі значенням «трансплантація органів або тканин від тварин»:
A. xeno-
B. allo-
C. auto-
D. hetero-
E. aniso-
60. Додайте першу частину терміну до ТЕ «–transplantatio» зі значенням «трансплантація органів або тканин від другої людини»:
A. allo-
B. auto-
C. xeno-
D. homeo-
E. neo-
61. Додайте грецький еквівалент до терміну «dura mater»:
A. pachymeninx
B. leptomeninx
C. arachnoiditis
D. meningomyelitis
E. meningomyelocele
62. Додайте грецький еквівалент до терміну «pia mater»:
A. leptomeninx
B. meningitis
C. pachymeninx
D. meningismus
E. meningocele
63. Доберіть до грецького ТЕ «dolicho-» латинський еквівалент:
A. longus, a, um
B. tardus, a, um
C. parvus, a, um
D. magnus, a, um
E. transversus, a, um
64. Доберіть до грецького ТЕ «xanth-» латинський еквівалент:
A. flavus, a, um
B. frequens, ntis
C. asper, ĕra, ĕrum
D. albus, a, um
E. ruber, bra, brum
65. Доберіть до грецького ТЕ «brachy-» латинський еквівалент:
A. brevis, e
B. longus, a, um
C. sinister, tra, trum
D. durus, a, um
E. sacer, cra, crum
66. Доберіть до грецького ТЕ «leuc-» латинський еквівалент:
А. albus, a, um
B. flavus, a, um
C. niger, gra, grum
D. asper, ĕra, ĕrum
E. mollis, e
67. Доберіть до грецького ТЕ «erythr-» латинський еквівалент:
A. ruber, bra, brum
B. niger, gra, grum
C. albus, a, um
D. flavus, a, um
E. parvus, a, um
68.Знайдіть термін зі значенням «вроджена вада»:
A. polymastia
B. polyuria
C. polyphagia
D. polyangiitis
E. polyarteriitis
69. Знайдіть термін зі значенням «ненормальне забарвлення сечі»:
A. chromaturia
B. glucosuria
C. anuria
D. haematuria
E. chyluria
70. Зазначте термін, який означає вимушене положення сидячи, що приймається для полегшення дихання при вираженій задишці:
A. orthopnoë
B. apnoë
C. hyperpnoë
D. hypopnoë
E. dyspnoë
71. Знайдіть термін зі значенням «боязкість нового»:
A. neophobia
B. necrophobia
C. erythrophobia
D. panphobia
E. xanthophobia
72. Знайдіть термін зі значенням «лікування холодом»:
A. cryotherapia
B. thermotherapia
C. thalassotherapia
D. autohaemotherapia
E. pharmacotherapia
73. Знайдіть термін зі значенням «лікування атмосферним тиском»:
A. barotherapia
B. phytotherapia
C. thalassotherapia
D. balneotherapia
E. heliotherapia
74. Знайдіть термін зі значенням «боязкість незнайомих людей»:
A. xenophobia
B. xanthophobia
C. necrophobia
D. panphobia
E. erythrophobia
75. Виберіть термін зі значенням «накопичення кровів суглобі»:
A. haemarthrosis
B.haemotoxicosis
C.haemochondritis
D. haemorchondrosis
E. haemarthritis
76. Виберіть термін зі значенням «запальний процес яєчнику з наявністю гною»:
A. pyoophoritis
B. pyosalpingitis
C. pyotrachelitis
D. pyocolpitis
E. pyometritis
77. Виберіть термін зі значенням«пухлина, що виходить із тканини вилочкової залози»:
A. thymoma
B. typhloma
C. blastoma
D. pyeloma
E. cholangioma
78.Виберіть термін зі значенням «грибкове захворювання»:
A. mycosis
B. thrombosis
C. thyreotoxicosis
D. fibrosis
E. acidosis
79. Виберіть термін зі значенням «збільшення кількості клітин крові»:
A. erythrocytosis
B. erythropenia
С. erythrophobia
D. thrombosis
E. erythrophobia
80. Виберіть термін зі значенням «незапальне захворювання судин та нервів»:
A.angioneurosis
B. neurosis
C. adenoneurosis
D. angioneuritis
E. angiomatosis
81. Виберіть термін зі значенням «дегенеративне захворювання нирок»:
A. nephrosis
B. neurosis
C. pyelonephrosis
D. nephritis
E. pyelonephritis
82. Виберіть термін зі значенням «незапальний процес губи»:
A. cheilosis
B. cheirosis
C. labiosis
D. cheilitis
E. melosis
83. Виберіть термін зі значенням «запалення жовчного міхура»:
A. cholecystitis
B. dacryocystitis
C. cholangitis
D. cystitis
E. choledochitis
84. Виберіть термін зі значенням «запалення шлунка та кишечника»:
A. gastroenteritis
B. pangastritis
C. gastroproctitis
D. gastrosplenitis
E. gastroduodenitis
85. Виберіть термін зі значенням «запалення пупка»:
A. omphalitis
B. typhlitis
C. oophoritis
D. orchitis
E. salpingitis
86. Виберіть термін зі значенням «запалення прямої кішки»:
А. proctitis
B. enteropathia
C. proctalgia
D. proctectasia
E. splenitis
87. Виберіть термін зі значенням «незапальний процес колінного суглоба»:
А. gonarthrosis
B. haemarthrosis
C. gonchondrosis
D. gonarthritis
E.gonarthropathia
88. Виберіть термін зі значенням «пухлина, що виходить із потових залоз»:
А. hidradenoma
B. anhidrosis
C. hydrops
D. hidradenectomia
E. hidrangioma
89. Виберіть термін зі значенням «запалення м’якої мозкової оболонки»:
A. leptomeningitis
B. pachymeningitis
C. arachnoiditis
D. meningitis
E. encephalitis
90. Виберіть термін зі значенням «запалення вени з утворенням тромбу»:
A. thrombophlebitis
B. phlebothrombosis
C. thrombopenia
D. vasoconstrictio
E. thrombocytosis
91. Виберіть термін зі значенням «спричинений захворюванням підшлункової залози»:
A. pancreatogenus
B. pancreatitis
C. pancreatalgia
D. pancreatopathia
E. pancreaticus
92. Виберіть термін зі значенням «запалення кістки та суглоба»:
A. osteoarthritis
B. osteochondrosis
C. osteoarthrosis
D. osteochondritis
E. osteomyelitis
93. Виберіть термін зі значенням «запалення нирки та ниркової лоханки»:
A. pyelonephritis
B. neuritis
C. pyeloneuritis
D. nephritis
E. nephroptosis
94. Виберіть термін зі значенням «запалення мозкових оболонок»:
A. meningitis
B. encephalomeningitis
C. leptomeningitis
D. myelitis
E. encephalitis
95. Виберіть термін зі значенням «множинні ангіоми»:
A. angiomatosis
B. angiodermatosis
C. angiocytosis
D. papillomatosis
E. angioma
96. Виберіть термін зі значенням «запалення всіх оболонок ока»:
A. panophthalmitis
B. exophthalmus
C. ophthalmoplegia
D. anophthalmia
E. cryptophthalmus
97. Знайдіть терміни з ТЕ зі значенням «функції дихання»:
A.apnoe
B.aerophagia
C.aerophobia
D.spirotherapia
E.pneumolysis
98. Знайдіть терміни з ТЕ зі значенням «вироблення крові»:
A. haematopoesis
B. haematocrinia
C. haematoplasia
D. haematorrhoea
E. haematohorrhagia
99. Знайдіть терміни з ТЕ зі значенням «кровотеча»:
A.gastrorrhagia
B.haematopoesis
C.hepatoplasia
D.haematocrinia
E.haematorrhoea
100. Знайдіть терміни з ТЕ зі значенням «харчування»:
A.dystrophia
B.aphagia
C.dysplasia
D.ectopia
E.lipostatis
101. Знайдіть терміни з ТЕ зі значенням «захворювання крові»:
A.anaemia
B.haematuria
C.haematologia
D.haematoma
E.haemolysis
102. Знайдіть терміни з ТЕ зі значенням «кров»:
A.haemotonephrosis
B.leucoаеmia
C.anaemia
D.empyema
E.аngiotomia
103. Знайдіть терміни з ТЕ зі значенням «любов»:
A.paedophilia
B.haemophilia
C.аcrophobia
D.lymphorrea
E.atrophia
104. Знайдіть терміни з ТЕ зі значенням «розумових, психічних якостей людини»:
A.schizophrenia
B.phrenicotomia
C.meloschisis
D.phacoma
E.aethiologia
105. Знайдіть терміни з ТЕ зі значенням «cлабкості»:
A.asthenia
B.anaesthesia
C.spirometria
D.aplasia
E.dysopia
106. Знайдіть терміни з ТЕ зі значенням «чутливості»:
A.hypasthesia
B.anergia
C.аsthеnia
D.gastrocele
E.hyperasthenia
107. Знайдіть терміни з ТЕ зі значенням «повітря, повітряний»:
A.аerophobia
B.spirometria
C.pneumonia
D.pneumometria
E.dyspnoe
108. Знайдіть терміни з ТЕ зі значенням «секреція»:
A.dysсrinia
B.odontorrhagia
C.sialorrhoea
D.pyuria
E.uropoesis
109. Знайдіть терміни з ТЕ зі значенням «сила»:
A.hypodinamia
B.dyskinesia
C.lymphocytus
D.cholekinesis
E.geriatria
110. Знайдіть терміни з ТЕ зі значенням «підвищена кількість клітин»:
A.lymphocytosіs
B.lymphocytopenia
C.thrombocytus
D.lymphocytus
E.lymphadenitis
111. Знайдіть терміни з ТЕ зі значенням «недостатність кількості клітин»:
A. leucocytopenia
B. leucocytosis
C. lymphoma
D. odontoma
E.lymphorrhoea
112. Знайдіть терміни з ТЕ зі значенням «схильність до»:
A. haemophilia
B. hydrophilia
C. paedophilia
D. gynaecophilia
E.androphilia
113. Знайдіть терміни з ТЕ зі значенням «діяльність»:
A. synergia
B. hypodynamia
C. pyaemia
D.aplasia
E.myelosis
114.Знайдіть терміни з ТЕ зі значенням «стаз»:
A. galactostasis
B. atonia
C. amnesia
D. psychosis
E. neuritis
115. Знайдіть терміни з ТЕ зі значенням «розвиток, генез»:
A.сardiogenesis
B.atherosclerosis
C. phrenicotomia
D. hepatogenus
E.cardiogenia
116. Знайдіть терміни з ТЕ зі значенням «напад»:
A. cardioplegia
B. hypertonia
C. hypotonia
D.cardiologia
E. cardiogramma
117.Знайідть терміни з ТЕ зі значенням «знання»:
A. agnosia
B. pharmacologia
C. logologia
D. logopaedia
E. biologia
118. Виберіть терміноелемент, що можна визначити як «біль в язику»:
A. glossalgia
B. odontalgia
C. pancreatodynia
D. spondylodynia
E. acroalgia
119. Виберіть терміноелемент, що можна визначити як «наука про захворювання печінки»:
A. hepatologia
B. acheiria
C. rhinopharyngoscopia
D. oesophagodynia
E. stomatologia
120.Виберіть терміноелемент, що можна визначити як «загальне захворювання суглобів»:
A. arthropathia
B. enterologia
C. encephalopathia
D. rhinologia
E. podalgia
121. Виберіть терміноелемент, що можна визначити як «наука про захворювання кісток»
A. osteologia
B. osteoarthropathia
C. stomatologia,
D. somatoscopia,
E. pathologia
122. Виберіть терміноелемент, що можна визначити як «реєстрація діяльності серця»:
A. cardiographia
B. stethometria
C. hormonotherapia
D. brachialgia
E. logopathia
123. Виберіть терміноелемент, що можна визначити як «відсутність нижніх кінцівок»:
A. apodia
B. osteogenus
C. spondylographia
D. hepatogenus
E. gonalgia
124.Виберіть терміноелемент, що можна визначити як «занадто довгі нижні кінцівки»:
A. macropodia
B. chirospasmus
C. cheilodynia
D. ulodynia
E. gnathodynia
125. Виберіть терміноелемент, що можна визначити як «огляд носової порожнини»:
A. rhinoscopia
B. hepatologia
C. enteroscopus
D. acropathia
E. artrhrographia
126. Визначте діагноз, який має в своєму складі терміноелемент зі значенням «кров»:
A. haemolysis
В. hydrotherapia
C. hemialgia
D. hepatologia,
E. hemiopia
127. Зазначте значення терміноелемента, спільного для термінів «odontalgia, orthodontia, odontoma, odontolithus»:
A. зуб
B. пухлина
C. прямий, правильний
D. камінь
E. біль
128. Визначте діагноз, який має в своєму складі терміноелемент зі значенням «клітина»:
A. cytotherapia
B. citrus
C. citissime
D. cheilodynia
E. cystoscopia
129. Зазначте кінцевий терміноелемент зі значенням «витікання»:
A -rrhoea
B. -ectomia
C. -logia
D. -lysis
E. –rrhaphia
130. Визначте правильний переклад «спазм м’язів»:
A. myospasmus
B. hydrophobia
C. encephalocele
D. metrorrhagia
E. rhiniatria
131. Виберіть терміноелемент, що можна визначити як «дослідження ротової порожнини»:
A. stomatoscopia
B. somatologia
C. stomatodynia
D. stethometria
E. оsteologia
132. Виберіть терміноелемент, що можна визначити як «біль у плечі»:
A. brachialgia
B. rhinoscopia
C. stethoscopus
D. glossalgia
E. hormonotherapia
133. Виберіть терміноелемент, що можна визначити як «біль у губі»:
A. cheilodynia
B. macropodia
C. gnathodynia
D. odontalgia
E. glossodynia
134. Виберіть терміноелемент, що можна визначити як «загальне захворювання головного мозку»:
A. encephalopathia
B. rhinopharyngoscopia
C. gonalgia
D. logopathia
E. rhinologia
135. Виберіть терміноелемент, що можна визначити як «викликаний захворюванням печінки»:
A. hepatogenus
B. spondylographia
C. osteogenus,
D. chirospasmus
E. enteroscopus
136.Виберіть терміноелемент, що можна визначити як «захворювання кінцівок»:
A. acropathia
B. hepatologia
C. pancreatodynia
D. artrhrographia
E. enterologia
137. Виберіть префікс зі значенням «відсутність»:
A. apathia
B. paraphlebitis
C. catarecta
D. dуsmnesia
E. mesoderma
138. Виберіть префікс зі значенням «підвищення норми»:
A. hyperergia
B. hypotrophia
C. supercilium
D. synergia
Е. endometrium
139. Виберіть префікс зі значенням «всередині»:
A. endometrium
B. polydactilitis
C. metacarpus
D. monophtong
E. perimetrium
140. Виберіть префікс зі значенням «правильний, нормальний»:
A. eupnoe
B. apnoe
C.hyperpnoe
D. hypotonia
E. syndactilia
141.Виберіть префікс зі значенням «середній»:
A. mesoderma
B. underderma
C. epicardium
D. eupnoe
E. parapnoe
142.Виберіть префікс зі значенням «багато»:
A. polydactylia
B. perimetrium
C. endometrium
D. epicardium
E. syndactilia
143. Виберіть префікс зі значенням «менше норми»:
A. hypotrophia
B. paraphlebitis
C. anamnesis
D. asphyxia
E. oligophrenia
144. Виберіть префікс зі значенням «один»:
A. monoplegia
B. anabiosis
C. paraphlebitis
D. mesoderma
E. metaderma
145. Виберіть префікс зі значенням «відновлення»:
A. anabiosis
B. acephalia
C. catamnesis
D. mesoderma
E. hyperpnoe
146. Виберіть префікс зі значенням «напрямок дії зверху вниз»:
A. catamnesis
B. mesoderma
C. hypertonia
D. syndromum
E. endocardium
147. Виберіть префікс зі значенням «над»:
A. epigastris
B. mesometrium
C. pericardium
D. endocardium
E. myometrium
148. Виберіть префікс зі значенням «коло, поряд»:
A. paraphlebitis
B. mesoderma
C. dysmnesia
D. eupnoe
E. hyperpnoe
149. Виберіть префікс зі значенням «з’єднання»:
A. syndromum
B. parametrium
C. metametrium
D. dysenteria
E. parametrium
150. Виберіть префікс зі значенням «переміщення»:
A. metastasis
B. paratyphus
C. Dysenteria
D. polynephritis
E. eucariotus
151. Виберіть термін, у якому префікс має значення «порушення функції»:
A. dysenteria
B. synergia
C. acheiria
D. hypotonia
E. anergia
152. Виберіть префікс для утворення терміну зі значенням «навколопупковий»:
A. paraumbilicus
B. mesoumbilicus
C. endoumbilicus
D. epiumbilicus
E. synumbilicus
153. Виберіть префікс для утворення терміну зі значенням «відсутність дихання»:
A. apnoe
B. dyspnoe
C. eupnoe
D. orthopnoe
E. metapnoe
154.Виберіть префікс для утворення терміну зі значенням «знижена чутливість»:
A. hypaesthesia
B. dysaesthesia
C. hyperaesthesia
D. anaesthesia
E. paraesthesia
155. Виберіть префікс для утворення терміну зі значенням «поверхневий шар шкіри»:
A. epiderma
B. mesoderma
C. paraderma
D. synoderma
E. metaderma
156. Виберіть префікс для утворення терміну зі значенням «зрощування (з’єднання) пальців»:
A. syndactylia
B. polydactylia
C. epidactilia
D. mesodactylia
E. adactylia
157. Виберіть префікс для утворення терміну зі значенням «нормальне травлення»:
A. eupepsia
B. dyspepsia
C. apepsia
D. hyperpepsia
E. hypopepsia
158. Виберіть префікс для утворення терміну зі значенням «послаблення рухової функції»:
A. hypokinesia
B. akinesia
C. dyskinesia
D. hyperkinesia
E. eukinesia
159. Виберіть префікс для утворення терміну зі значенням «місцеве повнокрів’я (підвищення )»:
A. hyperaemia
B. hypoaemia
C. bacteriaemia
D. anaemia
E. paraemia
160. Виберіть префікс для утворення терміну зі значенням «підвищена чутливість»:
A.hyperaesthesia
B.anaesthesia
C.dysaesthesia
D.hypaesthesia
E.eusthesia
161. Виберіть префікс для утворення терміну зі значенням «верхівка сeрця»:
A.epicardium
B.pericardium
C.endocardium
D.myocardium
E.mesocardium
162. Знайдіть термін зі значенням «хірургічна операція»:
A.salpingolysis
B.salpingitis
C.salpingectasia
D.salpingoptosis
E.salpingorrhagia
163.Знайдіть термін зі значенням «хірургічна операція»:
A.pneumopexia
B.pneumoconiosis
C.pneumomalacia
D.pneumonectasia
E.pneumocarcinoma
164.Знайдіть термін зі значенням «хірургічна операція»:
A.gastrorrhaphia
B.gastrectasia
C.gastroptosis
D.gastrorrhagia
E.gastroschisis
165. Знайдіть термін зі значенням «хірургічна операція»:
A. arthrodesis
B. arthrosis
C. hydrarthrosis
D. arthroprivus
E. arthromalacia
166.Знайдіть термін зі значенням «хірургічна операція»:
A.spondylotomia
B.spondyloschisis
C.spondylitis
D.spondylosis
E.spondylodynia
167. Знайдіть термін зі значенням «хірургічна операція»:
A.orchiectomia
B.orchiptosis
C.orchitis
D.pyoorchitis
E.orchiprivus
168.Знайдіть термін зі значенням «хірургічна операція»:
A. metrectasia
B. metreurysis
C.metroptosis
D.metrostenosis
E.metrorrhexis
169.Знайдіть термін зі значенням «вроджена вада»:
A.rhachischisis
B.rhachiotomia
C.rhachitis
D.rhachialgia
E.rhachidesis
170. Знайдіть термін зі значенням «хірургічна операція»:
A. nephrolysis
B.nephrosis
C.nephritis
D.nephroptosis
E.nephrotomographia
171. Знайдіть термін зі значенням «патологічний процес»:
A.colpectasia
B.colpeurysis
C.colporrhaphia
D.colpotomia
E.colpopexia
172.Знайдіть термін зі значенням «патологічний процес»:
A.osteomalacia
B.osteoclasia
C.osteologia
D.osteoma
E.osteodesis
173. Знайдіть термін зі значенням «патологічний процес»:
A.splenoptosis
B.splenitis
C.splenopexia
D.splenorrhaphia
E.splenectomia
174.Знайдіть термін зі значенням «патологічний процес»:
A.dacryocystectasia
B.dacryocystitis
C.dacryocystographia
D.dacryocystostenosis
E.dacryocystotomia
175. Знайдіть термін зі значенням «патологічний процес»:
A.laryngostenosis
B.laryngologus
C.laryngoplastica
D.latyngographia
E.laryngostroboscopus
176. Знайдіть термін зі значенням «патологічний стан»:
A.cardiorrhexis
B.cardiolysis
C.cardiomyotomia
D.cardiopneumogramma
E.cardiotachometria
177. Знайдіть термін зі значенням «патологічний процес»:
A. acrosclerosis
B. acroblastus
C. acroanaesthesia
D. acroplastica
E. acroosteolysis
178. Знайдіть термін зі значенням «патологічний стан»:
A.salpingorrhexis
B.salpingolysis
C.salpingoscopus
D.salpingostomia
E.salpingectomia
179. Знайдіть термін зі значенням «патологічний процес»:
A.glossoptosis
B.glossoplastica
C.glossectomia
D.glossoprivus
E.glossocentesis
180. Знайдіть термін зі значенням «патологічний процес»:
A.trachelomalacia
B.trachelorrhaphia
C.trachelotomia
D.tracheloscopia
Etrachelolysis
181.Знайдіть термін зі значенням «видалення пупка»:
A.omphalectomia
B.cervicotomia
C.colpopexia
D.colostoma
E.vagotomia
182. Знайдіть термін зі значенням «видалення яєчка(чоловічої статевої залози)»:
A.orchiectomia
B.salpingectomia
C.laparotomia
D.metreurysis
E.trachelotomia
183. Знайдіть термін зі значенням «хірургічна операція створення нерухомості суглобу»:
A.arthrodesis
B.renoprivus
C.osteoclasia
D.rhachischisis
E.acroparalysis
184. Знайдіть термін зі значенням «хірургічна операція накладання шва на селезінку»:
A.splenorrhaphia
B.thoracocentesis
C.splenitis
D.splenoptosis
E.colporrhaphia
185. Знайдіть термін зі значенням «хірургічна операція накладання штучного анастомозу на нирку»:
A.nephrostomia
B.nephroptosis
C.nephrectomia
D.nephroprivus
E.pyonephrosis
186. Знайдіть термін зі значенням «хірургічна операція розрізання черева»:
A.laparotomia
B.laparocentesis
C.laparothoracotomia
D.laparorrhaphia
E.laparoscopia
187. Знайдіть термін зі значенням «зумовлений відсутністю щитовидної залози»:
A.thyreoprivus
B.thymoprivus
C.renoprivus
D.thyrectomia
E.thyreotomia
188. Знайдіть термін зі значенням «інструментальний огляд матки»:
A.hysteroscopia
B.metreurysis
C.hysterotomia
D.pyometra
E.metroscopus
189.Знайдіть термін зі значенням «хірургічна операція розрізання сечоводу»:
A.ureterotomia
B.urethrotomia
C.ureterographia
D.urethritis
E.ureterostomia
190. Знайдіть термін зі значенням «опущення кишечника»:
A.enteroptosis
B.proctospasmus
C.enterocolitis
D.enterorrhaphia
E.enterorrhagia
191. Знайдіть термін зі значенням «біль у хребті»:
A.rhachialgia
B.spondylodesis
C.rhachischisis
D.rhachiotomia
E.spondylopathia
192.Знайдіть термін зі значенням «звуження слізного мішка»:
A.dacryocystostenosis
B.dacryocystectasia
C.dacryocystosclerosis
D.dacryocystostomia
E.dacryocystographia
193.Знайдіть термін зі значенням «пухлина жовчних протоків»:
A.cholangioma
B.cholangitis
C.choledochoma
D.choleoma
E.cholangiocancer
194. Знайдіть термін зі значенням «хірургічна операція фіксації піхви»:
A.colpopexia
В.colpodesis
С.colpoptosis
D.colporraphia
E.colpectasia
195.Знайдіть термін зі значенням «патологічне розширення шлунка»:
A.gastrectasia
B.gastreurysis
C.gastroptosis
D.gastrotomia
E.gastroschisis
196.Знайдіть термін зі значенням «хірургічна операція руйнування кістки»:
A.osteoclasia
B.osteomalacia
C.osteodesis
D.osteoplastica
E.osteolysis
197.Знайдіть термін зі значенням «хірургічна операція фіксації легені»:
A.pneumonopexia
B.pneumolysis
C.pneumonorrhagia
D.pneumomalacia
E.pneumonectomia
198. Знайдіть термін зі значенням «опущення сліпої кишки»:
A.typhloptosis
B.typlostasis
C.typhlospasmus
D.typhlotomia
E.typlopexia
199. Знайдіть термін зі значенням «спосіб розширення прямої кишки»:
A.procteurynter
B.proctospasmus
C.proctoscopus
D.proctectasis
E.proctostoma
200. Знайдіть термін зі значенням «розм’якшення головного мозку»:
A.encephalomalacia
B.encephalometria
C.encephalotomia
D.hydroencephalia
E.encephalitis
201.Знайдіть термін зі значенням «хірургічна операція розтину хребта»:
A.rhachiotomia
B.rhaciectomia
C.rhachidesis
D.rhachiclasia
E.rhachischisis
202. Знайдіть термін зі значенням «опущення внутрішніх органів»:
A.splanchnoptosis
B.enteroptosis
C.laparoptosis
D.gastroptosis
E.hysteroptosis
203.Знайдіть термін зі значенням «запалення ниркової миски та нирки»:
A. pyelonephritis
B. pyloronephritis
C. pyelitis
D. parenchymonephritis
E. nephritis
204. Знайдіть термін зі значенням «хірургічна операція розрізання яєчника»:
A. oophorotomia
B. orchitomia
C. salpingotomia
D. omphalotomia
E. colpotomia
205. Знайдіть термін зі значенням «спазм прямої кишки»:
A. proctospasmus
B. enterospasmus
C. splanchnospasmus
D.t yphlospasmus
E. hysterospasmus
206.Знайдіть термін зі значенням «накладання штучного анастомозу на жовчний проток»:
A. choledochostomia
B.cholangiostomia
C.cholecystostomia
D.cystotomia
E.cholestomia
207. Знайдіть термін зі значенням «хірургічна операція накладання шва на сліпу кишку»:
A.typhlorrhaphia
B.enterorrhaphia
C.proctorrhaphia
D.splenorrhaphia
E.omphalorrhaphia
208. Знайдіть термін зі значенням «патологічне розширення маткових труб»:
A.salpingectasia
B.colpectasia
C.gastrectasia
D.metrectasia
E.hysteroectasia
209. Знайдіть термін зі значенням «хірургічна операція видалення спайок та рубців нирки»:
A.nephrolysis
B.pneumolysis
C.splenolysis
D.cystolysis
E.enterolysis
210.Знайдіть термін зі значенням «пункція черева»:
A. laparocentesis
B. gastrocentesis
C. enterocentesis
D. splanchnocentesis
E. abdominocentesis
211.Хірургічна операція прикріплення частини тіла, органа означається ТЕ:
A. -pexia
B. -malacia
C. -ectomia
D. -tomia
E. -plegia
212. Клінічний термін, що означає порушення зору:
A. asthenopia
B. asthenacusia
C. myasthenia
D. stenophlebia
E. omphalitis
213. Терміноелемент, який означає один із органів відчуття:
A.oto-
B.oophoro-
C.-odynia
D.omphalo-
E. typhlo-
214. Терміноелемент –ortho- має антонім:
A. –oligo-
B. –pseudo-
C. –poly-
D. –tele-
E. neo-
215. Клінічний термін, який означає захворювання матки:
A. hysterohypoplasia
B. histologia
C. hysterectasia
D. hysterectamia
E. hysterologia
216. Клінічний термін hemiparesis означає:
A. неповний параліч половини тіла
B. ослаблення верхніх кінцівок
C. параліч нижніх кінцівок
D. недорозвиненість нижніх кінцівок
E.ослаблення організму

217. Грецький дублет латинського слова vesica:
A. cysto
B. typhlo
C. laparo
D. colon
E. pyelo
218. Іменник amor- має синонімічний терміноелемент:
A. philia
B.eurysis
C. phobia
D. ectasia
E.rrhoea
219. Клінічний термін pneumovasographia означає:
A. графічне зображення легенів і сосудів
B. присутність повітря в сосудах
C. обстеження сосудів порожнини за допомогою пневматичного інструмента
D. дослідження сосудів при контрастуванні повітря
E. нерозвиненість сосудів
220. Антонім до терміноелемента brady-:
A.brachy-
B.oligo-
C.megalo-
D.tachy-
E.poly-
221. Терміноелемент, означаючий розм’якшення тканин легені:
A.pneumomalacia
B. pneumorhagia
C. pneumotomia
D. pneumopathia
E. pneumolysis
223. Терміноелемент, що означає підвищену пітливість кінцівок:
A. acrohіdrosis
B. adenohydrosis
C. acrohуdrosis
D. adenohidrosis
E. adenitis
224. Зазначте значення терміноелемента, спільного для термінів «gastrectasia, gastrolithus, gastrostenosis, gastralgia»:
A. шлунок
B. грудна клітка
C. сечовий міхур
D. головний мозок
E. жовчний міхур
225. Терміноелемент –stenosis має антонім:
A. –ectasia
B. –eurysis
C. –philia
D. –phagia
E. -phrenia
226. Термін colopexia означає:
A. фіксацію ободової кишки
B. фіксацію тонкої кишки
C. опущення сліпої кишки
D. опущення прямої кишки
E. опущення товстої кишки
227. Оберіть прикметник зі значенням суфіксу «пасивна можливість»:
A. operabilis
B. osteogenus
C. haemorrhagicus
D. congenitus
E. senilis
228. Зазначте значення терміноелемента, спільного для термінів «nephrolithiasis, pyelolithotomia, cholelithiasis, cystolithus»:
A. камінь
B. жовч
C. сечовий міхур
D.розсікання, розтин
E. нирка
229. Знайдіть термін зі значенням «біль у легенях»:
A. pneumodynia
B. pneumomalacia
C. pneumopexia
D. pneumonectasia
E. pneumocarcinoma
230. Знайдіть термін зі значенням «вроджена вада»:
A. thoracogastroschisis
B. gastrectasia
C. laparothoracotomia
D. hepaticoduodenostomia
E. thoracocentesis
231. Знайдіть термін зі значенням «патологічний процес»:
A. colpectasia
B. colpeurysis
C. colporrhaphia
D. colpotomia
E. colpopexia
232. Знайдіть термін зі значенням «патологічний процес»:
A. splenoptosis
B. splenopexia
C. splenorrhaphia
D. splenitis
E. splenectomia
233. Визначте іменник зі значенням суфіксу «синдром»:
A. daltonismus
B. gynaecophobia
C. diverticulitis
D. melanoma
E. acidosis
234. Визначте іменник зі значенням суфіксу «пухлина»:
A. splenoma
B. nephritis
C. oedema
D. agnosia
E. infantilismus
235. Визначте іменник, що має в своєму складі суфікс зі значенням «запалення»:
A. cystitis
B. alcoholismus
C. chondrosis
D. leucocytosis
E. sarcoma
236. Утворіть клінічний термін “запалення слизової оболонки носа” добравши початковий терміноелемент до кінцевого –itis:
A. rhin-
B. bronch-
C. gastr-
D. dermat-
E. mast-
237. Відшукайте правильний переклад терміна зі значенням «оперативний розтин шлунка»:
A. gastrotomia
B. cardiopathia
C. nephralgia
D. mastitis
E. bronchoscopia

238. Відшукайте правильний переклад терміна “наявність гною у крові”:
A. pyaemia
B. pneumonia
C. pleuritis
D. anaemia
E. haematologia
239. Відшукайте правильний переклад терміна “оперативний розтин дихального горла”:
A. tracheotomia
B. pneumothorax
C. gastrotomia
D. stetoscopia
E. laryngitis
240. Термін «keratotomia» перекладається як:
A. Хірургічна операція розсічення роговиці
B. Ненормальне збільшення кришталика
C. Накладення штучного отвору на око
D. Хірургічна операція видалення роговиці
E. Хірургічна операція фіксації ока
241. Виберіть правильний пeреклад клінічного терміну розлад зору:
A. dysopsia
B. dysphobia
C. dystonia
D. dyspepsia
E. dysuria
242. Виберіть правильний пeреклад клінічного терміну кровотеча з нирок:
A. nephrorrhagia
B. gastrorrhagia
C. bronchorrhagia
D. pneumorrhagia
E. proctorrhagia
243. Додайте другу частину терміну до ТЕ «hyper-» зі значенням «ненормально підвищена гострота слуху»:
A. –osmia
B. –orexia
C. -acusia
D. -opsia
E. –phonia
244. Зазначте значення терміноелемента, спільного для термінів «dermatosclerosis, cardiosclerosis, osteosclerosis»:
A. патологічне затвердіння та ущільнення тканини або органу
B. кістка
C. хвороба
D. шкіра
E. серце
245. Додайте грецький еквівалент до терміну «pia mater»:
A. leptomeninx
B. meningitis
C. pachymeninx
D. meningismus
E. meningocele
246. Термін «phlebosclerosis» перекладається як:
A. Ущільнення вени
B. Ущільнення повіки
C. Часткова втрата пам’яті
D. Запалення вени
E. Сухість кришталика
247. Оберіть термін зі значенням суфіксу «назви хвороб незапального характеру, ознаки хвороб»:
A. dystrichiasis
B. atrichia
C. spondylosarcoma
D. dermatitis
E. obturatio
248. Знайдіть термін, що має в своєму складі терміноелемент зі значення «вимірювання»:
A. spirometria
B. аerophobia
C. pneumonia
D. pneumoectasia
E. dyspnoe
249. Знайдіть термін зі значенням «хірургічна операція накладання шва на селезінку»:
splenorrhaphia
thoracocentesis
splenitis
splenoptosis
colporrhaphia
250. Знайдіть термін зі значенням «пухлина жовчних протоків»:
cholangioma
cholangitis
choledochoma
choleoma
cholangiocancer

Розділ ІІІ «Назви лікарських форм та фармацевтичних препаратів»
1. Виберіть відповідне закінчення фармацевтичного терміну «oleum Terebinthin...»
A. -ae
B. -arum
C. -i
D. -is
E. -um
2. Виберіть відповідне закінчення фармацевтичного терміну «oleum Oliv…»
A. -arum
B. -i
C. -ae
D. -is
E. -um
3. Виберіть відповідне закінчення фармацевтичного терміну «oleum Pin…»
A. -i
B. -arum
C. -ae
D. -is
E. -um
4. Виберіть відповідне закінчення рецептурної форми фармацевтичного терміну «бруньки»
A. -arum
B. -as
C. -ae
D. -ebus
E. -is
5. Виберіть відповідне закінчення рецептурної форми фармацевтичного терміну «сироп»
A. -i
B. -оs
C. -is
D. -orum
E. -ae
6. Виберіть відповідне закінчення рецептурної форми фармацевтичного терміну «мазь»
A. -a
B. -orum
C. -is
D. -os
E. -is
7. Виберіть іменник середнього роду в Accusativus pluralis:
A. infusum
B. glandula
C. herba
D. decocta
E. unguento
8. Виберіть іменник чоловічого роду в Genetivus pluralis:
A. siruporum
B. olea
C. specierum
D. extracta
E. tincturarum
9. Виберіть іменник жіночого роду в Genetivus singularis:
A. choles
B. collega
C. pastarum
D. lagenis
E. tabulettas
10. Виберіть іменник чоловічого роду в Nominativus pluralis:
A. pueri
B. pastae
C. flores
D. oculos
E. folia
11. Виберіть іменник чоловічого роду в Accusativus singularis:
A. bacillum
B. globulos
C. musculi
D. oculus
E. numero
12. Виберіть іменник середнього роду Nominativus pluralis:
A. decocta
B. pasta
C. lagenae
D. infusis
E. oleo
13. Виберіть іменник жіночого роду в Accusativus singularis:
A. ampullam
B. decocta
C. sirupum
D. capsulis
E. extracto
14. Виберіть іменник середнього роду в Nominativus singularis:
A. amylum
B. capsulae
C. species
D. magistra
E. sirupus
15. Виберіть іменник жіночого роду в Accusativus pluralis:
A. capsulas
B. tincturam
C. gemmarum
D. choles
E. guttis
16. Виберіть іменник жіночого роду в Ablativus singularis:
A.aqua
B. tincturam
C. infusa
D. sirupum
E. oleo
17. Виберіть іменник Ι відміни жіночого роду в Genetivus pluralis:
A. pastarum
B. oleorum
C. specierum
D. unquentorum
E. florum
18. Виберіть іменник II відміни в Ablativus singularis:
A. decocto
B. capsulis
C. chartam
D. bacilli
E. oleum
19. Виберіть іменник Ι відміни жіночого роду в Genetivus pluralis:
A. pastarum
B. oleorum
C. specierum
D. unquentorum
E. florum
20. Виберіть іменник II відміни в Ablativus singularis:
A. decocto
B. capsulis
C. chartam
D. bacilli
E. oleum
21. Виберіть прикметник, відповідний до українського терміну «сильнодіючі ліки»
A. heroica
B. anaesthetica
C. analeptica
D. cytostatica
E. cardiaca
22. Виберіть прикметник, відповідний до українського терміну «протиблювотні препарати»
A. antiemetica
B. antitussica
C. thyreostatica
D. anthelmintica
E. analgetica
23. Виберіть прикметник, відповідний до українського терміну «проносні ліки»
A. purgativa
B. hypotensiva
C. haemostatica
D. sedativa
E. spasmolytica
24. Виберіть прикметник, відповідний до українського терміну «сечогінні ліки»
A. diuretica
B. heroica
C. anaesthetica
D. cytostatica
E. cardiaca
25. Виберіть прикметник, відповідний до українського терміну «жовчогінні препарати»
A. cholagoga
B. hypoglykaemica
C. thyreostatica
D. anthelmintica
E. antiemetica
26. Виберіть прикметник, відповідний до українського терміну «протиглисні ліки»
A. anthelminthica
B. hypotensiva
C. haemostatica
D. purgativa
E. spasmolytica
27. Виберіть прикметник, відповідний до українського терміну «протигрибкові ліки»
A. fungicida
B. haemostatica
C. spasmolytica
D. bactericida
E. purgativa
28. Визначте правильний порядок слів у терміні «простий свинцевий пластир»
A. emplastrum Plumbi simplex
B. Plumbi emplastrum simplex
C. emplastrum simplex Plumbi
D. simplex emplastrum Plumbi
E. Plumbi simplex emplastrum
29. Визначте правильний порядок слів у терміні «розчин нітрату стрихнину»
A. solutio Strychni nitratis
B. nitratis Strychni solutio
C. Strychni nitratis solutio
D. Strychni solutio nitratis
E. solutio nitratis Strychnі
30. Виберіть правильний варіант перекладу словосполучення «з бруньками берези»
A. cum gemmis Betulae
B. per herbam
C. ex herba Urticae
D. sine tinctura Tormentillae
E. de gemmarum Betulae
31. Виберіть правильний варіант перекладу словосполучення «для пілюльної маси»
A. pro massa pilularum
B. pro massam pilulae
C. sine massae pilularum
D. cum massa pilulis
E. post massa pilularum
32. Виберіть правильний варіант перекладу словосполучення «в настоянку лимонника»
A. in tincturam Schizandrae
B. in tincturae Schizandrae
C. in tinctures Schizandrae
D. in tinctura Schizandrae
E. in tincturarum Schizandrae
33. Виберіть правильний варіант перекладу словосполучення «в траві ефедри»
A. in herba Ephedrae
B. in herbam Ephedrae
C. de herbarum Ephedrae
D. pro herbas Ephedrae
E. ante herba Ephedrae
34. Виберіть правильний варіант перекладу словосполучення «у свічах і кульках»
A. in suppositoriis et globulis
B. in lagenis et globulis
C. in tabulettis et pilulis
D. in charta et cera
E. in decoctis et infusis
35. Виберіть правильний варіант перекладу словосполучення «у навоскованому папері»
A. in charta cerata
B. in charta paraffinata
C. in linimento ammoniato
D. in charta antiseptica
E. in spongia gelatinosa
36. Виберіть правильний варіант перекладу словосполучення «з трави кропиви»
A. ex herba Urticae
B. per herbam
C. sine tinctura Tormentillae
D. cum gemmis Betulae
E. de gemmarum Betulae
37. Виберіть правильний варіант перекладу словосполучення «з пілюльною масою»
A. cum massa pilularum
B. pro massam pilulae
C. sine massae pilularum
D. pro massa pilulis
E. post massa pilularum
38. Виберіть правильний варіант перекладу словосполучення «в настій трави перстача (лапчатки)»
A. in infusum herbae Tormentillae
B. in tincturae Calendulaeae
C. pro infusum herbaeSchizandrae
D. sine tincturam Salviae
E. in infusorum foliorum Chamomillae
39. Виберіть правильний варіант перекладу словосполучення «через траву полину»
A. per herbam Absinthii
B. in herbam Gossypii
C. de herbarum Stramonii
D. pro herbas Absinthii
E. per herbam Thymi
40. Виберіть правильний варіант перекладу словосполучення «у темних склянках»
A. in vitris fuscis
B. in lagenis et globulis
C. in suppositoriis et globulis
D. in charta et cera
E. in lagenas rubras
41. Оберіть відповідний латинський переклад терміну «щавлева кислота»
A. acidum salicylicum
B. acidum oxalicum
C. acidum lacticum
D. acidum succinicum
E. acidus benzoicus
42. Оберіть відповідний латинський переклад терміну «амілнітрит»
A. Amylii nitris
B. Amylnitritis
C. Amylnitritum
D. Amylium nitraticum
E. Amylum nitrite
43. Оберіть відповідний латинський переклад терміну «спиртовий розчин оцтової кислоти»
A. solutio Acidi acetici aethylici
B. liquor Acidi oxalici spirituosa
C. liquor Ammonii caustici spirituosum
D. suspension Acidi formicici spirituosum
E. solutio Acidi formicici spirituosa
44. Оберіть відповідний латинський переклад терміну «порошки для зовнішнього вживання»
A. pulveres pro usu externo
B. pulverum per uso interno
C. pulveres pro usum externum
D. pulveri per usu externu
E. pulvera pro usus internus
45. Оберіть відповідний латинський переклад терміну «ефір медичний для наркозу»
A. aether medicinalis pro narcosi
B. arther medicinalis pro narcosem
C. aether medicinale ad narcosis
D. aetheres medicinalia pro narcosim
E. aetheri medicinali pro narcose
46. Оберіть відповідний латинський переклад терміну «суха мікстура від кашлю для дітей»
A. mixtura sicca contra tussim pro infantibus
B. tinctura siccus per tussis pro infantes
C. tinctura sicca sine tussis pro infants
D. extractum siccum pro tussi de infantos
E. mixtura sicca contra tussis pro infantibus
47. Оберіть відповідний латинський переклад терміну «вітамінізований риб’ячий жир»
A. oleum jecoris vitaminosum
B. oleum fellis vitaminica
C. oleum jecuris vitaminicum
D. oleum jecor in vitaminis
E. oleum jecoris cum vitaminis
48. Оберіть відповідний латинський переклад терміну «фенілсаліцилат»
A. Phenylii salicylas
B. Phenylsalicylatum
C. Phenylsalicylat
D. Phenylium salicylatum
E. Phenylsalicylas
50. Оберіть відповідний латинський переклад терміну «кальцію основний карбонат осаджений»
A. Calcii subcarbonas praecipitatus
B. Calcii supracarbonatis cinereum
C. Calcii basicum carbonates dilutum
D. Calcium supercarbonas praeparatum
E. Calcii subcarbonas praecipitatum
51. Оберіть відповідний латинський переклад терміну «екстракт калини рідкий»
A. extractum Crataegi fluidum
B. extractum Filicis maris
C. extractum Polygoni hydropiperis
D. extractum Menyanthidis
E. extractum Thermopsidis
52. Оберіть відповідний латинський переклад терміну «спиртовий розчин»
A. solutio spirituosa
B. tinctura amara
C. emulsa oleosa
D. mixtura simplex
E. solutio composita
53. Оберіть відповідний латинський переклад терміну «скипидар»
A. oleum Terebinthinae
B. pix liquida Betulae
C. oleum Ricini
D. solutio oleі Persicorum
E. oleum jecoris
54. Оберіть відповідний латинський переклад терміну «екстракт гльоду»
A. extractum Crataegi
B. extractum Secalis cornuti
C. extractum Polygoni hydropiperis
D. extractum Filicis maris
E. extractum fructuum Rosae
55. Оберіть відповідний латинський переклад терміну «основний заліза лактат»
A. Ferri sublactas
B. Ferri hypolactas
C. Ferrum oxydulatum
D. Ferrum lactatum basicum
E. Ferri hydrolactas
56. Оберіть відповідний латинський переклад терміну «палений галун»
A. Alumen ustum
B. Argenti nitras
C. Acidum oleicum
D. Sulfur tritum
E. Aluminii hydroxydum
57. Оберіть відповідний латинський переклад терміну «азотиста кислота»
A. acidum nitrosum
B. acidum hydrochloricum
C. acidum sulfurosum
D. acidum nitricum
E. acidum hydrocyanicum
58. Оберіть відповідний латинський переклад терміну «мазь з оксидом цинку»
linimentum cum oxydum Zincum
unguentum cum oxydum Zinci
linimentum cum Zinco oxydo
unguentum cum Zinci oxydo
unguentum cum Zinci oxydum
59. Оберіть відповідний латинський переклад терміну «щавлева кислота»
acidus salicylicus
acidum oxalicum
acidum lacticum
acidum succinicum
acidus benzoicus
60. Оберіть відповідний латинський переклад терміну «амілнітрат»
Amylii nitras
Amylnitratis
Amylnitratum
Amylium nitraticum
Amylum nitrate
61.Оберіть відповідний латинський переклад терміну «кальцію основний карбонат осаджений»
Calcii subcarbonas praecipitatus
Calcii supracarbonatis cinereum
Calcii basicum carbonates dilutum
Calcium supercarbonas praeparatum
Calcii subcarbonas praecipitatum
62. Оберіть відповідний латинський переклад терміну «складний лінімент метилсаліцилату»
A. linimentum Methylii salicylatis compositum 
B. linimentum Methylsalicylata composita
C. linimentum compositus Methylsalicylati
D. linimentum Methyli salicyli compositus 
E. linimenta Methyli salicylati compositi
63. Оберіть відповідний латинський переклад терміну «мазь жовтого окису ртуті»
A. unguentum Hydrargyri oxydi flavi
B. Hydrargyri flavi unguentum
C. flavi Hydrargyri flavi oxydi
D. oxydi Hydrargyri flavi unguentum
E. unguentum oxydi Hydrargyri flavi
64. Оберіть відповідний латинський переклад терміну «аспірин»
acidum acetylsalicylicum
acidum undecilenicum
acidum aceticum
acidum arsenicosum
acidum ascorbinicum
65. Оберіть відповідний латинський переклад терміну «мазь з оксидом цинку»
A. unguentum cum Zinci oxydo
B. linimentum cum oxydum Zincum
C. unguentum cum oxydum Zinci
D. linimentum cum Zinco oxydo
E. unguentum cum Zinci oxydum
66. Оберіть відповідний латинський переклад терміну «порошки для зовнішнього вживання»
A. pulveres pro usu externo
B. pulverum per uso interno
C. pulveres pro usum externum
D. pulveri per usu externu
E. pulvera pro usus internus
67. Оберіть відповідний латинський переклад терміну «таблетки липової кислоти, вкриті оболонкою»
tabulettae acidi lipoici obductae
acidi lipoici tabulettae obductae
obductae tabuletttae acidi lipoici
acidi obductae tabulettae
tabulettae lipoici acidi obductae
68. Оберіть відповідний латинський переклад терміну «спиртовий розчин»
A. solutio spirituosa
B. tinctura amara
C. emulsa oleosa
D. mixtura simplex
E. solutio composita
69. Оберіть відповідний латинський переклад терміну «кальцію основний карбонат осаджений»
Calcii subcarbonas praecipitatus
Calcii supracarbonatis cinereum
Calcii basicum carbonates dilutum
Calcium supercarbonas praeparatum
Calcii subcarbonas praecipitatum
70. Оберіть відповідний латинський переклад терміну «концентрований розчин гідрогену пероксиду»
A. solutio Hydrogenii peroxydi concentrata 
B. solutio concentratus Hydrogeni peroxydis 
C. concentrata solutio Hydrogeni peroxydatis 
D. сoncentratus solutio peroxydi Hydrogeni
E. solutio Hydrogenii peroxyditis concentratus
71. Оберіть відповідний латинський переклад терміну «масляна суспензія хлоріда тубокураріну для ін’єкцій»
A. suspensio Tubocurarini chloridi oleosa pro injectionibus 
B. solutio oleoso Tubocurarini chlorido pro injectiones 
C. suspensio oleosa chlorida tubocurarina pro injectionis
D. solutio chloridi Tubocurarina oleosi pro injectioni
E. suspensio oleosae Tubocurarini chloridi pro injectiones
72. Оберіть відповідний латинський переклад терміну «складний лінімент метилсаліцилату»
A. linimentum Methylii salicylatis compositum 
B. linimentum Methylsalicylata composita
C. linimentum compositus Methylsalicylati
D. linimentum Methyli salicyli compositus
E. linimenta Methyli salicylati compositi
73. Оберіть відповідний латинський переклад терміну «концентрований розчин гідрогену пероксиду»
A. solutio Hydrogenii peroxydi concentrata 
B. concentrata solutio Hydrogeni peroxydatis 
C. сoncentratus solutio peroxydi Hydrogeni
D. solutio concentratus Hydrogeni peroxydis 
E. solutio Hydrogenii peroxyditis concentratus
74. Оберіть відповідний латинський переклад терміну «картопляний крохмаль»
A. amylum Solani tuberosi
B. farina Tritici
C. succus Uvae ursi
D. sirupus Rubi idaei
E. amylum Oryzae
75. Оберіть відповідний латинський переклад терміну «настій трави чистотілу»
A. infusum herbae Chelidonii
B. decoctum herbae Hyperici
C. tinctura Serpylli
D. infusum herbae Serpylli
E. decoctum herbae Absinthii
76. Оберіть відповідний латинський переклад терміну «сіра ртутна мазь»
A. unguentum Hydrargyri cinereum
B. emulsum Hydrargyri coeruleum
C. unguentum Hydrargyri fuscum
D. emplastrum Hydrargyri adhaesivum
E. linimentum Hydrargyri spissum
77. Оберіть відповідний латинський переклад терміну «відвару деревію»:
A. decocti Millefolii
B. tincturae Cerasi
C. decoctum Lini
D. infusi Ricini
E. decocti Persicorum
78. Оберіть відповідний латинський переклад терміну «коріння мати - мачухи»:
A. radices Farfarae
B. radices Tormentillae
C. radices Violae
D. radix Chamomillae
E. radix Oxycocci
79. Оберіть відповідний латинський переклад терміну «насіння перстачу»:
A. seminis Tormentillae
B. semenis Gentianae
C. semen Lini
D. seminis Ephedrae
E. semenis Stramonii
80. Оберіть відповідний латинський переклад терміну «відвару хвойника»:
A. decocti Ephedrae
B. decocti Uvae
C. decocti Olivae
D. decocti Theae
E. decocti Tormentillae
81. Оберіть відповідний латинський переклад терміну «відвар листя тирличу»:
A. decoctum foliorum Gentianae
B. decoctum foliorum Oryzae
C. decoctum foliorum Frangulae
D. decoctum foliorum Terebinthinae
E. decoctum foliorum Tormentillae
82. Оберіть відповідний латинський переклад терміну «herba Bidentis»:
A. трава череди
B. трава черемхи
C. трава тирличу
D. трава шавлії
E. трава валеріани
83. Оберіть відповідний латинський переклад терміну «очищеного етилового спирту»:
A. spiritus aеthylici rectificati
B. spiritus aethylici purificati
C. spiritus aethylici filtrati
D. spiriti aethylici depurati
E. spiritus formicici
84. Виберіть рядок, в якому вказані неповні ступені порівняння:
anterior, superior, inferior
bonus, melior, optimus
magnus, maior, maximus
parvus, minor, minimus
brevis, brevior, brevissimus
85. Виберіть правильний пeреклад «ягоди бузини»:
A. baccae Sambuci
B. baccae Viburni
C. baccae Rubi idaei
D. baccae Olivae
E. baccae Cerasi
86. Виберіть правильний пeреклад «висушене кореневище блекоти»:
A. rhizoma Hyoscyami exiccatum
B. rhizoma Myrtilli exiccatus
C. rhizoma Pini exiccatum
D. rhizoma Strychni exiccata
E. rhizoma Oxycocci exiccatum
87. Виберіть правильний переклад «настій чистотілу звичайного»
A. infusum Chelidonii maioris
B. infusum Anisi vulgaris
C. infusum Echinopanacis elati
D. infusum Sanguisorbae officinalis
E. infusum Solani tuberosi
88. Виберіть правильний переклад словосполучення «нашатирно-ганусові краплі»:
A. liquor Ammonii anisatus
B. liquor Alumii subacetatis
C. guttae Ammonii anisatae
D. liquor Ammonii caustici
E. liquor Ammonii spissus
89. Виберіть правильний переклад виразу «через рот»:
A. per os
B. ex ore
C. in ore
D. per ore
E. in osse
90 Виберіть правильний переклад словосполучення «e stipitibus Juniperi»:
A. зі стебел ялівцю
B. із стебел хмелю
C. з кореня багна
D. з стебла багна
E. з чашечок глоду
91. Виберіть правильний переклад «рідкого екстракту приймочок кукурудзи»:
A. extracti stigmatum Maydis fluidi
B. extracti stigmatis fluidi Secalis
C. extracti stigmatum fluidum Maydis
D. extracti stigmatum Lichenis fluidi
E. extracti stigmatis Nupharis fluidi
92. Виберіть правильний переклад «Servet corticem Frangulae in loco sicco»:
A. Нехай зберігає кору крушини в сухому місці
B. Зберігай кору берези в сухому місці
C. Зберігай кору ялиці в сухому місці
D. Зберігайте кору сосни в холодному місці
E. Нехай зберігається кора дуба в сухому місці
93. Виберіть правильний переклад словосполучення «з червоних квітів маку снодійного»:
A. ex floribus Papaveris somniferi rubris
B. e floribus Papaveris somniferi rubri
C. e flore Papaveris somniferi rubro
D. cum floribus Papaveris somniferi rubri
E. in floribus Papaveris somniferi rubris
94. Виберіть правильний переклад «екстракт водяного перцю»:
A. extractum Polygoni hydropiperis
B. extractum Papaveris somniferis
C. extractum Chelidonii maioris
D. extractum Amygdalarum amararum
E. extractum Adonidis vernalis
95. Виберіть правильний переклад словосполучення «настойка з квітів волошки синьої»:
A. tinctura e floribus Centaureae cyani
B. tinctura e floribus Chelidonii majoris
C. tinctura e floribus Arnicae montanae
D. tinctura e floribus Crataegi sanguineae
E. tinctura e floribus Tanaceti vulgaris
96. Виберіть правильний переклад рецептурного виразу «Візьми активованого вугілля скільки треба»:
A. Recipe: Carbonis activati quantum satis
B. Recipe: Carbones activati quantum satis
C. Recipe: Carbo activatus quantum satis
D. Recipe: Carboni activati quantum satis
E. Recipe: Tabulettas Carbonis activati quantum satis
97. Виберіть правильний переклад «плодів кмину»:
A. fructuum Carvi
B. fructorum Rubi idaei
C. fructi Rosae
D. fructus Carvi
E. fructus Quercus
98. Виберіть правильний переклад «густий екстракт сосни лісової»:
A. extractum Pini silvestris spissum
B. extractum Solani tuberosi siccum
C. extractum Filicis maris spissum
D. extractum Hyperici perforati fluidum
E. extractum Helianthi annui spissum
99. Виберіть правильний переклад «Додай риб’ячого жиру скільки треба»:
A. Adde oleum jecoris Aselli quantum satis
B. Addite oleum jecoris Aselli quantum satis
C. Addat oleum jecoris Aselli quantum satis
D. Addit oleum jecoris Aselli quantum satis
E. Addatur oleum jecoris Aselli quantum satis
100. Виберіть правильний переклад рецептурного виразу «Візьми екстракту з приймочок кукурудзи»:
A. Recipe: Extracti e stigmatibus Maydis
B. Recipe: Extracti e furfuribus Maydis
C. Recipe: Extracti e rhizomatibus Maydis
D. Recipe: Extracti e seminibus Maydis
E. Recipe: Extracti e stigmatis Maydis
101. Виберіть правильний переклад «настій з насіння гірчиці»:
infusum e seminibus Sinapis
infusum e seminibus Cannabis
infusum e seminis Lichenis
infusum e seminis Nupharis
infusum e seminibus Secalis
102. Виберіть правильний переклад «сухий екстракт блювотного горіха»:
A. extractum Strychni siccum
B. extractum Hyoscyami spissum
C. extractum Leonuri siccum
D. extractum Leonuri spissum
E. extractum Strychni spissum
103. Виберіть правильний переклад «коренів горобини чорноплідної»:
A. radicum Aroniae melanocarpae
B. radicium Sorbi vulgaris
C. radicum Sanguisorbae officinalis
D. radices Rubi idaei
E. radicis Hyoscyami nigri
104. Виберіть правильний переклад «настоянки листя водяного трилисника»:
A. tincturae foliorum Trifolii fibrini
B. tincturae foliorum Helichrysi arenarii
C. tincturae foliorum Solani tuberosi
D. tincturae foliorum Rubi idaei
E. tinctura foliorum Uvae ursi
105. Виберіть правильний переклад «шлункового збору»:
A. specierum gastricarum
B. speciei aromaticae
C. specierum sedativarum
D. specierum diureticarum
E. specierum pectoralium
106. Виберіть правильний переклад «Змішай, щоб утворився потогінний збір»:
A. Misce, ut fiant species diaphoreticae
B. Misce, ut fiat species carminativae
C. Misce, ut fiant species laxantes
D. Misce,ut fiant species pectorales
E. Misce, ut fiat species antiasthmaticae
107. Виберіть правильний переклад «проти сказу»:
A. contra rabiem
B. contra scabiem
C. contra sepsim
D. contra amaritiem
E. contra phthisim
108. Виберіть правильний переклад «грудного збору»:
A. specierum pectoralium
B. specierum amarararum
C. specierum laxantium
D. speciei pectoralis
E. speciei stomachicae
109. Виберіть правильний переклад правильну відповідь «сечогінного збору»:
A. specierum diureticarum
B. specierum laxantium
C. specierum pectoralium
D. speciei diureticae
E. speciei sedativae
110. Виберіть правильний переклад «для вітрогонного збору»:
A. ad species carminativas
B. ad speciem laxentem
C. ad speciem aromaticam
D. pro speciem carminativam
E. ad species laxantes
111. Виберіть правильний переклад «мильного спирту»:
spiritus saponati
spiritus saponatus
spiriti saponis
spiritus formicicus
spiritus Vini
112. Виберіть правильний переклад «відхаркувальні засоби»:
A. remedia expectorantia
B. remedia adstrigentia
C. remedia constituentia
D. remedia anticoagulantia
E. remedia purgantia
113. Виберіть правильний переклад «remedium corrigens»:
A. виправляючий засіб
B. допоміжний засіб
C. формоутворюючий засіб
D. проносний засіб
E. відхаркувальний засіб
114. Виберіть правильний переклад «поглинаючі засоби»:
A. remedia absorbentia
B. remedia excitantia
C. remedia adstrigentia
D. remedia corrigentia
E. remedia anticoagulantia
115. Виберіть правильний переклад «в’язкий засіб»:
A. remedium adstrigens
B. remedium adjuvans
C. remedium corrigens
D. remedium absorbens
E. remedium constituens
116. Виберіть правильний переклад «стимулюючого засобу»:
A. remedii stimulantis
B. remedium stimulanti
C. remedii purgantis
D. remedii laxanti
E. remedii desinficientis
117. Виберіть правильний переклад «в’язкого соку»:
A. succi adstrigentis
B. succi adjuvantis
C. succi viridis
D. succi fusci
E. succi spissi
118. Виберіть правильний переклад «зі свіжих ягід суниці»:
A. e baccis Fragariae vescae recentibus
B. e baccis Oxycocci recentium
C. cum baccis Myrtilli recentum
D. in baccis Cerasi recentium
E. e baccis Cerasi recentis
119. Виберіть правильний переклад «в стерильних розчинах»:
A. in solutionibus sterilibus
B. in solutiones steriles
C. in solutionibus sterilis
D. in solutione sterili
E. in solutionis sterilibus
120. Виберіть правильний переклад «активованого вугілля в таблетках»:
A. Carbonis activati in tabulettis
B. Carbo activatus in pulvere
C. Carbo activatus in tabulettis
D. Carbonis activatae in tabulettis
E. Carbonis activati in tabulettas
121. Виберіть правильний переклад «кореневища з коренями перстачу»:
A. rhizomata cum radicibus Tormentillae
B. rhizomata cum radicibus Juniperi
C. rhizomates cum radicibus Hyoscyami
D. rhizoma cum radicis Leonuri
E. rhizoma cum radice Hyperici
122. Виберіть правильний переклад «висушених плодів вишні»:
A. fructuum Cerasi exsiccatorum
B. fructus Sambuci exsiccati
C. fructus Sambuci recentes
D. fructuum Mali recentium
E. fructuum Sambuci siccorum
123. Виберіть правильний переклад рецептурного виразу «Візьми: Сульфату натрію 20,0»:
A. Recipe: Natrii sulfatis
B. Recipe: Natrii sulfas
C. Recipe: Sulfatis Natrium
D. Recipe: Natrii sulfis
E. Recipe: Natrii sulfitis
124. Виберіть правильний переклад «сульфіту калію»:
A. Kalii sulfitis
B. Kalii sulfatis
C. Sulfatis Kalium
D. Sulfitis Calcium
E. Kalii sulfite
125. Виберіть правильний переклад «гідрокарбонату натрію»:
A. Natrii hydrocarbonatis
B. Natrium hydrocarbonatis
C. Natrii hydrocarbonas
D. hydrocarbonatis Natrii
E. Kalii hydrocarbonatis
126. Виберіть правильний переклад «оксид заліза»:
A. Ferri oxydum
B. oxydum Ferrum
C. Ferrum oxydum
D. Ferrumi oxydum
E. Ferri oxydi
127. Виберіть правильний переклад «сірчиста кислота»:
A. acidum sulfurosum
B. acidum sulfuricum
C. acidum hydrosulfuricum
D. аcidum hyposulfuricum
E. acidum persulfuricum
128. Виберіть правильний переклад «оксид магнію»:
A. Magnesii oxydum
B. Manganum oxydum
C. Oxydum Manganum
D. Zinci oxydum
E. Magnesium oxydum
129. Виберіть правильний переклад «хлоридна кислота»:
A. acidum hydrochloricum
B. acidum chloricum
C. acidum chlorosum
D. acidum perchloricum
E. acidum hypochlorosum
130. Виберіть правильний переклад «сірчана кислота»:
A. acidum sulfuricum
B. acidum sulfurosum
C. acidum persulfuricum
D. acidum hyposulfurosum
E. acidum hydrosulfuricum
131. Виберіть правильний переклад «хлоратна кислота»:
A. acidum chlorosum
B. acidum perchloricum
C. acidum hypochlorosum
D. acidum hydrochloricum
E. acidum chloricum
132. Виберіть правильний переклад «оксид бору»:
A. Bori oxydum
B. Borum oxydum
C. oxydum Bori
D. Bori peroxydum
E. Borum oxydulatum
133. Виберіть правильний переклад «боратна кислота»:
A. acidum boricum
B. acidum borosum
C. acidum hypoborosum
D. acidum hydrobromicum
E. acidum hydroboricum
134. Виберіть правильний переклад «фосфатна кислота»:
A. acidum phosphoricum
B. acidum phosphorosum
C. acidum hypophosphorosum
D. acidum hydrophosphoricum
E. acidum perphosphoricum
135. Виберіть правильний переклад «порошку йодиду калію»:
A. pulveris Kalii iodidi
B. pulvis iodidi Kalii
C. pulvis Kalium iodidi
D. pulveris Kalii iodi
E. pulvis Kalii iodidi
136. Виберіть правильний переклад «розведена сірководнева кислота»:
A. acidum hydrosulfuricum dilutum
B. acidum hyposulfurosum dilutum
C. acidum persulfuricum dilutum
D. acidum sulfuricum dilutum
E. acidum bromicum diluti
137. Виберіть правильний переклад «нітратна кислота»:
A. acidum nitricum
B. acidum nitrosum
C. acidum pernitricum
D. acidum hyponitrosum
E. acidum hydronitricum
138. Виберіть правильний переклад «нітрату срібла»:
A. Argenti nitratis
B. Argenti nitras
C. Argenti nitrat
D. Argenti nitris
E. Argenti nitritis
139. Виберіть правильний переклад «висушений сульфат натрію»:
A. Natrii sulfas exsiccatus
B. Natrium sulfas exsiccatus
C. Natrii sulfatis exsiccati
D. Natrii sulfas exsiccata
E. Natrii sulfas siccus
140. Виберіть правильний переклад «очищеного етилового спирту»:
A. spiritus aеthylici rectificati
B. spiritus aethylici destillati
C. spiritus aethylici purificati
D. spiritus aethylici filtrati
E. spiritus aethylicus rectificatus
141. Виберіть правильний пeреклад «розведеного розчину пероксиду водню»:
A. Solutionis Hydrogenii peroxydi dilutae
B. Solutionis Hydrogenii peroxydi diluti
C. solutionis Hydrogenii peroxydum dilutum
D. Solutionis Hydrogenii peroxydi fluidi
E. Solutionis Hydrogenii peroxydum fluidum
142. Виберіть правильний переклад «сірчанокисла мідь основна»:
A. Cupri subsulfas
B. Cupri sulfas
C. Cupri sulfis
D. Cupri hydrogenosulfas
E. Cupri sulfidum
143. Виберіть правильний переклад «закис азоту для наркозу»:
A. Nitrogenii oxydulati pro narcosi
B. Nitrogenii oxydulatum pro narcosi
C. Nitrogenii oxydi pro narcosi
D. Nitrogenium oxydi pro dosi
E. Nitrogenii oxydulatum pro narcosis
144. Виберіть рядок з назвами гормональних препаратів:
A. Thyreocomb, Oestradiolum, Testosteronum, Pituitrinum
B.Panadol, Menalgin, Mucobene, Verapamil
C. Amidopyrinum, Paracetamolum, Phthalazolum,Crystepin
D. Pyrcophenum, Corinfar, Methioninum, Cyanocobalaminum
E. Heparinum, Anaprilinum, Methyltestosteronum, Synoestrolum
145. Виберіть рядок з назвами знеболювальних препаратів:
A. Dolobene, Donalgin, Baralginum, Cyclodolum
B. Hydrocortisonum, Haemodesum, Phenaminum, Amycazolum
C. Pyrcophenum, Glycerinum, Phenazonum, Dicloran
D. Ichthyolum, Methyluracilum, Morphocyclinum, No-spa
E. Clophelinum, Barbamylum, Diprazinum, Mentholum
147. Виберіть рядок з назвами ферментних препаратів:
A. Synoestrolum, Menalgin, Mucobene, Verapamil
B. Thyreocomb, Oestradiolum, Testosteronum, Pituitrinum
C. Amidopyrinum, Paracetamolum, Phthalazolum,Crystepin
D. Pyrcophenum, Corinfar, Methioninum, Cyanocobalaminum
E. Amylasum, Cocarboxylasum, Lydasum, Trypsinum
148. Виберіть рядок з назвами вітамінних препаратів:
A. Aevitum, Polyvitaplex, Vitrum, Acidum ascorbinicum
B. Hydrocortisonum, Haemodesum, Phenaminum, Amycazolum
C. Dolobene, Donalgin, Baralginum, Cyclodolum
D.Ichthyolum, Theophyllinum, Phenazonum, Vikasolum
E. Clophelinum, Barbamylum, Diprazinum, Mentholum
149. Виберіть рядок з назвами знеболювальних препаратів:
A. Pyrcophenum, Glycerinum, Phenazonum, Dicloran
B. Hydrocortisonum, Haemodesum, Phenaminum, Amycazolum
C. Dolobene, Donalgin, Baralginum, Cyclodolum
D. Ichthyolum, Methyluracilum, Morphocyclinum, No-spa
E. Clophelinum, Barbamylum, Diprazinum, Mentholum
150. Виберіть рядок з дієсловами Ι дієвідміни:
A. siccāre, colāre, dāre, agitāre
B. laborāre, terĕre, vertĕre, finiīre
C. solvĕre, macerāre, sumĕre, coquĕre
D. invenīre, agitāre, coquĕre, linīre
E. habēre, defendĕre, dividĕre, servāre
151. Виберіть рядок з дієсловами ΙIΙ дієвідміни:
A. infundĕre, terĕre, solvĕre, vertĕre
B. vivĕre, finīre, habitāre, colāre
C. dividĕre, destillāre, laborāre, valēre
D. linīre, formāre, minuĕre, macerāre
E. legĕre, audīre, ponĕre, colāre
152. Виберіть рядок з дієсловами ΙV дієвідміни:
A. praevenīre, linīre, audīre, finīre
B. vertĕre, ponĕre, scīre, dāre
C. extrahĕre, vertĕre, miscēre, levāre
D. aspirāre, diluĕre, servāre, miscēre
E. audīre, salvēre, ponĕre, terĕre
153. Виберіть рядок з дієсловами Ι дієвідміни:
A. curāre, laborāre, dāre, colāre
B. habēre, vertĕre, terĕre, continēre
C. inducĕre, rapellĕre, coquĕre, agitāre
D. audīre, siccāre, simulāre, colāre
E. defendĕre, habēre, vertĕre, macerāre
154. Виберіть рядок з дієсловами ΙI дієвідміни:
A. salvēre, continēre, habēre, valēre
B. bibere, obtinēre, concidĕre, scribĕre
C. ponĕre, recipĕre, finīre, habitāre
D. audīre, dividĕre, colāre, scīre
E. fabricāre, legĕre, terĕre, vertĕre
155. Виберіть рядок з дієсловами ΙV дієвідміни:
A. finīre, linīre, audīre, venīre
B. vertĕe, ponĕre, extrahĕre, scīre
C. vivĕre, terĕre, diluĕre, obducĕre
D. aspirāre, invenīre, miscēre, levāre
E. servāre, diluĕre, infundĕre, obtinēre
156. Виберіть рядок з дієсловами ΙΙ дієвідміни:
A. habēre, continēre, salvēre, adhibēre
B. finire, percolāre, solvĕre, sumĕre
C. terĕre, servāre, linīre, vertĕre
D. laborare, legĕre, formāre, cogitāre
E. infundĕre, siccāre, levāre, olēre
157. Виберіть рядок, у якому всі дієслова у наказовому способі 4-ої дієвідміни:
A. audīte, veni, dormi, nutrīte
B. concide, dilue, studēte, laborāte
C. continēte, salvēte, coquĭte, extrahe
D. ambula, aude, cedĭte, confirma
E. comparāte, gaude, intra, praevenīte
158. Виберіть рядок, у якому всі дієслова у наказовому способі 2-ої дієвідміни:
A. miscēte, salvēte, contine, doce
B. colligĭte, para, macerāte, dāate
C. formāte, valēte, nutrīte, adhibe
D. solve, dividĭte, fini, vertĭte
E. studēte, vive, coque, recipe
159. Виберіть рядок, у якому всі дієслова у наказовому способі першої дієвідміни:
A. demonstra, colāte, agita, laborāte
B. docēte, scribĭte, probāte, pone
C. lini, quiesce, purifica, descendĭte
D. demonstra, concide, cogitāte, linīte
E. spera, lege, venīte, servāte
160. Виберіть рядок, у якому всі дієслова у наказовому способі 3-ї дієвідміни:
A. verte, infundĭte, contundĭte, sume
B. recipe, capta, firmāte, veni
C. exercēte, impedĭte, includĭte, praepara
D. agita, sterilisate, obducĭte, tere
E. mutāte, sicca, collige, signa
161. Виберіть відповідні закінчення дієслова і іменника «Видайте воду в пляшці» -
«Da … aqu… in lagen…»
A. te, - am, - a
B. re, - ae, - as
C. ite, - ae, - is
D. re, - arum, -am
E. ite, - am, - am
162. Виберіть відповідні закінчення дієслова і іменника «Прийми настоянку конвалії через годину» - «Sume tinctur… Convallar… per hor…»
A. am, - ae, - am
B. ae, - am, - ae
C. arum, - a, - is
D. as, - arum, - ae
E. is, - as, - ae
163. Виберіть відповідні закінчення дієслова і іменника «Пропиши хворому відвар проти гіпертонії» - «Praescribe aegrot… decoct… contra hyperton…»
A. o, - um, - am
B. ae, - as; - um
C. am, - o, - is
D. as, - arum, - ae
E. os, - ae, - arum
164. Виберіть відповідні закінчення дієслова і іменника «Додай у мікстуру цукровий сироп» -«Adde sirup… Sacchar… in mixtur…»
A. um, - i, -am
B. o, - um, - os
C. is, - as, - a
D. ae, - is, - as
E. am, - a, -arum
165. Виберіть відповідні закінчення дієслова і іменника «Пілюлі формуються з пілюльної маси – «Pilul… e mass… pilularum forma…»
A. ae, - a, -ntur
B. as, -os; -nt
C. a, - is – tur
D. um, - is, - ntur
E. ae; - arum, - are
166. Виберіть відповідні закінчення дієслова і іменника «Фармацевт готує мазі» - «Pharmaceut… unguent… praepar…»
A. a, - a, - at
B. ae, - i, - atur
C. us, - a, - it
D. ae, - is, -ire
E. as, - o, -unt
167. Виберіть відповідні закінчення дієслова і іменника «Віск вживається в медицині» - «Cer… in medicin… adhibe…»
A. a, - a, - tur
B. a, - am, - it
C. as, - os, - unt
D. ae, - is, -untur
E. is, - arum, - itur
168. Виберіть відповідні закінчення дієслова і іменника «Налийте воду у пляшку» - «Infund … aqu… in lagen…»
A. ite, - am, - am
B. te, - ae, - as
C. e, - a, - ae
D. ate, - am, - a
E. re, - arum, -am
169. Виберіть відповідні закінчення дієслова і іменника «Змішай настоянку валеріани з камфорою» - «Misce tinctur… Valerian… cum Camphor…»
A. am, - ae, - a
B. ae - am, - ae
C. arum, - a, - is
D. as, - arum, - ae
E. is, - as, - ae
170. Виберіть відповідні закінчення дієслова і іменника «Видай хворій краплі проти зубного болю» - «Da aegrot… gutt… contra odontalgi…»
A. ae, - as; - am
B. a, - is, - a
C. am, - ae, - is
D. as, - arum, - ae
E. os, - ae, - arum
171. Виберіть відповідні закінчення дієслова і іменника «Візьми таблетки м’яти з коробочки» - «Recipe tabulett… Menth… ex scatul…»
A. as, - ae, -a
B. as, - am, - ae
C. is, - as, - a
D. ae, - is, - as
E. am, - a, -arum
172. Виберіть відповідні закінчення дієслова і іменника «Із ягід бузини готується відвар» - «Decoct… e bacc… praepara…»
A. um, - is, -tur
B. us, -as; -nt
C. a, - is – tur
D. ae; - arum, - are
E. i, - is, - t
173. Виберіть відповідні закінчення дієслова і іменника «Лікар прописує вітаміни» - «Medic… vitamin… praescrib…»
A. us, - a, - it
B. os, - i, - at
C. a, - as, - ut
D. ae, - is, -ire
E. as, - o, -unt
174. Виберіть відповідні закінчення дієслова і іменника «Трави збирають для аптек» - «Herb… pro officin… collig…»
A. ae, - is, -untur
B. arum, - as, - ere
C. a, - am, - it
D. as, - os, - unt
E. is, - arum, - itur
175. Визначте правильний переклад «наливай воду»
A. infunde aquam
B. infundere aquae
C. infundite aqua
D. infunditur aqua
E. infundutur aquam
176. Визначте правильний переклад «без ліків»
A. sine remediis
B. de remedio
C. contra remedium
D. ad remedia
E. e remediis
177. Визначте правильний переклад «процеди відвар»
A. cola decoctum
B. cola decocta
C. cola decoctis
D. cola decoctorum
E. cola decocto
178. Визначте правильний переклад «пиши швидко»:
A. scribe cito
B. scribe bis
C. scribe attente
D. scribe caute
E. scribe lente
179. Підберіть пропущене слово: «Misce, fiat …»
A. unguentum
B. pilulae
C. mixturae
D. species
E. globuli
180. Підберіть пропущене слово: «Misce, fiant …»
A. pilulae
B. suppositorium
C. linimentum
D. globulus
E. pasta
181. Підберіть пропущене слово: «Dentur такі дози»
A. tales doses
B. talis dosis;
C. talis doses
D. talium dosium
E. tales dosis
182. Вставте пропущене слово: «Misce, fiat …»
A. linimentum
B. pilulae
C. unguenta
D. mixturae
E. globuli
183. Підберіть пропущене слово: Misce, fiant …
A. suppositoria
B. linimentum
C. globulus
D. pasta
E. pilula
184. Виберіть рецептурний рядок, який відповідає українському: «Видайте числом 5»
A. Da numero 5
B. Da numerus 5
C. Date numero 5
D. Dentur numeros 5
E. Detur numero 5
185. Виберіть рецептурний рядок, який відповідає українському: «Видай такі дози числом 5»
A. Da tales doses numero 5
B. Da tales dosis numero 5
C. Date talis dosis numero 5
D. Dentur tales doses numero 5
E. Da talis doses numero 5
186. Виберіть правильний пeреклад «Проціди добре відвар»
A. Colate decoctum bene
B. Colat decoctum bene
C. Colet decoctum bene
D. Coletur decoctum bene
E. Cola decoctum bene
187. Виберіть правильний пeреклад «Збовтай швидко»
A. Agitate cito
B. Agitet cito
C. Agitetur cito
D. Agitatur cito
E. Agita cito
188. Виберіть правильний пeреклад рецептурного виразу «Нехай буде поділено на рівні частини»
A. Divide in partes aequales
B. Dividite in partes aequales
C. Dividat in partes aequales
D. Dividit in partes aequales
E. Dividatur in partes aequales
189. Виберіть правильний преклад рецептурного виразу «Видати таких доз кількістю»
A. Date tales doses numero
B. Dat tales doses numero
C. Det tales doses numero
D. Dent tales doses numero
E. Dentur tales doses numero
190. Виберіть правильний переклад речення «Нехай стоїть мазь в холодному місці»
A.Stat unguentum in loco frigido
B. Stetur unguentum in loco calido
C. Stent unguentum in loco frigido
D. Stet unguentum in loco tepido
E. Stet unguentum in loco frigido

Розділ IV «Структура рецептурного рядку. Особливості виписування рецепту»
1. Виберіть правильний рецептурний рядок:
A. Rp. : Tabulettas acidi lipoici obductas
B. Rp.: Tabulettas acidum lipoicum obductas
C. Rp.: Tabulettas acidi lipoici obductae
D. Rp. : Tabulettae acidi lipoici obductae
E. Rp. : Tabulettam acidum lipoicum dilutum
2. Виберіть правильний рецептурний рядок:
A. Rp.: Unquenti Hydrargyri albi
B. Rp.: Unquentum albi Hydrargyri
C. Rp.: Unquento Hydrargyro albo
D. Rp.: Unquenti Hydrargyri album
E. Rp.: Unquentum Hydrargyri albi
3. Виберіть правильний рецептурний рядок:
A. Rp.: Extracti Aloes fluidi
B. Rp.: Extractum Aloe fluidum
C. Rp.: Extracti Aloes fluidum
D. Rp. : Extractum Aloes fluidi
E. Rp. : Extracti Aloe fluidi
4. Виберіть правильний рецептурний рядок:
A. Rp.: Emplastri Plumbi compositi
B. Rp.: Emplastri Plumbum compositi
C. Rp.: Emplastri Plumbi compositum
D. Rp.: Emplastrum Plumbum compositum
E. Rp. : Emplastrum Plumbi compositi
5. Виберіть правильний рецептурний рядок:
A. Rp.: Infusi herbae Leonuri
B. Rp.: Infusum herbam Leonuri
C. Rp.: Infusi herbae Leonuri
D. Rp.: Infusum herbam Leonuram
E. Rp.: Infusi herbae Leonurus
6. Виберіть правильний рецептурний рядок:
A. Rp.: Herbae Adonidis vernalis
B. Rp.: Herbae Adonis vernalis
C. Rp.: Herba Adonis vernalis
D. Rp. : Herbam Adonidis vernalis
E. Rp. : Herbarum Adonidis vernalis
7. Виберіть правильний рецептурний рядок:
A. Rp.: Solutionis Iodi spirituosae
B. Rp.: Solutio Pontamini
C. Rp.: Solutionis Glucosum
D. Rp.: Solutionis Natrium chloridum
E. Rp.: Solutionis acidi hydrochloricum dilutum
8. Виберіть правильний рецептурний рядок:
A. Rp.: Pulveris Streptocidi
B. Rp.: Solutionis Glucosium
C. Rp.: Extractum Valerianae
D. Rp.: Acidi Borici
E. Rp.: Solutionis Natrium chloridum
9. Виберіть правильний рецептурний рядок:
A. Rp.: Infusi foliorum Salviae
B. Rp.: Infusum foliis Salviae
C. Rp.: Infusi foliorum Salvia
D. Rp.: Infusi folia Salvia
E. Rp.: Infusum folium Salviae
10. Виберіть правильний рецептурний рядок:
A. Rp.: Solutionis Natrii chloridi isotonicae
B. Rp.: Solutionis chloridi Natrii isotonicae
C. Rp.: Natrii chloridi isotonicae solutionis
D. Rp.: Isotonicae Solutionis Natrii chloridi
E. Rp.: Natrii chloridi solutionis isotonicae
11. Виберіть правильний рецептурний рядок:
A. Rp.: Unquenti Hydrargyri albi
B. Rp.: Unquentum albi Hydrargyri
C. Rp.: Unquento Hydrargyro albo
D. Rp.: Unquenti Hydrargyri album
E. Rp.: Unquentum Hydrargyri albi
12. Виберіть правильний рецептурний рядок:
A. Rp.: Extracti Aloes fluidi
B. Rp.: Extractum Aloe fluidum
C. Rp.: Extracti Aloes fluidum
D. Rp.: Extractum Aloes fluidi
E. Rp.: Extracti Aloe fluidi
13. Виберіть правильний рецептурний рядок:
A. Rp.: Solutionis Glucosi
B. Rp.: Solutio Pontamini
C. Rp.: Solutionis Iodi spiriuosa
D. Rp.: Solutionis Natrium chloridum
E. Rp.: Solutionis acidi hydrochloricum dilutum
14. Виберіть правильний рецептурний рядок:
A. Rp.: Pulveris Streptocidi
B. Rp.: Solutionis Glucosum
C. Rp.: Extractum Valerianae
D. Rp.: Acidi Boricum
E. Rp.: Solutionis Natrii chlorido
15. Виберіть правильний рецептурний рядок:
A. Rp.: Infusi foliorum Salviae
B. Rp.: Infusum foliis Salviae
C. Rp.: Infusi foliorum Salvia
D. Rp.: Infusi folia Salvia
E. Rp.: Infusum folium Salviae
16. Виберіть правильний рецептурний рядок:
A. Solutionis Glucosi
B. Solutio Pontamini
C. Solutionis Iodi spiriuosa
D. Solutionis Natrium chloridum
E. Solutionis acidi hydrochloricum dilutum
17. Виберіть правильний латинський еквівалент(слово виділене курсивом):
Recipe: Таблетки Phenacetini
A. tabulettas
B. tabulettarum
C. tabulettae
D. tabulettis
E. tabuletta
18. Виберіть правильний латинський еквівалент(слово виділене курсивом):
Misce, fiat порошок
A. pulvis
B. pulveris
C. pulvera
D. pulvem
E. pulverum
19. Виберіть правильний латинський еквівалент(слово виділене курсивом):
Recipe: Decocti бруньок Betulae
A. gemmarum
B. foliorum
C. gemmae
D. renis
E. gemmis
20. Виберіть правильний латинський еквівалент(слово виділене курсивом):
Recipe: Суспензії Benzylii benzoatis
A. suspensionis
B. suspensiae
C. suspensii
D. suspensionibus
E. suspensiarum
21. Виберіть правильний латинський еквівалент(слово виділене курсивом):
Recipe : Decocti foliorum et кори Sambuci nigrae
A. corticis
B. corticum
C. radicis
D. radicum
E. radices
22. Виберіть правильний латинський еквівалент(слово виділене курсивом):
Recipe: Decocti плодів Rhamni catharticae
A. fructuum
B. fructis
C. fructibus
D. floris
E. fructu
23.Виберіть правильний латинський еквівалент(слово виділене курсивом):
Recipe : Specierum грудного 100,0
A. pectoralium
B. carminativae
C. pectoralis
D. pectorale
E. cholagogae
24. Виберіть правильний латинський еквівалент(слово виділене курсивом):
Recipe : Infusi herbae горицвіту весняного
A. Adonidis vernalis
B. Thermopsis majalis
C. Sinapis officinalis
D. Adonis vernalis
E. Arachis vulgaris
25. Виберіть правильний латинський еквівалент(слово виділене курсивом):
Recipe: Decocti кори Quercus
A. corticis
B. corticum
C. cortex
D. corticem
E. corticibus
26. Виберіть правильний латинський еквівалент(слово виділене курсивом):
Recipe : Specierum потогінногоо 100,0
A. diaphoreticarum
B. carminativae
C. cholagogae
D. diaphoreticae
E. diaphoreticum

27. Виберіть правильний латинський еквівалент(слово виділене курсивом):
Recipe : Specierum грудного 100,0
A. carminativae
B. pectoralium
C. pectoralis
D. pectorale
E. cholagogae
28. Виберіть правильний латинський еквівалент(слово виділене курсивом):
Recipe: Суспензії Benzylii benzoatis
A. suspensionis
B. suspensiae
C. suspensii
D. suspensionibus
E. suspensiarum
29. Визначте правильне рецептурне формулювання «для внутрішнього вживання»:
A. pro usu interno
B. ad usum externum
C. pro infantibus
D. ad memoriam
E. ad curationem
30. Визначте правильне рецептурне формулювання «для зовнішнього вживання»:
A. pro usu externo
B. ad curationem
C. ad usum internum
D. pro infantibus
E. ad memoriam
31. Визначте правильне рецептурне формулювання «для дітей»:
A. pro infantibus
B. pro inhalationibus
C. ad mixturam
D. pro narcosi
E. ad usum internum
32. Визначте правильне рецептурне формулювання «щоб утворився збір»:
A. fiant species
B. fiat species
C. fiat unquentum
D. fiant globuli
E. fiant pilulae
33. Виберіть правильний переклад терміну «dosis therapeutica»:
A. середня доза
B. доза на один прийом
C. найвища доза
D. найменша доза
E. денна доза
34. Виберіть правильний переклад терміну «dosis pro dosi»:
A. доза на один прийом
B. середня доза
C. найменша доза
D. найвища доза
E. денна доза
35. Виберіть правильний переклад терміну «dosis letalis»:
A. смертельна доза
B. найменша доза
C. найвища доза
D. доза на один прийом
E. середня доза
36. Виберіть правильний переклад терміну «dosis pro die»:
A. денна доза
B. середня доза
C. найменша доза
D. найвища доза
E. доза на один прийом
37. Виберіть правильний рецептурний рядок, який відповідає українському «Видай такі дози числом 5»:
A. Da tales doses numero 5
B. Date tales doses numero 5
C. Detur tales doses numero 5
D. Da talis dosis numero 5
E. Dentur tales doses numero 5
38. Виберіть правильний рецептурний рядок, який відповідає українському «Видати такі дози числом 5»:
A. Dentur tales doses numero 5
B. Date tales doses numero 5
C. Detur tales doses numero 5
D.Da talis dosis numero 5
E. Da tales doses numero 5
39. Виберіть правильний рецептурний рядок, який відповідає українському «Хай будуть видані такі дози числом 5»:
Dentur tales doses numero 5
Date tales doses numero 5
Detur tales doses numero 5
Da talis dosis numero 5
Da tales doses numero 5
40. Виберіть правильний рецептурний рядок, який відповідає українському «Видай такі дози в кількості 10»:
A. Da tales doses numero 10
B. Date tales doses numero 10
C. Detur tales doses numero 10
D. Dentur tales doses numero 10
E. Da talis dosis numero 10
41. Виберіть правильний рецептурний рядок, який відповідає українському «Видати такі дози числом 10»:
Dentur tales doses numero 10
Date tales doses numero 10
Detur tales doses numero 10
Da tales doses numero 10
Da talis dosis numero 10
42. Виберіть правильний рецептурний рядок, який відповідає українському «Хай будуть видані такі дози числом 10»:
A. Dentur tales doses numero 10
B. Date tales doses numero 10
C. Detur tales doses numero 10
D. Da tales doses numero 10
E. Da talis dosis numero 10
43. Виберіть правильний рецептурний рядок, який відповідає українському «Видай такі дози числом 6»:
A. Da tales doses numero 6
B. Date tales doses numero 6
C. Detur tales doses numero 6
D. Dentur tales doses numero 6
E. Da talis dosis numero 6

44. Виберіть правильний рецептурний рядок, який відповідає українському «Нехай будуть видані такі дози числом 6»:
A. Dentur tales doses numero 6
B. Date tales doses numero 6
C. Detur tales doses numero 6
D. Da tales doses numero 6
E. Da talis dosis numero 6
45. Виберіть правильний рецептурний рядок, який відповідає українському «Видати такі дози числом 6»:
A. Dentur tales doses numero 6
B. Date tales doses numero 6
C. Detur tales doses numero 6
D.Da tales doses numero 6
E.Da talis dosis numero 6
46. Визначте правильну рецептурну форму терміну «основний літію карбонат»:
A. Rp.: Lithii subcarbonatis
B. Rp.: Lithii carbonatis
C. Rp.: Lithii carbonas
D. Rp.: Carbonas Lithii
E. Rp.: Carbonatis Lithii
47. Визначте правильну рецептурну форму терміну «жовчогінний збір»
A. Rp.:Specierum laxantium
B. Rp.: Speciei laxantiei;
C. Rp.:Species laxantia;
D. Rp.:Speciebus laxantibus;
E. Rp.:Speciem laxantem
48. Визначте правильну рецептурну форму терміну «основного магнію карбонат»
A. Rp.: Magnii subcarbonatis
B. Rp.: Magnium carbonas
C. Rp.: Carbonas Magnii
D. Rp.: Magnii carbonatis
E. Rp.: Carbonatis Magnii
49. Визначте правильну рецептурну форму терміну «окису цинку»:
Rp.: Zinci oxydi
Rp.: Oxydi Zinci
Rp.: Zincum oxydum
Rp.: Oxydum Zincum
Rp.: Zinci oxydis
50. Визначте правильну рецептурну форму терміну «мазь амідохлориду ртуті»:
A. Rp.: Unquenti Hydrargyri amidochloridi
B. Rp.: Unquentum Hydrargyri amidochloridum
C. Rp.: Unquenti amidochloridi Hydrargyri
D. Rp.: Unquenti Hydrargyrum amidochloridum
E. Rp.: Unquenti Hydrargyro amidochlorido
51. Визначте правильну рецептурну форму терміну «сироп Алое із залізом»:
A. Rp.: Sirupi Aloes cum Ferro
B. Rp.: Sirupus Aloe cum Ferro
C. Rp.: Sirupi Aloe cum Ferro
D. Rp.: Sirupi Aloes cum Ferrum
E. Rp.: Sirupus Aloes cum Ferri
52. Визначте правильну рецептурну форму терміну «концентрована оцтова кислота»:
A. Rp.: Acidi acetici concentrati
B. Rp.: Acidi acetici concentratae
C. Rp.: Acidi concentrati acetici
D. Rp.: Acidum aceticum concentratum
E. Rp.: Acido acetico concentrato
53. Визначте правильну рецептурну форму терміну «свічка з іхтіолом»:
A. Rp.: suppositorium cum Ichthyolo
B. Rp.: suppositorium cum Ichthyolum
C. Rp.: suppositoria cum Ichthyolo
D. Rp.: suppositorium ex Ichthyolo
E. Rp.: suppositorium sine Ichthyolo
54. Визначте правильну рецептурну форму терміну «очищений етиловий спирт»:
A. Rp.:Spiritus aethylici rectificati
B. Rp.:Spiriti aethylici rectificati
C. Rp.:Spiritum aethylicum rectificatum
D. Rp.:Spiritu aethylicum rectificatum
E. Rp.:Spirituum aethylicorum rectificatorum
55. Визначте правильну рецептурну форму терміну «кальцію основний карбонат осаджений»:
A. Calcii subcarbonas praecipitatus
B. Calcii basicum carbonates dilutum
C. Calcium supercarbonas praeparatum
D. Calcii supracarbonatis cinereum
E. Calcii subcarbonas praecipitatum
56. Визначте правильну рецептурну форму терміну «таблетки нікотинової кислоти»:
Rp.: Tabulettam acidi nicotinici
Rp.: Tabulettas acidum nicotinicum
Rp.: Tabulettas acidi nicotinici
Rp.: Tabulettae acidi nicotinici
Rp.: Tabulettis acida nicotinica
57. Виберіть правильну рецептурну форму терміну «квіти ромашки в порошку»
Rp.: Florum Chamomillae pulveratorum
Rp.: Floris Chamomillae pulveratis;
Rp.: Florum Chamomillae praecipitatum;
Rp.: Floris Chamomillae pulverato
Rp.: Florum Chamomillae pulveratum;
58. Визначте правильну рецептурну форму терміну «концентрована оцтова кислота»:
A. Rp.: Acidi acetici concentrati
B. Rp.: Acidi acetici concentratae
C. Rp.: Acidi concentrati acetici
D. Rp.: Acidum aceticum concentratum
E. Rp.: Acido acetico concentrato
59. Визначте правильну рецептурну форму терміну «настій трави горицвіту весняного»
A. Rp.:Infusi herbae Adonidis vernalis
B. Rp.:Infusi herbae Thermopsis majalis
C. Rp.:Infusi herbae Sinapis officinalis
D. Rp.:Infusi herbae Adonis vernalis
E. Rp.:Infusi herbae Arachis vulgaris
60. Визначте правильну рецептурну форму терміну «складний лінімент метилсаліцилату»
Rp.:Linimenti Methylii salicylatis compositi
Rp.:Linimentum compositus Methylsalicylati
Rp.:Linimentum Methyli salicyli compositus
Rp.:Linimenta Methyli salicylati compositi
Rp.Linimentum Methylii salicylatis compositum

Список використаних джерел:
Арнаудов Г.Д. Медицинская терминология на пяти языках. Latinum. Русский. English. Français. Deutsch. – 4-е рус. изд., испр. – София: Гос. изд. “Медицина и физкультура”, 1979. – 943.
Беляева Е.Н. Тестовые задания ко II этапу Всеукраинской олимпиады по учебной дисциплине “Латинский язык и основы медицинской терминологии” // Олимпиада по латинскому языку и основам медицинской терминологии – важная составляющая качества образования в XXI веке. – Ульяновск, 2009. – С. 42—52.
Беляєва О.М. Навчальний словник латинських кліничних термінів. З українськими еквівалентами і тлумаченнями. – Полтава: Полтав. літератор, 2010. – 177с.
Васильева Л.И. Пособие по латинскому языку: Клиническая терминология. – Минск: ИКО “Галаксис”, 1997. – 128c.
Васильева Л.И., Окатова Л.М. Пособие по клинической терминологии: учеб. пособие для студ. мед. ин-в. – Минск: Вышэйшая шк., 1989. – 176с.
Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. – 3-е изд., испр.. – М.: Русский язык, 1986. – 845c.
Закадюжний М.М., Андрейчин М.А. Посібник з анатомічної та кліничної термінології. – К.: Здоров’я, 1993. – 224с.
Закалюжний М.М., Паласюк Г.Б. Латинська мова і основи медичної термінології. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – 424с.
Ілюстрований медичний словник Дорланда: у двох томах / Голов. ред. Павло Джуль, Борис Зіменковський. – Укр. пер. 29-го американського вид. – Л.: Вид. дім “НАУТІЛІУС”, 2003. – Т. 1. – 2003. – С. 1 – 1354; Т. 2. – 2003. – С. 1355—2688.
Контрольні завдання до практичних занять з латинської мови для студентів медичного факультету / Л.Ю. Смольська, Н.О. Хирівська, Н.В. Янковська та ін.; за ред. Л.Ю. Смольської. – Л.: Вид-во ЛДМУ імені Данила Галицького, 2000. – 203с.
Краковецька Г.О., Бобирьов О.М., Беляєва О.М. Латинська мова. Рецептура. Клінична термінологія: Підручник для студ. вищ. мед. навч. закл. – К.: Здоров’я, 1999. – 360с.
Латинский язык и основы терминологии: Учебник для студ. мед. ин-тов. / Ю.Ф. Шульц, С.Д. Захарина, Т.В. Мерцалова и др.; под ред. Ю.Ф. Щульца. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 1982. – 336с.
Латинско-русский словарь медицинской терминологии / Авт.-сост. А.П. Алексеев. – М.: ЗАО “Центрполиграф”, 2004. – 507с.
Латинська мова і основи медичної термінології: Підручник для студ. вищ. мед. навч. закл. / Л.Ю. Смольська, О.Г. Пилипів, П.А. Содомора та ін. – К.: Медицина, 2008. – 360с.
Лекарственные средства: 5000 наименований препаратов и их форм: Свойства, применение, взаимодействие, противопоказания / Под ред. М.А. Клюева. – 8-е изд., доп. и перераб. – М.: Изд-во “Книжный дом ЛОКУС”, 2000. – 704с.
Машковский М.Д. Лекарственные средства. – 150е изд., перераб., испр. и доп. – М.: ООО “Изд-во Новая Волна”, 2005. – 1200с.
Наводранова В.Ф. Именное словообразование в латинском языке и его отражение в терминологии. Laterculi vicum Latinarium te terminorum. – М.: Языки словянских культур, 2008. – 322с.
Основи лікарської рецептури. Комплекс лексико-граматичних і тестових завдань / В.Г. Синиця, Б.І. Лабінська, З.М. кекух та ін.; за ред. В.Г. Синиці. – Чернівці: БДМУ, 2007. – 231с.
Пропедевтика внутрішніх хвороб: Підручник для студ. вищ. мед. навч. закл. / Ю.І. Децик, Є.М. Нейко, Л.А. Пиріг та ін.; за ред. проф. Ю.І. Децика. – К.: Здоров’я, 1998. – 504с.
Светличная Е.И., Толок И.А. Этимологический словарь латинских ботанических названий лекарственных растений. – Харьков: Изд-во НФаУ, 2003. – 288с.
Словарь медицинской терминологии. Латинско-украинско-русский / Сост. М.Ф. Книпович и др. – К.: Гос. мед изд-во УССР, 1948. – 442с.
Соболевский С.И. Грамматика латинского языка. Теоретическая часть. Морфология и синтаксис: Учеб. пособие для студ. высш. и средн. спец. заведений. – СПб.: “Алетейя”, 1999. – 431с.
Соболевский С.И. Древнегреческий язык: Учебник для высш. учеб. заведений. – СПб.: “Алетейя”, 1999. – 614с.
Тестові завдання для модульного контролю з класичних мов: Навч. посіб. для студ. 1 курсу / Н.В. Бойко, О.Ю. Єрьоміна, О.В. Лазар-Паньків та ін.; за ред. В.М. Шовкового. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2007. – 118с.
Українсько-латинсько-російський медичний словник / Уклад. Г.В. Казьєр та ін. – К.: Гос. мед. изд-во УССР, 1960. – 487с.
Цисык А.З. Латинский язык: Учебник для студ. учреждений, обеспечивающих получение высш. мед. образования. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск: ТетраСистемс, 2009. – 448с.
Atlas of Human Anatomy Sobotta / R. Putz, R. Pabst, R. Putz. – 13th edit. Translat. – Munich, Jena: Urban & Ficher, 2001. – Vol. 1: Head, neck, upper Limb. – 2001. – 417p.; Vol. 2: Thorax, abdomen, pelvis, lower Limb. – 2001. – 405p.

Приложенные файлы

  • docx 534354
    Размер файла: 157 kB Загрузок: 2

Добавить комментарий