Продюсер кіно і телебачення новий

Київський національний університ ет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого Кафедра кінознавства ПРОГРАМА КУРСУ Продюсер кіно і телеб ачення в Україні ( Навчально-методичний комплекс) Автор-укладач: Мужук Л.П. Заслужений діяч мистецтв України Народний артист України Затверджено на засіданні Затверджено кафедри кінознавства вченою радою університету Київ - 2011 Продюсер кіно і телебачення в Україн і ( Навчально-мет одичний комплекс) Мета і завдання курсу: - оволодіння студентами методології формування продюсерсь кої концепції екранного проекту (як в кіно так і на телебаченні відповід но до видів та жанрів цих мистецтв); - ознайомити з методологією стратегії й тактики продюсера в організації виробництва фільмів та телевізійних програм; - освоєння студентами головно го комплексу творчих, виробничих та економічних засад кіно і телебачен ня як поступального процесу, спрямованого на створення національного а удіовізуального продукту; - сфо рмувати у студентів знання про основні методи управління кіно виробниц твом та про головні організаційні принципи функціонування телебаченн я в умовах ринкової економіки; - зорієнтувати їх щодо специфічних економічних особливостей у вітчизня ній кінематографії та інформаційній сфері та ознайомити із зарубіжним продюсерським досвідом; - систематизувати основи знань про сучасний кінематографічний і телеві зійний менеджмент, зокрема їх базовими економічними моделями; Студенти повинні знати: - суть інформаційного суверенітету як основи незалежно сті держави; - суть ринкової конкуренції у сфері культ ури та інформації і її головні особливості в Україні; - основні методи творчого менедж менту в кіно і на телебаченні; - принципи й джерела фінансування підпр иємств кінематографії й телевізійних організацій; - організаційні та економічні засади функціонування продюсерських г руп; Студенти повинні ознайомитись: - з Ко нституцією України; - з основами законодавства України про кінемат ографію, про захист суспільної моралі, про інформацію, телебачення і рад іомовлення, державну таємницю, інформаційні агентства, рекламу, систему суспільного телебачення і радіомовлення, Національну раду з питань тел ебачення і радіомовлення; - з основами авторського права; - з ос новами законодавства, які регулюють правові стосунки між виробником п родукції та її замовником, а також споживачем; Студенти повинні уміти: - заб езпечувати процес створення екранного продукту; - формувати тимчасовий творчий колек тив, розподіляти обов’ язки між його учасниками, очолювати творчу та економічну діяльність цього колективу; - організувати виробництво фільму чи телевізійної програми, починаюч и від написання сценарію і до реалізації готового екранного твору; - кон тролювати виконання членами творчої групи їх основних функцій та оціню вати виконану ними роботу; - складати бізнес-план розвитку творчої групи, студії, телекомпанії; - складати кошторис виробництва ф ільмів і телепрограм; - здійснювати розрахунок витрат й розподіляти прибуток організації, одержаний від її діяльності; - використовувати можливості ринку в інтересах продюсерської групи, студії, компанії та держави загалом. Програма курсу Тема 1. Продюсер в у мовах сучасного світового ринку . Стратегічний менеджмент кіностудій і телекомпаній т а національні інтереси в сфері культури та інформації . Основні правила ринкової економіки. Огляд зарубіжного та вітчизняного досвіду кінопродюсерства. Продюсерство на телебаченні як творчо-організаційна система на при кладі функціонування ВВС. Тема 2 . Особливості українського кінотелеринку і діяльність продюсера. Стратегічні цілі. Формування ст ратегії. Тактика продюсера кіно і телебачення та її значення для успіху на ринку. Тема 3 . Фактори зовнішнього с ередовища . Соціальні, економічні,технологічні, конкурентн і та правові фактори і їх вплив на виробництво кінотелепр одукції . Чотири елементи маркетингу в діяльності продюсера: т овар, ціна, просування продукту, канали збуту. Тема 5 . Сегментація ринку. Цільовий ринок (сегмент споживачів, на яких орієнтує свою діяльність продюсер. Цільовий телеглядач і задоволення його запитів. Планування виробництва на кіностудії. Планування та забезпечення діяльності телебачення (телекомпанії т а її структурних підрозділів) як сконсолідована продюсерська система. Тема 6. Участ ь продюсера в управлінні підприємством. Управління корпорацією, компанією, продюсерською групою як ланцюговий зв’ язок кінотелевиробниц тва. Характерні особливості менеджменту кіно і телебачення. Тема 7. Роль продюсера у форму ванні кінопроекту. Основні стадії роботи продюсера над фільмом і характерис тика особливого впливу продюсера на результати праці творчого колективу. Кадри, залучені на проект, як тимчасовий творчий колектив. Тема 8. Продюсерськи й проект та початок його реалізації. Плацдарм задуму і вибір теми. Підготовка літературного сценарію, режисерського сценарію, формування кошторису витрат на виробництво як продюсерська методологія планування успіху фільму на ринку. Тема 9. Продюсер документаль ного фільму. Організація та контроль виробництва документального фільму як твор чо-виробничий процес. Тема 10. Продюсер художнього фільму. Участь продюсера від задуму і до завершення виробництва фільму. Робота: а) із сценаристом; б) з режисером. Тема 11. Характерні особливост і діяльності продюсера у виробництві художнього фільму. Робота продюсера у підготовчому періоді: формальні ознаки і винятки з правил (організація зйомок об’ єктів , що відходять). Фінансовий супровід цього періоду з корегуванням витрат зйомочного періоду. Робота продюсера у зйомочному періоді. Організація зйомок: а) у павільйоні; б) на натурі; в) в експедиції. Тема 12 Просування фільму на ринку. Рекламна компанія і участь продюсера в ній. Організація та проведення прес-конфер енцій. Анонсування фільму у програмах телеба чення та в ЗМІ. Імідж продюсера на ринку як запорука удосконалення подальших партнерських стосунків в ринкових умо вах. Практичні заняття На практичних заняттях досліджуватимуться методи ефективного менед жменту окремих продюсерських груп, а також кіностудій, телекомпаній. Розглядатимуться типові моделі творчого процесу у створенні фільмів т а телевізійних програм усіх видів та основних жанрів. Заняття 1 . Практика зарубіжного і вітчизн яного продюсерства. Порівняльний аналіз найпопулярніших зразків оригінальн их творів зарубіжного і вітчизняного виробництва з метою визначення в заємозалежності успіху конкретного твору від злагодженої роботи всіх учасників творчо-виробничого процесу . Література: 1. Мешко І.М. Історія економічних вч ень. Основні течії західноєвропейської та американської економічної д умки. - Київ: Вища школа, 1994. 2. Котлер Ф. Основы маркетинга / П і д ред. Е.М. Поньк овой. - Москва, 1990. 3. Падейський В.В. Проектирование телепр ограмм. М.2004. Заняття 2. Стратегія і тактика продюсера т елебачення. Творча дискусія про пошук ефективних напрямків діяльнос ті телекомпанії в умовах ринку, формування концепції мовлення та його о сновних форм. Студенти визначають стратегію та тактику діяльності вітчизняних теле компаній в порівняльній характеристиці до вимог концепції інформаційн ої політики держави. Література: 1. Творчий телевізійний менеджмен т. - Київ: Інтерньюз-Україна, 1998. 2. Складніші питання телевізійного менеджменту. - Київ: Інтерньюз -Україн а, 1998. Азоєв г.л. Конкуренція: аналіз, стратег ія, практика. М.., 1996 Заняття 3. Основні та зо внішні фактори кіновиробництва. Загальний критичний огляд діяльності кіностудій. Нинішн і інвестиційні можливості і реальні фінансові потреби національного к іно. Продюсер в ланцюгу конфлікту інтересів. Засади функціонування теле каналів і розподіл рекламного поля. Методом творчої дискусії студенти освоюють сучасну проблематику в дія льності як національних (державних), так і приватних студій та визначают ь взаємозалежність розвитку кінематографії і телебачення. Дискусія ба зується на останніх публікаціях преси, дослідженнях рекламного ринку спеціалістами, а також на особистих спостереженнях студентів за теле і кінопроцесом. Література: 1.Котлер Ф. Основы маркетинга / Під ред. Е.М. Поньковой. - Москв а, 1990. 2.Лесів Йосиф. Методи менеджменту в у мовах ринкової економіки. Київ,1998. Заняття 4. Формування кінопроекту продюсером. Як скласти бізнес-план? Підготовка документації (від заяв ки і до кошторису на виробництво фільму). Література: 1. П.К. Огу рчикова, В.И.Сидоренко.Мастерство продюсера кино и телевидения. Москва, 2008 г. 2. Котлер Ф. Основы маркетинга / П і д ре д. Е.М. Поньковой. - Москва, 1990. 3. Роман Ши рман. Телевізійна режисура., К.2004 Заняття 5. Продюсерська група та її роль у телевізійному процесі. Творча дискусія про фахову відповідальність за викорис тання національного інформаційного ресурсу, про загальну системну вим огливість і конкретну роль продюсера в створенні оригінального проду кту. Висновки: тільки державне сприяння розбудові продюсерського кінемато графу, створення відповідального продюсерського корпусу на телебачен ні забезпечить взаємозалежний поступальний розвиток українському кін о і телебаченню. Література: 1. Телевізійний репортаж. Практич ний посібник для професіоналів. - Київ: Інтерньюз-Україна, 1998. 2. Творчий телевізійний менеджмент. - Київ: Інтерньюз-Україна, 1998. Заняття 6. Специфіка роботи продюсера док ументального фільму. Дискусія про моральну відповідальність за людську долю, висвітлену екраном, про аспекти можливих художніх узагальнень на експл уатації реальних фактів та про коректну міру їх використання. Література: 1. Вказівки продюсерам Бі-Бі-Сі. "К.І.С.", 1998. К иїв: Інтерньюз- Україна. Заняття 7. Роль продюсера у створенні художнього фільму. Ґрунтовне обговорення студентами художніх фільмів: ана ліз режисерської, операторської роботи та акторського виконання. Огля д роботи художника-постановника, аналіз звукового вирішення фільму у йо го структурному наповнені - студенти оцінюють не тільки роботу звукоре жисера, а й звукооператора та спеціаліста по шумових ефектах. Література: 1. Мастер ство продюсера кино и телевидения. Москва, 2007. 2. Режисура как практическая психология. Заняття 8. Завдання продюсера у просуванн і фільму. Методом навчальної гри студенти організовують прес-конф еренції з приводу презентації курсових робіт, у створенні яких вони брал и участь. Готують прес-релізи на готові фільми. Дискутують над перспек тивами розвитку вітчизняного кіно- і телебачення, аналізують причин е кспансії зарубіжного кінотелепродукту в українському культурно-інфор маційному просторі. Література: 1.Творчий телевізійний менеджмент. - Ки їв: Інтерньюз-Україна, 1998. 2. Законодательное обеспечение рекламной деятельности в Украине. Б иблиотека журнала “Маркетинг и реклама” 3. Зовнішня реклама в Україні. Збірка законодавчих актів, К ., 1998. Заняття 9. Продюсер і культурно-інформацій на сфера України. Безпека та дійовий захист національного культурно-інфо рмаційного простору. Інформаційна війна та її наслідки для українського суспільства. Як сту денти розуміють проблему: національні інтереси вітчизняного виробник а в умовах сучасного деформованого ринку? Які існують шляхи виходу кіно галузі із затяжної економічної кризи? Студенти аналізують останні події та інформаційні повідомлення про ї х перебіг, аналізують об’ єктивність інформаційного висвітлення поді й. Мета: студенти виявляють технології маніпулювання інформацією і пр опонують ділові рішення щодо правового захисту культурно-інформаційн их інтересів нації. Література: 1. Арон Реймон. Мир і війна між нація ми. - Київ, 2000. 2. Гельбрейт Дж. Экономические теории и цели общ ества. - Москва, 1976. 3. Україна: інформація і свобода слова. Статті, закони, пост анови, нормативні документи - К., 1997. 4. Василь Лісовий. Культура - ідеологія - політика - К., 1997. Самостійна робо та Студенти регулярно й системно переглядають інформаційні випуски головних телевізійних к аналів. З метою професійного аналізу одстежують в національному ефірі популярні телепрограми, переглядають на телеканалах фільми та серіали, як ті, що виготовлені в останній період, так і відомі зразки світової та національної класики. Відвідують будинок Кіно і беруть участь у його заходах. Вивчають основні закони, які регламентують та забезпечують функціону вання вітчизняного кіно і телебачення. Самостійна робота студентів (як основна фо рма набування ними професійного та життєвого досвіду) спрямована на до бровільне й свідоме звикання до щоденної потреби - одстежувати тенденц ії розвитку кіно і телебачення, постійно удосконалювати особисті знан ня про менеджмент в сфері кінематографії і телебачення з метою ефектив ного використання в щоденній професійній діяльності. Вивчення курсу супроводжувати меться поточним контролем знань на семінарах. Ґрунтовне засвоєння тем здобуватиметься практичною участю студентів в обговоренні творчої та економічної політики діючих кіностудій та ус пішних телекомпаній, аналізі їх продукції. Література для самостійного опрацювання: 1. Закон України "Про кінематографію"; 2. Закон України "Про телебачення і радіомовле ння"; 3. Закони України "Про внесення змін і доповне нь до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" від 28 лютого 1995 р.; 2 ч ервня 1995 р.; 14 лютого 1997 р.; 21 жовтня 1997 р.; 5 березня 1998 р.; 20 жовтня 198р.; 4. Закон України "Про внесення змін до закону У країни "Про телебачення і радіомовлення" від 26 серпня 1998 р.; 5. Закон України "Про Національну раду Україн и з питань телебачення і радіомовлення"; 6. Закон України "Про систему суспільного тел ебачення і радіомовлення України"; 7. Закон України "Про державну підтримку засо бів масової інформації та соціальний захист журналістів"; 8. Закон України "Про рекламу"; 9. Закон України "Про зв'язок"; 10.Закон України "Про авторське п раво та суміжні права". Авторськое право Украины: Сб. нормативно-правовых актов. -К., 1996. 11.Засоби масової комунікації як форма бізнесу: Міжнарод. наук.-практ. Конференція. 26 - 27 черв. 1992 р. - К., 1992 (Сп ілка журналістів України; ф-т журналістики Київського У ніверситету). 12.Мащенко І.Г. Телебачення Укр аїни - Т 2; Телебачення de jure . - К.: Тетра, 2000. ІЗ.Чернышева С.А. Правовое р егулирование авторских отношений в кинематографии й телевидении . - М.: Наука, 1984. 14.Вказівки продюсерам Бі-Бі-Сі. (ВВС).Інтерньюз-Укр аїна,1998 Методичні поради до самостійної р оботи студентів Самостійну роботу важливо організовувати системно і з обов’ язковою рете льною письмовою фіксацію переглянутого матеріалу (конспектом). Так сам о прочитану наукову чи прикладну працю необхідно законспектувати, щоб засвоєні висновки чи рекомендації можна було згодом практично застосо вувати. Необхідно постійно ознайомлюватися з публікаціями та науковими розв ідками щодо проблем, які актуальні для культури, кіно та інформаційної с фери, навчитися користуватися спеціальною літературою - довідниками найавторитетніших світових інформаційних служб, а також - читати мемуа ри та спогади продюсерів, чий досвід загальновизнаний. Надаючи студентам методичну допомогу, викладач працює з ними індивідуа льно. На семінарських заняттях студенти виголошують повідомлення, спираючис ь на опрацьований додатковий масив літератури, запропонований виклада чем. Основні теми для самості йної роботи 1. Суть інформаційного сувереніте ту України в епоху глобалізації. 2. Інформаційний суверенітет і економічна незалежність України. 3. Кіно-теле-відеоринок та його функції. 4. Головні характерні риси підприє мства. 5. Ринок електронних ЗМІ. 6. Критерії економічної діяльності кіностудій, телекомпаній . 7. Роль держави для розвитку національної культурно-інформаційної сфе ри в умовах ринкової економіки. 8. Роль національних ЗМІ в інформаційному просторі країни. 9. Рекламне по ле і його розподіл. 10. Кіновиробництво та основні типи організації кіностудій. 11. Мета діяльності підприємства. Телерадіокомпанія і стратегічне довго строкове планування діяльності виробництва. 12. Технічне забезпечення виробництва. 13. Структура кіностудії, телеорганізації. 14. Телевізійний творчий менеджмент: планування результату, здійснення контролю і формування стилю управління. 15. Система оцінки кадрів. 16. Методи фінансування кіно- і телевиробництва. 17. Бізнес-план. 18. Формування бюджету та контроль за його використанням. 19. Процедура контракту. 20. Замовлення продукції. 21. Прогнозована і фактична собівартіс ть продукції. 22. Кошторис. 23. Стратегія і тактика генерального продюсера. 24. Моделювання рекламної кампанії та медіа-план. 25. Оптимальне використання рейтингів для розвитку телекомпанії. 26. Ринкова економіка та проблеми інформаційної сфери України. 27. Зарубіжний досвід: взаємозв’ язок телебачення і кінематографії. Контрольні питанн я для іспиту 1. Продюсер в умовах сучасного світового ринку. 2. Стратегічний менеджмент кіностудій і телекомпаній та національні інтереси в сфері культури та інформації. 3. Основні правила ринкової економіки. 4. Огляд зарубіжного та вітчизняного досвід у кінопродюсерства. 5. Продюсерство на телебаченні як творчо-організаційна с истема на прикладі функціонування ВВС. 6. Особливості українського кінотелеринку і функціонув ання продюсера. 7. Стратегічні цілі. 8. Формування стратегії. 9. Тактика продюсера кіно і телебачення та її значення д ля успіху на ринку. 10. Соціальні, економічні,технологічні, конкурентні та пра вові фактори і їх вплив на виробництво кінотелепродукції . 11. Чотири елементи маркетингу в діяльності продюсера: товар, ціна, просування продукту, канали збуту. 12. Цільовий телеглядач і задов олення його запитів. 13. Планування виробництва на кіностудії. 15. Планування та забезпечення діяльності телебачення (те лекомпанії та її структурних підрозділів) як сконсолідована продюсерська система. 16. Участь продюсер в управлінні підпр иємством. 17. Управління корпорацією, компанією, продюсерською групою як ланцюговий зв’ язок кінотелевиробни цтва. 18. Характерні особливості менеджменту к іно і телебачення. 19. Роль продюсера у формуванні кінопроекту. 20. Основні стадії роботи продюсера над фільмом і характеристика особл ивого впливу продюсера на результати праці творчого колективу. 21. Кадри, залучені на проект, як тимчасовий творчий колектив. 22. Продюсерський проект та початок його реалізації. 23. Плацдарм задуму і вибір теми. 24. Підготов ка літературного сценарію, режисерського сценарію, формування кошторису витрат на виробництво як продю серська методологія планування успіху фільму на ринку. 25. Продюсер документального фільму. 26. Організація та контроль виробництва документального фільму як творчо-виробничий процес. 27. Продюсер художнього фільму: участь продюсера від задуму і до завер шення виробництва фільму. 28. Робота продюсера: а) із сценаристом; б) з режисером. 29. Робота продюсера у підготовчому періо ді: формальні ознаки і винятки з правил (організація зйомок об’ єктів, що відходять). 30. Робота продюсера у зйомочному періоді. Організація зйомок: а) у павільйоні; б) на натурі; в) в експедиції. 31. Просування фільму на ринку. 32. Рекламна компанія і участь продюсера в ній. 33. Організація та проведення прес-конфер енцій. 34. Анонсування фільму у програмах телеба чення. 35. Імідж продюсера на ринку. Література 1. П.К.Огу рчеков, В.И.Сидоренко. Продюсер кино и телевидения. М.2008. 2. Маркетинг.Київ:Навчально-методичнийцентр“К онсорціум удосконалення менеджменту овіти в Україні”, 2005. 3. Мешко І.М. Історія економічних вчень. Основні течії західноєвропейської та американської економічної думки. - К иїв: Вища школа, 1994. 4 . Почепцов Г.Г. Информационные войны. - Киев: Принт-сервис, 2000. 5. Мочерний С. Основи економічних з нань. - Київ: Феміна, 1995. 6. Основи економічної теорії. - Київ, 1997. 7. Гельбрейт Дж. Экономические теории и цели общества. - Москва, 1976. 8. Самуельсон Поль. Економіка. - Львів: Світ, 1993. 9. Котлер Ф. Основы маркетинга / П і д ред. Е.М. Поньк овой. - Москва, 1990. 10. Творчий телевізійний менеджмент. - Київ: Інтерньюз-Украї на, 1998. 11. Складніші питання телевізійного менеджменту. - Київ: Інтерньюз -Україн а, 1998. 12. Етичні критерії створення радіо- і телевізійних програм. - Київ: Інтерн ьюз-Україна, 1998. 13. Телевізійний репортаж. Практичний посібник для професіоналів. - Київ: Інтерньюз-Україна, 1998. 14. Лесів Йосиф. Методи менеджменту в умовах ринко вої економіки. - Київ, 1998. 15. Арон Реймон. Мир і війна між націями. - Київ, 2000. 16. Роман Ширман. Телевізійна режисура. К.2004. 17. Падейский В.В. Проектирование телепрограмм. М.2004. 18.Роберт Хіт. Кризовий менеджмент для керівників.- Київ, «Наукова думка» , 2002.

Приложенные файлы

  • rtf 7220930
    Размер файла: 157 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий