каз.баз.пред


***
Статистика қандай ғылым?//
сандық өлшемдер туралы ғылым//
сандар және таралу туралы ғылым//
құбылыстың материалдық маңыздылығы туралы ғылым//
қоғамдық құбылыстың әлеуметтік жағын зерттейтін ғылым//
+құбылыстың сандық пен сапалық жағынан өзара байланысын зерттейтін ғылым.
***
Статистикалық жинақта белгі көбіне қалай таралады? //
ассиметриялы (оңжақты)//
ассиметриялы (солжақты)//
ассиметриялы (екіөркешті)//
альтернативті//
+қалыпты (симметриялы)
***
Салыстырмалы шамаға жатпайды://
қарқындылық көрсеткіш//
үлестік көрсеткіш//
ара-қатынас көрсеткіші//
+қатынас көрсеткіші//
көрнекілік көрсеткіші
***
Салыстырмалы шамалар сипаттайды://
құбылыстың ортадағы шынайы шамасын//
+берілген құбылыс шамасының ортаға қатынасын//
құбылыстың ортадағы жиілігін//
берілген құбылыс шамасының алдыңғыға қатынасын//
берілген құбылыс шамасының іріктелген жиынтыққа қатынасын
***
Үлестік көрсеткіш сипаттайды: //
құбылыс жиілігінің көрсеткіші//
құбылыстардың ара қатынасының көрсеткіші//
+құбылыстың үлестік салмағының көрсеткіші//
құбылыстардың өзгергіштігінің көрсеткіші//
құбылыс өзгергіштігінің көрсеткіші.
***
Қарқынды көрсеткіш - бұл: //
құбылыстың ара қатынастық көрсеткіші//
құбылыстың меншікті салмағының көрсеткіші//
құбылыстың нақты мөлшерінің көрсеткіші//
+өзін өндіретін ортадағы құбылыстың жиілігі//
белгінің өзгеру көрсеткіші
***
Медициналық зерттеу үшін қандай ықтымалдық дәрежесі жеткілікті болып саналады?//
100 %//
+95 %//
68,3 %//
99,9 %//
73,5 %
***
Көрнекілік көрсеткіші қолданылады://
+салыстыру үшін//
ең аз көрсеткішті таңдау үшін//
ең көп көрсеткішті таңдау үшін//
басқа көрсеткіштерді есептеу үшін//
басқа көрсеткіштерді қосымша зерттеу үшін
***
Вариациялық қатар - бұл: //
өзгерістер қатары//
қатынастар қатары//
+таралу қатары//
қарым- қатынас қатары//
өзгергіштік қатары
***
Орташа шама есептеледі: //
+барлық абсолютті мағыналар қосылып, оларды бақылау санына бөледі//
абсолютті шамалар//
салыстырмалы шамалар//
шамалардың қатынасы//
барлық салыстармалы мағыналар қосылып , олар бақылау санына бөлінеді
***
Орташа шамалардың келесі түрлері жиі қолданылады: //
+мода, медиана, орта арифметикалық шама//
мода, медиана//
медиана, орташа арифметикалық ауытқу, үлестік көрсеткіш//
мода, орташа арифметикалық ауытқу//
медиана, орташа арифметикалық ауытқу, амплитуда
***
Вариациялық қатардағы ең жиі кездесетін шама - бұл: //
+мода//
Медиана//
орташа арифметикалық ауытқу//
орташа арифметикалық шамажай//
орта арифметикалық шама
***
Әрбір белгінің әртүрлілік деңгейін анықтайтын арнайы критерийге мынадан басқасы жатады: //
Лимит//
+орташа арифметикалық шама//
Амплитуда//
орташа квадраттық ауытқу//
вариациялық коэффицент
***
Белгілердің әртүрлілігін сипаттайтын критерийге жатпайды: //
Лимит//
орташа арифметикалық шама//
амплитуда//
+орташа квадраттық ауытқу//
вариациялық коэффицент
***
Белгілер сипатына қарай бөлінеді://
+атрибутивтік және факторлық//
атрибутивтік және сандық//
нәтижелік және факторлық//
сандық және факторлық//
сандық және нәтижелік
***
Корреляция дегеніміз не?//
+белгілер арасындағы өзара байланыс//
жиынтықтар арасындағы өзара байланыс//
құбылыстар арасындағы өзара байланыс//
бақылау бірлігі арасындағы өзара байланыс//
жалпы және таңдамалы жиынтық арасындағы өзара байланыс
***
Корреляция коэффиценті мына ұғымды береді: //
байланыстың күші//
байланыстың бағыты//
байланыстың болуы//
байланыстың болмауы//
+байланыстың күші және бағыты
***
Стандарттау әдісін қай кезде қолданады: //
құрамы әр түрлі жиынтықтардан алынған, орташа көрсеткіштерді салыстыру үшін//
құрамы бір текті жиынтықтардан алынған, жалпы көрсеткіштерді салыстыру үшін //
+құрамы әр түрлі жиынтықтардан алынған, жалпы көрсеткіштерді салыстыру үшін//
құрамы бір текті жиынтықтардан алынған, орташа көрсеткіштерді салыстыру үшін//
құрамы әр түрлі жиынтықтардан алынған, барлық көрсеткіштерді салыстыру үшін
***
Бақылауды қамту бойынша статистикалық жиынтықты қалыптастыруға жатады, біреуінен басқасы: //
жаппай //
таңдамалы//
кездейсоқ//
+ағымдағы//
Механикалық
***
Бақылау түрі бойынша статистикалық жиынтықты қалыптастыруға жатады, біреуінен басқасы: //
мәліметтерді сұрыптау//
анкеталы//
сұрастыру//
тікелей//
+бір мезеттік
***
Когорта - бұл: //
+белгілі бір құбылыстың туылуына сәйкес жинақталған, салыстырмалы түрде біртекті элементтерден тұратын статистикалық жиынтық//
белгілі бір құбылыстың туылуына сәйкес жинақталған, салыстырмалы түрде біртекті емес элементтерден тұратын статистикалық жиынтық//
белгілі бір құбылыстың туылуына қатысы жоқ, салыстырмалы түрде біртекті элементтерден тұратын статистикалық жиынтық//
сапасы жағынан салыстырмалы біртекті элементтерден тұратын статистикалық жиынтық түрі//
белгілі бір құбылыстың туылуына сәйкес жинақталған, түрлі элементтерден тұратын статистикалық жиынтық
***
Стационарда науқастың орташа болу ұзақтығы қандай көрсеткіш түріне жатады?//
Экстенсивті//
интенсивті//
ара қатыстық//
көрнекілік//
+орташа арифметикалық шама
***
Төмендегілердің қайсысы үлестік көрсеткішке сәйкес келеді? //
+жалпы аурушаңдық құрылымындағы тыныс алу жолдары ауруларының меншікті салмағы//
туберкулезбен аурушандық//
төсекпен қамтамасыз ету көрсеткіші//
дәрігерлермен қамтамасыз ету//
төсектің пайдаланылуы
***
Берілген шамалардың қайсысы абсолюттік шама болып табылады?//
Мода//
+белгінің сандық мәні//
корреляциялық коэффициент//
медиана//
орташа
***
Экстенсивті көрсеткішті қандай диаграмма түрінде көрсетуге болады? //
Бағаналық//
+секторлық//
Сызықтық//
картодиаграмма//
картограмма
***
Статистикалық зерттеуде зерттелетін белгінің ықтималдылығының сенімділігі тең: //
94%//
+95%//
92%//
90%//
99,9%
***
Жекелеген аймақтар түрлі интенсивтілікпен штрихталған ерекше географиялық картаны атаңыз://
сызықтық диаграмма//
бағаналы диаграмма//
картограмма//
тарамдалған диаграмма//
+картодиаграмма
***
Берілген ортадағы құбылыс жиілігін қай көрсеткіш анықтайды?//
+интенсивті//
Экстенсивті//
көрнекілік//
ара қатыстық//
екі абсолюттік шаманың қатынасы
***
Берілген көрсеткіштердің қайсысы зерттелетін құбылыстың құрылымын сипаттайды?//
Интенсивті//
+экстенсивті//
ара қатыстық//
көрнекілік//
дәрігерлермен қамтамасыз ету
***
Таңдамалы жиынтыққа қойылатын негізгі талап қандай? //
жиынтықтардың біртектілігі//
репрезентативтілік//
топтағы бақылау бірліктерінің біртиптілігі//
+топтың сапалы біртектілігі және бақылау санының жеткілікті болуы//
негізгі жиынтықтың бөлігі, біртектілік
***
Вариациялық қатардың қандай түрлері бар? //
Анық//
+топтастырылған//
Симметриялы//
үздіксіз//
альтернативті
***
Статистикалық зерттеудің III кезеңіне не жатпайды ? //
бақылау және кодтау//
карталарды топтастыру және мәлімет құрастыру//
+талдау//
статистикалық көрсеткіштерді есептеп шығару//
графикалық бейнелеу
***
Статистикалық зерттеудің қай кезеңі неғұрлым маңызды болып табылады ? //
+жоспар мен бағдарлама құру//
мәлімет жинау//
мәліметтерді құрастыру//
талдау , қорытынды, ұсыныс//
тәжірибеге енгізу
***
Мәлімет жинау бағдарламасы дегеніміз - бұл: //
+атаулары көрсетілген белгілер картасы//
зерттеу мақсаты//
зерттеу міндеттері//
зерттеу кезеңдері//
зерттеу нұсқаулары
***
Тұрғындар денсаулығы қандай негізгі көрсеткіштер топтарымен сипатталады//
демографиялық көрсеткіштер, өлім көрсеткіштері //
+демография, аурулық пен жарақаттық, физикалық даму, мүгедектік //
жалпы туулық, өлімшілік//
өмірдің орташа ұзақтығы, өлімшілік және туулық//
физикалық даму, мүгедектік, балалар өлімі
***
Статистикалық жиынтық статистикалық зерттеудің объектісі ретінде мынадай белгілерге ие болады://
+өзара ұқсас белгілері бар, сапасы жағынан біркелкі элементтер тобы//
өзара ұқсас белгілері жоқ, сапасы жағынан біркелкі элементтер тобы //
сапасы жағынан біркелкі, өзара ұқсастық және айырмашылық белгілері бар біркелкі элементтер тобы//
дұрыс ұйғарымы жоқ//
бір кеңістік пен уақыт аралығында алынған, сапасы жағынан біркелкі белгілердің жиынтығы
***
Медико-статистикалық зерттеудің бірінші кезеңі: //
+зерттеу жоспары мен бағдарламасын құру//
мәлімет жинау//
мәліметтерді шифрлау және топтастыру//
мәліметтерді өңдеу//
мәліметтерді статистикалық өңдеу
***
Медико-статистикалық зерттеудің екінші кезеңі: //
зерттеу жоспарын құру//
статистикалық мәліметті өңдеу//
+мәлімет жинау//
бақылау көлемін анықтау//
зерттеу міндетін тұжырымдау
***
Медико-статистикалық зерттеудің үшінші кезеңі://
зерттеу жоспарын құру//
+жинақталған мәліметті статистикалық талдау//
зерттеу құнын анықтау//
мәліметті өңдеу, шифрлау, топтастыру //
нәтижелерін анықтау
***
Медико-статистикалық зерттеудің төртінші кезеңі://
зерттеу нәтижелерін графикалық бейнелеу//
зерттеу құнын анықтау//
талдау, қорытынды, тәжірибеге енгізу//
+көрсеткіштерді есептеу//
статистикалық кестелерді құру
***
Кестелерді құруда қолданылады://
корреляция әдісі//
тандарттау әдісі//
+топтастыру әдісі//
зерттеу мақсатына сәйкес статистикалық талдаудың кез келген әдісі//
барлық жауап дұрыс емес
***
1000 тұрғынға шақтап алынған аурушаңдық мәліметтерін қандай диаграмма түрінде көрсетуге болады://
Секторлы//
+бағаналы //
ішкі бағаналы//
сызықтық //
радиалды
***
Аурушаңдық құрылымын бейнелеуді көрнекілеу үшін диаграмма қолданылады://
Бағаналы//
+секторлы//
Сызықты//
радиалды//
картограмма
***
Бақылау тобы қолданылады://
зерттеу көлемін ұлғайту үшін//
+зерттеу тобының көрсеткіштерімен салыстыру үшін//
қауіп факторларын табу үшін//
барлық жауап дұрыс//
барлық жауап дұрыс емес
***
Статистикалық зерттеу бағдарламасы келесі компоненттерден тұрады://
Мақсаты//
міндеті//
+жинақтау, өңдеу және талдау бағдарламасы//
барлық жауап дұрыс//
барлық жауап дұрыс емес
****
Статистикалық өңдеуге жатады://
орындаушылардың инструктажы//
құжаттардан мәліметті көшіріп жазып алу//
+мәліметті тіркеу сапасын бақылау, шифрлеу және топтастыру, көрсеткіштерді // есептеу және графикалық бейнелеу//
статистикалық кесте макетін жасау//
барлық жауап дұрыс
***
Орта шамалар арасындағы өзара айырмашылық шынайылығы көрсеткіші://
орташа қате//
корреляция коэффициенті//
+сенім коэффициенті(t)//
қарқынды көрсеткіш//
өсу қарқыны
***
Құбылыс өзгеруін уақыт бойынша зерттегенде қолданылады://
бағанаішілік диаграмма//
+динамикалық қатар//
варициялық қатар//
типологиялық топтастыру//
секторлы диаграмма
***
Қандай да бір уақыт кезеңіндегі көрсеткіштердің өзгеруі сипатталады://
сенімділік коэффициентімен//
үлестік көрсеткішпен//
өсу қарқынымен//
+қарқынды көрсеткішпен//
стандартталған көрсеткішпен
***
Қандай орта арифметикалық шаманы есептеу үшін мына формуланы қолдандыңыз,
М= А + ∑р/n://
жай орта арифметикалық шаманы //
орта квадраттық ауытқуды//
топтастырылған қатардың орта арифметикалық шамасын//
мезеттер әдісімен, орта арифметикалық шаманы//
+орта шаманы, өлшемдік арифметикалық әдіспен
***
Қала тұрғындарының саны -50000 адам, дәрігерлер- 90. Берілген мәліметтер бойынша қандай көрсеткішті есептеуге болады://
қарқындылық көрсеткішті//
+үлестік көрсеткішті//
ара қатыстық көрсеткішті//
көрнекілік көрсеткіші //
динамикалық қатарды
***
Берілген есептеу формуласы арқылы қандай көрсеткішке есептеу жүргізе аласыз: тіс ауруы бойынша қаралу саны- 1540 х 1000/273200 тұрғын = 70 промилль:
+үлестік көрсеткішті//
қарқындылық көрсеткішті//
ара қатыстық көрсеткішті//
көрнекілік көрсеткіші //
динамикалық қатарды
***
Берілген мәліметтер бойынша қандай көрсеткішті есептеуге болады: қала тұрғындарының саны 887000, стоматолог дәрігерлердің саны – 278, тіс дәрігерінің саны – 520://
қарқындылық көрсеткішті//
үлестік көрсеткішті//
+ара қатыстық көрсеткішті//
көрнекілік көрсеткіші //
динамикалық қатарды
***
Облыстың 195000 тұрғыны бар (оның 117000 әйелдер, олардың 58500-і 15-49 жас аралығындағылар). Тірі туылғандар саны - 3720, оның ішінде қыз балалар - 1818; өлгендер саны - 1463, олардың ішінде әйелдері – 718. Үлестік көрсеткішті есептеңіз://
2%//
3%//
4%//
5%//
6%
***
М=∑VР/n формуласын қандай орта арифметикалық шаманы есептеу үшін қолдандыңыз://
жай арифметикалық орта шама//
медиананың формуласы условной средней медианы//
+өлшемдік орта арифметикалық шамасредней арифметической взвешенной//
арифметикалық, мезеттік әдіспен//
орта квадраттық ауытқу
***
Төменде берілген мәліметтер бойынша қандай көрсеткішті есептеуді жүргізесіз: ауырғаны 500 адам, олардың 350-і – ИБС, 100 – жарақаттар, 50 – жұқпалы аурулар:
үлестік көрсеткішті//
қарқындылық көрсеткішті//
ара қатыстық көрсеткішті//
+көрнекілік көрсеткіші //
динамикалық қатарды
***
Берілген мәліметтер бойынша қандай көрсеткішті есептеуге болады:
Профилактикалық қаралулардан өткендер саны - 4200, олардың ішінде –кариеспен – 157://
көрнекілік көрсеткішін//
үлестік көрсеткішті//
ара қатыстық көрсеткішті//
+қарқындылық көрсеткішті//
динамикалық қатарды
***
Қаладағы тұрғындар саны 60000 адам. 5190 ауру жағдай тіркелді.Берілген мәліметтер бойынша қандай көрсеткішті есептеуге болады://
қарқындылық көрсеткішті//
+үлестік көрсеткішті//
ара қатыстық көрсеткішті//
көрнекілік көрсеткіші//
динамикалық қатарды
***
Емханада тіркелінген 4000 ауру санының, 300 жағдайы – жүрек-қан тамырлары аурулары. Берілген мәліметтер бойынша қандай көрсеткішті есептеп шығаруға болады?://
+қарқындылық көрсеткішті//
үлестік көрсеткішті//
ара қатыстық көрсеткішті//
көрнекілік көрсеткіші//
динамикалық қатарды
***
Үлкен сандар заңына сәйкес келеді://
Бақылау сандары неғұрлым көп болса, солғұрлым қорытынды да шынайы//
Бақылау сандары неғұрлым көп болса, солғұрлым қорытынды да шынайы болмайды//
+Бақылау саны артқан сайын, жалпы жиынтықтан алынған нәтижелер жалпы жиынтықты қайталауға ұмтылады//
Бақылау саны артқан сайын, жалпы жиынтықтан алынған нәтижелер таңдамалы жиынтықты қайталауға ұмтылады //
Зерттеуге сандардың көп мөлшерін пайдалану қажет
***
Орта квадратты ауытқу () нені сипаттайды?//
зерттелуші құбылыстың жиілігін анықтауды //
зерттелуші белгінің әртүрлілігі туралы мәлімет береді//
+қатардың амплитудасын есептеуге мүмкіндік береді//
вариациялық қатардың дұрыстығы туралы пайымдауға мүмкіндік береді//
оның көмегімен орта арифметикалық шаманы мезеттер әдісімен есептеуге болады
***
Тұрғындардың денсаулығы қандай көрсеткіштермен сипатталады?//
аурушаңдық, өлім, ұзақ өмір, бойы, салмағы//
туу, өлім, өмір ұзақтығы, физикалық даму көрсеткіштері//
аурушаңдық, демография, мүгедектік, физикалық даму көрсеткіштері //
+уақытша еңбекке жарамсыздыққа сәйкес аурушаңдық, мүгедектік, жарақаттық және физикалық даму көрсеткіштері//
тұрғындардың табиғи өсімі, бойы, салмағы, өлім көрсеткіштері
***
Тіркеу белгісі түсінігінің дұрыс анықтамасын таңдаңыз://
сандық мәні бар белгі//
+бақылау бірлігінің статистикалық жиынтық құрамына кіруін анықтайтын белгі //
типологиялық белгі//
факторлық белгі//
вариациялық белгі
***
Денсаулық сақтау статистикасы нені зерттейді?//
тұрғындар санын//
тұрғындардың жастық-жыныстық құрамын//
тұрғындардың құрамы мен санының географиялық ерекшеліктерін//
тұрғындардың әлеуметтік белгілері бойынша құрамын//
+ЕПМ санын, ауруханалық төсек санын, медицина қызеткерлерінің санын
***
Төменде көрсетілген формула қай арифметикалық шаманы және қай әдіспен есептеуді көрсетеді? М = А//
жай орта арифметикалық шаманың, мезеттер әдісімен//
орта квадратты ауытқуды, жай арифметикалық әдіспен //
топтастырылған қатардың орта шамасы, мезеттер әдісімен //
+өлшемді орта арифметикалық шаманың, мезеттер әдісімен//
өлшемді орта арифметикалық шаманың, жай арифметикалық әдіспен
***
Құбылыстар арасындағы функционалдық байланыс – бұл://
+бір құбылыстың белгісіне екінші құбылыстың нақты сандық мәні сәйкес келетін байланыс//
зерттелуші құбылыстардың белгілері арасындағы тіке байланыс//
зерттелуші құбылыстардың белгілері арасындағы кері байланыс //
зерттелуші құбылыстардың белгілері арасындағы логикалық байланыс//
бір белгінің мәніне екінші бір белгінің вариациялық мәндер қатары сәйкес келетін байланыс
***
Корреляциялық байланыс – бұл://
бір құбылыстың белгісіне екінші құбылыстың нақты сандық мәні сәйкес келетін байланыс//
зерттелуші құбылыстардың белгілері арасындағы тіке байланыс //
зерттелуші құбылыстардың белгілері арасындағы кері байланыс//
зерттелуші құбылыстардың белгілері арасындағы логикалық байланыс //
+бір белгінің мәніне екінші бір белгінің вариациялық мәндер қатары сәйкес келетін байланыс
***
Аурушаңдық көрсеткіштері салыстырмалы шамалардың қай түріне жатады?//
+қарқынды //
үлестік //
ара-қатыстық//
көрнекті //
динамикалық қатар
***
Абсолюттік шама дегеніміз не?//
зерттеліп отырған құбылысқа сапалық сипаттама беретін шама //
+құбылыстың мөлшері туралы мәлімет беруші шама//
жиынтықтарды салыстыру мен сәйкестендіруде қолданылатын шама //
жиынтыққа жалпы сипаттама беруге және сирек кездесетін құбылыстарға баға беруде қолданылатын шама //
жиынтыққа қорытындылаушы сипаттама беруде қолданылатын шама
***
Мына көрсеткіштерді қандай диаграмма көмегімен бейнелеуге болады: қала тұрғындарының жалпы аурушаңдық жиілігі 1000-ға шағып алғанда ерлер арасында – 1247, әйелдер арасында – 1344 ? //
сызықтық диаграмма//
+бағаналы диаграмма//
секторлық диаграмма//
динамикалық қисық//
радиальды диаграмма
***
Балалар жарақаттылығының құрылымын қандай диаграмма арқылы бейнелеуге болады?//
радиалды //
сызықтық//
картодиаграмма //
картограмма//
бағанаішілік
***
Қандай көрсеткішті есептеуге болады: 1800 бала ішінен қызылшамен ауырған 540 жағдай тіркелді?//
ара-қатыстық//
үлестік//
+қарқынды//
динамикалық қатар//
көрнекті
***
Қанның лейкоцитарлық формуласын қандай көрсеткішке жатқызуға болады?//
Қарқынды//
көрнекті//
+үлестік//
ара-қатыстық//
өсу қарқыны
***
Барлық өлім себептерінің ішінен жүрек-қантамыр ауруларының үлесін алып қарастырса, бұл қай көрсеткішке жатады?//
динамикалық қатар//
қарқынды //
ара-қатыстық//
+үлестік//
көрнекті
***
Мына қорытынды қандай көрсеткішке жатады: 110 төсек 10 мың тұрғынға?//
қарқынды //
үлестік//
көрнекілік //
+ара-қатыстық//
динамикалық
***
Көрсеткіштердің қайсысы стационардың төсек фондының құрылымын көрсетеді?//
ара-қатыстық//
көрнекті //
+үлестік//
қарқынды //
динамикалық қатар
***
Қарқынды көрсеткіш қандай жағдайда қолданылады?//
+құбылыстың жиілігін анықтау үшін//
қандай-да бір құбылыстың түрлі жиынтықтарының жиілік деңгейлерін салыстыру үшін //
зерттеліп отырған жиынтықтағы өзгерістер жиілігінің динамикасын анықтау үшін//
бүтіндегі құбылыстың үлесін анықтау үшін //
қандай да бір құбылыстың таралу деңгейін анықтау үшін
***
Диаграмманың қай түрімен қарқынды көрсеткішті көрсету мүмкін емес?
сызықтық //
+бағаналыішілік//
радиалды//
картограмма//
картодиаграмма
***
Қарқынды көрсеткіш диаграмманың қай түрімен көрсетілуі мүмкін?//
сызықтық //
+секторлық//
радиалды//
картограмма//
картодиаграмма
***
Берілген мәліметтер қандай көрсеткіш түріне жатады: 2000 жылы Қазақстанда туу көрсеткіші 1000 тұрғынға шағып есептегенде – 14,7; өлім көрсеткіші – 10,0 болды?//
Көрнекті//
+қарқынды//
үлестік//
динамикалық қатар//
ара-қатыстық
***
Қарқынды көрсеткіш не үшін қолданылады?//
берілген ортадағы құбылыстың жиілігін анықтау үшін//
бүтіндегі үлесті көрсету үшін//
құбылыс өзгерісінің динамикасын көрсету үшін//
салыстырып отырған топтардың айырмашылықтарын көрнекі көрсету үшін//
зерттеліп отырған ортадағы құбылыстың үлесінің қатысын анықтау үшін
***
Өлшемдік орта арифметикалық шаманы есептеу формуласын көрсетіңіз://
//
+//
//
//

***
Статистикада бақылау саны қандай әріппен белгіленеді?//
Р//
V//
//
+n//
d
***
Өлшемдік орта арифметикалық шаманың дұрыс анықтамасын көрсетіңіз:
варианталар қосындысын жиіліктер қосындысына бөлу арқылы алынған орта шама//
бірнеше рет қайталанатын варианталардың орташа саны //
варианталар санын жиілікке көбейту арқылы алынған санды жалпы бақылау санына бөлу арқылы алынған орта шама //
белгінің мөлшерінің жиынтық бірлігіне сәйкестігін көрсететін орта шама//
жиілік қосындысын бақылау санына қосу арқылы алынатын орта шама
***
Тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі ............... есебінен қаржыландырылады://
+республикалық бюджет//
жергілікті бюджет//
азаматтардың жеке қаржылары//
демеушілердің қаржылары//
қайырымдылық қорлары
***
Халық санағын жүргізуде бақылау әдісінің қайсысы қолданылады?//
Таңдамалы//
Жалпылай//
Механикалық//
типологиялық//
сериялық
***
Халық санағын жүргізуде уақытқа сәйкес бақылау түрінің қай әдісі қолданылады? //
Ағымды//
кездейсоқ //
бірмезеттік//
механикалық//
сериялық
***
Топтастырылған вариациялық қатарды сипаттайтын белгілерді атаңыз, біреуінен басқасы//
топтар санын анықтау//
топтар арасындағы интервалды анықтау//
варианталардың қосындысын анықтау//
топтың басы, ортасы және соңын анықтау//
бақылау мәліметтерін топтарға бөлу
***
Сәбилер өлімі көрсеткіші қандай статистикалық шама түріне жатады?//
абсолюттік шама//
орта шама//
салыстырмалы шама//
стандартты көрсеткіш//
динамикалық қатар көрсеткіші
***
Медициналық статистикада қолданылатын негізгі зерттеу әдістерін атаңыз,біреуінен басқасы://
Статистикалық//
экономикалық//
зертханалық//
тәжірибелік //
тарихи
***
Үлестік көрсеткіштер не үшін қолданылады?//
салыстырмалы топтардың айырмашылығын көрнекі көрсету үшін//
біртектес салыстырмалы шамалардан тұратын қатарға сипаттама беру үшін//
бүтіннің үлесін көрсету үшін //
құбылыстың жиілігі туралы пайымдау үшін //
құбылыстың динамикасын көрсету үшін
***
Тұйықталған уақыт аралығындағы құбылыс динамикасын бейнелеу үшін диаграмманың қай түрін қолданады?//
Секторлық//
радиалды//
бағаналы //
бағаналыішілі//
сызықтық
***
Вариациялық қатардың әртүрлілік сипаттамасы болып табылады//
+орта квадратты ауытқу//
корреляциялық коэффициент//
бақылау саны//абсолюттік өсу//
орта шама
***
Медико-статистикалық зерттеудің екінші кезеңі: //
зерттеу жоспарын құру//
статистикалық мәліметті өңдеу//
мәлімет жинау//
бақылау көлемін анықтау//
зерттеу міндетін тұжырымдау
***
Статистикада қолданылатын шама түрлері://
шынайы, кездейсоқ, салыстырмалы//
+абсолюттік, салыстырмалы, орта//
жалпы, таңдамалы, орта//
абсолюттік, салыстырмалы, кіші//
орта, абсолюттік, үлкен
***
Орта квадратты ауытқу () ____ сипаттайды://
зерттелуші құбылыстың жиілігін анықтауды//
+зерттелуші белгінің әртүрлілігі туралы мәлімет береді//
қатардың амплитудасын есептеуге мүмкіндік береді//
вариациялық қатардың дұрыстығы туралы пайымдауға мүмкіндік береді//
оның көмегімен орта арифметикалық шаманы мезеттер әдісімен есептеуге болады
***
Жарақаттылық құрылымын _____ диаграмма арқылы бейнелеуге болады:
+радиалды//
сызықтық//
картодиаграмма//
картограмма//
бағанаішілік
***
Тұйықталған уақыт аралығындағы құбылыстың динамикалық өзгерісін диаграмманың _____ түрімен көрсетуге болады://
секторлық//
+радиальдық//
бағаналы//
бағанаішілік//
кез келгенімен
***
Вариантаның (V) анықтамасын беріңіз://
вариациялық қатарды құрайтын сан//
жай вариациялық қатар саны//
топтастырылған вариациялық қатар саны//
+зерттеліп отырған белгінің сандық мәні//
вариациялық қатардың сандық мәні
***
Жиіліктің (р) анықтамасын беріңіз://
+әрбір вариантаның кездесу жиілігі//
вариациялық қатардағы варианталар санын көрсетуші жиілік//
жай вариациялық қатардың жиілігі//
топтастырылған вариациялық қатардағы топ санын көрсетуші жиілік//
белгілердің әртүрлілігін көрсетуші жиілік
***
Графикалық бейнелеуге қойылатын талаптар қатарына қайсысы жатпайды?//
нақты, анық атау//
графикалық бейненің мәні//
мәліметтерді шифрлеу//
масштаб//
+орта шамалар
***
Диаграмманың мына түрімен кеңістіктегі құбылыс жиілігін көрсетуге болады://
радиалды//
бағаналық//
секторлық//
+сызықтық//
Картодиаграмма
***
Жай орта арифметикалық шама есептеледі, егер әр вариантаның кездесу жиілігі... сәйкес болса://
p= 2//
+p = 1//
p=3//
p 1//
p = 4
***
Амплитуда дегеніміз – ол://
варианталардың басы мен аяғы//
+шеткі варианталардың айырмасы//
варианталардың қосындысы//
жиіліктердің қосындысы//
бақылау сандары
***
Статистикада орта арифметикалық шаманың орта қатесі ____ әріппен белгіленеді://
p//
t//
+m//
M//
n
***
Аталғандардың ішінен орта шамаға жатпайтын шаманы көрсетіңіз://
мода//
медиана//
+жай геометриялық орташа шама//
жай орта арифметикалық шама//
өлшемдік орта арифметикалық шама
***
Статистика бұл – ғылым://
сандық өлшемдер туралы//
сандар және таралу туралы//
құбылыстың материалдық маңыздылығы туралы//
қоғамдық құбылыстың әлеуметтік жағын зерттейтін//
+құбылыстың сандық пен сапалық жағынан өзара байланысын зерттейтін
***
Абсолюттік шамаларды сипаттайды://
+нақты шаманы//
құбылыстың берілген ортаға қатынасының шамасын//
берілген ортадағы құбылыстың жиілігін//
жалпылама құбылысты//
жалпы жиынтықтағы құбылысты
***
Ара қатынас көрсеткішіне сипаттауға сәйкес келеді://
екі жиынтық арасындағы өзара қатынас//
+дербес екі жиынтық арасындағы қарым- қатынас//
құбылыс және орта арасындағы қатынас//
екі құбылыс арасындағы қатынас//
дербес екі жиынтықтардың өзара байланысы
***
Көрнекілік көрсеткіші қолданылатын жағдайды атаңыз://
+салыстыру үшін//
ең аз көрсеткішті таңдау үшін//
ең көп көрсеткішті таңдау үшін//
басқа көрсеткіштерді есептеу үшін//
басқа көрсеткіштерді қосымша зерттеу үшін
***
Орташа шамалардың қайсы түрлері жиі қолданылады://
мода, медиана//
+мода, медиана, орта арифметикалық шама//
медиана, орташа арифметикалық ауытқу, үлестік көрсеткіш//
мода, орташа арифметикалық ауытқу//
медиана, орташа арифметикалық ауытқу, амплитуда
***
Вариациялық қатардың ортасындағы орында болатын шама - бұл://
мода//
+медиана//
лимит//
орташа арифметикалық ауытқу//
орташа арифметикалық шама
***
Варианта дегеніміз://
бақылаулар саны//
сан//
шама//
+сандық белгінің шамасы//
сандық белгі
***
Орта шамалар арасындағы өзара айырмашылық шынайылығы көрсеткішін атаңыз://
орташа қате//
корреляция коэффициенті//
+сенім коэффициенті (t)//
қарқынды көрсеткіш//
өсу қарқыны
***
Жиынтық түрлері болады://
таңдамалы, минимальді//
жалпы, максимальді//
+таңдамалы, жалпы//
ерекше, еркін//
нәтижелік, қалыпты
***
Бақылау бірлігін таңдау байланысты://
зерттеу бағдарламасына//
зерттеу жоспарына//
+зерттеудің мақсаты мен міндеттеріне//
статистикалық таңдауға//
статистикалық жиынтыққа
***
Белгілер арасындағы байланыстың күші мен сипатын тағайындау үшін анықталуы керек://
ортаквадратты ауытқу//
+корреляция коэффициенті//
дұрыстық критерийі//
стандартталған көрсеткіштер//
вариациялық коэффициент
***
Тіркеу белгілері өзара байланысына қарай жіктеледі://
атрибутивтік және факторлық//
факторлық және сандық//
+атрибутивтік және сандық//
факторлық және нәтижелік//
маңызды және маңызды емес
***
Репрезентативтілік дегеніміз – бұл://
зерттеу объектісін, зерттеудің мақсаты мен міндетін сипаттау үшін іріктеліп алынған белгілердің сәйкестігі//
статистикалық зерттеу объектісінің арнайы әдіспен таңдалып алынып, жалпы зерттеу объектісіне тұтастай сипаттама беруге арналған бөлігінің сапалық және сандық тұлғалығы//
таңдамалы жиынтықтың жеткілікті көлемі//
жалпы жиынтықтың сапалық біркелкілігі//
+статистикалық жиынтықтың элементтерінің жалпы қасиеттерін білдіруші белгілердің жеткілікті саны
***
Бақылау санының жеткілікті болуының статистикадағы негізгі мақсаты://
кездейсоқ ауытқуларды болдырмау үшін//
негізгі заңдылықтарды анықтау//
статистикалық жиынтыққа сапалық сипаттама беруге мүмкіндік береді//
статистикалық жиынтыққа дұрыс сандық сипаттама беруге мүмкіндік береді//
+зерттеу нәтижелерінің шынайылығын арттырады
***
Экстенсивті көрсеткішті диаграмманың ____ түрімен көрсетуге болады://
сызықтық//
радиалды//
бағаналы//
+секторлық//
кез келгенімен
***
Вариациялық қатарды құрайтын нақты белгінің сандық мәні - бұл://
амплитуда//
варианттар айырмасы//
лимит//
+варианта//
Медиана
***
Вариациялық қатардың жиілігі – бұл ___ жиілік://
+әрбір вариантаның кездесу жиілігі//
вариациялық қатардағы варианталар санын көрсетуші жиілік//
жай вариациялық қатардың жиілігі//
топтастырылған вариациялық қатардағы топ санын көрсетуші жиілік//
белгілердің әртүрлілігін көрсетуші жиілік
***
Орта шама дегеніміз – бұл://
жиынтықтағы белгінің үйреншікті деңгейін сипаттайтын шама//
статистикалық жиынтықтың жалпы қасиетін білдіретін шама//
+статистикалық жиынтықтағы зерттелетін белгінің жалпы шамасын білдіретін сан//
біркелкі жиынтықтың бақылау бірлігіне шағып алғандағы белгінің мөлшері//
белгінің орташа сипатамасын беретін сан
***
Тіркеу белгісі түсінігінің дұрыс анықтамасын таңдаңыз://
сандық мәні бар белгі//
+бақылау бірлігінің статистикалық жиынтық құрамына кіруін анықтайтын белгі//
типологиялық белгі//
факторлық белгі//
вариациялық белгі
***
Демографиялық көрсеткіштер көрсеткіштердің _____ түріне жатады://
абсолюттік//
ара қатыстық//
көрнекілік//
+қарқынды//
үлестік
***
Картодиаграмманың негізгі ерекшелік белгісі://
+географиялық картада бағаналы диаграмманың орналасуы//
статистикалық мәліметтердің геодезиялық картада бейнеленуі//
динамикалық қисық//
температуралық қисық//
тұйық сипатты құбылысты бейнелеу үшін
***
Графикалық бейнелеуге қойылатын талаптарға жатпайды://
нақты, анық атау//
графикалық бейненің мәні//
мәліметтерді шифрлеу//
масштаб//
+орта шамалар
***
Орта шамаға жатпайтын шаманы көрсетіңіз, ол қайсысы?//
мода//
медиана//
+жай геометриялық орташа шама//
жай орта арифметикалық шама//
өлшемдік орта арифметикалық
***
Корреляциялық байланысты есептеу әдісіне жатпайтынын атаңыз:
мезеттер әдісімен//
рангілік корреляция әдісі//
корреляциялық квадраттау әдісі//
арнайы есептеу әдісімен//
+өлшемдік орта арифметикалық шама бойынша
***
Таңдамалы жиынтыққа қойылатын талапқа жатпайды://
бақылау бірліктерінің жеткілікті саны//
+жалпы жиынтықты сипаттайтын белгілердің барлығының болуы//
біртектес болмауы керек//
репрезентативті болу керек//
сәйкестендіретіндей болу керек
***
Факторлық белгінің дұрыс анықтамасын беріңіз://
зерттелетін құбылыстың мөлшерін сипаттайтын белгі//
факторлық белгіден туындайтын және онымен байланысты белгі//
сандық мәндер арқылы берілетін белгі//
сапалық болып табылатын белгі//
+басқа белгінің өзгеруіне әсер ететін белгі
***
Нәтижелік белгінің дұрыс анықтамасын беріңіз://
зерттелетін құбылыстың мөлшерін сипаттайтын белгі//
+факторлық белгіден туындайтын және онымен байланысты белгі//
сандық мәндер арқылы берілетін белгі//
сапалық болып табылатын белгі//
құбылыстың пайда болуына тікелей қатысушы белгі
***
Үлестік көрсеткіштер қолданылады://
салыстырмалы топтардың айырмашылығын көрнекі көрсету үшін//
біртектес салыстырмалы шамалардан тұратын қатарға сипаттама беру үшін//
+бүтіннің үлесін көрсету үшін//
құбылыстың жиілігі туралы пайымдау үшін//
құбылыстың динамикасын көрсету үшін
***
Корреляция коэффиценті мына ұғымды береді://
байланыстың күші//
байланыстың бағыты//
байланыстың болуы//
+байланыстың болмауы//
байланыстың күші және бағыты
***
Корреляциялық коэффициенттің толық байланысын сипаттайды://
2//
+1//
0,8//
0,3//
0,1
***
Корреляциялық коэффициенттің күшті байланысын сипаттайды://
+ +1,0//
+1,0 –ден + 0,7-ге дейін//
+0,7–ден + 0,3-ге дейін//
+0,3–ден + 0,0-ге дейін//
-0,7 –ден + 0,3-ге дейін
ҚР-ғы өлімді азаматтық тіркеудегі негізгі құжат болып табылады//
туу туралы куәлік//
паспорт//
екі куәгердің өтініші//
патологоанатомның қорытындысы//
+өлім туралы дәрігерлік куәлік
***
Демографиялық коэффициент белгіленеді//
процентпен//
+промилмен//
продецимилмен//
просантимилмен//
бөлікке
***
Демография – бұл ғылым .... зерттейді//
+қоғамдық дамудағы халық денсаулығын//
әлеуметтік-экономикалық шарттарға байланысты денсаулық факторларын//
қоғамдық дамудағы халықтың санын, құрамын және көбеюін//
бір елге байланысты некеге тұру мен туу көрсеткішін//
әртүрлі факторға байланысты халық миграциясы
***
Жұқпалы ауру анықталғанда дәрігер қандай арнайы тіркеу формасын толтырады//
жұқпалы аурумен ауыратын науқастың медициналық картасы//
+жұқпалы ауру, тағамдық улану туралы шұғыл хабарлама//
аса қауіпті ауру туралы хабарлама//
жұмысқа жарамсыздық қағазы//
қорытынды диагнозды тіркеудің статистикалық талоны
***
Туберкулезді анықтағанда немесе күмән туғанда дәрігер қандай арнайы тіркеу формасын толтырады?//
жұқпалы ауруға шұғыл хабарлама//
туберкулезбен ауыратын науқасқа медициналық карта//
+туберкулез, венерологиялық ауру диагнозы науқастың өмірінде алғаш анықталған туралы хабарлама//
трихофития, микроспория, фавус, қышыма, трахома, психикалық ауралар//
нақты анықталған (қорытынды) диагнозды тіркеудің статистикалық талоны
***
Жұмысшыдан алғаш жұмысқа жарамсыздықты анықтағанда емдеуші дәрігер науқасқа міндетті түрде береді//
ауырған мерзімге жұмысқа жарамсыздық справкасы//
+жұмысқа жарамсыздық қағазы//
госпитализациялауға жіберу (направление) //
МСЭК жіберу (направление) //
тексеруге жіберу (направление)
***
Онкологиялық ауруды анықтағанда дәрігер қандай арнайы тіркеу формасын толтырады?//
жұқпалы ауруға шұғыл хабарлама//
+науқастың өмірінде алғаш анықталған қатерлі ісік диагнозы туралы хабарлама//
онкологиялық аурумен ауыратын науқасқа жұмысқа жарамсыздық қағазы//
госпитализациялауға жіберу//
қорытынды диагнозды тіркеудің статистикалық талоны
***
Аурушаңдықты зерттеу әдістеріне мына мәліметтердің қайсысын жатқызуға болады//
қаралу бойынша//
медициналық тексеріс бойынша//
өлім себебі бойынша//
әлеуметтік зерттеулердің мәліметі бойынша//
+барлығы дұрыс
***
Тұрғындардың аурушаңдығын бағалау үшін мынадай критерийлер қолданылады//
аурушаңдық деңгейі//
аурушаңдық құрылымы//
аурушаңдық қысқалығы (кратность) //
+барлығы//
Аурушаңдық жағдайының жекелей тіркелуі
***
Аурушаңдықтың сандық көрсеткіші болып табылады//
емдеудің орташа ұзақтығы//
стационарда ауырып жатуының орташа ұзақтығы//
+аурушаңдық көрсеткіші//
аурушаңдық құрылымы//
барлығы
***
Уақытша еңбекке жарамсыздық бойынша аурушаңдықты зерттеудегі негізгі тіркеу құжаты//
амбулаторлы карта//
+еңбекке жарамсыздық қағазы//
жұқпалы ауру туралы шұғыл хабарлама//
стационардан шыққан ауоудың картасы//
қорытынды диагнозды тіркеудің статистикалық талоны
***
«Қоғамдық денсаулық» нені зерттейді?//
+қоғамдық денсаулық пен денсаулық сақтаудың заңдылықтарын зерттейді//
ұйымдастырушылық тәжірибе әдісін зерттейді//
әлеуметтік-гигиеналық тексеруді//
денсаулық сақтауды//
науқас құқығын зерттейді
***
Қазіргі уақытта терапиялық учаскедегі ересек тұрғындар саны құрайды//
+2000//
1200//
1000//
1600//
600
***
Жинақталған аурушаңдық – бұл//
жалпы аурушаңдық, осы жылы және алдағы жылда алғаш анықталған, тұрғындар арасындағы барлық аурулардың жиынтығы//
+бірнеше жылдар бойы тіркелген аурулардың барлық жағдайы//
осы жылы алғаш қаралу себебі бойынша алдыңғы жылы анықталған аурулар//
еш жерде бұрын тіркелмеген жаңа және тұрғындар арасында осы жылы алғаш анықталған аурулар жиынтығы//
дәрігерге келудің немесе науқасқа дәрігер келуінің әрбір жағдайы
***
Статистикалық талон бойынша «+» таңбасымен анықталған диагноздар нені зерттейді//
+алғаш анықталған аурушаңдықты//
бірнеше жылдар бойы тіркелген аурулардың барлық жағдайын//
медициналық көмек көлемі көрсеткіштерін//
жалпы аурушаңдықты//
жинақталған аурушаңдықты
***
Стационардан шығу картасының тіркеу формасы//
080/е//
090/е//
+066/е//
058/е//
025/е
***
Денсаулық жағдайын бағалаудың кешенді көрсеткіштері болып табылады//
+алда тұрған өмірдің орташа ұзақтығы//
жалпы аурушаңдық//
эпидемиологиялық аурушаңдық//
госпитализацияланған аурушаңдық//
алғаш анықталған аурушаңдық
***
Алда тұрған өмірдің орташа ұзақтығы – бұл//
бір жылда туылған тірі адамдардың орташа жасы//
бір жылда туылған және жасына сәйкес өлім коэффициентіне байланыссыз өлген адамдардың орташа жасы//
өлім кестесімен есептелген өмір ұзақтығы//
+жасына сәйкес өлім көрсеткішінің өзгермеушілік жағдайындағы бір уақытта туылған ұрпақтың өмір сүруі күтілетін жылдың гипотетикалық саны//
тұрғындар құрылымында қарт адамдар үлесінің жоғарылауы
***
Балалар ауруларының жиі таралған себептері//
жарақат, улану//
+жұқпалы және паразитарлық аурулар//
жоғарғы жүйке жүйесінің аурулары//
психикалық аурулар//
несеп-жыныс жүйесінің аурулары
***
Еңбекке жарамсыздық ұзақтығы бойынша бөлінеді//
+уақытша ,тұрақты//
толық, ұзақ//
жиі, уақытша//
уақытша, жиі//
барлық аталғандар
***
Еңбекке жарамсыздық дәрежесіне байланысты бөлінеді//
тұрақты, жиі//
уақытша, толық//
+толық, жиі//
толық емес, ұзақ//
толық, тұрақты
***
Дәрігерлік кеңес комиссиясының қызметі болып табылады//
диагностика және емдеу сұрақтары бойынша дәрігер кеңесі//
емдеу сапасын бақылау//
қажет болған жағдайда медико-әлеуметтік сараптау комиссиясына науқастарды жіберу//
санаторлы-курорттық емделу үшін еңбекке жарамсыздық қағазын беру//
+барлық аталғандар
***
Дәрігерлік кеңес комиссиясының құрамына кіреді//
жалпы профильдегі дәрігер, статист дәрігер//
+бөлім меңгерушісі, төраға және емдеуші дәрігер//
психолог, травматолог//
ребилитолог, аллерголог//
терапевт және хирург
***
Реабилитация – бұл//
+мемлекеттік және т.б. шаралар көмегімен адамның еңбекке жарамдылығын қоғамдық қажетті функционалдық және әлеуметтік-еңбек жағынан қалпына келтіру//
еңбекке жарамсыздығының ұзақтығы мен дәрежесін анықтау мақсатында дәрігерлермен жүргізілетін адамның еңбекке жарамдылығын зерттеу//
өзіне қызмет көрсету мүмкіндігін қамтамасыз етуге және зардап шегушілердің дағдыларын дамытуға бағытталған шаралар кешені//
қалған еңбекке жарамдылығын сақтау мақсатындағы емдік-профилактикалық шаралар кешені//
адамның еңбеке жарамдылығын сақтауға бағытталған функционалдық және әлеуметтік-еңбек шаралар
***
Реабилитация мына принциптерге негізделеді//
биологиялық//
моральды - этикалық//
әлеуметтік-экономикалық//
психологиялық//
+барлық аталғандар
***
Қазіргі уақытта реабилитацияның мақсаты мен міндеттерін ескере отырып, оның мынадай түрлерін ажыратады//
медициналық//
әлеуметтік немесе тұрмыстық//
кәсіби//
психологиялық//
+барлық аталғандар
***
Перинаталдық өлімнің негізгі себептері болып табылады//
асфиксия, туу үстіндегі жарақат//
туа біткен даму аномалиялары//
гемолитикалық аурулар//
жатырішілік пневмониялар//
+барлық аталғандар
***
Қарт адамдардың биологиялық, физикалық және рухани ұстанымдарымен қартаю процесін, сонымен қоса олардың әлеуметтік маңыздылығын зерттейтін ғылым//
терапия//
педиатрия//
+геронтология//
гериатрия//
геронтогигиена
***
Қалалардағы балалар өлімінің негізгі себептері болып табылады//
жаңа туылғандардың аурулары//
тыныс алу мүшелерінің аурулары//
жұқпалы аурулар//
асқазан-ішек аурулары//
+барлық аталғандар
***
Мүгедектіктің негізгі себептері болып табылады, мынадан басқа//
жүрек-қан тамырлары аурулары//
ісік аурулары//
жарақаттар//
+жүйке жүйесінің аурулары//
кәсіби аурулар
***
Девиантты мінез-құлықтағы қауіп-қатер тобындағы адамдар//
ішімдік ішушілер//
нашақорлар//
токсикомандар//
сексуалды ауытқушылықтары бар адамдар//
+барлық аталғандар
***
Алдын алудың негізгі нәтижелі әдісі болып есептеледі//
+диспансерлеу//
медициналық тексеру//
санитарлық ағарту//
гигиеналық тәрбиелеу//
емдеу
***
Ана өлімі тікелей байланысты//
жүктіліктің дұрыс емес жүргізілуімен//
жүктіліктің акушерлік асқынуларымен//
дәрігер қатесінің нәтижесінде туғаннан кейінгі кезеңдегі асқынуларымен//
емдеумен, акушерлік себептермен//
+барлық аталғандар
***
Емдеу-алдын алу мекемелерінде еңбекке жарамсыздық деңгейінің келесі түрлерін ажыратады//
емдеуші дәрігер//
клинико-сараптамалық кеңес//
КСК басқару органдары//
кіруші субъект//
+барлық аталғандар
***
Әлеуметтік сақтандыруға жатпайтын және еңбекке жарамсыздық парағын алуға құқығы жоқ азаматтар дәрежелері//
барлық дәрежедегі әскери қызметкерлер, соның ішінде ішкі істер министрлігі қызметкерлері//
мердігерлік, тапсырмамен келісімшарт бойынша жұмыс жасайтындар//
барлық дәрежедегі оқушылар (оқушылар, студенттер) сонымен қоса аспиранттар мен клиникалық ординаторлар//
жұмыссыздар, жұмыстан босатылғандар//
+барлық аталғандар
***
Еңбекке жарамсыздық қағазының оң бетін толтырады//
+емдеуші дәрігер//
хирург//
әкімшілік кәсіпорын//
науқас//
невропатолог
***
Амбулаторлық картада жазылады//
еңбекке жарамсыздық парағының нөмері//
еңбекке жарамсыздық парағын берген уақыт//
жұмысқа шығу көшірмесі парағы//
еңбекке жарамсыздық парағын ұзарту уақыты//
+барлық аталған парақтар
***
Уақытша еңбекке жарамсыздық аурушаңдығын талдау тіркеу есеп беру формасы бойынша жүзеге асырылады//
+036/е//
138/е//
025/е//
001-1/е//
025-05/е
***
Ауырған студенттерге және орта білім беру мекемелерінің оқушыларына оқудан босату үшін белгіленген формадағы анықтама беріледі//
036/е//
+095/е//
025-5/е//
025/е//
001-1/е
***
Ауру тарихына жазылады//
еңбекке жарамсыздық парағының нөмері//
еңбекке жарамсыздық парағын берген уақыт//
жұмысқа шығу көшірмесі//
еңбекке жарамсыздық парағын ұзарту уақыты//
+барлық аталғандар
***
Қоғамдық денсаулық сақтаудың негізгі әдісі болып табылады//
статистикалық//
тарихи//
экономикалық//
тәжірибелік//
+барлық аталғандар
***
Диспансеризацияның негізгі элементі болып табылады//
патологиялық процестің бастапқы сатысындағы науқастарды белсенді анықтау//
толық клиникалық тексеру//
науқастардың денсаулық жағдайын динамикалық анықтау//
емдеу-сауықтыру шаралар кешенін жүзеге асыру//
+барлық аталғандар
***
Диспансерлік есепте тұратын науқастарға қажетті негізгі құжат болып табылады//
+амбулаторлық науқастың медициналық картасы және диспансерлік бақылаудың бақылау картасы//
амбулаторлық науқастың статистикалық картасы//
дәрігер қабылдауына талон, қорытынды диагнозды тіркеуге арналған статистикалық талон//
амбулаторлық науқастарды тіркеу журналы, госпитализациялауға жіберілетін талон//
жұмыстан уақытша босату туралы анықтама, амбулаторлық науқастың медициналық картасы
***
Диспансерлер міндетіне жатады//
сәйкес мамандығына байланысты жалпы профильдегі дәрігерлер біліктілігін жетілдіру//
емдеу-профилактикалық мекемелер тәжірибесіне енгізу//
ауруларды «жеке» емдеу диагностикасы//
тек қана емдеу//
+барлық аталғандар
***
Дәрігерлік – еңбек сараптамасының негізгі принциптері болып табылады//
профилактикалық бағыт//
мемлекеттік сипатта//
еңбекке жарамдылығынан айырылу ұзақтығы мен дәрежесін анықтау үшін ғылыми негізделген тәсіл//
еңбекке жарамсыз адамның денсаулық жағдайындағы өзгерістерді тұрақты дәрігерлік бақылау//
+барлық аталғандар
***
Емханаларда тұрғындарды гигиеналық оқытудың негізгі міндеттері болып табылады//
тұрғындар арасында санитарлық-гигиеналық және медициналық білімді насихаттау және салауатты өмір салтымен күресудің жылдық және айлық жоспарларын жасау//
медицина қызметкерінің қалалық емхана жоспарын орындауда, оны жүзеге асыруға және бақылауға белсенді қатысуы//
диспансерлік науқастар және қауіп-қатері жоғары адамдар арасында жеке және топтық санитарлық- ағарту жұмыстары//
тұрғындарды гигиеналық оқыту бойынша жүргізілетін шараларға медицина қызметкерлерін дайындау үшін әдістемелік, көрнекілік және басқа да мәліметтерді топтау және сақтау//
+барлық аталғандар
***
Этика бұл//
+мораль және адамгершілік туралы ілім//
дені сау адамның денсаулығы, оны сақтау, нығайту және арттыру туралы ілім//
қоғамдық денсаулық туралы ілім//
адам іс - әрекетінде моральдық әдеміліктің мәні туралы ілім//
дұрыс жауабы жоқ
***
Госпитализацияланған аурушаңдық есептеледі//
100 000 тұрғынға//
50 000 тұрғынға//
10 000 тұрғынға//
100 тұрғынға//
+1000 тұрғынға
***
Госпитализацияланған аурушаңдық зерттеледі//
+стационардан шығу картасы бойынша № 066/е//
стационардан шығу картасы бойынша № 068/е//
стационардан шығу картасы бойынша № 058/е//
өлім туралы дәрігерлік куәлік бойынша № 106/е//
қорытынды диагнозды тіркеуге арналған талон бойынша - № 025-2/е
***
Өлім себебі туралы мәлімметтер бойынша аурушаңдықты зерттеу көзі болып табылады//
стационардан шығу картасы бойынша № 066/е//
стационардан шығу картасы бойынша № 068/е//
стационардан шығу картасы бойынша № 058/е//
+өлім туралы дәрігерлік куәлік бойынша № 106/е//
қорытынды диагнозды тіркеуге арналған талон бойынша - № 025-2/е
***
Баланың денсаулық жағдайын кешенді бағалағанда ескеріледі//
созылмалы патологияның болуы немесе жоқтығы//
мүшелер мен жүйелерінің функциональдық жағдайы//
организмнің резистенттілігі мен реактивтілігі//
физикалық және жүйке-психикалық даму деңгейі мен үйлесімділігі//
+барлық жауаптар дұрыс
***
Балалар денсаулық топтары нешеу//
6//
3//
+5//
4//
2
***
Балалардың І денсаулық тобына жатады//
компенсация сатысындағы ауру балалар//
субкомпенсация сатысындағы ауру балалар//
декомпенсация сатысындағы ауру балалар//
дені сау, бірақ патология туындауына қаупі бар балалар//
+дені сау балалар
***
Балалардың ІІ денсаулық тобына жатады//
компенсация сатысындағы ауру балалар//
субкомпенсация сатысындағы ауру балалар//
декомпенсация сатысындағы ауру балалар//
+дені сау, бірақ патология туындауына қаупі бар балалар//
дені сау балалар
***
Балалардың ІІІ денсаулық тобына жатады//
+компенсация сатысындағы ауру балалар//
субкомпенсация сатысындағы ауру балалар//
декомпенсация сатысындағы ауру балалар//
дені сау, бірақ патология туындауына қаупі бар балалар//
дені сау балалар
***
Балалардың ІҮ денсаулық тобына жатады//
компенсация сатысындағы ауру балалар//
+субкомпенсация сатысындағы ауру балалар//
декомпенсация сатысындағы ауру балалар//
дені сау, бірақ патология туындауына қаупі бар балалар//
дені сау балалар
***
Балалардың V денсаулық тобына жатады//
компенсация сатысындағы ауру балалар//
субкомпенсация сатысындағы ауру балалар//
+декомпенсация сатысындағы ауру балалар//
дені сау, бірақ патология туындауына қаупі бар балалар//
дені сау балалар
***
«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі» туралы Кодекске сәйкес суррагатты ана болуы мүмкін аналар//
+18-ден 40 жас аралығындағы аналар//
қанағаттанарлық психологиялық денсаулығы туралы медициналық қорытындысы бар аналар//
қанағаттанарлық соматикалық денсаулығы туралы медициналық қорытындысы бар аналар//
қанағаттанарлық репродуктивті денсаулығы туралы медициналық қорытындысы бар аналар//
медико-генетикалық тексері туралы медициналық қорытындысы бар аналар
***
Әйелдің қалауы бойынша жүктілікті жасанды түрде үзу қай мерзімде жүргізіледі? //
жүктіліктің 5-6 аптасына дейін//
+жүктіліктің 12 аптасына дейін//
жүктіліктің 9-10 аптасына дейін//
жүктіліктің 1айына дейін//
жүктіліктің 4 айына дейін
***
Арнамалы көрсеткіштер бойынша жүктілікті жасанды түрде үзу қай мерзімде жүргізіледі?//
жүктіліктің 15-16 аптасына дейін//
жүктіліктің 12-13 аптасына дейін//
жүктіліктің 3 айына дейін//
+жүктіліктің 22 аптасына дейін//
жүктіліктің 25аптасына дейін
***
Жүкті әйелдің және ұрықтың өміріне қауіп төндіретін медициналық көрсеткіштер болғанда жүктілікті жасанды түрде үзу қай мерзімде жүргізіледі? //
жүктіліктің 12 аптасына дейін//
жүктіліктің 5-6 аптасына дейін//
жүктіліктің 25 аптасына дейін//
+жүктіліктің мерзіміне байланыссыз//
жүктіліктің 38-40 аптасында
***
Кәмілетке толмағандарда жүктіліктіі жасанды түрде үзу жүргізіледі//
жүкті әйелдің өзінің келісімімен//
+жүкті әйелдің ата-анасының келісімімен//
жүкті әйелдің келісімінсіз//
жүкті әйелдің жасына байланысты//
жүкті денсаулық жағдайына байланысты
***
Денсаулық сақтау ұйымдарында аурудан қайтыс болғандар патологоанатомиялық мәйітті союға жатады//
өлген адамның туыстарының тілегі бойынша//
+міндетті түрде//
ЕПМ-ң бас дәрігерінің қаулысы бойынша//
өлген адамның жасына байланысты//
міндетті емес
***
«Өлім туралы дәрігер куәлігін» береді//
емдеуші дәрігер немесе фельдшер//
+емдеуші дәрігер немесе патологоанатом//
фельдшер немесе өлген адамды бақылаған мейірбике //
тек қана патологоанатом//
тек емдеуші дәрігер
***
Тұрғындардың табиғи қозғалысы статистикасы мына мәліметтерге негізделеді//
жергілікті орындаушы органның – демография бөлімінің//
әлеуметтік зерттеулер мәліметтеріне//
+азаматтардың жағдайын жазу актісі бөлімінің//
босану үйлері мәліметтеріне//
сот-медициналық сараптау органы мәліметтеріне
***
Отбасылық дәрігердің анықтамасын көрсет//
амбулаторлы-поликлиникалық және аурухана мекемесінде науқасқа қадағалау және емдеу кезінде медициналық көмек беретін дәрігер//
+жасы мен жынысына қарамай, отбасы мүшелеріне біріншілік медико-санитарлық көмек көрсетуден арнайы көппрофильді дайындықтан өткен дәрігер//
ЖОО (ВУЗ) кейінгі кәсіби білім алып жатқан дәрігер//
көптеген ішкі ауруларды диагностикалау және емдеумен айналысатын, кең профильді дәрігер//
жоғары медицииналық оқу орнында оқитын дәрігер
***
Жеке дәрігерлік медициналық практика сабағын алуға ие//
дәрігерлік дипломы бар адам//
дәрігерлік дипломы және сертификаты бар//
+дәрігерлік дипломы, сертификаты және таңдаған қызметіне лицензиясы бар адам//
дәрігерлік дипломы және 2 жылдан астам тәжірибесі бар адам//
жоғары білімі бар адам
***
Тұрғындардың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы .......... арқылы қамтамасыз етіледі//
аурудың алдын алу//
әлеуметтік-гигиеналық мониторинг жүргізу//
мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық нормалау//
тұрғындарды гигиеналық тәрбиелеу мен оқыту және салауатты өмір салтын насихаттау шаралары//
+мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау
***
Алдын алу - бұл//
халық денсаулығын қадағалау бойынша мемлекеттік жүйе//
халық денсаулығын жақсарту бойынша мемлекеттік жүйе//
+аурудың алдын алу және қауіп факторларын жою жүйесі//
денсаулық сақтау жүйесін жетілдіру бойынша аймақтық бағдарлама//
медициналық шаралар жүргізу әдісі
***
Тұрғындар денсаулығы көбінесе .......... байланысты//
тұқым қуалаушылыққа//
сыртқы орта жағдайына//
экономикалық жағдайға//
+өмір салтына//
денсаулық сақтау жүйесіне
***
Адамның гигиеналық нормалар мен ережелерді орындауы негізінен ...... байланысты//
қоғамда әлеуметтік қарым-қатынастың даму деңгейіне//
қоғамда өндірісті қарым-қатынастың даму деңгейіне//
спорт секцияларының сапасы мен қол жетімдігіне//
+адамның өзіне//
табиғи жағдайларға
***
Біріншілік алдын-алу бұл//
белгілі жағдайда аурудың пайда болуына, асқынуына, қайталануына әкелуі мүмкін айқын қауіп факторларын жою//
еңбек сипатына әсер етуі//
денсаулық сақтау жүйесінде тұрғындардың адекватты (дәл) қарым-қатынастық қалыптасуы//
бағалы тіршілік әрекетін толықтай жоғалтуы мүмкін науқастардың реабилитациясы (ақтауы)//
+аурудың қауіп факторларының пайда болуы мен мүмкін әсерлерінің алдын алу
***
Екіншілік алдын – алу бұл//
+белгілі жағдайда аурудың пайда болуына, асқынуына, қайталануына әкелуі мүмкін айқын қауіп факторларын жою//
еңбек сипатына әсер етуі//
денсаулық сақтау жүйесінде тұрғындардың адекватты (дәл) қарым-қатынастық қалыптасуы//
бағалы тіршілік әрекетін толықтай жоғалтуы мүмкін науқастардың реабилитациясы (ақтауы)//
аурудың қауіп факторларының пайда болуы мен мүмкін әсерлерінің алдын алу
***
Үшіншілік алдын-алу бұл//
белгілі жағдайда аурудың пайда болуына, асқынуына, қайталануына әкелуі мүмкін айқын қауіп факторларын жою//
еңбек сипатына әсер етуі//
денсаулық сақтау жүйесінде тұрғындардың адекватты (дәл) қарым-қатынастық қалыптасуы//
+бағалы тіршілік әрекетін толықтай жоғалтуы мүмкін науқастардың реабилитациясы (ақтауы)//
аурудың қауіп факторларының пайда болуы мен мүмкін әсерлерінің алдын алу
***
Летальдық көрсеткіші//
өлген науқастардың, шыққан науқастарға қатынасының % пен//
өлген науқастардың абсолюттік саны//
+өлген науқас санының шыққан науқас санына (шыққан+өлген) қатынасы % пен//
өлген науқастың шыққан науқасқа қатынасы % айқындалады//
өлген науқас санының, шыққан науқас санына % қатынасы (шыққандар+аударылғандар)
***
Инфекциялық аурулардың аурулылық көрсеткіші бұл//
инфекциялық аурулардың абсолюттік саны//
инфекциялық аурулылықты өткізген адам саны//
инфекциялық аурулардан емделуі қажет адам саны//
+инфекциялық аурулар санының сау тұрғындар санына қатынасы х 1000//
инфекциялық аурулар санының ауру тұрғындарға қатынасы в %.
***
Алғашқы анықталған аурулардың жиілігін көрсетеді//
+алғашқы аурулылық көрсеткіші//
таралу көрсеткіші//
қаралу еселігі бойынша қаралудың таралуы//
түрлі аурулар бойынша жылдың әр айындағы аурулылықтың орта күндік мөлшері//
медициналық көмек үшін қаралған адамдар
***
Тұрғындар арасындағы аурулардың жиілігі көрсетеді//
алғашқы аурулылық көрсеткіші//
+таралу көрсеткіші//
келу ұзақтығы бойынша қаралушылардың таралуы//
жылдың әр айларындағы түрлі аурулылықпен аурулылықтың орта күндік өлімі//
медициналық көмекке жүгінген адамдар контингенті
***
Аурулылық құрылымы (структурасы) – бұл//
+әрбір аурудың жеке салмағының / жалпы барлық аурулар санына қатынасы//
таралу көрсеткіші//
қаралу еселігі бойынша қаралудың таралуы//
түрлі аурулылық бойынша жылдың әр айындағы аурулылықтың орта күндік мөлшері//
медициналық көмек үшін қаралған адамдар
***
Өмірінде алғашқы рет анықталған диагнозбен аурушаңдықтың көрсеткіші – бұл//
дерттілік (болезненность)//
патололгиялық зақымдану//
шыңайы аурулық//
+алғашқы аурушаңдық//
профилактикалық тексеруден аурулардың табылуы
***
Дүниежүзілік халықтар арасындағы өлімнің негізгі себебі болып табылады//
тыныс мүшелері ауруы//
травма және улану//
инфекциялық аурулық//
+жүрек және қан тамырлар аурулары//
қатерлі ісіктер
***
Қазақстан тұрғындары арасындағы негізгі өлім себебі не болып табылады//
тыныс мүшелері ауруы//
травма және улану//
инфекциялық аурулық//
+жүрек және қан тамырлар аурулары//
қатерлі ісіктер
***
МӘС уақытша еңбекке жарамсыздықты сараптауға қатысады ма?//
қатысады, егер ДКК өзі шеше алмаған жағдайда//
+жоқ//
қатысады, егер қайшылықтар туғанда//
тек қана диспансерлік науқастарға қатысады//
басқа жұмысқа ауыстыру кезінде
***
«Жаңа туған нәрестенің даму тарихы» - бұл//
092\у формасы//
+097\у формасы//
091\у формасы//
096\у формасы//
095\у формасы
***
Амбулаториялық науқастың медициналық картасы-бұл//
форма 010/у//
форма 007/у//
+форма 025/у//
форма 030/у//
форма 039/у
***
Баланың даму тарихы –бұл//
+форма 112/у//
форма 026/у//
форма 025/у//
форма 030/у//
форма 035/у
***
Диспансерлік бақылау картасы-бұл//
форма 112/у//
форма 026/у//
форма 025/у//
+форма 030/у//
форма 035/у
***
Профилактикалық прививка картасы-бұл//
+форма 063/у//
форма 026/у//
форма 025/у//
форма 030/у//
форма 035/у
***
Амбулаториялық пациенттің статистикалық картасы-бұл//
форма 003/у//
+форма 025-05/у//
форма 025/у//
форма 030/у//
форма 035/у
***
Уақытша еңбекке жарамсыздық мерзімі қанша уақытқа созылғанда мүгедектік дәлелі анықталады?//
4 айдан аспайтын уақытта//
2 айдан аспайтын уақытта//
7 аптадан кейін//
+2 айдан кейін//
14 айдан кейін
***
Мүгедектік – бұл//
әлеуметтік қорғауды талап ететін түрлі себептерге байланысты толық әлеуметтік жетімсіздік//
әлеуметтік қорғауды талап ететін арнайы жұмыс жағдайын ұйымдастыруды қажет ететін денсаулықтың бұзылу жағдайды//
+әлеуметтік қорғау шараларының қажеттілігін тудыратын организм функцияларының тұрақты бұзылуына сәйкес денсаулығының өзгеруі себепті өмір сүру жағдайы шектеулі әлеуметтік жетімсіздік//
басқа адамның тұрақты күтіміне мұқтаж және еңбекке жарамдылығы ұзақ уақыт немесе тұрақты түрде шектеулі аурулардың әлеуметтік жетімсіздік жағдайы//
аурудың өзін-өзі күте алмайтын әлеуметтік жетімсіздік жағдайы
***
Мүгедектік құрылымында алғашқы үш орынды алатын ауруларды атаңыз//
Қан айналым жүйесінің аурулары, түрлі локализациялық жарақаттар, психикалық бұзылулар//
+тыныс алу органдарының аурулары, қан айналым жүйесінің аурулары, түрлі локализациялық жарақаттар//
түрлі локализациялық жарақаттар, қатерлі ісіктер, тыныс алу органдарының аурулары//
қан айналым жүйесінің аурулары , қатерлі ісіктер, сүйек-бұлшық ет жүйесінің аурулары//
қан айналым жүйесінің аурулары , түрлі локализациялық жарақаттар, қатерлі ісіктер
***
Алғашқы мүгедектікті зерттеуге қажетті қандай статистикалық құжат қолданылады//
амбулаторлық пациенттің талоны//
+мүгедектің бірегей талоны//
мүгедектік туралы шұғыл хабарлама//
ауруды медицина-әлеуметтік сараптамаға жіберу картасы//
ауруға медико - әлеуметтік сараптамаға жолдама беру
***
ҚР Конституциясының қай бабында денсаулық сақтау заң қатынасы көрсетілген//
30//
56//
26//
+29//
33
***
«Денсаулық сақтау жүйесі туралы заң» қашан қабылданды?//
7 шілде 2006 жыл №170//
19 мамыр 1997 жыл №111-1//
+4 маусым 2003 жыл №430-11//
21 наурыз 2006 жыл № 124//
30 тамыз 1995 жыл № 1450
***
Тұрғындардың тізімін құруда бақылаудың қандай әдістері қолданылады//
таңдамалы//
типологиялық//
сериялық//
+тұтас//
топтық
Участкелік терапевт дәрігерінің қабылдауындағы 1 сағаттық жұмыс жүктемесі қандай?//
5 адам//
3 адам//
+4 адам//
3,5 адам//
1,5 адам
***
Емхана бастапқы медико-санитарлық көмектің бөлімі болып табылып, мынадан басқа жұмыстың барлығын атқарады//
диагностика мен емдеудің жаңа әдістерін қолдану//
профилактикалық жұмыс//
санитарлық-ағарту жұмысы//
+жеке мамандандырылған квалификациялық дәрігерлік көмек//
уақытша еңбекке жарамсыздық
***
Мынадан басқа амбулаториялық - емханалық көмектің мақсаты болып табылады//
бекітілген контингетке көмек көрсету//
өндіріс мекемесі жұмысшыларына қызмет көрсету//
профилактикалық және диспансерлік жұмыс//
+тұрақты еңбекке жарамсыздыққа сараптама жүргізу//
созылмалы ауруларға реабилитация
***
Емхана регистратурасы мынадан басқа жұмысты атқарады//
келушілерді дәрігер қабылдауына жазу//
науқасты шақырту қабылдау//
келушілердің оптимальды ағымын қамтамасыз ету//
+келушілердің әрқайсысын зерттеуге жіберу//
келушілерді хабарламалармен қамсыздандыру
***
Салауатты өмір сүру үгіттеуінің бейнелеу формасына не кірмейді?//
плакат//
слайд//
бейне//
+жадынама//
модель
***
Салауатты өмір сүру үгіттеуінің ауызша формасына не кірмейді?//
дәріс//
+слайд//
үгіт-насихат жүргізу//
сөйлесу//
пікір-талас
***
Салауатты өмір сүру үгіттеуінің жазбаша формасына не кіреді?//
дәріс//
слайд//
+лозунг//
сұрақ қою//
плакат
***
Салауатты өмір салтын үгіттеудің ауызша әдісіне қосады//
митинг//
лозунг//
сұрақ және жауап тақтасы//
+дәріс//
қағаздар
***
Салауатты өмір салтын үгіттеудің жазбаша әдісіне қосады//
слайд//
+естелік//
радиокөрініс//
репродукция//
фантом
***
Қазіргі кезде ҚР денсаулық сақтауда қандай қаржылық қамсыздандыру жүйесі бар?//
әлеуметтік – сақтандыру жүйесі//
жекелей сақтандыру жүйесі//
+бюджеттік жүйе//
инвестициялық//
ақыл жүйе
***
Бюджет деген не?//
+мемлекеттік мәселелердің орындалуы үшін мемлекет қазынасындағы қаражат көзі//
белгіленген уақыт көлеміндегі қаржылық кіріс//
пайда табуға негізделген кәсіпкерліктердің қаржылық көзі//
кіріс пен шығын түрлілігі//
мемлекеттің барлық қаражаты
***
Қаржыландырудың қандай жүйесінде денсаулық сақтаудың орталық және жергілікті жүйесін қаржыландыру жүргізіледі?//
+бюджеттік//
жекеменшік//
көптүрлілік//
гуманитарлық көмектің қаржыландыруымен//
сақтандыру арқылы
***
Заманауи кезеңде ҚР-дағы денсаулық сақтауды бюджеттік қаржыландырудың негізгі формасы?//
мемлекеттік//
жергілікті//
+бағдарламалы – мақсатты//
муниципальды//
аймақтық
***
Мемлекеттік медициналық мекеме қалай қаржыландырылады?//
басқарушының сұранысы//
+смет бойынша //
аяқ астынан болған жағдай//
клиникалық жұмсалу тобы//
тұрғындар айтуы бойынша
***
Штаттық норматив – бұл//
мекемедегі жұмыскерлердің жұмыс көлемі//
белгілі бір іске жұмсалған жұмыс көлемі//
+жұмыскерледің нормативті саны//
есеппен алынған уақыт нормасы//
есеппен алынған жүктеме нормасы
***
Денсаулық сақтау экономикасын зерттеу объектісі болып табылады//
емдеу –профилактикалық мекеме//
денсаулық сақтаудың барлық объектілері//
+денсаулық сақтау ұйымдарының ұйымдастырушы объектілері//
ғаламдық медициналық және экологиялық мәселелерді шешуге бағытталған арнайы бағдарламалар//
аурушаңдыққа байланысты эканомикалық шығындар
***
Денсаулық сақтау экономикасының маңызы қандай?//
өндірістік саланың тармағы//
өндірістік емес саланың тармағы//
+әлеуметтік саланың құрылымды бөлігі//
әлеуметтік – мәдени құрылымның тармағы//
өндірістік емес саланың тармағы, әлеуметтік инфрақұрылымның бөлігі
* **
Емдеу – профилактикалық мекеме қызметінің экономикалық тиімділігін толық сипаттайтын көрсеткіш//
медициналық тиімділік коэффициенті//
әлеуметтік тиімділік коэффициенті//
интегральды коэффициенті//
+шығын мен пайда коэффиццентінің арақатынасы//
мұндай көрсеткіш жоқ
***
Сұраныс пен ұсыныстың өзара байланысы неге әкеледі?//
нарықта белгілі бір тауардың пайда болуына//
+нарықтық тең бағаның түзілуіне//
тауарға максималды төмен бағаның орнатылуы//
максималды түрде тауардың мүмкіндігінше әр түрлілігі және сатып алушыға кең таңдауды ұсынудың пайда болуына//
тауар бағасының жоғарылауы
***
Кез келген мекемеге маркетингтік орта қамтамасыз етеді//
тек қауіптілікті//
тек мүмкіндікті//
+мүмкіндік және қауіптілікті//
мекеменің алдына қойған мақсатқа ұжыммен бірге жету//
нарықты таңдау
***
Мекеменің маркетингтік ортасы дегеніміз не?//
мекемеге тікелей қатысы бар және тұтынушыларға қызмет көрсету мүмкіндігін анықтайтын факторлар//
табиғи қоршау//
мекеменің қазіргі таңдағы және потенциалы бар тұтынушылардың жиынтығы//
+мекемеден тыс әсер ететін және маркетингтік комплексті өңдеуге әсері бар, сонымен қатар маркетингтік мекемелерді іске асыратын белсенді субъектілер мен күш жиынтығы//
салыстырмалы түрде мықты бәсекемен конфронтациясы
***
Маркетинг негізіндегі басқару дегеніміз//
«күшті өндірістің» дамуына және «әлсіз өндірісті» қысқартуға бағытталған қызмет түрі//
мекеменің жоспарланған сауда көлемін қамтамасыз ететін процесс//
нақты аймақтын субъектілерімен мекеменің тиімді қарым-қатынас процесі//
+қоршаған орта жағдайына мекеменің бейімделуі және неғұрлым тиімді нарықтық мүмкіндікті қолдану//
басқарудің негізгі функцияларын өндеп шығару
***
Бәсекеге қабілеттілік артықшылығы – бұл//
тауар-аналогтармен салыстырғанда, қоршаған ортаға минималды негативті әсерді қамтамасыз ететін тауардың қасиеттері//
+бәсекелестің тауарымен салыстырғанда, тұтынушыға тартымды көрсететін тауардың қасиеті//
тауарды тұтынушылардың қажеттілігіне сай қанағаттандыратын қасиеттердің жиынтығы//
тиімді және қауіпсіз қолдануға тауардың жарамдылығы//
аналогтан ерекше қасиеті бар тауар
***
Мыналардың қайсысы маркетингтік ортаға тән емес?//
нақты еместігі//
+тұрақтылық//
өзгерушілік//
шектеу қою//
нақты еместігі және өзгерушілік
***
Жаңа кәсіпті ұйымдастыруда немесе жаңа ойды жүзеге асыруды тәуекелмен өз мойнына алатын адам –бұл?//
менеджер//
жетекші//
инициатор//
директор//
+кәсіпкер
***
Стационардың күндізгі талап бөлімшелерінде, емхананың күндізгі стационарында және үйдегі стационарда медициналық көмек көрсету формасы қалай аталады?//
+стационар алмастыратын//
стационар орнын толтыратын//
паллиативті//
реабилитациялық//
кешенді емханалық-стационарлық
***
Стационар алмастыратын бөлімнің (САБ) ұйымдастырылуы неге байланысты?//
өзіндік формасына//
ведомствалық сәйкестігіне//
аймақтық орналасуына//
көрсетілетін көмек түріне//
+емдеу-профилактикалы ұйым мүмкіндіктеріне
***
Стационар алмастыратын медициналық көмек қандай мақсатта құрылады?//
амбулаторлық жағдайда медициналық көмек ұйымдастыруды жетілдіру//
амбулаторлық жағдайда көрсетілетін медициналық көмектің сапасын жоғарылату//
мамандандырылған медициналық көмектің қолайлылығын қамтамасыз ету//
+науқастың қалауын қанағаттандыру//
денсаулық сақтау ұйымдары жұмысының экономикалық тиімділігін жоғарылату
***
Денсаулық сақтауда еңбек туралы нормативтердің келесі түрлері қолданылады//
+мерзім нормасы, жүктеме нормасы//
мерзім нормасы, шығын нормасы //
мерзім нормасы , штат нормасы//
жүктеме нормасы, емдеу – профилактикалық ұйымның ішкі ортасы жағдайының нормасы//
жүктеме, штаттық қызмет нормасы
***
Дәрігер – терапевтің қабылдауында 1 сағ. ж ұмысына келушілер саны - бұл?//
мерзім нормасы//
+жүктеме нормасы//
шығын нормасы//
еңбек жағдайының нормасы//
штаттық қызметкерлер санының нормасы
***
10000 тұрғынға дәрігерлер саны - бұл?//
норма//
+норматив//
стандарт//
салыстырмалы өлшем//
шартты өлшем
***
Менеджменттің негізгі мақсаты//
+прогноздау, жоспарлау және қорытындылау//
жоспарлау, ұйымдастыру, мотивация, бақылау//
оптимизация, саты алу, сату, айырбас//
механизация, ұйымдастыру, бақылау, автоматизация//
мотивация, ұйымдастыру, бақылау, қорынындылау
***
Мотивация дегеніміз.....//
организацияның құрылымын құру//
біріншілік ақпаратты жинау//
тұрмысқа әсер етуші, ақпараттық фактор//
тапсырма орындалуының есебі мен анализі//
+жұмысшыларды есепті орындауға дайындау
***
Жоспарлау – бұл.....//
басқару кезіндегі жиі қайталанатын әрекет//
+мақсатты таңдау мен шешімді қабылдау процесі//
өнім шығының ориентациясы//
жұмысшыларды есепті орындауға дайындау//
өзін-өзі ұйымдастыра білу
***
Бақылау бұл....//
+тапсырманың есептелінуі мен анализді ұйымдастыру процесіндегі жұмысындағы қамтамасыз ету әрекеті//
жұмысшыларды жұмысқа дайындау барысында жабдықпен қамтамасыз етиу//
жұмыс құрылымын құру//
жұмыс мақсаты мен шешімін таңдай алу//
ұйымның статусы мен жағдайын анықтау
***
Лидерлік – бұл ...//
өндірісті басқару//
ұйымның жағдайы мен статусын анықтау//
+адамдарды басқара білу//
өз мүмкіншіліктерін кеңейте білу//
шешімді тез қабылдай білу
***
Жалпы басқару практикасындағы стиль түрлері келесідей//
самокритикалық, эксцентрикалық, динамикалық//
эффективті, эффективті емес, экономикалық//
коммуникабельді, деспотикалық, анархиялық//
универсалды, рационалды, тәжірибелік//
+авторитарлы, либералды, демократикалық
***
Менеджмент теориясына қай басқару мектебі кірмейді?//
классикалық//
адамдар қатынасы//
эмперикалық//
жаңа мектеп//
+ескі мектеп
***
Менеджер қандай дағдыларға ие болу керек?//
өзін-өзі басқару//
жеке мақсаттары болу керек//
мәселелерді шеше білу//
басқара білу//
+барлық аталғандар
***
Басқару ресурстарына жатады//
кадрлар//
ақпарат//
қаржы//
негізгі қорлар, материалды қамтамасыздандыру//
+барлығы
***
Денсаулық сақтауда дәрігер-менеджер келесі дағдыларды меңгеруі керек//
тұлғаның әкімшілік қызметін ұйымдастыру және жоспарлау//
+денсаулық сақтауды дамытудың перспективті және жеделдемелі стратегиясын жасауды//
медициналық қызметті орташа деңгейге жеткізу//
әлеуметті-психологиялық талдау жүргізу//
өтімді тауар каналдарын қолданып, көрнекі жаңалық енгізу
***
Жоспарлаудың бірінші кезені//
+ұйым мақсатын таңдау//
жоспар құру//
шешім қабылдау//
тиімділікті жоғарылату//
күшті тарату
***
Стратегиялық жоспарлауды сипаттау үшін//
шағын жоспарлы бөлім (6 – адамнан кем емес)//
жоғары басшылық жиналысында жоспар жасау//
жылдың қаржы жоспарымен, жылдық, стратегиялық жоспарды біріктіру//
жоспарлау қызметі жылы (10 жылдан кем емес) болады//
+барлығы дұрыс
***
Бюджет құру кезені//
ұйымның жалпы мақсаты//
сметаның жедел бөлімшесін және бөлімдерді дайындау//
бюджетті тексеру ұсынысы және талдауы//
қорытынды бюджетті дайындау//
+барлығы дұрыс
***
Жоспардың негізгі түрі болып табылады//
аумақтық//
салалы//
күнделікті//
болашақты//
+барлығы дұрыс
***
Маркетинг мынадан басталады//
тауарды жасаудан және өндіруден//
+нарықты зерттеу мен тұтынушылардың сұранымдарынан//
ақпараттық жарнамадан//
тауарды өткізуді ынталандырудан//
нарықты сегменттеуден
***
Маркетинг мынадай жағдайда табысқа және мақсатқа жетудің шешуші факторы болып табылады//
сатушы нарығында//
мемлекеттің қолдауға негізделген экономикасында//
+сатып алушы нарығында//
топтық-әкімшілік экономикасында//
өнеркәсіп қызметтерінде
***
Пайда бұл//
төлем мен шығынның құны бірдей//
+төлемнің құны шығындыкінен жоғары//
шығын құны төлемдікінен жоғары//
төлем маңызды орынға ие//
шығын маңызды орынға ие
***
Маркетингтік зерттеулерді жүргізу жолдары//
сұраныс, міндеттер, бақылау әдістері//
сұраныс, тексеру, бақылау әдістері//
+сұрастыру, тексеру, бақылау әдістері//
сұрастыру, міндеттер, мақсаттар, бақылау әдістері//
міндеттер, мақсаттар, бақылау әдістері
***
Сегменттеу – бұл//
тауардың бәсекелестік жағдайын қамтамасыз ету//
нарықты зерттеу//
тартымды маркетингтік стратегияларды анықтау//
+нарықты тұтынушылардың жекелеген топтарына бөлу//
бір жыл ішіндегі максималды болжамды сату көлемі
***
Фирма өзіне басым және тұрақты жағдайды қамтамасыз еткен нарықтың бір бөлігі//
нарық саңылауы//
+нарық тауашасы (рыночная ниша)//
нарық үлесі//
нарық сыйымдылығы//
нарық сегменті
***
Маркетинг бойынша маман нарықты неліктен сегменттейді?//
қызмет бойынша жоғарылау үшін//
тауарды жарнамалау үшін//
тауарды барлығына қол жетімді ету үшін//
фирманың имиджін жасау үшін//
+қолайлы мақсатты нарықты өлшеу және таңдау үшін
***
Маркетингтің пайда болуы мен дамуы байланысты//
машина жасаудың дамуымен//
қызмет пен өнімді өндіру мәселелерімен//
+ұсыныстан сұраныстың жоғары болуы//
күнделікті тауарға сұраныстың жетіспеуі//
өмірлік жағдайдың жоғарылауымен
***
Адам ағзаларының тіндері және (немесе)ішкі мүшелері (ағзалардың бөліктері)://
+тыйым салу//
тыйым салмау//
кез-келген мән-жәйлар мүмкін емес//
адамның өмірін сақтау мақсатындағы мүмкіндік//
адам мәйіті болуы мүмкін
1\Термин «Evidence -Based Medicine» (дәлелденгендерге негізделген медицина) алғаш рет ұсынылды://
американдық жалпы тәжірибе дәрігерлері//
+ Мак Мастер университетінің канадалық ғалымдары//
ағылшын ғалымдары Патшалық Колледж отбасылық медицина дәрігерлері//
ағылшын тіліндегі әдебиетте бір мезгілде көптеген авторлар бұл терминді ұсынды//
термин ерте гректер түбірін көрсетеді
***
2\Зерттеудің дәлелділігінің дәрежелі иерархиясында А дәрежесі нені көрсетеді://
қанағаттанарлық дәреже (бақылау саны шектелген, мета анализдің мәліметтері)//
нашар дәреже (рандомизирленбеген зерттеулер, жеке бақылаулар)//
тура дәлел жоқ (топтың келісілген өтініші, сарапшылардың пікірі)//
+ жоғарғы дәреже (плацебомен жақсы жоспарланған, рандомизирленген бақылау зерттеулер)//
араласу зияны дәлелденген
***
3\Дәлелді медицинаға (ДМ) ең дұрыс рационалды анықтамасын атаңыз://
ең сенімді дәлелдерге негізделген нәтижелі, қауіпсіз, тиімді//
емдеуге эволюциялық принциптер, стратегия және тактиканың жиынтығы//
емдеу мен зерттеудің критерийлерін таңдауда, субъективті факторлардың әсері аз болатын клиникалық медицинадағы жаңа ғылым//
+ нақты науқасты емдеу үшін барлық клиникалық зерттеулердің ішіндегі ең дәлелденген нәтижені дәл, адал, ойланып байыпты, тиянақты қолдан//
медициналық қызметтің ең тиімді түрлерін таңдайтын жаңа әдіс
***
4\Дәлелді медицинаның «алтын стандартына» жатады://
когорттық зерттеу//
рандомизирленбеген бақыланған зерттеулер//
бірнеше оқиғаны талдау//
ретроспективтік зерттеу//
+ рандомизирленген бақыланған зерттеулер
***
5\Рандомизация дегеніміз не://
+қатысушыларды 2топқа кездейсоқ бөлу процедурасы //
зерттеу нәтижелерін компьютерлік статистикалық өңдеу//
қатысушыларды зерттеу жүргізілетін топ және бақылау тобы бөлу //
белгілі бір тақырып бойынша әдебиетке жүйелі түрде шолу және талдау жүргізу//
клиникалық эпидемиолгиядағы зертеу әдісі
***
6\Қатысушыларды 2топқакездейсоқ бөлу —зерттеу жүргізілетін топ және бақылау тобы қалай аталады://
когорттық прсопективті зерттеу//
бақылу- оқиға//
бірнеше оқиғаны талдау//
ретроспективтік зерттеу//
+ рандомизирленген бақыланған зерттеулер
***
7\ДМ – да клиникалық шешімді, қабылдау неше кезеңнен тұрады://
3//
4//
+ 5//
6//
7
***
8\ДМ – да клиникалық шешімдерді қабылдаудың 1 кезеңі://
+ сұрақты тұжырымдау//
осы сұраққа жауап беру үшін жақсы дәлелденген мәліметтерді іздеу және табу//
таңдап алынған мәліметтерді сынап бағалау//
осы бағалардың қорытындыларын практикалық тәжірибеге енгізу//
атқарылған жұмыстың қорытындысын бағалау
***
9\Зерттеудің дәлелділігінің дәрежелі иерархиясында С дәрежесі нені көрсетеді://
жоғарғы дәреже (плацебомен жақсы жоспарланған, рандомизирленген бақылау зерттеулер)//
қанағаттанарлық дәреже (бақылау саны шектелген, мета анализдің мәліметтері)//
тура дәлел жоқ (топтың келісілген өтініші, сарапшылардың пікірі)//
араласу зияны бар екені дәлелденген//
+ нашар дәреже (рандомизирлендеген зерттеулер жеке бақылаулар)
***
10\Зерттеу дизайны дегеніміз не://
+ зерттеуді жүргізу тәсілі//
зерттеу нәтижелерін баяндау, сипаттау//
тәуелсіз сарапшылардың зерттеулерге жүргізген анализі//
зерттеулердің нәтижесін публикациялау, жариялау//
зерттеулердің уақытын анықтау
***
11\ДМ – клиникалық сынамалар бөлінеді://
сыртқы және ішкі//
+ проспективті және ретроспективті//
клиникалық және клиникалық емес//
жұмсақ және қатты//
жазбаша жәңе аналитиқалык
***
12\Жағдай – бақылау (случаи – контроль) бақылау дегеніміз не://
+ жағымсыз клиникалық зерттеулердің нәтижесі мен қауіп факторлары байланысын зерттейтін ретроспективті зерттеулер //
қатысушыларды кездейсоқ 2 топқа - бақылау және араласу топтарына бөлетін зерттеу//
бірдей, біркелкі жағдайларғаталдау жүргізетін зерттеу//
дәрінің кездейсоқ кері әсерін бақылайтын зерттеу//
кейбір қауіп факторлары мен жағымсыз клиникалық нәтижелер байланысын
зерделейтінретроспективті зерттеулер
***
13\Клиникалық зерттеулерде рандомизация нені қамтамасыз етеді://
+2 - бақылау және араласутоптарының статистикалық айырмашылығын ақиқаттауын//
осы 2 бақылау және араласутоптарының айырмашылығы жоқ екенін //
осы 2 топта науқас санының тең болуын //
осы 2 топта әйелдер мен еркектер санының тең болуын //
сыртқы факторлардың әсерін шектеу
***
14\ДМ – да клиникалық шешімдерді қабылдаудың 4 кезеңі://
сұрақты тұжырымдау//
осы сұраққа жауап беру үшін жақсы дәлелденген мәліметтерді іздеу және табу//
таңдап алынған мәліметтерді сынап бағалау//
+ осы баға қорытындыларын клиникалық тәжірибеге енгізу//
орындалған жұмыс қорытындыларын бағалау
***
15\Зерттеудің дәлелділігінің дәрежелі иерархиясында D дәрежесі нені көрсетеді://
бақылаудың шектелуін, мета анализ мәліметтері//
рандомизирлендеген зерттеулер, жеке бақылаулар//
+ топтың келісілген өтініші, сарапшылар пікірі//
араласу зияны дәлелденген//
жоғарғы дәреже плацебомен жақсы жоспарланған, рандомизирленген бақылау зерттеу
***
16/Когорттық зертеу дегеніміз не://
ретроспективті зерттеу//
+ проспективті зерттеу//
қатысушыларды бақылау және араласу тобына бөлетін зерттеу//
бірдей жағдайлар сериясын талдау //
дәрілік препараттың кездейсоқ,жағымсыз әсерін анықтайтын зерттеу
***
17/Рандомизирленген екі жақты соқыр зерттеу дегеніміз не://
әртүрлі әдіспен жүргізілетін емдеудің 2 түрін салыстыратын зерттеу//
+дәрігер де, пациент те қандай терапия тағайындалғанын білмейді //
науқас та, оның туыстары дақандай терапия тағайындалғанын білмейтін зерттеу//
науқас та, медбике де қандай терапия тағайындалғанын білмейтін зерттеу//
нәтижесі сыртқы сарапшылар үшін жабық зерттеу
***
18/Мультицентрлік – зерттеу дегеніміз не://
бір мезгілде бірнеше дәріні зерттеу//
+ бір мезгілде бірнеше клиникада зерттеу//
бір мезгілде бірнеше араласу жүргізілетін топта және 2-3 бақылау тобында зерттеу//
бір мезгілде экспериментальді жануар және науқас қатысатын зерттеу//
бір дәріні әртүрлі жолмен енгізу зерттеу
***
19/Рандомизирленген мультицентрлік зерттеудің артықшылығы://
+ науқастарды тез жинап, зерттеуді тез аяқтауға мүмкіндік береді//
экономикалық жағынан тиімді//
фармацевтикалық өндіруші фирмалар жарнамасы болмайды//
зерттеуге қатысатын науқастарды таңдау, іріктеу көп емес//
қауіп факторларының әсеріне ұшырайтын қатысушылар аз
***
20Клиникалық,медициналық аудит дегеніміз не://
+ белгілі стандарттармен салыстыру мақсатында жүргізілетін жүйелі, сынама сараптау //
бақылау комитетінің медициналық көмек көрсету сапасын жүйелі сынама сараптау //
аудиторлық компанияларға жүйелі қаржылық сараптама жүргізу//
кез-келген сыртқы сарапшылардың емдеу мекемесінің жұмысын жүйелі сынама сараптау //
емдеу мекемелері жұмысын ұқсасемдеу мекемелері өкілдерінің жүйелі сынама сараптауы
***
21/Дұрыс жауабын қойыңыз. Ғылыми мақаланың бөліміне ________________ кірмейді://
кіріспе (сұрақтың тарихы, авторлық негіздеу)//
қолданылған зерттеу әдістерін сипаттау//
зерттеу нәтижелері//
+ нәтижелерге сыртқы сарапшыларберген түсініктеме//
библиографиялық тізім
***
22/ДМ – да клиникалық шешімдерді қабылдаудың 2 кезеңі://
сұрақты тұжырымдау//
+ осы сұраққа жауап беру үшін жақсы дәлелденген мәліметтерді іздеу және табу//
таңдап алынған мәліметтерді сынап бағалау//
осы бағалардың қорытындыларын практикалық тәжірибеге енгізу//
атқарылған жұмыстың қорытындысын бағалау
***
23/Дұрыс жауабын қойыңыз. Плацебо-бақылау тобы дегеніміз ___________________________ бір немесе бірнеше науқастар тобын салыстыру://
+ құрамында белсенді заттар жоқ сондай препаратты қабылдап жатқан//
құрамында сондай белсенді заттары бар басқа препаратты қабылдап жатқан //
басқа фармакологиялық топтан, бірақ сондай терапиялық әсері бар препаратты қабылдап жатқа//
сондай топқа жататын препаратты, бірақбасқа клиникада қабылдап жатқан//
сондай топқа жататын препаратты басқа дозада
***
24/Ғылыми мақаланы қай кезде оқымауға болады? Егер //
+ аты мен мәтінінде препараттың сауда атауы тұрса//
плацебо қабылдайтын бақылау тобы сипатталса//
науқастар қалай рандомизацияланғаны көрсетілсе//
зерттеу проспективті болса//
статистикалық әдістер толық сипатталса
***
25/Дұрыс жауабын қойыңыз. Жүректің ишемиялық ауруын (ЖИА)асқындыру қауіпімен байланысты факторларын анықтау мақсатында жасалған Фрамингемдік зерттеу ___________________ жатады://
жағдай – бақылау зерттеуге//
рандомизиленген бақылау зерттеуге//
+ когорттық зерттеуге//
жағдайлар сериясының сипаттамасына//
бір уақытта бақыланатын рандомизирленбеген зерттеуге
***
26/Фрамингем зерттеуі қай жылы басталды?://
1929//
1939//
+ 1949//
1959//
1969
***
27/ДМ – да клиникалық шешімді қабылдаудың 1 кезеңі – клиникалық тұрақты құрастыру принциптері://
EBM//
KISS//
SHORT//
JUCY//
+ PICO
***
28/Когорттық зерттеуден жағдай – бақылау зерттеуінің айырмашылығы://
құны жоғары//
таңдау, іріктеу көп//
пайда болған әсер себебін анықтау//
мүмкіндер қатынасын анықтау//
+ ретроспективтілігімен
***
29/Дұрыс жауабын қойыңыз. Рандомизация не үшін жүргізіледі - ______________________ үшін. //
науқастарды топқа бөлу кездейсоқ болмағанын кепіл ету //
+ науқастар топқа кездейсоқ бөлінгенін кепіл ету //
науқастарды алдын ала бөлу кезінде орын алатын қателерді ескеру//
зерттеуші ем нәтижесін алдын – ала біліп тұру //
науқастар араласу нәтижесін алдын – ала білуі
***
30/ДМ – да клиникалық шешімдерді қабылдау процесінің 5 кезеңі көрсетіңіз://
сұрақты мазмұндап тұжырымдау//
осы сұраққа жауап беру үшін ең дәлелді мәліметтерді іздеп табу//
таңдап алынған мәліметтерді сынап бағалау//
осы бағалар қорытындыларын клиникалық тәжірибеге енгізу//
+ атқарылған жұмыс қорытындыларын бағалау
***
Гипотензивті пепараттарды зерттеудің шекарасын табыңыз://
артериялық қысымды төмендетеді//
қайталамалы инсульт//
науқастың өмір сапасын төмендетеді//
нысана мүшелерді зақымдайды//
+ науқас өлімі
***
Плацебоға анықтама беріңіз://
препараттың организмге биологиялық әсері арқылы науқас жағдайына өзгеріс беретін дәрі түрі//
зерттеліп жатқан препараттан сыртқы түрі, дәмі, түсі, иісі бойынша айырмашылығы жоқ, тек тағайындалуы бойынша ерекшеленетін дәрі түрі//
зерттеліп жатқан препараттан сыртқы түрі, түсі, иісі бойынша айырмашылығы жоқ, тек фармакологиялық топ бойынша ерекшеленетін дәрі түрі//
+зерттеліп жатқан препараттан сыртқы түрі, дәмі, түсі, иісі бойынша айырмашылығы жоқ, бірақ спецификалық әсер етпейтін дәрі түрі//
зерттеліп жатқан препараттан сыртқы түрі, дәмі, түсі, иісі бойынша айырмашылығы бар, бірақ организмге биологиялық әсері бойынша айырмашылығы жоқ дәрі түрі
***
Дұрыс жауабын қойыңыз. Эпидемиология ______________________ зерттейді.//
+ аурудың этиологиясы мен патогенезін//
адам өлімі себебінің құрылымын//
адамдар арасында аурудың таралуы мен оның себебін//
медициналық көмек көрсету түрлерінің таралуын//
медициналық емнің нәтижелілігін
***
Экспериментке қатысуға шақырылғандардың келісімін алған кезде қандай ақпарат берілуі қажет://
+сұраған ақпараттың барлығы //
хаттама көлемінде//
минимальды және зақым келтірмейтін//
науқастың құқығы мен міндеттері туралы//
зиянсызекенін кепіл ететін ақпарат
***
ДМ-да бақылау тобының науқастары //
стандартты ем алады//
зерттеуді бақылайды//
зерттелетін препарат емес, плацебо қабылдайды//
нәтижелерге статистикалық талдау жасайды//
+ зерттеуге қатыспайды, салыстыру үшін қолданылады
***
Рандомизирленбеген сынамаға анықтама беріңіз://
+ қатысушыларзерттеуші қалауы немесе алдын – ала жоспар бойынша бөлетін зерттеу//
қатысушылар қалауы бойынша бөлуді қарастыратын зерттеу//
қатысушылар кездейсоқ бөлінуін қарастыратын зерттеу//
қатысушыларкездейсоқ сан кестесінегізінде бөлінуін қарастыратын зерттеу//
қатысушылар арнайы компьютерлік бағдарлама негізінде бөлінуін қарастыратын зерттеу
***
Сипаттайтын клиникалық зерттеуге келесі зерттеу түрі жатады://
+ көлденең//
когорттық//
рандомизирленген//
жағдай –бақылау//
аналитикалық
***
Дұрыс жауабын беріңіз. Аналитикалық зерттеу түріне ______________ зерттеу жатады://
көлденең//
+ когорттық//
рандомизирленген//
жағдайлар сериясы //
бір жағдайды суреттеу
***
Фрамингем зерттеуі қай зерттеу түріне жатады?//
жағдай - бақылау //
+ когорттық//
көлденең//
рандомизирленген//
жағдайлар сериясы
***
Зерттеудің дәлелділігінің неше дәрежесі бар?//
3//
+ 4//
5//
2//
6
***
Жүкті әйелдердің шылым шегуі туылатын баланың дене салмағына әсер етуін анықтау үшін акушер бірінші қабылдауға келгенжүкті әйелдер арасында сауалнама жүргізді. Осыдан кейін, шылым шегетін әйелдер мен шылым шекпейтін әйелдерден туылған балалардың дене салмағын салыстырды. Бұл қай зерттеу түрі?//
бақылау тобымен салыстыру//
+ проспективті//
араласуды қарастыратын//
рандомизирленген //
жағдай - бақылау
***
Ғылымды эмпирикалық жолымен біліп тану дегеніміз //
теорияны практикамен дәлелдеу//
білімді қисынын келтіріп алу//
+ білімді эксперимент немесе бақылау арқылы алу//
кітап, журналдардан алған білімдер//
регламенттелген құжаттар арқылы алынған білім
***
Дұрыс жауабын қойыңыз. Экспериментальды клиникалық зерттеуге ______________ зерттеу жатады.//
көлденең//
когорттық//
+рандомизирленген//
жағдай –бақылау//
аналитикалық
***
Ғылымды теориялық жолмен танып білу://
+ теорияны практикамен дәлелдеу//
білімді ойлау арқылы алу//
білімді эксперимент немесе бақылау арқылы алу//
білімді кітап, журналдардан алу//
білімді регламенттелген құжаттар арқылы алу
***
Жаңа емдеу әдісінің токсиндік және фармакологиялық әсері клиникалық зерттеудің қай фазасында білінеді?//
+ 1 фазада//
2фазада//
3фазада//
4фазада//
5фазада
***
Жаңа емдеу әдісінің токсиндік және фармакологиялық әсерін анықтау үшін клиникалық зерттеудің неше фазасы жүргізіледі?//
3//
+ 4//
5//
6//
7
***
Ауру болжамын анықтау үшін ____________ зерттеу жүргізген дұрыс://
+ когорттық//
көлденең//
жағдай- бақылау//
жағдайлар сериясы//
сипаттайтын
***
Жаңа емдеу әдісінің тиімділігі мен қауіпсідігін анықтау үшін ____________зерттеу жүргізіледі. //
когорттық//
+ рандомизирленген//
көлденен//
жағдай-бақылау//
жағдайлар сериясы
***
Аурудың алдын алу тиімділігін айтарлықтай дәлелдейтін зерттеу түрін көрсетіңіз//
когорттық//
+ рандомизирленген//
рандомизирленген емес//
сипаттау//
жағдайлар сериясы
***
Асқыну қауіп-қатерін анықтау үшін ең дәлелді зерттеу дизайны://
+ когорттық//
рандомизирленген//
рандомизирленбеген //
сипаттайтын//
жағдайлар сериясы
***
Сирек кездесетін аурулардың ең жақсы дизайны://
+ жағдай- бақылау//
рандомизирленген//
когорттық //
сипаттау//
жағдайлар сериясы
***
ДМ-нің негізгі статистикалық құралы?//
+ мета-анализ//
рандомизирленген бақыланатын зерттеу//
рандомизирленген емес бақыланатын зерттеу //
когорттық зерттеу//
«жағдай-бақылау» типіндегі зерттеу.
***
Клиникалық нұсқаудың (руководство) неше үлгісі бар://
3//
4//
+ 5//
6//
7.
***
Скрининг жүргізу үшін ғылыми зерттеудің ең жақсы дизайны://
когорттық зерттеу//
+ көлденең//
бақыланатын рандомизирленген //
бақыланбайтын рандомизирленген //
мета-анализ.
***
«Алтын стандарт»- _________________ болғасын жаппай құпталған әдіс, процедура немесе өлшем//.
экономикалық тұрғыда қолжетімді//
пациент өзі таңдайалатын//
+ бар зерттеулерішінде ең қолайлы//
дәрігердің өзі таңдай алатын //
дәрігер мен пациент бірлесіп таңдайалатын
***
Диагностикалық тесттің дұрыстығы мен нақтылығын бағалау үшін ең қолайлы ғылыми зерттеу дизайны://
көлденен когорттық зерттеу//
бақыланатын рандомизирленген байқау //
+ көлденен зерттеу//
бақыланатын рандомизирленбеген зерттеу//
мета-анализ.
***
Ғылыми зерттеудің суррогатты соңғы нүктесі болыпөлшенетін параметр зерттеудің клиникалық://
пайдасы мен зиянының тура көрсеткіші болып саналады //
пайдасының тура көрсеткіші болып саналады //
+ пайдасы мен зиянының тура көрсеткіші болып саналмайды //
пайдасының тура емес көрсеткіші болып саналады//
пайдасы мен зиянын сипаттайды.
***
Дұрыс жауабын қойыңыз. Ғылыми зерттеу дизайны_____________________ сәйкес болуы керек://
Зерттелетін белгіге//
Зерттелетін статистикалық параметрлерге//
Зерттелмейтін статистикалық параметрлерге//
+ Зерттелетін құбылысқа //
Зерттелетін клиникалық параметрлерге.
***
Эпидемиологиялық зерттеулерде этикалық мәселеге жатпайды://
зерттеуге қатысатындардың жеке өмірін қорғау//
мәліметтердің құпиясы//
+ байқауға қатысқаны үшін ақы төлеу//
дербестікті сақтау//
тілектестік, жақсылық тілеу.
***
Дәстүрлі "дәлелділік иерархиясында" осы зерттеу түрі бірінші орын алады//
+ жүйелі шолу,мета-анализ//
рки ( бақыланатын рандомизирленген) //
когорттық//
көлденең//
жағдайды сипаттау.
***
Дәстүрлі "дәлелділік иерархиясында" осы зерттеу түрі төменгі орын алады://
жүйелі шолу,мета-анализ//
РКИ (бақыланатын рандомизирленген)//
когорттық зерттеу//
+ жағдайларды сипаттау//
көлденен зерттеу
***
Экономикалық талдау жасау барысында қаржы қорын бөлу үшін ______________________ қолданылады//
математикалық әдістер//
экономикалық әдістер//
статистикалық әдістер//
+ аналитикалық әдістер//
әр түрлі әдістер.
***
Дұрыс жауабын қойыңыз. Науқастың ақпараттық келісімі________________________ зерттеуге өз еркімен қатысатынынрастайды //
зерттеудің оң аспектілерімен танысқаннанкейін //
зерттеудің сол аспектілерімен танысқаннан кейін //
зерттеудің барлық аспектілерімен танысқаннан кейін //
+ зерттеудің барлық аспектілерімен танысқанғадейін //
сыйақы алғаннан кейін
***
Дұрыс жауабын қойыңыз. Ғылыми зерттеуге қатыстыру критерийлері дегеніміззерттеушіні қызықтыратын топта________________________ болуы //
маңызды емес факторлар менқажет емес сипаттамалардың //
+ ең маңызды, ең басты факторлар мен сипаттамалардың //
кезкелген факторлар мен сипаттамалардың //
бірең-сараң факторлар мен сипаттамалардың //
басты факторлар мен сипаттамалардың
***
Дұрыс жауабын қойыңыз. Ғылыми зерттеуден шығару критерийлер дегеніміз зерттеудің ________________________ жою//
бағасына әсер ететін барлық факторлар мен сипаттамаларды //
+ нәтижесіне әсер ететін барлық факторлар мен сипаттамаларды //
нәтижесіне әсер етпейтін барлық факторлар мен сипаттамаларды //
жүргізуге әсер ететін барлық факторлар мен сипаттамаларды //
аяқталуына әсер ететін барлық факторлар мен сипаттамаларды
***
Дұрыс жауабын қойыңыз. Ғылыми зерттеуге қатысатын адамдар ______________________ бас тартуға хұқылы//
зерттеудің бастапқы сатысында//
+зерттеудің кезкелген сатысында//
зерттеудің соңғы сатысында//
сыйақы алғанға дейін//
жазбаша келісім алғаннан кейін.
***
Осы шешімдерді қабылдау дәрігер тәжірибесіндеДМ принциптеріне сәйкес келеді. Ол қандай шешімдер?//
белгілі дәлелдемелерге сүйеніп, шешім қабылдау//
+ қолда бар ең жақсы дәлелдемелерге сүйеніп, шешім қабылдау//
сарапшылардың қорытындысына сүйеніп, шешім қабылдау//
ғылыми мақалаларға сүйеніп, шешім қабылдау//
шығынды аз кетіру мақсатында шешім қабылдау
***
Клиникалық хаттамалар- дегеніміз://
төтенше жағдай кезінде не істеу керектігі жөнінде нұсқау//
+ бір нақты жағдай кезінде не істеу керектігі жөнінде нұсқау//
бір нақты жағдай кезінде не істеу керектігі жөнінде ұсыныс//
төтенше жағдай кезінде не істеу керектігі жөнінде ұсыныс//
бір нақты жағдай кезіндегі іс-әрекеттің кезкелген алгоритмі.
***
Ғылыми зерттеу тақырыбының өзектілігі осындай жұмыстардың бұрын//
жеткіліксіз жасалғанын дәлелдеуде//
+ жасалмағанын дәлелдеуде//
жасамағанын дәлелдеуде//
қате жасалғанын дәлелдеуде//
ескі әдістердің қолданылғанын дәлелдеуде.
***
Ғылыми зерттеудің мақсатын анықтау://
ғылыми зерттеудің нақты бөліміне қатысты ірі ғылыми міндеттер//
+ зерттеу көздеген соңғы нәтиженіжалпы мазмұндап тұжырымдау//
ғылыми теория саласында ірі , өте маңызды мәселені шешуге арналған зерттеулер//
ғылымитәжірибе саласында ірі, өте маңызды мәселені шешуге арналған зерттеулер//
белгілі ғылыми зерттеу саласы мәселелерін қамтитын күрделі міндет.
***
Ғылыми зерттеу міндеттерін анықтау://
зерттеуді орындағанда жетуді көздеген соңғы нәтиже бойынша жалпы тұжырымдалған ой//
+ алға қойылған мақсатқа жету және оны нақтылау үшін жасалатын жүйелі қадамдар//
осы заманғы жаңа әдістерді қолдануға мүмкіндік беретін жүйелі қадамдар//
процесс немесе құбылыстарды жан- жақты толық зерттеу//
ғылыми-зерттеу жұмыстарының өзекті тақырыптарының жиынтығы.
***
Зерттеу тиімділігі дегеніміз://
өте қолайлы жағдайда жасалған іс-әрекет әрқашан оң нәтиже береді//
+ өте қолайлы жағдайда жасалған іс-әрекет оң нәтиже береді//
кезкелген жағдайда жасалған іс-әрекет оң нәтиже береді//
нақты жағдайда жасалған іс-әрекет оң нәтиже береді//
әртүрлі жағдайда жасалған іс-әрекет оң нәтиже береді.
***
Зерттеу нәтижелерін қолдану дегенімізбақылау, зерттеу және шолу нәтижелерін__________________қолдануға болады //
әрқашан басқа жағдайларда //
осындай жағдайларда //
+ басқа жағдайларда //
ұқсас жағдайларда //
кейбір жағдайларда
***
Шындыққа ұқсас болудегенімізнауқастарда оң нәтиже://
алмау мүмкіндігінің сау адамдарда оң нәтиже алу мүмкіндігіне қатынасы//
+ алу мүмкіндігінің сау адамдарда оң нәтиже алу мүмкіндігіне қатынасы//
алу мүмкіндігінің сау адамдарда оң нәтиже алмау мүмкіндігіне қатынасы//
алмау мүмкіндігінің сау адамдарда оң нәтиже алмау мүмкіндігіне қатынасы//
алу мүмкіндігінің сау адамдарда оң нәтиже алу мүмкіндігіне қатынасы
***
Жағдайды сипаттау дегеніміз бір науқасқа жасалған //
араласу және оның нәтижесін бақыланбайтын экспериментальды зерттеу//
+ араласу және оның нәтижесін бақыланбайтын обсервациялық зерттеу//
бақыланбайтын обсервациялық зерттеу//
араласу бақыланбайтын обсервациялық зерттеу//
араласуды және оның нәтижесін бақылайтын обсервациялық зерттеу.
***
1997ж. Нюрнберг Кодексі бойынша зерттеу жүргізу және зерттеуге қатысу келісімі туралы қағидаларына төмендегі жауаптардың біреуінен басқасының барлығы дұрыс. Дұрыс жауабын көрсетіңіз//
әскери дәрігерлерге ешқашан медициналық зерттеулер жүргізуге болмайды//
+ адамдардың өз еркімен келісімі сөзсіз қажет//
зерттеулер соғыс кезінде жүргізілмеуі тиіс//
зерттеулер халықаралық агентстволармен реттелуі керек//
адамдардың өз еркімен келісімі зерттеулерден кейін қажет.
***
Дұрыс жауабын қойыңыз. 2000ж. қайта қаралған Хельсинки Декларациясы плацебо қолдануға тыйым салуына байланысты төмендегі жауаптардың біреуінен басқасының барлығы дұрыс. Дұрыс жауабын көрсетіңіз //
психиатриялық зерттеулерде //
дамымаған елдерде //
Балалар қатысатын зерттеулерде//
+ стантартты ем беру жағдайында //
әскерилер қатысатын зерттеулерде
***
«Ақпараттандырылған келісім» ұғымы төмендегі жауаптардың біреуінен басқасының барлығын қамтиды//
алда болатын іс-әрекеттің мақсаты туралы ақпарат//
алда болатын іс-әрекеттің түрі,сипаты туралы ақпарат//
мүмкін болатын келеңсіз нәтиже туралы ақпарат//
араласу нәтижесінде болатын қауіп туралы ақпарат//
+қауіп ықтималдылығынан гөрі араласу пайдасы күмәнсіз екені туралы ақпарат
***
Ақпараттандырылған келісім беруге қабілетсіз адамдарға төменде келтірілген адамдардың біреуінен басқасынын барлығы жатады//
кәмелет жасқа толмағандар//
+ шетел азаматтары //
ақыл-есі кемтар//
ақыл-есін тежейтін ауыр ауруы бар адамджар//
әскери және зейнеткерлер
***
Дұрыс пікірді көрсетіңіз://
Хабарланған келісімде көрсетілген мүмкін болатын қауіп этика жөніндегі Комитет
қарауын немесе келісімін қажет етпейді//
+ Рандомизирленген тәжірибеге қатысатындарға мүмкін қажетті ем алмайтындарын айту керек//
Қатысушыларға емнің балама түрі бар екенін айтпау керек//
Қатысушылар зерттеушімен алдын-ала жасалған келісімсіз зерттеуден бас тартуға болмайды//
Зерттеуден шыққан кісілердің ешқандай компенсацияға құқығы жоқ.
***
1997ж. «Адам құқығы және биомедицина туралы Конвенция» төменде келтірілгеннің біреуінен басқасының барлығын қорғауға кепілдік береді://
адам абыройы мен қадір-қасиеті сақталып, сыйланатынына//
әр адамның жеке ерекшелігі қорғалатынына//
+ материалдық қызығушылық пен экономикалық пайдасын қамтамасыз етілуіне//
жеке тұлғаның дербес құқықтары сыйлатынына//
адам құқығы менбостандығы сақталатынына.
***
Ең жақсы практикаға негізделген клиникалық нұсқау дегеніміз __________________ емдеу және емді жүргізу жөнінде шешім қабылдауын пайымдау //
әртүрлі жағдайда //
практикада //
+ белгілі жағдайда //
кезкелген жағдайда //
белгілі оқиғаны кезкелген жағдайда
***
Консенсусқа негізделген Клиникалық нұсқау__________________________ бойынша құрастырылады://
дұрыс жоспарланып жасалған клиникалық зерттеулер //
+ әртүрлі сарапшылар топтарының келісімі //
әртүрлі профессор топтарының келісімі //
әртүрлі зерттеуші топтардың келісімі //
нақты алгоритмдерді құрастыру.
***
Дәлелдеуге негізделген Клиникалық нұсқау(жетекшілік)://
белгілі бір оқиғаны белгілі бір жағдайда емдеу және бақылау жөнінде шешімді бекітеді//
+ барлық варианттардан ең жақсысын таңдап бекітеді де, нәтижесінің абсолютті айырмашылығын есепке алады//
дұрыс жоспарланып жасалған клиникалық зерттеулерді бекітеді //
нақты алгоритмдерді бекітеді//
денсаулық сақтау жүйесіндегі өзгерістердің нәтижесін бекітеді.
***
Дұрыс жауабын қойыңыз. Мета-анализ жасау үшін __________________ таңдап алынады://
+ белгілі бір іс-әрекеттің тиімділігі туралы бақыланатын ркз //
белгілі бір іс-әрекеттің тиімділігі туралы барлық біріншілікті зерттеулер//
кезкелген іс-әрекеттің тиімділігі туралы әртүрлі зерттеулер//
дұрыс жоспарланып жасалған бақыланатын зерттеулер//
белгілі бір іс-әрекеттің тек қана бақыланатын зерттеулері.
***
Жүйелі шолулар жасау артықшылығы://
критерийлері алдын-ала ойластырылып шығарылады//
сол аймақта тұратындардың аурушаңдығы бағаланады//
шын, анық нәтижелердің жиынтығы//
+ жиі жаңа немесе сирек оқиғалар сипатталады//
гипотеза құрастыруға қажет
***
Мета-анализ артықшылығы://
критерийлері алдын-ала ойластырылып шығарылады//
сол аймақ тұрғындары аурушаңдығы бағаланады//
+ шын, анық нәтижелер жиынтығы//
жиі жаңа немесе сирек оқиғалар сипатталады//
гипотеза құрастыруға ыңғайлы.
***
Замануи эпидемиология эволюциясында ____________ бар//
2эра//
+ 3эра//
4эра//
5эра//
6эра.
***
Дұрыс жауабын қойңыз. 1992ж. ____________ Кокран бірлестігінің негізін құрды://
дж.сноу//
джастер//
+ дж.чалмер//
листер//
д.гримес.
***
Дәлелді медицина дегеніміз://
ғылым//
статистика//
эпидемиология//
+ медициналық тәжірибе әдісі//
зерттеу әдісі.
***
Клиникалық нұсқау және бағалау бойынша жүргізілген зерттеулерді талдау құралы://
EBM//
KISS//
+ AGREE//
JUCY//
PICO
***
AGREE бағалау сауалнамасы неше бөлімнен тұрады?//
4//
5//
+ 6//
7//
8
***
Зерттеудің суррогат көрсеткішін көрсетіңіз://
өлім-жітім көрсеткіші//
аурушаңдық//
өмір сүру сапасы//
+ холестерин деңгейі//
өмір сүру ұзақтығы.
***
Оксфорд ДМ-на орталығы «А» дәлелдеу дәрежесін ____________ деп анықтайды//
+ бірнеше жоғары сапалы зерттеулер немесе мета-анализ,жүйелі шолу//
сапасы қанағаттанарлық бірнеше зерттеулер//
мәлімет сипаттау арқылы ркз-дан алынған//
сарапшылр пікірі//
араласу зияндылығы дәлелденген
***
Тәжірбе тобының бір критерийін табыңыз: //
плацебо алатын топ //
стандартты ем алатын топ //
+ зерттелетін препарат алатын топ //
ешқандай ем алмайды//
базисті ем алады
***
Мета-анализдің анықтамасы: //
+ бірнеше зерттеулердің нәтижесін біріктіретін статистикалық сараптау әдісі//
белгілі бір топқа бірдей іс-әрекет қолданылатын рандомизация әдісі //
әр топқа саны бірдей қатысушылар болатын рандомизация әдісі //
белгілі бір популяцияда жаңа аурулар пайда болуын талдау //
клиникалық көзқарас бойынша нәтиженің маңыздылығын талдау .
***
Оксфорд ДМ-на орталығы «Е» дәлелдеу дәрежесін ____________ деп анықтайды //
бірнеше жоғары сапалы зерттеулер немесе мета-анализ,жүйелі шолу//
сапасы қанағаттанарлық бірнеше зерттеулер//
мәлімет сипаттау арқылы алынған//
эксперттердің пікірі//
+ араласу зияндылығы дәлелденген.
***
Бір мезетте өтетін зерттеу синонимы (cross sectional study)//
когорттық//
бірнеше жағдайды сипаттау//
+ көлденен//
жағдай-бақылау//
РКЗ
***
Бір мезетте өтетін зерттеу мақсаты://
сирек кездесетін аурулардың себебін анықтау //
клиникалық нәтижелердің айырмашылығының пайда болу жиілігін көрсету//
қолданылған іс-әрекеттердің артықшылығы мен кемшілігін салыстыру//
+ аурулардың таралуын бағалау //
дәрілердің кері әсерін сипаттау
***
Оксфорд ДМ-на орталығы «С» дәлелдеу дәрежесін ____________ деп анықтайды://
бірнеше жоғары сапалы зерттеулер немесе мета-анализ,жүйелі шолу//
сапасы қанағаттанарлық бірнеше зерттеулер//
+ мәлімет сипаттау арқылы алынған//
сарапшылар пікірі//
араласудың зиянды әсері бар
***
Жағдай –бақылау зерттеудің мақсаты://
+ ауру себебін анықтау//
клиникалықнәтижелер айырмашылығының пайда болу жиілігін көрсету//
қолданылған іс-әрекеттердің артықшылығы мен кемшілігін салыстыру//
аурулардың таралуын бағалау //
дәрілердің кері әсерін сипаттау
***
Когорттық зерттеудің мақсаты ://
ауру себебін бағалау //
+ клиникалық нәтижелердің айырмашылығының пайда болу жиілігін көрсету//
қолданылған іс-әрекеттердің артықшылығы мен кемшілігін салыстыру//
аурулардың таралуын бағалау //
дәрілердің кері әсерін сипаттау.
***
РКЗ-мақсаты://
аурулардың себебін бағалау //
клиникалық нәтижелердің айырмашылығының пайда болу жиілігін көрсету//
+ қолданылған іс-әрекеттердің артықшылығы мен кемшілігін салыстыру//
аурулардың таралуын бағалау //
дәрілердің кері әсерін сипаттау.
***
20 млн тұрғыны бар елде жылына қырым қызбасының 50 жағдайы(случай) тіркеледі.Осы аурумен аурушаңдықты есепте://
+ 2.5 1млн тұрғынға//
2 1млн тұрғынға//
4 1млн тұрғынға//
5 1млн тұрғынға//
2551млн тұрғынға
***
Когорттық зерттеулер жөнінде айтуға болады://
құрылымы бойынша олар ретроспективті //
+жүргізу не орындау тәсілі бойынша ұзақ,ұзыннан//
сипаттау арқылы жүргізіледі//
бірмоментті зерттеу//
белгілі клиникалық нәтиже зерттеледі.
***
ДМ – да клиникалық шешімдерді қабылдаудың 3 кезеңі://
сұрақты тұжырымдау//
осы сұраққа жауап беру үшін жақсы дәлелденген мәліметтерді іздеу және табу//
+ таңдап алынған мәліметтергк сын баға беру//
осы бағалардың қорытындыларын практикалық тәжірибеге енгізу//
атқарылған жұмыстың қорытындысын бағалау
***
Эксперементальды зерттеудің сипаттаудан айырмашылығы://
проспективті ұйымдастырылған//
тәжірибе және бақылау тобы бірдей мөлшерде//
+ зерттелетін іс-әрекет кімге қолданылатынын зерттеуші анықтайды//
тәжірибе және бақылау тобы анамнезінде бірдей фактордың болуымен таңдалады//
алынған мәліметтерді сараптау үшін дұрыс статистикалық әдіс қолданылады.
***
Араласу тобын және салыстыру тобын құрғанда рандомизация ________________ кепіл береді://
белгілері бойынша екі топ бірдей болатынына//
тәжірибе және бақылау тобының көлемі бірдей болатынына //
плацебо әсері жойылатынына//
жүйелі қателерді болдырмау мүмкінділігінің болатынына //
+ топтар кездейсоқ бөлінетініне.
***
Араласуды тексеру кезінде екі жақты жасырын (соқыр) зерттеу ________________ үшін қажет://
емделген және бақылау тобын салыстыру үшін//
емделген және бақылау тобында бірдей белгілерге жету үшін//
таңдау кезінде кездейсоқ қатені азайту үшін//
+ емдеудің нәтижесін, бақылаушылардың қатесін азайту үшін//
плацебоның тиімділігін азайту
***
Суды фторлау кариестің алдын алуға көмектеседі,бірақ асқыну (флюороз) тудыруы мүмкін.сондықтан суды фторлау жүргізілуі керек жағдай://
халықтың қалауы бойынша өз еріктерімен//
жауапты орындаушы органдардың шешімі//
кең насихаттау қажет//
назарды көп аудармау қажет//
+ алдын ала халықтың талқылауынан өту кажет.
***
Зерттеуді жоспарлағанда пациенттер саны қанша болуы керек?://
аз болуы керек,өйткені мүмкін болатын зиян аз болады//
дәл бағалау үшін көп болуы керек//
+ күтілетін нәтижені алу үшін жеткілікті болу керек//
зерттелетін жағдайдың қауіптілігіне байланысты//
зерттеуге барлық тілек білдірушілер қатысуы керек.
***
Препарат түпнұсқасының генериктерден айырмашылығы неде?//
белсенді ингредиентте//
енгізу жолы//
мөлшерінде//
көрсетілімі немесе кері көрсетілімдерінде//
+ РКЗ жүргізілгенде.
***
ДМ-на иерархиясында __________________ дәлелділігі ең төмен болып табылады://
РКИ//
когорттық зерттеу//
+ бақылаудың нәтижесі//
жағдай-бақылау//
қарама-қарсы клиникалық зерттеу
***
Ретроспективті зерттеулердің кемшіліктері://
бірінші материалдың қолжетімділігі//
биоэтикалық проблемалардың болмауы//
зерттеудің жылдамдылығы//
+ пациенттерді толық зерттеуінің әртүрлі болатыны//
зерттеу құнының аздығы
***
Жағдай-бақылау зерттеу түрін тиімді деуге болады, өйткені://
аз ақша жұмсалады//
зерттеу дизайны қарапайым, оңай//
+ сирек кездесетін жағдайды зерттеуге ыңғайлы//
бірінші материал қолжетімді//
зерттеу аз уақыт алады
***
Антигипертензивті дәрілерді зерттегендегі қажетті клиникалық нәтиже үлгісін көрсетіңіз://
липидтердің тотығуы//
+ инфаркт және инсульт жиілігі//
қандағы қант мөлшері//
ақ-нің төмендеуі//
холестериннің төмендеуі
***
Зерттеу сапасын бағалау үшін бірнеше критирий қолданылады. Қате
критерий қайсы?//
+ зерттеуден пациенттердің 20% ның шығуы//
тәжірибе және бақылау тобының болуы//
зерттеудің жасырын жүргізілуі//
статистикалық сараптаудың бір бөлігінің болуы//
қосымша факторларды есепке алу (жынысы,жасы,шылым шегуі)
***
Медициналық мақалада «Х» препаратын жарнама ретінде сипаттау үлгісін көрсетіңіз//
препарат рки-мен тексерілген//
препараттың нәтижесі бақылау тобында плацебо салыстырылды//
препараттың әсері мөлшеріне және енгізу әдісіне байланысты//
+ препарат бірде- бір науқаста кері әсер бермеді//
препарат екіқабат және бала емізетін әйелдерге қолданылмайды.
***
Қымбаттығына қарамастан оригинал препараттар генериктерге қарағанда неге артық көрінеді?//
оригинал препараттардың нәтижесі жоғары//
+ оригинал препараттар рки -өткен//
оригинал препараттардың кері әсерлері аз//
оригинал препараттардың жағымсыз әсері аз;//
оригинал препараттардың құрамында активті заттың аз мөлшері болады
***
Жаңа дәрілік затты пайдалануда төменде келтірілген"дәләлдердің" қайсысын ескермеуге болады?//
дәрі бірнеше орталықта клиникалық зерттеуден өтті//
дәрі ұсынылған халықаралық хаттамаларға кірген//
дәрінің плацебоға қарағанда артықшылығы бар//
кері әсері және қарсы көрсетілімдері аз//
+дәріні атақты құрметті маман ұсынады.
***
ДМ бойынша ең маңызды ақпарат көзі //
халықаралық журналдар//
еліміздің медициналық журналдары//
бас мамандардың дәрістері//
диссертациялық жұмыстардың авторефераты//
+ кокран кітапханасы.
***
Дұрыс жауабын қойыңыз. AGREE өлшем құралы____________________ бағалайды://
медициналық басылымдар сапасымен анықтығын //
+ клиникалық тәжірибенұскауының сапасын//
зерттеу дизайны сапасын//
емдеудің және диагностиканың тиімділігін//
істелінген зерттеулердің нәтижесінің дұрыстығын.
***
мазмұны жақсы тұжырымдалған сұрақ 4 компоненттен тұрады (ағылш. PICO). бірінші компонентіне не жатады?//
Protocol -хаттама//
+ Patient– пациент //
Prophylaxis - алдын алу шаралары//
Project- жоба//
Proliferate- пролиферация, тарауы
***
жақсы мазмұндалып тұжырымдалған сұрақ 4 компоненттен тұрады (ағылш. PICO). Екінші компонентіне не жатады?//
Instruction- нұсқау, ереже//
+ Intervention – араласу//
Integration- бірлесу, интеграция//
Inspection-тексеру, қарау//
Instance-инстанция
***
PICO-ның үшінші компонентіне не жатады?//
credit- наным, сенім //
+ comparison - салыстыру//
criticism- критика//
credence-наным, сенім//
criterion- критерий
***
PICO-ның төртінші компонентіне не жатады://
option-таңдау//
orthodoxy-ортодоксалдылық//
organization- организация//
otherness-айырмашылық//
+outcome – нәтиже
***
Ашық клиникалық сынақ кезінде://
+ әрі науқас, әрі дәрігер қандай ем тағайындалғанынбіледі//
науқас білмейді қандай ем тағайындалғанын//
әрі науқас, әрі дәрігер қандай ем тағайындалғанын білмейді//
дәрігер де, науқас та, зерттеуші де тағайындалған емді білмейді//
дәрігер, науқас, зерттеуші тағайындалған емді біледі
***
Вариациялық қатар ортасында орналасқан және оны теңдей екіге бөлетін варианта дегеніміз//
+медина //
мода//
амплитуда//
лимит//
интервал
***
Дұрыс жаубын қойыңыз. 100-ден 10 таңдау теріс баға берген жағдайда, қате ықтималдылығы ___ құрайды.//
10%//
20%//
+30%//
50%//
90%
***
Үздіксіз щкалада кез келген мағышада болатын сан белгілері_______________ деп аталады.//
дискретті//
кездейсоқ//
+үздіксіз//
реттік//
болжамды
***
Зерттеулердің суррогатты көрсеткішін айырып шығарыңыз://
өлім-жітім көрсеткіші;//
аурушаңдық;//
өмір сапасы;//
+ холестерин ддеңгейі;//
өмір ұзақтығы
***
Мақалада дәрілік препараттың әдепсіз жарнамасы белгісін тауып көрсетіңіз//
препараттың әсер ету барысы келтірілген //
көптеген пациенттерге жағымды әсері келтірілген //
+ бірде-бір науқас кері әсерін сезбеген //
әсерін плацебо-тобымен салыстырған //
нәтижелер тек фирма материалдарында жарияланбаған
***
Пациент те, дәрігер де зерттеуде қандай терапия қолданылатынын білмейді. Осы зерттеуді тауып көрсетіңіз://
плацебо бақыланатын//
екі жақты соқыр //
үш жақты соқыр//
+ жай соқыр зерттеу//
күрделі соқыр
***
Түрі, түсі, текстурасымен дәріден айнымайтын, бірақ дәрі деп ұсынылатын зиянсыз активті емес зат көрсетіңіз://
биоқосынды//
зерттелетін препарат аналогы //
гомеопатиялық препарат//
+ плацебо//
дәрумендер
***
Емдеу тәсілдерінің қайсысы қолданғанын науқас та, бақылаушы оның дәрігері де билмейтін әдіс//
+қос соқыр//
үштік соқыр//
жалғыз соқыр//
плацебо бақылау//
жәй соқыр
***
Науқастарды топтарға кездейсоқ бөлу зерттеу әдісі//
жәй соқыр//
рандомизирленген емес//
плацебо бақыланатын//
+рандомизирленген//
қос соқыр
***
Науқастарды таңдап алу тәсілдері бойынша, зерттеулердің түрлері//
кездейсоқ және қиын//
мүмкіндікке тең және мүмкін емес//
+рандомизирленген және рандомизирленген емес//
біріншілік және үшіншілік//
қос соқыр және үштік соқыр
***
Бақылауда кездейсоқ таңдаудың атауы//
рандомизация//
+медиана//
мода//
мүмкінділік//
мета-анализ
***
Науқастың қандай препарат пайдаланылғанын клиникалық зерттеудің барлық қатысушылар(дәрігер, науқас, ұйымдастырушылар) білетін зерттеудің атауы//
Рандомизирленген емес//
Рандомизирленген//
Жәй соқыр//
Қос соқыр//
+ашық
***
РФ әр түрлі қалалардың ауруханаларында фармацевтикалық препаратты сынақтан өткізу, бұл зерттеу аталады//
генеральды//
көптік//
полицентрленген//
+мультицентрленген//
стратифицирленген
***
Мәліметтерді жинау болуы мүмкін//
оптимизацияланған//
статистикалықжәне динамикалық//
конструктивтіжәне деконструктивті//
+пассивты и активті//
систематикалық
***
Клиникалық зерттеудің әдістерін зерттеме жасайтын ғылым, аталады//
+клиникалық эпидемиология //
фармацевтика//
кибернетика//
медицинская статистика//
эпидемиология
***
Мәліметтерді кездейсоқ таңдау процесін атайды//
+рандомизация//
таңдау//
репрезентативтілік//
экспликация//
оптимизация
***
Клиникалық зерттеудің этикасы жөніндегі бірінші халықаралық құжаты//
Belmontreport//
+Нюрнберг кодексі//
Хельсинки декларациясы//
Надлежащая клиническая практика//
Всеобщая декларация по биоэтике и правам человека ЮНЕСКО
***
Бақыланатын зерттеу аталады//
+ретроспективті//
проспективті//
көлденең//
перпендикулярлы//
обсервациялық
***
Клиникалық эпидемиологияның мақсаты болып табылады//
клиникалық бақылаудың статистикалық бағалау әдісін жасау//
инфекциялық аурулардың зерттеулері //
+клиникалық зерттеудің тиімділік әдісін жасау шығару және қолдану//
жұғатын ауруларды және эпидемияның пайда болуын болдырмау//
сирек кездесетін аурулардың пайда болу себебін анықтау
***
Ғылыми журналда көрсетілген мәліметтердің сенімділігін сипаттайтын көрсеткіш, бұл//
шынайы индексі//
сенімділік индексі//
маңызды индексі//
+цитирленген индексі//
Хирша индексі
***
Клиникалық зерттеулерге енгізілген осал топтарға жататын ЕМЕС//
әскери қызметкер//
этникалық азшылық//
балалар//
+мүгедектер//
эмбриондар
***
Журналда жаңа дәрілік препаратты қабылдағанда науқастардың 80% -да 6 күннен кейін бар симптомдардың жойылуы туралы жарнама бар. Мұндай тұжырым дұрыс па //
иә, себебі науқастардың пайызы көрсетіледі//
+ жоқ, нәтижелілікті сипаттау үшін салыстырмалы жиілікті қолдану керек//
жоқ, емдеудің ұзақ мерзімді нәтижелерін қолдану керек//
жоқ, бақылау тобымен салыстыру жүргізу керек//
жоқ, себебі статистикалық маңыздылылығын зерттеу керек
***
Дәрігер тәжірибесінде дәлелді медицинаны қолданудың негізделуі үшін қай ұсыныс маңызды аргумент болады//
медицина қызметкерлері орындайтын жұмыстардың көбі зерттеулермен негізделмеген//
+ғылыми зерттеулерді жүргізу үшін әдістерді меңгеру қажеттілігі//
өзіңіздің жеке тәжірибеңізге сәйкес мәліметтерді ғана қолдану//
компьютерлі технология мен ғаламтор мүмкіндіктерін қолдану қажеттілігі//
медициналық пәндер бойынша ақпарат көлемінің ұлғаюына байланысты оқуға тарту
***
ДМ дағы клиникалық шешім қабылдаудың үшінші этапы қандай?
сұрақты құрастыру//
сол сұраққа жауап беру үшін ең үздік негіздемелерді іздеу және анықтау//
+сұрыпталған негіздемелерді сыни бағалау//
клиникалық практикаға осы бағалаудың нәтижесін енгізу//
жасалған жұмыс нәтижелерін бағалау
***
ДМ дағы клиникалық шешім қабылдаудағы төртінші этап қандай?
сұрақты құрастыру//
сол сұраққа жауап беру үшін ең үздік негіздемелерді іздеу және анықтау//
сұрыпталған негіздемелерді сыни бағалау//
+клиникалық практикаға осы бағалаудың нәтижесін енгізу//
жасалған жұмыс нәтижелерін бағалау
***
ДМ дағы клиникалық шешім қабылдаудағы бесінші этап қандай?
сұрақты құрастыру//
сол сұраққа жауап беру үшін ең үздік негіздемелерді іздеу және анықтау//
сұрыпталған негіздемелерді сыни бағалау//
клиникалық практикаға осы бағалаудың нәтижесін енгізу//
+жасалған жұмыс нәтижелерін бағалау
***
Зерттеу дәлелдік дәрежесінің иерархиясында А дәрежесі нені білдіреді?
+жоғары дәреже( жақсы құрастырылған РБЗ және плацебо)//
қанағаттанарлық дәреже (бақылау санының шектеулігі мәліметтердің мета анализы)//
әлсіз дәреже (рандомизацияланбаған зерттеу,бөлек зерттеулер)//
тікелей дәлелдемелер жоқ (топ арыздарының келісімдігі,сарапшылардың пікірі)//
араласудың зияндығы дәлелденген
***
Зерттеу дәлелдік дәрежесінің иерархиясында B дәрежесі нені білдіреді?
жоғары дәреже( жақсы құрастырылған РБЗ және плацебо)//
+қанағаттанарлық дәреже (бақылау санының шектеулігі мәліметтердің мета анализы)//
әлсіз дәреже (рандомизацияланбаған зерттеу,бөлек зерттеулер)//
тікелей дәлелдемелер жоқ (топ арыздарының келісімдігі,сарапшылардың пікірі)//
араласудың зияндығы дәлелденген
***
ДМ да дұрыс сұрақты құрастыру қай кезеңге сәйкес келеді?
+бірінші//
екінші//
үшінші//
төртінші//
бесінші
***
ДМ да дәлелдемеледі іздестіру қай кезеңге сәйкес келеді?
бірінші//
екінші//
+үшінші//
төртінші//
бесінші
***
ДМ да клиникалық практикада алынған қорытындыларды қолдану қай кезеңге сәйкес келеді?
бірінші//
екінші//
үшінші//
+төртінші//
бесінші
***
PICO бойынша қандай сұрақтар төрт компоненттен тұрады?
базалық//
кешенді//
оқуға арналған//
эпидемиологиялық//
+қолданбалы
***
PICO ның төртінші компоненті не?
салыстыру//
араласу//
науқас//
мақсат//
+нәтиже
***
PICO ның бірінші компоненті не?
салыстыру//
араласу//
+науқас//
мақсат//
нәтиже
***
PICO ныңүшінші компоненті не?
+салыстыру//
араласу//
науқас//
мақсат//
нәтиже
***
PICO ның екінші компоненті не?
салыстыру//
+араласу//
науқас//
мақсат//
нәтиже
***
ДМ да дұрыс құрастырылған сұраққа не тән?Бреуінен басқасы дұрыс
жауап алуға болатын сұрақ//
ғылыми-клиникалық орынды сұрақ//
зерттеу параметрлері жақсы анықталған сұрақ//
+алғаш рет қойылған түпнұсқалы сұрақ//
белгілі бір мақсатқа көзделген сұрақ
***
Дұрыс құрастырылған сұраққа тән емес белгіні белгілеңіз
дәрігерге клиникалық проблеманы эффективті шешуге көмектесетін сұрақ//
профилактикалық араласулардың артықшылықтары мен кемшіліктеріне қатысты сұрақ//
емдік араласулардың артықшылықтары мен кемшіліктеріне қатысты сұрақ//
науқастар үшін шешуші рөл атқаратын клиникалық нәтижелерді есепке алады//
+науқас емдеуде жалпы тактиканы қалыптастыратын сұрақ
***
Дұрыс құрастырылған сұраққа тән белгіні белгілеңіз
клиникалық проблеманы анықтайтын сұрақ//
әсердің үлкен дәлдігі үшін суррогатты нүктелерді есепке алады//
+емдік араласулардың артықшылықтары мен кемшіліктеріне қатысты сұрақ//
гипотеза құруға бағытталған түпнұсқалы сұрақ//
науқас емдеуде жалпы тактиканы қалыптастырға мүмкіндік беретін сұрақ
***
Кокрандік кітапхана қандай базаларға ие?Мынадан басқасы дұрыс
жүйелік шолулардың базасы//
емдік араласу эффективтілігі туралы рефераттар базасы/
+обсервациялық зерттеулер базасы//
бақылаушы клиникалық сынамалар регистрі//
медициналық зерттеулер методологиясы бойынша шолу базасы
***
Базалық сұрақтың қанша компоненты бар?
1//
+2//
3//
4//
5
***
Дәрігер қабылдауында 22 жасар асқынған ауыр митральді жеткіліксіздігі бар ревматизммен ауыратын науқас тұр.Физикалық жүктемені көтере алмауына,ентікпеге,жүрек соғысына шағымданады.Жалпы қарау кезінде жүрек жеткіліксіздік симптомдары,жүрек шекарасының ұлғаюы,жүрек ұшында қатты систолалық шу анықталған.Жүрек рентгенограммасында митральды конфигурациялы және өкпе суретінің күшеюі анықталды.ЭКГ де жүректің сол жақ бөлігінің гипертрофиясы бар.Науқас дигоксин қабылдап жүр.Дәрігер науқастың АПФ ингибиторларын қабылдауына көшу немесе көшпеу керектігінде күманданып тұр.Клиникалық тапсырмада қандай проблема/науқас суреттелген?
кардиологиялық амбулаторлы науқас//
қабылдауда отырған дәрігер-кардиолог//
+жүре пайда болған митральды жетіспеушілік фонындағы жүрек жеткіліксіздігібар жас науқас//
емдеу түзетулерін қажет ететін науқас//
жүрек жеткіліксіздігі симптомдары мен шағымдары бар ревматизммен ауыратын науқас
***
Дәрігер қабылдауында 22 жасар асқынған ауыр митральді жеткіліксіздігі бар ревматизммен ауыратын науқас тұр.Физикалық жүктемені көтере алмауына,ентікпеге,жүрек соғысына шағымданады.Жалпы қарау кезінде жүрек жеткіліксіздік симптомдары,жүрек шекарасының ұлғаюы,жүрек ұшында қатты систолалық шу анықталған.Жүрек рентгенограммасында митральды конфигурациялы және өкпе суретінің күшеюі анықталды.ЭКГ де жүректің сол жақ бөлігінің гипертрофиясы бар.Науқас дигоксин қабылдап жүр.Дәрігер науқастың АПФ ингибиторларын қабылдауына көшу немесе көшпеу керектігінде күманданып тұр.Қандай негізгі араласуды қарастырамыз?
госпитализациялау//
+АПФ ингибиторларын тағайындау//
бағдарлаушы маманнан кеңес алу//
дигоксинды қабылдауды тоқтату//
емдеудің альтернативты жолдарын тағайындау
***
Зерттеу барысында 15-ке тең (ЧБНЛ) ЕКНС(Емдеу керек науқас саны) анықталды, бұл нені білдіреді?
жағымсыз нәтижені алдын алу үшін 15 күн ішінде науқасты белгілі бір әдіспен емдеу керек//
15 науқаста жағымсыз нәтижені алдын алу үшін белгілі бір уақыт ішінде науқастарды емдеу керек//
+ бір науқастағы жағымсыз нәтижені алдын алу үшін 15 науқасты белгілі бір уақыт ішінде белгілі бір әдіспен емдеу керек//
науқастарда бір жағымсыз нәтижені алдын алу үшін 15 науқасты белгілі бір уақыт ішінде белгілі бір әдіспен емдеу керек//
науқастардың жартысында болатын жағымсыз нәтижені алдын алу үшін 15 науқасты белгілі бір уақыт ішінде белгілі бір әдіспен емдеу керек
***
Диагностикалық тесттың мамандығын қандай формула бойынш анықтайды?
а/ а +b//
+ d/ b+d//
a+c/a+b+c+d//
(aхd) / (bхс)//
1/CAP
***
Теміржетіспеушілік анемиясында (ТЖА) ферритинды анықтау сезімталдығы 90 % ға тең болды, бұл нені білдіреді?
егер науқаста тест оң болса, онда 90 % болғанда науқаста шыныменде ТЖА бар//
қандағы ферритинды анықтау 90 % жағдайда ТЖА жоқ кезде оны дұрыс жоқтауға мүмкіндік береді//
егер науқаста тест теріс болса,онда 90% жағдайда науқаста шыныменде ТЖА жоқ//
+қандағы ферритинді анықтау 90% жағдайда ТЖА бар кезде оны дұрыс диагностикалауға мүмкіндік береді//
дені сау адамға қарағанда, ТЖА с бар адамда тест оң болатыны 90% ке анық болады
***
Дәлелді медицинаға дұрыс рационалды анықтама беріңіз
қолжетімді дәлелдемелердің ішіндегі сенімді дәлелдемелерге негізделген эффективты, қауіпсіз үнемді ем//
емдеудегі эволюциялық принциптер ,стратегиялар мен тактикалардың жиыны//
бұрынғысынан диагностика мен терапия критерилеріне таңдамаға субъективті фактордың аз әсер етуімен ерекшеленетін клиникалық медицинадағы жаңа ғылым//
+нақты науқасты емдеу үшін клиникалық зерттеулердің ең дәл нәтижелерін әділетті, нақты қолдану//
медициналық қызметтің оптимальды варианттарын таңдаудың жаңа методикасы
***
Дм- ның “Алтын” стандарты дегеніміз не?
когортты зерттеу//
жағдай-бақылау//
жағдайлар сериясын сипаттау//
ретроспективты зерттеу//
+РБЗ
***
Рандомизация дегеніміз не?/
+ қатысушыларды кездейсоқ 2 топқа бөлу-араласу және бақылау топтарына бөлу//
зерттеуден алынған нәтижені компьютерлі статискалық өңдеу//
ғылыми зерттеу дизайнының бір әдісі//
белгілі бір тақырып бойынша әдебиетке критикалық анализ және жүйелі шолу жасау//
клиникалық эпидемиологиядағы зерттеу әдісі
***
Қатысушыларды кездейсоқ 2 топқа-араласу және бақылау топтарына бөлетін зерттеу қалай аталады?
когортты зерттеу//
жағдай-бақылау//
жағдайлар сериясын сипаттау//
ретроспективты зерттеу/
+РБЗ
***
ДМ дағы клиникалық шешім қабылдаудың бірінші этапы?
+сұрақты құрастыру//
сол сұраққа жауап беру үшін ең үздік негіздемелерді іздеу және анықтау//
сұрыпталған негіздемелерді сыни бағалау//
клиникалық практикаға осы бағалаудың нәтижесін енгізу//
жасалған жұмыс нәтижелерін бағалау
***
ДМ дағы клиникалық шешім қабылдаудың екінші этапы?
сұрақты құрастыру//
+сол сұраққа жауап беру үшін ең үздік негіздемелерді іздеу және анықтау//
сұрыпталған негіздемелерді сыни бағалау//
клиникалық практикаға осы бағалаудың нәтижесін енгізу//
жасалған жұмыс нәтижелерін бағалау
***
ДМ нені жүргізеді?Біреуінен басқасы дұрыс
науқас қызығушылығы негізіне қолдану үшін дәлелдемелерді іздестіру//
науқас қызығушылығы негізіне дәлелдемелерді салыстыру//
науқас қызығушылығы үшін дәлелдемерді жалпылау//
дәрігер тәжірибесінде алынған дәлелдемелерді кең тарату//
+фармацевтикалық компаниялар нұсқаулығын есепке ала жаңа дәрілік препараттардың таралуы
***
ДМ ға тән?
жүйелік зерттеуден алынған ең үздік болып негізделген дәлелдемені қолдану және жеке тәжірибені жоққа шығару//
+жүйелік зерттеуден алынған ең үздік қолжетімді дәлелдемені және жеке профессионалдықты біріктіру//
сол аймақтағы бағдарлаушы маманның авторитетты пікірін жеке профессионалдықпен біріктіру //
біріншілік клиникалық зерттеулерден алынған тек жаңа диагностикалық тесттер мен емдеу әдістерін қолдану//
клиникалық тәжірибе жасау барысында дамыған квалификация мен клиникалық ойлауды қолдану
***
ДМ дегеніміз не?
науқас талғамын есепке алмайтын клиникалық тәжірибенің ең үздік факттарын біріктіру//
клиникалық тәжірибені есепке алмайтын науқас талғамының ең үздік факттерін біріктіру//
науқас талғамын,клиникалық тәжірибе мен әріптестер тәжірибесін біріктіру//
+клиникалық тәжірибе мен науқас талғамдарының ең үздік факттерін біріктіру//
клиникалық нұсқаулықтарға қатаң жүгіну
***
Дм пайда болуының алғышарттарының бірі не?
бағдарлаушы мамандардың авторитетты пікірлерінің күшеюі//
+клиникалық зертеу нәтижелерінің қарама қайшылығы//
тәжірибелеуші дәрігерлердің уақытының артық болуы//
тәжірибелеуші дәрігерлерде компьютерлік сауаттылықтың болмауы//
тәжірибелеуші дәрігерлердің жалпы толық сәйкес еместігі
***
ДМ ды не үшін оқу қажет?
бұл сәнді бағыт//
себебі клиникалық шешім қабылдауды қиындату керек//
себебі оны Батыс Еуропада оқытады//
себебі эмпирикалық медицина емдеу тактикасында дұрыс емес нұсқаулықтар береді//
+себебі емдеу әдістері мен емдік заттардың клиникалық зерттеу саны артуда
***
Дәлелділіктің минималды деңгейі неге ие?
жағдай-бақылау зерттеуі//
РБЗ//
когортты зерттеу//
жүйелік шолулар//
+бір жағдайды сипаттау
***
Сирек ауруды зерттеуге арналған ең үздік зерттеу қандай?
рандомизацияланбаған бақылау зерттеу//
РБЗ//
+жағдайлар сериясын сипаттау//
когортты зерттеу//
жағдай-бақылау зерттеуі
***
Клиникалық эффективтілікті бағалау үшін ғылыми зерттеудің “Алтын стандарты” болып табылатын зерттеу қандай?
рандомизацияланбаған бақылау зерттеу//
+РБЗ//
жағдайлар сериясын сипаттау//
когортты зерттеу//
жағдай-бақылау зерттеуі
***
Жүрек-тамыр аурулар қауіп факторы бойынша 30 жыл бойы 5 жарым мың Фрамингема (АҚШ )тұрғандарын зерттеген.Шылым шегетін және шекпейтін топтарды зерттеді.Бұл клиникалық зерттеудің қай түріне жатады?
таралуды зерттеу//
жағдайлар сериясын сипаттау//
+когортты зерттеу//
жағдай-бақылау зерттеу//
РБЗ
***
Жүйелік шолуларды журналдық шолулардан не ерекшелендіреді?
кері қарастырылмайды//
бағдарлаушы маманның пікірін көрсетеді//
біріншілік жұмыстардың нәтижесін көрсетеді//
+қатаң методология бойынша жүргізіледі//
бір автормен дайындалады
***
Мәліметтер базасында қандай параметр бойынша іздестіруді қысқартуға болады?Біреуінен басқасы дұрыс
басылым типы бойынша//
жасы бойынша//
мәлімет базасы бөлімдері бойынша//
тіл бойынша//
+ағза жүйесі бойынша
***
MeSH тың қандай субпозициялары бар?Біреуінен басқасы дұрыс
білім//
+жүйелі шолулар//
терапия//
профилактика және бақылау//
жағымсыз әсері
***
Мақалаларында әрдайым өзінің орташа инициалын меңзейтін жағдайда,Проф. Дэвид Сакет(DavidSackett) жазған барлық мақалаларды табу үшін қандай сауал жүргізу керек?
david -s.au//
+ david -s$.au//
david s.in//
david and sackett//
davidorsackett
***
Дм тұрғысынан белгілі бір клиникалық жағдайда шешім қабылдау кезінде нені ескеру қажет?Біреуінен басқасы дұрыс
халықаралық клиникалық нұсқаулар//
жеке клиникалық ойлау//
+жеке қаражаттық пайданы//
науқас талғамын//
жаңа сапалы клиникалық ақпаратты
***
Дм ның методологиялық негіздемесі не?
эпидемиология//
клиникалық медицина//
+клиникалық эпидемиология//
қоғамдық эпидемиология//
ғылыми эксперимент
***
Қай зерттеу ретроспективты болып табылады?
+жағдай-бақылау зерттеу//
жағдайлар сериясын сипаттау//
рандомизацияланбаған зерттеу//
когортты зерттеу//
жануарларға зерттеу жасау
***
Қандай зерттеу сипаттаушы болып табылады?
когортты зерттеу//
жағдай-бақылау зерттеу//
РБЗ//
+бірсәттік көлденең зерттеу//
рандомизацияланбаған зерттеу
***
Нәрестелерге көкжөтелге қарсы вакцинадан неврологиялық асқынулар пайда болған үшін айыпталған көкжөтелге қарсы вакцина өкілдеріне қарсы соттық процесс пайда болған жағдайда қандай зерттеу жасау керек? (Сұрақты шешу: керек вакцина алған балаларда мидың зақымдалуын көкжөтелге қарсы вакцина әкелді ме?)
когортты зерттеу//
+жағдай-бақылау зерттеу//
РБЗ//
бірсәттік көлденең зерттеу//
жағдайлар сериясын сипаттау
***
Клиникалық зерттеу жүргізу үшін 2 топ құрылған зерттелетін және бақылау.Бұл топтар жасы,жынысы,нәсілі,ауру ағымының клиникалық ерекшеліктеріне байланысты салыстырылады.Бұл критерий қандай зерттеуге маңызды болып табылады?
когортты зерттеу//
жағдай-бақылау зерттеу//
+РБЗ//
бірсәттік көлденең зерттеу//
жағдайлар сериясын сипаттау
***
Қандай зерттеу проспективты болып табылады?
жағдай-бақылау зерттеу//
жағдайлар сериясын сипаттау//
көлденең зерттеу//
+когортты зерттеу//
жануарларға зерттеу жасау
***
Қандай зерттеу аналитикалық обсервационды болып табылады?
+жағдай-бақылау зерттеу//
РБЗ//
көлденең зерттеу//
invitro/ зерттеу//
бір жағдайды зерттеу
***
Екі нәресте аяқ қолсыз дүниеге келген (фокомелия).Екі аналары да жүктіліктің ерте кезінде жаңа препаратты қабылдады (талидомид).Дәрігер әріптестеріне ертерек айтқысы келеді.Бұл клиникалық жағдайда қандай зерттеу адекватты?
рандомизацияланбайтын бақылау зерттеу//
РБЗ//
+жағдайлар сериясын анықтау//
когортты зерттеу//
жағдай-бақылау зерттеу
***
Дәрілік препарттың әсерін анықтау үшін бір аурумен ауыратын 2 адамдар тобы анықталды,біреуі-дәстүрлік емді қабылдаса,екіншісі-әсері зерттеліп жатқан препартты қабылдайды.Барлық науқас жасы,аурудың клиникалық ерекшеліктері,жынысы,нәсіліне қарай бірдей.Қандай зерттеуде осында топты құру қолданылады?
жағдай-бақылау зерттеу//
жағдайлар сериясын сипаттау//
көлденең зерттеу//
когортты зерттеу//
+РБЗ
***
Тамырлық хирург бас миының ишемиясы бар 100 науқастың ұйқы артериясының реваскуляризация нәтижесін сипаттады.Бұл қандай зерттеу?
жағдай-бақылау зерттеу//
+жағдайлар сериясын сипаттау//
көлденең зерттеу//
когортты зерттеу//
РБЗ
***
Денсаулыққа зиянды жағдайдың профилактикасының екі әдісін салыстыру үшін анализдың қандай түрін қолдану керек?
шығын минимизация анализы//
+шығын әсерінің анализы//
барлық экономикалық анализ//
шығын пайдасының анализы//
шығын тиімділігінің анализы
***
Экономикалық анализдарда есепке алынатын тікелей емес шығындарға не жатады?
диагностикалық көмек көрсетудің бағасы//
транспортқа шығын//
ұйымдастырушылық шығындар//
+жұмыс күндерін жоғалтумен байланысты шығындар//
дәрілердің бағасы
***
Егер араласу бірдей нәтижеге алып келетін болса,экономикалық анализдың қандай түрі қолданылады?
+шығын минимизация анализы//
шығын әсерінің анализы//
шығын пайдасының анализы//
шығын тиімділігінің анализы//
шығын кезектілігінің анализы
***
Маңызды нәтиже бір өлщемге ие болса,экономикалық анализдың қандай түрін жүргізу керек?
шығын минимизация анализы///
+шығын әсерінің анализы//
шығын пайдасының анализы//
шығын тиімділігінің анализы//
шығын кезектілігінің анализы
***
Экономикалық анализдердің қандай түрлері бар?Біреуінен басқасы дұрыс
шығын минимизация анализы//
шығын әсерінің анализы//
+шығын ынтасының анализы//
шығын пайдасының анализы//
шығын тиімділігінің анализы
***
Инсульт кезінде реабилитация немесе жүректі алмастыру жөніндегі бағдарламаны қаражаттау үшін жетекшілер қандай анализды жасау керек?
шығын минимизация анализы//
шығын әсерінің анализы//
барлық экономикалық анализ/
шығын пайдасының анализы//
+шығын тиімділігінің анализы
***
Скринингты қандай мақсатпен жасайды?
емдеу//
болжауды анықтау//
+біріншілік профилактика//
екіншілік профилактика//
үшіншілік профилактика
***
Экономикалық анализдарда есепке алынатын тікелей емес шығындарға не жатпайды?
диагносткалық көмек көрсетудің бағасы//
емдік көмек көрсетудің бағасы//
ұйымдастырушылық шығындар//
+жұмыс күндерін жоғалтумен байланысты шығындар//
персоналдың жұмыс
***
Жаңа емдеу әдісінің токсикалық және фармакологиялық әсерін анықтау үшін 50 науқастан тұратын шағын топқа сынама жүргізілген.Не жүргізілді?
жағдайлар сериясын сипаттау//
+клиникалық сынаманың 1 фазасы//
клиникалық сынаманың 2 фазасы//
клиникалық сынаманың 3 фазасы//
клиникалық сынаманың 4 фазасы
***
Ауру емінің әсерін анықтау мақсатымен 150 науқасқа сынама жүргізілді.Қолданылып жатқан емнің қауіпсіздігін ескере отырып нақты дозасы анықталады.Не жүргізілген?
жағдайлар сериясын сипаттау//
клиникалық сынаманың 1 фазасы//
+клиникалық сынаманың 2 фазасы//
клиникалық сынаманың 3 фазасы//
клиникалық сынаманың 4 фазасы
***
Жаңа дәрілік препарат жайында сіз фармацевтік компаниядан нені сұрау керексіз?Біреуінен басқасы дұрыс
препарат қауіпсіздігі//
дәрінің ұтқырлығы//
препарттың эффективтілігі//
препараттың бағасы//
+белгілі бір құрметті маманмен осы препаратты қоданылуы
***
Жоғары таңдамамен,рандомизациямен,бақылау және мультиорталықтықпен зерттеу жасалынған.Емдеу стандартты терапиямен әсері жоғарлығын анықтау үшін салыстырылды.Не жүргізілген?
когортты зерттеу//
клиникалық сынаманың 1 фазасы//
клиникалық сынаманық 2 фазасы//
+клиникалық сынаманың 3 фазасы//
клиникалық сынаманың 4 фазасы
***
Фармацевттік фирмалардың өкілімен әңгімелесуде неден аулақ болу керек?
препарат әсерін талқылау//
препарат бағасын талқылау//
белгілі рецензияланатын басылған журналдардағы дәрі дәрмек туралы тәуелсіз мәліметтің талап етілуі//
+дәрілік препартты кішкентай бақыланбайтын “ғылыми” зерттеулерде талқылау//
дәрінің ұтқырлығы туралы талқылама
***
Белгілі бір жағдайларда мысалы басқа препараттармен комбинациялауда,әсерді бағалау мақсатыменпрепарат әсерінің популяцияға әсер етуін бақылайтын пост-маркетингты зерттеу жасалған.Бұл не?
жағдай-бақылау зерттеу//
клиникалық сынаманың 1 фазасы//
клиникалық сынаманың 2 фазасы//
клиникалық сынаманың 3 фазасы//
+клиникалық сынаманың 4 фазасы
***
Науқасты емдеуге байланысты клиникалық шешім қабылдауда зерттеудің қандай нәтижелері ең үздік болып табылады?
когортты зерттеу//
жағдай-бақылау зерттеу//
жағдайлар сериясын сипаттау//
рандомизацияланбаған бақылау зерттеу//
+РБЗ
***
Сіз дәстүрлі препаратқа қатысты жаңа емдік препараттың әсерін бағалау керексіз.Сіз қандай дәлдірек зерттеу түрін таңдайсыз?
когортты зерттеу//
+РБЗ//
көлденең зерттеу//
жағдай-бақылау зерттеу//
бақыланбайтын клиникалық зерттеу
***
Емдік препараттың әсерін зерттеу мақсатымен бір аурумен ауыратын 2 топ құрылды,біреуіне-плацебо,екіншісіне-әсері зерттеліп жатқан препарат беріледі.Науқастарды бақылап отырған дәрігерлер олардың қандай топқа жататындығын білмейді.Бұл нені меңзеп тұр?
соқыр емдеу//
рандомизация//
науқастарды қосу және жоққа шығару критерилерінің болуы//
топтардың бірыңғайлығы//
+нәтижелердің соқыр бағасын
***
Қандай зерттеуде соқыр әдісі қолданылады?
жағдай-бақылау зерттеу//
жағдайлар сериясын сипаттау//
көлденең зерттеу//
когортты зерттеу//
+РБЗ
***
Сіз осы аурудың даму қаупін анықтау керексіз.Сіз қандай клиникалық зерттеуді таңдайсыз?
көлденең зерттеу//
РБЗ//
жағдайлар сериясын сипаттау//
+когортты зерттеу//
бақыланбайтын клиникалық зерттеу
***
Жедел миокард инфарктысынан кейін бета-блокаторлар препараттарын тағайындауда сұрақты шешу үшін қандай зерттеу нәтижелерін алу қажет?
рандомизацияланған мультиорталықты бақылау зерттеуі//
рандомизацияланған бірорталықты бақылау зерттеу//
препарат эффективтілігінің бақыланбайтын зерттеуі//
рандомизацияланбайтын бақылау зерттеу//
+мета-анализ
***
ДМ ның негізгі объектілеріне не жатады?
+клиникалық нұсқаулықтар мен емдеу стандарты//
емдік препарттардың жарнамалық кітапшалары//
ДМ бойынша оқулықтар//
жануарларға эксперименталды сынамалар//
ғылыми концепциялар
***
Түпнұсқалы емдік препараттың бағасын оның аналогы-дженериктің бағасымен салыстыру үшін қандай анализ жүргізу керек?
+шығын минимизация анализы//
шығын әсерінің анализы//
барлық экономикалық анализы//
шығын пайдасының анализы//
шығын тиімділігінің анализы
***
Диагностикалық тесттың спецификалылығы дегеніміз не?
+берілген жағдайға ие емес адамдарды дұрыс жоққа шығару үшін тест қаншалықты жақсы?//
барлық тесттың қай бөлігі дұрыс нәтиже берді( яғни барлығына қатысты шынайы оң және шынайы теріс нәтижелер)//
егер тест оң болса,ол науқаста шыныменде осы аурудың бар екендігінің анықтылығы қандай?//
осы ауруы бар адамдарды анықтау үшін тест қаншалықты жақсы?//
сау адамға қарағанда , осы аурумен ауратын адамның тесты оң болатындығы қаншалықты анық?
***
РБЗ жүргізу кезіндегі негізгі проблема неде?Біреуінен басқасы дұрыс
зерттеушімен байланысты жүйелік қателер//
науқастарды сұрыптаудағы қиындық//
зерттеу барысында араласу өзгере алмайды//
популяцияға алынған нәтижелерді жалпылаудың төмендігі//
+төмен бағалылығы
***
Клиникалық сынамаларға қандай зерттеу жатады?
көлденең зерттеу//
+РБЗ//
жағдайлар сериясын сипаттау//
когортты зерттеу//
жағдай-бақылау зерттеу
***
РБЗ-де қандай жүйелі қателіктер көзі болады. БІРЕУІНЕН басқасы://
салыстыру тобындажартылай рандомизация себебінен айырмашалақтың болуы//
бағаланған араласудан басқа, пациенттер күтімінде айырмашылықтың болуы//
«шығып қалу» пациенттердің зерттеуден «шығып қалу» нәтежесінде айырмашылықтың болуы//
+ нәтеженің ауытқуы (оқшауланған) таңдамалы бақылаудың шынайы популяциядан//
Нәтежені бағалаудағы айырмашылықтар
***
Кітапханасына не тән. БІРЕУІНЕН басқасы дұрыс:
+Мәліметтер РБЗ немесебақылаулы зерттеулер түрінде алынған
Мәліметтераналитикалықобсервациялық зерттеулер түрінде алынған
Мәліметтер тақырыптар бойынша топтастырылған
Мәліметтержүйелі шолу түрінде жалпыланған
Мета-анализ болуы
***
Диагностика және емдеу бойынша практикалық ұсынымдарды бағалаудағы
дәлелдердің «А» деңгейі тұспалдайды:
+айқын дәлелді
салмақты теріс дәлелді
Жеткілікті дәлел жоқ
жеткілікті теріс дәлелді
біркелкі дәлелді
***
Диагностика және емдеу бойынша практикалық ұсынымдарды бағалаудағы
дәлелдердің «С» деңгейі тұспалдайды:
айқын дәлелді
салмақты теріс дәлелді
+Жеткілікті дәлел жоқ
жеткілікті теріс дәлелді біркелкі дәлелді
***
Диагностика және емдеу бойынша практикалық ұсынымдарды бағалаудағы
дәлелдердің «Е» деңгейі тұспалдайды:
айқын дәлелді
салмақты теріс дәлелді
Жеткілікті дәлел жоқ
+Айқын теріс дәлелдер
біркелкі дәлелді
***
Клиникалық нұсқаулық мақсаттарына не жатады.//
медициналық көмекке экономикалық шығынды жоғарылату//
тәжірибелік дәрігерге шешім қабылдауда жетекші маман әсерін күшейту//
дәрігерді шешім қабылдауға көп уақытын бөлуге мәжбүрлеу//
+ кәсіби деңгейін бағалау критериі болады//
дәрігердің басқа мамандармен кеңес алу қажеттілігін
***
Диагностика және емдеу бойынша практикалық ұсынымдарды бағалаудағы
дәлелдердің «Д» деңгейі тұспалдайды:
айқын дәлелді
+салмақты теріс дәлелді
Жеткілікті дәлел жоқ
Айқын теріс дәлелдер
біркелкі дәлелді
***
Диагностика және емдеу бойынша практикалық ұсынымдарды бағалаудағы
дәлелдердің «В» деңгейі тұспалдайды:
айқын дәлелді
+салмақты теріс дәлелді
Жеткілікті дәлел жоқ
Айқын теріс дәлелдер
Салыстырмалы сенімді дәлелдер
***
Қандай жағдайда ең жоғары преваленс болады://
+ жедел пневмониямен сырқаттану жағдайы жылына1000 адамға шаққанда 10 жағдай ,
сырқаттану ұзақтығы 16 күн//
жедел пневмониямен сырқаттану жағдайы жылына 1000 адамға шаққанда 100 жағдай ,
сырқаттану ұзақтығы 16 күн//
жедел пневмониямен сырқаттану жағдайы жылына 1000 адамға шаққанда 5 жағдай ,
сырқаттану ұзақтығы 10күн//
жедел пневмониямен сырқаттану жағдайы жылына 100000 адамға шаққанда 20 жағдай ,
сырқаттану ұзақтығы 15күн//
жедел пневмониямен сырқаттану жағдайы жылына 1000 адамға шаққанда 8 жағдай , сырқаттану ұзақтығы 8күн
***
Диагностикалық тестің қайсипаттамасы : тестің қай бөлімі дұрыс нәтеже бергенін
көрсетеді?//
сезімталдығы//
арнайылығы//
оң нәтежелі тестің болжам бағасын//
оң нәтеженің шындыққа сәйкес қатынасын//
+ айқын индекс
***
Преваленс дегеніміз не://
Алғашқы сырқаттанушылық//
Асқынулар саны//
Жайлы нәтеже пайызы//
Жайсыз нәтеже пайызы//
+ таралуы
***
Қандай жағдайда ең төмен преваленс болады://
Жедел пиелонефритпен сырқаттану саны жылына 1000 адамға 12 жағдай, ауру
ұзақтығы 24 күн//
+Жедел пиелонефритпен сырқаттану саны жылына 10000 адамға 6 жағдай, ауру
ұзақтығы15күн/
Жедел пиелонефритпен сырқаттану саны жылына 1000 адамға 5 жағдай, ауру ұзақтығы
21күн//
Жедел пиелонефритпен сырқаттану саны жылына 10000 адамға 20 жағдай, ауру
ұзақтығы10күн//
Жедел пиелонефритпен сырқаттану саны жылына 1000 адамға 1 жағдай, ауру ұзақтығы
18күн//
***
Клиникалық практикалық жетекшілік немен қамтамасыз етуі керек. БІРЕУІНЕН
басқасы дұрыс://
пациенттер қанағатын жоғарылату//
пациент тұрғысынан ем сапасын жоғарылату//
диагностика, емдеу, профилактикажәне реабилитацияда үздіксіз сабақтастықты
қамтамасыз ету//
+ медициналық көмек шығынын жоғарылату//
Емді жоғары деңгеймен қамтамасыз ету
***
Инциденс дегеніміз не://
+Алғашқы сырқаттанушылық//
Асқынулар саны//
Жайлы нәтеже пайызы//
Жайсыз нәтеже пайызы //
+ таралуы
***
Мүмкіндік қатынасын есептеу формуласын көрсетіңіз://
а/ а+b//
d/ с+d//
a+c/a+b+c+d//
+ (a х d) / (b х с)//
1/CAP
***
Клиникалық жетекшілік кемшілігіне не жатады://
+ ауруды жеке жағдайды есептемей тұтас қарастыруы//
клиникалық шешім қабылдау процессін жеңілдетеді//
пациенттер мен дәрігерлердімедициналық көмек көрсетудің озық тәсілдеріне оқытады//
дәлелдік базасын қолданады//
медициналық көмектің экономикалық тиімділігін жоғарылатады
***
Диагностикалық тестің қай сипаттамасы адамдардың сырқаттанушылыққа
Ұшырамағанындұрыс көрсету үшін қаншалықты сенімді екенін қай бөлімі көрсетеді?//
сезімталдығы//
арнайылығы//
оң нәтежелі тестің болжам бағасын//
оң нәтеженің шындыққа сәйкес қатынасын//
+ айқын индекс
***
Клиникалық практикалық жетекшілікті қолдану не үшін қажет.БІРЕІНЕН басқасы
дұрыс://
Емнің тиімділігін жоғарылату//
Емді ғылыми тұрғыдан қамту//
Білім сапасын жоғарылату үшін//
Құқықтық қорғану//
+ емнің дәстүрлі әдістерін сақтау үшін
***
Кокран кітапханасында не көрсетілген?//
жаңа диагностика әдістерін оқытуға арналған зерттеулер нәтежесі//
болжамды оқытуға арналған зерттеулер нәтежесі//
+ емдік араласу нәтежесіне арналған зерттеулер нәтежесі//
қауіп факторлерін оқытуға арналған зерттеулер нәтежесі//
ауру себебін оқытуға арналған зерттеулер нәтежесі
***
Клиникалық практикалық жетекшілікті қолдану нені қамтамасыз етеді?//
Ең кең тараған емнің түрлерін енгізу//
Максимальды тез емдеу//
Қолданбалы сұрақтардың шешімі//
+ ең үздік сапалы ем//
Емге эмпирикалық тұрғыдан бағыт алу
***
Тиімділіктің сенімділігін қандай көрсеткіштер сипаттайды?//
+ стандартты қателік//
Салыстырмалы айырмашылық//
оң нәтеженің болжамды бағасы//
теріс нәтеженің болжамды бағасы//
ЕМНС/ЧБНЛ
***
Қай зерттеуде ауру дамуының қауіп факторлерін анықтауға болады?//
РБЗ//
Көлденең зерттеу//
+ жағдай бақылау зерттеуі//
Жағдай серияларын сипаттау//
Клиникалық нұсқаулықтар
***
Мына жағдайда талқылау мәседесіне не жатады: тромболитикалық препараттарды жасына, жынысына, этникалық тегіне қарамастан жедел миокард инфарктісі бар науқастарға қолдану қауіп тудырмау тиімділігін арттыра ма?
болжамы
+емі
диагностикасы
профилактикасы
себептері
***
Дәлелді медицинада не талқыланбайды://
болжам//
нәтежесі//
құны//
+ патогенезі//
емі
***
Дәрілік препарат тиімділігін зерттеу үшінбір аурумен екі топ құрастырылған: бірінші топ – «плацебо» қабылдайды, екінші топ зерттелетін препаратты қабылдайды. Топтар кездейсоқ топтастырылған. Не жүргізілген?//
+ рандомизация және жасырын ем//
Таңдау өлшемі көрсетілген//
зерттеу тобында науқастарды енгізу және шығарукритерилері көрсетілген//
жасырын ем жәненәтежені жасырын бағалау//
нәтежені жасырын бағалау және рандомизация
***
Дәрілік препарат тиімділігін зерттеу үшінбір аурумен екі топ құрастырылған: бірінші топ – «плацебо» қабылдайды, екінші топ зерттелетін препаратты қабылдайды. Екі топта не қабылдап жатқандарын білмейді. Бұл сипаттама нені көрсетеді?//
+ жасырын ем//
рандомизация//
науқастарды енгізу және шығару критериінің болуы//
топтың біртектілігі//
нәтежені жасырын бағалау
***
«Зерттеу мәліметтері дұрыс болса менің пациентіме қолдануға келе ме?» деген сұраққаклиникалық эпидемиологияныңқай көрсеткіші жауап береді//
+ таралуы//
сенімділігі//
кездейсоқ қателік//
жүйелі қателік//
жаңғырту
***
Клиникалық эпидемиология қашан пайда болды://
18 ғ екінші жартысында//
19 ғ ортасында//
20 ғ-ң 50 жылдары//
+ 20 ғ-ң 70 жылдары//
21 ғ-ң бірінші онжылдығы
***
Дәлелді медицина тәжірибесі нені білдіреді:
Жануарларға жүргізілген зерттеулерден алынған ғылыми мәліметтерді клиникалық
практикаға енгізу
Дәстүрлі клиникалық медицинаны кез келген клиникалық жағдайларға қолдану
Клиникалық практикада тек қана белгілі ғалымдар пікірін қолдану
+Клиникалық зерттеулерден алыгған мәліметтерді дәрігердің күнделікті клиникалық
жұмысында қолдану
Мамандар форумындағы мәліметтерді клиникалық практикада қолдану
***
Дәлелді медицина барлығын есепке алады, БІРЕУІНЕН басқасы://
Үздік ғылыми фактілер//
Клиникалық жағдай ерекшеліктерін//
Клиникалық тәжірибені//
Пациента көзқарасын//
+ медициналық құрылым жетекшілерінің көзқарасын
***
Дәлелді медицина ресми түрде қашан пайда болды://
18 ғ екінші жартысында//
19 ғ ортасында//
20 ғ-ң 50 жылдары//
20 ғ-ң 70 жылдары //
+21 ғ-ң бірінші онжылдығы
***
Дәлелді медицина негізінде не жатыр://
эпидемиология менэмпирикалық медицина//
эпидемиология менклиникалық медицина//
+ клиникалық эпидемиология менбиостатистика//
клиникалық медицина менбиостатистика//
клиникалық эпидемиология менэмпирикалық медицина
***
Диагностикалық тестің айқынИндексі қандай сұраққа жауап береді?//
сырқаты жоқ адамдарды анықтау үшін тест қаншалықты дұрыс?//
+ барлық тестің қай бөлімі дұрыс нәтеже береді (яғни, барлығына қарағанда шынайы оң және шынайы теріс)?//
егер тест оң болса, белгілі бір аурудың болуы мүмкін ықтималдылығы қандай?//
адамдарда белгілі бір ауруда анықтауда, тест қанщалықты жақсы//
тест ауруы бар науқасты сау адаммен салыстырғандана оң болу ықтималдылығы қандай
***
Қай зерттеудің дәлелдік деңгейі минимальды://
Жағдай бақылау зерттеуі//
РБЗ//
Когортты зерттеу//
клиникалықнұсқаулықтар//
+ invitro зерттеулер
***
Зерттелген араласу тиімділігінің үшіншілік критериін таңдаңыз?//
Зерттелген аурудан өлім//
Зерттелген аурудан асқыну жиілігінің төмендеуі//
Зерттелген ауру симптомдарының азаюы//
+ нақты аурумен байланысы бар зерттеулер нәтежесі//
Кез келген себептен өлім
***
«Қанша?» деген сұраққа қай зерттеу жауап береді//
+ көлденең зерттеу//
Когорттық зерттеу//
РБЗ//
Жағдай бақылау зерттеуі//
мета-анализ
***
РБЗ нәтежесін бағалаудасубъективті фактор қалай алынып тасталынады?//
+ жасырын әдіспен//
рандомизациямен//
бақылау тобын құрастырумен//
ұзақ бақылаумен//
дәрігердің объективті болуы міндетімен
***
Дәлелді медицина немен айналысады. БІРЕУІНЕН басқасы дұрыс://
+ invitroзерттеуінде дәрілік препараттардың тиімділігін тексерумен//
клиникалық зерттеуде емдік әдістердің тиімділігін тексерумен//
клиникалық зерттеуде диагностикалық әдістердің тиімділігін тексерумен//
клиникалық зерттеуде профилактикалық әдістердің тиімділігін тексерумен//
клиникалық зерттеуде диагностикалық әдістердің қауіпсіздігін тексерумен
***
Әділетсіз клиникалық практика қамтуы мүмкін, БІРЕУІНЕН басқасы дұрыс:
дәрілік препараттың жарнамалық буклетін қолдану
әріптестер тәжірибесін қайталау
+ ұлттық емдеу протоколын қолдану
дәрілік терапия жөнінде дәрігер шешім қабылдауда материалдық жағдайын есепке алуы
естуді қолдану
***
Зерттелген араласу тиімділігінің екіншілік критериін таңдаңыз?://
Зерттелген аурудан өлім//
нақты аурумен байланысы бар инструменталды зерттеулер нәтежесі //
Зерттелген ауру симптомдарының азаюы//
нақты аурумен байланысы бар лабораториялық зерттеулер нәтежесі//
Кез келген себептен өлім
***
Клиникалық эпидемиологияның негізгі принциптеріне жатады, БІРЕУІНЕН басқасы дұрыс?//
оценка клиникалық нәтежені бағалау//
сандық тәсіл//
+ биостатистика//
Популияциядағы таңдауды зерттеу//
Сенімділік пен жалпылау
***
Диагностикалық тестің сезімталдығы нені білдіреді?//
сырқаты жоқ адамдарды анықтау үшін тест қаншалықты дұрыс?//
барлық тестің қай бөлімі дұрыс нәтеже береді (яғни, барлығына қарағанда шынайы оң және шынайы теріс)?//
егер тест оң болса, белгілі бір аурудың болуы мүмкін ықтималдылығы қандай?//
+адамдарда белгілі бір ауруды анықтауда, тест қанщалықты жақсы//
тест ауруы бар науқасты сау адаммен салыстырғандана оң болу ықтималдылығы қандай
***
Клиникалық эпидемиологияда клиникалық сұрақтың қандай түрлері қолданылады.
БІРЕУІНЕН басқасы дұрыс?//
Диагностикалық әдістер қаншалықты анық?//
+ аурудың даму механизмі қандай?//
аурудың қаупі жоғарылауымен қандай факторлер байланысты?//
белгілі бір аурулар қаншалықты жиі кездеседі?//
аурудың салдары қандай?
***
Дәлелділіктің Максимальды деңгейі қандай://
Жағдай бақылау зерттеуі//
РБЗ//
Когорттық зерттеу//
+ жүйелі шолу//
Бір жағдайды сипаттау
***
Біріншілік клиникалық зерттеулерге жатады://
Журналдық шолу//
мета-анализдер//
жүйелі шолу//
клиникалықнұсқаулықтар//
+ РБЗ
***
Қай клиникалық зерттеу екіншілік болып табылады://
Рандомизирленбеген бақылаулы зерттеулер//
РБЗ//
Когортты зерттеулер//
Жағдай бақылау//
+ клиникалықнұсқаулықтар
***
Қай зерттеу екіншілік?//
+ мета-анализ//
РБЗ//
описание сериялар жағдайын сипаттау//
когорттық зерттеу//
жағдай бақылау
***
Екіншілік клиникалық зертттеулерге жатады://
+ жүйелі шолу//
РБЗ//
Когорттық зерттеулер//
Жағдай бақылау//
Ұзыннан проспективті зерттеулер
***
Көрсетілген зерттеулерден, жоғары дәлелділігі барын көрсетіңіз://
Жағдай бақылау//
+ РБЗ//
Когортты зерттеулер//
Invitro зерттеуі//
Бір жағдайды сипаттау
***
Қай зерттеу дәлелдік деңгейі бойынша максимальды?//
+ Мета анализ//
Жағдай бақылау//
РБЗ//
Когортты зерттеулер//
Бір жағдайды сипаттау
***
РБЗ өткізуде жүйелік қателік қалай алынып тасталынады?//
Жасырын әдіспен//
+ рандомизациямен//
бақылау және зертттеу тобында түрлі араласуды қолдану//
бақылау ұзақтығымен//
дәрігердің объективті болуы міндеттілігімен
***
«Белгілі таңдауға қатысты алынған нәтежелер қаншалықты әділетті?» сұрағына клиникалық эпидемиологияның қай көрсеткіші жауап береді//
таралуы//
+ айқындылығы//
Кездейсоқ қателік//
Жүйелі қателік//
өндірілуі
***
Араласудың тиімділігін бағалаудасуррогатты нәтеже не болады?//
зерттелетін аурудан өлімнің болуы//
зерттелетін ауру асқынулар жиілігінің төмендеуі//
зерттелетін ауру белгілерінің жеңілдеуі//
кез келген себептен өлім//
+ белгілі ауруға байланыстыинструментальды зерттеулер нәтежесі
***
Гипотеза жәнезерттеулерге материалдар дайындау үшін зертттеу жұмысы қажет. Клиникалық зерттеудің қандай түрін таңдайсыз?//
Жағдай бақылау зерттеуі//
+ жағдайлар сериясын сипаттау/
Жүйелі шолу//
Когортты зерттеулер//
РБЗ
***
Қандай клиникалық зерттеуаурудың даму себебіноқытуға бағытталған://
РБЗ//
+ Жағдай бақылау зерттеуі//
Жүйелі шолу//
жағдайлар сериясын сипаттау//
мета-анализ
***
Қандай зертттеу түрі ұзыннан. БІРЕУІНЕН басқасы дұрыс://
Когортты зерттеу//
Жағдай бақылау зерттеуі//
+ жағдайды сипаттау//
РБЗ//
Рандомизирленбеген бақылаулызерттеулер
***
Аналитикалық обсервациялық зерттеуді таңдаңыз://
+ когортты зерттеу//
РБЗ//
Көлденең зерттеу//
Invitro зерттеуі//
Бір жағдайды сипаттау
***
Жағдай бақылау зерттеуіне не тән емес://
Негізгі тобы менбақылау тобы болуы//
Қауіп факторлерін анықтайды//
+ клиникалық тиімділікті бағалау үшін үздігі//
«Не болды?» деген сұраққа жауап береді//
Лонгитудиальды болуында
***
Қандай зерттеуді сипаттайды : араласу тиімділігін зерттейді, бақылау тобы бар, проспективті, жиі ұзақ уақытты талап етеді, қымбат, сирек аурулар үшін қолайсыз, жалпылану мүмкіндігі шектелген://
Когортты зерттеулер//
+ РБЗ//
Көлденең зерттеу//
Жағдай бақылау зерттеуі//
Бір жағдайды сипаттау
***
Әр түрлі екі препарат қабылдайтын, терфенадин (полиноз туралы) және итроконазол (саңырауқұлақ инфекциясына байланысты), бұрын жанама әсері байқалмаған, бөлек қабылдағандаөмірге қауіпті аритмия бір уақытта қабылдағанда пайда болған. Дәрігердің ойынша, бұл дәрілердің өзара әсерінен болған. Бірінші кезекте қандай зерттеу жүргізу қажет?//
Когортты зерттеу//
Жағдай бақылау зерттеуі//
+ жағдайды сипаттау//
РБЗ//
Көлденең зерттеу
***
Дәрілік препараттың тиімділігін анықтау үшін науқастар екітопқа бір аурумен бөлінген: бірінші топ дәстүрлі ем қабылдайды , ал екңншң топ әсерң зерттелетін препаратты қабылдайды. Барлық науқастар жасы, сырқатының клиникалық ерекшелігі, жынысы, нәсілі бойынша бірдей. Осы жағдайда не сипатталған://
Жасырын емдеу
рандомизация//
+ науқастарды енгізу және шығару критериі, топтың біртектілігі//
Таңдау көлемі//
Нәтежені жасырын бағалау
***
Зерттелетін араласу тиімділігінің біріншілік критериін анықтаңыз?//
+ зерттелетін сырқаттан өлімнің болуы//
зерттелетін сырқат асқынуларының жиілігінің төмендеуі//
зерттелетін ауру симптомдарының жеңілдеуі//
осы ауруға байланысты лабораториялық зерттеулер нәтежесі, //
осы ауруға байланысты инструментальды зерттеулер нәтежесі
***
«Суррогатты нүкте»термині не үшін қолданылады?//
препарат тиімділігінің біріншілік критериін сипаттау үшін//
препарат тиімділігінің екіншілік критериін сипаттау үшін//
препарат тиімділігін тексеруде зерттелетін ауру симптомдарының жеңілдеуін сипаттау үшін//
+ препарат тиімділігінің үшіншілік критериін сипаттау үшін//
Кездейсоқ қатені түсіндіру үшін
***
Жағдайлар сериясы зерттеуіне не тән емес?//
ұқсас диагнозбен пациенттер тәжірибесін сипаттайды//
сирек аурулар үшін мәлімет береді//
сәйкес жағдай түрін сипаттайды//
себептік байланысын анықтауға мүмкіндік бермейді//
+ гипотеза құрастыруға келмейді
***
Зерттееу дизайны нені анықтайды. БІРЕУІНЕН басқасы дұрыс://
Таңдауды құрастыру тәсілі//
Зерттеу құрылымын//
методы клиникалық байқау әдістерін//
пациенттіңталдауда қалай көрсетілуін//
+ нәтежелерді статистикалық өңдеу
***
Сандық зерттеулер қандай сұраққа жауап береді?//
кім?//
неге?//
+ қанша?//
қайда?//
қашан?
***
Қандай зерттеу көлденең болып табылады://
+таралуын зерттеу//
Жағдай сериясын сипаттау//
Когорттық зерттеу//
Жағдай бақылау зерттеуі//
РБЗ
***
Қандай зерттеу экспериментальдыболып табылады://
Жағдай бақылау зерттеуі//
+ РБЗ//
Көлденең зерттеу//
Invitro зерттеуі//
Бір жағдайды сипаттау
***
Жағдайлар сериясын зерттеуге не тән емес://
+ бақылау тобы бар//
Басқа зерттеулердің бастамасы//
бөлек науқастар ақпараттарымен шектеледі//
қысқа уақытты зерттеу кезеңі бар//
зеттеу гипотезасын қоспайды
***
Рандомизация деген не://
Яғни, бірінші топ – дәстүрлі ем алады, екінші топ тиімділігі зерттелетін препаратты қабылдайды//
+бұл зерттеуге қатысушылардыкездейсоқ таңдау тобына жүйелі құрастыруға қолданылатын әдіс//
Науқастарды енгізу және шығару критерилерінің болуы//
Топтың біртектілігі//
Нәтеженің жасырын бағалануы
***
Үш жақты жасырын әдісі дегеніміз не?//
Рандомизация жүргізілген, «плацебо» қолданған, бақылау тобы бар//
+ бақылау немесе зерттеу тобы туралы пациент, дәрігер, ұйымдастырушы да білмейді//
пациент, дәрігер, ұйымдастырушы зерттеу мақсатын білмейді//
РБЗ өткізу процессіндетоп құрамын үш рет алмастырады//
клиникалық зерттеудің үш фазасын өткізу
***
Сапалы зерттеу қандай сұраққа жауап береді. БІРЕУІНЕН басқасы дұрыс?//
кім?//
неге?//
+ қанша?//
қайда?//
қашан?
***
Мына жағдайға байланысты талқылауға не жатады: 2 жасар бұрын ауырмаған балада қызбаға байланысты қысқа уақытты тырыспа ұстамасыболды, болашақта оның эпилепсияға ұшырау ықтималы қандай?
+болжамын
жиілігін
диагностикасын
профилактикасын
себептерін
***
Дәлелді медицина процессінде дәлелдерді сыни бағалау нешінші этапы болып табылады:
бірінші
екінші
+.үшінші
төртінші
бесінші
***
Дәлелді медицина процессінде клиникалық практикада алынған нәтежені бағалау нешінші этап болып табылады:
бірінші
екінші
үшінші
төртінші
+бесінші

Приложенные файлы

  • docx 7068005
    Размер файла: 156 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий