Экз информатикаказ

Информатикадан экзамен сaрактары (МП)

Колданушыга тусiнiктi тiлде берiлген акпарат калай аталады:
Жеке пiкiрлер мен талдауларга тауелсiз акпарат калай аталады:
Адам тактильдi акпаратты ненiн комегiмен алады:
AKпаратты іздеу, сактау, жинактау, тарату, олшеу ‰діс-тасіл зандылыKтарын табигатта жане когамда Kарастыратын гылым калай аталады?
Кандай тiл формальды тiлге жатады:
1111101001 екiлiк санынын ондык санга сайкестiгi
Біздін елдегі бірінші ЭЕМ калай аталды:
ЭЕМ нін екінші буынындагы есептеуіш машиналарына кайсысы жатады?
Алгашкы багдарламалар ЭЕМ-нін кай буынында шыкты?
ЭЕМ-нін ушінші бунындагы элементтер коры, бул....
Аналогты сигналга жатады:
Агылшын тiлiнен орыс тiлiне матiндердi аудару кандай урдіске жатады:
Сигнал аналогты деп аталады, егер
Сигнал дискретті деп аталады, егер
Сигнал квантты деп аталады, егер
Сигнал сандык деп аталады, егер
Рим цифрларымен жазылган екi саннын косындысынын натижесiн есепте: МСМ+ LXIV
1864 ондык санын сегiздiк санау жуйесiне ауыстыр:
Узiлiстi сигнал дегеніміз не, егер
Олшем бiрлiктерiнiн дурыс тiзбегiн корсетініз?
1011101,01 екiлiк санын ондык санау жуйесiне ауыстыр:
Томенде берiлген касиеттердiн кайсысы акпарат касиетiне жатпайды?
Дисктер, акпараттын майыскак жане катты магниттiк тасымалдаушылары, флеш-карталар, кандай акпарат тасымалдаушылары болып табылады?
1 Мбайт неге тен?
Арекеттiн акикаттыгын бiлдiретiн акпарат:
Акпараттарды алмастыру - бул:
Студент конспект жазды. Студент кандай акпараттык процестердi орындады?
1,5 Мбайт неге тен?
ИНФОРМАТИКА созiнде канша бит бар?
Акпараттык урдістерге жататындар:
Акпаратты сактау процесiн калай тусінеміз:
24 саны сегiздiк санау жуйесiндегi келесi 16-лык санау жуйесiндегi санга сайкестiгi
4 саны екiлiк санау жуйесiнде калай жазылады?
Канша акпарат саны екiлiк санынын бiр разрядына жатады?

1) 1 байт 2) 3 бит 3) 8 бит 4) 1 бит
Компьютерде акпараттарды ондеудiн негiзгi кезендерi кандай?
2,5 Кбайт неге тен?
1 килобайтта канша байт бар?
Компьютер жумыс жасауы ушiн кажеттi минимальды курылгылар жиынтыгына мыналар кiредi;
Жуйелік блок – бул
Монитор бул
Процессор - арналган
Дискіжетек – бул кандай курылгы:
Мазір – бул:
Пернетакта - бул:
Акпарат тусінігі ретінде:
Микропроцессор - бул:
Принтер – бул кандай курылгы
Кай курылгы компьютердіS негізгі курылгысына жатпайды
CD, 3,5 дюймді дискет, ZIP-дискет акпарат жинактауыштарды осу ретімен орналастырыныз:
Компьютерді сондірген кезде барлык акпараттар ошіріледі ...
Плоттер – бул кандай курылгы ...
Курсордан кейiн турган символды ошiретiн перне:
Улкен арiппен жазу туртiбiн бекiту ушiн келесi пернелердi басу кажет:
Косымша сандык пернелерді косытын перне:
Сонгы арекеттерді токтату пернелер комбинациясын корсет:
Директорий(бума)?
Маліметтерді сурыптау жургізіледі :

1) багыт бойынша 2) осу ретімен 3) номер бойынша 4) кему реті бойынша:
Контекстік менюді шыкыру:
Aлмасу буфериндеги матин фрагментин киристиру командасы:
ENTER батырмасы ... .
Пернетакта комегімен файлдарды сактау:
Курсорды жана жолга тусiретiн батырма?
Терезелерді жабу жане белсенді косымшаларды жадыдан жуктеу ушін:
Осы мезетте барлык багдарламалардын орналаскан орыны
Барлык есептеулер менакпараттарды ондеуіштер кайда орындалады?
Бір интегралды схемадан туратын процессор калай аталады?
Компьютерге маліметтерді енгізу курылгысы калай аталады?
Бір аппараттык жуйеге біріктірілген техникалык электронды курылгылардын жиынтыгы?
1)Компьютер. 2) Дербес ЭЕМ. 3) ЭЕМ. 4) Интегралды схемалар.
Функционалды мані бойынша ДЭЕМ нін курылгылары неше болікке болінеді?
Компьютердін аппараттык жуйесіне нелер жатады:
микропроцессор, 2) жедел есте сактау курылгысы, 3) коректену блогі жане енгізу-шыгару порттары, 4) туракты есте сактау курылгысы
Микропроцессор, жедел есте сактау курылгысы, коректену блогі жане енгізу-шыгару порттары, туракты есте сактау курылгысы ...жатады
Сызбалык акпаратты шыгару курылгыларына ... жатады.
Тышкан, сканер, принтер кайсы топка жатады?
Компьютердегі матіндік жане графикалык акпарат кайда бейнеленеді?
Кай курылгы аркылы бірнеше символдарды компьютерге енгізуге болады?
Косымша пернелер тактасын косу жане ажырату ушiн, келесi пернелердiн кайсысын басу кажет.
Матіндік жане графикалык акпараттарды кагаз бетіне басып шыгару курылгысы?
Тышкан кандай курылгы?
Акпаратты окитын курылгыны корсетініз?
Компакт-дисктен окитын курылгы?
1) CD-ROM 2) Floppy 3) DVD-ROM 4) Flash
Телефон желісі аркылы акпарат алмасу курылгысы?
1) USB modem 2) Fax modem 3) WiFi 4) Modem
КомпьютердіS жергілікті желіде жумыс жасауына мумкіндік береді?
Жуйелік блокта орналасатын дискті корсетініз?
ДискеттіS диаметрін корсетініз:
ПринтердіS неше турі бар?
Пернетактынын косымша пернелерін косу пернесі?
Бас арiппен кiшi арiптер регистрiн кандай батырма комегiмен айырып косуга боладын
Арасына енгiзу тартiбiне кошiретiн батырма?
Осы мезетте барлык багдарламалар кайда орналасады?
Коректенуден тауелсіз акпараттар сакталады
Жана жолга кошіретін перне?
Кандай да болмасын амалды аластату ушiн, келесi пернелердiн кайсысын басу кажет
Курсорды жол басына апаратын батырма?
Информатика техника гылымы ретінде нені оKытады?
Алгашкы есептеушi машиналар пайда болды
Акпарат немен олшенбейдi?
Осы уакыттагы манызды жане елеуді акпараттарды не деп атайды?
Акпарат ... турiнде сакталады:
Деректер –бул:
Информатиканын негізгі тусінігі (акпарат тусінігі бойынша):
Машиналы-багытталган акпараттын толык формада корсетілуі:
Бит – бул ... бiр символы:
Алгашкы компьютер кай елде шыкты?
Акпараттын негізгі олшем бірлігі ретінде ... саналады
1 Гбайт неге тен:
1 бит нені білдіреді?
Акпараттын касиетін корсетініз
8 битпен кодталатын максималды сандар саны:
Экранга тускен пернетактадан енгізілген символдарды корсететін белгі не деп аталады
Багдарламанын барлык буйрыктары орындалады
Бояу агызатын принтерден лазерлiк принтердiн ...
Информацияны енгiзу курылгыларына жатады:
КомпьютердіS жылдамдыгын аныктайтын тактілік жиелікті олшейтін олшем бірлік:
ЭЕМ-нiн аппараттык болiгi:
Оку жане жазу комегiмен жургiзiледi:
ЭВМ-нін жады колемі немен олшенеді:
Дискіде акпарат не турінде сакталады:
Багдарламалар, берілгендер, матіндік, графикалык акпараттар сакталатын дискідегі аты атаулы орын:
Дербес компьютер курамына кiрмейдi: 1) жуйелiк блок; 2) монитор; 3) пернелер тактасы; 4) мультимедиа жинагы.
Дербес компьютер курамына кiредi:1) жуйелiк блок; 2) монитор; 3) пернелер тактасы; 4) мультимедиа жинагы.
Берілгендерді компьютер ондей алуы ушін, одан кандай кабілеттілік керек:
Компьютердін "миы", деп нені атаймыз?
Матінді термей компьютерге машинада жазылган бетті кай курыгы аркылы енгізуге болады:
Процессордын сипаттамасы болып онын:1) шапщандыны;2) колемi;3) жиiлiгi; 4)бейнежадысы табылады
Компьютер кай жерден буйрыктарды окиды ... :
Корек козі сондірілгеннен сон барлык акпарат ..... ошіріледі:
Процессор багдарламаларды жане берілгендерді ондеу ушін алады, сонымен катар алынган шешімдерді жазады:
Шыгару курылгысына жатпайтын курылгы:
Орталык элементтін микропроцессоры болатын аналык такша .
Микропроцессор – бул
Жумыста унемi колданылатын программалар жане берiлгендердi сактауга арналган, узак мерзiмдiк жадынын негiзгi курылымы –
Алгоритм келесi тасiлдер аркылы берiле алады:1) формулалы-создi; 2) соз жане график; 3) создi-графиктi; 4) алгоритм тiлiнде;
Сызыктык алгоритм сипаттамасы:
Тармакталган алгоритмдердiн сипаттамасы:
Циклдын алгоритм сипаттамасы:
ЭЕМ де есеп шыгару кезендерінін дурыс тізбегін курыныз:

1багдарламаны ретке келтіру жане натижені талдау;

2.есептін койылуы жане есептін математикалык моделін куру;

3.есепті алгоритмдеу жане багдарламалау;

4.есепті ондеу жане багдарламаны машиналык таратушыга жіберу:
Арифметикалык орнектер курамы: 1) айнымалылар жане функциялар;2) сандар жане константалар; 3) MS-DOS жане машиналык буйрыктар;4) донгелек жакшалар;
Программа – ол:
Массив элементінін реттік номері
Алгоритм – ол:
Блок-схемада овалмен берiледi: 1)берiлгендер; 2) атауы; 3)шарты; 4) басы жане соны.
Блок-схемада тiкторбурышпен берiледi: 1) берiлгендер; 2) натиже; 3) шарты; 4) меншiктеу.
Блок-схемада ромбпен берiледi: 1) берiлгендер; 2) натиже; 3) меншiктеу; 4) шарты.
Блок-схемада параллелограммен берiледi: 1) берiлгендер; 2) меншiктеу; 3) натиже; 4) шарты.
Циклды уйымдастыру ушiн келесi кызметшi создер колданылады:1)азiр; 2) цб;3)цс; 4) онда.
Тармакталуды уйымдастыру ушiн келесi кызметшi создер колданылады:1)егер; 2) онда;3) айтпесе; 4) азiр.
Тармакталуды уйымдастыруда кандай кызметшi создер колданылады.
Тармакталуды уйымдастыруда кандай кызметшi создер колданылмайды: 1)егер; 2) онда;3) айтпесе; 4) азiр.
Тармакталуды уйымдастыруда кандай кызметшi создер колданылмайды: 1)азiр; 2)егер;3) цб; 4) айтпесе.
Циклды уйымдастыруда кандай кызметшi создер колданылады.
Циклды уйымдастыруда кандай кызметшi создер колданылмайды: 1)азiр; 2)егер;3) цб; 4) айтпесе.
Ортак атпен жане типпен біріктірілген, н™мірлері бойынша реттелген мандердін жиыны– бул:
Есептi шыгару ушiн орындауга тиiстi, амалдар тiзбегiн корсететiн, ережелер жуйесi:
Программалык жабдыкталуды жасаумен байланысты информатиканын болiмiн корсетiнiз:
Багдарламалык жолды енгізгенде, ол кайда жазылады?
Блок- схемада кадамдардын орындалу ретiн бiлдiретiн
Блок-схемада комегiмен iс арекеттер берiледi.
Блок-схемада берiлгендердi енгiзуге жане шыгаруга арналган фигура.
Блок-схемада шартты оператор беріледі
Кез келген арекетті болдырмайтын перне

Команда немесе программа жолын енгiзу ушiн, кай перненi басу кажет
Бас аріп режиміне ауысатын перне

Курсордын сол жагындагы символды жою ушiн, келесi пернелердiн кайсысын басу
кажет.

1) Shift 2) Insertt 3) Delete 4) Backspace
Курсор астындагы символды жою ушiн, келесi пернелердiн кайсысын басу кажет.

1) Shift 2) Backspace 3) Insertt 4) Delete
Кез келген арекетті болдырмайтын перне
Бас аріп режиміне ауысатын перне
HOME пернесін басканда не орындалады?
Турбо – Паскаль багдарлау тiлi неше буынга болiнедi?
Алгоритм неше типке болiнедi?
«Бутiн» паскаль тiлiнде калай жазылады?
Циклдi есептеу алгоритмнiн турлерi:
Турбо – Паскальда F2 пернесi кандай жумыс аткарады?
«SAVE AS» командасынын аткаратын жумысы
Паскаль тiлiнде div жане mod ненi бiдiредi?
Паскаль тiлiнде тубiр асты х-тiн жазылуы
Паскаль тiлiндегi амалдар
Тандау операторы
Массив жазылуы...
Оператор дегенiмiз?
Кайталау оператолары нешеге болiнедi?
Массивтiн турлерi:
Меншiктеу операторы кайсы жагдайда кате жазылган?
5 mod 2 операциясынын натижесi неге тен?
5 div 2 операциясынын натижесi неге тен?
Томендегi амалдардын натижесiнде x, y айнымалыларынын мандерi кандай?

x:=8 mod 2; y:=30 div 5*5
Томендегi арекеттердiн натижесiнде с айнымалыларынын манi неге тен болады?

a:=4;

b:=2

с:=а+ b/2
Массивтiн дурыс жазылуын корсет
Кайсы тужырым дурыс емес?
Турбо – Паскаль тiлiнде максимум жане минимум мандерi калай жазылады?
Программада кандай болiм мiндеттi турде болуы керек?
Паскаль тiлiнде жазылган багдарлама кандай созден басталады?
Паскаль тiлiнде жазылган багдарлама кандай кызметшi созiмен аякталады?
Save командасы кай менюде орналаскан?
Кайсы жагдайда айнымалы идентификаторы дурыс жазылмаган?
End созiнiн магынасы...
Begin созiнiн магынасы...
Блок схема дегенiмiз не?
Boolean типiнiн магынасы....
Меншiктеу операторы кайсы жагдайда кате жазылган?
10 div 3 орнегiнiн манi неге тен?
Алгоритм курылымынын график турде бейнеленуiн не деп атаймыз?
Редакторлеу терезесiн ондеу терезесiне алмастыратын функционалдык перне
Векторлык массив дегенiмiз не?
Акикат не жалган мандi кабылдайтын шама...
Турбо Паскальдiн F3 пернесi кандай жумыс аткарады?
Айнымалыны сипаттау ушiн колданатын кызметшi соз
Артурлi мандi кабылдайтын шаманы....
60 mod 9 операциясынын натижесi неге тен
Массивтiн канша турi бар?
Массивтін неше турі бар?
Айнымалынын символдык белгiсiн не деп атаймыз?
Желiлiк принтер - бул ...
Жергiлiктi желi компьютерлерi арасында малiметтердi жеткiзу ... аркылы орындалады.
Жумыс устелiнде кандай белгiше жергiлiктi желiде жумыс iстеуге арналган?
Желiдегi компьютердiн атауын бiлу не ушiн керек?
Жергiлiктi желiнiн пайдаланушысы озiне кажет компьтютердi табу ушiн ненi бiлуi керек?
Сіздін жумыс тобынызда кандай компьютерлер бар екенін кандай буйрык аркылы карауга болады
Сіздін компьютерге косылган принтерге руксат беруді ашу кай буйрык аркылы жургізіледі
Желiлiк принтердi оз компьютерiнiзге косу ... амiрлерiнiн комегiмен орындалады.
Жергілікті желідегі компьютердін атын кай буйрык аркылы карауга болады
Жергiлiктi желiдегi компьютердi iздеу ушiн кандай амiрлердi орындау керек?
Компьютерге катысты жумыс тобынын атауын ... амiрлерiнiн комегiмен карап шыгуга болады.
Папканы ортактастыруды баптау ... ашылады.
Жергiлiктi желi ... ушiн кызмет етедi.
Internet желісі фоумындаболады
Internet Explorer багдарламасынын «Тандамалы «Избранное» менюінде не сакталады
Internet FTP кызметі-
Internet Explorer багдарламасынын комегiмен ... болады.
Бiр немесе бiрнеше мемлекет аумагында орналаскан желiлер калай аталады?
Skype багдарламасынын комегiмен ... болады.
Уйшiк дегенiмiз - бул ...
Томенде аталгандардын кайсылары Браузер багдарламасы болып саналады?
Малiметтердi жеткiзу жылдамдыгы - бул ...
Internet желiсiне косылу ушiн кажеттi курылгыны атаныз:
«Браузер» тусiнiгiнiн дурыс аныктамасын корсетiнiз:
Провайдер - бул ...
Internet желiсiнде конырау шалуды жузеге асыру ушiн ... арнайы багдарламалары бар болуы кажет.
Браузер (мысалы, Microsoft Internet Explorer) ... болып табылады.
Internet - Чат кызметiнiн мiндетi - ...
Skype багдарламасында сойлесу ушін керек
Интернет желiсiнде накты уакыт режимiндегi катынас жасау куралын атаныз.
Internet желiсiнiн комегiмен кашыктан окытуды ... пайдалана алады.
Модем - бул ... арналган курылгы.
Windows амалдык жуйесiнiн курамына кандай браузер кiредi.
Internet-тегi Казакстанга тиесiлi жогары денгейдегi уйшiк атауын корсетiнiз.
Internet-банкинг комегiмен болады.
Internet желісі комегімен ушакка билетті калай тапсырыс беруге болады
Электроныд пошта (e-mail) ... жеткiзуге мумкiндiк бередi.
Смайлик дегенiмiз не?
Internet желiсiндегi электронды поштанын [email protected] Мекенжайы берiлген. Электронды мекенжай иесiнiн есiмiн корсетiнiз.
Internet желiсiнiн электронды поштанын [email protected] мекенжайы берiлген. Пошта сакталып турган компьютердiн атауын корсетiнiз.
Электронды пошта мекенжайындагы @ танбасына дейiн не жазылады?
Microsoft Outlook багдарламасындагы электронды хаттарды жонелту кай батырманы шерткенде орындалады?
Internet E-mail кызметiнiн мiндетi - ...
[email protected] мекенжайынын уйшiктiк болiгi елдi корсетедi?
Outlook Express багдарламасындагы жана тiркеулiк жазба жасау ушiн кандай амiрлердi орындау кажет?
Электронды хатка файлды бiрiктiруге бола ма?
Электронды пошта мекен жайындагы @ танбасынан кейiн не жазылады?
Хаттарды азiрлеуге жане жонелтуге арналган багдарлама - ..
Internet желiсiнiн электронды пошта жашiгiне кiру ушiн ... бiлу керек.
Microsoft Outlook багдарламасындагы электронды хаттын жана шаблоны ... батырмасын шерткенде ашылады.
Браузер багдарламасы болып саналады:
Windows Media Center. 2) Mozilla Firefox 3) Windows Anytime Upgrade. 4) Internet Explorer.
WWW (World Wide Web)- бул ...
Компьютерлік желі аркылы колданушылар арасында хабарламаларды алу жане жонелту
Браузер - бул:
Файлдык архивтерді курайтын Интернет серверлері кандай кызмет аткарады:
Internet беттін дурыс жазылган адресін корсетініз:
Internetте почталык адрестегі «Кімге» жане «Кайда» боліміндегі белгі:
Интернетке косылу турлері - ;
Электронды пошта ...
Желідегі негізгі компьютер бул:
Internet- те ... комегiмен акпаратты табуга болады.
Берілгендерді сурыптау жургізіледі:

1) багыт бойынша 2) осу ретімен 3) номер бойынша 4) кему ретімен:
Контекстік менюді шакыру:
Алмасу буферінен берілгендерді кою пернелер комбинациясы.
Enter пернесінін кызметі:
Берілгендер файлын сактау пернелер комбинациясы
Колданушынын енгізген буйрыгын аяктайтын перне?
«Табу жане ауыстыру» буйрыгы аркылы, ауыстыру калай жургізіледі?
MS Word кужатында екі кестені бір кестеге біріктіру калай болады?
MS Access багдарламасы маліметтер корынын кай туріне жатады:
Алмасу буферіне кошіру пернесі.
MS WORD-та курылган кужаттын кенейтілімі?
MS Word F8 пернесін басу:
Word багдарламасын іске косу:
MS Excel-де курал-саймандар панельіндегі форматтау батырмалары аркылы кандай сандык форматтады колдануга болады?
Бір немесе бірнеше кестеден барлык немесе берілгендер болігінен жана кесте куру суранысы не ушін курылады.
MS Excel-де жумыс парагында пернетактадан томенгі стрелканы басканда не озгереді?
Электронды кестенін уяшык аты...куралады
MS Access. Барлык акпарат сакталатын объект
«Кужатты сактау» батырмасы кайда орналаскан?
Кандай маліметтер MS Exсel-де функция аргументі бола алмайды:
MS Access-теарекеттерді корсету объектісі:
Кай перне мензерді жол сонына апарады?
MS Word-та кужат – бул
MS Access маліметтер корында Memo орісінін символды сыйымдылыгы:
Access-те кесте орістерін белгілеу аймагы дегеніміз:
Excel –де кандай функция (С3:С17) аргументтер тізімінде бос емес уяшыктар санын аныктайды
MS Word-та Сервис-Параметрлер-Тузету буйрыгы озгертеді.
MS Word редакторында кестедегі кеесі уяшыкты ерекшелеу ушін.
MS Excel маліметтердін негізгі функциясы–бул
Access –те маліметтер колемі кай болімде орналасады?
END пернесі Kандай Kызмет атKарады:
Меню жолындагы кіші ушбурыш белгісі нені білдіреді.
Калып куй жолагы - бул:
MS Excel де бір кітап(файл) канша жумыс парактарынан турады
Курылымы берілген тасіл бойынша уйымдастырылган арнайы форматтагы файл.
Power Point кужаты косымша терезесінде келесі турде корсетіледі
Word-та ерекшеленген матін фраментін баспага шыгару тасілі
MS Word багдарламасында дискіде сакталган файлды ашу?
Электронды кестенін негізгі элементі:
MS Excel де косындыны есептеудін дурысын косетініз
exe» типті барлык файлдарды тандау:
EXCEL. А1 уяшыгында 9 саны, ал В1 уяшыгында 2 саны жазылган болсын. Егер С1 уяшыгында =(А1-В1)*В1 формуласы жазылган болса, онын мани нешеге тен болады?
Егер Word кестесі 4 баганнан турса, онда сурыптау калай жургізіледі?
Неге Word редакторында Тузету менюіндегі Кошіру, Киып алу пунктері суры туспен ерекшеленген ...
Матінге баска багдарламалар объектісін калай коюга болады?
Word редакторіндегі беттер параметрі буйрыгы кай менюде орналаскан
MS Excel багдарламасынын кенейтілімі:
Маліметтер жинагы курылымы озгереді, егер... .
Access объектілерініS Kайсысында есептеу ж_ргізіледі?
MS Access объектісініS Kайсысы басKа кесте деректері арKылы виртуальды кестені жасауа к™мек етеді?
Компьютер – бул ...
Word-та тізімдердін кандай турлері бар:
MS Excel-де «общий» режимінде «455,56» санына кандай символдар мазмунын коямыз:
Excel. Жумыс китабынын парагы дегенимиз:
MS Excel –де уяшык мазмунын ошіру ушін адымен уяшыкты ерекшелеп алып кандай пернені басамыз...
EXCEL –де матін унсіздік бойынша тегістеледі ..:
Тапсырмалар панелі не ушін арналган?
Стандартты терезе элементтері:
Micrososft Windows ортасында Тузету менюіндегі Киып алу буйрыгы кандай функция орындайды
Курал-саймндар панеліндегі «Автокосынды» пиктограммасын басканда MS Excel-де кандай буйрык орындалады:
«Связь» терминіне маліметтер коймасынын кайсы моделі негізделген?
Маліметтер жинагы кестесіне деректерді енгізуді онайлату ушін не колданылады?
МS WORD. Кесте куру ушін:
Word редакторінде жогаргы индекс кою буйрыгы:
Word редакторінде графикалык бейненін орналасу буйрыгы
MS Excel –де бетті ерекшелеу
Excel-де букил паракты ерекшелеу ушин:
Багдарламадан «Шыгу» буйрыгын кай перне аркылы шакыруга болады?
Кірістіру/Парак буйрыгы аркылы койылан жана парак... койылады
Матін фрагментіне енгізген объектіні жылжыту калай журеді.
Экранда Word редакторындагы ашулы турган кужаттарды бір уакытта корсету буйрыгы
Тіктортбурышты карамен ерекшеленген уяшык калай аталады
MS Excel-де берілен диаграмманын атын корсететін диара элементі
Электрондык кесте- бул
Курсорды агымдагы жолдын басына апаратын перне.
Alt, Ctrl, Shift пернелері калай аталады
Маліметтер корындагы жазбаларды кошіру калай орындалады:
Excel экранындык торындагы колденен сызыктар калай аталады -
Excel экранындык торындагы тік сызыктар калай аталады -
Пернетактадан маліметтерді агымдагы уяшыкка енгізу кай перне аркылы жургізіледі
Электрондык кестедеден бір паракты ошіруге бола ма?
MS Power Point – бул
MS Power Point жуктеу кандай буйрык аркылы орындалады
MS Power Point-та бир фрагменттин коширмесин алу ушин пернелер комбинациясы колданылады
MS Power Point -та бир фрагментти болектеу ушин пернелер комбинациясы колданылады
MS Power Point-та бир фрагментти орнату ушин пернелер комбинациясы колданылады
MS Power Point-та бир жана презентацияны жасау ушин пернелер комбинациясы колданылады
MS Power Point-та презентацияны ашу ушин пернелер комбинациясы колданылады
MS Power Point жайында Аныктама кандай перне комегимен шакырылады?
МЖБЖ - бул ... жумыс жасауга арналCан арнайы программалыK амал.
MS Access – бaл
MS Access. «Jaны» немесе «Баасы» атты ™ріс Kандай т_рге жатады?
MS Access. «ТуCан к_н» атты ™ріс Kандай т_рге жатады?
MS Access. «Фамилиясы» немесе «Jызметі» атты ™ріс Kандай т_рге жатады?
MS Access. Телефон аныKтамасы - бaл _ш ™рістен: Фамилиясы, адресі, телефон номерінен тaратын мCліметтер жинаыны. Осы ™рістердіS Kайсысы бпстысы болып табылады?
MS Access. «Медикаменттер саны» атты ™рісініS атауы Kандай болады:
MS Access. Сaраныс– бaл
MS Access. Жазба– бaл
MS Access бойынша аныKтама алу м_мкін ... пернелері к™мегімен.
MS Access. ™рістерді сипаттау жCне оныS т_рлерін таSдау Kандай тCртіпте ж_зеге асады?
MS Access. Кестеде ™рістен ™ріске ауысу _шін Kолданылады... батырмасы.
Windows-тын стандартты багдарламалары
Windows-тын интерактивті аныктамасы жуйесін ашу буйрыгы
Windows-тын басты менюіндегі Баптау буйрыгынын аткаратын кызметі?
Блокнот багдарламасы не ушін арналган?
Жана жолга кошу пернесі?
Орындалган багдарламадан бас тарту пернесі?
Мензерді жолдын басына апарын перне
Windows-тын басты менюіндегі Іздеу буйрыгынын аткаратын кызметі?
Коржын – бул .
Windows-тын бас менюі кай батырманы басканда ашылады
WordPad багдарламасынын форматы (немесе кенейтілімі)
Windows белсенді косымшалары туралы малімет жумыс столынын кай жерінде корінеді?
Paint графикалык редакторы не ушін кажет
WordPad багдарламасын жуктеу
Менін компьютерім терезінде не корінеді?
Windows багдарламасында графикалык суреттерді куру стандартты багдарламасы?
Жумыс столында нелер орналаскан:
Сіздін компьютерде кандай багдарламалар кондырылганын калай карауга болады?
Windows – бул
Курал-саймандар панелі дегеніміз?
Бір ашылып турган терезеден екіншісіне оту калай болады?
.doc файлына апаратын дурыс жол
Амалдар жуйесі -бул
Файл форматы канша символдан туруы мумкін:
Файлдын аты кандай боліктерден турады.
Матіндік файлдардын кенейтілімін корсетініз:
Амалдар жуйесінде сырткы курылгыларды баскаратын багдарлама:
Амалдар жуйесінін негізгі функциялары болып:

1) колданушымен сухбат; 2) компьютер ресурстарын баскару;

3) ЭЕМ ушін багдарламаларды ондеу; 4) орындауга багдарламаны жіберу:
Амалдар жуйесіне жатады:
Амалдар жуйесі кайда сакталуы мумкін:

1) каткыл магнитті дискіде;

2) арнайы DOS-каталогте;

3) майыскак жуйелік жискіде;

4)колданушы каталогінде:
Агымдагы каталогтан барлык cом кенейтілімді файлдарды тандау:
Файлдар неден турады:
Файл типі (немесе кенейтілімі) аныкталады:
.ехе кандай файлдар кенейтілімі:
Директорий – бул

1) туракты жады; 2) натижені сактау орны

3) узак сактаудагы сырткы жады; 4) файлдар атын сактау орны;
Иерархиялык курылым ... курады
Кужатты алдын ала карау не ушін?
MS-Word –ка MS-Excel-дегі маліметтерлі калай кошіруге болады:
MS-Excel ге MS-Word кужаттарын кандай буйрык аркылы коямыз
Кай командалар аркылы кестелерге маліметтерді енгізу жане редакторлеу калай орындалады:

1) «Кестелер», «Кесте аты», «Ашу»;

2)“Формалар”, “Форма аты”, “ Ашу ”;

3)“Файл”, “Корды ашу”, “Маліметтер корынын аты”;

4)“Тузету”, “Кесте”, “ Кесте аты ”, “ Ашу ”.
Кай командалар аркылы кестелерде маліметтерді іздеу жане алмастыру калай орындалады:

1) «Тузету», «Іздеу» и «Тузету», «Перейти»;

2) “Файл”, “ Іздеу ” и “Файл”, “ Алмастыру ”;

3)“Сервис”, “ Іздеу ” и “Сервис”, “Алмастыру”;

4) «Тузету», «Іздеу» и «Тузету», «Алмастыру»;.
MS Excel-де «Басты(Главная)» маселелі-проблемелык менюінде кандай буйрыктар орналаскан:

1) алмасу буфері; 2) каріп; 3) туралау; 4) уяшыктар.
Электрондык кестеде форматтау буйрыгы кандай фукция орындайды:
MS Excel-де «Разметка страницы» маселелі-проблемелык менюінде кандай буйрыктар орналаскан:
MS Excel-де «Кірістіру» маселелі-проблемелык менюінде кандай буйрыктар орналаскан:
MS Excel-де «Рецензирование» маселелі-проблемелык менюінде кандай буйрыктар орналаскан:
MS Excel-де «Берілгендер (Данные)» маселелі-проблемелык менюінде кандай буйрыктар орналаскан:
Егер тышкан жумыс істемей калса, MS Excel-де Ctrl+O пернелер комбинациясын баскан кезде кандай функция орындалады:
MS Excel-де Ctrl+O пернелер комбинациясы кандай функция аткарады:
MS Excel-де Ctrl+P пернелер комбинациясы кандай функция аткарады:
MS Excel-де Ctrl+S пернелер комбинациясы кандай функция аткарады:
MS Excel де электронды кестені форматтау меню жолынын кай буйрыгында орналаскан:
Электронды кестеде файлдармен жумыс жасау буйрыгы кандай функциялар аткарады:
Электронды кестеде редакторлеу буйрыгы кандай функциялар аткарады:
Электронды кестеде форматтау буйрыгы кандай функциялар аткарады:
Электрондык кесте- ол :
1) ДЭЕМ- ге график туриндеги акпаратты енгизуге арналган курылгы;
2) торларында формулалар жазылган, жай кестенин компьютерлик эквиваленти;
3) ДЭЕМ- ге сан туриндеги акпаратты енгизуге арналган курылгы;
4) торларында турли типтеги берилгендер жазылган, жай кестенин компьютерлик эквиваленти:
Томендегі багдарламалардын кайсысы маліметтер корын баскару жуесіне жатады?

1) Access; 2) Dbase; 3) Foxpro; 4) Excel .
Маліметтер корында арекеттер объектісі болып ... табылады:

1) оріс; 2)формула; 3) жазба4) уяшык.
Интегрированная совокупность данных, предназначенная для хранения и многофункционального использования.
Маліметтер корында жазбалармен кандай функциялар орындауга болады:

1) редакторлеу; 2) сурыптау; 3) индекстеу; 4) кілт бойынша іздеу.
Маліметтер корында орістерде кандай функциялары болмайады:

1)мазмуны; 3) редакторлеу;

2) манипулирование; 4) есеп куру;
Томендегі кай компоненттер MS Accessбагдарламасынын компоненттері болады

1) кесте; 2) форма; 3) есеп беру; 4) сураныс.
Маліметтер корын баскару жуйесі кандай негізгі уш функциялар типінен турады:
Маліметтер корын куру екі кезеннен турады:
Маліметтер корында жазбаны ошіру:
Стандартты терезенін элементтері:
Windows колданбалы багдарламаларында терезеден ерекшелеуді шешу калай орындалады:
Кай амалдар жуйесінде экран жумыс столы деп аталады:
Alt+F4 пернесінін кызметі
Windows-та терезе олшемін озгерту:
Терезені буктеп койганда не болады:
Windows терезелерінде меню буйрыгы белсенді болмаса кандай тусті болады:
Тапсырмалар панелі – бул:
Windows. Буманын кажетті элементі:
Сілтеуіш аркылы буманы калай куруга болады:
Сілтеуіштін «Файл» менюінде кандай операция жок?
Калып куй жолы - бул:
Файл дегеніміз?
Windows-та дурыс жазылган файл аты:
Компьютер сондірілген сон Windows –та кужаттар кайда кошіріледі .
Бас менюдеги издеу амири файлды ... бойынша табуга мумкиндик береди.
Файлдын коширмесин баска атпен немесе баска орында сактау ушин ... амирин тандау керек.
Файлдар мен папкалар коржында канша уакыт тура алады?
Папка – бул ....
Жумыс устелинде калай жана папка жасауга болады?
Жарлык (ярлык) – бул ...
Файлдарды коржынга жойган кезде ... болады.
Томенде келтирилген жазбалардын кайсысы файлдын атауы бола алады?
Windows амалдык жуйесинде файлдын белгиленуи кандай боликтерден турады?
Папка жойылган кезде ондагы малиметтер жойыла ма?
Windows АЖ-да файлга кандай атау беруге руксат етилген?
Жана папка жасауды мына арекеттер комегимен орындауга болады:
Желилик немесе алмалы дискиден жойылган элементтер Коржынга тусе ме?
Жумыс устелинде Жарлыкты жойган кезде ...
Ар жерде орналаскан бирнеше файлды ... ерекшелеуге болады.
Word редакторында Колонтитулды куру жолы:
MS WORD. Кужатты принтерден шыгарар алдында толык турде кору ушин саймандар тактасында тандап алу керек.
Microsoft Word программасында матиндеги созди ерекшелеу ушин кандай арекеттерди орындау кажет?
Кужаттын орисин, сондай –ак ористен шегинисти беруге м?мкиндик беретин Word багдарламасы терезесинин элементи – бул ...
Word программасындагы кужаттын арбир бетинде кайталанатын косымша элементтер ... деп аталады.
Word программасындагы кай амир кужатта керекти жактау жолагын жасауга мумкиндик береди?
Word багдарламасында жасалган кужаттын кенейтими кандай болады?
Матин беттеринин номирлерин кою ушин кандай арекеттерди орындау кажет?
Сактау амирин Word багдарламасы менюинин кай косымшасынан табуга болады?
Word программасынын стилистикалык кателер кандай туспен айрыкша корсетиледи?
Белгили бир типти кужатты ( есеп-кисаптар, жоспарлар жане т.б.) азирлеуди онайлату ушин ... пайдаланылады.
Microsoft Office дестесинин Microsoft Word багдарламасы кандай кызмет аткарады?
Word багдарламасында Формат менюинин Шрифт косымшасы ... м?мкиндик береди.
Пайдаланушы Word багдарламасы терезесинин айналдыру сызыгынын комегимен ...
Кужаттын агымдагы бетин, болимнин номирин, беттин санын жане т.б. бейнелейтин элемент – бул ...
Word багдарламасы кужатында болектелген матинде карип манерин озгерту ушин кандай амирди орындау керек?
Word багдарламасында Жиектер жане бояу амири ... менюинин косымшасында орналаскан.
Word багдарламасынын Абзац сухбат терезеси кандай мумкиндиктерди усынады?
Word кужатын кандай амирлер комегимен ашуга болады?
Word багдарламасында матинди туралау турлеринин барин атап корсетиндер.
Word багдарламасында орфографиялык кателери кандай туспен айрыкша корсетиледи?
Word багдарламасы терезесинде Файл, Правка, Вид жане т.б. амирлер тобы кайда турады?
Создеги кателерди тузету ушин ... керек.
Word багдарламасы терезесинде кай мазирде тизим манерин тандауга болады?
Бетте устинги жане томенги дерек атаулары аймагын ашу ушин мына амирлерди орындау керек.
Файлдар немесе бумалар атаулы жиынтыгы, бул -
Файл дегенимиз не?
Хат.txt файлына кол жеткизу дурыс жолы.
Амалдар жуйеси – бул:
Windows -та файлдын кенейтилуи канша символдан турады:
Матиндик файлдын кенейтилуин корсетиниз:
Амалдар жуйесине жатады:
Амалдар жуйеси сакталады:1) катты магниттик дискиде; 2)арнайы DOS-каталогинде; 3)майыскак жуйелик дискиде; 4) тутынушы каталогинде.
Файлдын кенейтилуи .ехе бул файлдынекендигин корсетеди.
Каталог – ол:1) туракты жады; 2) аралык натижени сактайтын орын; 3) узак уакыт сактайтын сырткы жады; 4) файлдардын аттарын сактайтын орын;
Компьютерди кайтып жуктеу мумкин:
Меню – ол:
Стандартты терезе негизги элементтери:
Кандай амалдар жуйесинде экран жумыс устели деп аталады.
Windows. Alt+F4 функциональдык пернелер комбинациясы комегимен мумкин.
Windows. Файлдык курылымга жасалатын мумкин амал:
Windows терезелеринде меню нускаулары жумыс жасамайды, егер:
Максаттар панели (панель задач) – бул:
«Файл» силтеуиш менюинде кандай амал жок?
Windows-тын негизги элементтерине жататын угымдар: 1)терезе,2)пиктограмма, 3)иконка, 4)меню
Windows-та келесидей терезелерге боледи: 1) программалык терезе; 2)уагытша экран кориниси (заставка) терезеси; 3)сураныс терезеси; 4)ашык терезе.
Windows-тагы белгилер (ярлыки) сайкес келеди:1) кужаттарга; 2) папкилерге; 3) багдарламаларга; 4) заставкага.
Жасырын менюди шыгару ушин...
MS Windows ортасында жумыс жасайтын программалары терезелеринин колемин озгерту мумкин... .
Windows кужаттар терезелеринин курамы: 1) вертикаль жане горизонталь сызгыштар; 2) кужаттар белгиси; 3) вертикаль жане горизонталь жылжыту жолагы; 4) кужат бумасы.
Терезе атауы болигинде жуйелик меню батырмалары орналаскан:1)«Свернуть»; 2)«Развернуть-восстановить»; 3) «Закрыть». 4) «Переключиться в другое окно».
Гылымнын турли аймактарында есептерди шыгаруга арналган программаны ... деп атайды.
Правка менюинин ишиндеги Копировать командысынын функциясы:
Курсорды агымдагы жолдын сонына апаратын перне – ...
Файл – бул ...
Казирги мезетте пайдаланушы жумыс истеп отырган каталог ... деп аталады.
Жойылган нысандар уакытша орналыстырылатын папка ... деп аталады.
Баска папкада калай жана папка жасауга болады?
Силтеуиш батырмасынын сол жак устелиндеги папканын жанындагы «плюс» танбасы ... дегенди билдиреди.
Коржыннан кайта калпына келтирилген файл кайда орналасады?
Нысаннын жарлыгын калай жасау керек?
Бас менюдеги издеу амири файлды ... бойынша табуга мумкиндик береди.
Файлдын коширмесин баска атпен немесе баска орында сактау ушин ... амирин тандау керек.
Файлдар мен папкалар коржында канша уакыт тура алады?
Папка – бул ....
Жумыс устелинде калай жана папка жасауга болады?
Жарлык (ярлык) – бул ...
Файлдарды коржынга жойган кезде ... болады.
Томенде келтирилген жазбалардын кайсысы файлдын атауы бола алады?
Windows амалдык жуйесинде файлдын белгиленуи кандай боликтерден турады?
Папка жойылган кезде ондагы малиметтер жойыла ма?
Windows АЖ-да файлга кандай атау беруге руксат етилген?
Жана папка жасауды мына арекеттер комегимен орындауга болады:
Желилик немесе алмалы дискиден жойылган элементтер Коржынга тусе ме?
Жумыс устелинде Жарлыкты жойган кезде ...
Ар жерде орналаскан бирнеше файлды ... ерекшелеуге болады.
Word редакторында Колонтитулды куру жолы:
MS WORD. Кужатты принтерден шыгарар алдында толык турде кору ушин саймандар тактасында тандап алу керек.
Microsoft Word программасында матиндеги созди ерекшелеу ушин кандай арекеттерди орындау кажет?
Кужаттын орисин, сондай –ак ористен шегинисти беруге м?мкиндик беретин Word багдарламасы терезесинин элементи – бул ...
Word программасындагы кужаттын арбир бетинде кайталанатын косымша элементтер ... деп аталады.
Word программасындагы кай амир кужатта керекти жактау жолагын жасауга мумкиндик береди?
Word багдарламасында жасалган кужаттын кенейтими кандай болады?
Матин беттеринин номирлерин кою ушин кандай арекеттерди орындау кажет?
Сактау амирин Word багдарламасы менюинин кай косымшасынан табуга болады?
Word программасынын стилистикалык кателер кандай туспен айрыкша корсетиледи?
Белгили бир типти кужатты ( есеп-кисаптар, жоспарлар жане т.б.) азирлеуди онайлату ушин ... пайдаланылады.
Microsoft Office дестесинин Microsoft Word багдарламасы кандай кызмет аткарады?
Word багдарламасында Формат менюинин Шрифт косымшасы ... м?мкиндик береди.
Пайдаланушы Word багдарламасы терезесинин айналдыру сызыгынын комегимен ...
Кужаттын агымдагы бетин, болимнин номирин, беттин санын жане т.б. бейнелейтин элемент – бул ...
Power Point не ушин кажет?
Power Point багдарламасы терезесинде Word Art устелин ашу кандай амирлер комегимен жузеге асырылады?
Power Point багдарламасы кормесине диаграмманы кою амири:
Power Point багдарламасынын кормесин камтитын файлдын кенейтимин корсетиниз.
Power Point багдарламаасында F5 пернеси кандай амирди орындайды?
Power Point багдарламы терезесинин кай болиминде Жана амири орналаскан?
Power Point багдарламасы кормесине суретти киристиру амири:
Power Point кормеси дегенимиз не?
Power Point багдарламасы кормеси слайды ауысуына киристирилген дыбысты калай жасауга болады?
Корменин турли нысандардан куралатын болиги калай аталады?
Программалау ортасынын басты кураушы боликтери: 1.Басты терезе 2.Пишин терезеси 3.Программа кодынын редактор терезеси 4.Объектилер инспекторы
Объектилер инспекторынын терезеси келеси беттерди камтиды: 1.Properties 2.Form1 3.Events 4.Normal
Объектилер инспекторы терезесинин сипатын суреттейтин бет: 1.Normal 2.Form1 3.Events 4.Properties
Объектилер инспекторы терезесеннн кандай бети окигаларды сипаттайды: 1.Properties 2.Form1 3.Normal 4.Events
Алынган терезенин такырып жолагында терезенин аты шыгады -
Объектилер инспекторы аркылы пишиннин сипаттамасын озгертуге болады:
Delphi багдарламасын иске косканнан кейин компоненттер бояу такташасынын терезеси белсенди болады
Процедуранын курамды атауы бар. Ол процедуранын класы мен атынан турады 1.View/Project 2.TForm1 3.Project/Compile 4.Button/Click
Форма файлынын кенейтилими:
Жоба параметрлеринин файлы мына кенейтилимге ие:
Косымшаларды дайындау барысында пишиндер мен компоненттердин сырткы кориниси мен функционалды мумкиндиктерин калыптастыру ушин пайдаланатын курал
Delphi-де жоба деп аталатын багдарлама – бул
Жобанын курамындагы барлык файлдарга кол жеткизуге мумкиндик беретин курал
Delphi-де косымшалар жасауга мумкиндик беретин файлдардын жиынтыгы – бул
Windows-тагы немесе багдарламадагы белгили бир озгериске жауап ретинде орындалатын багдарлама фрагменти
Кандай амир аркылы жобага модуль косуга болады?
Кандай аамир аркылы жобадан модульди ошируге болады?
Кандай амир аркылы жобага жана модуль косуга болады?
Кандай амир аркылы жобага жана форма косуга болады?
Кандай амир аркылы жобанын параметрлер орнату диалогтик терезесин ашуга болады?
Delphi-де жана багдарламаны куру мына опцияны тандаудан басталады:
Жобалар менеджери мына амир аркылы шакырылады:
Жобага курамындагы бастапкы файлдарды компиляциялау ушин ... амири пайдаланылады:
Интеграцияланган ортанын жасаушысынын басты мазириндеги Project/Compile амири сайкес келеди:
Стандартты Delphi жобасы турады:
Delphi-дин кандай компоненти таблицалык курылымдарды жасап, оларга кызмет етеди:
Delphi кабылдайтын уш турли (растрлы сурет, пиктограмма, метафайл) форманын биринде орналастыру компоненти
Delphi-дин кандай компоненти аркылы карапайым геометриялык фигураларды салуга болады?
Web– парак / НТМL кужаты/ дегенимиз .
Интернеттеги Web– парактарды кору ушин мына программалар колданылады:
Тег дегенимиз
Web– парак гиперсилтемеси мынаган кошуди камтамасыз ете алады ( ен дурысырак деген жауапты корсетиниз.
BODY теги дегенимиз:
HTML кужатында суреттерди кою командасы
Гиперсилтеме кандай тегпен бериледи:
Кандай тег комегимен электрондык пошта адресине силтеме бериледи:
Гиперматин дегенимиз-
Web-парактарды жасау ушин колданылатын багдарламалар
Компьютерлік вирус дегеніміз не?
Ішінде вирусы бар баCдарлама .... деп аталады
Орналасу орыны бойынша компьютерлік вирустар Kандай екі топKа б™лінеді?
Компьютерді вирустан саKтау _шін .... KолдануCа болады.
Таза дискетада компьютерлік вирус болуы м_мкін бе (дискетада файлдар жоK)?
АнтивирустыK баCдарламаларCа ... жатады.
АнтивирустыK баCдарламалар  – бaл
Компьютер вирус «жaKтыруы» м_мкін .....
Jай нaсKа дaрыс емес:
«ПочталыK» вирусты жaKтыру Kалай ж_реді?
Jандай объектілерді Kaspersky Anti-Virus баCдарламасы к™мегімен вирусKа тексеруге болмайды?
Жекеленген объектілерді вирусKа тексеру жолы
Ортасына Kарай компьютерлік вирустарды ..... б™луге болады.
Алгоритм ерекшеліктеріне Kарай вирустарды .... б™луге болады.
ЖaKтыру ‰дісіне Kарай вирустарды .... б™луге болады.
Жедел жадыда ™з к™шірмесін Kалдыратын вирустар ... аталады.
ФайлдыK вирус:
Вирустан KорCануCа арналCан баCдарлама:
Ж_ктелетін вирустар ... сипатталады.
Вирус к™зі – келесі аппараттыK KaрылCылар.
Компьютерлік вирустарды Kaру .... болып табылады.
Компьютер KосылCанды антивирустыK баCдарлама Kосылу _шін, оны .... бумасына орналастыру керек.
АнтивирустыK баCдарламаCа жатпайды:
«Детекторлар» антивирустыK баCдарламасыныS Kызметі:
Макровирустар – бaл
Вируспен к_ресу Kaралы:
Вирус ™лшемдері?
Резиденттік вирустар- бaл
Файлды архивтеу дегеніміз....
Архивация  – бaл
Архиватор баCдарламасы:
Архивтеу амалы – бaл....:
файл к™лемін кішірейту _шін Kандай баCдарламалар Kолданылады?
Архив дегеніміз не?
Архивтік  файл
Архивтенген файл алCашKысынан ..... ерекшеленеді
Архиватор-баCдарламасын к™рсетіSіз.
WinRar баCдарламасы ..... арналCан
WinZip баCдарламасы ..... арналCан
Архивті ашу _шін .... бaйрыKтарын орындау керек.
Windows ортасында архивтенген файлдар кеіейтілімі:
... архиватор болып табылмайды?
ФайлдыK архиватор .... м_мкіндік береді.
Jазіргі кезде барлыK архиваторларды шартты т_рде келесі _ш топKа б™луе болады
Архиватор баCдарламалары .... м_мкіндік береді.
Дискілік архиваторлар .... м_мкіндік береді.
SAS баCдарламасыныS екі негізгі Kaраушысын атаSыз: 1) INPUT, 2) DATA, 3 LABEL), 4) PROC
ДисперсиялыK талдау кезінде білу Kажет: 1) Бекітілген факторлар тек баKылау орташаларына Cана ыKпал ететінін, 2) КездейсоK факторлар тек баKылау орташаларына Cана ыKпал ететінін, 3) КездейсоK факторлар тек баKылау дисперсиясына Cана ыKпал ететінін, 4) Бекітілген факторлар тек баKылау дисперсиясына Cана ыKпал ететінін
Келтірілген баCдарламалардыS Kайсысы енгізу ж_йесі ж‰не берілгендерді ™Sдеуге арналCан: 1) MS Excel, 2) MS Access, 3) Epidata, 4) MySQL (любая другая версия SQL).
Келтірілген баCдарламалардыS Kайсысы ™Sдеу ж_йесі ж‰не Kaжаттау болып табылады: 1) MS Excel, 2) SAS, 3) Basic , 4) Statistica.
Берілгендерді енгізуге дайындау, ішінде тізімдеп келтірілген маCлaматтары бар, кодтау кітабын жасаудан басталады: 1) Айнымалылар атауы (айнымалылар таSбасы, labels), 2) Санды айнымалылар ™згерісі шектері, 3) Сапалы айнымалылар денгейі саны ж‰не олардыS атаулары (м‰ндер таSбасы), 4) Айнымалылар м‰ні.
Берілгендер файлын жасау барысында: 1) атаулар латын тілінде беріледі, 2) таSбалар латын тілінде жазылады, 3) таSбалар тaтынушы тілінде жазылады, 4) атаулар тaтынушы тілінде беріледі.
€рбір объект _шін тіркелетін белгі: 1) тaраKты, 2) константа, 3) символды, 4) айнымалы.
ДеректердіS терімі келесі белгілер бойынша жіктеледі: 1) айнымалылар санымен, 2) алынCан к™здеріне байланысты, 3) деректердіS типі бойынша; 4) уаKыт бойынша реттелуі маSызды болса.
Айнымалылар санына байланысты деректерер болуы м_мкін: 1) бір™лшемді, 2) екі™лшемді, 3) к™п™лшемді, 4) ™лшемсіз.
Типі бойынша деректер: 1) сандыK, 2) символдыK, 3) сапалы, 4) логикалыK, болып б™лінеді.
ДеректердіS бір™лшемді терімдері ‰р бір объекті _шін бір Cана белгіден тaрады ж‰не аныKтауCа м_мкіндік береді: 1) белгініS кез-келген м‰ндерін, 2) белгініS типтік м‰нін, 3) м‰ндерініS ™згергіштігін, 4) м‰ндердіS бір-бірінен KаншалыKты айырмашылыKтары барын.
€р объект _шін _ш немесе оданда артыK белгісі туралы аKпаратты береді:
Мазмaнды маCынасы бар, сандар к™мегімен тіркелетін, айнымалылардыS м‰ндері ... берілгендер деп аталады.
Санды берілгендермен Kарапайым сандармен орындалатын барлыK амалдарды орындауCа болады, мыналар сияKты: 1) ортасын есептеу, 2) шашырау баCасын, 3) ™згеру баCасын, 4) позициялыK баCасын.
Айнымалы Kандай м‰ндерді Kабылдай алатынына байланысты, санды деректердіS екі типін айырады: 1) позициялыK, 2) дискретті, 3) сандыK, 4) _зіліссіз.
Тек Kана кейбір аныKталCан сандар тізімі ішінен м‰ндерді Kабылдай алатын, айнымалы.
^зіліссіз деп кез келген ... емес айнымалыны есептейміз.
Кейбір аралыKтыS кез келген м‰ндерін Kабылдай алатын, айнымалы.
ОбъекттіS сапасын тіркейтін деректер.
Сапалы деп ... тіркейтін деректерді айтады.
Адам жынысын с‰йкес 0 ж‰не 1 сандарымен тіркейді, бaл сандар ... болып оSделеді.
Сапалы деректердіS типтеріS к™рсетініз: 1) реті, мазмaнды м‰ні бар, реттік, 2) арнайы жобаланCан талдау _шін жиналCан, 3) мазмaнды реті жоK, номиналды, 4) баKылау ж‰не ™лшеу н‰тижелерінде алынCан деректер.
Мазмaнды маCынасы жоK, сапалы деректер.
Мазмaнды маCынасы бар, сапалы деректер.
АлCашKы берілгендер:1) бaрын басKа Kажеттер _шін жинаKталCан, 2) жоспарланCан талдау _шін арнайы жинаKталCан, 3) ‰дебиеттерден немесе басKа аKпарат к™здерінен алынCан, 4) зерттеу немесе ™лшеу н‰тижелерінде алынCан.
Медицинада, денсаулыK саKтауда, эпидемиологиялыK Cылыми зерттеулерде статистикалыK ‰дістерді Kaрастырумен ж‰не Kолданумен байланысты, Cылыми тарау.
К‰зіргі Kолданбалы статистиканыS ж‰не математикалыK генетиканыS негізін Kалаушы.
ТаSдама _лестірімніS теориясын, дисперсиялыK ж‰не дискриминанттыK анализді, эсперименттерді жобалау теориясын, максималды шындыK ‰дісініS ж‰не т.б. Kaрастырушы


15

Приложенные файлы

  • doc 104973
    Размер файла: 156 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий