CID

Тема 1
Спеціальні історичні дисципліни (СІД) в системі
сучасної історичної науки
(2 год.)

1. СІД та їх взаємозвязок. Значення СІД в історичному дослідженні.
2. Розвиток СІД від найдавніших часів до наших днів:
а) становлення СІД: «Ars discernendi vera ac falsa»
б) наукова розробка СІД у ХІХ-ХХ ст..
3. СІД в українській історичній науці.

Література:
Введение в специальные исторические дисциплины. Москва, 1990.
Введенський А., Дядиченко В., Стрельський В. Допоміжні історичні дисципліни. Короткий курс. Київ, 1963.
Вспомогательные исторические дисциплины: историография и теория. Киев, 1988.
Дмитрієнко М., Попельницька О. Дослідження в галузі спеціальних історичних дисциплін відділом СІД Інституту історії України НАН України у 1994-2004 рр. // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Збірка наукових праць. Ч. 11 у двох частинах. Частина 1. Київ, 2004. С. 6-36.
Жуковская А. П. Развитие славяно-русской палеографии. (В дореволюционной России и в СССР). Москва, 1963.
Журба О.І. Київська Археографічна Комісія 1843-1921. Нарис історії і діяльності. Київ, 1993.
Зашкільняк Л. Методологія історії від давнини до сучасності. Львів, 1999.
Заяць А. Є. Археографія. Навчальний посібник. Львів, 2010.
Калакура Я. Структура спеціальних історичних дисциплін як підсистеми історичної науки // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Збірка наукових праць. Ч. 11 у двох частинах. Частина 1. Київ, 2004. С. 37-52.
Каменцев Е.И. История вспомогательных исторических дисциплин. Москва, 1979.
Каштанов С. М. Дипломатика в ХХІ веке: итоги и перспективы // Вспомогательные исторические дисциплины: классическое наследие и новые направления. Москва, 2006. С. 92-104.
Кметь В. Археографія // Енциклопедія Львова / За ред. А. Козицького та І. Підкови. Т. 1. Львів: Літопис, 2007. С. 100-101.
Кметь В., Турмис Н., Шуст Р. Стан і перспективи розвитку спеціальних історичних дисциплін // Українська історіографія на зламі ХХ і ХХІ століть: здобутки і проблеми. Львів, 2004. С. 229-259.
Климишин І.А. Календар і хронологія. – Івано-Франківськ, Гостинець, 2002.
Мацюк О. Я. Історія паперу як спеціальна історична дисципліна // Студії з архівної справи та документознавства. Київ, 1998. Т. 3. С. 69-72.
Пронштейн А. Использование вспомогательных дисциплин при работе над историческими источниками. Москва, 1972.
Пронштейн А., Данилевский И. Вопросы теории и методики исторического исследования. Москва, 1986.
Спеціальні історичні дисципліни: довідник: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. Н. Войцехівська (кер. авт. кол.), В. В. Томазов, М. Ф. Дмитрієнко [та ін.] / НАН України. Інститут історії України. К.: Либідь, 2008.
Целуйко О. П. Генеалогія // Енциклопедія Львова / За ред. А. Козицького та І. Підкови. Т. 1. Львів: Літопис, 2007. С. 509-510.
Шустова Ю. Э. Вспомогательные исторические дисциплины в современном гуманитарном знании и образовательной модели // Вспомогательные исторические дисциплины. Классическое наследие и нове направления. Москва, 2006. С. 437-452.
Янин В. Очерки комплексного источниковедения. Москва, 1977.
Szyma
·ski J. Nauki pomocnicze historii. Wyd. 4. Warszawa, 1983, 2002.

Електронні ресурси:
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] АНТРОПОС –
·
·
·
·
·
·
·
·. Відкритий гуманітарний архів. Центр гуманітарних досліджень і Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (бібліографія)
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Інститут історії НАН України
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Інститут суспільних досліджень
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Державний комітет архівів України
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Український історичний портал
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Веб-ресурс, створений істориками А. Портновим і В. Маслійчуком

Тема 2
Українська дипломатика.

(2 год.)
1. Дипломатика Київської Русі. Документальна спадщина, особливості її дослідження та реконструкції.
2. Канцелярія та документ у Галицько-Волинській державі:
періодизація історії;
автентичні акти та документи;
реконструйовані та неавтентичні акти, проблема фальсифікатів;
класифікація канцелярської документації;
формуляр документів Галицько-Волинської держави (аналіз рекомендованих документів);
особливості формування персоналу канцелярії.

(2 год.)
3. Актова документація на українських землях у складі Корони Польської та Великого князівства Литовського. Типи канцелярій.
4. Канцелярія Руської (Волинської) Метрики 1569-1673 рр.:
особливості організації;
класифікація вписів та документів;
персонал канцелярії;
книги Метрики як історичне джерело.

(2 год.)
5. Канцелярії міст, земських і гродських урядів. Особливості внутрішньої організації та документів.
6. Генеральна Військова канцелярія сер. XVII-XVIII ст.:
особливості організації;
класифікація документів;
формуляр гетьманського універсалу (аналіз рекомендованих документів);
персонал канцелярії.


Джерела:
Актова книга Житомирського міського уряду кінця ХVІ ст. (1582–1588). Київ, 1965.
Волинські грамоти ХVІ ст. Київ, 1995 (Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]).
Грамоти ХV ст. Київ, 1965.
Грамоти ХІV ст. Київ, 1974.
Ділова мова Волині і Наддніпрянщини XVII ст. Збірник актових документів / Відп. ред. В. В. Німчук; Підг. до видан.: В. В. Німчук, В. М. Русанівський, К. С. Симонова, В. Ю. Франчук, Т. К. Черторизька. Київ, 1981 (Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]).
Ділова документація Гетьманщини ХVІІІ ст. Київ, 1993.
Доба гетьмана Івана Мазепи в документах / Упор. С. Павленко. Київ, 2007.
Документи Богдана Хмельницького / Упор. І. Крипякевич, І. Бутич. Київ, 1961.
Документи Брацлавського воєводства 1566–1606 років / Упорядники М. Крикун, О. Піддубняк; вступ М. Крикуна. Львів, 2008.
Книга Київського підкоморського суду (1584–1644 рр.) / Підготували до видання Г. В. Боряк, Т. Ю. Гирич, Л. З. Гісцова, В. М. Кравченко, В. В. Німчук, Г. С. Сергійчук, В. В. Страшко, Н. М. Яковенко. Київ, 1991 (Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]).
Кременецький земський суд. Описи актових книг XVI–XVII ст. – Вип. 1. – Кн. № 1–2 (1568–1598) / Описи склали: Л. А. Попова, З. С. Хомутецька, В. Д. Чунтулова. Київ, 1959 (Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]).
Літопис Руський / Пер. Л. Махновця. Київ, 1989.
Лохвицька ратушна книга другої половини XVII ст.: Збірник актових документів / Підготували до видання О. М. Маштабей, В. Г. Самійленко, Б. А. Шарпило. Київ, 1986 (Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]).
Луцька замкова книга 1560-1561 рр. / Підготували В. М. Мойсієнко, В. В. Поліщук. – Луцьк, 2013 (Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]).
Пам’ятки історії Східної Європи. Джерела XV-XVII ст. Т. V: Руська (Волинська) Метрика. Книга за 1652-1673 рр. / Укл. П. Кулаковський. Острог; Варшава; Москва, 1999.
Привілеї міста Львова (XIV-XVIII ст.) / Упорядник М. Капраль, наук. ред. Я. Дашкевич, Р. Шуст. Львів, 2010 (Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ).
Привілеї національних громад міста Львова (XIV-XVIII ст.) / Упорядник М. Капраль, наук. ред. Я. Дашкевич, Р. Шуст. Львів, 2010 (Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ).
Розов В. Українські грамоти ХІV-ХV ст. Київ, 1928.
Руська (Волинська) Метрика. Реґести документів Коронної канцелярії для українських земель (Волинське, Київське, Брацлавське, Чернігівське воєводства) 1569-1673 / Передмова П. Кеннеді Ґрімстед. Київ, 2002.
Соціальна боротьба в місті Львові в XVI-XVIІI ст. Збірник документів / Під ред. Я. П. Кіся. Львів, 1961.
Універсали Богдана Хмельницького 1648-1657 / Упор. І. Крипякевич, І. Бутич. Київ, 1998.
Універсали Івана Мазепи 1687-1709 / Упор. І. Бутич. Київ; Львів, 2002.

Література:
Ващук Д. П. “Старина” в Великом княжестве Литовском: анализ актов частноправового характера Литовской Метрики // Вспомогательные исторические дисциплины в современном научном знании. Материалы XXV Международной научной конференции. Москва, 31 января – 2 февраля 2013 г.; Часть II. Москва, 2013. С. 241–244 (Режим доступу: iai.rsuh.ru/binary/2081471_83.1360890151.29621.pdf ).
Вінниченко О. Формуляр шляхетського заповіту першої половини XVIII століття (спроба дипломатичного аналізу) // Дрогобицький краєзнавчий збірник. 2008. Вип. ХІ – ХІІ . С. 527–555.
Введенський А., Дядиченко В., Стрельський В. Допоміжні історичні дисципліни. Короткий курс. Київ, 1963. С. 104-121.
Дашкевич Я. Типологія актів з історії щоденного життя Львова. (Вірменська колонія кін. XVI–поч. XVII ст.) // Український археографічний щорічник. 1999. Випуск 3–4. С. 175–178.
Дашкевич Ярослав. Стан та завдання української дипломатики // Дашкевич Ярослав. Майстерня історика: Джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Упор. А. Гречило, М. Капраль, А. Фелонюк. Львів, 2011. С. 585–597.
Дашкевич Ярослав. Спорные вопросы дипломатической практики Древней Руси // Дашкевич Ярослав. Майстерня історика: Джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Упор. А. Гречило, М. Капраль, А. Фелонюк. Львів, 2011. С. 598–611.
Дашкевич Я .Р. Адміністративні, судові й фінансові книги на Україні в ХІІ-ХVІІІ ст.: проблематика, стан і методика дослідження // Історичні джерела та їх використання. Київ, 1969. Вип. 4. С. 129-171 (Майстерня історика: Джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Упор. А. Гречило, М. Капраль, А. Фелонюк. Львів, 2011. С. 50–83).
Дашкевич Я. Р. Дослідження автентичності документа в судовій практиці другої половини ХVІІ ст.: нарис з української дипломатики // Архіви України. 1968. № 1. С. 20-27 (Майстерня історика: Джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Упор. А. Гречило, М. Капраль, А. Фелонюк. Львів, 2011. С. 612–620).
Демченко Л. Волинські тестаменти XVI ст.: дипломатичний аналіз // Наукові записки: Збірник праць молодих вчених та аспірантів. НАН У Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – 1997. – Т. 2. – С. 35–48.
Захарчишин П. І. Писарі-архівісти земських та гродських канцелярій на західноукраїнських землях в ХV-ХVІІІ ст. // Архіви України. 1969. № 1.
Заяць А. Урбанізаційний процес на Волині в XVI – першій половині XVII століття / Наук. ред. М. Крикуна. Львів, 2003.
Ільків-Свидницький М. Книги міських урядів Львова // Енциклопедія Львова. Т. 3 / За ред. А. Козицького. Львів, 2010. С. 265–271.
Інкін В. Ф. Чи є історична основа в фальсифікатах грамот князя Льва Даниловича // Вісник львівського університету. 1988. Вип. 24. С. 60-68.
Каштанов С. М. Основные этапы и направления в развитии русской дипломатики в XVIII–XX вв. // Вспомогательные исторические дисциплины: специальные функции и гуманитарные перспективы. Тезисы докладов и сообщений XIII научной конференции (Москва, 1–2 февраля 2001 г.). Москва, 2001. С. 46–49.
Каштанов С. М. Очерки русской дипломатики. Москва, 1970.
Каштанов С. М. Русская дипломатика. Москва, 1988.
Каштанов С. М. Исследование о молдавской грамоте XV века. Москва, 2012.
Кметь В., Турмис Н., Шуст Р. Стан і перспективи розвитку спеціальних історичних дисциплін // Українська історіографія на зламі ХХ і ХХІ століть: здобутки і проблеми. Львів, 2004. С. 229–259.
Крикун М. Г. Земські уряди на українських землях у XV-XVIII століттях // Записки НТШ. Львів, 1994. Т. 228: Праці Історично-філософської секції. С. 65-122.
Крипякевич І. П. Студії на державою Богдана Хмельницького (V, VІ) // Записки Наукового товариства імени Шевченка. Т. 147.
Кулаковський П. Канцелярія Руської (Волинської) Метрики 1560-1673 рр. Студія з історії українського регіоналізму в Речі Посполитій. Острог; Львів, 2002.
Кулаковський П. Коронна Метрика (центральний архів Речі Посполитої). Руська (Волинська) Метрика // Нариси історії архівної справи в Україні / За заг. ред. І. Матяш та К. Климової. Київ, 2002. С. 57-67.
Купчинский О. А. О некоторых вопросах датировки средневековых документов на основе их содержания // Советские архивы. 1976. № 3. С. 79-83.
Купчинський О. А. Акти та документи Галицько-Волинського князівства ХІІІ – першої половини XIV століть. Дослідження. Тексти. Львів, 2004. 1286 с.
Купчинський О. А. До питання про характеристику формуляра рукописних документів середньовіччя // Архіви України. 1974. № 6. С. 12-20 (Його ж. Прикладна архівістика та спеціальні історичні дисципліни. Вибрані статті та матеріали, Т. 2. Львів, 2011. С. 215–225).
Купчинський О. А. Земські та гродські судово-адміністративні документальні фонди Львова. Київ, 1998 (Його ж. Прикладна архівістика та спеціальні історичні дисципліни. Вибрані статті та матеріали, Т. 2. Львів, 2011. С. 478–535).
Купчинський О. А. Із спостережень над розвитком документа та діяльністю князівської канцелярії галицько-волинських земель XIII – першої половини XIV століть // Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка. Львів, 1996. Т. CCXXXI. С. 44-108 (Його ж. Прикладна архівістика та спеціальні історичні дисципліни. Вибрані статті та матеріали, Т. 2. Львів, 2011. С. 247–310).
Купчинський Олег. Актові джерела Галицько-Волинського князівства XIII ст. та їх реконструкція на основі літописів // Купчинський Олег. Прикладна архівістика та спеціальні історичні дисципліни. Вибрані статті та матеріали, Т. 2. Львів, 2011. С. 123–139.
Купчинський Олег. Згадки про акти та документи Галицько-Волинського князівства XIII – першої половини XIV ст. у тогочасних і пізніших документальних матеріалах (До проблеми відтворення української середньовічної документальної спадщини) // Купчинський Олег. Прикладна архівістика та спеціальні історичні дисципліни. Вибрані статті та матеріали, Т. 2. Львів, 2011. С. 140–161.
Купчинський Олег. Неавтентична грамота галицького князя Лева Даниловича для львівських ченців-домініканців (з датою 1270 р., серпня 5, у Львові) // Купчинський Олег. Прикладна архівістика та спеціальні історичні дисципліни. Вибрані статті та матеріали, Т. 2. Львів, 2011. С. 162–176.
Купчинський Олег. Розвиток Галицько-Волинського документа в контексті міжслов’янських зв’язків XIII–XIV століть // Купчинський Олег. Прикладна архівістика та спеціальні історичні дисципліни. Вибрані статті та матеріали, Т. 2. Львів, 2011. С. 200–214.
Купчинський Олег. Структурна будова (формуляр) записів в актових книгах Святоюрської юридики у Львові // Купчинський Олег. Прикладна архівістика та спеціальні історичні дисципліни. Вибрані статті та матеріали, Т. 2. Львів, 2011. С. 226–246.
Купчинський Олег. Забуті та невідомі староукраїнські грамоти XIV – першої половини XV століть // Купчинський Олег. Прикладна архівістика та спеціальні історичні дисципліни. Вибрані статті та матеріали, Т. 2. Львів, 2011. С. 432–457.
Маркевич О. В. Невідома грамота Льва Даниловича // Архіви України. Київ, 1968. № 5.
Мицик Ю. Джерела з історії національно-визвольної війни українського народу середини XVII століття. Дніпропетровськ, 1996. 262 с.
Мыцык Ю. О формуляре универсалов и приказов сподвижников Богдана Хмельницкого // Историографические и источниковедческие проблемы отечественной истории. Днепропетровск, 1985. С. 107-113.
Панашенко В. В. Палеографія українського скоропису другої половини ХVІІ ст. На матеріалах Лівобережної України. Київ, 1974.
Патяка Олексій. Ділова документація гродських судів України в другій половині XVI – на початку XVII ст. Україна в Центрально-Східній Європі: З найдавніших часів до кінця ХVIII ст. – Вип. 4 / НАН України. Ін-т історії України; Відп. ред. В. А. Смолій. Київ, 2004. С. 448–458 (Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]).
Скочиляс Ігор. Акти єпархіальних соборів Київської церкви (за матеріалами Холмсько-Белзького владицтва XVII ст.) // Українське джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни на порозі XXI ст. Матеріали Міжнародної конференції , присвяченої 85-літтю від дня народження Ярослава Дашкевича (13–14 грудня 2011 р., м. Львів). Львів, 2013. С. 192–200.
Яковенко Н. М. Про критерії автентичності поземельних актів XV – першої половини XVII ст. (текстологічний аспект) // Проблеми історичної географії України: Збірник наукових праць / Відп. ред. Ф. П. Шевченко. Київ, 1991. С. 3–9.


Тема 3
Українська палеографія

(2 год.)
1. Предмет і методи палеографії. Письмо як ознака автентичності документа.
2. Походження слов’янської писемності в історіографії.
3. Джерела до історії формування кириличного уставу:
наративні – Житія святих Кирила (Константина) і Мефодія, сказання „Про письмена” чорноризця Храбра;
найдавніші памятки кириличного письма (епіграфіка, графіті, береста, пергамент).
4. Особливості раннього уставу (XI-XII ст.) (графічні ознаки, брахиграфія, цифрові позначення, пунктуація).
5. Пізній устав (XIII-XIV ст.).
(2 год.)
1. Періодизація розвитку півуставного письма. Памятки українського півуставу.
2. Особливості півуставу. Брахиграфія. Пунктуація. Цифри.
3. Оздоби рукописних памяток XIV-XVI ст.
4. Практичне читання текстів.
(2 год.)
1. Особливості українського актового письма XII-XV ст. Періодизація українського скоропису.
2. Ранній скоропис: особливості графіки, брахиграфії.
3. Формування писарських шкіл на українських землях в кінці XVI – першій половині XVII ст.
4. Особливості датування рукописів XV-XVIII ст. Орнаментація рукописів.
5. Практичне читання текстів.

Література:
Брайчевський М. Походження слов`янської писемності. Київ, 1998.
Введенський А., Дядиченко В., Стрельський В. Допоміжні історичні дисципліни. Короткий курс. Київ, 1963.
Висоцький С.О. Київська писемна школа X-XII ст. До історії української писемності. Львів-Київ-Нью-Йорк, 1998.
Вуйцик В. Графіті ХІІ-ХV ст. церкви св. Пантелеймона в Галичі // Записки НТШ. Львів, 1996. Т. 231. С. 189-194.
Высоцкий С.А. Древнерусские надписи Софии Киевской XI–XIV вв. Киев, 1966.
Высоцкий С.А. Киевские граффити XI–XVII вв. Киев, 1985.
Высоцкий С.А. Средневековые надписи Софии Киевской XI–XVII вв. Киев, 1976.
Гнатенко Л. А. Письмо Пересопницького Євангелія та графіко-орфографічні особливості пам’ятки // Пересопницьке Євангеліє 1556-1561. Дослідження. Транслітерований текст. Слово-покажчик. Київ, 2001. С. 55-73.
Григорчук Л. М. Иван Федоров и распространение на Украине новгородско-московского типа вязи // Федоровские чтения. 1983. Москва, 1987.
Запаско Я. Українська рукописна книга. Львів, 1995.
Захарчишина П. І. Палеографічні особливості львівського письма XVI-XVII ст. // Історичні джерела та їх використання. Київ. 1964. Вип. 1.
Іваницька І.О. Розвиток письма на Слобожанщині в кінці XVII – на початку XVIII ст. // Третя республіканська наукова конференція з архівознавства та інших спеціальних історичних дисциплін. Київ, 1968. С.181-186.
Карский Е. Ф. Славянская кирилловская палеография. Ленинград, 1928.
Кісь Я. П. Палеографія. Навчальний посібник. Львів: Вища школа, 1975.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської (ХІ – початок XVIII ст.). Частина І: Приділ св. Георгія Великомученика. Київ, 2010.
Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської (ХІ – початок XVIII ст.). Частина ІІ: Приділ свв. апостолів Петра і Павла. Київ, 2010.
Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської (ХІ – початок XVIII ст.). Частина III: Центральна нава. Київ, 2011.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Корнієнко В.В. Корпус графіті церкви Спаса на Берестові (остання третина ХІ – перша третина XVIII ст.). Київ, 2013.
Левочкин И. В. Русское уставное письмо и его хронологические параметры // Вспомогательные исторические дисциплины. Ленинград, 1983. Вып. XV.
Мацюк О. Історія українського паперу. Київ, 1994.
Мацюк О. Папір та філіграні на українських землях (XVI - поч. ХХ ст.). Київ, 1974.
Никитенко Н., [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Німчук В.В. Київські глаголичні листи: Найдавніша памятка словянської писемності. Київ, 1983.
Осташ Н. Л. До палеографії реєстру Запорозького Війська 1649 р.: великі букви в рукописі Кальницького полку // Дев’ята Вінницька обласна історико-краєзнавча конференція. Вінниця, 1990. С. 30-31.
Палеографический альбом. Учебный сборник снимков с рукописей русских документов XIII-XVIII вв. Ленинград, 1968.
Панашенко В. В. До питання методики і термінології палеографічних досліджень українського скоропису XVII-XVIII ст. // Історичні дослідження та їх використання. Київ, 1972. Вип. 6.
Панашенко В. В. Палеографія українського скоропису другої половини XVIІ ст. (На матеріалах Лівобережної України). Київ, 1974.
Паядайте-Васіляускене А.-В. Кириличні списки Другого Литовського статуту: палеографія, хронологія, кодикологія. Львів, 2004.
Петегирич В. М. Про знаряддя письма та кириличні написи на предметах XI-XIV ст. з Галицької землі // Записки НТШ. Львів, 1997. Т. 233. С. 206-214.
Пещак М. М. Палеографія і текстотворчі функції ініціалів // Українська археографія: сучасний стан та перспективи розвитку. Київ, 1988. С. 201-203.
Рейсер С.А. Русская палеография нового времени. Неография. Москва, 1982.
Столярова Л. В. Из истории книжной культуры русского средневекового города ХI-XVII вв. Москва, 1999.
Столярова Л. В., Каштанов С. М. Книга в Древней Руси (ХІ-XVI вв.). Москва, 2010.
Таємниці гробниці Ярослава Мудрого (за результатами досліджень 2009–2011 рр.). / [Нікітенко Н.М., Корнієнко В.В., Марголіна І.Є., Куковальска Н.М., Михайличенко Б.В.]. Київ, 2013.
Фрис В. Історія кириличної рукописної книги в Україні Х-XVIII ст. Львів, 2003.
Фрис В. Палеографія українських кириличних книг XVI – першої половини XVII ст. // Бібліотека – скарбниця духовності. Київ, 1993. С. 245-251.
Хомутецька З.С. Палеографічні особливості актових книг кременецьких судів XVI ст. // Історичні джерела та їх використання. Київ, 1964. Вип. 1. С. 195200.
Чаев Н. С., Черeпнин Л. В. Русская палеография. Москва, 1946.
Черепнин Л. В. Русская палеография. Москва, 1956.
Шестакова Н. Палеографія кириличних документів XVI-XVII ст. // Україна в минулому. Київ-Львів, 1992. Вип. 2. С. 61-79.
Тема 4
Хронологія як спеціальна історична дисципліна
(2 год.)

Хронологія як спеціальна історична дисципліна.
Особливості відліку часу на українських землях: витоки давнього слов’янського календаря.
Особливості датування документів, датованих за Юліанським календарем.
Григоріянська реформа і календарне питання в Україні XVI-XXI ст.
Проблема реформи календаря як цивілізаційний виклик.
Практичні аспекти переведення дат на сучасну систему літочислення (візантійська ера, церковний календар, датування подій за днями тижня за допомогою кола Сонця і вруцеліта). Застосування хронологічних таблиць.

Література:
Бережков Г. Хронология русского летописания. Москва, 1963.
Буткевич А.В., Зеликсон М.С. Вечные календари. Москва, 1969 (1984).
Володомонов Н. Календарь: прошлое, настоящее, будущее. Москва, 1977.
Грушевський М. Хронольогія подій Галицько-Волинської літописи // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1901. Т. 41. С. 1-72 (Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ).
Ермолаев И. Историческая хронология. Казань, 1980.
Каменцева Е.И. Хронология. Москва, 1967.
Климишин І.А. Календар і хронологія. – Івано-Франківськ, Гостинець, 2002.
Купчинський О. Перші датування документів за григоріанським календарем у державних установах України XVI ст. // Записки НТШ. Львів, 1991. Т. 222. С. 256-269.
Купчинський О. Про деякі способи уточнення дат пізньосередньовічних документів в археографічній практиці // Купчинський Олег. Прикладна архівістика та спеціальні історичні дисципліни. Вибрані статті та матеріали, Т. 2. Львів, 2011. С. 311-320.
Павлишин О. З історії впровадження григоріанського календаря в церковне життя українців: календарна реформа єпископа Григорія Хомишина // Україна модарна. Київ-Львів, 2002. Ч. 7. С. 7-68.
Пронштейн А.П., Кияшко В.Я. Хронология. Москва, 1981.
Селешников С. История календаря и хронология. Москва, 1977.
Стрельський В., Титаренко П. Історія календаря. Київ, 1975.
Титаренко П. Історія календаря в Росії і на Україні в звязку з загальною історією календарів. Київ, 1972.
Цыбульский В. Календари и хронология стран мира. Москва,1982.
Черепнин Л.В. Русская хронология. Москва, 1944.


Тема 5.
Формування грошово-монетних систем античного світу
(2 год.)
Виникнення та розвиток грошових систем стародавньої Греції.
Еволюція грошових відносин у античному Римі.
Особливості формування монетних систем у грецьких містах-державах Північного Причорномор’я:
а) Тіра;
б) Ольвія;
в) Херсонес;
г) Боспорське царство
Література:
Анохин В.А. Монетное дело Херсонеса (ІV в до н.э. – ХІІ в.н.э.). К.: Наукова думка, 1977.
Анохин В.А. Монеты античных городов Северо-западного Причерноморья. К.: Наукова думка, 1989.
Брайчевський М. Римська монета на Україні. К., 1959.
Брашинский И.Б. Афины и Северное Причерноморье в VІ-ІІ в. до н.э. М., 1963.
Зограф А.Н. Античные монеты // Материалы и исследования по археологии СССР. № 16. 1951.
Зограф А.Н. Монеты Тиры. М., 1957.
Казаманова Л.И. Введение в античную нумизматику. М., 1969.
Каришковський П.Й. З історії монетної справи на Боспорі в ІІІ ст. н.е. // Матеріали з археології Північного Причорномор’я (Одеський державний історичний музей, м. Одеса). Вип. 1. 1959.
Карышковский П.О. Заметки об Ольвии и Борисфене // Записки Одесского археологического общества. Т. 2. Одесса, 1967.
Карышковский П.О. Монеты Ольвии. Очерк денежного обращения Северо-западного Пичерноморья в античную эпоху. К.: Наукова думка, 1988.
Орешников А.В. Материалы по древней нумизматике Черноморского побережья. М., 1892.
Орешников А.В. О монетах скифских царей с именем города Ольвии // Записки императорского Русского археологического общества. 1890. Т. 4. С. 14-24.
Русалов В.Н. Новые данные по истории монетного искусства Ольвии // Памятники древнего искусства Северо-Западного Причерноморья. К., 1986.
Сальников О.Г. Ольвійські “рибки”: початковий етап ольвійського грошового обігу // Матеріали з археології Північного Причорномор’я (Одеський державний історичний музей, м. Одеса). Вип. 2. 1959.
Санников А.Г. Монеты скифских царей, чеканенные в Ольвии // Записки Одесского археологического общества. Т. 1. Одесса, 1960.
Соколова И.В. Монеты и печати византийского Херсонеса. Л., 1983.
Федеров-Давыдов Г.А. Монеты рассказывают. М., 1969.
Фролова Н.А. Денежное обращение Боспора в 45 – 234 г. н.э. // Нумизматика и сфрагистика. Т. 5. 1974.
Фролова Н.А. Медные монеты Боспора в конце І в. до н.э. – начале І в. н.э. // Нумизматика и эпиграфика. Т. 15. 1989.
Шелов Д.Б. Монетное дело Боспора VІ-ІІ в. до н.е. М., 1956.
Шелов Д.Б. Монеты-стрелки в Ольвии // Проблемы исследования Ольвии. Тезисы докл. и семинара – Парутино. 1985.
Шуст Р. М. Нумізматика: історія грошового обігу та монетної справи в Україні. Київ, 2007.
Тема 6
Грошово-монетні стосунки у Київській Русі (VІІІ – середина ХІІІ ст.)
(2 год.)
Розвиток товарно-грошових відносин у східних слов’ян напередодні утворення Київської держави. Обіг арабських монет у Центрально-Східній Європі.
Формування монетно-грошових систем на землях Київської Русі у Х – ХІ ст. Давньоруське літописання про грошові відносини та їх особливості.
Монетне карбування київських князів наприкінці Х – в першій половині ХІ ст.
“Безмонетний період” історії грошового обігу Київської Русі, його характерні особливості.


Література:
А се його сребро: збірник праць на пошану чл.-корр. НАН України М.Ф. Котляра з нагоди його 70-річчя. К., 2002.
Бауер Н.П. Денежной счет Русской Правды // Вспомагательные исторические дисциплины. М.; Л., 1937.
Добровольский И.Г., Дубов Н.В., Кузьменко Ю.К. Графитти на восточных монетах: Древняя Русь и сопредельные страны. Л., 1991.
Заболотских Б.В. Сребро Ярославле: (об истории древнерусской монеты). М., 1990.
Зварич Р., Шуст Р. Нумізматика. Довідник. Львів; Тернопіль, 1998.
Котляр М.Ф. Грошовий обіг на Україні доби феодалізму. К., 1971.
Котляр М.Ф. Еще раз о безмонетном периоде денежного обращения Древней Руси ХІІ-ХІІІ вв. // Вспомогательные исторические дисциплины. Вып. 5. 1973.
Романов Б.А. Деньги и денежное обращение. История культуры Древней Руси. Домонгольский период. Т. 1. М.; Л., 1948.
Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества ХІ-ХІІІ вв. М., 1982.
Сотникова М.П. Сребреники Ярослава Мудрого // Северная Русь и ее соседи в эпоху раннего средневековья. Л., 1982.
Спасский И.Г. Русская монетная система. Л., 1970.
Спасский И.Г., Сотникова М.В. Тысячелетие древнейших монет России. Л., 1988.
Фомин А.В. Обращение обломков куфических монет в Восточной Европе в Х – в начале ХІ вв. // Нумизматика и эпиграфика. Т. 14. 1984.

Тема 7
Розбудова монетно-грошового господарства в роки Української Революції (1917–1921 рр.) (2 год.)
1.Становлення української національної грошової системи в період Центральної Ради
2. Розбудова фінансово-грошової системи та емісійна політика України періоду Гетьманату Павла Скоропадського
3. Грошове господарство України за часів Директорії УНР.
4. Грошова політика уряду радянської України.
5. Обіг недержавних грошових знаків на Україні у 1914–1918 рр.

Література:
Гнатишак М. Державні гроші України 1917–1920 років. Ілюстрований історично-іконографічний нарис. Клівленд, 1974.
Гроші в Україні: факти і документи. Київ, 1998.
Доценко О. Літопис Української революції. Т. 2. Кн. 4. Київ, 1995.
Енциклопедія українознавства // За ред. В. Кубійовича. Т. 2. Львів, 1993.
Зварич В., Шуст Р. Нумізматика. Довідник. Тернопіль, 1998.
Малышев А., Таранков В., Смиренный И. Бумажные денежные знаки России и СССР. Москва, 1991.
Мартос Б., Зозуля Я. Гроші Української держави. Мюнхен, 1972.
Русский рубль. Два века истории Х–ХХ век. Москва, 1994.
Рябченко П., Бутко В. Полный каталог бумажных дензнаков и бон России, СССР, стран СНГ (1769–1999 гг.). Т.2. Боны Украины. Киев, 1999.
Скоморович І., Кубів С., Вербицька Т. Історія грошей і банківництва. Львів, 2003.
Спасский И. Русская монетная система. Ленинград, 1970.
Тхоржевський Р. Нариси історії грошей в Україні. Тернопіль, 1999.
Швець В. Каталог українських грошей від 1917 року. Львів, 2000.

Тема 8
Генеалогія як спеціальна історична дисципліна
(4 год.)
Предмет та завдання генеалогії як спеціальної історичної дисципліни. Основні генеалогічні поняття та терміни.
Розвиток генеалогії у Західній Європі. Антична та середньовічна генеалогія. Практична генеалогія. Теоретична генеалогія. Генеалогія у ХХ столітті.
Розвиток генеалогії на українських землях. Пом’яники. Гербовники. Геральдичні та генеалогічні товариства. Розвиток української генеалогії у ХХ столітті.
Методика оформлення генеалогічних даних. Генеалогічні дерева, таблиці. Системи генеалогічних розписів. Поняття генеалогічного досьє та генеалогічної карточки.
Рюриковичі: від протопласти до Володимира Мономаха.

Література:
Аксенов А. Генеалогия // Вопросы истории. 1972. № 10.
Аксенов А.И. Генеалогия московского купечества XVIII в.: из истории формирования русской буржуазии. М.,1988.
Босворт К. Э. Мусульманские династии. Справочник по хронологии и генеалогии. М., 1971.
Бычкова М.Е. Некоторые задачи генеалогического исследования // Вспомогательные исторические дисциплины. Л., 1976. Т. XIV.
Войтович Л. Князівські династії Східної Європи (кінець ІХ – початок XVI ст.). Склад, суспільна і політична роль. Львів, 2000. (Історіографія і джерела).
Войтович Л. Нащадки Чингіз-хана: Вступ до генеалогії Чингізидів-Джучидів. – Львів, 2004. (Історіографія і джерела).
Войтович Л., Целуйко О. Генеалогія. Навч. посібник. Львів, 2008.
Войтович Л.В. Генеалогія династій Рюриковичів і Гедиміновичів. Довідник. К., 1999.119 с.
Генеалогия // Вспомогательные исторические дисциплины: историография и теория. К., 1988.
Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства. Біла Церква, 2000.
Голубець М. Золота книга українського лицарства. Т.1. Львів, 1939.
Дмитриева О.В. Геналогия // Введение в специальные исторические дисциплины. М., 1990.
История и генеалогия. С.Б. Веселовский и проблемы историко-генеалогических исследований. М.,1977. 288 с.
Кобрин В.Б. и др. Вспомогательные исторические дисциплины. М., 1984.
Легун Ю. Генеалогія селян Подільської губернії: Джерела. Вінниця, 2005.
Легун Ю. Генеалогія селян Подільської губернії: джерела. Вінниця, 2005.
Медушевская О.М. Историческая наука и генеалогия // Вопросы истории. 1970. № 2.
Модзалевський В. Малороссийский родословник. Т.1-4. К., 1908-1914.
Модзалевський В., Лукомський В. Малороссийскій гербовник. Репринт. Київ, 1914 (Режим доступу : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] )
Павленко Н.И. Источниковедческие аспекты построения биографий исторических деятелей XVII - XVIII вв. // Актуальные проблемы источниковедения истории СССР, специальных исторических дисциплин и их преподавание в вузах. Тезисы докладов ІІІ Всесоюзной конференции. Новороссийск, 1970. М., 1972. Т.ІІ.
Савелов Л.М. Лекции по русской генеалогии. Москва, 1904.
Соболева Н.А. Некоторые аспекты методики генеалогических исследований в современной французской литературе // История и генеалогия. М., 1977.
Томазов В. Генеалогія козацько-старшинських родів: історіографія та джерела (друга половина XVII – початок XXI cт.). Київ, 2006.
Янин В.Л. Генеалогия и геральдика // Очерки истории исторической науки в СССР. М.,1960. Т.ІІ.
Тема 9
Геральдика
(4 год.)

Геральдика як спеціальна історична дисципліна.
Походження гербів, їх класифікація. Теоретична геральдика.
Догеральдичні знаки Київської Русі та устійнення геральдичних традицій на українських землях в XIV-першій половині XVII ст.
Козацьке герботворення. Українські герби другої половини XVII-XIX ст.
Геральдика України ХХ ст. Українські державні герби.
Сучасна українська геральдика та емблематика.
Вексилологія.

Література:
Вилинбахов Г.В. Геральдика – вспомогательная историческая дисциплина // Геральдика: материалы и исследования. Ленинград, 1983. С. 3-11.
Винклер П.П. Гербы городов, губерний, областей и посадов Росийской империи, внесенные в Полное собрание законов с 1649-1900 гг. С.-Петербург, 1900.
Винклер П.П. Русская геральдика. С.-Петербург, 1892. Ч. І.
Вспомогательные исторические дисциплины: историография и теория. Киев, 1988.
Гречило А. Земельна геральдика // Памятки України. 1991. № 3. С. 42-46.
Гречило А. Земельна геральдика України XVII – початку XX ст. // Памятки України: історія та культура. 1996. Ч. ІІ. С. 42-45.
Гречило А. Українська міска геральдика. Київ-Львів, 1998.
Драчук В.С. Рассказывает геральдика. Москва, 1977.
Збірники наукових геральдичних конференцій. Львів, 1991-1997.
Каменцева Е., Устюгов Н. Русская сфрагистика и геральдика. Москва, 1974.
Лакиер А. Русская геральдика. Москва, 1990.
Маркевич О.В. Значення печаток міст для дослідження міської геральдики // Історичні джерела та їх використання. Київ, 1969. Вип. 4. С. 246-254.
Національна символіка (бібліотека журналу “Памятки України”, книга 1). Київ, 1990.
Румянцева В.В.Эмблемы земель и гербы городов Левобережной Украины периода феодализма. Киев, 1986.
Савчук Ю.К. Міська геральдика Поділля. Вінниця, 1995.
Сергійчук В. Українська національна символіка. Київ, 1992.
Соболева Н.А. Российская городская и обласная геральдика XVIII-XIX вв. Москва, 1981.
Специальные исторические дисциплины. Киев, 1992.
Стародубцев Н.Н. Иллюстированый словарь по геральдике. Донецк, 1996.
Якимович Б. До питання про українську національну символіку // Памятки України. 1989. № 3. С. 42-48.
Тема 10
Українська сфрагістика
(2 год.)
1. Сфрагістика як спеціальна історична дисципліна. Класифікаційні схеми сфрагістики. Види і типи печаток. Сфрагістична термінологія.
2. Українська сфрагістика: історіографія.
3. Печатки Києво-Руської і Галицько-Волинської держав.
4. Печатки міст та урядів середньовічної і ранньомодерної України.
5. Печатки церковних інституцій.
6. Українська сфрагістика XIX-XX ст.

Література:
Гавриленко В.О. Про предмет, методи і завдання сфрагістики // Третя республіканська наукова конференція з архівознавства та інших спеціальних історичних дисциплін: Друга секція. Київ, 1968. С. 292-308.
Гавриленко В.О. Українська сфрагістика: Питання предмета та його історіографія. Київ, 1977.
Гавриленко В. О. Львівські цехові печатки XIV-XV ст. та питання про час їх виникнення. Львів, 2003.
Гавриленко В. Шлях до сфрагістики. Київ; Львів, 2014.
Дашкевич Я. Люстрація Галичини 1469 р. як сфрагістичне джерело // Дашкевич Я. Майстерня історика: Джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Упор. А. Гречило, М. Капраль, А. Фелонюк. Львів, 2011. С. 384-385.
Дашкевич Я. Позадокументне застосування печаток і ціх на західноукраїнських землях (XV-XVIII ст.) // Дашкевич Я. Майстерня історика: Джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Упор. А. Гречило, М. Капраль, А. Фелонюк. Львів, 2011. С. 373-379.
Каменцева Е.И., Устюгов Н.В. Русская сфрагистика и геральдика. Москва, 1963; 1972.
Кондуфор Ю.Ю., Санцевич А.В., Румянцева В.В. и др. Вспомогательные исторические дисциплины: историография и теория. Киев, 1988.
Котляр М.Ф. Допоміжні історичні дисципліни на сучасному етапі розвитку історичної науки // Український історичний журнал. 1974. № 2. С. 81-88.
Крипякевич І.П. Стан і завдання української сфрагістики // Український історичний журнал. 1959. № 1. С. 115-119.
Маркевич О. В. Печатки міст Галичини як історичне джерело // Історичні джерела та їх використання. Київ, 1966. С. 222-237.
Перкун В. П. "...І печаткою стверджую" : З історії печаток католицької церкви на Правобережній Україні (кінець XVIII - XX ст.). Київ, 2002.
Перкун В. П. Українські сфрагістичні студії 1991-2008 рр.: стан та перспективи досліджень // Український історичний журнал. 2010. № 1. С. 199-215.
Ситий І. Суддівські печатки другої половини XVIII ст. // Записки НТШ. Праці комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. Львів, 2006. Т.CCLII. С. 82-95.
Скочиляс І. Джерела до вивчення парафіяльної сфрагістики Перемишльської єпархії кінця XVIII - початку XX ст. // Записки НТШ. Праці комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. Львів, 2006. Т. CCLII. С. 96-113.
Скочиляс І. Парафіяльна сфрагістика міст та містечок Жовківського округу середини ХІХ - початку ХХ ст. // Міста та містечка в гербах, прапорах і печатках. Львів, 2003. С. 191-204.
Скочиляс І. Проблематика церковної сфрагістики в українській історіографії // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Дрогобич, 2003. Вип. VIІ. С. 408-419.
Скочиляс І. Фонди Центрального державного історичного архіву України у Львові як джерело до вивчення церковної сфрагістики Перемишльської єпархії (кінець XVIII - початок ХХ ст.) // Історія релігій в Україні: Праці ХIII міжнародної наукової конференції, Львів, 20-22 травня 2003 року. Львів, 2003. С. 512-521.
Скочиляс І. Часові рамки функціонування парафіяльних штемпелів у греко-католицькій перемиській єпархії // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Дрогобич, 2006. Вип. X. С. 674-680.

Заголовок 4 Заголовок 515

Приложенные файлы

  • doc 174491
    Размер файла: 154 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий