?аза?ша аударыл.рентген

Рентген суреттердіS сипаттамасы

Рентген сурет 1.

Ауыз іші арKылы тіске тікелей жасалCан рентген сурет. ОртаSCы к_рек тістіS жанасу беттері пломбыланCан,периодонтта ™згеріс байKалмайды. Б_йір к_рек тіс асKынCан тісжегімен емделген, медиальді бетінде пломба саKталCан. Т_бір ™зек aшына дейін толтырылмаCан.Т_бір aшы дистальді баCытта KисайCан. Т_бір aшында периодонт саSылауы кеSейген. С_йір тіс жасанды сауытпен KапталCан, периодонтта ™згеріс жоK.

Диагноз: периодонттыS созылмалы фиброзды Kабынуы, жоCарCы жаKтыS б_йір тісіндеРентген сурет 2.

Ауыз іші арKылы т™менгі _лкен азу тістерге тікелей жасалCан рентген сурет.Екінші _лкен азу тіс асKынCан тісжегімен емделген. Пломба шайнау бетін т_гел Kамтиды.ТістіS медиальді т_бір ™зегі 2/3 б™лікке дейін толтырылCан. Т_бір aшы аймаCындас_йек тінінде д™Sгелек пішінді, шекарасы айKын сорылу ошаCы бар. Дистальді т_бір ™зектіS саCасында пломбалыK материалдыS ізі бар, т_бір aшында периодонтальді саSылауы кеSейген. Т_бір бифуркация аймаCында с_йек тінініS деструкциясы бар. ^шінші _лкен азу тістіS шайнау бетінде пломбасы бар, периодонт саSылауы ™згеріссіз.

Диагноз: т™менгі жаK екінші _лкен азу тісіндегі периодонттыS созылмалы гранулематозды Kабынуы.


Рентген сурет 3.

Ауыз іші арKылы т™менгі _лкен азу тістерге тікелей жасалCан рентген сурет. Т™менгі бірінші _лкен азу тістіS диагностикалыK рентген суреті, эндодонтиялыK емдеу сатысында. Т_бір ™зектерінде эндодонттыK аспаптар бар. ЭндодонттыK аспаптар дистальді т_бір сыртына шыCып тaр, т_бір сыртында шекарасы айKын, пішіні сопаKша сорылу ошаCы бар. Медиальді т_бірдіS периодонтальді саSылауы кеSейген. Т_бір бифуркация аймаCында с_йек тінініS ыдырауы аныKталды.
Екінші _лкен азу тіс пен екінші кіші азу интактілі.
Алтыншы ж‰не жетінші тістер арасында тіс аралыK KалKан с_йектіS кортикальді пластинкасы саKталмаCан, KалKан с_йектіS деструкциясы байKалады.

Диагноз: т™менгі _лкен азу тісте периодонттыS созылмалы гранулематозды Kабынуы.


Рентген сурет 4.

Ауыз іші арKылы жоCарCы к_рек тістерге тікелей жасалCан рентген сурет. ОртаSCы к_рек тістіS латеральді жанасу бетінде тіс Kуысымен байланыспаCан тісжегі бар. Б_йір к_рек тістіS медиальді жанасу бетінде IV класс бойынша, тіс Kуысымен байланысKан тісжегі бар. Б_йір к_рек тістіS т_бір aшында с_йек тіні ыдыраCан. К™лемі 0,6х0,7 см біркелкі жоCары интенсивті ошаK. ТістіS т_бір aшы резобцияCа aшыраCан. Т_бір ™зек пломбыланбаCан.

Диагноз: кистагранулема жоCарCы б_йір к_рек тісте
Рентген сурет 5.

Ауыз іші арKылы т™менгі _лкен азу тіске тікелей жасалCан рентген сурет. Бaрын асKынCан тісжегімен емделген. Шайнау бетінде пломба жартылай бaзылCан. Т_бір ™зектерінде пломбалыK материалдыS ізі бар. Т_бір айналасындаCы с_йек тінінде д™Sгелек пішінді сорылу ошаCы бар, жиектері тегіс, к™лемі 0,5 х 0,6 см, медиальді т_бір aшы аймаCында жиектері тегіс емес с_йек тінініS деструкциясы аныKталды.

Диагноз: т™менгі жаK _лкен азу тісіндегі периодонттыS созылмалы гранулематозды Kабынуы.


Рентген сурет 6.

Ауыз іші арKылы жоCарCы жаK тістеріне тікелей жасалCан рентген сурет. ДиагностикалыK рентген сурет. С_йір тіс асKынCан тісжегімен емделген. Т_бір ™зек жартысына дейін пломбыланCан. Т_бір aшы аймаCында жиектері тегіс емес деструкция ошаCы бар.
Бірінші кіші азу тіс эндодонтиялыK емдеу сатысында. ЭндодонттыK аспаптар т_бір сыртына шыCып тaр. Т_бір aшында периодонт саSылауы кеSейген.
Екінші кіші азу тіс эндодонтиялыK емдеу сатысында. ЭндодонттыK аспаптар т_бір ішінде. Т_бір aшында периодонт саSылауы кеSейген.

Диагноз: с_йір тісте периодонттыS созылмалы гранулдене Kабынуы, бірінші ж‰не екінші кіші азу тісте периодонттыS созылмалы фиброзды Kабынуы.


Рентген сурет7.

Ауыз іші арKылы т™менгі _лкен азу тіске тікелей жасалCан рентген сурет. ^лкен азу тіс плобыланCан, асKынCан тісжегімен емделген. Т_бір ™зектері т_бір aшына дейін обтурацияланCан. Дистальді т_бір aшында периодонтальді саSылауы біркелкі кеSейген. Медиальді т_бір aшындаCы периодонтальді саSылау ™згеріссіз.

Диагноз: т™менгі _лкен азу тісте периодонттыS созылмалы фиброзды Kабынуы.Рентген сурет 8.

Ауыз іші арKылы т™менгі жаK шайнау тістеріне тікелей жасалCан рентген сурет. Бірінші _лкен азу тісті ерте жaлып тастаCандыKтан екінші кіші азу тіс дистальді баCытKа KисайCан, ал екінші _лкен азу тіс медиальді баCытта KисайCан. Екінші _лкен азу тіс интактілі, периодонт саSылауы ™згеріссіз. Екінші кіші азу тістіS медиальді бетінде тереS тісжегі Kуысы бар, тіс Kуысымен байланысKан. Т_бір aшында с_йек тінініS д™Sгелек пішінді шекарасы айKын ыдыррауы байKалады.
Диагноз: екінші кіші азу тісте периодонттыS созылмалы гранулематозды Kабынуы.
Рентген сурет 9.
Ауыз іші арKылы жоCарCы жаK тістеріне тікелей жасалCан рентген сурет. Бірінші _лкен азу тіс интактілі.
Екінші кіші азу тіс асKынCан тісжегімен емделген. Т_бір ™зегі т_бір aшына дейін пломбыланCан, периодонт ™згеріссіз. Пломба мен KуыстыS жиегі арасында саSылау бар, пломба салбыраSKы.
Бірінші кіші азу тіс сауыты Kызыл иек деSгейінде бaзылCан. Т_бір ™зегі т_бір aшына дейін пломбыланCан, т_бір aшы аймаCында периодонт саSылауы кеSейген.

Диагноз: жоCарCы бірінші кіші азу тісте периодонттыS созылмалы фиброзды Kабынуы.

Рентген сурет 10.

Ауыз іші арKылы т™менгі алдыSCы тістеріне тікелей жасалCан рентген сурет. ОртаSCы к_рек тістіS т_бір aшында д™Sгелек пішінді шекарасы айKын сорылу ошаCы бар, к™лемі 0,8х0,6 см. ЭндодонттыK ™Sдеу барысында т_бір ™зегініS латеральді KабырCасы перфорациаланCан, н‰тижесінде сапасыз пломбыланCан. Гуттаперча штифті тісаралыK саSылауCа шыCарылCан.
К™рші тістер интактілі.

Диагноз: орталыK к_рек тісте периодонттыS созылмалы гранулематозды Kабынуы, тіс т_бірі KабырCасыныS перфорациясы.


Рентген сурет 11.

Ауыз іші арKылы т™менгі жаK тістеріне тікелей жасалCан рентген сурет. Бірінші _лкен азу тістіS шайнау бетінде тереS тісжегі Kуысы бар, тіс Kуысымен байланысKан. Медиальді т_бір aшы проекциясында шекарасы айKын емес с_йек тінініS сорылуы ошыCы бар.
К™рші тістер интактілі.
Тіс аралыK KалKан с_йектіS кортикальді пластинкасы сорылCан, тіс аралыK KалKан с_йек тінініS деструкциясы т_бірдіS 1/3 деSгейінде. Бірінші _лкен азу тістіS бифуркация аймаCында с_йек тінініS деструкциясы аныKталды.

Диагноз: бірінші _лкен азу тісте периодонттыS созылмалы гранулдене Kабынуы, пародонттыS созылмалы KабынуыныS жеSіл д‰режесі.


Рентген сурет 12

Ауыз іші арKылы т™менгі жаK тістеріне тікелей жасалCан рентген сурет. Екінші _лкен азу тіс асKынCан тісжегімен емделген, _лкен пломба салынCан. Дистальді ж‰не медиальді-aрттыK т_бір ™зегінде пломбалыK материал байKалады. Т_бір ™зектері тыCыз пломбыланCан. Медиальді-тілдік т_бір ™зегініS 1/3 б™лігі пломбыланCан. Т_бір aшы проекциясында шекарасы аныK емес с_йек тінініS деструкциясы байKалады, патологиялыK ошаK пломбалыK материалмен толтырылCан.
Бірінші _лкен азу тіс жоK. ^шінші _лкен азу тіс aяшыCынан шыKпаCан. Бірінші _лкен азу тісті жaлCан соS, екінші кіші азу тіс дистальді баCытта KисайCан, ал екінші _лкен азу тіс медиальді баCытта KисайCан.

Диагноз: екінші _лкен азу тісте периодонттыS созылмалы гранулденіп Kабынуы, _шінші _лкен азу тістіS ретенциясы.


Рентген сурет 13

Ауыз іші арKылы жоCарCы жаK тістеріне тікелей жасалCан рентген сурет. ОртаSCы ж‰не б_йір к_рек тістер интактілі, периодонт ™згеріссіз. С_йір тіс эндодонттыK емдеу сатысында. Т_бір ™зегі т_бір aшына дейін толыK пломбыланбаCан. Т_бір aшы проекциясында шекарасы айKын емес с_йек тінініS деструкциясы бар.

Диагноз:жоCарCы с_йір тісте периодонттыS созылмалы гранулденіп Kабынуы.


Рентген сурет 14

Ауыз іші арKылы т™менгі жаK тістеріне тікелей жасалCан рентген сурет. Бірінші _лкен азу тістіS шайнау бетінде пломбасы бар. С_йір тіс пен екінші кіші азу тіс интактілі. Бірінші кіші азу тіс асKынCан тісжегімен емделген, т_бір aшына дейін пломбыланCан, периодонт ™згеріссіз.

Диагноз: бірінші кіші азу тістіS баKылау рентген суреті (пломбылау сапасын тексеру)


Рентген сурет 15

НауKастыS ортопантомограммасында16,17, 26,27, 37,47 тістері жоK.
ЖоCарCы жаK тістері интактілі. 16, 17 тістер проекциясында иммплантаттар бар. 26, 36, 46 тістердіS сауыттарында дентиклдер бар. 46 тістіS шайнау бетінде пломба.
Екі жаKтыS тіс аралыK KалKаны с_йегі т_бірдіS 1/3 aзындыCында біркелкі атрофияланCан, атеросклероз ошаKтары бар.

Диагноз: парадонтоз созылмалы, жеSіл д‰режеліРентген сурет 16

Ортопантомограмма. ЖоCарCы 18,28 тістер aрттыK баCытта KисыK орналасKан,т_бірлер толыK KалыптаспаCан. 16 тістіS сауыты тісжегімен бaзылCан, дистальді- aрттыK т_бір ™зегі пломбыланCан, т_бір aшында с_йек сорылCан,периодонт саSылауы кеSейген,таSдайлыK ж‰не медиальді т_бір ™зектері пломбыланбаCан. ТаSдай т_бірініS проекциясында д™Sгелек пішінді сорылу ошаCы бар.

Диагноз:16 тісте периодонттыS созылмалы гранулематозды Kабынуы, 18, 28 тістердіS ретенциясы.


Рентген сурет 17

Ортопантомограммада 17, 13, 12 тістері жасанды сауытпен жабылCан. 17, 13 ж‰не 12 aлпасы алынCан, т_бір ™зектері т_бір aшына дейін пломбыланCан, периодонт ™згеріссіз. 16, 15, 14 тістері жоK. 11 ж‰не 21 тістердіS жанасу бетінде пломба.
22 тіс жасанды сауытпен жабылCан, т_бір ™зегі 2/3 деSгейінде пломбыланCан, т_бір aшы проекциясында периодонт саSылауы кеSейген.
24 тіс жасанды сауыт астында, тірек тіс. Т_бір ™зегініS жартысы пломбыланCан, т_бір aшы проекциясында периодонт саSылауы кеSейген.
25 тіс жасанды сауыт астында, эндодонтыK ем ж_ргізілген, т_бір aшына дейін пломбыланCан. Т_бір aшы проекциясында шекарасы айKын д™Sгелек пішінді деструкция ошаCы бар.
27 тіс жасанды сауыт астында, т_бір ™зегі сапасыз пломбыланCан, пломбалыK материал _зік-_зік, периодонт ™згеріссіз. 26 тіс жоK.
45 ж‰не 47 тістер жасанды сауыт астында, 46 тіс жоK. Т™менгі тістер арасында тремалар бар. 34, 36 ж‰не 37 тістер жоK.
35 тіс жасанды сауыт астында, тірек тіс. Т_бір aшына дейін пломбыланCан, периодонт ™згеріссіз.
38 тіс жасанды сауыт астында, тірек тіс. Дистальді т_бір ™зек саCасында пломбалыK материал саKталCан, т_бір aшы аймаCында периодонт саSылауы аздап кеSейген. Медиальді т_бр ™зекте пломбалыK материал т_бір aшында саKталCан.

Диагноз: периодонттыS созылмалы фиброзды Kабынуы 22, 24, 38 тістерде., периодонттыS созылмалы гранулематозды Kабынуы 25 тісте.
Рентген сурет 18

НауKастыS ортопантомограммасында 15, 25 тістері жоK. 25 тістіS aяшыCында б™где заттыS к™леSкесі байKалады. 16 тіс асKынCан тісжегімен емделген, т_бір ™зектері т_бір сыртына шыCарыла пломбыланCан. ТаSдай т_бірінде анкерлі штифт бар. `рт жаK т_бірлер aшында шекарасы айKын емес с_йек тінініS деструкциясы аныKталады.
12,11, 21,22 тістердіS жанасу беттері пломбыланCан.
36 тіс асKынCан тісжегімен емделген. Медиальді т_бір aшында шекарасы айKын сопаK пішінді деструкция ошаCы бар, пломбалыK материал т_бір сыртына шыCарылCан. Дистальді т_бірдіS периодонт саSылауы кеSейген, т_бір ™зек aшына дейін пломбыланCан.
37 тіс асKынCан тісжегімен емделген, пломбасы бар. Медиальді т_бір ™зектіS Ѕ б™лігіне дейін, ал дистальді т_бір ™зек 2/3 пломбыланCан, периодонтта ™згеріс байKалмайды.
47 тіс асKынCан тісжегімен емделген, пломбасы бар. Дистальді ™зек т_бір Kшына дейін пломбыланбаCан. Медиальді ™зектер 2/3 б™лігіне дейін пломбыланCан, периодонтта ™згеріс байKалмайды.


Диагноз: периодонттыS созылмалы гранулдене Kабынуы 16 тісте., периодонттыS созылмалы гранулематозды Kабынуы 36 тісте,

Рентген сурет 19

Ортопантомограмма.17,15, 25,26,27,37 тістері жоK.
15 тістіS альвеола aяшыCында б™где заттыS к™леSкесі байKалады.
11 тістіS медиальді жанасу бетінде IV класс бойынша тісжегі бар, тіс Kуысымен байланыспаCан,тіс Kуысында дентикл аныKталды.
47 тістіS сауыты толыCымен бaзылCан, саKталCан т_бірлердіS бифуркациясында ж‰не айналасында с_йек тіні ыдыраCан ,шекарасы аныKталмайды.

Диагноз: орта тісжегі 11 тісте, IV клас бойынша., периодонттыS созылмалы гранулдене Kабынуы 47 тісте
Рентген сурет 20

Ортопантомограмма. 17, 14, 25, 27 тістері жоK.
11, 12 тістердіS латеральді жанасу беттерінде ІІІ класс бойынша тісжегі бар, периодонтта ™згеріс жоK.
23 тіс ™з осінен айналCан. 24 тісте тісжегі бар.
37 тіс асKынCан тісжегімен емделген, пломбасы бар, т_бір ™зектерінде пломбалыK материал саKталмаCан. Дистальді ж‰не медиальді т_бір ™зектері aшында сопаK пішінде с_йек тінініS сорылуы аныKталады.
35 тісте тісжегі Kуысы бар, т_бір ™зегі т_бір aшына дейін пломбыланбаCан, периодонтта ™згеріс байKалмайды.
34 тістіS сауыты бaзылCан, тісжегі ІІ класс бойынша, тіс Kуысымен байланысKан. Т_бір aшында периодонт саSылауы аздап кеSейген.
44 тістіS дистальді жанасу бетінде тісжегі Kуысы бар, тіс Kуысымен байланыспаCан.
47 тісте пломба жартылай саKталCан, дистальді жанасу бетінде ІІ класс бойынша тісжегі Kуысы бар, тіс Kуысында дентикл аныKталады, периодонтта ™згеріс жоK.

Диагноз:орта тісжегі 12 тісте, тереS тісжегі 11 тісте, периодонттыS созылмалы фиброзды Kабынуы 34тісте, периодонттыS гранулематозды Kабынуы 37 тісте.


Рентген сурет 21

Ортопантомограмма. ЖоCарCы ж‰не т™менгі тістердіS араларында диастема ж‰не трема аныKталады. 16 тісте шайнау бетінде тіс Kуысымен байланысKан тісжегі бар.
14, 15 асKынCан тісжегімен емделген, т_бір ™зектері 2/3 б™лікке дейін пломбыланCан, анкерлі штифттері саKталCан, периодонт саSылауы кеSейген.
13 тістіS мойын б™лігінде пломба бар.
23, 24 тістер пломбыланCан.
25 тіс асKынCан тісжегімен емделген, т_бір ™зек aшына дейін пломбыланбаCан. Т_бір ™зекте анкерлі штифт бар.
26 тісте пломба жартылай саKталCан, бaрын асKынCан тісжегімен емделген.ТаSдай т_бірінде пломбалыK бар, біраK т_бір aшына дейін пломбыланбаCан.`рттыK ™зектер пломбыланбаCан.`рттыK дистальді т_бірдіS aшында периодонт саSылауы аздап кеSейген.
27 тісте тіс Kуысымен байланыспаCан тісжегі бар, тіс Kуысында дентикл аныKталады.
47,46 тістер жоK. 45,44 тістерге жасанды сауыт кигізілген.
42 тіс асKынCан тісжегімен емделген, т_бір ™зек толыK пломбыланбаCан. Т_бір aшы аймаCында д™Sгелек пішінді с_йек тінініS ыдырауы аныKталады.
35 тіс жоK. 36 тіске жасанды сауыт кигізілген.Дистальді т_бір ™зек 1\2 б™лікке дейін пломбыланCан,пломбалыK материал т_бір сыртына шыCарылCаны к™рініп тaр, т_бір aшында д™Sгелек пішінді с_йек тіні ыдыраCан.
37 тісте пломба бар,дистальді ™зек т_бір aшына дейін пломбыланCан, медиальді ™зектіS саCасында пломбалыK материал саKталCан,т_бір aшында периодонт саSылауы кеSейген.

Диагноз: периодонттыS созылмалы фиброзды Kабынуы 14,15,26,37 тістерде., периодонттыS созылмалы гранулематозды Kабынуы 42,36 тістерде.Рентген сурет 22

Ортопантомограмма. 11, 14,15 тістер асKынCан тісжегімен емделген.
11,15 тістерде пломбалыK материал т_бір сыртына шыCарылCан, д™Sгелек пішінді KарайCан ошаK к™рінеді. 24 тіске пломба дaрыс KойылмаCан. ЖоCарCы ж‰не т™менгі к_рек тістер арасындаCы KалKан с_йектіS кортикальді пластинкасы ыдыраCан, тістер арасында диастема бар. Тіс аралыK KалKан с_йектіS биіктігі т_бірдіS 1/3 б™лігіне аласарCан.

Диагноз: периодонттыS созылмалы гранулематозды Kабынуы 11, 15 тістерде;
пародонттыS созылмалы жеSіл д‰режелі Kабынуы


Рентген сурет 23

Ортопантомограмма. ЖоCарCы ж‰не т™менгі _шінші азу тістер ретинирленген, т_бірлері KалыптаспаCан. ЖоCарCы жіне т™менгі жаKтыS с_йір тістері ™з осінен айналCан.

Диагноз: 18, 28, 38, 48 тістердіS ретенциясы.


Рентген сурет 24

Ауыз іші арKылы жоCарCы жаK тістеріне тікелей жасалCан рентген сурет. ОртаSCы к_рек тісте IV класс бойынша тереS тісжегі, тіс Kуысымен байланысKан. Т_бір aшында с_йек тіні ыдырай бастаCан, шекарасы айKын емес. Jатарында орналасKан тістер сау.

Диагноз: ортаSCы к_рек тісте периодонттыS созылмалы гранулдене Kабынуы.


Рентген сурет 25

Ортопантомограмма. 17,16,27,28 тістердіS Kуысы тарылCан, дентикл бар. 21 тістіS медиальді бетінде орта тісжегі бар. 38 тіс толыK шыKпаCан. Т™менгі тістердіS мойын б™ліктері жалаSаштанCан , тісаралыK KалKан с_йек биіктігі біркелкі аласарCан, т_бірдіS 1/3 aзындыCына дейін. ЖоCарCы жаKта с_йек тінініS атрофиясы т_бірдіS 1/3 б™лігінен артыK.

Диагноз: орта тісжегі 21 тісте, пародонтоз созылмалы, орта д‰режелі.


Рентген сурет 26

Ортопантомограмма. 17,16,26,27,36 тістердіS Kуысында дентикл бар.
14 тісте II класс бойынша тереS тісжегі , тіс Kуысымен байланысKан, т_бір aшында периодонт саSылауы кеSейген.
46 тісте тіс Kуысымен байланысKан тісжегі бар, дистальды т_бір aшында периодонт саSылауы кеSейген . 37 тіс жоK.

Диагноз: периодонттыS созылмалы фиброзды Kабынуы 14,46 тістерде.Рентген сурет 27

Ортопантомограмма. ЖоCарCы ж‰не т™менгі сегізінші тістер ‰лі толыK шыKпаCан. ЖоCарCы жаK тістері сау. 46 тісте тереS тісжегі . Тіс бaрын асKынCан тісжегімен емделген. Т_бір ™зектер ішінде пломбалыK материал саKталCан. Дистальды т_бірдіS aшында периодонт саSылауы аздап кеSейген .

Диагноз: периодонттыS созылмалы фиброзды Kабынуы 46 тісте


Рентген сурет 28

Ортопантомограмма. 18 тіс ретенцияланCан. 16 тістіS шайнау бетінде пломба бар.
26 тісте тісжегі Kуысы тіс Kуысымен байланысKан, т_бір aшында периодонт саSылауы кеSейген .
36,37,46,47 тістері тісжегімен емделген , периодонт тіндерінде ™згеріс жоK

Диагноз: периодонттыS созылмалы фиброзды Kабынуы 26 тістеРентген сурет 29

Ауыз іші арKылы т™менгі _лкен азу тіске тікелей жасалCан рентген сурет. 47 тістіS т_бір ™зектері пломбаланCан,медиальды т_бір aшы дистальды баCытта KисыK, периодонт саSылауы кеSейген, т_бір аралыK с_йек пердесі т_бір айрыCында сорыла бастаCан.

Диагноз: периодонттыS созылмалы фиброзды Kабынуы 47 тісте


Рентген сурет 30


Ауыз іші арKылы жоCарCы к_рек тістерге тікелей жасалCан рентген сурет. БарлыK тістер сау. Периодонтта ™згеріс жоK. ТісаралыK KалKан с_йек ыдырай бастаCан,биіктігі т_бірдіS Ѕ б™лігіне аласарCан. Остеопороз ошаKтары аныKталCан.

Диагноз: пародонттыS созылмалы KабынуыныS орта д‰режесі
ТерапиялыK стоматология кафедрасыныS
меSгерушісі м.C.д., профессор А.А. Баяхметова

С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАBЫ
JАЗАJ `ЛТТЫJ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

ТЕРАПИЯЛЫJ СТОМАТОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ
ОJКЕ 2 КЕЗЕR
13NUMPAGES14915 беттіS 13PAGE14115 беті

Приложенные файлы

  • doc 1465206
    Размер файла: 153 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий