Програма практики 4-й курс


Міністерство аграрної політики УкраїниСумський державний аграрний університет
Наскрізна програма практики і методичнівказівки до її виконання. Частина 4
(для студентів четвертого курсу факультету механізації сільського господарства із спеціальності 6.091902 "Механізація сільського господарства")
Суми 2010

ББК 40.72. Π 81
УДК 631.173.2
Укладачі: дисципліни спеціалізації – Довжик М.Я.; трактори і автомобілі – Руденко В.А.; с.-г. машин - Яцун С.С.; машиновикористання у рослинництві – Саржанов О.А.; Барабаш Г. І.; машини та обладнання для тваринництва – Комков В.М.; технологія та обладнання для переробки і зберігання с.-г. продукції – Кузема О.С.; надійність та ремонт с.-г. техніки - Тарельник В.Б., Ребенко І.М.; основи підприємницької діяльності – Вавулін О.І.; основи охорони праці – Шандиба О.Б.; основи екології – Баштовий М.Г.
Π 81 Наскрізна програма практики і методичні вказівки до її виконання. Частина 4 (для студентів 4 курсу факультету механізації сільського господарства із спеціальності 8.091902 "Механізація сільського господарства").-Суми: Сумський національний аграрний університет. 2010. - 22с.
В програмі та методичних вказівках приводяться організація, зміст практики та вимоги до її виконання і оформлення звіту.
Рецензенти: Саржанов О.А. – к.т.н., доцент, зав. кафедрою «Експлуатації техніки», Тарельник В.Б. – д.т.н., професор, зав. кафедрою «Технічний сервіс»
Відповідальний за випуск декан факультету механізації сільського господарства, Довжик М.Я.
Друкується згідно з рішенням методичної ради університету
(протокол № ___ від ______________ року)Рекомендовано до видання вченою радою ННІТІ СНАУ
протокол № 7 від 22 березня 2010 р.
© Сумський національний аграрний університет , 2010

Мета і завдання практикиПрактика студентів має за мету закріпити та поглибити знання , які вони одержали в процесі навчання , а також закріпити практичні навички стосовно будови, роботи, регулювання, оволодіння прийомами підготовки до роботи і налагоджування автотракторної і сільськогосподарської техніки.
Основними заеданиями практики є:
-придбання практичних навичок по організації раціонального використання і технічного наладжування машино-тракторного парку;
-вивчення технології і комплексної механізації виробничих процесів в землеробстві;
-вивчення передового досвіду використання МТП і організація інженерно- технічної служби господарства;
-ознайомлення з загальною структурою і технологією виробництва капітального ремонту тракторів, автомобілів і с.-г. машин;
-одержання практичних навичок по організації і виконанню робіт на окремих виробничих ділянках ;
-придбання уміння правильного оформлення документів по ремонтному діловодству;
-придбання навичок експлуатації машин та обладнання тваринницьких ферм і по переробці с.-г. продукції;
-ознайомитись з основами підприємницької діяльності ; -участь в організаційній роботі по охороні праці на виробничий ділянці і контроль за виконанням вимог техніки безпеки на робочих місцях; -виконання індивідуального завдання.
Організація проведення практикиСтуденти четвертого курсу факультету механізації с-г проходять практику з дисциплін в обсязі
Назва дисципліни Спеціалізація
MP ММ та
ЗСГП МТ ТС ОП
1. Дисципліни спеціалізації 12 12 12 12 12
2. Трактори та автомобілі 3 3 4 2 3
3. Сільськогосподарські машини 3 3 4 2 3
4. Машиновикорнстання у рослинництві - 2 2 2 2
5. Машини та обладнання для тваринниц- 2 2 - 2 2
тва б. Машиновикорнстання у тваринництві 2 2 - 2 2
7. Технологія та обладнання для переробки 2 - 2 2 2
і зберігання с.-г. продукції 8. Надійність та ремонт с-г техніки 12 12 12 12 12
9. Основи підприємницької діяльності 2 2 2 2 2
10. Основи охорони праці 2 2 2 2 -
1 1. Основи екології 2 2 2 2 2
Умовні позначення: MP - "Механізація рослинництва";
МП та ЗСГП - "Механізація переробки та
зберігання с.-г. продукції";
МТ - "Механізація тваринництва " ;
ТС - "Технічний сервіс";
ОП - "Охорона праці " .
Для проходження практики студенти направляються до господарства агропромислового комплексу згідно з договором (додаток А), що укладається між I осподарством і університетом .На проходження практики видається наказ ректором, де вказуються: термін і місце практики, а також керівник практики Керівники від університету ведуть навчально-методичне забезпечення практики. Організаційно - технічне керівництво забезпечують спеціалісти господарств, які призначаються наказом керівників практики господарств на весь період практики.
Перед виїздом на практику студенти проходять інструктаж про порядок її виконання, а також по охороні праці. Після отримання інструктажу студент залишає свій підпис в журналі інструктажів з техніки безпеки. На місце практики студент відбуває з направленням на практику і завданням по ній (додаток Б) . Після прибуття в господарство студент зобов'язаний одержати інструктаж про свої обов'язки в відповідальності з посадою, на яку його зараховують, а також інструктаж по охороні праці ( ввідний і на робочому місці ) з оформленням в журналі обліку інструктажів .
При проходженні практики студент зобов 'язаний :
повністю виконати завдання , що намічені в програмі ;
виконувати правила внутрішнього розпорядку, що діють в господарстві ;
бездоганно виконувати свої службові обов'язки ;
дотримуватися правил техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки ;
приймати активну участь у суспільному житті господарства ;
брати участь у раціоналізаторській роботі ;
виконати індивідуальне завдання ;
- звіт про практику разом з характеристикою з місця практики з боку підприємства з диференціальною оцінкою роботи практиканта і завіреною печаткою підприємства, здати для перевірки керівнику практики від університету
Зміст практики
Дисципліни спеціалізації "Технічний сервіс"
3.1.1. Форма господарювання. Система управління. Склад інженерної служби .
3.1.2. Опис майстерні (СТО), де проводиться діагностування та технічний сервіс техніки . Вказати нові методи діагностування (комп'ютерна діагностика і наведенням основних характеристик та принципу дії обладнання. При цьому необхідно провести планування з наявним обладнанням і його балансову вартість Кількість робітників, ІТР, часові тарифні ставки робітників.
3.1.3. Опис робочою місця автослюсаря (слюсаря-ремоитника) з плануванням, застосовуємий інструмент, обладнання, його призначення .
3.1.4. Описати пронес діагностування або технічного обслуговування двигуна (трансмісії, кузова, системи охолодження, системи живлення, системи електрообладнання, системи гальмування, системи кондиціювання), технологічний процес дефектації його частин (3-4 деталі) і технологічний процес усунення дефектів (з приведенням ескізів по кожній операції, норм часу на виконання і кваліфікації робітника). Прийняти безпосередню участь у технічному обслуговуванні машин .
3.1.5. Заходи по охороні праці при проведенні ремонтних робіт пропозиції по їх покращенню.
Дисципліни спеціалізації "Механізація рослинництва"Вивчити прогресивні технології вирощування основних польових культур в конкретному господарстві і технічне забезпечення кожної технології .
На прикладі двох-трьох вирощуємих основних культур показати , як використовуються кращі сучасні досягнення науки і практики в технології вирощування культур та засобів механізації відповідно вимогам технології.
Привести технологічні карти на виконування двох основних культур , які використовується в господарстві. Показати, як використовуються засоби механізації відповідно технологічним картам, котрі виконують своєчасно і якісно технологічні операції .
Виконати або безпосередньо прийняти участь в технологічній підготовці однієї із використовуваємих машин (плуг, борона, культиватор, машина для внесення основних добрив, сівалки або саджалки культиватор-підживлювач, обприскувач, обпилювач, сінокосарка, сінні граблі, підбирач-кантувач, прес- підбирач, силосозбиральна машина, жатка для скошування в валки, підбирач валків, зернозбиральний комбайн для прямого комбайнування зернових культур, бурякозбиральні, картоплезбиральні, льонозбиральні, коноплезбиральні і інші машини, які використовуються в господарстві ) .
В звіті вказати детально: агровимоги до технологічної операції, технологічні допуски для наладки машини, ключі і інші інструменти та вимірювальні прилади, порядок і способи виконання кожного кроку наладки машини. Описати метод післяналадочного контролю підготовленої робочої машини і агрегату в цілому перед виходом в поле. Ілюструвати кресленнями і схемами відповідні положення робочих та допоміжних органів в цілому агрегату з приведенням числових показників.
Виявити ділянки і сформувати свою думку по енергозбереженню при виробництві продукції рослинництва в господарстві.
Вивчити інженерну службу в господарстві (структури і функції) Сформувати свою думку по покращенню її роботи .
Вивчити систему забезпечення технічного машиновикористання в господарстві Яким операціям піддається заново придбана або капітально відремонтована машина (особливо трактори, автомобіль, комбайн)? Як забезпечується технічне обслуговування машин в період їх використання? (Як планується і виконується система технічного обслуговування ЩТО; ТО-1; ТО-2; ТО-3; СТО). Сформувати свою думку про покращення технічного машиновикористання в господарстві. Вивчити застосування в господарстві технічного сервісу спеціалізованими організаціями техсервісу. Сформувати свою думку про вдосконалення цього процесу.
Ознайомитися з охороною праці при механізованому виробництві продукції рослинництва, засобів протипожежної безпеки.
Вивчити забезпечення захисту довкілля при виконанні робіт в рослинництві.
Перелік питань індивідуальних завдань.
Вивчити і виконати аналіз використання енергетичних джерел при виконанні робіт в рослинництві (трактори, автомобілі, коні, воли і інші тварини, комбайни і самохідні машини, стаціонарні двигуни, електрична енергія (централізована і місцева та резервні електростанції). В звіті вказати, для яких цілей використовується кожне із названих енергоджерело і сформулювати свою думку як покращити енерговикористання, показати шляхи енергозбереження в господарстві.
Вивчити і виконати аналіз структури та використання тракторів в господарстві. Виявити ступінь відповідності наявних тракторів в господарстві потребам виробничої діяльності господарства. Які і скільки тракторів повинно бути в господарстві
Вивчити і виконати аналіз структури та використання автомобілів в господарстві. Виявити ступінь забезпеченості господарства автомобільними транспортними засобами для виробництва продукції рослинництва. Сформувати думку, як покращити транспортні перевезення і використання в господарстві транспортних засобів .
Виявити і виконати аналіз використання не автомобільних транспортних засобів при виробництві продукції рослинництва в господарстві. Вказати, який не автомобільний транспорт доцільно використати в господарстві .
Вивчити структуру перевезення вантажів при виробництві продукції рослинництва в господарстві. Вказати, які види вантажів рослинництва привозяться в господарстві.
Вивчити і проаналізувати структуру і стан доріг на території господарства і вантажопотоків, які використовуються в рослинництві господарства. Виявити вплив стану доріг, мостів, переїздів на продуктивність.
Вивчити і проаналізувати роботу завантажувальних та розвантажувальних засобів і їх вплив на продуктивність транспортних та інших агрегатів задіяних в рослинництві господарства .
Вивчити структуру ґрунтообробних машин їх використання і відповідність запитам технології виробництва продукції рослинництва в господарстві. Виявити, які ґрунтообробні машини доцільніше придбати господарству.
Вивчити структуру наявних в господарстві засобів механізації для внесення основних добрив в грунт . Сформувати свою думку для покращення механізованого внесення основних добрив в грунти господарства .
Вивчити наявність посівних і садильних машин в господарстві . Виявити відповідність цих машин сучасним вимогам технології виробництва в господарстві.
Вивчити і проаналізувати роботу посівних машин при проведенні сівби зернової культури на конкретному полі. Зробити розрахунки структури, організації і режиму роботи посівного агрегату. Поворотні смуги, лінії проходу посівного агрегату, місця завантаження сівалок насінням і добривом, кількість насіння і добрив, що необхідно підвозити до кожного завантаження . Детально розрахувати процес завантаження посівного агрегату насінням і добривом і інше .
Вивчити і проаналізувати підготовку до посіву цукрових буряків посівного агрегату. Детально описати технологічну наладку бурякової сівалки.
Вивчити і проаналізувати підготовку до посіву кукурудзи на зерно і на силос посівного агрегату. Детально описати технологічну наладку кукурудзяної сівалки і посівного агрегату в цілому .
Вивчити і проаналізувати підготовку до міжрядного обробітку з підживленням тракторного агрегату при обробітку однієї із просапних культур (кукурудзи, цукрових буряків, картоплі, гречки і інше ).
Вивчити і виконати технологічну наладку тракторного агрегату для виконання робіт по захисту рослин від шкідників, хвороб (обприскувати, обпилювати, аерозольного агрегату і інше). Показати, як контролюється на полі якість роботи обприскувача та обпилювача.
Вивчити і описати роботу агрегату для збирання кукурудзи на силос, та організацію проведення силосозбиральних робіт. Як комплектується високопродуктивний комплекс для збирання кукурудзи на силос.
Вивчити, які технології використовуються в господарстві при збиранні сіяних і несіяних трав на сіно. Запропонувати доцільну технологію збирання трав на сіно і раціональне технічне забезпечення вимог технології в господарстві.
Вивчити технологію збирання зернових, зернобобових та круп'яних культур роздільним комбайнованим способом. Виявити, як забезпечується формування оптимальних валків .
Вивчити технологію збирання зернових, зернобобових та круп'яних культур прямим комбайнуванням з подрібненням соломи і без подрібнення. Виконати розрахунки високопродуктивної роботи комбайна і узгодження з ним транспортних засобів.
Вивчити технологію транспортування з поля соломистих продуктів і способи їх сортування. Вказати, які засоби механізації доцільно використовувати при виконані роботи по збиранню соломистої частини врожаю.
Вивчити технологію збирання цукрових буряків при прямоточному, перевалочному і прямочно-перевальному способах. Як організувати високопродуктивну і якісну роботу бурякозбирального комплексу?
Вивчити технологію збирання картоплі і розрахувати оптимальні: структуру комплексу і режими роботи картоплезбиральної машини.
Вивчити технологію збирання льону і провести розрахунки оптимальних режимів роботи машин, задіяних на збирання.
Вивчити технологію збирання овочевих культур і машини, які використовуються в господарстві для цих цілей.
Ознайомитися з технологіями первинної обробки зібраного врожаю в господарстві. Запропонувати заходи по покращенню первинної обробки зібраного врожаю.
3.3 Дисципліни спеціалізації "Механізація тваринництва"3.3.1. Монтаж, пусконаладка фермерської техніки.
Перевірка монтажних та пусконалагоджувальних робіт машин та обладнання у тваринництві:
належність та правильність оформлення технічної документації;
відповідність робіт даним технічного проекту;
комплектність обладнання;
надійність кріплення вузлів та деталей;
правильність регулювання машин згідно з технічними вимогами;
вид і стан мастила ;
налагодження електрообладнання.
3.3.2. Технічний сервіс фермерської техніки .
Система технічної експлуатації машин у тваринництві та їх відповідність сучасним вимогам. Принципи та форми організації технічного обслуговування. Матеріально-технічна база і засоби технічного обслуговування машин. Обладнання та пристрої для проведення ТО. Організація придбання нової техніки, її транспортування, монтажу, пусконалогодження та нагляд протягом її експлуатації. Аналіз сучасного стану техсервісу у тваринництві та прогнозування на перспективу.
3.3.3. Проектування технологічних процесів у тваринництві.
Аналіз стану тваринництва, перспективність існуючої технології утримання тварин. Рівень концентрації поголів'я, структура стану та їх відповідність кормової бази господарства. Наявність техніки її технічний стан, рівень механізації виробничих процесів. Доцільність підвищення рівня механізації або удосконалення комплексу машин та окремих засобів механізації. Економічні показники за останні 3-5 років: собівартість продукції та її структура, затрати праці на одиницю
продукції, питома витрата кормів, продуктивність тварин, обсяг виробництва продукції тваринництва.
3.4.Дисципліни спеціалізації
"Механізація переробки та зберігання с.-г. продукції"
3.4.1. Вивчення і креслення технологічної схеми виробництва сільськогос подарської продукції на окремому підприємству.
3.4.2. Аналіз механічних процесів, що використовуються на виробництві їх механізованість, енерговикористання, балансові характеристики, питома продуктивність та ефективність, можливість утворення бракованої продукції і інших збиткових випадків, знижуючих ефективність виробництва. Аналіз використання електроенергії, паливного газу, вугілля і інших енергоносіїв на предмет їх зниження і збереження.
3.4.3. Аналіз гідромеханічних процесів і апаратів з їх показниками по пункту
3.4.4. Аналіз теплових процесів і апаратів з їх показниками по п. 3.4.2.
3.4.5.. Аналіз масообчисних процесів і апаратів по п. 3.4.2.
3.4.6. Аналіз хімічних та біологічних процесів з висновками по п. 3.4.2.
3.4.7. Вивчення будівельних споруд та використання методів споруди і монтажу обладнання , машин та апаратів .
3.4.8. Аналіз підприємства з точки зору можливості використання більш прогресивної технології виробництва , використання окремих прогресивних стадій і процесів переробки при споруді нових підприємств.
3.4.9. Аналіз виробничого підприємства з точки зору використання більш механізованого технологічного процесу, використовуємого машинного обладнання і ліквідації ручної праці.
3.4.10. Аналіз підприємства в цілому по зниженню витрат енергоносіїв, підвищенню прибутків, зниженню собівартості і ціни на продукцію.
3.5. Дисципліни спеціалізації "Охорона праці"
3.5.1. Правові та організаційні засади охорони праці на підприємстві:
а)з'ясувати правові питання охорони праці в статуті підприємства;
б)з'ясувати наявність та розділи комплексного плану поліпшення умов праці згідно з колективним договором;
в)ознайомитися з організацією впровадження системи управління охорони
праці;
г)провести аналіз стану травматизму та динаміку витрат на охорону праці за останні 3-5 років;
д)визначити показники стану охорони праці;
ж) ознайомитись з матеріалами паспортизації та атестації робочих місць, пільгами та компенсацію працюючим за роботи в несприятливих умовах праці.
Зокрема за період практики студент повинен вивчити роботу служби охорони праці , звернути увагу на наявність та правильність оформлення наказу про службові функціональні обов'язки та відповідальність посадових осіб в питаннях охорони праці, наявність куточка охорони праці, інформаційних матеріалів, журналів проведення інструктажів, програм навчання, протоколів атестації тощо.
3.5.2. Аналіз потенційно небезпечних та шкідливих виробничих факторів, які характерні для кожного виробничого процесу.
а)послідовно з посиланням на ГОСТ, визначити всі потенційно небезпечні та шкідливі виробничі фактори з прив'язкою до місця, часу та ситуацій, в яких вони виникають;
б) порівняти фактичні характеристики умов праці з нормативами системи стандартів ССБП. До потенційно небезпечних виробничих факторів можна віднести:
контакт з різними частинами виробничого обладнання, ріжучими елементами механізмів, транспортуємими виробами, матеріалами;
ураження електричним струмом;
контакт з нагрітими поверхнями або матеріалами;
дія агресивних хімічних речовин;
руйнування конструкції при перевищенні допустимих навантажень;
висота розташування робочого місця;
вибух та пожежа.
До потенційно шкідливих виробничих факторів належать: забрудненість повітря пилом , загазованість робочої зони;
шум, вібрація;
невідповідність параметрів мікроклімату встановленим нормативам;
наявність іонізуючого випромінювання;
недостатня освітленість;
психологічні стресові ситуації.
3.5. 3. Зробити висновки та оцінку заходів щодо підвищення рівня безпеки виробництва. На підставі зібраного матеріалу, запропонувати конкретні пропозиції по створенню здорових умов праці людей та захисту навколишнього середовища.
3.6. Трактори та автомобілі
3.6.1. Вивчити нові трактори та автомобілі, що використовуються в господарстві.
3.6.2. Правила техніки експлуатації, операції технічного обслуговування . способи ефективного використання при виконанні різних технологічних операцій
3.6.3. Порівняти експлуатаційні показники роботи нових тракторів і автомобілів з показниками тракторів і автомобілів, що використовуються в господарстві.3.7. Сільськогосподарські машини3.7.1. Вивчити нові вітчизняні с.-г. машини і знаряддя, які надходять в господарство: їх будову, технологічний процес роботи, налагоджування на якісні показники роботи.
3.7.2. Вивчити нові закордонні с.-г. машини і знаряддя, які надходять в господарство: їх будову, технологічний процес роботи, налагоджування на якісні показники роботи.
3.7.3. Порівняти показники роботи вітчизняних і закордонних машин і знарядь (агротехнологічні, технічні, техніко-економічні, екологічні, енергетичні).
3.8. Машиновикористання у рослинництві3.8.1. Вивчити прогресивні технології вирощування основних польових культур в господарстві і технічне забезпечення кожної технології. На прикладі двох-трьох вирощуваних культур показати, як використовуються кращі сучасні досягнення науки і практики в технології вирощування культур та засобів механізації відповідно вимогам технології.
3.8.2. Привести технологічні карти на виконання двох основних культур в господарстві. Показати, як використовуються засоби механізації відповідно технологічним картам.
3.9. Машини та обладнання і машиновикористання у тваринництві3.9.1. Виробничий напрямок ферми , форма власності майна та продукції ( колективна орендна, приватна, підсобна ).
3.9.2. Організація виробництва.
3.9.3. Система технічного обслуговування машин та обладнання технологічних процесів.
3.9.4. Визначення рівня механізації окремих процесів і рівня комплексної механізації.
3.9.5. Існуючий комплекс машин і відповідність його сучасній технології виробництва.
3.9.6. Аналіз недоліків експлуатації фермерської техніки.
3.10. Технологія та обладнання для переробки і зберігання с.-г. продукції3.10.1. Вивчення і креслення технологічної схеми виробництва с-г продукції на окремому підприємстві.
3.10.2. Аналіз технічних процесів, які використовуються на виробництві, їх рівень механізації, енерговикористання, балансові характеристики, питома ефективність та продуктивність, можливість утворення бракованої продукції і інших інших збиткових випадків, які знижують ефективність виробництва. Аналіз використання електроенергії, паливного газу, вугілля і інших енергоносіїв на предмет їх збереження.
3.11. Надійність та ремонт сільськогосподарської техніки3.11.1. Комплексна система ТО і ремонту машин в с.-г. виробництві:
планування річних обсягів і термінів виконання механізованих робіт в рослинництві, тваринництві, при переробці, на транспорті господарства;
організація ремонтно - обслуговуючої бази в господарстві (регіоні);
задачі, які вирішують підрозділи і підприємства РОБ господарстві (регіону);
історичний огляд розвитку і характеристика підрозділів і підприємств РОБ господарства (регіону);
склад і структура матеріально-технічної бази ремонтного підприємства;
схема технологічного процесу ремонтного виробництва в господарстві;
порядок направлення, транспортування і прийому до ремонту машин, агрегатів, вузлів та деталей;
підготовка об'єктів ремонту до проведення розбиральних робіт;
технологія розбирально-мийних робіт при ремонті;
дефектування деталей машин при ремонті;
перевірка якості відновлення деталей та запасних частин;
комплектування деталей і складання вузлів, підгруп і груп;
балансування деталей та вузлів при ремонті;
технологія складання і регулювання агрегатів і машин;
обкатування і випробування агрегатів і машин при ремонті, контроль якості ремонту;
технологія фарбування і сушіння після ремонту;
вимоги охорони праці і ТБ при виконанні технологічних операцій й ремонтного виробництва.
3.11.2. Особливості проведення поточного і капітального ремонтів :
тракторів колісних і гусеничних ;
автомобілів ;
комбайнів ;
сільськогосподарських машин ;
обладнання ферм, токів, котелень і т.д.;
двигунів дизельних і карбюраторних;
муфт зчеплення;
коробок переміни передач ;
роздаточних коробок ;
карданних передач ;
головних передач;
колісних бортових передач ;
редукторів відбору потужності ;
агрегатів ι вузлів ходової частини;
агрегатів і вузлів робочого обладнання машин;
агрегатів і вузлів електрообладнання.
3.11.3. Технологія усунення пошкоджень деталей машин при ремонті :
класифікація деталей за класами однорідності технологічних процесів відновлення (вали, отвори, диски, стержні, корпуси і нормалі);
слюсарно-механічні методи усунення пошкоджень;
-усунення пошкоджень встановленням нової (додаткової) частини деталі;
усунення пошкоджень пластичним деформуванням деталей :
усунення пошкоджень деталей нанесенням компенсаційного шару матеріалу;
особливості механічної обробки поверхонь деталей при відновленні;
перевірка якості відновлення деталей;
охорона праці і ТБ при відновленні.
3.11.4. Проектування технологічних процесів ремонту деталей і складальних одиниць:
позначення і комплектність документів для проектування технологічних процесів :
розбирання.
дефектування,
відновлення,
складання.
Особливості розробки документів технологічних процесів ремонту:
карти ескізів.
маршрутної карти розбирання,
маршрутної карти складання,
карти дефек гації ,
операційної карти механічної обробки,
операційної карти відновлення,
операційної карти термічної обробки,
відомості документації,
відомості оснащення.
Особливості розробки ремонтного креслення однієї з перелічених у попередньому пункті деталей;
особливості вибору обладнання для ремонту і режимів його використання,
особливості вибору контрольно-вимірювального інструменту.
особливості оформлення документів технологічного процесу ремонту.
3.11.5. Організація і проектування ремонтного виробництва:
система технічної підготовки ремонтного виробництва (конструкторська, технологічна і організаційно-економічна підготовка);
методика укрупненого розрахунку об'єктів РОБ;
загальні положення і порядок проектування ремонтних підприємств;
вихідні параметри і нормативи для проектування;
основні розрахункові параметри виробничого процесу ремонтного підприємства;
вимоги до компонування виробничого корпусу і планування окремих виробничих дільниць:
особливості організації робочих місць, нормування оплати праці при ремонті:
допоміжні служби ремонтного виробництва;
управління і контроль якості в ремонтному виробництві;
техніко-економічні показники оцінки діяльності ремонтного виробництва;
заходи з охорони праці і екологічні вимоги до проектування ремонтного виробництва;
документація ремонтного виробництва;
організація матеріально- технічного забезпечення ремонтного виробництва.
3.12. Основи підприємницької діяльності
3.12.1. Основні розділи бізнес-планування в с.-г. підприємстві.
3.12.2. Інтенсивні технології вирощування і збирання с.-г. культур. Технологічні карти.
3.12.3. Зміст виробничого завдання підрозділу підприємства.
3.12.4. Форми і система оплати труда механізаторів. Суть орендного підряду в виробництві і оплати праці з врахуванням коефіцієнта трудової участі.
3.12.5. Організаційна і управлінська структура господарства. Роль диспетчерської служби в оперативному управлінні виробництвом.
3.12.6. Організація діловодства. Складання заявок на паливно-мастильні матеріали, запасні частини, ремонти і технічні обслуговування, інші документи інженерної служби господарства.
3.12.7. Економічна ефективність використання с.-г. техніки. Приведені витрати і собівартість виробництва окремих культур.
3.13. Основи охорони праці
3.13.1. З'ясувати правові питання охорони праці в статуті підприємства.
3.13.2. З'ясувати наявність та розділи комплексного плану поліпшення умов праці згідно з колективним договором
3.13.3. Ознайомитись з організацією впровадження системи управління охорони праці.
3.13.4.Провести аналіз стану травматизму та динаміку витрат на охорону праці.
3.13.5. Визначити показники стану охорони праці.
3.13.6. Ознайомитись з матеріалами паспортизації та атестації робочих місць пільгами та компенсацією працюючим за роботи в несприятливих умовах.
3.14. Основи екології
При розгляді раціонального використання і охорони водних ресурсів слід звернути увагу на:
3.14.1. Основні джерела, їх загальна характеристика.
3.14.2. Добові витрати води у літні й та зимовий час для потреб населення, поливі в, тваринництва.
3.14.3. Джерела стічної води (ферми, консервні заводи).
3.14.4. Відстань джерел забруднення від рік та водоймищ.
3.14.5. Наявність колодязів, на якій відстані вони розташовані від складів мінеральних добрив, гноєсховищ та інших місць забруднення, чи не затоплюються паводками, рівень стояння води в них, якість води.
3.14.6. Наявність і характеристика споруд з очищенням господарських- побутових стоків у господарстві;
3.14.7. Стан звалищ.
При розгляді охорони атмосферного повітря слід звернути увагу на:
3.14.8. Джерела забруднення повітря, віддаленість від житла, типи забруднюючих речовин.
3.14.9. Стан атмосферного повітря в населених пунктах.
3.14.10. Екологічність експлуатації с.-г. техніки і автотранспорту.
3.14 11. Заходи по зменшенню забрудненості повітря.
Індивідуальне завдання по практиці
Для поглибленого вивчення окремих питань програми практики студент повинен виконати індивідуальне завдання по темі:______________________________________________________________________________________________________________________________
Індивідуальне завдання видається по дисциплінах спеціалізації надійності та ремонту с.-г. техніки.
Методика виконання індивідуального завдання видається керівником від університету.
5. Зміст і оформлення звіту з практикиЗвіт є документом, що свідчить про виконання студентом програми практики. Структура звіту така:
титульний лист (додаток В);
направлення на практику, завдання (додаток Г);
характеристика з місця проходження практики, підписана керівником практики з боку виробництва і завірена печаткою;
питання розділів з дисциплін, які передбачені програмою практики і перелічені в завданні;
індивідуальне завдання;
коротка характеристика виробничих завдань, які виконувалися протягом практики.
Звіт оформлюється згідно з вимогами до оформлення текстових документів на стандартних аркушах розміром 297x210 мм (формат А4).
Обсяг звіту -25-30 сторінок рукописного тексту.
6. Література1. Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (затверджено наказом Міністра освіти України від 8 квітня 1993р.- №93).
2. Програми дисциплін спеціалізації: механізації рослинництва, механізації переробки та зберігання с.-г. продукції, механізації тваринництва, технічний сервіс, охорона праці, а також: трактори та автомобілі, сільськогосподарські машини, машиновикористання у рослинництві, машини та обладнання для тваринництва, машиновикористання у тваринництві, технологія та обладнання для переробки і зберігання с.-г. продукції, надійність та ремонт с.-г. техніки, основи підприємницької діяльності, основи охорони праці, основи екології.

7. Додатки
Додаток А
Договір №
на проведення практики студентів вищих навчальних закладів
м Суми""200_р
Ми. що нижче підписалися, з одни і сторони Сумський національний аграрний університет, в особі проректора з навчальної роботи Жмайлов В.М., діючого на основі статуту і, з другої сторони:______________________________________________________
(назва підприємства, організації, установи)
в особі_______________________________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)
діючого на підставі____________________________________________________________
(Статуту підприємства, розпорядження)
уклали між собою договір:
1. Університет зобов'язується
1 .Направити студента____________________________________________________
______ курсу факультету механізації сільського господарства на виробничу практику з
____по _____і призначити керівником____________________________________________
1.2. Підготувати студентів до практики па робочих місцях слюсаря, тракториста, комбайнера або інженера.
2. База практики зобов'язується
2.1. Прийняти студентів і забезпечити роботою, згідно з програмою та індивідуальним завданням на практику.
2.2. Призначити наказом керівником практики________________________________
(посада, прізвище, ініціали)
2.3. Створити умови безпечного виконання робіт, не допускати використання студентів на посадах і роботах, що не відповідають програмі практики.
2.4. Провести обов'зкові інструктажі по охороні праці: ввідний інструктаж і на робочому місці
2.5. Надати допомогу факультету в розвитку матеріальної бази шляхом забезпечення виконання індивідуального завдання.
2.6. Після закінчення практики дати характеристику кожному студенту, де відобразити перелік, обсяг якість виконання робіт, трудову дисципліну, позитивні і негативні сторони поведінки практиканта.
2.7. Господарство пропонує, а практиканти приймають на себе виконання таких робіт: ТО і ремонт техніки, механізоване збирання врожаю, підготовка звіту.
3. Відповідальність сторін
3.1. По пунктах 1.1.-1.2. відповідальність несе університет.
3.2. В разі нанесення матеріальних збитків практикантом, він несе матеріальну відповідальність.
3.3. По пунктах 2.1 -2.6. відповідальність несе господарство.
Юридичні адреси сторін
4.1. Університет:4.2. Господарство:
244030м. Суми.____________________________
вул. Кірова, 160. СНАУ____________________________
тел.288-390-дсканат,____________________________
288-153-кафедраТСГМ____________________________
Підпис та печатка Підпис та печатка
"___"________ 201__ р."""___"________ 201__ ρ
Додаток Б
Сумський національний аграрний університет
Направлення на практикуЗгідно з наказом ректора №______від________________студент 4 курсу факультету
механізації сільського господарства__________________________направляється для проходження виробничої практики в__________________________________________
з____________________по______________________201____ року.
Вибув із Сум_________________________Прибув у___________________________
Вибув із_____________________________Прибув у Суми______________________
ЗАВДАННЯ
Перелік питань з дисциплін для написання звіту:
Дисципліни спеціалізації_____________________________________
_________________________________________________________________
Трактори та автомобілі_______________________________________
_________________________________________________________________
Сільськогосподарські машини_________________________________
_________________________________________________________________
Машиновикористання у рослинництві__________________________
_________________________________________________________________
Машини та обладнання і машиновикористання у тваринництві_____
_________________________________________________________________
Технологія та обладнання для переробки і зберігання с.-г. продукції
__________________________________________________________________
Надійність та ремонт с.-г. техніки______________________________
_________________________________________________________________
Основи підприємницької діяльності____________________________
_________________________________________________________________
Основи охорони праці_______________________________________
_________________________________________________________________
Основи екології____________________________________________
_________________________________________________________________
Виконати індивідуальне завдання_____________________________
_________________________________________________________________
12. Коротка характеристика виробничих завдань, які виконувались протягом практики.
Видав керівник практики__________________ Прийняв студент ___________
Студент надає звіт для перевірки керівнику з_________ по ___________
До звіту додати завірену характеристику з місця проходження практики

Додаток В
Зразок
титульного
аркуша
Міністерство аграрної політики України
Сумський національний аграрний університетЗВІТпро проходження
виробничої практикиВиконав:студент 4 курсу
факультету механізації
___________________
Перевірив:
Суми – 201__
Зміст
1. Мета і завдання практики............................................................... 5
2. Організація проведення практики.................................................. 5
3. Зміст практики................................................................................. 6
3.1 Дисципліни спеціаплізації «Технічний сервіс»…….................... 6
3.2 Дисципліни спеціаплізації «Механізація рослинництва»........... 7
3.3 Дисципліни спеціаплізації «Механізація тваринництва»........... 8
3.4 Дисципліни спеціаплізації «Механізація переробки та зберігання с.-г. продукції»……………………………………….. 9
3.5 Дисципліни спеціаплізації «Охорона праці» 10
3.6 Трактори та автомобілі………………………………................... 12
3.7 Сільськогосподарські машини....................................................... 13
3.8 Машиновикористання у рослинництві......................................... 13
3.9 Машини та обладнання і машиновикористання у тваринництві 13
3.10 Технологія та обладнання для переробки і зберігання с.-г. продукції…………………………………………………………… 14
3.11. Надійність та ремонт сільськогосподарської техніки…………... 15
3.12 Основи підприємницької діяльності…………………………….. 15
3.13 Основи охорони праці……………………………………………. 15
3.14 Основи екології……………………………………………………. 16
4. Індивідуальне завдання................................................................... 16
5. Зміст і оформлення звіту з практики............................................. 16
6. Література......................................................................................... 17
7. Додатки............................................................................................. 18
Додаток А. Договір №____ на проведення практики студентів вищих навчальних закладів............................................................ 18
Додаток Б. Направлення на практику і завдання......................... 19
Додаток В. Зразок титульного аркуша.......................................... 20

Довжик Михайло Якович
Руденко Віктор Аркадійович
Яцун Степан Степанович
Саржанов Олександр Анатолійович
Барабаш Григорій Іванович
Комков Віктор Михайлович
Кузема Олександр Сергійович
Тарельник В'ячеслав Борисович
Ребенко Іван Максимович
Вавулін Олександр Іванович
Шандиба Олександр Борисович
НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ДО ЇЇ ВИКОНАННЯ.
ЧАСТИНА 4.
(для студентів четвертого курсу інженерно-технологічного факультету
спеціальності 6.091902 „Механізація сільського господарства”)
Сумський НАУ, вул.. Кірова, 160
________________________________________________________________________
Підписано до друку2010 р. Тираж 100 прим. Гарнитура. Times New Roman.
Умовн. друк. арк. 1,0замовл.
________________________________________________________________________

Приложенные файлы

  • docx 744499
    Размер файла: 151 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий