motodichni_rekomendatsiyi_do_kursovoyi_roboti_4..

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Харківський інститут фінансів
Українського державного університету фінансів
та міжнародної торгівлі

Кафедра фінансів і кредитуЗавдання та методичні рекомендації
щодо виконання курсової роботи
з навчальної дисциплін «ІНВЕСТУВАННЯ»
та «ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ»
для студентів ІV курсу денної форми навчання
галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»
напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр та
для студентів ІV курсу
галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»
напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»
факультету фінансів


Укладачі: Косарєва І.П.., к.е.н., доц.
Чемчикаленко Р.А. к.е.н., доц.
Абрамова І.М. к.е.н., доц.
Бєлоусова С.В., ст. викладач
Розглянуто та затверджено
на засіданні кафедри фінансів
Протокол від 28.09.2012 р. № 1
Харків - 2012

ВСТУП

Невід’ємною складовою соціально орієнтованої ринкової економіки є ефективно функціонуюча кожна ланка фінансової системи. Формування та забезпечення конкурентоспроможності української економіки та її ефективне інтегрування у світове економічне співтовариство неможливе без належного оздоровлення та розвитку базової ланки економіки, основаної на ефективному фінансовому управлінні господарською діяльністю підприємств. Це потребує підготовки спеціалістів – фінансистів, що мають глибокі теоретичні і практичні знання, можуть самостійно узагальнити наявний досвід країн з розвинутою ринковою економікою, власними силами розробити план дій щодо виходу із фінансової скрути.
Тому вміння працювати з літературою, яка б урахувала специфіку української економіки, законодавче і нормативне поле, в якому працюють вітчизняні суб’єкти господарювання, досягається, зокрема, в процесі своєчасного та якісного написання курсової роботи з дисциплін «Інвестування» та «Фінанси підприємств».
Виконання курсової роботи, дозволяє кожному студенту систематизувати знання та поглиблено вивчити основні фінансові теорії; опанувати прийоми та методи фінансових наук, що спрямовані на прийняття найбільш ефективних управлінських рішень із фінансових питань; самостійно провести наукове дослідження з обраної теми; навчитися чітко й логічно викладати теоретичні питання, обґрунтовуючи свої погляди та робити проміжні та загальні висновки щодо опрацьованого матеріалу.
Під час захисту роботи студент набуває досвіду володіти собою перед аудиторією та грамотно дискутувати при розгляді проблемних питань власної теми.ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ, ЗМІСТУ ТА ОФОРМЛЕННЮ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Загальні положення
Виконання курсової роботи є однією із складових частин навчального процесу у підготовці бакалаврів з економіки. Вона є завершенням вивчення дисциплін «Інвестування» та «Фінанси підприємств».
Мета курсової роботи – закріпити, систематизувати і поглибити теоретичні знання, що одержані у процесі вивчення курсів, а також надати навички дослідницької роботи, виробити вміння творчо підходити до підготовки і прийняття управлінських рішень.
Курсова робота, як важлива форма навчального процесу, покликана навчити студентів самостійно узагальнювати отримані знання в процесі роботи над інформаційними джерелами (монографіями, підручниками та інструктивними матеріалами). Виконана робота показує наскільки глибокі та фундаментальні знання набуті студентом в процесі навчання, характеризує вміння самостійно досліджувати питання теми.
У курсовій роботі необхідно логічно послідовно викласти основні положення, що розкривають зміст обраної теми; показати розуміння тих процесів, що відбуваються в фінансовій сфері; уміння працювати з літературними джерелами, законодавчими та нормативними матеріалами. Викладені теоретичні питання обов’язково повинні опиратися на практику. Цифрові данні повинні бути проаналізовані і узагальнені, результати відображені в таблицях, схемах, діаграмах, графіках. Основна статистична інформація, з якою працюють студенти, повинна мати посилання на джерело її отримання.
У курсовій роботі студент має показати:
- уміння використовувати набуті теоретичні та практичні знання для обґрунтування висновків та пропозицій;
- уміння працювати з інформаційними джерелами, використовувати законодавчі чи інструктивні матеріали, аналізувати цифрові дані і самостійно викласти свої думки з того чи іншого питання;
- знання і вірні розуміння фінансово-економічних процесів, які відбуваються в фінансовій сфері;
- уміння використати набуті знання при рішенні фінансових проблем (завдань).

Структура і зміст курсової роботи

Курсова робота – цілісне, логічно послідовно побудоване дослідження. Самостійно виконане автором, вона має охоплювати теоретичні і практичні сторони питань обраної теми.
Структура курсової роботи включає такі частини: вступ, теоретичну, аналітичну частину, обґрунтування пропозицій, висновки, перелік використаної літератури, додатки.
Загальний розмір курсової роботи повинен бути в межах 50-55 сторінок тексту викладеного у комп’ютерній обробці, 14 шрифтом через 1,5 інтервал. В курсовій роботі обов’язково має бути три розділи, в кожному з яких налічується три підрозділи.
Назва, зміст окремих розділів і питань курсової роботи, а також співвідношення їх розміру визначаються з урахуванням характеру теми роботи. Структура курсової роботи та обсяг її частин може мати такий вигляд:
У вступі необхідно обґрунтувати актуальність обраної теми, її значимість. В ході викладення основного матеріалу актуальність теми повинна бути виділена наступними словами «зважаючи на вище викладене, тема курсової роботи є актуальною», або «актуальність обраної теми курсової роботи полягає в...», або «обрана тема курсової роботи є актуальною тому, що...». Виходячи з обґрунтування актуальності необхідно визначити мету та завдання курсової роботи, які будуть вирішені під час курсового дослідження.
У вступі також подають мету курсової роботи, а це – оптимізація предмету дослідження стосовно об'єкту дослідження;
Завдання дослідження, які ставляться в роботі, повинні відповідати меті дослідження. Як правило, виходячи із завдань дослідження, будується структура роботи. Тому, завдання дослідження формулюються на підставі найменувань розділів і підрозділів;
Об'єкт дослідження – це процес або явище фінансової теорії і практики, що породжує проблемну ситуацію та обране для вивчення (Наприклад: фонди грошових коштів, капітал та фінансові ресурси держави, суб'єктів господарювання, грошові доходи, виручка від реалізації продукції, конкретні види податків).
Предметом є форми, методи, принципи організації, функції об’єкту дослідження, діяльність держави, підприємницьких структур, організацій та окремих громадян, що пов'язана зі створенням і використанням фондів фінансових ресурсів (Наприклад: специфічні принципи, закони і закономірності, особливі форми прояву та механізми дії цих принципів, фінансова техніка, фінансова практика.
У вступі вказуються методи дослідження, що використовувались під час написання курсової роботи (Наприклад: графоаналітичний, економіко-математичний (конкретизувати) метод, метод логічного узагальнення, синтезу, дедукції, індукції, порівняння, аналізу, експертних оцінок, спостереження). Обовязковим є визначення обєкту та предмету дослідження, а також надання стислої характеристики структури роботи: «курсова робота складається з трьох розділів, вступу та висновків загальним обсягом 50-55 сторінок, має 7 таблиць та 2 рисунки, список використаних джерел з 43 найменувань».
При написанні основної частини необхідно відповідно до плану розкрити суть вибраної теми. Основна частина складається з теоретичної, аналітичної та практичної частин.
В теоретичній частині курсової роботи обґрунтовується теоретична база обраної задачі (проблеми), в аналітичній частині виконується аналіз за темою курсової роботи, дається огляд літературних джерел, нових розробок, іншої інформації, пов’язаної з обраною темою. В практичній частині студент повинен запропонувати методичні підходи вирішення проблем, які виявлені в процесі дослідження.
В ході дослідження розглядаються такі аспекти: категорії, характеристики, законодавчі акти, які відображають тему; показники, фактори, алгоритми, формули розрахунків і моделі; стратегічні та тактичні аспекти, пов’язані з проблемою; ступінь їх вивченості.
Перший розділ: має розкривати основні теоретичні положення теми курсової роботи. Особлива увага тут приділяється новітнім теоретичним розробкам, аналізу різних точок зору економістів з того чи іншого питання, аргументації своєї точки зору. Обсяг до 15 сторінок.
Другий розділ має містити :
- фінансово – економічну характеристику бази дослідження;
- аналіз, динаміку і структуру прояву досліджуваних процесів визначення основних тенденцій зрушень, оцінку змін;
- виявлення чинників, які зумовлюють основні зміни і їх наслідок;
- виявлення резервів розвитку.
Обсяг другого розділу 15 - 20 сторінок.
Третій розділ: включає розробку і обґрунтування пропозицій і рекомендацій по вдосконаленню і розвитку фінансово-економічних процесів, охоплених сферою теми курсової роботи.
Цей розділ є логічним завершенням матеріалів другого розділу. Його обсяг складає в межах 15 сторінок.
Висновки: це заключна частина курсової роботи, яка є коротким підсумком всієї виконаної роботи, суть якої повинна бути зрозумілою без читання всього тексту та стислий виклад обґрунтованих пропозицій для подальшого вдосконалення і розвитку досліджуваних процесів. Обсяг 2 сторінки.
Перелік літератури: Має містити список використаних літературних джерел. Кількість літературних джерел повинна бути не менше 20-30 найменувань.
Перелік необхідно оформити згідно зі стандартами .
Додатки: В додатках наводяться допоміжні матеріали (додаткові розрахунки, таблиці, складені схеми) з метою скорочення загального обсягу роботи. В тексті необхідно обов’язково роботи посилання на додатки за порядком їх використання.
Текст курсової роботи потрібно викладати стисло, не перевантажувати описанням загальновідомих методичних положень, інструкцій. Не допускається копіювати та дослівно переписування літературних джерел та матеріалів підручників, а також довільне скорочення слів. Якщо робота відповідає всім пред’явленим до неї вимогам, в строк подана керівнику на перевірку та рецензування, може бути допущена до захисту.

Підбір, вивчення літератури і складання змісту роботи
Студент самостійно, а по мірі необхідності консультуючись з керівником курсової роботи, підбирає літературу по темі, визначає найважливіші джерела, які будуть прийняті за основу при розкритті теми роботи. Суттєву допомогу в підборі літератури нададуть перелік назв статей, які, як правило, публікуються в останньому номері будь-якого економічного журналу («Фінанси України», «Економіка України» і т.д.).
Вивчення підібраної до теми літератури доцільно починати з питань відповідних розділів основних підручників і конспекту лекцій з названих дисциплін.
Потім треба вивчити відповідні законодавчі та нормативні акти до вибраної теми роботи.
Далі можна перейти до вивчення статистичних збірників, засобів масової інформації, Інтернету, матеріалів телепередач т.д.
Все це в комплексі допоможе скласти стислий план – основний стержень курсової роботи, оскільки він визначає її структуру, зміст, логічний зв’язок між окремими розділами. В процесі складання тексту роботи студент більш чітко уявляє собі основні положення, глибше передає сутність економічних явищ та їх взаємозв’язок.
Консультації проводяться керівником курсової роботи. В ході консультацій студент має змогу отримати допомогу на всіх етапах роботи: від вибору теми до оформлення курсової роботи .

РЕЦЕНЗУВАННЯ, ЗАХИСТ ТА ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсову роботу рецензує викладач - науковий керівник курсової роботи на протязі 5 днів після її здачі. Оцінювання курсової роботи здійснюється відповідно до діючого Положення про оцінювання знань студентів, затвердженого наказом Харківського інституту фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі від 29.04.08 №120-к зі змінами за наступною шкалою (таблиця 2.1).
Таблиця 2.1
Шкала оцінювання курсової роботи

Кількість балів за виконання курсової роботи (мах – 74 бали)
Кількість балів за захист курсової роботи (мах – 26 балів)
Оцінка за шкалою інституту
Оцінка за національною шкалою
Оцінка за шкалою ECTS

Відмінне виконання
60-74
26
90-100
5 (відмінно)
А

Вище середнього рівня

15
82-89
4 (добре)
В

Взагалі робота має завершений вигляд, однак присутні деякі неточності


74-81

С

Непогано, але зі значною кількістю недоліків

15
64-73
3 (задовільно)
D

Виконання задовольняє мінімальні критерії


60-63

Е

Робота потребує доопрацювання та повторного рецензування
20-34
14-(-1)
35-59
2 (незадовільно) (з можливістю повторного складання )
FX

Потрібне повторне вивчення дисципліни
0-19

0-34
2 (незадовільно) (з додатковим вивченням дисципліни)
F


При рецензуванні курсової роботи вихідною кількістю балів вважається 74 балів за шкалою Харківського інституту фінансів. Такою кількістю балів може бути оцінена курсова робота, яка повністю за своїм змістом і оформленням відповідає встановленим вимогам. Зменшення кількості балів проводиться відповідно до критеріїв оцінювання курсової роботи, викладених у рецензії (таблиця 2.2 і таблиця 2.3). Виставлена за результатами рецензування оцінка є попередньою. Доопрацювання курсової роботи не здійснюється за умови набрання 35 і більше балів! Всі питання мають бути вияснені студентом у процесі дослідження теми роботи на консультаціях з науковим керівником.
Остаточна оцінка за курсову роботу виставляється за результатами захисту. День і час захисту курсової роботи встановлюється графіком, який затверджується деканом факультету відповідно до графіку навчального процесу.
Мета студента під час захисту – показати глибоке розуміння питань, які вивчались у курсовій роботі, добре володіння матеріалом. Під час захисту роботи студент набуває досвіду володіти собою перед аудиторією та грамотно дискутувати при розгляді проблемних питань власної теми.
До захисту студент готує усний виступ на 5-7 хвилин. Цей виступ не потребує переказу всієї теми. Необхідно обґрунтувати вибір теми, вказати основні задачі, які поставлені в ній, яким шляхом вони вирішувались і які висновки зроблені по закінченню роботи, тобто відобразити зміст роботи та їх логічне завершення. Від того, як представлена робота на захисті, залежить її кінцева оцінка. Тому доцільно старанно продумати свій виступ та викласти його у вигляді тез. В процесі захисту курсової роботи студентам надається можливість відстоювати свої погляди, обґрунтувати власні висновки, обміркувати проблемні питання з метою найбільш правильної відповіді. Це сприяє розвитку у ст
·удентів здібностей щодо ведення дискусії, спонукає до творчого мислення.
Під час захисту курсової роботи комісії студенту можуть бути задані додаткові питання повязані із темою курсової роботи, які дозволяють виявити правильність розуміння теоретичних основ та тенденцій розвитку сучасних фінансових процесів макро- і мікрорівня, аргументувати власну точку зору тощо. Комісія має право додатково знімати бали.
Захист курсової роботи оцінюється за чотирьохбальною системою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» із наступним переведенням у 100 бальну шкалу згідно зі шкалою (табл. 2.1). Загальна оцінка оформлюється відповідною відомістю захисту курсової роботи за встановленою формою (таблиця 2.4).
Курсова робота оцінюється на відмінно, якщо автор глибоко інформований щодо ступеню теоретичної розробки проблеми, яка досліджується, вміло орієнтується у відповідних альтернативних теоретичних підходах, має свою особисту позицію і вміє аргументовано і послідовно її викласти, повно і всебічно відповідає на додаткові питання комісії.
РЕЦЕНЗІЯ
на курсову роботу з дисципліни «Фінанси»
студента факультету фінансів ІІІ курсу академічної групи _______
(шифр групи)
_________________________________________________________________
(прізвище, імя, по батькові)
На тему: __________________________________________________________
__________________________________________________________________
№ п/п
Критерії оцінювання курсової роботи
Бали, що знімаються за порушення вимог
Бали, що знімаються з даної роботи


Оформлення курсової роботи не відповідає вимогам:
____________________________________________________________
____________________________________________________________

0-3План курсової роботи не відповідає вимогам:
____________________________________________________________
____________________________________________________________

0-2Вступ не відповідає вимогам:
____________________________________________________________
____________________________________________________________

0-10Теоретична частина курсової роботи не відповідає вимогам:
____________________________________________________________
____________________________________________________________

0-15Аналітична частина курсової роботи не відповідає вимогам:
____________________________________________________________
____________________________________________________________

0-20Розділ 3 не відповідає вимогам:
____________________________________________________________
____________________________________________________________

0-20Список літератури не відповідає вимогам:
____________________________________________________________
____________________________________________________________

0-4Роботу перевірив:

(прізвище, ініціали, науковий ступінь та вчене звання наукового керівника)
Кількість балів за виконання курсової роботи

______________________________________
(підпис наукового керівника)


Дата перевірки курсової роботи:
«____» ______________200__р.


Таблиця 2.3
Критерії та бали оцінювання курсової роботи

№ п/п
Критерії оцінювання курсової роботи
Бали, що знімаються за порушення вимог

1.
Оформлення курсової роботи не відповідає вимогам: Значне перевищення обсягу (більше 5 стор.) текстової частини роботи, шрифт не відповідає встановленим вимогам, інтервал не відповідає встановленим вимогам, відсутня (або неправильна) нумерація сторінок, відсутні (або неправильно оформлені) заголовки пунктів, неправильне оформлення цифрового матеріалу, неправильне оформлення графічного матеріалу
0-3

2.
План курсової роботи не відповідає вимогам: несвоєчасне затвердження плану, план не має логічної послідовності, не коректно визначені назви підрозділів, неритмічна робота студента.
0-2

3.
Вступ не відповідає вимогам: відсутнє (або недостатньо повно) обґрунтування актуальності теми та її значимості, не визначена мета курсової роботи, не визначені завдання курсової роботи, не представлена характеристика структури роботи, не визначений (або некоректно визначений) обєкт курсового дослідження, не визначений (або некоректно визначений) предмет курсового дослідження, не визначені методи курсового дослідження
0-10

4.
Теоретична частина курсової роботи не відповідає вимогам: відсутні глибина, всебічність і повнота викладення матеріалу, не розглянута економічна сутність основних категорій, приведено визначення економічної сутності основних категорій лише одного автору, відсутній огляд літературних джерел, нових розробок, відсутні проблемні і дискусійні питання за темою, відсутній розгляд світового досвіду з теми, підрозділи некоректно визначені або не повністю розкрити, відсутній огляд законодавчої та нормативної бази, відсутній табличний або графічний матеріал
0-15

5.
Аналітична частина курсової роботи не відповідає вимогам: відсутній табличний або графічний матеріал, відсутній аналіз табличного або графічного матеріалу, використанні «застарілі дані», наведені дані не повязані зі змістом тексту, аналітична частина не повязана із теоретичною, аналітичний матеріал ґрунтується на цифрових даних за період 1-2 роки, дані рисунку дублюють дані таблиці (або навпаки)
0-20

6.
Розділ 3 не відповідає вимогам: не визначені шляхи і напрями вирішення проблемних аспектів теми, не зазначено вдосконалення фінансової практики, не підведені підсумки по всіх висвітлених питаннях, висновки не мають звязку з результатами дослідження, висновки дублюють викладений у розділі матеріал, відсутня власна оцінка виявлених тенденцій та чинників
0-20

7.
Список літератури не відповідає вимогам: неправильно оформлений, застаріла періодична література, відсутні (або присутні не всі) посилання на літературу в основній частині роботи
0-4


Оцінка, еквівалентна «добре», виставляється, якщо студент твердо знає матеріал курсової роботи, припускає деякі неточності при відповіді на додаткові запитання, демонструє навики аналізу фінансових процесів та понять, здійснює порівняльну характеристику їх сутності, робить висновки та не допускає суттєвих помилок.
Оцінка, еквівалентна «задовільно», виставляється, якщо студент засвоїв основний матеріал, але не знає окремих деталей, допускає неточні відповіді на додаткові питання, не може дати повну об’єктивну оцінку розглянутим фінансовим процесам, виявити фактори, що впливають на їх розвиток, має прогалини в знаннях.
Оцінка, еквівалентна «незадовільно», виставляється, якщо студент не знає значної частини програмного матеріалу, допускає суттєві помилки, не володіє навичками застосування фінансових методів, які забезпечували б розв’язання фінансових завдань.

Таблиця 2.4
Форма відомості захисту курсової роботи

№ п/п
Прізвище, імя, по батькові студента
Кількість балів за виконання курсової роботи
Зміна балів при захисті курсової роботи
Загальна кількість балів

за 100б. шкалою
за нац. шкалою
За ECTS
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Фінанси: Навч. посіб. / В.І. Оспіщев, Л.І. Лачкова, О.П. Близнюк та ін.; За ред. В.І. Оспіщева. – К.: Знання, 2008. – 366с.
Благун І.Г., Сорока Р.С., Єлейко І.В. Фінанси: Навч. посіб. – Львів: «Магнолія – 2006», 2008. – 314с.
Карлін М.І. Фінансова система України: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007. – 324с.
Азаренкова Г.М. , Борисенко І.І. Фінанси: Практикум: Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – 279с.
Кудряшов В.П. Курс фінансів: Навч. посіб. –К.: Знання, 2008.–431с.
Фінанси: Підручник / За ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. – К.: Знання, 2008. – 611с.
Пасічник Ю.В. Бюджетна система України: Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – 670с.
Фінанси підприємств: Підручник / А.М. Поддерьогін, М.Д. Біла, Л.Д. Буряк та ін. – К.: КНЕУ, 2006. – 552 с.
Біла О.Г. Фінанси підприємств: Навч. посіб. – Львів: «Магнолія – 2006», 2008. – 383 с.
Гриньова В.М., Коюда В.О. Фінанси підприємств: Навч. посіб. – К.: Знання – Прес, 2006. – 423с.
Інвестування: теорія та практика інвестиційної діяльності: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2007. – 424с.
Інвестування: Навч. посіб. – Львів: «Новий світ – 2000», 2008.–544с.
Інвестування: Підручник / В.М. Гриньова, В.О. Коюда, Т.І. Лепейко, О.П. Коюда. – К.: Знання, 2008. – 452 с.
Плиса В.Й Страхування: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2006. – 392с.
Смоляк В.А., Кузькін Є.Ю. Страхування: Навч. посіб. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2007. – 272 с.
Страхування: Підручник /За ред.. В.Д. Базилевича. – К.:Знання, 2008.–1019 с.
Страхування: Підручник / За заг. ред. С.С. Осадець. –К.: КНЕУ, 2002. – 599 с.
Финансы: Сборник комплексных задач, тестов и ситуаций: Учеб. пособие / Под ред. А.П. Вожжова. – К.: Знання, 2008. – 269 с.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА ЛІТЕРАТУРА:

Конституція України
Цивільний кодекс України.
Бюджетний кодекс України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), N 50-51, ст.572 від 16.10.2012 }.–http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
Закон України «Про Державний бюджет України»
Закон України «Про державну податкову службу в Україні» // Відомості Верховної Ради УРСР від 05.02.1991 - 1991 р., № 6. – С. 37.
Закон України «Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування» // Офіційний вісник України від 29.08.2003 - 2003 р., № 33. – С. 126.
Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» // Голос України від 12.06.1991.
Закон України «Про інвестиційну діяльність» // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» // Офіційний вісник України - 1997 р., № 25. – С. 20.
Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» // Офіційний вісник України від 29.08.2003 - 2003 р., № 33. – С. 70.
Закон України «Про основи національної безпеки України» // Офіційний вісник України вiд 01.08.2003 - 2003 р., № 29. – С. 38.
Закон України «Про податок на додану вартість» // Офіційний вісник України - 1997 р., № 18. – С. 3.
Закон України «Про систему оподаткування» // Голос України від 09.08.1991.
Закон України «Про страхування» від 07.03.1996 №85/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №18. – С. 3
Закон України «Про фінансові послуги і державне регулювання ринків фінансових послуг» // Офіційний вісник України від 23.08.2001 - 2001 р., № 32.-С.82.
Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 // Офіційний вісник України від 12.04.2006 - 2006 р., № 13. – С. 61.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

Боринець С.Я. Міжнародні фінанси: Підручник. – К.: Знання, 2006. – 494с.
Василенко Л.І., Масленнікова Т.О. Державні цільові фонди: Навч. посібник. – К.: КНТЕУ, 2002. – 170 с.
Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 608 с.
Довгалюк В.І., Ярмоленко Ю.Ю. Податкова система: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 360 с.
История и аналитика страхового ринка Украины // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Колісник М.К., Маслак О.О., Романів Є.М. Фінансовий ринок: Навч. посіб. – Львів: Національний університет «Львів політехніки», 2004. – 192 с.
Маслова С.О., Опалов О.А. Фінансовий ринок: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2004. – 344 с.
Міжнародний науково-практичний журнал «Економіка та держава». – К.: Вид-во «Алерта».
Місцеві фінанси: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 560 с.
Місцеві фінанси: Підручник / За ред. О.П. Кириленко. – К.: Знання, 2006. – 677с.
Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». – К.: ПТЗТ «Атопол».
Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України «Фінанси України». – К.: ТОВ «ПоліграфКонсалтинг».
Оспіщев В.І., Близнюк О.П., Кривощей В.В. Міжнародні фінанси: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 335 с.
Піхоцький В.Ф. Податкове законодавство в запитаннях та відповідях: Навч. посіб. – К.: ІРИНА-ПРЕС, 2006. – 592 с.
Страхування: Теорія та практика: Навч.-метод. посіб. / Внукова Н.М., Успаленко В.І., Временко Л.В. та ін. / За загальною редакцією проф.. Внукової Н.М. – Х.: Бурун книга, 2004. – 376с.
Сумець О.М., Сомова О.Є., Пєліхов Є.Ф. Оцінка конкурентоспроможності сучасного промислового підприємства. Навч. – практ. посіб. – К.: Професіонал, 2007. – 208 с.
Терещенко О.О. Фінансова діяльність субктів господарювання: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 554с.
Фещенко Л.В., Проноза П.В., Кузьминчук Н.В. Бюджетна система України: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2008. – 440 с.
Фінанси підприємств: Навчальний посібник: Курс лекцій / За ред. Г.Г. Кірейцева. – К.: ЦУЛ, 2002. – 268 с.
Фінанси підприємств: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. диск. / Л.Д. Буряк, Є.В. Вакуленко, А.П. Куліш та ін. – К.: КНЕУ, 2003. – 165с.
Данілов О.Ф., Івашина Г.М., Чумаченко О.Г. Інвестування: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2001. – 364 с.
Федоренко В.Г., Гойко А.Ф. Інвестознавство: Підручник. – К.: МАУП, 2000. – 408 с.
Пересада А.А. Інвестиційний процес в Україні. – К.: «Видавництво Лібра» ТОВ, 1998р. – 392 с.
Цукатова В.Я. Страхование: Курс лекцій. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2003. – 128с.
Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Підручник. – К.: Знання, 2008. – 535 с.
РЕСУРСИ

Бібліотека Харківського інституту фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі
Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка, пров. Короленка, 18. E-mail: 13 LINK mailto:[email protected] [email protected], 13 LINK http://korolenko.kharkov.com 14http://korolenko.kharkov.com15
Харківська обласна універсальна наукова бібліотека, вул. Кооперативна, 13/2. E-mail: 13 LINK mailto:[email protected] [email protected] , 13 LINK http://www.library.kharkov.ua 14http://www.library.kharkov.ua15
Верховна рада України – [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Державний комітет статистики України – [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Міністерство фінансів України – [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Міністерство економіки України – [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Національний банк України – [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Харківська обласна рада – [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Харківська міська рада – [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України – [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Державний комітет фінансового моніторингу України – [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Державна податкова адміністрація України – [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Інтернет.

13PAGE 15
Заголовок 1 Заголовок 215

Приложенные файлы

  • doc 1354688
    Размер файла: 150 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий