Методичка господарські договори новая 2


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»
Криворізький факультет
ГОСПОДАРСЬКІ ДОГОВОРИ
Методичні вказівки для проведення семінарських занять та самостійної роботи студентів
Кривий Ріг
2012
Укладач: Лескова-Годлевська Юлія Кимівна, викладач КФ НУ «ОЮА»
Методичні вказівки для проведення семінарських занять та самостійної підготовки студентів розглянуто і схвалено на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін КФ НУ «ОЮА»
Протокол № від
Завідувач кафедри Олюха В.Г.
Рецензенти: Олюха Віталій Георгійович, кандидат юридичних наук, доцент КФ НУ «ОЮА»
Березовська Олена Анатоліївна, викладач КФ НУ «ОЮА»
ВСТУП
“Господарські договори» як навчальна дисципліна – це сукупність знань і навичок правового регулювання господарської діяльності у сфері укладення господарських договорів, використання правових норм, що регулюють порядок укладення, зміни, розірвання, а також специфіку окремих видів господарських договорів на практиці господарювання при здійсненні професійної юридичної діяльності.
Дисципліна ґрунтується на надбаннях господарсько-правової науки, вивчає чинне господарське законодавство, що використовується у сфері господарських договорів, його норми та правові інститути, концепції та передбачає аналіз та вивчення основних засад правового регулювання господарських відносин та практики застосування актів господарського законодавства при укладенні господарського договору.
Метою курсу є набуття системи правових знань, що регламентує порядок укладання, виконання та припинення господарських договорів різних видів та формування у майбутніх фахівців чіткого уявлення та засвоєння особливостей правового регулювання господарських договорів. У нинішніх умовах функціонування економіки особливо зростає роль договору як універсальної та найдоцільнішої форми опосередкування товарно-грошових відносин. За таких умов майбутні фахівці повинні знати не тільки загальні положення укладання договорів, а й підстави та форми відповідальності за їх порушення.
Навчальна дисципліна «Господарські договори» вивчається студентами 6 курсу згідно навчального плану. Засвоєння курсу „Господарські договори” вимагає від студентів наполегливого вивчення основних правових інститутів господарського права, загального положення про господарський договір, ознак та функцій господарського договору, змісту відносин його сторін, особливостей окремих господарських договорів, аналізу джерел правового регулювання договірних відносин у сфері господарювання.
Запропоновані методичні рекомендації складено відповідно до тематичного плану та програми дисципліни з урахуванням змін та доповнень, внесених Верховною Радою України в діюче законодавство на момент укладення методичних рекомендацій.
В них наводяться нормативні акти та навчальна література, яку студенти повинні використовувати при опануванні теоретичних питань та розв’язанні практичних і самостійних завдань. Рекомендований перелік нормативних актів та літератури не обмежує студентів у пошуках і використанні інших джерел.
Для успішної самостійної роботи треба мати методичне видання, власний конспект лекцій з курсу, ретельно занотовані рекомендації і поради, викладені в навчальних лекціях. Для вивчення матеріалів курсу важливо придбати підручник чи курс лекцій з цивільного, господарського права, а також Цивільний кодекс та Господарський кодекс. При розв’язанні практичних завдань, треба використовувати нормативні акти та літературу, яка вказана в цьому виданні.
Семінарські заняття формують практичні навички: вміння виступати, володіти собою, аудиторією, аргументувати свою думку, критично сприймати докази інших студентів, формулювати висновки, давати оцінку, дискутувати. Обговорення питань на семінарському заняття відбувається в формі вільної дискусії, студенти вправі задавати питання один одному, викладачеві, доповнювати, уточнювати відповіді.
В результаті вивчення спецкурсу студенти повинні знати:
загальне поняття, ознаки та функції господарського договору;
критерії класифікації господарських договорів;
зміст господарського договору;
порядок укладення, зміни та розірвання господарського договору;
загальні положення про договір на надання послуг;
поняття та особливості договорів поставки.
особливості договорів оренди, лізингу;
особливості договору підряду у господарських правовідносинах;
особливості договорів на надання послуг, зміст договору.
Студенти повинні вміти:
приймати практичні рішення, що стосуються ефективного застосування придбаних знань при виконанні своїх професійних обов’язків.
дати наукове роз’яснення та визначення інститутів господарського договору;
орієнтуватись у значній кількості законодавчих актів з питань господарської діяльності, оформлення господарських договорів;
аналізувати ситуації, що виникають при укладенні, зміні, розірванні, припиненні господарських договорів;
застосуванні норм господарського права за допомогою нормативно-правових актів, що регулюють проблемні питання;
Підсумковою формою контролю знань є залік, який має на меті перевірити теоретичні знання та вміння застосовувати їх, вирішуючи конкретні завдання, а також уміння студентів самостійно працювати з науковою та навчальною літературою
І. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ
№ п/п Розділи та тема Кількість годин
Разом Лек-ції сем. зан. Сам. роб.
1 2 3 4 5 6
Загальні положення про господарський договір 10 2 2 6
Договори, спрямовані на передачу майна у власність 9 2 1 6
Договори спрямовані на передачу майна у тимчасове користування. 8 1 1 6
Договори, спрямовані на виконання робіт 7 1 2 4
Договори, спрямовані на надання послуг 8 2 2 4
Договори у банківській діяльності 12 2 - 10
Взагалі 54 10 8 36
ІІ. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Семінарське заняття №1
Тема: Загальні положення про господарський договір .
Питання для обговорення
1.Поняття, ознаки та функції господарського договору.
2. Класифікація господарських договорів.
3. Зміст та форма господарського договору.
4. Порядок укладення договору.
5. Зміна та розірвання господарського договору.
6. Способи забезпечення виконання господарських договорів.
7. Недійсність господарського договору.
Теми рефератів
Особливості правового регулювання інституту поставки в умовах ринкової економіки.
Способи забезпечення виконання зобов’язань: правова природа та проблемні питання.
Проблеми виконання договірних зобов’язань.
Попередній договір: правова природа, сутність мета укладення.
Застава як спосіб забезпечення виконання зобов’язань у господарських правовідносинах.
Особливості розгляду господарськими судами справ щодо врегулювання переддоговірних спорів.
Методичні вказівки
При відповіді на перше питання студенту потрібно зупинитись на особливостях застосування двох основних нормативно-правових категорій: договір та господарський договір. Окреслити, що перша категорія – майновий договір – є загальною і законодавчо майнові договори усіх видів врегульовано ЦК (ст.ст.626-654). Потрібно зазначити, що у теорії господарського права категорія «договір» використовується у загальному і спеціальному значеннях, далі охарактеризувати співвідношення категорій договір та господарський договір як загальне та особливе. Слід зазначити правове регулювання господарських договорів. Особливостями правового регулювання є те, що певну групу становлять нормативні акти колишнього Союзу РСР, що регулюють господарські договори, які повністю або частково не врегульовані законодавством України (договори поставки продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання та ін.) Далі студенту слід зупинитись на понятті господарського договору та його ознаках як спеціальної правової категорії. При характеристиці функцій господарського договору студенту слід навести основні як регулятивна, координаційна, контрольно-інформаційна, охоронна, функція планування та функція узгодження економічних інтересів сторін договірного зв’язку тощо. Слід наголосити що деякі науковці визначають і інші функції господарського договору.
При відповіді на друге питання студенту слід надати розгорнуту класифікацію господарських договорів. Навести основні критерії класифікації: за ознакою підстав виникнення договірних зобов’язань: плановані договори, регульовані договори; за ознакою взаємного становища сторін у договірних відносинах : вертикальні господарські договори та горизонтальні; за строками дії: довгострокові договори, середньострокові договори, короткострокові договори, разові договори. Далі слід провести поділ господарськіх договорів за сукупністю критеріїв на групи. Студент повинен побудувати свою відповідь на прикладах.
Потрібно зазначити, що відповідно до ч.1 ст.180 ГК зміст господарського договору становлять умови договору, визначені угодою його сторін, спрямованою на встановлення, зміну або припинення господарських зобов’язань. Два види умов: умови погоджені сторонами, умови, що приймаються ними як обов’язкові умови договору відповідно до законодавства. Істотні умови договору. Предмет, ціна та строк дії договору. Далі зупинитись на ґрунтовній характеристиці істотних умов. Особливості форми господарського договору. Слід зазначити, що ч.1 ст.639 ЦК встановлює, що договорі може укладатись у будь-якій формі, якщо вимоги щодо форми договору не встановлені законом. Студенту слід далі прокоментувати ст.208 ЦК України та сформулювати висновки щодо форми господарського договору. Разом з тим, слід наголосити, що ч.1 ст.181 ГК дає змогу сторонам обирати певну письмову форму договору (шляхом обміну листами, факсограмами та ін.) Універсальна модель господарського договору. Модифікації письмової форми, що застосовуються при укладанні господарських договорів: повна письмова форма господарського договору, скорочена письмова форма, типова форма, стандартний договір, нотаріальна форма, господарські договори у формі електронного документа, державна реєстрація договорів.
Відповідь на наступне питання слід розпочати з порядку укладення господарських договорів, розглянути всі можливі способи укладення. Охарактеризувати конкурентні та неконкурентні способи укладення господарських договорів. Загальний порядок укладання господарських договорів, стадії укладення. Наслідки передачі переддоговірного спору на розгляд господарського суду. Особливості укладення господарських договорів залежно від підстав (державне замовлення, рішення суду), застосування певної модифікації письмової форми договору (типовий договір, примірників договір, договір приєднання).
В п’ятому питання потрібно визначити основні засади зміни та розірвання господарських договорів, визначити порядок, строки звернення з вимогою про розірвання договору та навести приклади таких ситуацій застосовуючи судову практику.
Забезпечення належного виконання господарських договорів. Спеціальні правові механізми забезпечення належного виконання: способи забезпечення належного виконання господарських договорів, доцільність (а в певних випадках – необхідність) застосування яких пов’язана зі складністю договірних відносин. Способи забезпечення виконання договірних зобов’язань.
Загальні правила щодо недійсності господарських зобов’язань встановлені ст.207 Господарського кодексу України (далі – ГК), згідно з якою господарське зобов’язання, що не відповідає вимогам закону, або вчинено з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, або укладено учасниками господарських відносин з порушенням хоча б одним з них господарської компетенції, може бути на вимогу однієї із сторін, або відповідного органу державної влади визнано судом недійсним повністю або в частині. При цьому, відповідно до ст.174 ГК, однією з підстав виникнення господарського зобов’язання є господарський договір та інші угоди, передбачені законом, а також угоди, не передбачені законом, але такі, які йому не суперечать. З огляду на викладене студенту слід зазначити, що ГК на відмінну від Цивільного кодексу України не містить поділу договорів на нікчемні (ч.2 ст.215 ЦК) та оспорюванні (ч.3 ст.215 ЦК), принципова відмінність між якими полягає у тому, що нікчемний договір є недійсним в силу закону, а оспорюваний стає недійсним внаслідок прийняття судового рішення, яке має зворотну силу у часі. Отже ч.1 ст.207 ГК розглядає господарський договір, що суперечить інтересам держави і суспільства, як оспорюваний, тобто такий, що може бути визнаний недійсним виключно судом. Далі потрібно зазначити, підстави для визнання недійсним господарського договору та наслідки. Відповідь потрібно побудувати на матеріалах судової практики.
Питання для самоконтролю
Розкрийте поняття договору у сфері господарських відносин.
Розкрийте зміст договору та суттєві умови договору відповідно до законодавства.
Порядок укладення господарських договорів.
Особливості укладення договорів на біржах, ярмарках, аукціонах.
Дайте визначення понять «оферта» та «акцепт».
Яким чином можливо оформити узгодження розбіжностей за договором?
Чи можлива одностороння відмова від договору?
Яким чином можна внести зміни до договору?
У чому полягає організація договірної роботи на підприємствах?
Яким чином оформлюється уступка права вимоги і чи можливо її проведення без згоди боржника?
Що означають «типові умови договору» та «типовий договір»?
Завдання та задачі
Завдання №1. Складіть попередній договір між сторонами на умовах подальшого укладення між сторонами договору купівлі –продажу нерухомого майна, приміщення під розміщення торгівельного складу, загальною прощею 100,2 кв.м, балансовою вартістю 107 067 грн., інші умови визначте самостійно.
Завдання №2. За результатами переговорів ТОВ «Колосок» та ПП «Житниця» вирішили у подальшому співпрацювати у напрямі поставок сільськогосподарської продукції, але на даний час у зв’язку з нестійкими цінами на пшеницю не укладати попередній договір та призначити наступну зустріч через місяць. Директор ТОВ «Колосок» бажав певним чином письмово підтвердити ці відносини тому звернувся до Вас з консультацією з наступних питань:
Яким чином можна оформити письмово наміри сторін?
Яку силу буде мати такий документ?
Надайте юридичну консультацію та письмово оформіть наміри сторін відповідно до законодавства.
Задача 1.У 2010 році між ВАТ «Електрон» і ПП «Мрія» був укладений договір оренди, за яким товариство передавало підприємству нежитлові приміщення на строк 10 років. У 2012 році інше підприємство запропонувало товариству вигідніші умови оренди нежитлових приміщень. У зв’язку із цим товариство надіслало повідомлення орендарю про розірвання договору оренди та необхідність звільнення приміщень у тримісячний термін. Підприємство із цим не погодилося, вважаючи неправомірною односторонню відмову орендодавця від виконання договору. Товариство подало позов до суду про повернення майна із незаконного володіння.
Питання:
Чи правомірні дії товариства?
Яке рішення має прийняти господарський суд?
Задача 2. Між науково-виробничим об’єднанням «Сатурн» та державним підприємством «Схід-Захід» було укладено договір на встановлення та технічне обслуговування систем колективного прийому телебачення в готелі «Аврора», що належав державному підприємству. Відповідно умов договору, НВО повинно було здійснити проектну, конструкторську розробку систем колективного прийому ефірного та супутникового ТВ, за власні кошти закупити обладнання, здійснити його монтаж і запуск і після введення в експлуатацію системи здійснювати її технічне обслуговування. Через три місяці систему було прийнято в експлуатацію, складено кошториси на загальну суму 170 000 грн. що було погоджено у встановленому порядку із державним підприємством. Але згодом підприємство «Схід-Захід» в односторонньому порядку відмовилося, надіславши листа, від виконання умов договору, частково відшкодувавши витрати НВО. Об’єднання звернулося до суду із позовом про стягнення із замовника решти суми боргу.
Питання:
Чи допускається законодавством одностороння відмова від виконання договірних зобов’язань? Якщо допускається, то у яких випадках?
Яким чином оформляється розірвання договору? Як відбудеться розірвання договору у судовому порядку?
Яке рішення має прийняти суд?
Задача 3. Боржник – ТОВ «Яблуко» уклало договір позики з кредитором Публічним АТ «Груша». 10 березня ТОВ «Яблуко» погасило позику, перерахувавши кошти на рахунок ПАТ «Груша». Цього ж дня на адресу боржника надійшов лист від ПП «Вишенька», в якому останнє повідомляло боржника про те, що 1 березня між ПАТ «Груша» та ПП «Вишенька» було укладено правочин про відступлення права вимоги за договором позики. Підприємство «Вишенька» просило боржника виконати свої зобов’язання й погасити позику.
Питання:
Який порядок заміни кредитора у зобов’язанні передбачений діючим законодавством?
Яку відповідь на лист має дати ТОВ «Яблуко»?
Що Ви порадите ТОВ «Яблуко» у даному випадку?
Задача 4. Публічне акціонерне товариство «Вікна та двері» та приватне підприємство «Ролети та жалюзі» 10 січня уклали договір оренди транспортного засобу. При цьому орендар –приватне підприємство передало на підставі договору застави рухоме майно-верстат у забезпечення виконання зобов’язання за договором оренди. 15 квітня ПАТ «Вікна та двері» та ПП «Ролети та жалюзі» уклали правочин про заміну договору оренди договором купівлі-продажу.
Питання:
Чи буде діяти в даному випадку договір застави?
Задача 5. 05 січня ТОВ «Прип’ять» звернулося до виробничого кооперативу «Місто» з проханням поставити йому до кінця місяця 75 балок, вказавши свій поточний рахунок і гарантувавши негайну оплату. 15 січня кооператив відвантажив товариству замовлені балки. Але претензію кооперативу про оплату балок товариство відхилило, посилаючись на те, що договір поставки між ними укладено не було, а лист, з яким товариство звернулося до підприємства, воно розцінювало як пропозицію для укладення договору. Підприємство звернулося до суду.
Питання:
1.Який порядок укладення господарських договорів?
2. Чи може договір поставки укладатися шляхом прийняття до виконання замовлення?
3. Яке рішення має прийняти суд?
Задача 6. Між двома підприємствами було укладено договір оренди нежитлового приміщення строком на 1 рік, Плату за користування приміщенням передбачалося вносити щомісячно. Оскільки протягом шести місяців орендар не сплачував орендних платежів, орендодавець надіслав йому листа, в якому повідомляв про дострокове розірвання договору і вимагав забрати товари, які зберігалися у приміщенні. У своїй відповіді орендар повідомляв, що одностороння відмова від виконання зобов’язань заборонена, і погрожував звернутися до суду з позовом про усунення перешкод у користуванні приміщенням.
Питання
Чи передбачає законодавство випадки дострокового розірвання договору оренди?
Чи може таке розірвання відбуватися в односторонньому порядку?
Що Ви можете порадити орендодавцеві у такій ситуації?
Нормативно-правові джерела:1, 3, 7, 12, 15, 16, 17, 34,44, 45, 46,47, 49, 50.
Основні джерела:1, 2, 3, 4, 5, 7, 10,11.
Додаткові джерела:2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20,26, 27.
Семінарське заняття № 2
Тема 2: Договори, спрямовані на передачу майна у власність та користування
Питання для обговорення
1. Поняття та особливості договорів поставки.
2. Особливості договору контрактації сільськогосподарської продукції.
3. Правове регулювання, поняття та зміст договорів енергопостачання.
4. Загальна характеристика договору міни ( бартеру )
5. Договір оренди.
6. Договір лізингу.
7.Загальна характеристика та особливості договору комерційної концесії.
8. Зміст та сутність концесійного договору.
Методичні вказівки
Слід зазначити, що договір поставки — один із найбільш широко застосовуваних у підприємницькій діяльності договорів, за яким продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов’язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його в підприємницькій діяльності або в інших сферах, не пов’язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов’язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. Серед особливостей договору поставки як різновиду договорів на реалізацію майна студенту потрібно зазначити спеціальне нормативне регулювання та навести приклади. Договір поставки як різновид договорів на реалізацію майна, що найбільше подібний до договору купівлі-продажу, є консенсуальним, оплатним та двостороннім. Проте договір поставки має кваліфікуючі ознаки, що дозволяють відрізнити його від інших видів договорів цієї групи, насамперед, від договору купівлі-продажу. Студенту слід навести ознаки (критерії), що дозволяють виокремити договір поставки серед інших видів договору купівлі-продажу як суб'єктний склад, цільову спрямованість договору, об'єкт та інші. Серед підстав укладення договору слід визначити: державне замовлення або на розсуд (за вільним волевиявленням) сторін (ч. 2 ст. 265 ГК України). Відтак договори поставки можуть бути плановими і регульованими. Далі студенту слід визначити порядок і способи укладання, зміни та розірвання договору поставки. Щодо форми, то потрібно зазначити - договори поставки (як і інші господарські договори) укладаються в письмовій формі: у повній - шляхом підписання єдиного документа - та скороченій - шляхом обміну листами, телеграмами, телетайпограмами, телефонограмами, радіограмами чи шляхом прийняття постачальником замовлення покупця до виконання. Відносно змісту слід доповісти, що його становлять умови: включені до договору за погодженням сторін, так і ні, що діють на підставі вимог закону (невключення таких умов до підписаного сторонами тексту договору не звільняє сторони від їх виконання; прикладом можуть слугувати стандарти, технічні умови, яким мають відповідати якісні характеристики товарів/продукції, що поставляються). Відповідно до ГК України, зміст договору поставки повинен відповідати встановленим вимогам, мають бути визначені: предмет договору, показники щодо його кількості та асортименту (ст. 266 ГК), строки і порядок поставки (ст. 267 ГК), якість товарів, що поставляються (ст. 268 ГК), вимоги щодо комплектності товарів, що поставляються (ст. 270 ГК), порядок виконання та ін. Слід зазначити, що порядок приймання поставленої продукції детально врегульовано Інструкціями про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання за кількістю № П-6 та Інструкцією про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю № П-7.
Далі студенту потрібно зупинитись на відповідальності за невиконання (неналежне виконання) договору поставки та її формах.
Окремо потрібно зазначити, що у ч. 4 ст. 265 ГК України міститься дуже важливе положення щодо умов договору поставки: вони повинні укладатися відповідно до вимог Міжнародних правил щодо тлумачення термінів INCOTERMS. INCOTERMS - це всесвітні стандарти договірної діяльності, що полегшують ведення міжнародної торгівлі.
Відносно особливостей договору контрактації сільськогосподарської продукції одразу слід зазначити, що формування державних ресурсів сільськогосподарської продукції, забезпечення населення продовольством, а переробних підприємств сировиною значною мірою залежать від чітко налагодженої системи договірних відносин із закупівель цієї продукції у сільськогосподарських товаровиробників. Така закупівля здійснюються переважно за договорами контрактації, ці договори є традиційною формою закупівлі сільськогосподарської продукції ще з часів радянського права. Договір контрактації належить до тих договорів, що опосередковують перехід права власності (право повного господарського відання) від виробника сільськогосподарської продукції до держави в особі заготівельної (закупівельної) організації. Договір контрактації є оплатним, взаємним, консенсуальним. Далі студенту слід зупинитись на характеристиці сторін договору контрактації.
Контрактація є самостійним договором, хоча за предметом і змістом він подібний до договорів поставки і купівлі-продажу, що й зумовило передбачену ч. З ст. 713 ЦК можливість застосовувати до відносин з договору контрактації правила договорів поставки та положень про купівлю-продаж.
Специфіка договору контрактації полягає в тому, що 1) він є замовленням держави сільськогосподарському виробнику на відповідну продукцію; 2) його предметом може бути лише сільгосппродукція, що, як правило, на момент укладання договору ще не існує в натурі; 3) однією зі сторін договору є безпосередньо виробник продукції; 4) на контрактанта покладаються певні обов'язки щодо сприяння виробнику (так договір контрактації певною мірою опосередковує відносини щодо виробництва продукції). Істотні умови договору контрактації сільськогосподарської продукції, передбачені ч. З ст. 272 ГК. Договір вважається укладеним з моменту досягнення домовленості зі всіх обов'язкових (істотних) умов зазначеної статті, але це не є перешкодою для сторін, для того щоб у договорі були визначені й інші умови. Студент повинен визначити істотні умови та охарактеризувати кожну.
Потрібно зазначити, що для договорів контрактації встановлено обов'язковий авансовий порядок оплати отриманої продукції. Сторони зобов'язані визначити в договорі розмір такого авансу і терміни його виплати. Так, для закупівель сільськогосподарської продукції за держконтрактом встановлено обов'язковий порядок авансового платежу в розмірі 50% вартості законтрактованої продукції.
Правове регулювання, поняття та зміст договорів енергопостачання. Слід застосовувати у системному взаємозв'язку зі ст. 714 ЦК України "Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу". Студенту слід зазначити, що до договору енергопостачання слід застосовувати загальні положення про договір поставки та про договір купівлі-продажу, якщо інше не встановлено законом або якщо інше не випливає із суті відносин сторін.
Потрібно підкреслити, що енергопостачальником електричної енергії за таким договором може бути тільки суб'єкт господарської діяльності, який має спеціальний дозвіл (ліцензію) на здійснення відповідного виду господарської діяльності. Далі потрібно зазначити, що відносини з енергопостачання регулюються Законом України "Про енергозбереження" від 01.07.94 р. N 74/94-ВР, Законом України "Про електроенергетику" від 16.10.97 р. N 575/97-ВР. Умови та правила здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом затверджені постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 13.06.96 р. N 15/1. Умови та правила здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами затверджені постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 13.06.96 р. N 15. Важливе місце у договірних відносинах щодо електропостачання займають Правила користування електричною енергією, затверджені постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 31.07.96 р. N 28 (у редакції постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 17.10.2005 р. N 910, з відповідними змінами).
Договір енергопостачання є оплатним, консенсуальним, алеаторним, публічним, як правило, є договором приєднання. Законодавство України містить спеціальний нормативний акт щодо відшкодування збитків, які можуть бути завдані енергопостачальнику: Порядок визначення розміру і відшкодування збитків, завданих енергопостачальнику внаслідок викрадення електричної енергії, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.2006 р. N 122. Порядок застосування санкцій за порушення законодавства про електроенергетику затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2000 р. N 1139. Далі студенту слід зупинитись на вимогах щодо кількості та якості енергії, строках, ціні та порядку розрахунку за договором енергопостачання.
Відповідно до ст. 715 ЦК за договором міни (бартеру) кожна зі сторін зобов'язується передати другій стороні у власність один товар в обмін на інший. Отже, згідно з положеннями ЦК скасовано відмінності між категоріями "міна" та "бартер", з огляду на те, що вони застосовуються як синоніми.
Слід зазначити, що оренда є одним з напрямів підвищення ефективності використання майна державних підприємств і організацій у сучасних умовах. За допомогою оренди реалізуються як інтереси власника щодо отримання доходу від наявних у нього виробничих фондів так і інтереси орендаря, який не обтяжуючи себе щоразу придбанням необхідного обладнання, устаткування тощо у власність, має змогу ефективно використовувати найняте ним майно для здійснення господарської діяльності. Далі слід надати визначення договору оренди, що сформульовано у ст.283 ГК України та зупинитись на ознаках і особливостях оренди саме як різновиду господарського договору. Слід нагадати, що відносини оренди майна окрім ЦК України та ГК регулює, насамперед Закон України «Про оренду державного та комунального майна». Далі студенту слід надати характеристику об’єктам оренди, суб’єктам оренди: охарактеризувати статус орендодавця та орендаря, окремо зупинитись на порядку укладення договору оренди відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна». Відносно умов договору оренди слід зазначити, що законодавець спеціально визначив істотні умови договору, тобто ті, що мають юридичне значення, впливають на формування та суть правовідносин, що виникають з цього договору. Визначити всі істотні умови договору оренди зазначені у ГК та Законі України «Про оренду державного та комунального майна». Далі студенту слід визначитись з підставами припинення договору оренди та зазначити, що законом встановлено вичерпний перелік підстав припинення.
Лізинг є однією з прогресивних форм забезпечення товаровиробників засобами виробництва і є порівняно новим видом зобов’язань для нашої господарської системи. Студенту потрібно надати визначення лізингу та зупинитись на різновидах лізингу, що використовуються у господарській діяльності, далі зупинитись на істотних умовах договору лізингу. Наступну частину відповіді слід побудувати на особливостях фінансового лізингу, пояснити чому він є різновидом фінансового кредиту та в деяких джерелах має назву інвестиційного лізингу. Зупинитись на суб’єктах фінансового лізингу. При відповіді бажано застосовувати схеми лізингу.
Студенту слід надати визначення договору комерційної концесії (франчайзингу), зупинитись на ознаках та загальній характеристиці. Комерційна субконцесія. Права та обов’язки правоволодільця. Винагорода за договором комерційної концесії. Відповідальність правоволодільця за вимогами, що заявляються до користувача. Особливості зміни договору.
При відповіді на питання теми потрібно розкрити особливості правого регулювання концесійних відносин в Україні, зупинитись на змісті та значенні для економіки України концесійного договору. Далі надати визначення та виокремити ознаки, визначити істотні умови договору. В зв’язку з особливістю тих відносин, що закріплює договір слід окремо зупинитись на порядку укладення, зміни та розірвання концесійних договорів.
Теми рефератів
Особливості договору поставки для державних потреб.
Бартер у сучасних умовах господарювання.
Правове регулювання енергопостачання в Україні.
Права споживачів електроенергії в Україні.
Особливості укладення договору енергопостачання.
Особливості відповідальності енергопостачальника.
Порівняльна характеристика договору оренди та купівлі-продажу нерухомого майна.
Дарування у господарській діяльності.
Особливості оренди державного та комунального майна.
Питання для самоконтролю
1. Що є предметом договору поставки?
2. Яким чином визначається гарантійний строк за договором поставки?
3. Які істотні умови договору контрактації Ви знаєте?
4. Назвіть особливості договору енергопостачання.
5. Назвіть предмет договору міни (бартеру).
6. Чи можливий обмін товару на товар та гроші?
7. Які істотні умови договору оренди Ви знаєте?
8. Які види лізингу Ви знаєте?
9. Надайте характеристику зворотньому лізингу.
10. Яка мета застосування зворотнього лізингу у господарській діяльності?
11.Назвіть нормативно-правові акти, що регламентують орендні відносини.
12. У чому полягає відмінність між фінансовим та оперативним лізингом?
Завдання та задачі
Задача 1. ТОВ «Конструкція» спеціалізується на поставках залізобетонних конструкцій. Менеджер товариства згідно довідника розіслав листи усім підприємствам міста, що здійснюють будівельні роботи, з пропозицією поставки залізобетонних конструкцій. У листах зазначалися марка, найменування запропонованої продукції та ціна за одиницю.
Питання
Чи можна вважати зазначені листи офертою?
Чи існують вимоги, визначені законодавством, щодо форми та необхідних реквізитів оферти?
Задача 2. Громадянини Петров І.І. — власник 3-кімнатної квартири — одержав пропозицію від акціонерного банку «Банк Плюс» укласти договір оренди строком на п’ять років.
Перш ніж прийняти пропозицію банку О. Панін вирішив проконсультуватися в юридичній консультації. Зокрема він поставив такі запитання:
Чи необхідно орендодавцю бути суб’єктом підприємницької діяльності?
Чи обов’язково укладати письмовий договір ?
Надайте відповідь на поставлені питання.
Задача 3. Між лізингодавцем і лізингоодержувачем було укладено договір фінансового лізингу. Згідно з цим договором лізингоодержувачу 4 березня було передано об’єкт лізингу. 25 грудня лізингоодержувач звернувся до лізингодавця з пропозицією викупити об’єкт лізингу. Лізингодавець відмовив лізингоодержувачу
Питання:
Які нормативно-правові акти регламентують відносини фінансового лізингу?
На який строк укладається договір фінансового лізингу?
Чи має право лізингоодержувач на викуп об’єкта лізингу?
Задача №4. 21 травня між орендодавцем та орендарем було укладено договір оренди житлового приміщення. Згідно з договором розмір орендної плати становить 300 грн на місяць. Об’єкт оренди було передано орендареві 15 липня. 16 серпня орендар перерахував на банківський рахунок орендодавця 300 грн., а 20 серпня орендар отримав листа від орендодавця з вимогою сплатити орендну плату за період з 21 травня по 15 липня.
Питання:
Які нормативно-правові акти регламентують відносини оренди?
Чи правомірні вимоги орендодавця?
З якого моменту у орендаря виникає обов’язок зі сплати орендної плати? Обґрунтуйте відповідь.
Задача №5. 1 жовтня 2011 року між АТ «Траверс Ліс» (постачальником, м. Івано-Франківськ) і державним підприємством «Укрдеревосвіт» (замовником, м. Київ) було укладено договір поставки деревини. Згідно з договором, ціна 1 куб. м деревини становила 400 доларів США. Загальна вартість сировини, згідно з цим договором становила 40 000 доларів США. Розрахунки, згідно з умовами договору, також мали проводитися в доларах США.
Питання:
В якій валюті може визначатися ціна та вартість продукції/товару?
Чи буде умова про ціну та вартість товару визнана недійсною?
Як мають бути виконані зобов’язання за наведеним договором?
Задача №6. Між підприємством «Хвоя» та публічним акціонерним товариством «Ранок» було укладено договір поставки партії комплектуючих. У договорі містились умови про асортимент комплектуючих, їх кількість і ціну. Пізніше підприємство «Хвоя» запропонувало збільшити ціну на комплектуючі та внести відповідні зміни до договору. Замовник відмовився вносити відповідні зміни до договору поставки. У результаті цього підприємство-постачальник припинило відвантаження комплектуючих. АТ «Ранок» було змушене звернутися до господарського суду з позовом про відшкодування збитків, завданих неналежним виконанням постачальником договору.
Питання:
Який порядок зміни ціни в договорі передбачає чинне законодавство України?
Чи можуть зміни до договору вноситися в судовому порядку? Якщо можуть, то яким чином?
Яке рішення має ухвалити господарський суд ? ‘
Задача №6. Орендодавець – ТОВ «Мрія» та орендар ТОВ «Дніпромлин» 5 березня уклали договір оренди нежитлового приміщення. Зазначене приміщення 10 березня за актом здачі-приймання було передано орендареві. Під час користування орендарем об’єктом оренди останній було пошкоджено внаслідок пожежі.
Питання:
Хто несе ризик випадкової загибелі об’єкта оренди?
Чи має орендодавець право на відшкодування збитків?
Що означає термін «збитки» за чинним законодавством України?
Задача 7. Між ТОВ «Трейд» та ТОВ «Модерн» було укладено договір поставки обладнання на умовах попередньої оплати. 1 березня 2011 року ТОВ «Модерн» перерахувало грошові кошти на рахунок ТОВ «Трейд». У договорі поставки не зазначався строк поставки обладнання.
Питання:
У який строк в даному випадку потрібно здійснити постачання обладнання?
Які дії потрібно вчинити ТОВ «Модерн»?
Нормативно-правові джерела:1, 3, 7, 19,23, 24, 25, 27, 32, 46,47, 49, 50, 52.
Основні джерела:1, 2, 3, 4, 5, 7, 10,11.
Додаткові джерела:1, 2, 5, 22, 25, 28.
Семінарське заняття №3
Тема 4: Договори, спрямовані на виконання робіт .
Питання для обговорення
1. Особливості договору підряду у господарських правовідносинах.
2. Правове регулювання договору підряду на капітальне будівництво .
3. Поняття та зміст договору на виконання проектних та пошукових робіт
4. Договір на створення і передачу науково-технічної продукції.
Методичні вказівки
Студенту потрібно на початку розкрити поняття та види договорів про виконання робіт. Договори підряду належать до договорів на виконання робіт, предметом яких є результат. Слід зазначити, що у сфері господарювання широко застосовуються договори підряду на капітальне будівництво, договори підряду на виконання проектно-пошукових робіт, договори на виконання і передачу науково-технічної продукції. Далі бажано зупинитись на системі нормативно-правових актів про підрядні договори, що обумовлено специфікою такого договору у господарській діяльності, надати загальну характеристику договору підряду Під час розгляду договорів підряду можна у порядку обговорення зупинитися на питанні, що стосується його сторін, зокрема з’ясувати, чи може фізична особа-підприємець укладати договори підряду, а також доручати виконувати їх особам, що у нього працюють, окремо визначити випадки зміни та розірвання договору підряду. Порядок і строки пред'явлення позовів у разі виявлення недоліків у роботі. Особливу увагу треба приділити скороченим строкам позовної давності за договорами підряду, а також правам замовника в разі порушення договору підрядником.
Друге питання теми присвячено особливостям договору підряду на капітальне будівництво, що широко використовується у господарській діяльності. За своїм предметом договір підряду на капітальне будівництво є універсальним договором. Він укладається на нове будівництво, на усі види реновації (реконструкцію, розширення, технічне переозброєння, капітальний ремонт), на консервацію об'єктів, на виконання передбачених проектно-кошторисною документацією комплексів робіт, пов'язаних із місцем знаходження об'єкта (сантехмонтаж, оздоблювальні, опоряджувальні, земляні роботи тощо). Студенту слід зазначити, що договори підряду на капітальне будівництво різноманітні, в зв'язку з чим їх можна класифікувати та провести таку класифікацію залежно від критеріїв: предмета договору, від сторін-виконавців і обсягу виконуваних ними робіт, від кількості сторін у договорі, за принципом визначення ціни.
Сторонами традиційного двостороннього договору є замовник і підрядник, а в багатосторонньому договорі можуть брати участь гаранти або поручителі (з боку замовника та/або з боку підрядника), проектні організації, постачальники устаткування, кредитні установи, інжинірингові, страхові та інші організації. Далі, слід, докладніше зупинитись на правовому статусі генерального замовника, підрядчика і субпідрядника. Потім зазначити істотні умови договору, строки в договорі загальні та проміжні, наслідки порушення строків виконання робіт, розкрити поняття кошторису та його види. Особливість передання результатів робіт та порядок оформлення акта прийому-передачі в договорі.
В наступному питанні потрібно зупинитись на особливостях договору підряду на проектні та пошукові роботи. До відносин, що виникають у процесі виконання проектних та досліджувальних робіт, можуть застосовуватися положення статті 318 Господарського Кодексу. Потрібно визначити об'єкт та предмет договору, особливості виконання, передання, прийняття та «оплати» робіт за договором.
При відповіді на наступне питання слід зазначити, що діяльність зі створення і передачі науково-технічної продукції є одним із пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в України. Інноваційною діяльністю у сфері господарювання є діяльність учасників господарських відносин, що здійснюється на основі реалізації інвестицій з метою виконання довгострокових науково-технічних програм з тривалими строками окупності витрат і впровадження нових науково-технічних досягнень у виробництво та інші сфери суспільного життя. Це обумовлює специфіку такого договору та особливості його правового регулювання. Наприклад, договори на створення і передачу науково-технічної продукції для пріоритетних державних потреб та за участі іноземних суб'єктів господарювання укладаються і виконуються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України відповідно до закону.
За договором на створення і передачу науково-технічної продукції одна сторона (виконавець) зобов'язується виконати зумовлені завданням другої сторони (замовника) науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, а замовник зобов'язується прийняти виконані роботи (продукцію) і оплатити їх. Предметом договору на передачу науково-технічної продукції може бути модифікована науково-технічна продукція. Далі студенту слід розкрити поняття науково-технічної продукції. Договір може укладатися на виконання усього комплексу робіт від дослідження до впровадження у виробництво науково-технічної продукції, а також на її подальше технічне супроводження (обслуговування).
У разі якщо науково-технічна продукція є результатом ініціативних робіт, договір укладається на її передачу, включаючи надання послуг на її впровадження та освоєння.
Теми рефератів
Особливості підрядних відносин у господарській діяльності: класифікація договорів.
Особливості відповідальності за договорами підряду на капітальне будівництво.
Способи укладення договору підряду на капітальне будівництво.
Правове регулювання створення науково-технічної продукції.
Питання для самоконтролю
Наведіть істотні умови договору підряду.
Надайте визначення кошторису.
Які види кошторисів Ви знаєте?
Які обов’язкові умови договору підряду та капітальне будівництво визначаються?
Які види договорів підряду на капітальне будівництво залежно від розподілу між сторонами обов’язків та їх обсягом Ви знаєте?
Які види договорів підряду на капітальне будівництво залежно від предмета договору Ви знаєте?
Предмет договору на виконання проектних та пошукових робіт.
Які особливості суб’єктного складу договору на створення та передачу науково-технічної продукції?
Завдання та задачі
Задача 1. Між ПП «Бриг» та ТОВ «Норд» було укладено договір підряду, за яким ТОВ зобов’язалося виконати ремонтні роботи у приміщенні, що належало ПП. При прийманні підприємством роботи з’ясувалося, що товариство виконало ремонт із порушенням технології (нерівно покладений кахель, вологий паркет та ін.). Незважаючи на це, товариство відмовилося від належного виконання робіт без додаткової оплати. Через місяць після прийняття робіт ПП надіслало претензію до ТОВ, у якій наполягало на завершенні ремонтних робіт, але у зв’язку із тим, що претензія була підписана не керівником ПП, ТОВ «Норд» відмовилося її розглядати. Через 8 місяців ПП надіслало повторну претензію, що містила усі необхідні реквізити, на яку ТОВ «Норд» не відповіло.
Питання
Які наслідки настають для сторони, за договором, у разі недотримання нею порядку пред’явлення претензії?
Протягом якого строку замовник має право пред’явити позов про виявлені недоліки у роботі, виконаній за договором підряду?
Яке рішення має прийняти господарський суд?
Задача 2. У січні 2011 року державне підприємство «Держзабудова» на підставі договору виконало роботи для ПАТ «Будівельні споруди», про що було складено акт виконаних робіт. Вартість робіт становила 74000,00 грн. Роботи мали бути оплачені замовником у строк до 1 жовтня 2011 року.
10 грудня 2011 року державне підприємство «Держзабудова» звернулося до господарського суду з позовом про стягнення з ПАТ «Будівельні споруди» 74 000 грн. У процесі судового розгляду з’ясувалося, що 5 червня 2011 року господарським судом було порушено провадження у справі про банкрутство, про що було 10 вересня 2011 року розміщено оголошення в друкованих ЗМІ.
Питання:
Які наслідки порушення провадження у справі про банкрутство ПАТ «Будівельні споруди» у даному випадку?
Чи мало звертатись до суду з вимогами у справі про банкрутство державне підприємство «Держбудова» ?
Чи буде задоволений позов підприємства? Відповідь побудуйте з урахуванням норм Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».
Задача 3. Товариство « Сонечко» уклало договір підряду на капітальне будівництво з приватною фірмою «Будінвест» у договорі було зазначено , що фірма «Будінвест» повинна провести капітальний ремонт складського приміщення товариства «Сонечко» протягом шести місяців , за виконання цієї роботи договором було передбачено , що товариство « Сонечко» повинно сплатити 10000 тисяч гривень . Але зазначені роботи були виконані лише через десять місяців. Після чого замовник відмовився сплатити виконавцю за виконану роботу регламентуючи це тим, що робота була виконана з порушенням строків .
Питання:
Чи вірні дії товариства «Сонечко» ?
Які дії повинна здійснити фірма «Будінвест» ?
Нормативно-правові джерела:1, 3, 7, 9, 22, 49, 50.
Основні джерела:1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10,11.
Семінарське заняття №4
Тема 5: Договори, спрямовані на надання послуг .
План
Загальні положення про договір на надання послуг, зміст договору.
Загальна характеристика та види договорів перевезення, договір транспортного експедирування.
Особливості та зміст договору складського зберігання.
Агентський договір.
Договір аудиту.
Договір страхування.
Методичні вказівки
При відповіді на перше питання студенту слід надати загальну характеристику договору про надання послуг, зазначити, що за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу. Потрібно доповісти, що юридичні ознаки та форма договору про надання послуг визначаються спеціальними нормами про конкретні види договірних зобов'язань. Сторонами договору про надання послуг є виконавець та замовник, це можуть бути фізичні (в тому числі й фізичні особи-підприємці) та юридичні особи. Предметом договору про надання послуг є виконання певних дій або здійснення певної діяльності, які не мають матеріального результату.
Специфічною рисою договору про надання послуг є встановлення вимоги щодо виконавця надати послугу особисто, хоча і допускається можливість покладення виконання договору на іншу особу, за умови повної відповідальності виконавця перед замовником. Строк договору про надання послуг встановлюється за домовленістю сторін, якщо інше не встановлено законом або іншими нормативно-правовими актами. Законодавство допускає можливість розірвання договору про надання послуг, в тому числі й шляхом односторонньої відмови від договору, в порядку, передбаченому законом. Загальні положення щодо договору про надання послуг поширюється на всю низку договорів, предметом яких є надання послуги, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності. Їх передбачено в ГК України (перевезення, страхування, транспортне експедирування, зберігання, доручення, комісія, управління майном та ін.) та в інших нормативно-правових актах і законах України.
Слід зазначити, що перевезенням вантажів у Господарському Кодексі визнається господарська діяльність, пов’язана з переміщенням продукції виробничо-технічного призначення та виробів народного споживання залізницями, автомобільними дорогами, водними та повітряними шляхами, а також транспортування продукції трубопроводами.
Суб’єктами відносин перевезення вантажів є перевізники, вантажовідправники та вантажоодержувачі.
Перевезення вантажів здійснюють вантажний залізничний транспорт, автомобільний вантажний транспорт, морський вантажний транспорт та вантажний внутрішній флот, авіаційний вантажний транспорт, трубопровідний транспорт, космічний транспорт, інші види транспорту.
Допоміжним видом діяльності, пов’язаним з перевезенням вантажу, є транспортна експедиція.
Загальні умови перевезення вантажів, а також особливі умови перевезення окремих видів вантажів (вибухових речовин, зброї, отруйних, легкозаймистих, радіоактивних та інших небезпечних речовин тощо) визначаються Господарським Кодексом і виданими відповідно до нього транспортними кодексами, транспортними статутами та іншими нормативно-правовими актами. Відносини, пов’язані з перевезенням пасажирів та багажу, регулюються Цивільним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами.
Правовий статус перевізника характеризує те, що він є суб'єктом господарювання, який на виконання умов договору перевезення вантажу зобов'язується доставити ввірений йому вантажовідправником вантаж до пункту призначення в установлений законодавством чи договором строк та видати його уповноваженій на одержання вантажу особі-вантажоодержувачу. Перевізник є стороною договору перевезення вантажу і зазначається як такий у відповідних транспортних документах. Так, наприклад, на залізничному транспорті перевізниками вантажів є залізниці. Згідно зі ст. 1 Закону України "Про залізничний транспорт" від 04.07.96 р. залізниця - це статутне територіально-галузеве об'єднання, до складу якого входять підприємства, установи та організації залізничного транспорту і яке, при централізованому управлінні, здійснює перевезення пасажирів та вантажів у визначеному регіоні транспортної мережі. Сьогодні в Україні функціонує шість залізниць: Південно-Західна, Придніпровська, Донецька, Львівська, Одеська, Південна.
Господарський кодекс України визначає основи правового регулювання господарської діяльності щодо перевезення вантажів усіма видами транспорту, що становлять Єдину транспортну систему України.
ГК визначає два основних різновиди транспортних договорів:
Договір перевезення вантажу ст.ст.307-315
Договір транспортного експедирування
Далі студенту слід зазначити правові ознаки договору перевезення вантажу та докладніше зупинитись на характеристиці договору транспортного експедирування одна сторона (експедитор) зобов'язується за плату і за рахунок іншої сторони (клієнта) виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу. Потрібно зазначити, що договір є консенсуальним, двостороннім і оплатним, за своєю суттю він є договором про надання транспортних послуг. Далі потрібно визначити предмет договору та відповідно до цього можна визначити групи обов'язків експедитора.
При відповіді на наступне питання слід зазначити, що правове регулювання відносин, пов’язаних із діяльністю товарних складів та зберігання на товарному складі здійснюється нормами ЦК (ст.956-966), ГК (ст.294) Законом України від 23 грудня 2004 р. «Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва» та ін..
Відповідно до ст.1 Закону «Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва» товарний склад – це організація, яка зберігає товар та надає послуги, пов'язані із зберіганням, на засадах підприємницької діяльності, а сертифікований товарний склад - товарний склад, який отримав сертифікат про відповідність надання послуг із зберігання, що дає право видавати прості і подвійні складські свідоцтва на окремі групи товарів, зазначені в сертифікаті про відповідність надання послуг із зберігання. Прикладом товарних складів, що здійснюють зберігання зерна є: зернові склади (елеватори, хлібні бази та ін.) Як випливає з ч.3 ст.294 ГК, правовою підставою зберігання є договір складського зберігання. Відповідно до ст.10 Закону України «Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва» за договором складського зберігання сертифікований склад зобов'язується за плату зберігати товар, переданий йому поклажодавцем, і повернути цей товар у схоронності. Договір складського зберігання укладається в письмовій формі. Письмова форма договору складського зберігання вважається дотриманою, якщо прийняття товару на товарний склад посвідчене простим або подвійним складським свідоцтвом. Слід зазначити, що умови договору складського зберігання визначаються за домовленістю сторін, а умови договору складського зберігання товару на сертифікованому складі загального користування визначаються відповідно до регламенту сертифікованого складу.
Студенту потрібно зазначити, що договір складського зберігання, укладений складом загального користування, є публічним договором. Договір складського зберігання укладається у письмовій формі. Письмова форма договору складського зберігання вважається дотриманою, якщо прийняття товару на товарний склад посвідчене складським документом.
Типова форма договору складського зберігання зерна закріплена постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2003 р. N 510. Цією ж постановою закріплено Порядок випуску бланків складських документів на зерно, їх передачі та продажу зерновим складам, а також затверджено їх зразки.
При відповіді на наступне питання студенту слід зазначити, що ГК в главі 31 вперше на законодавчому рівні врегульовує відносини, що виникають при здійснення такого виду господарської діяльності як комерційне посередництво. Комерційне посередництво (агентська діяльність) є підприємницькою діяльністю, що полягає в наданні комерційним агентом послуг суб’єктам господарювання при здійсненні ними господарської діяльності шляхом посередництва від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок суб’єкта, якого він представляє.
Агентська діяльність є діяльністю з надання послуг, тому окрім положень ГК на агентський договір поширюється дія норм Глави 63 ЦК, а також як визначено в ч.2 ст.305 ГК положення ЦК, якими регулюються відносини доручення. За агентським договором одна сторона (комерційний агент) зобов’язується надати послуги другій стороні (суб’єкту, якого представляє агент) в укладенні угод чи сприяти їх укладенню (надання фактичних послуг) від імені цього суб’єкта і за його рахунок.
Агентський договір укладається в письмовій формі. У договорі має бути визначено форму підтвердження повноважень (представництва) комерційного агента.
Далі студенту слід охарактеризувати предметом договору та докладно зупинитись на істотних умовах такого договору. Істотні умови агентського договору доповнюються також вимогами ст. 180 ГК України
Слід зазначити, що аудит є незалежною експертизою фінансової звітності комерційних підприємств уповноваженими на те особами (аудиторами) з метою підтвердження її достовірності для державних податкових органів і власників. Аудит, крім того, охоплює такі основні питання: перевірку комерційної і господарсько-фінансової діяльності суб'єктів господарювання, фінансової звітності з погляду правильності складення і реальності оголошення оподаткованого прибутку, а також дотримання ними чинного законодавства. Метою аудиту є сприяння ефективності роботи, раціональному використанню матеріальних, трудових і фінансових ресурсів у підприємницькій діяльності для отримання максимального прибутку. Регулюється Законом України «Про аудит та аудиторську діяльність» від 22.04.1993 р., тому свою відповідь на питання студенту слід побудувати на нормах закону.
Законом установлено, що аудит проводиться на підставі договору між аудитором (аудиторською фірмою) та замовником. Як випливає зі змісту ч.4 ст.17 Закону у договорі на проведення аудиторських послуг передбачаються: предмет і термін перевірки, обсяг аудиторських послуг, розмір та умови оплати, відповідальність сторін. Разом з тим, стандартами аудиту можуть бути передбачені і інші істотні умови договору на проведення аудиту на надання аудиторських послуг. На думку видатного науковця Щербини В.С. законодавець безпідставно обмежив перелік істотних умов договору лише законом та стандартами аудиту. Для договору аудиту досить важливими є умови про права і обов’язки сторін, про порядок приймання-здачі результатів аудиторської перевірки, про конфіденційність.
Далі студенту слід зазначити, що результат надання інших аудиторських послуг оформляються відповідно до стандартів аудиту та надати визначення аудиторського висновку.
При відповіді на шосте питанрня теми потрібно спочатку зазначити, що страхування - це діяльність спеціально уповноважених державних організацій та суб’єктів господарювання (страховиків), пов’язана з наданням страхових послуг юридичним особам або громадянам (страхувальникам) щодо захисту їх майнових інтересів у разі настання визначених законом чи договором страхування подій (страхових випадків), за рахунок грошових фондів, які формуються шляхом сплати страхувальниками страхових платежів. Відносини щодо здійснення страхової діяльності регулюються рядом нормативно-правових актів, які залежно від сфори їх дії поділяються на загальне законодавство про підприємництво (в частині, що стосується підприємницької діяльності на страховому ринку) і спеціальне законодавство про страхову діяльність як окремий вид підприємництва.Систему спеціального законодавства про страхову діяльність очолоює Закон України «Про страхування» від 7 березня 1996 р. (в редакції Закону України від 4 жовтня 2001 р.)
За договором страхування страховик зобов’язується у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, визначеній страхувальником у договорі страхування, а страхувальник зобов’язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору. Визначення договору страхування надано ст.354 ГК але студенту слід побудувати свою відповідь за допомогою Закону України «Про страхування». Так відповідно до ст.4 Закону предметом договору страхування можуть бути майнові інтереси, що не суперечать закону і пов'язані: з життям, здоров'ям, працездатністю та пенсійним забезпеченням (особисте страхування); з володінням, користуванням і розпорядженням майном (майнове страхування); з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особі або її майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі (страхування відповідальності). Загальна характеристика та вимоги до договорів страхування наведено у Розділі ІІ Закону «Про страхування».
Теми рефератів
Перевезення вантажів як вид господарської діяльності.
Особливості правового регулювання перевезення вантажів залізничним транспортом.
Порядок вирішення спорів щодо перевезень.
Правове регулювання страхової діяльності в Україні.
Суб’єкти страхової діяльності в Україні.
Правове регулювання аудиторської діяльності.
Питання для самоконтролю
Надайте визначення комерційного посередництва.
Хто може бути комерційним агентом?
Що є предметом агентського договору?
Чи може здійснюватись передача прав, якими володіє комерційний агент в інтересах того, кого він представляє іншим особам.
Які підстави для припинення агентського договору Ви знаєте?
Якими нормативними актами регулюється перевезення вантажів в Україні?
Особливості транспортної експедирування.
Який строк встановлено для пред’явлення перевізником до вантажовідправників та вантажоодержувачів позовів, що випливають з перевезення?
Чи має право при укладенні договору страхування страховик вимагати у страхувальника довідку про його фінансовий стан?
Надайте визначення аудиту.
Завдання №1. Скласти проект агентського договору, який укладено між ТОВ «Мульті-медіа» та посередницькою фірмою ТОВ « Спектр», яким передбачити обов’язок комерційного агента здійснити пошук партнерів та сприяти укладенню договорів по придбанню обладнання для типографії вартістю від 200 000 – 250 000 грн. Строком на 2 місяці. Договором передбачити агентську винагороду в сумі 10% від вартості укладеної угоди, а також додаткову винагороду за зобов’язання гарантування угоди, укладеної ним в інтересах клієнта, а також за економію коштів клієнта по 10% від суми договору.
Задача 1. Між ЗАТ «Ясень» та ПП «Медаліст» було укладено договір, за яким підприємство «Медаліст» здійснювало пошук парнерів для реалізації продукції товариства і від свого імені укладало з ними (партнерами) договори на її поставку. Але коли відповідного партнера було знайдено, а договір укладено, виявилося, що продукція, яку виробило товариство «Ясень», не є якісною. Проте партнер погодився прийняти неякісну продукцію зі знижкою її вартості на 50%. Після відвантаження продукції підприємство повідомило товариство про зниження ціни внаслідок бракованості продукції. Товариство наполягало на поверненні йому вартості продукції, яку було передбачено договором між ним і підприємством.
Питання:
Який договір було укладено між товариством і підприємством?
Чи мало право підприємство без погодження із товариством знижувати ціну на продукцію?
Яке рішення має прийняти суд у разі звернення до нього товариства?
Задача 2. За договором, укладеним між спільним підприємством «Теза» та товариством з обмеженою відповідальністю «Аналітика», СП зобов’язалося надавати ТОВ послуги стільникового зв’язку. ТОВ у свою чергу зобов’язалося оплатити надані послуги у 15-денний термін з моменту виписки рахунків. Спільне підприємство впродовж трьох місяців надавало відповідні послуги, але жодного рахунку ТОВ не оплатило. СП звернулося до суду.
Питання:
Яка правова природа договору між СП та ТОВ?
Чи мали право сторони встановлювати у договорі умову, за якою ТОВ повинно сплатити вартість наданих послуг у 15-денний строк з моменту виписки рахунків?
Яке рішення має прийняти суд?
Задача 3. Обласне транспортно-експедиційне агентство уклало договір з архітектурним управлінням області на виконання допоміжних операцій, пов’язаних із перевезенням вантажів: оформлення накладних на вантажі, що відправляються, оформлення одержання вантажів, що прибули, проведення розрахунків із залізницею за перевезення, доставка вантажів на станцію відправлення і зі станції призначення. У березні 2010 року на товарну станцію прибули вагони з вантажами для управління. Залізниця повідомила про це вантажоодержувача і зажадала негайно розвантажити вагони і вивезти вантаж зі станції, щоб звільнити під’їзні колії для вантажів, що прибувають на станцію для інших вантажоодержувачів. Архітектурне управління відмовилося вивозити вантажі, зазначивши, що за договором на транспортно-експедиційне обслуговування це повинно зробити транспортне агентство. Останнє виконало розвантаження і вивезло вантажі, але з порушенням встановлених строків.
Питання:
Дайте правову характеристику договору транспортної експедиції.
Які права та обов’язки сторін за договором транспортної експедиції?
Чи можливе притягнення до відповідальності транспортного агентства та на якій підставі?
Задача 4. Згідно з укладеним договором про надання послуг Виконавець надав Замовнику послуги якісно та вчасно, про що свідчить акт виконаних робіт. Проте Замовник не виконав свої договірні зобов’язання та не оплатив послуги в передбачений в договорі строк — до 10 січня 2010 року. 1 березня 2010 року. Виконавець звернувся до господарського суду з позовною заявою до Замовника про погашення заборгованості.
Питання:
Яке рішення має ухвалити господарський суд?
Задача 5. Товариство з обмеженою відповідальністю «Олійна» уклало договір складського зберігання з товариством з обмеженою відповідальністю «Млинок». За договором ТОВ «Млинок» повинно було зберігати у своїх складах 3 тони зерна протягом року. Але через пів року на складі ТОВ «Млинок» була пожежа внаслідок якої згоріли всі товарні склади .
Питання:
Які дії ТОВ «Олійна» у даній ситуації?
Задача 6. Страхова компанія ТДВ «Сінейкон» і приватне підприємство «ЛАН» уклали договір страхування, в якому зазначалася назва документа; назва та адреса СК ТДВ «Сінейкон»; назва страхувальника; об’єкт страхування; розмір страхової суми; перелік страхових випадків; розміри страхових внесків (платежів, премій) і строки їх сплати; порядок зміни й припинення дії договору; причини відмови у страховій виплаті.
Дайте правову оцінку змісту договору страхування.
Нормативно-правові джерела:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 31.
Основні джерела:1, 2, 3, 4, 5, 8, 10,11.
Додаткові джерела:2, 13, 14, 24.

ІІІ. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
Тема 2: Загальні положення про господарський договір .
Теми рефератів
Особливості правового регулювання інституту поставки в умовах ринкової економіки.
Способи забезпечення виконання зобов’язань: правова природа та проблемні питання.
Проблеми виконання договірних зобов’язань.
Попередній договір: правова природа, сутність мета укладення.
Застава як спосіб забезпечення виконання зобов’язань у господарських правовідносинах.
Особливості розгляду господарськими судами справ щодо врегулювання переддоговірних спорів.
Завдання №1. ТОВ «Люцерна» 12 січня 2011 р. направило ПАТ «Торговий дім Верес» проект договору купівлі-продажу № 12. Предметом договору були продовольчі товари у кількості та за цінами, зазначеними у специфікаціях, серед інших умов договору були передбачені:
п. 3. 2 договору: поставка товару повинна здійснюватися протягом 5 днів з моменту отримання заявки від Покупця;
п. 3. 7 договору: усі витрати щодо поставки товару додатково покладаються на Покупця;
п. 4. 2 договору: повна оплата товару здійснюється на протязі 5 банківських днів з моменту отримання відправлення заявки до Продавця;
п. 7. 1 договору: усі спори та суперечки вирішуються шляхом звернення до господарського суду.
ПАТ «Торговий дім Верес» частково не погодилось з умовами договору, директор товариства звернувся до юрисконсульта з проханням скласти протокол розбіжностей.
За результатами розгляду договору директор товариства запропонував таку редакцію:
додати п. 2. 5: ціна та кількість товару зазначається у специфікаціях, які є невід’ємною частиною Договору;
п. 3. 2 договору: поставка товару повинна здійснюватися на протязі 3 днів з моменту отримання заявки від Покупця;
п. 3. 7 договору: усі витрати щодо поставки товару покладаються на Продавця. Продавець несе ризик випадкової загибелі товару;
п. 4. 2 договору: оплата товару здійснюється на протязі 5 банківських днів з моменту фактичної поставки товару на склад Покупця, що оформлюється актом-приймання передачі товару;
п. 7. 1 договору: усі спори та суперечки вирішуються у досудовому порядку шляхом звернення із претензією сторони, яка вважає, що її права порушені, до винної сторони. Розгляд претензії відбувається на протязі місячного строку.
Чи передбачено законодавством порядок врегулювання договірних спорів?
Складіть протокол розбіжностей.
Завдання 2. У процесі виконання умов договору поставки сторони ТОВ «Криворізьке ремонтне товариство» та ПП «Стілл» вирішили змінити термін дії договору, терміни поставки товару (металеві вироби відповідно до специфікації №1), ціну товару та додати пункти щодо можливості досудового порядку врегулювання спорів.
Складіть додаткову угоду до договору.
Завдання 3.ТОВ «Арамея» та ТОВ «Камелія» мають намір розірвати договір поставки мінеральних добрив. Складіть угоду про розірвання договору.
Завдання 4. Складіть договір поступки права вимоги та повідомлення про здійснену поступку. Умови визначте самостійно.
Завдання 5. Публічне АТ «Нерухомість» має намір надати на умовах оренди у користування ТОВ «Колос» нежитлові приміщення складів загальною площею 200 кв. м строком на 3 роки за загальною ціною 1 500 грн. на місяць з урахуванням індексації.
Складіть від імені ПАТ «Нерухомість» проект договору оренди зі сприятливими умовами для орендодавця відповідно діючого законодавства.
Нормативно-правові джерела:1, 3, 7, 12, 15, 16, 17, 34,44, 45, 46,47, 49, 50.
Основні джерела:1, 2, 3, 4, 5, 7, 10,11.
Додаткові джерела:2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20,26, 27.
Тестові завдання:
Оберіть вірну відповідь:
При укладенні господарського договору сторони у будь-якому разі погоджують:
предмет, ціну і відповідальність сторін;
строк, ціну і умови щодо зміни договору;
предмет строк і ціну договору.
Грошове вираження майнгової шкоди це:
збитки;
застава;
штраф.
Видами неустойки є:
1) штраф, пеня, відсоток;
2) пеня, конфіскація майна, штраф;
3) штраф, пеня.
4. За ознакою підстав виникнення господарські договори поділяють на:
1) реальні, консенсуальні;
2) плановані, регульовані;
3) плановані, постійні, разові.
5. За ступенем складності господарські договори класифікують на:
1) прості, складні, змішані;
2) прості, складні;
3) попередні, основні, додаткові;
4) прості, комплексні.
6. Серед способів укладення господарських договорів виділяють:
1) конкретний та виключний;
2) конкурсний і неконкурсний;
3) простий та змішаний.
7. Зміст господарського договору складають:
1) істотні, обов’язкові, виключні умови;
2) істотні, спеціальні, звичайні умови;
3) істотні, звичайні, випадкові умови.
8. Завдаток це:
1) вид забезпечення виконання зобов’язання за яким поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого зобов’язання;
2) грошова сума або майно, яке видається кредиторові боржником в рахунок тих платежів, що належить за ним, відповідно до договору на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання.
9. Зміна та розірвання договору вчиняються:
1) в усній формі;
2) на розсуд сторін;
3) у такій же формі,що й договір який змінюється або розривається.
10. Договір вважається укладеним, якщо сторони:
1) підписали договір у належній формі;
2) нотаріально посвідчили договір;
3) в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору.
11. Якщо одна сторона бере на себе обов’язок перед другою стороною вчинити певні дії або утриматися від них, а друга сторона наділяється лише правом вимоги, без виникнення зустрічного обов’язку щодо першої сторони, то договір вважається:
1) консенсуальним;
2) реальним;
3) одностороннім.
12. Якщо правами та обов’язками наділені обидві сторони в договорі, то він є:
1) одностороннім;
2) взаємним;
3) двостороннім.
13. Зміст договору становлять:
1) права та обов’язки сторін;
2) взаємні зобов’язання;
3) його умови (пункти).
14. Договір, який містить елементи різних договорів називається:
1) складним;
2) багатоелементним;
3) змішаним.
Тема 2,3: Договори, спрямовані на передачу майна у власність та користування
Питання для самостійного опрацювання
Гарантії якості товарів, претензії в зв’язку з недоліками товарів у договорі поставки.
Вимоги щодо комплектності товарів в договорі поставки.
Правове регулювання бартерних відносин у зовнішньоекономічній діяльності.
Теми рефератів
Особливості договору поставки для державних потреб.
Бартер у сучасних умовах господарювання.
Правове регулювання енергопостачання в Україні.
Права споживачів електроенергії в Україні.
Особливості укладення договору енергопостачання.
Особливості відповідальності енергопостачальника.
Порівняльна характеристика договору оренди та купівлі-продажу нерухомого майна.
Дарування у господарській діяльності.
Особливості оренди державного та комунального майна.
Нормативно-правові джерела:1, 3, 7, 19,23, 24, 25, 27, 32, 46,47, 49, 50, 52.
Основні джерела:1, 2, 3, 4, 5, 7, 10,11.
Додаткові джерела:1, 2, 5, 22, 25, 28.
Тестові завдання
Оберіть вірну відповідь:
За договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов’язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця в цілях не пов’язаних з:
комерційним використанням;
особистим використанням;
виробничим використанням.
За договором контрактації сільськогосподарської продукції виробник сільськогосподарської продукції зобов’язується :
оплатити вироблену сільгосппродукцію;
виробити визначену договором сільгосппродукцію;
перевезти визначену договором сільгосппродукцію.
Однією із сторін у договорі міни є:
мінодавець;
постачальник;
продавець.
Предметом договору лізингу може бути:
1) неспоживна річ;
2) споживна річ;
3) річ, визначена родовими ознаками.
Договір поставки є:
реальним;
консенсуальним.
Якщо в договорі поставки не визначено строк, то він вважається укладеним на строк:
1) 6 місяців;
2) 1 рік,
3) 3 роки.
За договором бартеру можливо обміняти:
1) товар на товар;
2) майно на послуги;
3) всі відповіді вірні.
8. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета договору лізингу несе:
1) постачальник;
2) лізингоодержувач;
3) лізингодавець;
4) лізингоодержувач, за законом, з подальшим відшкодуванням лізингодавцем.
9. До договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу застосовуються загальні положення про:
1) перевезення;
2) купівлю-продаж;
3) підряд;
4) міну.
10. Істотними умовами договору лізингу є:
1) сторони, ціна договору;
2) предмет, строк та плата за договором;
3) предмет договору і ціна договору.
11. Технічний документ, що включає назву частин, деталей будь-якого виробу, вказує їх кількість, матеріал, вагу та інші дані має назву:
1) договір;
2) товарно-транспортна накладна;
3) специфікація.
12. Суб’єкти договору контрактації с/г продукції:
1) постачальник с/г продукції та контрактант;
2) заготівельник с/г продукції та контрактант;
3) виробник с/г продукції та контрактант.
13. Істотними умовами договору контрактації с/г продукції є:
1) предмет, якість, кількість, ціна;
2) асортимент, кількість, ціна;
3) предмет, ціна, строк, відповідальність сторін.
14. Договір контрактації с/г продукції є:
1) двостороннім, оплатним, консенсуальним;
2) двостороннім, відплатним, публічним;
3) багатостороннім, відплатним, реальним.
15. Різновидами лізингу є:
1) фінансовий, операційний;
2) фінансовий, кредитний;
3) фінансовий, оперативний.
16. Істотними умовами договору лізингу є:
1) предмет, ціна, строк, розмір лізингових платежів;
2) предмет, строк, розмір лізингових платежів, інші умови;
3) предмет, строк, ціна договору, відповідальність.
17. За формою здійснення лізинг класифікують на:
1) фінансовий, операційний;
2) прямий, непрямий;
3) зворотній, пайовий
Завдання №1. Складіть проект договору поставки обладнання для швейної фабрики Публічного АТ «Старт Плюс», що укладається з заводом ДП «Зірка» з виробництва цього обладнання, передбачивши в договорі, що він укладається на 1 рік, обладнання буде поставлятися щоквартально, відповідно до кількості та асортименту, що визначається у специфікації; якість встановити відповідно до технічних умов виробника; обов’язок покупця розраховуватися за поставлене обладнання у безготівковій формі та вносити передплату – 50% вартості обладнання, що постачається; передбачити договором неустойку як спосіб забезпечення виконання зобов’язання продавцем та покупцем. Договір від імені швейної фабрики ПАТ «Старт Плюс» має підписати голова правління, а від імені ДП «Зірка» генеральний директор.
Завдання №2. Скласти проект договору оренди приміщення складу площею 100 кв. м., що відноситься до основних фондів підприємства, за яким орендодавцем виступає державне підприємство «Плодовощ», а орендарем ТОВ «Зоря». Договір укладається строком на 2 роки. Передбачити в договорі розмір та строки внесення орендної плати, неустойку як спосіб забезпечення виконання зобов’язання орендарем, а також переважне право орендаря на пролонгацію договору та викуп нерухомого майна у разі його продажу та інші умови.
Задача 1. Фізична особа-підприємець вирощує соняшники, відповідно до договору контрактації зобов’язався передати вирощену ним продукцію у кількості 20 тон за визначеною ціною маслобійному заводу для виготовлення соняшникової олії, а завод зобовьзався повернути відходи від перероблення соняшника за ціною виробника для виготовлення силосу. Поставка продукції проводиться транспортом підприємця. Підприємець регулярно постачав продукції відповідно до умов договору. Протягом сроку дії договору маслобійний завод відмовив тричі підприємцю у приймання продукції в зв’язку з неможливістю переробки. Підприємець звернувся до суду з позовом про відшкодування шкоди спричиненої відмовами у переробці продукції.
Питання:
Надайте характеристику договору контрактації с/г продукції. Чи є укладений між сторонами договір договором контрактації с/г продукції?
Чи мав право завод відмовляти в приймання продукції в зв’язку з неможливістю переробки продукції?
Чи правомірні вимоги підприємця? Яке рішення має постановити суд?
Задача 2. Між приватним підприємством "Ком-Інвестбуд" та Публічним акціонерним товариством «Західінкомбанк» був укладений договір оренди приміщення. Зазначений договір з боку банку підписаний керуючим філії на підставі доручення, підписаного керуючим банку. Банк прийняв орендовані приміщення, але вже після підписання договору оренди приватне підприємство довідалось, що на момент укладення договору у ПАТ «Західінкомбанк» було введено НБУ тимчасову адміністрацію та призначено тимчасового адміністратора Іванова В.І. Керівництво банку запевнило ПП про те, що договір буде виконуватись належним чином, але з дня укладення та протягом чотирьох місяців орендні платежі не надходили. 28.11.2010 р. ПП направило банку повідомлення про відмову від договору оренди та стягнення заборгованості і пені за договором. Банк в свою чергу заперечував проти підстав нарахування орендних платежів та пені, зазначаючи, що на день укладення договору НБУ був призначений тимчасовий адміністратор, який мав підписувати договір та в силу цього договір не є дійсним.
Приватне підприємство звернулося до господарського суду з позовом до ПАТ "Західінкомбанк" про стягнення заборгованості та пені за договором оренди, укладеним з банком.
Питання:
Що означає «тимчасова адміністрація» банку?
Які наслідки її призначення? Чи мало право керівництво філії укладати договір оренди?
Чи є в даному випадку підстави для застосування штрафних санкцій? Чи має значення та обставина, що весь період дії договору банк використовував приміщення під розміщення власної філії та на день укладення договору довіреність керуючого філією не була скасована?
Вирішить спір з посиланнями на діюче законодавство.
Задача 3.
Між ФОП Івановим О.П. та Публічним акціонерним товариством «Укртрансбанк» було укладено договір оренди нежитлового приміщення від 25.10.2009 р., за умовами якого відповідачу передано у тимчасове користування нежитлове приміщення, загальною площею 135,7 кв.м. Починаючи з грудня 2009 р. банк сплачував орендну плату у розмірі меншим ніж передбачено договором, тому утворилась заборгованість. В зв’язку з порушенням умов договору Іванов звернувся з претензією до банку. У відповіді на претензію банк зазначив, що
листом 10.02.2010 р. банк повідомив підприємця про необхідність надати йому копію Свідоцтва про сплату єдиного податку на 2010 рік та зазначив, що у випадку, якщо такого документу у банку не буде, то останній, як податковий агент перерахування орендної плати буде здійснювати з утриманням та сплатою до державного бюджету банком від імені Іванова та за його рахунок податку на доходи фізичних осіб -15 % від об'єкта оподаткування. Іванов на зазначений запит Свідоцтва про сплату єдиного податку не надав тому перерахування орендної плати у 2009-2010 роках здійснювалося банком з утриманням податку з фізичних осіб. ФОП Іванов О.П. звернувся до господарського суду з позовом до банку про стягнення заборгованості за договором оренди.
Питання:
Чи правомірні дії банку в даному випадку?
Що означає статус податкового агента відповідно до законодавства? Яким законодавством передбачено нарахування податку на доходи ФОП на час укладення договору оренди та станом на сьогоднішній день?
Яким законодавством передбачено сплату єдиного податку? Які дії повинен був вчинити Іванов щоб підтвердити свій статус?
Яке рішення має прийняти суд?
Задача 4.
Між Квартирно-експлуатаційний відділ міста Чернівці, та Малим приватним підприємством "Червона рута" був укладений договір оренди підвального нежитлового приміщення (державна власність). Під час оренди приміщення Чернівецьким міським відділом Управління Держтехнонебезпеки у Чернівецькій області було проведено планову перевірку МПП "Червона Рута", якою виявлено ряд порушень правил пожежної безпеки; 20.01.2012 Управлінням держтехнонебезпеки у Чернівецькій області на адресу Квартирно-експлуатаційного відділу міста Чернівці направлено лист, в якому зазначено, що експлуатація МПП "Червона Рута" об'єкта оренди за договором здійснюється з порушенням протипожежних заходів, які виявлені перевіркою, може призвести до пожежі, тяжких наслідків при евакуації людей, значних матеріальних збитків, цілісності даної споруди та повідомлено, що МПП "Червона Рута" по результатам перевірки анульовано дозвіл на початок роботи від органів державного пожежного нагляду, та притягнуто до відповідальності директора відповідача. Квартирно-експлуатаційний відділ міста Чернівці звернувся до господарського суду Чернівецької області з позовом до Малого приватного підприємства "Червона рута" про розірвання договору оренди нежитлових приміщень та звільнення нежитлового приміщення.
Питання:
Чи є в даному випадку підстави для розірвання договору оренди?
Чи правомірні вимоги позивача? Відповідь побудуйте з застосуванням норм Закону України «Про оренду державного та комунального майна», ЦК України та ГК України.
Тема 4: Договори, спрямовані на виконання робіт .
Питання для самостійного опрацювання
Права та обов’язки сторін за договором підряду на капітальне будівництво.
Поняття та ознаки договору на виконання проектних та пошукових робіт.
Істотні умови договору на виконання проектних та пошукових робіт.
Поняття та ознаки договору підряду на створення і передачу науково-технічної продукції.
Істотні умови договору на створення і передачу науково-технічної продукції.
Права та обов’язки сторін за договором на створення і передачу науково-технічної продукції.
Порядок укладання, зміни та розірвання договору створення і передачу науково-технічної продукції.
Теми рефератів
Особливості підрядних відносин у господарській діяльності: класифікація договорів.
Особливості відповідальності за договорами підряду на капітальне будівництво.
Способи укладення договору підряду на капітальне будівництво.
Правове регулювання створення науково-технічної продукції.
Нормативно-правові джерела:1, 3, 7, 9, 22, 49, 50.
Основні джерела:1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10,11.
Тестові завдання
Оберіть вірну відповідь:
В договорі підряду вартість робіт визначається у:
накладній;
кошторисі;
Фінансово-проектній документації.
Предметом договору підряду є:
роботи;
результат робіт;
робота та її результати.
Якщо інше не передбачено законодавством або договором забезпечення будівництва матеріалами, технологічним, енергетичним, електротехнічним та іншим устаткуванням покладається на:
замовника,
підрядника.
Зміни до твердого кошторису можуть бути внесені:
замовником, у разі виникнення потреби;
підрядником у разі подорожчання матеріалів, вартості робіт;
лише за погодженням сторін.
У разі необхідності консервації будівництва з незалежних від сторін обставин замовник зобов’язаний:
оплатити підряднику виконані до консервації роботи;
оплатити підряднику виконані до консервації роботи та відшкодувати йому пов’язані з консервацією витрати.
Позовна давність для вимог, що випливають з неналежної якості робіт за договором підряду на капітальне будівництво, визначається:
з дня прийняття роботи замовником;
з дня укладення договору;
з дати проведення робіт.
Позовна давність для вимог, щодо недоліків некапітальних конструкцій у разі якщо недоліки не могли бути виявлені за звичайного способу прийняття роботи становить
один рік;
два роки;
три роки.
Позовна давність для вимог, щодо недоліків капітальних конструкцій, а у разі якщо недоліки не могли бути виявлені за звичайного способу прийняття роботи становить:
1) три роки;
2) десять років;
3) тридцять років.
Позовна давність для вимог щодо відшкодування збитків, завданих замовникові протиправними діями підрядника, які призвели до руйнувань чи аварій становить:
п’ятдесят років;
тридцять років;
десять років.
Завдання №1. Складіть проект договору підряду на виконання ремонту в нежитловому приміщенні між підрядником ТОВ «Будівельник» та ФОП Васильченко П.В. В договорі передбачити, що буде виконуватися ремонт (обклейка стін обоями, покраска дверей, вікон, батареї, влаштування підвісної стелі, заміна лінолеуму). В договорі передбачити, що частину матеріалів надає замовник, а частина робіт виконується з матеріалу підрядника. Загальний строк, на який укладається договір – 3 місяці. Загальна вартість робіт за договором – 8 000 грн. Передбачити в договорі неустойку як спосіб забезпечення виконання зобов’язання для сторін, а також визначити гарантійний строк, який встановлює підрядник на свою роботу.
Задача 1. 11.12.2010 ФОП Іванов І.І. (правоволоділець) та ФОП Петров П.П. (користувач) укладено договір, за умовами якого правоволоділець надає користувачеві на строк дії договору (до 31.12.2012) за винагороду, яку виплачує користувач, комплекс виключних прав для використання на території України, а саме: права на фірмове найменування і комерційне позначення, на охоронювану комерційну інформацію, на знак для товарів і послуг, а також право співпрацювати з замовниками та користувачами послуг правоволодільця;
- пунктом 1.4 договору передбачено, що винагорода за користування комплексом виключних прав становить 500,00 грн. за кожні 100 000,00 грн. виручки від надання експедиторських послуг;
Питання:
Яка правова природа правідносин, що існують між сторонами?
Які істотні умови такого договору встановлені законодавством?
Складіть позовну заяву до господарського суду від правоволодільця про стягнення заборгованості за договором. Необхідні додаткові умови задачі визначте самостійно.
Тема 5: Договори, спрямовані на надання послуг .
Питання для самостійного опрацювання
Організація та перевезення вантажів залізничним транспортом.
Договір про перевезення вантажу автомобільним транспортом.
Умови морського перевезення вантажів.
Договір лізингу судна, договір морського буксирування, договір портового буксирування, договір міжпортового буксирування.
Договір повітряного превезення.
Особливості договору транспортного експедирування.
Права та обов’язки сторін за договором складського зберігання.
Порядок укладання, зміни та розірвання агентського договору.
Правове регулювання аудиторської діяльності в Україні.
Особливості правового регулювання страхової діяльності в Україні.
Теми рефератів
Перевезення вантажів як вид господарської діяльності.
Особливості правового регулювання перевезення вантажів залізничним транспортом.
Порядок вирішення спорів щодо перевезень.
Правове регулювання страхової діяльності в Україні.
Суб’єкти страхової діяльності в Україні.
Правове регулювання аудиторської діяльності.
Нормативно-правові джерела:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 31, 40, 51.
Основні джерела:1, 2, 3, 4, 5, 8, 10,11.
Додаткові джерела:2, 13, 14, 24.
Тестові завдання
Оберіть вірну відповідь:
Чи є тотожними поняття «надання послуг» та «виконання робіт»
так, бо результатом є визначений матеріальний ефект;
ні.
Транспортні договори, що сприяють організації процесу перевезення є:
основні;
допоміжні;
змішані.
Договір на перевезення вантажу є:
реальним;
консенсуальним.
Договір на перевезення вантажу вважається укладеним з моменту:
передачі вантажу транспортній організації;
здійснення перевезення транспортною організацією
отримання вантажу.
Чи є отримувач вантажу стороною в договорі перевезення:
так;
ні.
Товарний склад в підтвердження прийняття товару надає:
складську квитанцію;
просте складське свідоцтво;
подвійне складське свідоцтво;
всі відповіді вірні.
Коносамент надається на товар при перевезенні:
автомобільним транспортом;
річковим транспортом;
морським транспортом.
За договором перевезення автотранспортом перевізником може бути:
юридична особа;
тільки юридична особа;
юридична особа та фізична особа-підприємець.
Моментом набрання чинності договору страхування є:
момент скріплення печатками обох сторін;
момент внесення страхувальником першого страхового платежу;
момент визначення страхового випадку.
Агентський договір укладається у:
нотаріальній формі;
письмовій формі;
усній формі;
Задача 1. Між ПАТ «Втормаш» та ПП «Пошук» було укладено договір доручення, за яким повірений ПП зобов’язувався розробити та здійснити комплекс організаційних заходів, які б забезпечили отримання кредиту довірителем ПАТ у розмірах, що відповідають його потребам. Повірений виконав договір, але не у повному обсязі, оскільки Пат було надано кредит на меншу суму ніж, та що була зазначена в договорі доручення. На пропозицію ПАТ про дострокове розірвання договору ПП відповіді не надало і умови доручення недовиконало. ПАТ звернулось до суду із позовом про розірвання договору.
Питання:
Що могло входити до комплексу організаційних заходів, що розроблялись ПП і забезпечили отримання кредиту ПАТ?
Чи є правомірним укладення таких договорів?
Яке рішення має прийняти суд?
Задача 2. Між ТОВ «Дружба» та ПП «Радість» було укладено договір, за яким приватне підприємство здійснювало пошук партнерів для реалізації продукції товариства і від свого імені укладало з ними договори на її поставку. Але коли відповідного партнера було знайдено, а договір укладено, виявилось, що продукція яку виробило ТОВ є неякісною. Проте партнер погодився прийняти неякісну продукцію зі знижкою її вартості на 50%. Після відвантаження продукції ПП повідомило ТОВ про зниження ціни внаслідок браку. ТОВ наполягало на поверненні йому вартості продукції, що передбачалась договором.
Питання:
Який договір було укладено між товариством і підприємством?
Чи мало право підприємство знижувати ціну на продукцію без погодження з ТОВ?
Яке рішення має прийняти суд у разі звернення ТОВ до суду?
Задача 3. Між юридичною компанією та товариством було укладено договір, відповідно до умов якого компанія зобов’язалась за дорученням товариства представляти інтереси у господарському суді по конкретній справі, визначеній договором. Договір передбачав умови оплати послуг у наступному порядку: для виконання представницьких послуг сплачується аванс у розмірі 5 тис. грн.., а у разі вирішення спору на користь товариства, останнє сплачує винагороду у розмірі 30 % від виграної суми з вирахуванням авансу. Винагорода підлягає сплаті протягом 3-х днів з дня підписання акту про виконання доручення. Юридична компанія виконала зобов’язання за договором про що листом повідомила товариство з наданням акту виконаних юридичних послуг. Відповідь товариство не надіслало, акт не підписало та винагороду у повному обсязі сплачено не було. Юридична компанія звернулась до суду з позовом про сплату обумовленої у договорі суми. Товариство проти позову заперечувало, посилаючись на те, що контрагент, на порушення вимог законодавства та договору виконав зобов’язання не особисто (в рішенні суду зазначалось про присутність в засіданні представника позивача Іванова П.П.).
Питання:
Яка природа договору? Які умови виплати винагороди за подібними договорами передбачені законодавством?
Чи має значення у ситуації, що розглядається особисте виконання договореного зобов’язання? Яким чином можна довести факт особистого виконання юридичною компанією зобов’язань за договором?
Яке рішення має прийняти суд?
Задача 4. ПАТ «Житомиртрикотаж» за договором перевезення був відправлений вантаж-партія трикотажних виробів. Перевезення здійснювалось в прямому змішаному залізнично-автомобільному сполучення. До станції Козятин вантаж перевозився залізницею під пломбами відправника вантажу. При перевантаженні на автотранспорт на станції автоколона зажадала укладення з нею самостійного договору, оскільки була встановлена нестача вантажу проти ваги, зазначеної в перевізних документах. Представники залізниці заявили, що не уповноважені укладати такий договір, оскільки залізниця виступає тільки як перевізник. Що стосується нестачі, то з цього приводу потрібно скласти комерційний акт. Автоколона запропонувала викликати представника відправника –ПАТ «Житомиртрикотаж» і укласти з ним договір перевезення вантажу автотранспортом. Однак останній відмовився з’явитися, зазначивши що договір перевезення укладений з залізницею.
Питання:
Які особливості укладення договорів перевезення в прямому змішаному сполученні?
Які підстави дають можливість твердити про існування зобов’язань між залізницею та автоколоною?
Чи правомірні вимоги автоколони у ситуації, що склалася?
За яких умов і хто з перевізників буде нести відповідальність за втрату вантажу, до кого слід пред’явити позов?
Задача 5. За договором, укладеним між ТОВ та Південно-західною залізницею, остання здійснювала перевезення вантажів. Під час одного з перевезень сталося зіткнення вантажних потягів, внаслідок чого відбулася втрата вантажу ТОВ. Через 3 місяці ТОВ звернулось до залізниці з претензією з вимогами відшкодування вартості втраченого вантажу, суми штрафу та сплачених витрат на перевезення вантажу. У відповіді на претензію залізниця зазначила, що відшкодуванню підлягає тільки сума втраченого вантажу. ТОВ звернулось до господарського суду з позовом.
Питання:
Який обсяг відповідальності залізниці передбачений діючим законодавством за втрату вантажу при перевезенні?
Чи встановлені діючим законодавством строки звернення з претензією та позовами до залізниці?
Чи правомірні вимоги позивача та яке рішення має прийняти суд?
Задача 6. На виконання укладеного між ТОВ "В Вілтранс" (виконавець) та ТОВ "Євраліс Семенс Україна" (замовник) договору на організацію перевезення вантажів від 20.02.08р. виконавець, як експедитор, згідно заявки №3-4 від 19.02.08р. прийняв на себе зобов'язання щодо транспортування від вантажовідправника (замовника) до вантажоодержувача ООО "Агропартнер"(Росія, Краснодарський край, м.Краснодар-39, Єлизаветинське шосе, ГНУ ВНИИ БЗР, 2 поверх 2) вантаж (насіння гібридів кукурудзи в паперових мішках фактурною вартістю 43430 євро кількостю 1010 мішків).
Для здійснення перевезення вантажу до місця призначення ТОВ "В Вілтранс" 06.03.08р. надав ФОП Явасюк заявку на перевезення . 07.03.08р. між ТзОВ "В Вілтранс (експедитор) та ФОП Явасюк (перевізник) було укладено договір №42 на транспортно-експедиційне (агентське) обслуговування автомобільного транспорту в міжнародному сполученні, згідно якого експедитор зобов'язався надавати агентські послуги з пошуку замовників транспорту для перевізника, а перевізник - надавати автомобілі і здійснювати міжнародні перевезення вантажів у відповідності до письмових заявок експедитора, прийняв на себе в тому числі відповідальність за збереження вантажу згідно Женевської конвенції про договір міжнародного перевезення вантажів 1956 р.
Здійснення перевезення за заявкою від 06.03.08р. водієм ФОП Явасюк Івановим І.І. підтверджується міжнародною товарно-транспортною накладною СМК А №0124259 та актом здачі-прийняття робіт від 09.07.08р. Під час перевезення частина вантажу кількістю 40 мішків на суму 1720 євро була втрачена, що вбачається з СМК А №0124259, акту № 5 від 17.05.08р., а також пояснень водія ОСОБА_2. з цього приводу.
Вантажовідправник ТОВ "Євраліс Семене Україна" 27.03.08р. заявив до ТОВ "В Вілтранс" претензію про відшкодування збитків, завданих втратою вантажу, на суму 1720 євро або 13358,20 грн. по курсу НБУ станом на 12.03.08р., у звязку із чим ТОВ "В Вілтранс" звернувся до ФОП Явасюк з претензією від 17.06.08р. про відшкодування зазначених збитків, яка не була задоволена перевізником. ТОВ "В Вілтранс" не відшкодувало ТзОВ "Євраліс Семене Україна" вартість втраченого вантажу.
Питання:
На кого покладається обов’язок відшкодування збитків у даному випадку?
Сформулюйте відповідні позовні вимоги ТОВ «Євраліс Семене Україна та відповідача за позовом. Відповідь надайте з посиланнями на діюче законодавство та Женевську конвенцію про договір міжнародного перевезення вантажів.
Тема 6. Договори у банківські діяльності
Питання для самостійного опрацювання
Кредитний договір.
Договір факторингу.
Договір банківського рахунку.
Правові підстави та особливості розрахунковий операцій банків.
Теми рефератів
Поняття та види кредиту у господарській діяльності.
Особливості визнання кредитних договорів недійсними: судова практика
Організація та проведення безготівкових розрахунків.
Відмежування договору факторингу від договору цесії та кредитного договору.
Питання для самоконтролю
Назвіть види банківського кредиту.
Назвіть істотні умови кредитного договору.
Які форми кредиту можуть використовуватись суб’єктами господарювання?
У чому полягають особливості отамання кредиту в іноземній валюті?
Які рахунки в банках можуть відкривати суб’єкти господарювання?
Які документи подаються для відкриття рахунку?
В яких формах може здійснюватись безготівкові розрахунки?
Які істотні умови договору банківського рахунку?
Чим відрізняються між собою факторингові операції банків від відступлення права вимоги за договором?
Нормативно-правові джерела:1, 5, 7, 11, 17, 26, 28, 33, 41 42, 43, 53.
Основні джерела:1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10,11.
Додаткові джерела:4, 17.
Задачі
Задача 1. Між ПАТ «Банк Свято» та ТОВ «Троянда» був укладений кредитний договір. Відповідальність позичальника за неповернення кредиту було застраховано у страховій компанії шляхом укладення між ТОВ «Троянда» та страховою компанією договору страхування. У встановлені в договорі строки ТОВ кредит не повернуло внаслідок чого банк звернувся до страхової компанії з вимогами про відшкодування суми боргу. Компанія вимоги не визнала, зазначивши, що ТОВ зобов’язувалось сплачувати страхові платежі в два етапи. Порушивши умови договору ТОВ сплатило лише частину страхових платежів, внаслідок чого страхова компанія вважала, що відносини страхування не склалися.
Питання:
З якого моменту набирає чинності договір страхування?
Які істотні умови договору страхування?
Які дії банку у даній ситуації? Як можливо довести банку, що договір страхування набрав законної сили?
Задача 2. Між ТОВ та банком було укладено договір на розрахунково-касове обслуговування. За цим договором ТОВ передавало банку платіжні доручення на перерахування грошових сум, але списання з поточного рахунку банком здійснювалось з затримкою на три дні. В свою чергу в зв’язку з порушеннями строків перерахування коштів за договорами контрагенти ТОВ почали звертатись з вимогами про стягнення пені за прострочку виконання грошових зобов’язань. ТОВ звернулось з позовом до банку про стягнення суми пені та відшкодування шкоди у сумі сплаченої пені за договорами ТОВ.
Питання:
Яка природа договору на розрахунково-касове обслуговування? Якими нормативно-правовими актами врегульовані такі відносини? Чи є такий договір грошових зобов’язанням?
Чи передбачений законодавством максимальний розмір пені за затримку перерахування грошових коштів з рахунку клієнта?
Чи правомірні вимоги ТОВ? Яке рішення прийме суд.
Задача 3. 10.11.2010 між Банком (Кредитодавець) та ТОВ «Ідея» (Позичальник) укладено Кредитний договір № 1220/10, згідно умов якого Кредитодавець зобов'язується відкрити Позичальнику відновлювану кредитну лінію на поповнення обігових коштів та/або придбання основних засобів з лімітом максимальної заборгованості 6 000 000 грн., строком на 3 роки з 10.11.2010 по 10.11.2013 зі сплатою 16% річних, а Позичальник зобов'язується повернути отриманий кредит, сплатити проценти за його користування, сплатити інші платежі за кредитом у встановлених договором розмірах і строках та виконати інші свої зобов'язання передбачені договором в повному обсязі.
З метою забезпечення виконання Позичальником своїх зобов'язань за Кредитним договором, 10.11.2010 між Банком (Іпотекодержатель) та Товариством (Іпотекодавець) укладено Договір іпотеки, предметом якого є нерухоме майно. Пунктом 1.3. Договору іпотеки визначено, що вартість предмета іпотеки за згодою сторін складає 7 618 967 грн.
У зв'язку з неналежним виконанням Товариством своїх зобов'язань за Кредитним договором, у період з 01.01.2012 по 25.07.2011 Банк звертався з листами до Позичальника з вимогою сплатити заборгованість, які були залишені останнім без виконання.
20.09.2012 між Банком (Первісний кредитор) та ТОВ «Альянс» (Новий кредитор) укладено Договір № 2 про відступлення права вимоги, згідно умов якого Первісний кредитор передає Новому кредиторові, а Новий кредитор приймає частину права вимоги, що належить Первісному кредиторові, і стає кредитором за Кредитним договором, укладеним між Первісним кредитором та ТОВ «Ідея».
Пунктом 1.2. вказаного Договору визначено, що відступлення права вимоги здійснюється на платній основі. Перехід права вимоги за цим Договором від Первісного кредитора до Нового кредитора оформляється відповідним Актом приймання-передачі прав. Сторони також уклали та нотаріально посвідчили Договір про відступлення права вимоги (зміну сторони в зобов'язанні) за Договором іпотеки, укладеним між Первісним кредитором та Боржником, згідно умов якого Первісний іпотекодержатель передає Новому іпотекодержателю, а Новий іпотекодержатель приймає право вимоги, що належить Первісному іпотекодержателю, і стає Іпотекодержателем за Договором іпотеки, укладеним між Первісним іпотекодержателем та Боржником, яким забезпечені вимоги Первісного іпотекодержателя, що випливають з Кредитного договору.
Про укладення договорів відступлення права вимоги новим кредитором ТОВ «Алянс» було повідомлено письмово ТОВ «Ідея». ТОВ «Ідея» звернулось до господарського суду з позовом до банку та ТОВ «Альянс» про визнання недійсним договору відступлення права вимоги за кредитним договором.
Звертаючись з позовом, Товариство мотивувало свої вимоги тим, що оскільки Кредитним договором не передбачено можливість відступлення права вимоги (зміну сторони у зобов'язанні), то Договір відступлення права вимоги суперечить ст. 203 ЦК України.
Питання:
Яка правова природа укладених договорів? Які вимоги встановлені законодавством?
Чи правомірні дії банку у даному випадку?
Яким буде рішення суду? Відповідь побудуйте з застосуванням норм ЦК України, ГК України, Закону України «Про іпотеку».
ІV. Критерії оцінювання відповідей студентів на семінарських заняттях та самостійної роботи студентів
Форми поточного контролю знань студентів
опитування на семінарських заняттях;
тестування студентів на семінарських заняттях;
перевірка виконання поставлених завдань, рефератів за окремими темами курсу, контрольних робіт;
проведення індивідуальних контрольних робіт по окремим питанням.
При оцінюванні знань студентів необхідно враховувати такі компоненти:
– рівень знань,
– обсяг знань,
– зв’язок з сучасністю,
– знання лекційного матеріалу,
– знання першоджерел.
В свою чергу кожний компонент необхідно детально конкретизувати. Так, стверджувати, що оцінка «відмінно» ставиться за глибокі знання, недостатньо. Виникає питання: а які знання ми вважаємо глибокими, тому необхідно дати загальну оцінку рівня кругозору студента.
Їх може бути чотири:
Рівень продуктивного мислення – це коли студент висвітлює матеріал, як правило, із одного першоджерела, а при додаткових питаннях має утруднення з відповіддю, не завжди може зробити самостійне узагальнення і висновки,
Рівень самостійного мислення – це коли студент у своїх відповідях виходить за рамки навчальної прграми, на основі додаткового матеріалу робить конкретні узагальнення, висновки, що носять елементи новизни, вдало володіє прийомами аналізу і синтезу суспільних явищ
Важливим компонентом рівня знань є наявність у відповіді студента структурного аналізу навчального матеріалу (знання структури курсу, теми, питання та ін..), уміння складати тезисний план відповіді, правильно користуватися понятійним апаратом давати конкретні формування і тлумачення законів, уміння синтезувати знання з роду тем, проблем, питань. Даний компонент передбачає мету заліку. Компонентом рівня знань слід вважати культуру мови, а саме: нормативність мовних засобів, логічність і послідовність висвітлення теми.
4.2.Критерії оцінювання відповіді на семінарських заняттях
Оцінка «відмінно». Відповідь студента базується на самостійному творчому мисленні. Знання питання, належне висвітлення питання, вміння складати тезисний план відповіді і вміло користуватись понятійним апаратом. Відповідь грамотно та логічно побудована. Студент без зволікань дає відповідь на основні та додаткові питання. Програмний матеріал засвоєно повністю. Ґрунтовні знання першоджерел, нормативно-правових актів, вміння робити узагальнення та висновки, використовуючи додаткову літературу.
Оцінка «добре». Відповідь студента базується на самостійному аналізі даного питання. Належні знання структури тексту, висвітлення матеріалу – грамотне по суті. Добре засвоєння програмного матеріалу, володіння навичками і засобами виконання практичних завдань. Можливі несуттєві неточності в поясненні деяких не основних питань. Знання першоджерел, нормативно-правових актів та іншої літератури.
Оцінка «задовільно». Відповідь студента ґрунтується на рівні репродуктивного мислення. Слабкі знання структури курсу, допускає помилкові тлумачення термінів, формулювань. Спостерігається порушення послідовності у висвітленні питання. Засвоєно лише основну частину програмного матеріалу. Не достатньо володію знаннями понятійного апарату, нормативно-правового матеріалу, навичками узагальнення та висновків.
4.3.Вимоги до написання реферату та критерії оцінювання реферату.
Написання і захист реферату є важливою формою самостійної навчальної діяльності студентів. Написання реферату – це творчий процес, до того ж з’являється чудова нагода для наукового самовираження і самоствердження перед однокурсниками і викладачем. Аналіз рефератів показав, що студенти найчастіше мають труднощі у формулюванні мети і завдань роботи, складанні плану реферату та ін.
У процесі роботи над рефератом можна виділити чотири етапи:
Вступний – вибір теми, складання списку літератури для опрацювання, початок її вивчення, розробка плану і написання вступу.
Основний – детальне опрацювання літератури, робота над змістом і висновками реферату.
Прикінцевий – оформлення реферату, самокритична оцінка його змісту і виправлення виявлених недоліків.
Захист реферату (під час семінарського заняття, на студентській конференції та ін.).
Щоб написання реферату було цікавим і захопливим, треба спробувати самостійно сформулювати проблему свого дослідження, а потім вибрати подібну тему з рекомендованого викладачем списку або запропонувати свою.
Складання плану реферату необхідно розпочати ще на етапі вивчення літератури. План – це точний і короткий перелік положень у тому порядку, в якому вони розташовуватимуться в рефераті протягом розкриття теми. Чернетка плану під час роботи доповнюватиметься і змінюватиметься.
Існує два основні типи плану: простий і складний (розгорнутий). У простому плані зміст реферату поділяють на пункти, а в складному – на розділи і пункти та підпункти. Грамотно побудований план реферату відповідає сформульованій темі, меті і завданням роботи. Треба уникати такого недоліку, коли назва розділу (пункту) плану повторює назву теми (частина не дорівнює цілому).
Вступ обсягом 1-2 сторінки – важлива частина реферату. У ньому обґрунтовують актуальність обраної теми, оцінюють стан дослідження наукової проблеми, формулюють мету і визначають завдання реферату, дають короткий загальний огляд наявної літератури і використаних джерел. Бажано, щоб початок був яскравим і проблемним, який одразу приверне увагу читача.
Обґрунтування актуальності обраної теми – це насамперед відповідь на питання: «Чому я вибрав цю тему реферату, чим вона мене зацікавила?» До того ж важливо пов'язати її з сучасними проблемами навчання і виховання студентів.
Оцінюючи стан дослідження наукової проблеми, треба коротко висвітлити ту низку відомих авторові наукових уявлень, яка склалася в психологічній науці з цієї проблеми. Можна запропонувати два варіанти формулювання мети: Формулювання мети за допомогою дієслів: дослідити, вивчити, визначити, обґрунтувати, проаналізувати, систематизувати, висвітлити, розглянути, узагальнити тощо. Формулювання мети за допомогою питань.
Завдання роботи – це конкретні сходинки (етапи) досягнення її мети.
У короткому огляді літератури і джерел, з якими автор працював, треба оцінити їхню корисність, доступність, висловити своє ставлення до їхнього змісту.
За змістом реферат може бути аналітичним оглядом історії вивчення питання (що нового вніс той чи інший дослідник) або сучасного її стану, критичним аналізом наукової дискусії (зіставлення різних підходів до вирішення наукової проблеми), а також у вигляді розгорнутої рецензії конкретної наукової роботи. Зміст реферату має відповідати його темі, меті і завданням. Послідовно розкривайте всі передбачені планом питання, обґрунтовуйте, пояснюйте основні положення, підкріплюйте їх конкретними прикладами і фактами, формулюйте думки чітко, просто, правильно і недвозначно (щоб і самому було зрозуміло), а також прагніть логічно структурувати текст. До того ж необхідно дотримуватися таких загальних правил:
у наукових текстах не рекомендується вести мову від першої особи однини (судження краще висловлювати в безособовій формі);
при згадуванні в тексті прізвища обов'язково перед ним ставити ініціали;
кожний розділ (пункт) починати з нової сторінки;
при викладі різних поглядів і наукових положень, цитат, витягів з літератури, необхідно покликатися на використане джерело.
У рефераті відомості про використане першоджерело (бібліографічний поклик) подають після цитати у квадратних дужках: спочатку вказують номер джерела зі списку використаної літератури, а потім через кому – сторінку (сторінки) у тексті оригіналу, наприклад, [2, 145]; [4, 38-40]
Висновки – самостійна частина реферату, в якій не слід просто переказувати зміст роботи. У них потрібно висвітлити такі аспекти:
оцінити ступінь досягнення мети і виконання завдань роботи;
перерахувати і стисло охарактеризувати відомі наукові підходи досліджених проблеми, а також виділення нових аспектів, дискусійних питань, що підлягають подальшому вивченню;
визначити, що є цінним у реферованих роботах, що вимагає додаткового аналізу й уточнення, а що викликає сумніви.
Обсяг висновків – 1-2 сторінки.
Оцінка «відмінно» Реферат відповідає наданим методичним рекомендаціям, автором визначено актуальність обраної теми, мету, завдання, самостійно сформовано план, обсяг та зміст висновків відповідає методичним рекомендаціям. При усній доповіді автором здійснено коротке, змістовне повідомлення про актуальність теми реферату, характеристика мети і завдання роботи, отримані результати, наведені на високому рівні висновки і пропозиції. Належним чином надані відповіді на запитання викладача й однокурсників.
Оцінка «добре» Реферат в цілому відповідає наданим методичним рекомендаціям, автором визначено актуальність обраної теми, мету, завдання, самостійно сформовано план, обсяг та зміст висновків. При усній доповіді автором не надано коротно змістовне повідомлення про актуальність теми реферату, характеристика мети і завдання роботи, отримані результати. Відсутні конкретні пропозиції щодо удосконалення правового регулювання та ін. Належним чином надані відповіді на запитання викладача й однокурсників.
Оцінка «задовільно» При оформленні реферату мають місце недоліки: не наведено мету дослідження проблеми, актуальність обраної теми, не належним чином здійснені узагальнення та надані висновки, відсутні конкретні пропозиції. При усній відповіді автором не визначена структура доповіді, має місце «зачісування» реферату, не визначені головні ключові питання, надані не всі відповіді на поставлені питання викладачем та студентами.
4.4. Оцінювання вирішених задач та тестових завдань
Визначальним показником для оцінювання вміння розв'язувати задачі є їх складність, яка залежить від кількості правильних, послідовних, логічних кроків, здійснюваних студентом; такими кроками можна вважати вміння (здатність): усвідомити умову задачі; застосувати належні нормативно-правові акти, котрі стосуються безпосередньо проблеми, що поставлена на вирішення студенту, логічній послідовності на вміння лаконічно дати відповідь на поставлені питання.
Оцінка «відмінно» студент самостійно вирішив проблемну ситуацію, що надана в умовах задачі, надав всі відповіді на поставлені питання в логічній послідовності, здійснив посилання на нормативно-правові акти, що регламентують правовідносини відповідно до умов задачі.
Оцінка «добре» студент самостійно вирішив проблемну ситуацію, надав всі відповіді на поставлені в умовах задачі питання, здійснив посилання на нормативно-правові акти, але були допущені певні неточності на похибки у відповідях на поставлені питання.
Оцінка «задовільно» студент самостійно вирішив проблемну ситуацію, опрацював необхідні нормативно-правові акти, але у відповідях на поставлені питання відсутня логічна послідовність, є припущення, відсутній конкретний спосіб подолання (вирішення) проблемної ситуації, що пропонується в умовах задачі.
Для проведення поточного контролю студентам пропонуються на вирішення тестові завдання. Оцінювання результатів тестування відбувається в залежності від кількості запропонованих тестів.
Оцінка «відмінно» відповідь вірна на 100% тестових завдань.
Оцінка «добре» відповідь вірна на 4 з 5-ти поставлених тестових завдань або на 8-9 із 10-ти тестових завдань.
Оцінка «задовільно» надано вірну відповідь лише на 3 із 5-ти тестових завдань або 6-7 з 10-ти тестових завдань
V. Підсумковий контроль знань студентів з курсу «господарські договори»
5.1. Критерії оцінювання усних відповідей студентів на заліку
"Зараховано" – студент глибоко і всебічно знає зміст курсу, рекомендовану літературу, нормативно-правові акти, першоджерела, логічно мислить і будує відповідь, вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем питання, демонструє високий рівень засвоєння практичних навичок. Студент може припускатись певних неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного матеріалу або при аналізі практичного.
"Незараховано" – студент не опанував зміст курсу, вкрай слабо знає нормативні першоджерела, не знає наукових фактів, визначень та ін. Відсутнє логічне та наукове мислення, практичними навичками не володіє.
5.3. Перелік питань до заліку для підсумкового контролю знань з дисципліни «Господарські договори»
Поняття та значення господарського договору.
Особливості та ознаки господарського договору.
Функції господарського договору.
Зміст господарського договору.
Істотні умови господарського договору.
Характеристика ціни , предмету та строку як істотних умов.
Загальний порядок укладання господарського договору.
Поняття оферти та акцепту, їх ознаки.
Відмінність оферти від реклами.
Особливості укладання попередніх договорів.
Особливості укладання господарських договорів за рішенням суду.
Особливості укладання господарських договорів на основі вільного волевиявлення сторін, примірних і типових договорів.
Особливості укладання господарських договорів на біржах, ярмарках, публічних торгах.
Порядок врегулювання переддоговірних спорів.
Порядок зміни та розірвання господарських договорів.
Публічні договори у господарській діяльності.
Способи забезпення виконання договірних господарських зобов’язань.
Поняття та ознаки договору поставки.
Істотні умови договору поставки.
Права та обов’язки сторін за договором поставки.
Порядок укладання, зміни та розірвання договору поставки.
Поняття та особливості договору комерційної концесії.
Поняття та ознаки договору контрактації сільгосппродукції.
Істотні умови договору контрактації сільгосппродукції.
Права та обов’язки сторін за договором контрактації сільгосппродукції.
Поняття та ознаки договору енергопостачання.
Істотні умови договору енергопостачання.
Права та обов’язки сторін за договором енергопостачання.
Порядок укладання, зміни та розірвання договору енергопостачання.
Поняття та ознаки договору міни.
Правове регулювання бартерних операцій у зовнішньоекономічній діяльності.
Поняття та ознаки договору оренди.
Істотні умови договору оренди.
Права та обов’язки сторін за договором оренди.
Порядок укладання, зміни та розірвання договору оренди.
Особливості та правове регулювання оренди державного та комунального майна.
Істотні умови договору оренди державного та комунального майна.
Поняття та ознаки договору лізингу.
Види лізингу в господарській діяльності.
Істотні умови договору фінансового лізингу.
Права та обов’язки сторін за договором лізингу.
Порядок укладання, зміни та розірвання договору лізингу.
Поняття та ознаки договору підряду.
Поняття та ознаки договору підряду на капітальне будівництво.
Істотні умови договору підряду на капітальне будівництво.
Права та обов’язки сторін за договором підряду на капітальне будівництво.
Поняття та ознаки договору на виконання проектних та пошукових робіт.
Істотні умови договору на виконання проектних та пошукових робіт.
Права та обов’язки сторін за договором на виконання проектних та пошукових робіт.
Поняття та ознаки договору підряду на створення і передачу науково-технічної продукції.
Істотні умови договору підряду на створення і передачу науково-технічної продукції.
Права та обов’язки сторін за договором на створення і передачу науково-технічної продукції.
Порядок укладання, зміни та розірвання договору створення і передачу науково-технічної продукції.
Поняття та ознаки договору про надання послуг.
Поняття та ознаки договору перевезення.
Види договорів перевезення у господарській діяльності.
Істотні умови договору перевезення.
Права та обов’язки сторін за договором перевезення.
Особливості договору транспортної експедиції.
Поняття та ознаки договору зберігання.
Поняття та ознаки договору складського зберігання.
Істотні умови договору складського зберігання.
Права та обов’язки сторін за договором складського зберігання.
Поняття та ознаки агентського договору.
Істотні умови агентського договору.
Права та обов’язки сторін за агентським договором.
Порядок укладання, зміни та розірвання агентського договору.
Поняття та ознаки договору аудиту.
Правове регулювання аудиторської дільності в Україні.
Істотні умови договору аудиту.
Права та обов’язки сторін за договором аудиту.
Поняття та ознаки договору страхування.
Особливості правового регулюваня страхової діяльності в Україні.
Істотні умови договору страхування.
Права та обов’язки сторін за договором страхування.
Договір комерційної концесії. Порядок укладання та зміст договору комерційної концесії.
Форма і реєстрація договору комерційної концесії. Комерційна субконцесія.
Права та обов'язки сторін за договором комерційної концесії. Винагорода за договором комерційної концесії.
Відповідальність правоволодільця за вимогами, що висуваються до користувача у договорі комерційної концесії.
Правове регулювання концесійних договорів в Україні.
Поняття, зміст та особливості укладення договору концесії.
Поняття та загальна характеристика договору позики. Істотні умови договору позики. Відповідальність за порушення договору позики.
Поняття та істотні умови кредитного договору.
Права та обов'язки сторін кредитного договору. Способи забезпечення виконання кредитних зобов'язань.
Правова природа договору банківського рахунка.
Види рахунків та порядок відкриття рахунків банками України суб'єктам господарювання.
Підстави та наслідки розірвання договору банківського рахунка.
Банківський вклад та їх види.
Правове регулювання безготівкових розрахунків у підприємницькій діяльності за законодавством України. Особливості розрахунків із застосування платіжних доручень, чеків, акредитивів та інкасовими дорученнями.
Поняття готівкових розрахунків та порядок їх здійснення. Обмеження готівкових розрахунків за участю суб'єктів господарювання.
VI. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Нормативно-правові джерела
Конституція України вiд 28.06.1996 № 254к/96-ВР;
Водний кодекс України від 06.06.1995 № 213/95-ВР;
Господарський Кодекс України вiд 16.01.2003 № 436-IV
Кодекс торговельного мореплавства України вiд 23.05.1995 №176/95-ВР
Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI;
Повітряний кодекс України від 19.05.2011 № 3393-VI;
Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 № 435-IV
Закон України «Про автомобільний транспорт» від 05.04.2001 № 2344-III;
Закон України «Про архітектурну діяльність» від 20.05.1999 № 687-XIV;
Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 № 3125-XII;
Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III;
Закон України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань» вiд 22.11.1996 № 543/96-ВР,
Закон України «Про господарську діяльність у Збройних Силах України» від 21.09.1999 р.,
Закон України «Про електроенергетику» від 16.10.1997 № 575/97-ВР,
Закон України «Про електронний цифровий підпис» вiд 22.05.2003 № 852-IV,
Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» вiд 22.05.2003 № 851-IV,
Закон України «Про заставу» від 02.10.1992 р.,
Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 1991 року № 959-XII.
Закон України «Про концесії» від 16 липня 1999 року № 997-XIV.
Закон України «Про міжнародні договори України» від 29 червня 2004 року № 1906-IV.
Закон України «Про обіг векселів в Україні» від 05 квітня 2001 року № 2374-III.
Закон України «Про основи містобудування» від 16.11.1992 № 2780-XII;
Закон України «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах» від 15 вересня 1995 року № 327/95-ВР.
Закон України «Про оренду державного та комунального майна» від 10 квітня 1992 року №2269-XII.
Закон України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» від 3 березня 1998 року №147/98-ВР.
Закон України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» від 05 квітня 2001 року №2346-III.
Закон України «Про поставки продукції для державних потреб» від 22 грудня 1995 року №493/95-ВP.
Закон України «Про приєднання України до Конвенції УНІДРУА про міжнародний факторинг» від 11.01.2006 № 3302-IV.
Закон України «Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва» від 23.12.2004 № 2286-IV
Закон України «Про стандартизацію» від 17 травня 2001 року №2408-III.
Закон України «Про страхування» вiд 07.03.1996 № 85/96-ВР
Закон України «Про фінансовий лізинг» від 16 грудня 1997 року № 723/97-ВР.
Закон України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» вiд 19.06.2003 № 978-IV
Закон України «Про ціни і ціноутворення» вiд 03.12.1990 № 507-XII
Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» вiд 23.02.2006 № 3480-IV
Указ Президента України «Про визнання такими, що втратили чинність, Указів Президента України від 4 жовтня 1994 року N 567 і від 1 липня 1995 року N 505» від 19.05.2011 № 589/2011;
Постанова КМУ «Про затвердження Порядку визначення розміру і відшкодування збитків, завданих енергопостачальнику внаслідок викрадення електричної енергії» від 08.02.2006 № 122;
Декрет КМУ «Про надання державних гарантій щодо іноземних кредитів, які надаються Україні відповідно до міжнародних договорів»вiд 17.03.1993 № 25-93
Декрет КМУ «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» вiд 19.02.1993 № 15-93
Статут залізниць України, затверджений Постановою КМУ від 6 квітня 1998 р. N 457;
Інструкція «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затверджена Постановою Правління НБУ від 21.01.2004 N 22
Лист НБУ «Щодо методичних рекомендацій по наданню послуг підприємствам та організаціям через факторинг» від 04.05.1992 № 12001/200;
Лист НБУ «Про порядок відступлення банком права грошової вимоги до власних клієнтів за кредитними договорами» від 19.07.2010 № 18-113/3571-12369;
Постанова Пленуму ВСУ «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними» : від 06.11.2009 р., №9.
Постанова Вищого господарського суду України від 09.09.2009 р. по справі № 39/44-09 про стягнення коштів за недійсним правочином // Єдиний державний реєстр судових рішень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua.
Інформаційний лист ВГСУ «Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодексів України»: від 07.04.2008 р., №01-8/211 // Вісник господарського судочинства. – 2008. – № 3 – С. 45 – 66.
Інформаційний лист ВГСУ «Про деякі питання застосування норм Господарського процесуального кодексу України, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у першому півріччі 2008 року»: від 13.08.2008 р., № 01-8/482 // Вісник господарського судочинства. – 2008. – № 5 – С. 77–90.
Рекомендації Президії Вищого господарського суду України «Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам»: від 27.06.2007 р., № 04-5/120 // Законодавство України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws.
Лист ВГСУ «Про практику застосування Вищим господарським судом України у розгляді справ окремих норм матеріального права» від 21.11.2011 № 01-06/1624/2011//Законодавство України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws;
Лист ВГСУ «Про практику застосування Вищим господарським судом України у розгляді справ окремих норм матеріального права» від 17.07.2012 № 01-06/928/2012// Законодавство України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws;
Лист ВГСУ «Про обчислення термінів доставки залізницею вантажів та визначення розміру штрафу за порушення цих термінів» від 04.04.2012 № 01-06/420/2012 // Законодавство України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws;
Правила Міжнародної торговельної палати «Інкотермс 2010» від 01.01.2011;
Конвенція УНІДРУА «Про міжнародний факторинг» від 28.05.1988;
2.Основні джерела:
1. Вінник ОМ. Господарське право: Навчальний посібник. – 2 – ге вид., змін та доп. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 766 с.
2. Господарське право. Жук Л. А., Жук І. Л., Неживець О. М. Підручник –К.: Кондор, 2009.-522 с.
3. Господарське право України. Кравчук С.Й Навчальний посібник –К.: Кондор, 2009 – 264с.
4. Господарське право: Підручник, Подцерковний О.П. Х:Одісей, 2010.-640 с.
5. Господарський Кодекс України. Науково-практичний коментар, Коссак В.М. К Правова єдність, 2010
6. Господарське законодавство: Навчальний посібник / За ред. В.Л. Ортинського. – К.: Знання, 2008. – 359 с.
7.Договірне право України. Загальна частина : навч. посіб. для студ. вищ.навч. закл. / за ред. О.В.Дзери. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 896 с.
8.Договірне право України. Особлива частина : навч. посіб. / О.В. Дзера (ред.). - К. : Юрінком Інтер, 2009. - 1200 с
9. Олюха В.Г. Договір підряду : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - Кривий Ріг : Видавничий дім, 2010. - 182 с.
10. Олюха В.Г. Господарські договори : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - Кривий Ріг : Видавничий дім, 2011. - 203 с.
11. Щербина B.C. Господарське право: підручник. - 4-те вид., перероб. і допов. — К.: Юрінком Інтер, 2009.-640 с.
3.Додаткові джерела
1. Беседіна І. Правове регулювання концептуальних положень поставки на території України в ХХ столітті //Право України.-№3.-с.211.
2. Беляневич О. А. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти) : монографія / О. А. Беляневич. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 592 c.
3. Білоус Ж. Проблеми визнання господарських договорів недійсними / Ж. Білоус //Юридична Україна. – 2004. – № 11. – с. 31–41.
4. Верес І. Зміст договору факторингу//Юридичний журнал.-№3.-2012.-с.98-102;
5. Гурневич Б. Особливості договору найму (оренди) транспортних засобів без екіпажу//Юридичний журнал.-№3.-2012.-с.102-105;
6. Гусак М. Правова природа відповідальності за протермінування виконання грошового зобов”язання//Юридичний журнал.-№9.-2011.-с.22-31;
7. Гусак М. Правова природа відповідальності за протермінування виконання грошового зобовьязання» // Юридичний журнал.-№12.-2011.-с.66-75;
8. Жеков В. І. Порушення моральних засад суспільства як підстава визнання правочину недійсним // Суспільство.Державо. Право. – Вип. 4. Цивільне право. –2005. – № 4. – С. 26–30.
9. Мілаш В. Переддоговірні відносини у сфері господарювання:
проблеми теорії та практики. //Право України. -2010.- № 4.- с.258-265;
10. Костін А., Селіванов М. Реалізація принципу свободи договору у цивільному та господарському кодексах України// Юридичний журнал.- №9.-2011.- с.28-32;
11. Костін А., Селіванов М. Реалізація принципу свободи договору у цивільному та господарському кодексах України// Юридичний журнал.- №12.-2011.- с.75-77;
12. Крап В. Підтвердження виконання зобовьязань //Юридичний журнал.-№2.-2012.-с.22-26;
13. Марченко В., Макарчук Л. Основні вимоги щодо укладання договорів страхування за законодавством України//Юридичний журнал.-№5.-2011.-с.66-69;
14. Марченко В., Макарчук Л. Основні вимоги щодо укладання договорів страхування за законодавством України//Юридичний журнал.-№12.-2011.-с.56-59;
15. Саленко В. Ю. Щодо визнання недійсним господарського договору, який суперечить інтересам держави і суспільства / В. Ю. Саленко // Форум права. – 2010. – № 4. –С. 778–783 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/16. Серебрякова Ю. О. Особливості укладення господарських договорів у спрощеній спосіб // Форум права. – 2010. – №4. – С. 819–824 [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-4/10cjoucc.pdf;
17. Сітарчук О. Договор іпотеки та його наслідки для позичальника//Юридичний журнал.-№5.-2011.-с.97-105;
18. Тверезенко О. Класифікація договорів у сфері інтелектуальної власності //Право України.- №3.-2011.-с.139-149;
19. Трояновський О. Питання договірної відповідальності у міжнародному приватному праві.-№9.-2011.-с.45-53;
20. Паращук Л. Свобода договору як один із засобів реалізації принципу верховенства права в України//Юридичний журнал.-№5.-2011.-с.62-67;
21. Правове регулювання підприємницької діяльності у сфері торгівлі: зб. нормативно-правових актів / упоряд. О.І. Дорошенко. - Д. : Дніпрокнига,2008. - 1056 с.
22. Франчайзинг: навчальний посібник. Кузьмин О.Є, Мирочук Т.В., 2011.
23. Франкіна Т. Визнання договору неукладеним за Цивільним та Господарськими Кодексами// [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://www.spfu.gov.ua/ukr/journal/201007/7_21_23.pdf;
24. Цінні папери : підручник / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, Н.В. Ковтун та ін. ; за ред. В.Д. Базилевича. — К. : Знання,- 2011. -1094 с.
25. Чабаненко Л. Особливості правового регулювання відносин, опосередкованих договором комерційної концесії// Юридичний журнал.- №9.- 2011.-с.33-43;
26. Черешнюк В. М. Правове регулювання укладення і виконання господарських договорів : дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К., 2007. — 214арк.
27.Черешнюк В.М. Неоднозначність законодавчих положень щодо форми господарського договору//"Юридична Україна" - 2007. - №1. - С. 81-84.
28.Чучковська А.В. Правове регулювання електронної комерції в Україні. Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 224 с.

Приложенные файлы

  • docx 4393607
    Размер файла: 149 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий