Бел лит

Змест


Тэмы семінара (1-2)
Спіс пытання да экзамену
Спіс твора, абавязковых для прачытання (А, Б)
Крытычныя матрыялы для самападрыхтокі

Тэма 1: ТВОРЧАСЦЬ ЯНКI КУПАЛЫ.

1. Эпоха, у якую жы пісьменнік, яго ідэйна-палітычныя погляды і нацыянальна-дэмакратычныя памкненні:
а) адлюстраванне трагізму эпохі і матывы трагізму драматычных паэмах "Адвечная песня" і "Сон на кургане". Сімвалічнасць і філасафічнасць паэм.
б) творчасць паэта 1920-х-30-х гг., імкненне разабрацца складанасцях часу, боль за лес «забранага краю»;
в) узнёсласць і дзяжурны аптымізм верша лякоскага цыклу.
2. Нацыянальная праблематыка творчасці Янкі Купалы:
а) тэма Беларусі купаласкай лірыцы дарэвалюцыйнага часу і першага паслярэвалюцыйнага дзесяцігоддзя (вершы «На сход», «Мая вера», «Беларускія сыны», «Пастань», «На нашым полі», «Перад будучыняй», «Ворагам беларушчыны», «Роднае слова», «Мая малітва», «Забраны край» і інш.);
б) пастанока праблемы нацыянальнай свядомасці трагікамедыі «Тутэйшыя».
3. Жыццё сялянства, вобраз селяніна і народны ідэал творчасці Янкі Купалы:
а) услаленне народнай гераіні Бандароны аднайменнай паэме, заклік да народнай барацьбы за свае сацыяльныя правы (вершы «Там», «За праду», «Яшчэ прыйдзе вясна», «Выйдзі» і інш.);
б) вобраз Сымона драме «Раскіданае гняздо», драматызм яго вобразу;
в) вобраз Палінкі аднайменнай камедыi як увасабленне лепшых рыс нацыянальнага беларускага характару.
4. Тэма паэта і паэзіі творчасці Янкі Купалы:
а) погляды Купалы на прызначэнне мастака і мастацтва (на прыкладзе паэмы «Курган»);
б) паказ трагічнага лёсу народнага паэта паэме «Тарасова доля».
5. Мастацкія вартасці Купалавых твора і іх мова, выкарыстанне беларускага фальклору, ступень літаратурнай стылізацыі.
6. Значэнне творчасці Янкі Купалы гісторыі беларускай літаратуры.

Літаратура:

1. Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя: У 4-х т. Мн., 1999 – 2002.
2. Янка Купала: Выбраныя творы. Мн., 2002 (Беларускі кнігазбор)
3. Янка Купала: Жыве Беларусь. Мн., 1994.
4. Навуменка І. Янка Купала: Духоны воблік героя. Мн., 1967.
5. Гніламёда У. Янка Купала: Новы погляд. Мн., 1995.
6. Васючэнка П. Драматургічная спадчына Я. Купалы: Вопыт сучаснага прачытання. Мн., 1994.
7. Юрэвіч У. Янка Купала: Нарыс жыцця і творчасці. Мн., 1985.
8. Лойка А. Як агонь, як вада: Раман-эсэ пра Я. Купалу. Мн., 1980.
9. Бярозкін Р. Свет Купалы. Мн., 1965.
10. Ярош М. Янка Купала. Якуб Колас. Мн., 1989.
11. Тычко Г. К. Творчасць Янкі Купалы і традыцыі духонай рэгіянальнасці польскай літаратуры ХІХ – пачатку ХХ стагоддзя. Мінск, 2001.


Тэма 2. ТВОРЧАСЦЬ ЯКУБА КОЛАСА

1. Асноныя матывы і вобразы лірыкі Якуба Коласа:
а) сацыяльныя матывы, грамадзянскасць у Коласавых вершах ("Канстытуцыя", "Беларусам", "Да працы!", "Наперад!");
б) карціны прыроды Коласавых вершах ("Родныя вобразы", "Рольнік", "Хмаркі", "Голас зямлі", "У родных мясцінах", "Лясам Беларусі") і паэме «Новая зямля».
2. Тэма паэта і паэзіі паэме Якуба Коласа “Сымон-музыка”:
а) як у творы праяляецца геніяльнасць Сымона? Суадносіны генія і таленту;
в) сімвалічнае значэнне зыходу з дому Сымона і яго блукання у свеце;
б) у чым праяляецца драма мастака і народа паэме?
3. Жыццё сялянства, вобраз селяніна і народны ідэал творчасці Якуба Коласа:
а) жыццёвы шлях Міхала, вобраз дзядзькі Антося, дзіцячыя персанажы паэме-эпапеі "Новая зямля";
б) паэтызацыя асно народнага жыцця, духонага свету селяніна паэме-эпапеі "Новая зямля";
в) паказ цяжкасця калектывізацыі аповесці «Адшчапенец».
4. Значэнне творчасці Якуба Коласа гісторыі беларускай літаратуры.

Літаратура:

1. Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя: У 4-х т. Мн., 1999 – 2002.
2. Навуменка І. Якуб Колас: Духоны воблік героя. Мн., 1968. [2-е выд.] 1981.
3. Навуменка І. Якуб Колас. Мн., 1982.
4. Чыгрын І. Рэальнае і магчымае: Проза Я. Коласа. Мн., 1991.
5. Казбярук У. М. Паэма Я. Коласа «Новая зямля»: У святле славянских традыцый. Мн., 1979.
6. Ярош М. Янка Купала. Якуб Колас. Мн., 1989.

Экзаменацыйныя пытанні

Старажытная літаратура: агульная характарыстыка і асаблівасці. Мастацкі феномен “Слова пра паход Ігаравы”.
Жанравая спецыфіка старажытнай літаратуры. Мастацкія асаблівасці “Жыція Ефрасінні Полацкай”, “сло” і прытча Кірылы Тураскага.
Традыцыйнае летапісанне Старажытнай Русі. Патрыятычны пафас беларускіх летапіса. Лакальнае летапісанне (на прыкладзе “Баркулабаскага летапіса”).
Дзейнасць Францыска Скарыны кантэксце ерапейскага Рэнесансу. Гуманізм і патрыятызм яго прадмо.
Лацінамоная паэзія Беларусі. Творчасць Яна Вісліцкага і Міколы Гусоскага. “Песня пра зубра” як твор рэнесанснай літаратуры.
Рэфармацыя на Беларусі. Асветніцкая дзейнасць Сымона Буднага, Васіля Цяпінскага. Змест іх прадмо да рэлігійных кніг.
Праблематыка палемічнай літаратуры Беларусі. Лёс і творчасць Іпація Пацея, Мялеція Сматрыцкага, Афанасія Філіповіча і інш.
Старабеларускія парадыйна-сатырычныя творы “Прамова Мялешкі” і “Ліст да Абуховіча”.
Барока і Асветніцтва на Беларусі. Характарыстыка творчасці Сімяона Полацкага, Каэтана Марашэскага.
Беларуская народная песенная і вершаваная паэзія ХVІІІ ст. Вершаваныя ананімныя гутаркі ХІХ ст.
Беларуска-польскае двухмое літаратуры Беларусі ХІХ ст. Феномен Адама Міцкевіча. Рэаліі беларускага жыцця яго паэмах “Гражына”, “Конрад Валенрод”, “Пан Тадэвуш” (на выбар).
Творчасць Яна Баршчэскага. Жанрава-стылявыя асаблівасці кнігі “Шляхціц Завальня, альбо Беларусь у фантастычных апавяданнях”.
Класічная і народная традыцыі творчасці Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча. Агульная характарыстыка драматургічнай спадчыны пісьменніка: “Сялянка” (“Ідылія”), “Залёты”.
Роля Францішка Багушэвіча станаленні новай беларускай літаратуры. Тэмы і матывы творчасці. Эстэтычныя погляды Багушэвіча.
Агітацыйная публіцыстыка К.Каліноскага. Асаблівасці літаратурнага працэсу на пачатку ХХ ст. Газета “Наша ніва” і яе роля гісторыі беларускай літаратуры.
Творчасць М.Багдановіча. Кампазіцыйна-тэматычныя асаблівасці кнігі "Вянок", спецыфіка яе паэтыкі.
Янка Купала – прарок беларускага Адраджэння. Праблематыка п’есы "Раскіданае гняздо", паэм “Адвечная песня”, “Сон на кургане” (на выбар), верша з кнігі “Спадчына” (на выбар).
Творчасць М.Гарэцкага і яе значэнне для станалення нацыянальнай літаратуры: тэматычнае і жанравае збагачэнне беларускай прозы пісьменнікам.
Творчы феномен Змітрака Бядулі. Творчасць Вацлава Ластоскага.
Агульная характарыстыка літаратурнага працэсу 20-30-я гады ХХ стагоддзя. Літаратурныя аб’яднанні “Маладняк”, “Узвышша”, “Полымя” і іх найбольш значныя прадстанікі (У.Дубока, У.Жылка, А.Мрый і інш.).
Гуманістычная скіраванасць прозы М.Зарэцкага.
Творчасць Якуба Коласа. Нацыянальны свет беларуса паэме "Новая зямля" альбо праблемія мастацтва і народа паэме “Сымон-музыка” (на выбар).
Адметнасць прозы Кузьмы Чорнага. Псіхалагізм у творчасці пісьменніка.
Творчая індывідуальнасць Уладзіміра Дубокі, жанрава-стылявыя асаблівасці паэзіі.
Традыцыі сатырычнай прозы беларускай літаратуры. Гратэскава-камічны свет рамана А.Мрыя "Запіскі Самсона Самасуя". Лёс атара і твора.
Час, канфлікты, характары п’есах Кандрата Крапівы (“Хто смяецца апошнім”, “Мілы чалавек”, “Брама неміручасці” – на выбар).
Творчасць Максіма Танка. Месца і роля мастака літаратурным працэсе Заходняй Беларусі. Паэтыка танкаскага верлібра (на прыкладзе 2-3 твора – на выбар).
Праблематыка, вобразна-выяленчая спецыфіка твора Аркадзя Куляшова. Эстэтычныя пошукі паэта 1960 – 1970-я гг.
Творчая індывідуальнасць Пімена Панчанкі. Адметнасць вобразна-выяленчых сродка яго паэзіі.
Жанравае і тэматычнае наватарства драматургіі Андрэя Макаёнка.
Традыцыі і наватарства творчасці Івана Мележа (на прыкладзе “Палескай хронікі”).
Своеасаблівасць мастацкага свету Янкі Брыля. Атабіяграфізм у творчасці пісьменніка.
Проза Васіля Быкава і яе роля асэнсаванні гістарычнай прады пра лёс народа (на прыкладзе 1-2 твора – на выбар).
Мастацкая адметнасць прозы Івана Шамякіна. Праблематыка, сутнасць канфлікта і характара.
Асаблівасці адлюстравання беларускай гісторыі творчасці Уладзіміра Караткевіча (1-2 творы на выбар).
Творчая асоба Ніла Гілевіча. Нацыянальная і фальклорная традыцыі, вобразна-выяленчыя сродкі яго паэзіі.
Творчая асоба і паэтычнае майстэрства Р.Барадуліна. Хрысціянскія матывы яго творчасці.
Паэзія “філалагічнага пакалення”. Агульначалавечыя каштонасці і гуманістычныя ідэалы творчасці А.Вярцінскага, Я.Сіпакова, Г.Буракіна, В.Зуёнка і інш. – на выбар.
Традыцыі нацыянальнай літаратуры паказе жыцця сялянства. Лёс сучаснай вёскі творах А.Жука, А.Кудраца, В.Казько (на выбар).
“Жаночая” паэзія Беларусі 2-й пал. ХХ ст. (творы Я. Янішчыц, Е.Лось, Н.Мацяш, Г.Каржанеская – атар на выбар).
Праблематыка, пошукі новых жанравых форм і выяленчых сродка у сучаснай беларускай драматургіі (на прыкладзе твора М.Матукоскага, А.Петрашкевіча, А.Дударава і інш., на выбар).
Трагедыя Чарнобыля і яе васабленне беларускай літаратуры (творы С.Алексіевіч, В.Быкава, І.Пташнікава, А.Федарэнкі, С.Законнікава – на выбар).
Гістарычная тэма сучаснай беларускай літаратуры. Вобразы знакамітых продка у творах К. Тарасава, У.Арлова, Л.Дайнекі, В.Іпатавай – атар і твор на выбар.
Рускамоная літаратура Беларусі. Антываенная скіраванасць прозы А.Адамовіча. Дакументальная аснова творчасці С.Алексіевіч – атар на выбар.
Сучасная беларуская проза. Жанрава-стылявыя пошукі: творчасць В.Адамчыка, М.Стральцова – на выбар.
Пошукі новых жанравых форм у беларускай паэзіі канца ХХ стагоддзя. Творчасць А.Разанава, У.Някляева (на выбар).
Літаратурная групока “Тутэйшыя”. Постаці і кнігі: творы А.Сыса, А.Глобуса, А.Мінкіна, С.Дубаца і інш. (адзін-два атары на выбар).
Беларуская паэзія на сучасным этапе. Творчыя постаці Андрэя Хадановіча, Вальжыны Морт, Віктара Жыбуля і інш. (на выбар).
Жанр антыутопіі беларускай літаратуры. Творчасць В.Гігевіча (“Пабакі”, “Карабель”, “Прыгоды Базыля-беларуса”– на выбар).
Літаратура постмадэрнізму на Беларусі і яе асаблівасці (творы Ю.Станкевіча, А. Наварыча, С. Балахонава, А. Бахарэвіча – на выбар).

Загадчык кафедры Г.К.Тычко

Спіс твора, абавязковых для прачытання
А
Старажытная літаратура (ХІ- ХVІІІ стст.); Літаратура ХІХ ст і пач. ХХ ст.
Складальнік – дац. І.П.Кліма
"Аповесць мінулых гадо" (урыкі паводле хрэстаматыі (любой), любыя фрагменты на выбар, але не менш за 2 старонкі сучаснага тэксту)
"Словы" Кірылы Тураскага (на выбар – 2 творы)
"Слова пра паход Ігаравы" (паводле хрэстаматыі ці любой іншай публікацыі)
Жыцце Ефрасінні Полацкай (паводле любой хрэстаматыі).
Урыкі з беларускіх летапіса: з “Летапісу вялікіх князё літоскіх”, з “Хронікі Быхаца”, “Пра вялікага князя Гедыміна” (любыя фрагменты на выбар, але не менш за 5 старонак сучаснага тэксту).
Прадмовы Ф.Скарыны (не менш за 2 прадмовы, абавязкова – 1-ю частку прадмовы “во всю Бівлію руського языка”).
Урыкі з “Баркалабаскага летапісу” (любыя фрагменты на выбар, але не менш за 5 старонак сучаснага тэксту).
Я.Вісліцкі. Паэма “Пруская вайна”.
М.Гусоскі. Паэма “Песня пра зубра”.
Эпіграмы А.Рымшы ці іншых атара (2 любыя на выбар).
“Прамова Мялешкі”, “Ліст да Абуховіча” (паводле любой хрэстаматыі).
Урыкі з "Трэнаса" М. Сматрыцкага ” (паводле любой хрэстаматыі, не менш за 2 старонкі сучаснага тэксту).
Урыкі з "Дыярыуша" А.Філіповіча (паводле любой хрэстаматыі, не менш за 2 старонкі сучаснага тэксту).
С.Полацкі. "Метры" ці іншы зборнік (на выбар 3 творы, паводле любой хрэстаматыі).
К.Марашэскі. «Камедыя» (паводле любой хрэстаматыі).
Вершаваныя ананімныя гутаркі І паловы ХІХ ст. ("Гутарка Данілы са Сцяпанам", “Прада”, "Вясна гола перапала", "Вось цяпер які люд ста").
А.Міцкевіч. Паэмы “Гражына”, “Конрад Валенрод”, “Пан Тадэвуш”.
Я.Баршчэскі. “Шляхціц Завальня” (не менш за 4 апавяданні, на выбар).
В.Дунін-Марцінкевіч. П’есы “Ідылія”, “Залёты” (абедзве), вершаваныя аповесці “Вечарніцы”, “Купала”, “Гапон”, “Травіца – брат сястрыца” (1 на выбар).
К.Каліноскі. "Мужыцкая прада" (любы выпуск, на выбар).
Ф.Багушэвіч. Прадмовы да зборніка "Дудка беларуская", "Смык беларускі", вершы, (абавязкова наступныя вершы: "Мая дудка", "Бог не рона дзеле", "Дурны мужык, як варона", “У судзе”, “У астрозе”, “Панская ласка”, “Дзе чорт не можа, там бабу пашле”), апавяданні “Сведка”, Тралялёначка".
Я.Лучына. Вершы. (любыя 2 вершы на выбар).
А.Гарун. Вершы са зб. “Матчын дар” (2 любыя вершы на выбар), апавяданне “Пан Шабуневіч”.
М.Багдановіч. Зборнік “Вянок” (ведаць структуру зборніка). Вершы "Песняру", "Мае песні", "З песня беларускага мужыка", "Слуцкія ткачыхі", "Санет", "Пагоня". Паэмы "Максім і Магдалена", "Страцім-лебедзь”.
Б
Літаратура ХХ ст.
Складальнік – дац. І.П.Кліма
ЛІТАРАТУРА 1-й пал. ХХ ст.

Янка Купала.
Паэмы: «Бандарона», «Курган», «Адвечная песня», «Сон на кургане», «Тарасова доля».
Пґесы: «Палінка», «Раскіданае гняздо», «Тутэйшыя».
Зб. верш: «Спадчына».
Вершы: «Царскія дары», «Маладая ачуняла», «Беларускія сыны», «Ако паломаных жандар», «І прыйдзе», « «Пастань», «Паязджане» (абавязкова).
Якуб Колас.
Зб. верш: «Песні жальбы».
Паэмы: «Новая зямля», «Сымон-музыка» (абавязкова).
Аповесць: « Адшчапенец», «Малады дубок», «Пісаравы імяніны» (на выбар).
Трылогія: «На ростанях».
Казкі: «Казкі жыцця»: «Хмарка», «Крыніца», «Жывая вада» (на выбар).
Максім Гарэцкі.
Апавяданні: «Рунь», «У лазні», «Роднае карэнне», «Літоскі хутарок», «Рускі», «Апостал», «Незадача» (на выбар).
Аповесці: «Меланхолія», «У чым яго крыда?», «Ціхая плынь», «Дзве душы», «На імперыялістычнай вайне» (на выбар).
Змітрок Бядуля.
Апавяданні: «Велікодныя яйкі», «На каляды к сыну», «Пяць лыжак заціркі» (на выбар).
Аповесць: «Салавей».
Казка «Сярэбраная табакерка».
Вацла Ластоскі.
Апавяданні: «Прывід», «Лебядзіная песня», «Сож і Няпро», «Каменная труна» (на выбар).
Аповесць: «Лабірынты».
Вершы прозе: «У час аблогі», «Падарожнік», «На Хрэсьбінах» (на выбар).
Францішак Аляхновіч.
Аповесць: «У кіпцюрах ГПУ».
Міхась Зарэцкі.
Апавяданні: «Бель», «Дзіная», «Кветка пажоклая» (на выбар).
Раман: «Вязьмо».
Нарыс: «Падарожжа на новую зямлю».
Кузьма Чорны.
Апавяданні: «Хвоі гавораць», «Вераснёвыя ночы», «Макаркавых Волька», «Справа Віктара Лукашэвіча» (на выбар).
Раманы: «Трэцяе пакаленне», «Пошукі будучыні», «Млечны шлях» (на выбар).
Аповесць «Лявон Бушмар».
Андрэй Мрый.
Апавяданні: «Камандзір», «Няпросты чалавек» (на выбар).
Раман «Запіскі Самсона Самасуя».
Уладзімір Дубока.
Паэма «Кругі».
Зб. верша «Палеская рапсодыя».
Кандрат Крапіва.
Байкі (на выбар).
Пґесы: «Хто смяецца апошнім», «Брама неміручасці», «Мілы чалавек» (на выбар).

ЛІТАРАТУРА 2-й пал. ХХ ст.

Танк М. Паэмы «Нарач», «Каліноскі», «Люцыян Таполя», вершы са зборніка «Мой качэг», «Errata».
Куляшо А. Вершы са зборніка «Хуткасць», «Маналог», «Новая кніга», паэмы «Сцяг брыгады», «Варшаскі шлях», «Цунамі», «Хамуціус».
Панчанка П. Вершы з цыклу «Іранскі дзённік», са зборніка «І вера, і вернасць, і вечнасць», «Горкі жолуд».
Мележ І. Раманы трылогіі «Палеская хроніка».
Макаёнак А. П’есы «Выбачайце, калі ласка», «Каб людзі не журыліся», «Лявоніха на арбіце», «Зацюканы апостал».
Брыль Я. Апавяданні «Memento mori», «Галя», раман «Птушка і гнёзды», лірычныя мініяцюры «На сцежцы – дзеці», «Пішу як жыву», «Парастак».
Быка В. Аповесці «Жураліны крык», «Мёртвым не баліць», «Знак бяды», «Аблава», «Пакахай мяне, салдацік», «Вачыная яма», «Круглянскі мост», «Дажыць да світання», «Пайсці і не вярнуцца», «Трэцяя ракета», апавяданні «Жоты пясочак», «На чорных лядах», «Велікоднае яйка», «Народныя мсціцы», «Труба».
Шамякін І. Пенталогія «Трывожнае шчасце», раман «Сэрца на далоні».
Караткевіч У. Раман «Чорны замак Альшанскі», аповесці «Дзікае паляванне караля Стаха», «Ладдзя Роспаччы», эсе «Зямля пад белымі крыламі».
Гілевіч Н. Паэмы «А дзе ж тая крынічанька?», «Сто вузло памяці», «Заручыны», «А раніцы жо не было», «Лодачкі», раман у вершах «Родныя дзеці».
Барадулін Р. Вершы са зборніка «Маладзік над стэпам», «Рунець, красаваць, налівацца», «Неруш», «Вяртанне першы снег», «Нагбом», «Рум», «Ксты».
Разана А. Вершы са зборніка «Каардынаты быцця», «Шлях-360», «Вастрыё стралы», «Паляванне райскай даліне».
Паэтычныя творы А.Вярцінскага, Я.Сіпакова, Г.Буракіна, В.Зуёнка, У.Някляева (1 твор на выбар).
Творы А.Жука, А.Кудраца, В.Казько, В.Адамчыка, М.Стральцова (1 твор на выбар).
Творы С.Алексіевіч, І.Пташнікава, А.Федарэнкі, С.Законнікава (1 твор на выбар).
Рускамоная літаратура Беларусі. Дакументальныя творы А.Адамовіча, С.Алексіевіч (1 твор на выбар).
Сучасная беларуская драматургія: Матукоскі М., Дудара А. Петрашкевіч А. (творы – на выбар)
Жаночая паэзія Беларусі 2-й пал. 20 ст.: Я.Янішчыц. Зборнікі “Снежаньскія грымніцы”, “Пара любові і жалю”, “У шуме жытняга святла” ці інш.; Е.Лось, Н.Мацяш, Г.Каржанеская.
Маладое пакаленне паэта: А.Сыс, А.Хадановіч, В.Морт, В.Жыбуль, Л. Дранько-Майсюк, В.Шніп, А.Хадановіч і інш. – атар на выбар.
Сучасная гістарычная проза: Арло У. “Таямніцы Полацкай гісторыі”, Іпатава В. “Залатая жрыца Ашвіна”, Тараса К. “Тры жыцці княгіні Рагнеды”, Дайнека А. “Меч князя Вячкі”;
Маладое пакаленне празаіка: А.Федарэнка, А.Мінкін, А.Глобус, Х.Лялько, Л.
Рублеская – атар (і твор) на выбар.
Станкевіч Ю. «Любіць ноч – права пацуко», «Бесапатам», «Ізумрудна-зялёныя мухі», «Хутканог».
Наварыч А. Раман «Літоскі вок».
Гігевіч В. «Карабель», «Пабакі», «Карабель», «Прыгоды Базыля-беларуса».Крытычныя матрыялы для самападрыхтокі
па старабеларускай літаратуры (XI-XVIII стст.) і беларускай літаратуры ХХ ст.


А) Калектыныя працы:

Нарысы па гісторыі беларускай літаратуры. Мн., 1956.
Гісторыя беларускай дакастрычніцкай літаратуры: У 2-х тт. Т. 1: З старажытных часо да канца XVIII ст. Мн., 1968.
История белорусской дооктябрьской литературы. Мн., 1977.
Гісторыя беларускай літаратуры: Старажытны перыяд. / Пад рэд. М. А. Лазарука, А. А. Семяновіча. Мн., 1985. [2-е выд.] 1996. [3-е выд.] 1997.
Гісторыя беларускай літаратуры XI-XIX стагоддзя: У 2-х тт. Т. 1: Даняя літаратура XI – першая палова XVIII стагоддзя. Мн., 2006. [2-е выд.] 2007.
Гісторыя беларускай літаратуры XI-XIX стагоддзя: У 2-х тт. Т. 2: Новая літаратура другая палова XVIII – XIX стагоддзе. Мн., 2007.

Б) Атарскія працы:

Янчук Н. А. Нарысы па гісторыі беларускае літаратуры: Старажытны перыяд. Мн., 1922.
Гарэцкі М. Гісторыя беларускае літаратуры. [4-е выд.] Мн., 1926. [5-е выд.] Мн., 1992.
Ластоскі В. Гісторыя беларускай (крыскай) кнігі: Спроба паясьніцельнай кнігопісі ад канца X да пачатку XIX стагодзьдзя. Кона, 1926.
Дабрынін М. К. Беларуская літаратура: Старажытны перыяд. Мн., 1952.
Вольскі В. Нарысы па гісторыі беларускай літаратуры эпохі феадалізма. Мн., 1958.
Ахрыменка П. П., Ларчанка М. Р. Старажытная беларуская літаратура. Мн., 1968.
Майхровіч С. К. Нарыс гісторыі старажытнай беларускай літаратуры XIV – XVII ст. Мн., 1980.
Лойка А. А. Гісторыя беларускай літаратуры: Дакастрычніцкі перыяд. У 2-х ч. Ч. 1. Мн., 1977. [2-е выд., дапрац.] 1989. Ч. 2. Мн., 1980.
Лойка А. А. Старабеларуская літаратура. Мн., 2001.
Кавалё С.В. Гісторыя беларускай літаратуры: Другая палова XVI ст. Мн., 2005.
Мельніка А. А. З неапублікаванай спадчыны. Мн., 2005.

В) Iншыя працы (даведачныя і аглядныя выданні):

Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі: У 5-і тт. Мн, 1984-1987.
Словарь книжников и книжности Древней Руси: Х1 – первая половина XIV века. Л., 1987.
Беларускія пісьменнікі: Біябібліяграфічны слонік. У 6-і тт. Мн., 1993-95.
Нарысы па гісторыі беларуска-рускіх літаратурных сувязей. У 4-х кн. Кн. 1: Старажытны перыяд – XIX ст. Мн., 1993.
Мысліцелі і асветнікі Беларусі X – XIX: ст.: Энцыклапедычны даведнік. Мн., 1995. 2001.
Нарысы беларуска-краінскіх літаратурных сувязей / Рэд. М. Тычына, У. Мархель. Мн., 2002.
Мальдзіс А. І. Перазовы сяброскіх галасо: Беларуска-літоскае літаратурнае заемадзеянне ад старажытнасці да нашага часу. Мн., 1988.

Д) Хрэстаматыі:

Гарэцкі М., Дзяржынскі У., Каравай П. Выпісы зь беларускае літаратуры. Мн., 1925. Ч. 1-2.
Беларуская літаратура: Хрэстаматыя для педагагічных вучылішча: (Дакастрычніцкі перыяд). / Склад. В. Барысенка. Мн., 1953.
Коршуна А. Ф. Хрэстаматыя па старажытнай беларускай літаратуры / Пад рэд. Мн., 1959.
Хрестоматия по истории общественно-политической и философской мысли народов СССР эпохи феодализма: (по XVIII в. включительно). / Сост. В. С. Дмитриченко. Киев, 1959. Ч. 1-2.
Из истории философской и общественно-политической мысли Белоруссии и Литвы: Избранные произведения XVI – нач. XIX в. / Сост. Н. А. Алексютович. Мн., 1962.
Помнікі старажытнай беларускай пісьменнасці. / Склад. А. Ф. Каршуна. Мн., 1975.
Хрэстаматыя па гісторыі беларускага тэатра і драматургіі. Т. 1: Ад вытока да пач. XX ст. / Склад. А.В. Сабалеская. Мн., 1975. [2-е выд.] 1997.
Беларуская дакастрычніцкая драматургія / Уклад. С. С. Лашук. Мн, 1978.
Народны тэатр / Уклад. М. А. Каладзінскі. Мн., 1983.
Антология педагогической мысли Белорусской ССР. М., 1986.
Старажытная беларуская літаратура: Зборнік / Склад. Л. С. Курбека. Мн., 1990.
Прадмовы і пасляслоі паслядоніка Францыска Скарыны / Уклад. У. Г. Кароткі. Мн., 1991.
Анталогія беларускай паэзіі. Т. 1. / Уклад. А. І. Мальдзіс і інш. Мн., 1993.
Кніга жыцій і хаджэння / Уклад. А. Мельніка. Мн., 1994.
Старажытная беларуская літаратура: Зборнік. / Склад. А. А. Курбека, У. А. Марук. Мн., 1996, 2002.
Беларускія летапісы і хронікі / Уклад. У. Арло. Мн., 1997.
Беларуская літаратура XVIII-ХIХ ст.: Зборнік тэкста / Склад. М. Хастовіч. Мн., 2000.
Беларуская літаратура: ХІ-ХХ стагоддзі. Дапаможнік для школ, ліцэя, гімназій, ВНУ / Склад.: А.І. Бельскі, У.Г. Кароткі, П. І. Навуменка і інш. [2-е выд., дапрац.] Мн., 2001.
Анталогія даняй беларускай літаратуры: XI – першая палова XVIII стагоддзя / Навук. рэд. В. А. Чамярыцкі. Мн., 2003.
Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі: XVI-XVIII стст.: Хрэстаматыя / Пад рэд. Т. У. Донар. Мн., 2004.
Старажытная беларуская літаратура / Уклад. І. Саверчанка. Мн., 2007 (Беларускі кнігазбор).Крытычныя матэрыялы для самападрыхтокі
па беларускай літаратуры ХХ ст.

Асноная

Гісторыя беларускай літаратуры: XX стагоддзе (1920–1950–я гг.): Падруч. / У.В.Гніламёда, В.В.Казлова, М.А.Лазарук і інш. [2–е выд., дапрац.] Мінск, 2000.
Гісторыя беларускай літаратуры ХХ ст. (1920–1950-я гады). [2–е выд., дапрац. і дап.]  Мінск, 2000.
Гісторыя беларускай літаратуры ХХ ст.: У 4 т. Мінск, 1999–2003.
Беларускія пісьменнікі: Бібліяграфічны слонік: У 6 т.  Мінск, 1992–1995.
Баршчэскі Л., Васючэнка П., Тычына М. Беларуская літаратура і свет: ад эпохі рамантызму да нашых дзён: папулярныя нарысы. Мінск, 2006.
Беларуская літаратура ХХ стагоддзя: біяграфіі пісьменніка, бібліяграфія, літаратураная крытыка / Д. Я. Бугаё, Н. Б. Рашэтнікава, Л. Дз. Сінькова, Г. К. Тычко. Мн., 2008.

Дадатковая

Адамовіч А. Браму скарба сваіх адчыняю: Даследаванне жыцця і творчасці М. Гарэцкага. Мінск, 1980.
Александровіч С. Гісторыя і сучаснасць. Мінск, 1968.
Александровіч С. Пуцявіны роднага слова: (Праблемы развіцця беларускай літаратуры і друку другой паловы XIX пачатку XX стагоддзя). Мінск, 1971.
Арабей Л. Цётка (Алаіза Пашкевіч). Мінск, 1956.
Арочка М. Максім Танк: Жыццё паэзіі. Мінск, 1984.
Афанасье І. М. Чарнобыльскае светаадчуванне сучаснай беларускай літаратуры. Мінск, 2001.
Березкин Г. С. Мир Купалы: (Мысли и наблюдения). Москва, 1973.
Березкин Г. С. Человек на заре: (Рассказ о Максиме Богдановиче белорусском поэте). Москва, 1970.
Бечык В.Л. Прад высокаю красою: Літ.-крыт.арт. Мінск, 1984.
Бугаё Д. Максім Гарэцкі. Мінск, 1968.
Бугаё Дз. Уладзімір Дубока: Кніга пра паэта. Мінск, 2005.
Васючэнка П. В. Сучасная беларуская драматургія: Дапам. Мінск, 2000.
Верабей А. Л. Уладзімір Караткевіч: жыццё і творчасць. [2–е выд., дапрац. і выпр.] Мінск, 2005.
Гапава В. І. Перачытваючы «Спадчыну» Янкі Купалы. Мінск, 1983.
Гніламёда У.В. Янка Купала: Жыццё і творчасць. Мінск, 2002.
Грынчик М. Максім Багдановіч і народная паэзія. Мінск, 1963.
Дедков И. А. Василь Быков: Повесть о человеке, который выстоял. Москва, 1990.
Журалё В. П. Якуб Колас і паэтыка беларускага рамана. [2–е выд., дапрац. і выпр.] Мінск, 2004.
З жыццяпіса Якуба Коласа: Дакументы і матэрялы. Мінск, 1982.
Ивашин В. В. М. Горький и белорусская литература начала XX века. Мінск, 1956.
История белорусской дооктябрьской литературы. Минск, 1977.
Кабржыцкая Т. В., Рагойша В. П. Карані дружбы: (Беларуска-краінскія літаратурныя заемасувязі пачатку XX ст.). Мінск, 1976.
Каваленка В. А. Вытокі. Уплывы. Паскоранасць: (Развіццё беларускай літаратуры XIXXX ст). Мінск, 1975.
Каваленка В. А. Пошукі і здзяйсненні: (Творчасць Змітрака Бядулі). Мінск, 1963.
Казбярук У. М. Ступені росту: (Беларуская літаратура канца XIX пачатку XX ст. і традыцыі польскіх пісьменніка). Мінск, 1974.
Калеснік У. А. Тварэнне легенды. Мінск, 1987.
Колас Г. Д. Карані міфа: Жыццё і творчасць Я.Купалы. Мінск, 1998.
Конон В. М. Демократическая эстетика Белоруссии (19051907 гг.). Минск, 1971.
Корань Л. Д. Цукровы пенік: Літ.-крыт. арт. Мінск, 1996.
Лазарук М. А. Беларуская паэма другой палавіне XIX пачатку XX стагоддзя. Мінск, 1970.
Лазарук М. А. Пімен Панчанка: Літ.-крыт. нарыс. Мінск, 1959.
Лашук С. С. Кандрат Крапіва і беларуская драматургія. [2–е выд.] Мінск, 2002.
Лойка А. А. «Новая земля» Якуба Коласа: (Вытокі, веліч, хараство). Мінск, 1961.
Лойка А. А. Беларуская паэзія пачатку XX стагоддзя. Мінск, 1972.
Лойка А. А. Гісторыя беларускай дакастрычніцкой літаратуры. Ч. 2. Мінск, 1980.
Лойка А. А. Максім Багдановіч. Мінск, 1966.
Лойко О. А. Янка Купала. Москва, 1982.
Лужанин М. Якуб Колас рассказывает... Москва, 1964.
Майхрович А. С. Белорусские революционные демократы: Важнейшие аспекты мировоззрения. Минск 1977.
Майхрович А. С. Эстетические взгляды Якуба Коласа. Минск 1970.
Майхрович С. Максім Багдановіч: (Жыццё і творчасць). Мінск, 1958.
Мозольков Е. Якуб Колас: (Критико-биографический очерк). Москва, 1960.
Мушынскі М. Ад задумы да здзяйснення: (Творчая гісторыя «Новай зямлі» і «Сымона-музыкі»). Мінск, 1965.
Мушынскі М. І. Прадзівая гісторыя жыцця і творчасці Міхася Зарэцкага. [2–е выд., дап.] Мінск, 2005.
Мушынскі М. Якуб Колас: Летапіс жыцця і творчасці. Мінск, 1982.
Навуменка І. Я. Змітрок Бядуля. [2–е выд.] Мінск, 2004.
Навуменка І. Якуб Колас: Духоны воблік героя. [2-е выд., дап. і перапрац.] Мінск, 1981.
Навуменка І. Янка Купала. [2-е выд., дап.]Мінск, 1980.
Науменко И. Янка Купала; Якуб Колас: Творческие портреты. Москва, 1982.
Пуцявінамі Янкі Купалы. Мінск, 1981.
Пшырко Ю. С. Летапісец свайго народа: Жыццёвы і творчы шлях Якуба Коласа. Мінск, 1982.
Разам і народам: Матэрыялы юбіл. навук. сесій АН БССР, прысвеч. 100-годдзю з дня нараджэння Я. Купалы і Я. Коласа. Мінск, 1983.
Савік Л. С. Пакліканыя: Літ. бел. замежжа. Мінск, 2001.
Семашкевіч Р. М. Беларускі літаратурна-грамадскі рух у Пецярбурзе (канец XIX пачатак XX ст.). Мінск, 1971.
Семашкевіч Р. М. Бранісла Эпімах-Шыпіла. Мінск, 1968.
Семяновіч А. А. Беларуская драматургія: (Дакастрычніцкі перыяд). Мінск, 1961.
Смолкін М. Змітрок Бядуля. Мінск, 1961.
Стральцо М. Загадка Багдановіча. Мінск, 1968.
Успаміны пра Якуба Коласа. Мінск, 1982.
Успаміны пра Янку Купалу. Мінск, 1982.
Хрэстаматыя па гісторыі беларускага тэатра і драматургіі: У 3 т. Мінск, 1997.
Чыгрын І. П. Станаленне беларускай прозы і фальклор: (Дакастрычніцкі перыяд). Мінск, 1971.
Шотт И. М. Фольклор в творчестве Янки Купалы: (Дореволюционный период). Москва, 1968.
Янка Купала: Энцыкл. давед. Мінск, 1986.
Ярош М. Р. Пясняр роднай зямлі: Жыццё і творчасць Я. Купалы. Мінск, 1982.
Ярош М. Р. Янка Купала і беларуская паэзія. Мінск, 1971.

Приложенные файлы

 • doc 28990
  Размер файла: 149 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий