с волнами наперегонки

Pattern Name: Wave Runners (#35142) Company: Dimensions Fabric: Aida 16, Dove gray 324w X 148h Stitches Size: 16 Count, 51.43w X 23.49h cm Floss Used for Full Stitches: Symbol Strands Type Number Color x 2 DMC 315 Antique Mauve-VY DK. / Dim 13082 a 2 DMC 318 Steel Gray-LT. / Dim 18511 Q 2 DMC 336 Navy Blue. / Dim 17981 è 2 DMC 413 Pewter Gray-DK. / Dim 18514 þ 2 DMC 414 Steel Gray-DK. / Dim 18513 ± 2 DMC 436 Tan. / Dim 6096 $ 2 DMC 632 Desert Sand-UL VY DK. / Dim 15936 @ 2 DMC 739 Tan-UL VY LT. / Dim 15372 ê 2 DMC 746 Off White. / Dim 12275 ^ 2 DMC 762 Pearl Gray-VY LT. / Dim 18510 µ 2 DMC 792 Cornflower Blue-DK. / Dim 17150 t 2 DMC 898 Coffee Brown-VY DK. / Dim 15476 Î 2 DMC 938 Coffee Brown-UL DK. / Dim 15381 ‘ 2 DMC 3856 Mahogany-UL VY LT. / Dim 15345 ] 2 DMC 3864 Mocha Beige-LT. / Dim 15376 e 2 DMC White White. / Dim 11001 # 1 1 DMC DMC 315 3740 Antique Mauve-VY DK Antique Violet-DK. / Dim 13082 (1) + 14224 (1) w 1 1 DMC DMC 433 436 Brown-MD Tan. / Dim 15470 (1) + 6096 (1) u 1 1 DMC DMC 3740 3726 Antique Violet-DK Antique Mauve-DK. / Dim 14224 (1) + 13084 (1) W 1 1 DMC DMC 898 327 Coffee Brown-VY DK Lavender-VY DK. / Dim 15476 (1) + 14101 (1) À 1 1 DMC DMC 355 433 Terra Cotta-DK Brown-MD. / Dim 12339 (1) + 15470 (1) · 1 1 DMC DMC 355 938 Terra Cotta-DK Coffee Brown-UL DK. / Dim 12339 (1) + 15381 (1) v 1 1 DMC DMC 433 898 Brown-MD Coffee Brown-VY DK. / Dim 15470 (1) + 15476 (1) † 1 1 DMC DMC 939 3799 Navy Blue-VY DK Pewter Gray-VY DK. / Dim 17160 (1) + 18519 (1) Floss Used for Half Stitches: Symbol Strands Type Number Color R 3 DMC 334 Baby Blue-MD. / Dim 17977 í 3 DMC 775 Baby Blue-VY LT. / Dim 17031 h 4 DMC 792 Cornflower Blue-DK. / Dim 17150 H 3 DMC 827 Blue-VY LT. / Dim 17159 Œ 2 DMC 932 Antique Blue-LT. / Dim 17050 Ì 3 DMC 3325 Baby Blue-LT. / Dim 17976 + 5 DMC White White. / Dim 11001 2 1 1 DMC DMC 334 827 Baby Blue-MD Blue-VY LT. / Dim 17977 (1) + 17159 (1) K 2 1 DMC DMC 931 322 Antique Blue-MD Baby Blue-DK. / Dim 17051 (2) + 17978 (1) C 2 1 DMC DMC 340 209 Blue Violet-MD Lavender-DK. / Dim 17110 (2) + 14302 (1) õ 3 1 DMC DMC 322 340 Baby Blue-DK Blue Violet-MD. / Dim 17978 (3) + 17110 (1) • 2 2 DMC DMC 322 792 Baby Blue-DK Cornflower Blue-DK. / Dim 17978 (2) + 17150 (2) b 3 1 DMC DMC 930 336 Antique Blue-DK Navy Blue. / Dim 6163 (3) + 17981 (1) q 2 2 DMC DMC 552 792 Violet-MD Cornflower Blue-DK. / Dim 14092 (2) + 17150 (2) Floss Used for French Knots: Symbol Strands Type Number Color 3 DMC White White. / Dim 11001 Floss Used for Back Stitches: Symbol Strands Type Number Color 2 DMC 436 Tan. / Dim 6096 / !!! Couching !!! / !!! Âûêëàäíîé øîâ !!! 2 DMC 632 Desert Sand-UL VY DK. / Dim 15936 / !!! Couching !!! / !!! Âûêëàäíîé øîâ !!! 1 DMC 938 Coffee Brown-UL DK. / Dim 15381 1 DMC 939 Navy Blue-VY DK. / Dim 17160 2 DMC 939 Navy Blue-VY DK. / Dim 17160 2 DMC White White. / Dim 11001 / !!! Couching !!! / !!! Âûêëàäíîé øîâ !!! Notes: Fabric: 16 count dove grey Aida Òêàíü: ñåðî-ãîëóáàÿ àéäà N 16 Dimensions -> DMC -> alternative DMC 6096 436 6163 930 3750 11001 white 12275 746 712 12339 355 221 13082 315 3802 13084 3726 315 14092 552 14101 327 550 14224 3740 208 14302 209 210 15345 3856 738 15372 739 676 15376 3864 841 15381 938 15470 433 15476 898 838 15936 632 17031 775 17050 932 3752 17051 931 932 17110 340 3839 17150 792 797 17159 827 3761 17160 939 823 17976 3325 800 17977 334 3755 17978 322 17981 336 803 18510 762 18511 318 168 18513 414 18514 413 18519 3799

Приложенные файлы

  • rtf 6037505
    Размер файла: 149 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий