Робоча_прогр.1_реаб. психол.2011(1)

ІІІ. Зміст дисципліни
№ п/п
3.1.назви розділів, тем та їх зміст
Кількість годинвсього
лекцій в т.ч.


МОДУЛЬ І
40
8

1.
Тема 1. Предмет, мета та завдання реабілітаційної психології
предмет, мета та завдання реабілітаційної психології;
Поняття «кризовий стан»; посттравматичний стрес та його наслідки;
Поняття «психологічна реабілітація» та «самореабілітація»;
Можливості психологічної реабілітації кризових станів та деструктивної життєвої організації.

2

2.
Тема 2. Особливості психологічної реабілітації негативних наслідків розлучення
Чинники непорозумінь в сім’ї та розлучень та їх наслідки;
Короткостроковий та віддалений влив факту розлучення на кожного члена сім’ї;
Реабілітаційна допомога батькам і дітям в процесі розлучення та у подоланні його наслідків.

2

3
Тема 3. Особливості психологічної реабілітаційної допомоги потерпілим від насильства
Види насильства та його наслідки;
Особливості та принципи реабілітаційної допомоги потерпілим від насильства;
Можливості заходів з прихопрофілактики насильства.

2

4.
Тема 4. Особливості психологічної реабілітаційної допомоги клієнту в процесі горювання
Поняття «втрати» та «горювання» в різних теоретичних підходах;
Ознаки, етапи, та задачі процесу горювання;
Нормальні та хворобливі реакції горювання;
Основні принципи психологічної реабілітаціїклієнтів у процесі горювання.


2


МОДУЛЬ ІІ
32
6

5.
Тема 5. Психопрофілактика та особливості психологічної реабілітації наслідків шкільного стрессу
поняття “шкільний стрес” та основні його чинники;
Ознаки переживання шкільного стресу та типи його розвитку;
Психологічна реабілітація негативних наслідків шкільного стресу.

2

6.
Тема 6. Психопрофілактика та особливості психологічної реабілітації адиктивної поведінки
Поняття адитивної поведінки, види адикцій та їх основні чинники;
Поняття “співузалежнення” та його характеристики
Принципи та форми психопрофілактики та психологічної реабілітації різних видів залежної поведінки

2

7.
Тема 7. Профілактика та особливості психологічної реабілітації негативних наслідків незрілих статевих стосунків
Поняття «сексуальності», «зрілих та незрілих статевих стосунків»;
Основні чинники незрілих статевих стосунків та їх можливі негативні наслідки;
Основні засоби психопрофілактики незрілих статевих стосунків та психологічної реабілітації їх негативних наслідків.

2


V. Порядок поточного і підсумкового контролю знань

Контроль успішності студентів з врахуванням поточного і підсумкового оцінювання проводиться відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де зазначено види і терміни контролю.
Система рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переводу до національної (4-ох бальної) та європейської (ECTS) шкали представлені в таблицях п.п. 5.1. і 5.2.
Для обліку і реєстрації показників успішності використовуються рейтингова відомість успішності студентів (п. 5.3.).
Кожний модуль включає бал оцінки поточної роботи студента на практичних заняттях.
Виконання тестових завдань здійснюється в режимі комп’ютерної діагностики, або за допомогою роздрукованих завдань. Оцінювання тестів проводиться за власною методикою з приведенням підсумку до встановленої в рейтинговій шкалі балів.
Реферати, підготовлені за заданою тематикою обговорюються та захищаються під час семінарських занять.
Заходи з модульного контролю проводяться по завершенню вивчення навчального матеріалу даного модуля.
За пропуски навчальних занять (лекцій, практичних, семінарських) нараховуються штрафні бали (1 бал за кожен пропуск), які віднімаються від сумарного рейтингового балу при виведенні підсумкової оцінки.
При згоді студента, до відомості обліку успішності може бути проставлена екзаменаційна оцінка на підставі поточного рейтингового балу.
Студент може підвищувати оцінку «задовільно» або «добре», яку він отримав за результатами поточного контролю, складанням заліку.5.1. Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю
№ п/п
Вид діяльності
Коефіцієнт
(вартість виду)
Кількість робіт
Результат

1.
Лабораторні заняття
3
7
21

2.
Тести
15
2
30

3.
Реферат
14
1
14

4.
Доповідь
5
1
5

5.
Творча робота
15
1
15

6.
Колоквіум
15
1
15


Підсумковий рейтинговий бал:
100


Нормований рейтинговий бал:
1005.2. Порядок переведення рейтингових показників в європейські оцінки ECTS:
Національна
шкала
«5»
відмінно
«4»
добре
«3»
задовільно

незадовільно
«2»
незадовільно

Шкала
університету
90-100
80-89
70-79
65-69
60-64
35-59
0-34

Шкала
ECTS
А
В
С
D
E
FX
Xз
можливістю
повторного
складання
З
обов’язковим
повторним
курсом


План практичних занять
та завдання для самостійної роботи
Тема 1. Значення та місце реабілітаційної допомоги у діяльності практичного психолога

Основні питання для обговорення:
Вплив типу акцентуації характеру на ставлення до кризової життєвої ситуації;
Основні теоретичні моделі та симптоми посттравматичного стресового порушення;
Психологічна діагностика деструктивної життєвої організації.
Практична частина заняття
Проведення методик для діагностики впливу травматичної події;
Вправи “Мій тип ставлення до складних життєвих обставин”, “Мої способи релаксації”;
Вправа “Психологічний портрет клієнта”, яка спрямована на визначення рівню деструкції та особливостей життєвої організації;
Творчі завдання
Розробка анкети для визначення типу ставлення до кризової життєвої ситуації;
Моделювання схеми виникнення і розвитку деструктивної життєвої організації.
Рекомендована література: 9, 18, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 39

Тема 2. Особливості психологічної реабілітації негативних наслідків розлучення

Основні питання для обговорення:
Сімейні міфи та сімейні сценарії – їх виникнення та розвиток;
Безпосередні та довготривалі наслідки розлучення;
Основні конфлікти дитини, що переживає розлучення батьків;
Методи і техніки реабілітаційної допомоги членам сімей, що переживають розлучення.
Практична частина заняття
Проведення методики “Три дерева” з метою аналізу особливостей власної сімейної організації;
Драматизація основних “сімейних ігор” та їх аналіз;
Аналіз психологічних ситуацій за книгою Мар Н.«Тато тепер живе на вулиці Генріха».
Творчі завдання
Створення моделі власного “Родового дерева”;
Розробка та опис основних етапів для реабілітації жінки (або чоловіка, дітей) після розлучення;
Вправа “Міфи сім’ї”, що спрямована на рефлексію впливу сімейних історій на організацію життя.
Рекомендована література: 2, 3, 8, 9, 31, 37, 38

Тема 3. Особливості психологічної реабілітаційної допомоги потерпілим від насильства

Основні питання для обговорення:
Особливості та наслідки насильства в родині;
Віддалені наслідки травми насильства для розвитку дитини;
Стратегія реабілітаційної допомоги жертвам насильства;
Схеми первинних зустрічей з потерпілими від насильства;

Практична частина заняття
Вправа “Психологічний портрет”, що спрямована на окреслення характеристик особистості, схильної до позиції “жертва” та “насильник”;
Робота з психореабілітаційною технікою «План та простір» Ельке Гарбе;
Виконання арт-терапевтичних технік, спрямованих на емоційне відреагування;
Дискусія: аналіз існуючих міфів стосовно різних видів насильства;

Творчі завдання
Розробка рекомендацій батькам для запобігання ситуацій сексуального насильства над дітьми;
Розробка програми для профілактики випадків насильства над дорослими;
Рекомендована література: 5, 6, 8, 11, 15, 16, 21, 23, 29, 32

Тема 4. Особливості психологічної реабілітаційної допомоги клієнту у стані гострого горя

Основні питання для обговорення:
Поведінкові, емоційні, когнітивні ознаки стану гострого горя;
Специфіка протікання стану гострого горя у дітей та дорослих;
Методи та техніки реабілітаційної допомоги дитині в процесі горювання;
Чотири задачі горя - основні стратегії реабілітаційної допомоги клієнтам, що знаходяться в процесі горювання;
Практична частина заняття
Застосування арттерапевтичних технік, спрямованих на від реагування;
Вправа на інтерпретацію змісту висловлювань клієнта з метою визначення ймовірного типу протікання горювання;
Робота у творчих підгрупах: вправа на розвиток уміння підбирати різноманітні техніки для взаємодії з клієнтами різних вікових груп, що знаходяться у стані гострого горя;
Дискусія: аналіз висловлювань психолога у його взаємодії з клієнтами, що знаходяться у процесі горювання;

Творчі завдання
Підбір та аналіз бібліотерапевтичної літератури, спрямованої на реабілітацію дорослих та дітей, що переживають втрату;
Розробка та опис основних етапів групової роботи, спрямованої на реабілітацію клієнтів після втрати.
Рекомендована література: 9, 10, 12, 13, 20, 26, 31, 39

Тема 5. Профілактика та особливості психологічної реабілітації адиктивної поведінки
Ознаки схильності до залежностей;
Ознаки залежності від тютюну, алкоголю, наркотиків.
Характеристика співузалежненої поведінки та стратегії реабілітації клієнтів із співзалежностями;
Основні методи реабілітаційної допомоги клієнтам з залежностями
Практична частина заняття
Проведення методики на визначення схильності до залежностей;
Робота в творчих групах - аналіз випадків клієнтів з різними видами залежностей;
Моделювання ситуації консультування співузалежненої особистості та її подальший аналіз;
Дискусія: аналіз міфів, пов’язаних зі вживанням психоактивних речовин.
Творчі завдання
Розробка інформаційної газети, що спрямована на профілактику деструктивного емоційного відреагування дійсності;
Розробка анкет, спрямованих на визначення різних видів залежностей;
Розробка тренінгових занять з підлітками, спрямованих на попередження залежностей.
Рекомендована література: 9, 4, 7, 10, 12, 13, 17, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 35, 36, 39

Тема 6. Профілактика та особливості психологічної реабілітації наслідків шкільного стресу
Прийоми діагностування дітей, схильних до шкільного стресу;
Ознаки шкільного стресу для різних вікових груп;
Стратегія реабілітаційної допомоги дітям зі шкільним стресом.Практична частина заняття
Робота у творчих групах – визначення за опис запиту дітей схильних до шкільного стресу;
Аналіз та порівняння малюнків дітей, які знаходяться у нормативному стані та переживають шкільний стрес;
Робота у творчих групах – розробка ймовірних прийомів для реабілітації дітей різного віку, що переживають шкільний стрес, рекомендацій для їх батьків та учителів.
Творче завдання
1. Розробка пам’яток для батьків та учителів, які спрямовані на попередження шкільного стресу;
Рекомендована література: 2, 9, 18, 30, 31

Тема 7. Профілактика та особливості психологічної реабілітації негативних наслідків незрілих статевих стосунків
Основні ознаки деструктивного досвіду статевих стосунків;
Шляхи профілактики негативних наслідків незрілих статевих стосунків;
Стратегія психологічної реабілітації негативних наслідків незрілих статевих стосунків.
Практична частина заняття
Анкетування з метою виявлення рівня обізнаності про статеві стосунки та аналіз результатів;
Робота у творчих підгрупах – розбір та аналіз випадків запитів підлітків стосовно негативних наслідків статевих стосунків;
Дискусія: аналіз існуючих міфів стосовно статевого життя, вагітності та венеричних захворювань.
Творчі завдання
Розробка інформаційного блоку для підлітків з метою їх статевого просвітництва;
Розробка фрагментів тренінгових занять, спрямованих на профілактику негативних наслідків статевих стосунків.
Рекомендована література: 1, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 22, 26, 28, 31, 33, 36, 38
VIІ. ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
Природа ревнощів та їх вплив на виникнення насильства;
Можливості різних напрямків психотерапії у роботі з дітьми, які постраждали від насильства;
Психологічні чинники виникнення ракових захворювань;
Проблема СНІДу в Україні: реалії та перспективи;
Можливості різних технік психотерапії у роботі з дітьми, які знаходяться у стані гострого горя.
Залежність від перегляду телепередач: причини виникнення, наслідки та прийоми реабілітації;
Залежність від комп’ютера та мережі інтернет: причини виникнення, наслідки та прийоми реабілітації;
Залежність від кофеїну: причини виникнення, наслідки та прийоми реабілітації;
Трудоголізм: причини виникнення, наслідки та прийоми реабілітації;
Паталогічна схильність до азартних ігор: причини виникнення, наслідки та прийоми реабілітації;
Еротоманія: причини виникнення, наслідки та прийоми реабілітації;
Залежність від шопінгу: причини виникнення, наслідки та прийоми реабілітації;
Психологічна реабілітація біженців з інших країн;
Психологічна реабілітація соціально неблагополучних сімей;
Психологічна реабілітація членів антигромадських організацій та сект;
Психологічна реабілітація дітей-інвалідів;
Профілактика та психологічна реабілітація схильних до суїциду;
Психологічна реабілітація дітей з девіантною поведінкою;
Психологічна реабілітація дітей з вадами розвитку;
Психологічна реабілітація малолітніх правопорушників;
Розвиток дитини в умовах батьківської депривації: сутність та прийоми психологічної реабілітації
Явище госпіталізму: сутність та прийоми психологічної реабілітації
Особливості психологічного розвитку дітей в умовах депривації спілкування з батьком: сутність та прийоми психологічної реабілітації;
Віддалені психологічні наслідки розлучення: причини виникнення, наслідки та прийоми реабілітації;
Інцест, як вид насильства: сутність та прийоми психологічної реабілітації.
Надія, що приносить із собою розлучення: використання ресурсів в процесі реабілітаціної допомоги.
Стокгольмський синдром: сутність, основні прояви, наслідки та шляхи психологічної реабілітації.
Дисоціація, як захисний механізм, що діє при психологічній травмі: сутність, основні прояви, наслідки для розвитку особистості та шляхи психологічної реабілітації.

15

Приложенные файлы

  • doc 7452846
    Размер файла: 149 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий