Metod_rek_2_med__ukr__pediatriya

ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра ПРОПЕДЕВТИКИ ДИТЯЧИХ ХВОРОБ


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Перший проректор _________М.О.Авраменко

“_____” серпня 2015 року

М Е Т О Д И Ч Н І Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї


ДОГЛЯД ЗА ХВОРИМИ (ПРАКТИКА) –педіатрія

напрям підготовки 1201 Медицина

спеціальність 7.120101 – «лікувальна справа»; 7.120104 – «педіатрія»


факультет медичний 1, 2;

Запоріжжя – 2015 рік
Робоча програма з ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ (ПРАКТИКА) для студентів
за напрямом підготовки МЕДИЦИНА, спеціальності «лікувальна справа», «педіатрія» з російськомовною формою навчання „ 26” серпня, 2015 року- 10 с.Розробники: зав.каф., проф.Іванько О.Г., доц..Підкова В.Я.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри пропедевтики дитячих хвороб
Протокол від. “26” серпня 2015 року № 1

Завідувач кафедри
пропедевтики дитячих хвороб,
професор_______________ (Іванько О.Г.) “26” серпня 2015 року

Схвалено цикловою методичною комісією вищого навчального закладу за спеціальністю педіатрія

Протокол від “__” серпня 2015 року № 1

“___” серпня 2015 року Голова _______________ проф..Недельська С.М.

(__________, 2015 рік
( __________, 20__ рік
Опис навчальної дисципліни

Найменування показників
Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної дисципліниденна форма навчання

Кількість кредитів – 5/ педіатрія -1,57
Галузь знань
1201 Медицина

Нормативна
денна


Модулів – 1
Спеціальність (професійне спрямування): 7.120101 – «лікувальна справа»; 7.120104 – «педіатрія»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 3(терапія, хірургія, педіатрія) (№3 – Догляд за дітьми, його роль у лікувальному процесі та організація в умовах педіатричного стаціонару)

2-й


Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________
(назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 43

3-й

Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 1
самостійної роботи студента – 3.

Освітньо-кваліфікаційний рівень:
ІІІ
Практичні10 год.Самостійна робота33 - год.Вид контролю: поточний, МК


Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: аудиторне – 23%, СРС - 77% для денної форми навчання.
Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці педіатрії; володіння навичками організації режиму і догляду за хворими і здоровими дітьми, виконувати необхідні медичні маніпуляції.

Завдання: вивчити теоретичні основи догляду за дітьми і оволодіти практичними навичками.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: особливості роботи дитячого стаціонару та методики основних маніпуляцій і процедур з догляду за дітьми;
вміти: виконати маніпуляції та процедури з догляду за дітьми.

Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 3.
Догляд за хворими та здоровими дітьми.
1.

Особливості деонтології в роботі медичних працівників з дітьми та їх родичами. Основні професійні обов'язки молодшого та середнього медичного персоналу. Принципи фахової субординації. Медична документація. Структура та функції педіатричного стаціонару та поліклініки.

2.

Приймальне відділення дитячої лікарні. Госпіталізація, санітарна обробка та транспортування хворих дітей. Огляд на педикульоз та коросту та санітарна обробка хворих дітей

3.

Організація санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму. Особиста гігієна медперсоналу.

4.

Особливості гігієни новонароджених та дітей 1 року життя та догляд за ними в стаціонарі дитячої лікарні. Дезінфекція та стерилізація предметів догляду за дітьми.

5.
Гігієнічні та лікувальні ванни. Застосування клізм у дітей.

6.
Догляд за дітьми з гарячкою, особливості вимірювання температури у дітей різного віку.

7.
Облік та правила зберігання лікарських засобів. Особливості введення лікарських засобів у дітей.

8.
Особливості організації харчування здорових дітей раннього віку. Організація харчування дітей в умовах стаціонару.

9.
Техніка проведення антропометричних вимірювань у дітей різного віку.

10.
Контроль знань та практичної підготовки студентів з догляду за хворими дітьми

4. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем
Кількість годин


денна форма


усього
у тому числіп
с.р.

1
2
3
4

Модуль 1

Змістовий модуль 3. Догляд за хворими та здоровими дітьми.


Особливості деонтології в роботі медичних працівників з дітьми та їх родичами. Основні професійні обов'язки молодшого та середнього медичного персоналу. Принципи фахової субординації. Медична документація. Структура та функції педіатричного стаціонару та поліклініки.
4
1
3

Приймальне відділення дитячої лікарні. Госпіталізація, санітарна обробка та транспортування хворих дітей. Огляд на педикульоз та коросту та санітарна обробка хворих дітей
4
1
3

Організація санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму. Особиста гігієна медперсоналу.
4
1
3

Особливості гігієни новонароджених та дітей 1 року життя та догляд за ними в стаціонарі дитячої лікарні. Дезінфекція та стерилізація предметів догляду за дітьми.
4
1
3

Гігієнічні та лікувальні ванни. Застосування клізм у дітей.
4
1
3

Догляд за дітьми з гарячкою, особливості вимірювання температури у дітей різного віку.
4
1
3

Облік та правила зберігання лікарських засобів. Особливості введення лікарських засобів у дітей.
4
1
3

Особливості організації харчування здорових дітей раннього віку. Організація харчування дітей в умовах стаціонару.
4
1
3

Техніка проведення антропометричних вимірювань у дітей різного віку.
4
1
3

Контроль знань та практичної підготовки студентів з догляду за хворими дітьми
7
1
6

Разом за змістовим модулем 3
43
10
33


5. Теми практичних занять

з/п
Назва теми
Кількість
годин

1
Особливості деонтології в роботі медичних працівників з дітьми та їх родичами. Основні професійні обов'язки молодшого та середнього медичного персоналу. Принципи фахової субординації. Медична документація. Структура та функції педіатричного стаціонару та поліклініки.
1


2
Приймальне відділення дитячої лікарні. Госпіталізація, санітарна обробка та транспортування хворих дітей. Огляд на педикульоз та коросту та санітарна обробка хворих дітей
1

3
Організація санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму. Особиста гігієна медперсоналу.
1

4
Особливості гігієни новонароджених та дітей 1 року життя та догляд за ними в стаціонарі дитячої лікарні. Дезінфекція та стерилізація предметів догляду за дітьми.
1

5
Гігієнічні та лікувальні ванни. Застосування клізм у дітей.
1

6
Догляд за дітьми з гарячкою, особливості вимірювання температури у дітей різного віку.
1

7
Облік та правила зберігання лікарських засобів. Особливості введення лікарських засобів у дітей.
1

8
Особливості організації харчування здорових дітей раннього віку. Організація харчування дітей в умовах стаціонару.
1

9
Техніка проведення антропометричних вимірювань у дітей різного віку.

1

10
Контроль знань та практичної підготовки студентів з догляду за хворими дітьми
1
6. Методи навчання
Словесні методи навчання (дискусія, бесіда);
Наочні методи навчання (демонстрація у відділеннях лікарні, відеофільми, таблиці);
Практичні методи навчання (виконання чи участь у виконанні практичних навичок у відділеннях; відпрацювання навичок на ляльці-манекені).

7. Методи контролю
Контроль практичних навичок, тестові питання, вирішення ситуаційних завдань.
8. Розподіл балів, які отримують студенти
Інструкція з методики оцінювання успішності
студентів в умовах КМСОНП
(Розглянуто і затверджено на спільному засіданні Вчених Рад медичних та міжнародних факультетів 28.04.2012 р. протокол № 8)
Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (у балах), яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою дисципліни.
Максимальна кількість балів, яку студент може набрати при вивченні кожного модуля, становить 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність - 120 балів. Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення всіх тем модуля на останньому контрольному занятті з модуля. Форми проведення підсумкового контролю мають бути стандартизованими і включати контроль теоретичної та практичної підготовки. Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при складанні підсумкового модульного контролю, становить 80. Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів.
Для оцінювання поточної навчальної діяльності встановлюється єдина шкала, яка визначає фіксовані значення для максимально можливої та мінімально необхідної кількості балів (110 балів, якщо поточні оцінки -«відмінно» та 60 балів, якщо поточні - «задовільно». До 110 максимальних балів можуть додаватись бали за індивідуальну роботу - не більше 10).
Бали за поточну успішність прив'язуються до середньої арифметичної оцінки за традиційною п'ятибальною системою незалежно від кількості занять в модулі.
Остаточна конвертація середньої арифметичної в кількість балів за КМСОНП проводиться перед підсумковим модульним контролем відповідно наступної таблиці:

Середня арифметична
Бали
Середня арифметична
Бали

оцінка за п'ятибальною
ЕСТS
оцінка за п'ятибальною
ЕСТS

шкалою

шкалою


4,97-5
110
3,97-4,0
85

4,93-4,96
109
3,93-3,96
84

4,89-4,92
108
3,89-3,92
83

4,85-4,88
107
3,85-3,88
82

4,81-4,84
106
3,81-3,84
81

4,77-4,8
105
3,77-3,80
80

4,73-4,76
104
3,73-3,76
79

4,69-4,72
103
3,69-3,72
78

4,65-4,68
102
3,65-3,68
77

4,61-4,64
101
3,61-3,64
76

4,57-4,6
100
3,57-3,60
75

4,53-4,56
99
3,53-3,56
74

4,49-4,52
98
3,49-3,52
73

4,45-4,48
97
3,45-3,48
72

4,41-4,44
96
3,41-3,44
71

4,37-4,4
95
3,37-3,40
70

4,33-4,36
94
3,33-3,36
69

4,29-4,32
93
3,29-3,32
68

4,25-4,28
92
3,25-3,28
67

4,21-4,24
91
3,21-3,24
66

4,17-4,20
90
3,17-3,20
65

4,13-4,16
89
3,13-3,16
64

4,09-4,12
88
3,09-3,12
63

4,05-4,08
87
3,05-3,08
62

4,01-4,04
86
3,01-3,04
61

3,0
60Індивідуальна робота студентів оцінюється за кожен вид роботи з урахуванням якості її виконання. Максимальна кількість балів, яка може добавлятися до кількості балів поточної успішності не може перевищувати 10 балів. Конкретна кількість балів за індивідуальну роботу визначається відповідною предметною методичною комісією і залежить від рівня, на якому вона виконана (кафедральний, університетський, міжуніверситетський або республіканський, тощо).
Оцінка з дисципліни виставляється лише студентам, яким зараховані усі модулі з дисципліни. Кількість балів, яку студент набрав з дисципліни, складається з середньої арифметичної кількості балів з усіх модулів дисципліни (сума балів за усі модулі ділиться на кількість модулів дисципліни).

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі види навчальної діяльності
Оцінка ECTS
Оцінка за національною шкалоюдля екзамену, курсового проекту (роботи), практики
для заліку

170-200
А
відмінно


зараховано

140-169
В
добреС139-110
D
задовільноЕ
FX
незадовільно з можливістю повторного складання
не зараховано з можливістю повторного складання


F
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


9. Методичне забезпечення
Інструктивно-методичні матеріали за темами, відеофільми, ляльки-манекени, наочні засоби з догляду за хворими дітьми.

10. Рекомендована література
Базова
Юлиш Е.И. Медсестринство в педиатрии / Е.И.Юлиш учебное пособие для студентов 3 курса медицинских факультетов – Донецк: ДНМУ, 2012, 242с.
Майданник В.Г., Бурлай В.Г ., Гнатейко О.З., Дука К.Д., Нечитайло Ю.М., Хайтович М.В. Пропедевтична педіатрія. – Вінниця. – 2012. - 879 с.
Медсестринство в педиатрии: учебное пособие для студентов3 курса медицинских факультетов/Юлиш Е.И., Кривущев Б.И., Балычевцева И.В. и др.; под.ред. Е.И. Юлиша- 2-е изд. испр. и доп.-Донецк: Донецкий национальный медицинский университет им.М.Горького, 2012.-242с.
Практикум з пропедевтичної педіатрії з доглядом за дітьми / За ред. В.Г. Майданника, К.Д. Дуки.- К.: Знання України, 2002.- 356 с.
Клінічний протокол медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років. Наказ МОЗ України №149 від 20.03.2008.- 91 с.
Протокол медичного догляду за здоровою новонародженою дитиною. Наказ МОЗ України №152 від 04.04.2005.- 29 с.
Клінічне обстеження здорової та хворої дитини під ред.. Іванько О.Г., Боярська Л.М.
Nursing skills in pediatrics.- handbook.-2013.- Kizima N.V., PhD, Krut A.S., PhD, Ivanko O.G., M.D., Professor ; Pashenko I.V., PhD, Radutnaya E.A..
Допоміжна
1. Про затвердження клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років. - Наказ МОЗ України №149 від 20.03.2008р....
2. Зразки медичних облікових форм та інструкції до них. Форма № 003-210 «Історія хвороби», затверджена Наказом МОЗ України 27.12.99р. №302. - Київ МНІАЦ медичної статистики VDW «Медінформ», 2008.
3. Майданник В.Г. Ваша дитина (догляд та виховання)/ В.Г. Майданник, В.Г. Бурлай.-К., 2004.-298с.
15. Інформаційні ресурси
Догляд за хворими (практика) – Програма навчальної дисципліни для студентів ВУЗів ІІІ-ІV рівнів акредитації спеціальностей 7.110101 –Лікувальна справа, 7.110104-Педіатрія, 7.110105-Медико-профілактична справа.- Київ – 2008.
Клінічні протоколи надання медичної допомоги «Педіатрія». Збірник нормативних документів у 2-х частинах. - Київ МНІАЦ медичної статистики VDW «Медінформ», 2008.
Майданник В.Г., Бурлай В.Г ., Гнатейко О.З., Дука К.Д., Нечитайло Ю.М., Хайтович М.В. Пропедевтична педіатрія. – Вінниця. – 2012. - 879 с.
Мазурин А.В., Запруднов А.М., Григорьев К.И. Общий уход за детьми: Учебное пособие.-3-е изд., перераб. и доп.-М.: Медицина, 1998.-296с.
Про затвердження клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років. - Наказ МОЗ України №149 від 20.03.2008р..
Практикум з пропедевтичної педіатрії з доглядом за дітьми / За ред. В.Г. Майданника, К.Д. Дуки.- К.: Знання України, 2002.- 356 с.
Клінічний протокол медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років. Наказ МОЗ України №149 від 20.03.2008.- 91 с.
Протокол медичного догляду за здоровою новонародженою дитиною. Наказ МОЗ України №152 від 04.04.2005.- 29 с.
Клінічне обстеження здорової та хворої дитини під ред.. Іванько О.Г., Боярська Л.М.
13 PAGE \* MERGEFORMAT 14215


13PAGE 15
Приложенные файлы

  • doc 103935
    Размер файла: 149 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий