Экзам.с?ра?тар_инженерлік энзимология


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
«
Инженерлік энзимология
»

п
ә
ні бойынша е
мтихан

с
ұ
ра
қ
тары:


1.

Биотехнологияны
ң
негізгі ба
ғ
ыттары
н
а
, «Инженерлік энзимология» курсыны
ң
объектілері

ме
н

міндеттері
н
е

ж
ә
не ма
қ
сат
тар
ы
н
а

сипаттама бері
ң
із
.

2.

Ферменттер
ге

жалпы

сипаттама бері
ң
із
, классификациясы
н
қ
арас
тыры
ң
ыз
.

3.

Биотехнологиялы
қ
процестерді
ң
негізгі кезе
ң
дері
н

атап к
ө
рсеті
ң
із
, инокулят
дайындау

кезе
н
і
н ж
ә
не

ферментация
ғ
а
қ
осылатын
м
ө
лшері
н
қ
арастыры
ң
ыз
.

4.

Ферменттерді
ң
к
ө
з
дерін
,
қ
олдану тиімділігі
н
қ
арастыры
ң
ыз
.

5.

И
ммобилизденген биообъектілер туралы

бірінші
ж
ұ
мыстар
ды
қ
арастыры
ң
ыз.


6.

«Адгезия», «адсорбция», «иммобилизация» терминдеріні
ң
айырмашылы
ғ
ын
т
ү
сіндірі
ң
із

ж
ә
не

«
и
ммобилиздеу»т
ү
сінігіні
ң
ресми т
ү
рінде пайда болуы
н
қ
арастыры
ң
ыз
.

7.

Иммобилизденген биообъектілерді
ң
пайдалану тиімділігін д
ә
лелденіз.

8.

Б
иообъекті
лерді
ң
иммобилиздеуіні
ң
негізгі
ә
дістері
н атап к
ө
рсеті
ң
із
.

9.

Микроорганизм клеткаларыны
ң
физикалы
қ
иммобилиздеу
ә
дістеріне сипаттама
бері
ң
із.

10.

Биологиялы
қ
обьектілерді
ң
адсорбциялы
қ
иммобилиздеу
ә
дістеріне сипаттама
бері
ң
із.

11.

Адсорбциялы
қ
иммобилиздеу
ә
дістері
ні
ң
арты
қ
шылы
қ
тарын ж
ә
не кемшіліктерін
ата
ң
ыз.

12.

Биобъектілерді
ң
мембраналы
қ
иммобилиздеу
ә
дісін сипаттаныз ж
ә
не сызба н
ұ
с
қ
асын
келтірі
ң
із.

13.

Биологиялы
қ
обьектілерді
ң
иммобилиздеуні
ң
химиялы
қ
ә
дісін сипаттаныз ж
ә
не
«тасымалдаушы
-
клетка» арасында
ғ
ы т
ү
зілген ба
йланысыны
ң
схемасын келтірі
ң
із.

14.

Биообъекттілерді жартылай
ө
ткізгіш мембраналар т
ү
тікше т
ү
рінде ж
ә
не
микрокапсулдау

иммобилиздеу сызбаларын к
ө
рсеті
ң
із.

15.

Биологиялы
қ
объектілерді
ң
микрокапсулдау
ә
дісіні
ң
арты
қ
шылы
қ
тары мен
кемшіліктерін

келтірі
ң
із.

16.

Б
елсендірі
лген к
ө
мірді
ң
ма
ң
ыз
д
ылы
ғ
ы
н,

құ
рылымы
н ж
ә
не

алу жолдары
н
қ
арастыры
ң
ыз
.

17.

L
-
аспарагин
қ
ыш
қ
ылыны
ң
ма
ң
ыздылы
ғ
ы
н

ж
ә
не алу жолдары
н
қ
арастыры
ң
ыз
.

18.

Фермент препараттарын нан пісіруінде
қ
олдануы
н сипатта
ң
ыз
.

19.

Ет
ө
нерк
ә
сібінде ферменттерді
ң қ
олдануы
н сипатта
ң
ыз
.

20.

Ферме
нттерді
ң
ауыл
-
шаруашылы
ғ
ында
ғ
ы
қ
олданатын ба
ғ
ыттары.

21.

Ферменттерді
ң
медицинада
қ
олданатын ба
ғ
ыттары.

22.

Ферменттерді
ң
кондитер
ө
ндірісінде
қ
олдануы
н сипатта
ң
ыз
.

23.

Физиологиялы
қ
ерітінді, дистилген ж
ә
не
құ
быр суы,
құ
рамы
н
, айырмашылы
ғ
ы
н
к
ө
рсеті
ң
із
.

24.

Микроб популяц
ияны
ң ө
су сызы
ғ
ы
на сипаттама бері
ң
із
.

25.

Биообъектілер иммобилиздеуіне арнал
ғ
ан органикалы
қ
ж
ә
не бейорганикалы
қ
тасмалдаушыларды
салыстырмалы
қ
арастыры
ң
ыз
.

26.


Биообъектілер иммобилиздеуіне
қ
олданатын тасмалдаушы т
ү
рлерін сипатта
ң
ыз.

27.

Биообъектілер иммобилиздеуіне


кен
қ
олданатын жасанды ж
ә
не таби
ғ
и органикалы
қ
тасмалдаушылар
ғ
а сипаттама бері
ң
із.

28.

Гетерогенді
биокатализде

байланыстыру сайты
т
ү
сінігі
н

сипатта
ң
ыз
.

29.

Биообъектілер иммобилиздеуіне
қ
олданатын тасмалдаушылар
ғ
а
қ
ойылатын
негізгі
талаптары
н
қ
арастыры
ң
ыз.

30.

Тасмалдаушылар ретінде
қ
олданатын таби
ғ
и ж
ә
не жасанды полимерлерді
ң
негізгі
топтарыны
ң
арты
қ
шылы
қ
тарын ж
ә
не кемшіліктерін келтірі
ң
із.

31.

"Белсенді лай
"
құ
рамын, иммобилдеу
ә
дісін сипатта
ң
ыз.

32.


Биоремедиация
ұғ
ымына жалпы сипаттама бері
ң
із .

33.

Қ
алды
қ
тарды пайдалану т
ә
сіліні
ң
т
ү
рлерін суретте
ң
із.

34.


М
ұ
най
қ
алды
қ
тарымен ластан
ғ
ан айма
қ
ты биоремедиациялау
ү
шін
қ
олданылатын
иммобилизденген биопрепараттарды
қ
арастыры
ң
ыз.

35.

Биорем
е
диацияда микроорганизмдерді
қ
олдану.

36.


Ластан
ғ
ан а
ғ
ынды суларды аэробты ж
ә
не

анаэробты жа
ғ
дайда тазалауында
қ
олданатын
биореакторлар
ғ
а сипаттама бері
ң
із
.

37.

М
икроорганизмдер клеткаларыны
ң
тегіс ж
ә
не са
ң
ылаулы тасмалдаушылар бетінде
бекіну
сызбасын к
ө
рсеті
ң
із
.

38.

Т
ұ
рмысты
қ

ластан
ғ
ан а
ғ
ынды

суларды тазарту

кешеніні
ң

негiзгi кезе
ң
дері
н

ре
тімен
келтірі
ң
із
: химиялы
қ,
биологиялы
қ,
механикалы
қ,
физикалы
қ.

39.

М
ұ
наймен ластан
ғ
ан айма
қ
тарыны
ң

тазалау
ә
дістер
іне сипаттама бері
ң
із.

Қ
олданылады
.

40.

Биотехнологиялы
қ
процестеріндегі гомо
-

ж
ә
не гетерогенді биокатализдеу
процестеріні
ң
айырмашылы
ғ
ы ж
ә
не сызбас
ын к
ө
рсеті
ң
із.

41.

Микроб клеткаларыны
ң
агрегациялануы


иммобилиздеуді
ң
ә
дісі ретінде сипаттама
берініз, флокула н
ұ
с
қ
асын келтірі
ң
із.

42.

Микроорганизмдер клеткаларыныны
ң
тасмалдаушылар беткі
құ
рылымдарына
қ
арай
адсорбциялы
қ
иммобилиздеу сызбаларын к
ө
рсеті
ң
із.

43.

Би
ообьектілерді
ң
гельге е
ң
гізу иммобилиздеу
ә
дісін сипаттаныз ж
ә
не сызба н
ұ
с
қ
асын
келтірі
ң
із.

44.

Биобъектілерді
ң
гельге ж
ә
не са
ң
ылаулы тасмалдаушы
ғ
а адсорбциялы
қ
иммобилиздеуіні
ң
йырмашылы
қ
тарын т
ү
сіндірі
ң
із ж
ә
не микроорганизмдер
клеткаларыны
ң
тасмалдаушылармен

байланысуын к
ө
рсеті
ң
із.

45.

Иммобилизденген клеткалар ар
қ
ылы L
-
аспарагин
қ
ыш
қ
ылыны
ң
алу жолдары:
қ
олданатын

микроб
ө
кілдері, иммобилиздеу
ә
дісі, алу жолыны
ң
сызбасын келтірі
ң
із.

46.

Ластан
ғ
ан а
ғ
ынды суларды тазалауда иммобилизденген микроб клеткаларды
пайдалануын

к
ө
рсеті
ң
із.

47.

Ксенобиотиктерді
ң
микробиологиялы
қ
трансформация процестеріне

сипаттама
бері
ң
із.

48.

М
ұ
най
ө
німдерімен ластан
ғ
ан топыра
қ
микрофлорасына

сипаттама бері
ң
із.

49.

Ө
нерк
ә
сіптік ластан
ғ
ан суларды иммобилизденген микроб клеткаларымен тазалауын
сипатта
ң
ыз.

50.

Ла
стан
ғ
ан а
ғ
ынды суларды биологиялы
қ
тазалау жолдарын сипатта
ң
ыз.


Ұ
сынылатын

ә
дебиеттер

1.

Ə
лма
ғ
амбетов
Қ.
Х. Биотехнология негіздері: о
қ
улы
қ.
-

Астана, 2007.
-

201б.

2.

Ш
ө
пшібаев,
Қ.
К. Иммобилизденген биокатализаторлар негізіндегі
ө
ндірістер: о
қ
у
құ
ралы /

Алматы:
Қ
аза
қ

ун
-
ті, 2007.
-

103 б.

3.

Шупшибаев К.К. Производства на основе иммобилизованных биокатализаторов. Учебно
-

методическое пособие. Алматы, Казак университетi, 2004,
-
99с.

4.

Жубанова А.А., Ш
ө
пшібаев К.К., Уалиева П.С. Инженерлік энзимология. Алматы,
Қ
аза
қ

5.

унив
ерситеті, 2006, 108 б.

6.

Шлегель Г. Общая микробиология. Пер. с нем.

М.: Мир, 1987.

567с.

7.

Синицын А.П., Райнина Е.И. и др. Иммобилизованные клетки микроорганизмов.

М.: Изд
-
во МГУ,

1994.

288с.

8. Д
ә
ріс, семинар, С
Ө
Ж материалдары


Приложенные файлы

  • pdf 1677196
    Размер файла: 148 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий