СМ каз 3 ответа по разделам 2017


Құрылыс материалдарының құрамы, құрылымы, қасметтерінің өзара байланысы
1. Заттық құрам - бұл:
A) затты құрайтын химиялық элементтердің жиынтығы
B) өндіріс қалдықтары,пластификаторлар,арнайы үстемелер ретінде әр түрлі заттардың шихтада немесе материалда болуы
C) табиғи немесе жасанды химиялық қоспалардың (минералдар) жиынтығы
D) тау жынысын анықтауға,оның генезисін қарастыруға және практикалық тұрғыдан қолдану үшін қажет
E) өлшемдері мен пішіндері әртүрлі түйіршек немесе дәндердің жиынтығы
F) оксидті заттардың жиынтығы
G) қасиеттері мен физикалық тұрғыдан біртектес гомогенді жүйе бөлшектерінің жиынтығы
H) жүйедегі қасиеттері мен физикалық құрылысы бойынша бірыңғай
бөлшектердің жиынтығы
2. Химиялық құрам - бұл:
A) табиғи немесе жасанды химиялық қоспалардың (минералдар) жиынтығы
B) дененің тұтастығын қамтамасыз ететін тұрақты байланыстар жиынтығы
C) оксидті заттардың жиынтығы
D)биотұрақтылық,отқатөзімділік және т.б. қасиеттерін қарастырады
E) затты құрайтын химиялық элементтердің жиынтығы
F) жүйедегі қасиеттері мен физикалық құрылысы бойынша бірыңғай
бөлшектердің жиынтығы
G) заттың құрамында минералдардың түрлері мен санын көрсетеді
H) материалдағы оксидтер санымен көрсетіледі
3. Минералдық құрам - бұл:
A) өлшемдері мен пішіндері әртүрлі түйіршек немесе дәндердің жиынтығы
B) тотықтардың жиынтығы
C) затты құрайтын химиялық элементтердің жиынтығы
D) жүйедегі қасиеттері мен физикалық құрылысы бойынша бірыңғай
бөлшектердің жиынтығы
E) табиғи немесе жасанды химиялық қоспалардың (минералдар) жиынтығы
F) заттың құрамында минералдардың түрлері мен санын көрсетеді
G)пайдалы қазбалардың құрамына кіретін элементтердің минералдық формаларын сипаттайды
H) материалдың қай минералға сәйкес екенін анықтайды
4. Фазалық құрамы-
A) қасиеттері мен физикалық тұрғыдан біртектес гомогенді жүйе бөлшектерінің жиынтығы
B) оксидті заттардың жиынтығы
C) материал құрамында қатты,сұйық және газ фазаларының болуын анықтайды
D) біртектілігін қамтамасыз ететін денелердің тұрақтылық байланыстарының жиынтығы
E) табиғи немесе жасанды химияялық заттардың жиынтығы
F) материалдағы қатты заттардың санын анықтайды
G) материалдағы сұйық заттардың санын анықтайды
H) эксплуатация кезінде материалдың өзгерісіне әсерін көрсетеді
5. Құрылыс материалдарының физикалық қасиеттеріне жатады:
A) сенімділік, үйкелу
B) кеуектілік,
C) отқа төзімділік, себілмелілік
D) беріктік, ұзақ мерзімділік
E) жылуөткізгіштік
F) тығыздық
G) анизотроптық
H) қаттылық
6. Кеуектілікке байланысты қасиеттер:
A) ядролық сәулелердің өтімділігі
B) қаттылық, отқа төзімділік
C) термиялық, химиялық төзімділік
D) реологиялық қасиеттер
E) беріктік,
F) жылуөткізгіштік
G) сұжұту
H) сілтілік
7. Гигроскопиялылық дегеніміз материалдың мынандай қабілеті:
A) булану
B) қысыммен суды енгізу
C) ауадан су буын сіңіру
D) кезекпен мұздатып, ерітуге шыдау
E) материал беріктігінің төмендеуі
F) материалда суды ұстап тұру қабілеті
G) материал беріктігіне әсер тепейді
H) материалдың жылуөткізгіштігін арттырады
8. Материалдардың суға төзімділігі - …
A) жұмсару коэффициентімен сипатталады
B) беріктікпен сипатталады
C) сумен қанығу кезінде материалдың беріктігі өзгермеуі
D) құрғақ күйіндегі материал беріктігіне сумен қаныққан материал арасындағы арақатынас
E) қаттылықты сипаттайды
F) сужұтушылықпен сипатталады
G)қысым астында суды өткізбеу қабілеті
H) периодты түрде сулау мен кептіру кезінде материалдың қасиеттерін сақтап қалуы
9. Материалдың аязға төзімділігін анықтауға болады:
A) Қиыр солтүстік жағдайында жұмыс істегенде бұзылмауы бойынша
B) Қату және еріту циклдарынан кейін сумен қанныққан күйдегі қабілетін сақтап қалу қабілеті
C) жылу мен суықтың кезекпен алмсып тұруына шыдауы бойынша
D) сумен қаныққан күйінде кезекпен мұздатып, еріту циклына беріктігі мен
салмағын жоғалтпай шыдауы бойынша
E) ауыспалы қатыру және еріту циклдарының көбіне төтеп бері қабілеті
F) кері температуралар әсеріне қарсы тұруы
G) аязды күндері бөлме температурасын төмендетпеуі бойынша
H) ауадан сулы буды жұту қабілеті
10. Құрылыс материалдарының механикалық қасиеттеріне жатады:
A) тығыздық,кеуектілігі
B) суға төзімділік,аязғатөзімділігі
C) жылуға төзімділік,отқатөзімділік
D) беріктік,қаттылық
E) атмосфераға төзімділік
G) ұзақмерзімділік,ауаға қарсы тұру
H) шөгуі,тозуға төзімділік
11. Беріктік – материалдың мынандай қасиеті:
A) ішкі кернеулерді туғызатын жүктелер немесе басқа әсерлерді бұзылмай
қабылдауы
B) өзіне басқа материалдардың енуіне қарсыласуы
C) соққыдан деформацияланбауы және жарылмауы
D) қысымға шыдауы
E) сыртқы физикалық әсерлерге қарсы тұруы
F) соққы астында материалдың деформация мен жарықтың болмауы
G) сыртқы физикалық әсерлерді қабылдау
H) сыртқы әсерден материалдың формасы мен өлшемдерін өзгерту
12. Құрылыс материалдарының химиялық қасиеттеріне жатады:
A) сусіңіргіштік
B) атмосфераға төзімділік
C) аязға төзімділік, жабысу беріктігі
D) жылуөткізгіштік,
E) сілтілік
F) ерігіштік
G) сілтіге төзімділік,
H) гигроскопиялылық
13. Материалдардың микроқұрылымы бола алады:
A) кеуекті
B) кристалдық
C) аморфтық
D) поликристаллды
E) тығыз
F) конгломератты
G) волокнистая
H) ұялы
{ Оқулық } = Микульский В.Г. Строительные материалы: Учебное пособие. – М.: ИАСВ, 2007. – 520 с.
14. Микроструктура может влиять на свойства:
A) жылуөткізушілігі
B) сілтілік
C) созылуы
D) механикалық
E) гигроскопиялық
F) кеуектілік
G) коррозияға тұрақтылығы
H) химиялық
15. Материалдардың макроқұрылымы бола алады:
A) иондық, молекулалық
B) сұйық, қатты
C) талшықты, ұялы
D) аморфтық, ұнтақ
E) бетондық, полимерлік
F)қабатты, ірі кеуекті
G) түйіршікті,ұсақк еуекті
H) аморфты, кристаллдық
16. Заттардың ішкі құрылымы матеиалдың қасиетіне әсер етеді
A) гигроскопиялығына
B) қаттылығына
C) химиялық және эксплуатациялық
D) беріктігіне
E) кеуектілігіне
F) беріктікті және электрохимиялық
G) сужұтылу
H) стойкость к внешним воздействиям
17. Тығыздық өлшенеді
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
18. Материалдың кеуектілігіне тәуелді
A) отқатөзімділігі
B) химиялық тұрақтылық
C) беріктік
D) реологиялық қасиеттері
E) текстура
F) жылуөткізушілігі
G) адгезивтілігі
H) сужұтылуы
19. Кеуектілік бөлінеді
A) ортақ
B) ашық
C) қатты
D) жабық
E) қарапайым
F) шартты
G) аз
H) большую
20. Жылуөткізушілік тәуелді
A) қаттылыққа
B) құрылымына
C) кеуектілігіне
D) сызықты созылу коэффициентіне
E) орташа тығыздығына
F) ауағатөзімділігі
G) ылғалдлығына
H) иілгіштігіне
21. Материалдың жылуфизикалық қасиетіне жатады
A) радияцияға тұрақтылығы
B) жылуөткізушілігі
C) отқатөзімділігі
D) буөткізушілігі
E) ауаға тұрақтылық
F) отқатөзімділік
G) салыстырмалы тығыздығы
H) морозостойкость
22. Материалдың отқа төзімділігі мынаған ие...
A) қыздыру кезінде жылуды түрлендіру
B) өрт кезінде беріктік және эстетикалық қасиеттерін жоғалтпау
C) қатты каркас арқылы жылу берілісі
D)өрт кезінде от пен судың әсерін бұзылмай төтеп беруі
E) белгілі уақыт аралығында отқа төтеп беруі
F) ұзақ уақыт бойы жоғары температураны ерімей ,деформацияға ұшырамауы
G) пештердің қаптамасы үшін материалды қажеттілік
H) оттың әсерінен жанбауы және өзгермеуі
23. Арнайы тағайындалуы бар материалдардың тобына жатады
A) конструктивті пластмасса және шыны
B) жасанды тас материалдары
C) орман материалдары
D) байланыстырғыш заттар негізіндегі материалдар
E) жылуоқшаулағыш және акустикалық
F) гидрооқшаулағыш, жабындық және герметикалық
G) әрлейтін және антикорррозиялық
H) табиға тас материалдары

Табиғи тас материалдары мен тау жыныстарынан алынатын құрылыс материалдар өндірісіне арналған шикізаттар
1. Генетикалық шығу тегі бойынша тау жыныстары бөлінеді:
A) магмалық
B) жанартау шөгінділері
C) цементтелген
D) балшықтар
E) құмдар
F) шөгінді
G) метаморфтық
H) тастар

2. Магмалық тау жыныстары пайда болады...
A) физико-механикалық процесстер нәтижесінде жер қыртысында
B) түрлі тау жыныстарының қирау өнімдерінен
C) жер қыртысында немесе жер бетінде әртүрлі тереңдікте магманың қатуынан
D) жоғары температуралар мен қысымдар әсерінен
E) түрлі тау жыныстарының желге мүжілу өнімдерінің қайта шөгу жағдайларында
F) магма атқылауы, суынуы және қатаюы кезінде
G) жердің ішкі қабаты немесе литосферадағы алюмосиликатты балқымадан
H) бұрын түзілген тау жыныстарынының желге мүжілуі мен көшу жолымен
3. Метаморфтық тау жыныстары пайда болады...
A) жер қыртысында әртүрлі тереңдікте магманың қатуынан
B) жоғары температуралар мен қысымдар әсерінен
C) түрлі тау жыныстарының желге мүжілу өнімдерінің қайта шөгу жағдайларында
D) жанартау әрекетінен магманың кристаллдануынан
E) минералдардың балқуынсыз кристаллдануы кезінде
F) физико-механикалық процесстер нәтижесінде жер қыртысында
G) бұрын түзілген тау жыныстарынының желге мүжілуі мен көшу жолымен
H) жердің ішкі қабаты немесе литосферадағы алюмосиликатты балқымадан
4. Шөгінді тау жыныстары пайда болады...
A) түрлі тау жыныстарының қайта шөгу жағдайларында
B) бұрын түзілген тау жыныстарынының желге мүжілуі мен көшу жолымен
C) жанартау әрекетінен магманың кристаллдануынан
D) әртүрлі тау жыныстарының бұзылу өнімдерінен
E) жоғары температуралар мен қысымдар әсерінен
F) физико-механикалық процесстер нәтижесінде жер қыртысында
G) минералдардың балқуынсыз кристаллдануы кезінде
H) магма атқылауы, суынуы және қатаюы кезінде
5. Метаморфтық жыныстарға жатады:
A) гипс
B) мәрмәр
C) базальт
D) ұлутас
E) гнейстер
F) гранит
G) жанартау күлі
H) кварциттер
6. Магмалық жыныстарға жатады:
A) гранит, сиенит
B) мәрмәр, гнейстер
C) әктас, ұлутас
D) кристаллдық тақтатастар
E) гипс, ангидрит
F) пемза, жанартау күлі
G) андезит, диабаз
H) магнезит, доломит
{Дұрыс жауап} = A, F, G
7. Шөгінді тау жыныстарына жатады:
A) мәрмәр
B) габбро
C) балшық
D) гипс
E) әктас
F) гранит
G) базальт
H) андезит
8. Магмалық жыныстардың жыныс түзуші минералдары:
A) кварц
B) дала шпаты
C) ангидрит
D) мүйізалдамыш
E) сульфаттар
F) карбонаттар
G) алюмосиликаттар
H) опал
9. Шөгінді тау жыныстарының жыныс түзуші минералдары:
A) кремнезём тобы
B) мүйізалдамыш
C) темірді-магнезиалды силикаттар
D) габброидтар
E) сульфаттар
F) карбонаттар
G) кристаллдық тақтатастар
H) кварциттер
10. Тығыз және суға төзімді тау жыныстары:
A) трепел
B) пемза
C) доломит
D) гранит
E) ангидрит
F) сиенит
G) туф
H) диабаз
11. Магмалық тау жыныстары бөлінеді:
A) хемогенды
B) атпалы
C) ағынды
D) тереңді
E) органогенді
F) техногенді
G) гней тәріздес
H) біртекті
12. Түзілу жағдайына байланысты шөгінді тау жыныстары болады...
A) сынған
B) химиялық
C) атпалы
D) тереңді
E) органикалық
F) ағынды
G) тығыз
H) кеуекті
13. Табиғи тас материалдары сығу беріктігі бойынша келесі маркалармен сипатталады:
A) М150…М200
B) М0,4…М100
C) М200…М600
D) М0,4…М20
E) М500…М1000
F) М5…М500
G) М30…М100
H) М0,2…М5
14. Табиғи тас материалдары аязға төзімділігі бойынша келесі маркалармен сипатталады:
A) F10…F500
B) F300…F1000
C) F10…F100
D) М150…М300
E) М30…М125
F) F200…F500
G) F0,4…F100
H) F100…F700
15. Ыстыққа төзімді бетон үшін толтырғыш ретінде қолданады:
A) гипс
B) әктас
C) базальт
D) вермикулит
E) жанартау туфы
F) сиенит
G) ангидрит
H) доломит
16. Қышқылға төзімді бетон үшін толтырғыш ретінде қолданады:
A) мәрмәр
B) гнейстер
C) мүйізалдамыш
D) гранит
E) әктас
F) базальт
G) кварцит
H) андезит
17. Өңдеу түрі бойынша табиғи тас материалдары бөлінеді...
A) дөрекі өңделген; жол құрылысына арналған бұйымдар
B) кесілген, жарылған
C) барқыт-кұңгірт
D) дара тас және дұрыс пішінді блоктар; тақталар
E) пішінделген бөлшектер
F) тегіс-айналы
G) ажарланған-жылтыратылған
H) бұдыр-ізбідерлі
18. Абразивті өңдеумен келесі фактураны алады:
A) тілінген
B) ажарланған
C) жылтыратылған
D) бұдыр
E) ізбідерлі
F) ысып жылтыратылған
G) «жартас» фактурасы
H) сүргіленген
19. Дөрекі өңделген тас материалдарына жатады:
A) іргеқабат тақтасы
B) едең мен саты тақталары
C) кесек тас
D) қиыршық тас
E) қабырға тастары
F) сыртқы қаптағыш тақталары
G) құм
H) жаяужол тақталары
20. Суға төзімді тастардың жұмсару коэффициенті ... болу қажет
A) 0,6 төмен емес
B) 0,6 дейін
C) 0,5-0,6
D) 1 төмен емес
E) 0,6-0,8
F) 0,6 жоғары
G) 0,3-0,8
H) 1 жоғары

Керамикалық материалдар
1. Керамикалық құрылыс материалдары алынады:
A) балшық шикізаттан дайындалған қамын жоғары температурада күйдірумен
B) байланыстырғыштардың қатаюы нәтижесінде
C) құм, әк және су нығыздалған қоспасының автоклавта өңдеумен
D) силикатты минералды балқымаладан
E) құм мен балшықтын нығыздалған қоспасының ЖЫӨ нәтижесінде
F) Күйдіру жолымен балшыққа тас тәріздес қасиеттерін берімен
G) балщық шикізатының термиялық өңдеу үдерісінде
H) құм, әк және басқа қоспалардан бұйымдар қалыптау арқылы
2. Тағайындалуы бойынша керамикалық бұйымдар келесі түрлерге бөлінеді:
A) едең мен жабындарға арналған, жаяужол және жолды
B) қабырғалы, іргетастар мен іргеқаббатар қалау үшін
C) отқа төзімді, қышқылға төзімді, гидрооқшаулағыш, жолға арналған
D) қабырғалы, жылуоқшаулағыш, санитарлы-техникалық
E) әрлеме, жабынды, едеңдер мен жолдарға арналған, бетон толтырғыштары
F) санитарлы-техникалық, пештер қалауға арналған, гидроқшаулағыш
G) әрлеме, жабынды, едеңдерге арналған, кәріз және дренаж құбырлары
H) акустикалық, шуоқшаулағыш, электрооқшаулағыш
3. Кірпіш пен тастар құрғақ күйіндегі тығыздығы бойынша бөлінеді:
A) эффективті және эффективті емес
B) қарапайым
C) шартты-эффективті
D) эффективті
E) аязға төзімді
F) қарапайым аязға төзімді
G) тығыз және кеуекті
H) құрғақ
4. Қарапайым кірпіштер мен тастар тығыздығы,
A) 1001-1300
B) 1600 төмен
C) 1600 жоғары
D) 1600 кем емес
E) 1500-1800
F) 1400-1450
G) 1600-1800
H) 1450 төмен
5. Шартты-эффективті керамикалық юұйымдар тығыздығы,
A) 1600 жоғары
B) 1400-1600
C) 700-100
D) 1001-1300
E) 1400-1450 кем
F) 1600 жоғары емес
G) 1600-1800
H) 1400 кем емес
6. Эффективті керамикалық кірпіштер және тастар тығыздық,
A) 1400 кем
B) 1600 жоғары
C) 1300 кем емес
D) 1400-1450 жоғары емес
E) 1600 жоғары емес
F) 1450-1750
G) 1600-1800
H) 1500-1600
7. Эффективті қабырғалы керамикалық бұйымдар:
A) кеуекті
B) беріктік пен аязға төзімділік көрсеткіштері жоғары
C) кірпіштер мен тастар
D) кеуекті-қуыс
E) толық денелі
F) қуыс
G) тығыз
H) құны жоғары емес
8. Құрылыс керамикасына арналған шикізат материалдары бөлінеді:
A) балшықты
B) балшықты және құмды
C) иілімді және біріккен
D) арнайы
E) отқа төзімді және отқа төзімсіз
F) майлы және майлы емес
G) тобаршақ
H) балшықты және қоспа материалдары
9. Глина қоспалары бөлінеді...
A) бор, күл, трепел және опока
B) жанып кетпейтін
C) жұқартқыш
D) құмды
E) тығыздауыш
F) салындылар
G) иілімді емес
H) кеуек түзуші (жанып кететін)
10. Полиминерал құрамды балшық:
A) каолинитті
B) каолинит-гидрослюдті
C) монтмориллонит-гидрослюдті
D) монтмориллонитті
E) бейделлитті
F) гидрослюдті
G) хромитті
H) бейделлит-каолинитті
11. Мономинерал құрамды балшық:
A) монтмориллонит-гидрослюдті
B) каолинит-гидрослюдті
C) монтмориллонитті
D) каолинитті
E) бейделлит-монтмориллонитті
F) гидрослюдті
G) каолинит- монтмориллонит-гидрослюдті
H) бейделлит-каолинитті

12. Балшық құрамындағы минерал бөлшектерінің өлшемдері, мм
A) 0,005-1,000
B) 0,005 жоғары емес
C) 0,005 кем
D) 0,005-0,16
E) 0,16 кем
F) 0,16 жоғары
G) 0,1-0,5
H) 0,001-0,005
13. Қалыптаудың пластикалық әдісінде массадағы су құрамы…
A) 18-28%
B) 12-18%
C) 30% және одан жоғары
D) 19-22%
E) 28% жоғары емес
F) 28-48%
G) 2-6%
H) 8-12%

14. Бұйымдарды жартылай құрғақ сығымдау әдісінде шихта ылғалдылығы…
A) 8-12%
B) 12% жоғары емес
C) 18-28%
D) 40-48%
E) 2-8%
F) 12-18%
G) 28-48%
H) 8-10% кем емес
15. Қалыптаудың шликерлі әдісінде керамикалық массадағы су мөлшері…
A) 12-16%
B) 60% жоғары
C) 18-28%
D) 30% және одан жоғары
E) 8-12%
F) 30-40%
G) до 28%
H) не менее 28%
16. Керамикалық бұйымдар алуының пластикалық әдісінің артықшылықтары…
A) балшық өңдеудің төмен энергия жұмсалуы
B) өндіріс бөлмелерінің аз тозаңдылығы
C) өнім үлкен сұрыпталымын алу мүмкіндігі
D) бұйымдардың дәл өлшемдері
E) күрделі кескіндемесімен бұйымдарды алу
F) бұйым дайындау үдерісінің ұзақтығын қысқарту
G) бұйымдарды кептіру үдерісінің ұзақтығын қысқарту
H) бұйымдардың анық өлшемдері
17. Керамикалық бұйымдардың технологиясы келесі операциялардан тұрады:
A) балшық массасын өңдеу
B) қамды қалыптау
C) бұйымдарды кептіру және күйдіру
D) балшықтың дегидратациясы
E) балшық кесектерін кесі
F) керамикалық массаға пластификатор енгізу
G) бұйымды автоклавтау
H) бұйымдарды жылу-ылғалды өңдеу
18. Дара керамикалық кірпіш өлшемдері, мм:
A)
B)
C)
D)
E)
F) ұзындығы 250, ені 120
G) қалыңдығы 65, ұзындығы 250
H)

19. Керамикалық бұйымдардың аязға төзімділігі бойынша маркалары
A) 10, 15, 20, 25, 30
B) 15, 25, 35, 50
C) 5-тен 50 дейін
D) 20, 25, 30, 35, 50
E) 50, 75, 100, 150, 200
F) F15-тен F100 дейін
G) F15 кем емес
H) F100 жоғары
20. Керамикалық кірпіштер мен тастардың сыққандағы беріктігі бойынша маркалары:
A) М50-М300
B) М150-М350
C) М100-М300
D) М200-М300
E) М10-М100
F) М100- М500
G) М5-тен М200 дейін
H) М300 жоғары емес

Минералды балқыма негізіндегі материалдар

3. Шыны – бұл:
А) аса қатты суытылған металдық балқымадан алынған аморфты материал
В) поликриссталды материал
С) балқыманы құрамы мен қатаю температурасына тәуелді емес аса қатты суыту жолымен алынған аморфты денелер
D) минералды балқымаларды суыту арқылы алынған шыныкристалды материалЕ) күйдірілген ұнтақ құмнан алынатын аморфты материал
F) аса қатты суытылған минералды балқымадан алынған аморфты материал
G) нақты көрсетілген балқу нүктелері жоқ изотропты аморфты зат
Н) шыны балқымаларының кристалдануынан алынған шыныкриссталды материал
2. Қандай тотық ешқандай қоспаларсыз шыны түзуге қабілетті?
А) SiO2B) Na2OC)Fe2O3D) K2OE) P2O5F) B2O3G) Al2O3H) CaO3. Құрылыс шынысы өндірісі келесі негізгі операциялардан тұрады:
A) шикізат материалдарын өңдеу; шихтаны дайындау
B) шыныны қайнату
C) бұйымды қалыптау мен күйдіру
D) шикізат материалдарын өңдеу және бұйымды қалыптау
E) бұйымды қалыптау және күйдіру
F) шихта дайындау, шыныны қайнату және күйдіру
G) шикізат материалдарын өңдеу, шихтаны дайындау, күйдіру
H) шихтаны дайындау, шыныны қайнату және бұйымды кептіру
4. Шыны шихтасы – бұл:
A)ұнтақтауға дейінгі компоненттер қоспасы
B) құм мен коллоидты бояғыштар қоспасы
C) мөлшерленген және араласқан шикізат компонентерінің біртекті қоспасы
D) шыны массасының негізін құрайтын шикізат компоненттері
E)қалыптауға дайын шыны массасы
F) шикізатты елегенде қалған қалдық
G) шыны балқығаннан кейінгі тұнба
H) химиялық және дәндік құрамы біртекті шыны массасының компоненттер қоспасы
5. Шыны шихтасын қайнатудың максималды температурасы
A)1000℃
B) 1550℃
C) 1450℃
D) 1800℃
E) 1500-1600℃
F) 1200℃
G) 1500℃–тан кем емес
H)2000℃
6. Шыныны беріктендіруге ... арқылы жетеді
A)флоат әдіс
B)шынықтыру
C)босаңдату
D)органикалық қабықпен жабу
E)қайнатқаннан кейін бірден суыту
F) өшіру
G) гомогендеу
H) арматуралау
7. Табақ шыныны ... алады
A) кварц құмынан, әктастан, доломиттен, каолиннен, сақардан, содадан алынатын шикізат шихтасының балқымасынан
B) балшық, бор, кварцит, каолин қоспасын біріктіруден
C) сақар және балшық қоспасын қайнату
D)балқыған қалайы бетінде қалыптау
E)жылжымалы таспа әдісі
F)үрлеу әдісі
G) кварц құмы, базальт қоспасын қыздыру өнімі ретінде
H) гипс, әктас, каолин қоспасынан
8. Табақ шыныны өндіру келесі әдіспен жүзеге асырылады:
A) құю, сүйрету
B) тік және көлденең созу
C) сығымдау
D) центрифугалау
E) дірілмен жаймалау
F) жаймалау
G) флоат-әдіс
H) кесу, үрлеу
9. Шыныдан алынатын құрылыс бұйымдары
A)блоктар, құбырлар
B)пемза
C)шыныпакет
D)түйіршіктер
E)шыныпрофилит
F)талшық
G) тақтайша, төсеніш
H) кірпіштер
10. Шыныблоктар – бұл...
A) жарықөткізгіш ұзынөлшемді қабырға конструкцияларының көрінісі
B) бейіндік немесе қорапты қималы жайма шыныдан алынатын бұйымдар
C)герметикалық жабық шыны қораптары
D) периметрі бойынша дәнекерленген екі шыны жартыблок
E) аралықта, қабырға ойықтарын әйнектеу үшін қолданылатын жарықөткізгіш бұйымдар
F) терезе немесе есік әйнектеуге арналған кірпіш пішіндес бұйымдар
G)көп қабатты шыны
H) жарықөткізгіш бойлық бұйымдар
11. Шынының артықшылығы:
A)жарықөткізгіштік, әрлеу
B)жоғары дыбысоқшаулағыш қабілеті
C)морттық
D)жоғары тығыздық
E) жоғары жылуөткізгіштік
F) деформациялылық
G) химиялық төзімділік, ұзақ мерзімділік
H) қаттылық, серпімділік
12. Жылушағылыстырғыш шыны ... жұқа қабыққа ие
A) шыныкерамзиті
B)күн сәулесінің өтуін төмендететін
C)металдық
D)оксидті керамикалық
E)жарықты себуге қабілетті
F)тершілдеуді болдырмайтын
G)ғимараттағы күн радиациясын азайтатын
H) мөлдір полимерлі
13. Увиолды шыны ... ерекшеленеді
A)ультракүлгін сәулеленуге қарсы тұра алатын металл оксидтерінің мөлшерімен
B)түсімен және нақыштамасымен
C)ультракүлгін сәулеленудің көп мөлшерін өткізетін минемалды қоспаларымен
D) бұзылу кезінде ұсақ кеспейтін сынықтарға ыдырап кетуімен
E)25-75% ультракүлгін сәулені өткізуімен
F)Fe2O3,Cr2O3,V2O3және ауыр металл сульфидтерінің шекті мөлшерімен
G)мөлдір созымтал төсемінің болуымен
H) жарықты себу қабілетімен
14. Өрнектік шыныны алады:
A) таспалы жабын құрылғысымен
B) түрлі түсті шыны түйіршіктерінің балқытып кезекті кристалдануымен
C) өрнектейтін білікте жаймалаумен
D) бір немесе екі бетте сурет салумен
E) шихтаға бояғыштар қосумен
F) кедір-бұдыр беті бар түрлі түсті және сөнген шыныдан
G) парағының қалыңдығы 3-6 мм шынымассасын жаймалаумен
H) жылтыратылған шыңдалған табақ шыныдан
15. Қауіпсіз шыныға жататыны:
A) армирленген
B) увиолды
C) шыңдалған
D) өрнектелген
E) көпқабатты
F) көрмелік
G) стемалит
H) марблит
16. Ситаллдар сипатталады:
А) күшті қышқылдардың әрекетіне төмен төзімділігімен
B) поликристалды құрылымымен, термиялық төзімділігімен
C) аморфтық құрылымымен, төмен соққы беріктігімен
D) соққы кезіндегі жоғары беріктігімен, қаттылығымен
E) ірі кристалды құрылымымен, морттылығымен
F) жоғары химиялық төзімділігімен
G) иілу кезіндегі төмен беріктігімен
H) төмен термиялық төзімділігімен
17. Құйматас бұйымдары алынады:
A) гипс немесе ангидриттен
B) магнезиттен
C) балшықтан
D) базальттан, диабаздан, әктастан
E) доменді пештен шығатын қожды балқытпасынан, доломиттен
Граниттен, пемзадан
Жанартаулық туф, күл
Тақтатас және жасанды қоспадан
18. Жылу- және дыбысоқшаулау үшін қолданады:
A)Шыныблоктар
B)Көбікшыны
C)Шыныпакеттер
D)Шыныкерамзит
E)Шыныталшықты кенеп
F) Шынымақта
G) Ситалл
H) Сигран
19. Шыныпакет – бұл...
A) жабындағы жарықөткізгіш әйнек құрылғысы үшін қолданылатын бұйым
B) герметикалық тұйық қабат тұзе байланысқан екі немесе одан көп шыны парағынан тұратын бұйым
C) герметикалық жабық шыны қораптары
D) металдық жиектемеге герметикалық бекітілген екі немесе одан көп шыны парақтарынан тұратын бұйым
E) жарықөткізгіш бойлық бұйымдар
F) бейіндік немесе қорапты қималы жайма шыныдан алынатын бұйымдар
G) сатылық торларды әйнектеу үшін қолданылатын жарықөткізгіш бұйымдар
F) ауалық қабатшаға ие желімделген, дәнекерлі және пісірілген шыны қабаттары
20. Шыныдан алынатын қаптама бұйымдар:
Көрмелік шыны
Көбікшыны
Шыныталшықты кенеп
Ситаллопласт
Марблит, смальта
Стемалит, сигран
Шынымәрмәр, шыныкристаллит
Шынымақталы қатты тақтайшалар
Металдық материалдар
1. Металдардың қайсысы қорытпаға жатады
A) шойын
B) алюминий
C) мырыш
D) темір
E) болат
F) жез
G) қола
H) кобальт
2. Болат деген:
A) темірдің 0,1-14% көміртегімен қорытпасы
B) темірдің 5-10% көміртегімен қорытпасы
C) темірдің 40-60% көміртегімен қорытпасы
D) қара металл
E) темірдің 10-15% көміртегімен қорытпасы
F) темірдің 20-40% көміртегімен қорытпасы
G) түрлі түсті металл мен шойын қорытпасы
H) шойыннан көміртегі мен қоспаларды жою арқылы алынған қорытпаcы
3. Қара металдарға жатады...
A) алюминий
B) болат
C) шойын
D) абсолютті қара дене
E) титан
F) темірдің көміртегімен қорытпасы
G) титанH) қорғасын
4. Жез – бұл...
A) қара металлдардың бір түрі
B) жеңіл металлдардың бір түрі
C) мыс пен қалайының қорытпасы
D) мыс пен мырыштың қорытпасы
E) мырыштың мысқа қатты ерітіндісі
F) мыс пен алюминийдің қорытпасы
G) жез және жартылай жез
H) мырышталған болат
5. Ыстық жаймалаумен ... түрдегі болатты бұйымдарды алады
A) табақтар
B) тақтайшалар
C) пластина
D) құбыр, бұрыш
E) сыйымдылықтар
F) швеллер бейіні
G) шегелер
H) арматура
6. Болатты термиялық өңдеу әлістері:
A)жұмсарту
B)нормалау
C)штамптау
D)шынықтыру
E)электр тогымен
F)легірлеу, сүйреп-тарту
G) балқыту
H) оксидтеу
7. Алюминийбалқымаларыннегізгі термиялықөңдеутүрлері:
A) босаңдату
B) нормалау
C) шынықтыру
D) балқыту
E) гомогендеу
F) жұмсарту
G) қайта кристалдану
H) легірлеу
8. Графит пішініне және оның пайда болу жағдайларына байланысты шойынның түрлері:
A) модификацияланған 
B) ақ
C) графиттелген
D) сұр
E) шар тәріздес графиті бар жоғары беріктікті
F) ақ және сұр
G) төмен беріктікті
H) қақталған
9. Модификациялау және босаңдату шойынның ... арттырады
A)Морттылығын
B) Иілімділігін
C) Кристалдануын
D) мортсынғыштығын
E) төзімділігін
F) серпімділігін
G) соққы тұтқырлығын
H) қалыптанғыштығын
10. Дюралюминдердің ерекшеленеді:
A) жоғары беріктігімен
B)төмен тығыздығымен
C) жоғары жылуөткізгітігі және тығыздығымен
D) төмен коррозияға төзімділігімен
E) коррозияға төзімділігімен
F) жоғары тығыздығымен
G) деформациялануымен
H) жоғары тығызыдығы және беріктігімен
11. Легірленген болаттарды алу мақсаты:
A) термиялық өңдеу мүмкіндігін арттыру
B) морттылығын арттыру
C) болаттың сапасын арттыру
D) тығыздығы мен қаттылығын төмендету
E) болатқа арнайы қасиеттер беру
F) болаттың иілімділік қасиеттерін арттыру
G) әсемдік беру
H) морт сынғыштығын арттыру
12. Болат құрамындағы көміртегінің мөлшері көбейген сайын:
A) беріктігі және сызықты термиялық керілу коэффициенті төмендейді
B) қаттылығы артады
C) жоғары қаттылық пен минималды морттылық береді
D) иілімділігі төмендейді
E) жайылуы мен соққы тұтқырлығы артады
F) өңделуін жақсартады
G) иілімділігі төмендейді
H) коррозияға төзімділігі артады
13. Легірленген болаттарды алу үшін қолданылатын заттар:
A) никель, хром, титан
B) көміртегі, оттегі
С) вольфрам, мыс, марганец
D) Ванадий, молибден, кобальт
E) кальций,темір
F) магний, натрий
G) темір, сүрме
H) кальций, магний, литий
14. Болаттың тығыздығы, кг/м3:
A)7850
B) 100-150
C) 100-1050
D) 3000-5000
E) 2500-3000
F) 8000 шамасында
G) 8000-нан көп емес
H) 1500-2000
15. Алюминийдің тығыздығы, кг/м3:
A)100-150
B) 7850
C) 1000-1050
D) 2700
E) Шойын мен болатпен салыстырғанда 2,7-2,9 есе аз
F) Шойын мен болатпен салыстырғанда 5 есе аз
G) 5000-нан көп
H) 3000-нан көп емес

16. Қола – бұл мыстың ... корытпасы
A) қалайымен, қорғасынмен
B) алюминиймен, кремниймен
C) натриймен, калиймен
D) бериллимен
E) кальциймен, литиймен
F) көміртегімен, азотпен
G) темірмен
H) күміспен, алтынмен
17. Болатты коррозиядан сақтау тәсілдері:
A) қорытпаға полимер қосу
B) тартып сүйрету, дуплекс үдерісі
C) бетіне лак, бояу жағу
D) антисептик қолдану
E) бетін цемент ерітіндісімен қаптау
F) никельдеу, қалайылау, мырыштау
G) бетіне кендір май жағу
H) легірлеу, шынықтыру
18. Болатты жайма профильдерінің негізгі түрлері:
А) тұтқа, ернеулік
B) табақ болат, бұрыштық профильдер
C) баспалдақ, терезе алды тақтайы
D) арматура, өзек
E) швеллер, сөрелерінің ені әр түрлі қоставр
F) есік және терезе жақтаулары
G)жұқа қабырғалы қоставр, жапсарсыз және электрмен пісіріленгенқұбырлар
H) қысымды құбырлар
19. Құрылыс конструкциялары үшін болаттың рационалды маркасын ... байланысты таңдайды
A) болаттың құрамындағы хром мен никель мөлшеріне
B) болаттың құрамындағы титан мен молибден мөлшеріне
C) түріне, тағайындалуына
D) жауапкершілігіне, пайдалануына
E) карбид түзуші элементтер мөлшеріне
F) болаттың балқу температурасына
G) болатты өндіру тәсіліне
H) жұмыс режимі мен шартына
20. Металдардың қаттылығы ... бойынша анықтайды:
A) Моос
B) Абраамс
C) Виккерс және Абраамс
D) Шор және Моос
E) Бриннель (Нв)
F) Виккерс (Hv)
G) Роквелл(Hk)H) Ле Шателье
Ауалық байланыстырғыш заттар
1. Ауада қатаятын байланыстырғышқа жатады:
A) пуццоланды цемент
B) романцемент
C) құрылыстық гипс
D) портландцемент
E) гипсоглиноземды цемент
F) ауалық әк
G) сұйық шыны
H) гидравликалық әк

2. реакциясы бойынша алынады:
A) құрылыстық гипс
B) цемент
C) ауалық әк
D) магнезиалды байланыстырғыш
E) гипсті байланыстырғыш
F) сұйық шыны
G) романцемент
H) жартылай кальций сульфаты
3. Гипс тасын күйдіру процессінде жүреді:
A) тығыздалу
B) балқу
C) гидратация
D) дегидратация
E) бірігу
F) жартылай сулы кальций сульфатының түзілуі
G) гипс байланыстырғышының түзілуі
H) клинкерлі минералдардың түзілуі
4. Құрылыстық гипс беріктігі мына процессте артады:
A) байланыстырғыш бөлшектерінің арасындағы байланыс
B) қатаю
C) қебу
D) гидролиз
E) еру
F) гидратации
G) ұстасу
H) күйдіру
5. Төменгі температурада күйдіріліп алынатын гипс байланыстырғышын алу үшін табиғи гипс тасын өңдеу температурасы
A) 200-3000С
B) 110-1800С
C) 300-3500С
D) 1800С-тан артық емес
E) 80-1000С
F) 150-2800С
G) 100-1200С
H) 1100С-тан кем емес
6. Төмен күйдірілімді гипс байланыстырғышына жатады:
A) құрылыстық гипс
B) ангидритті цемент
C) гипсті-цементті-пуццоланды байланыстырғыш
D) жоғары беріктікті гипс
E) гипсті-қожды-пуццоланды байланыстырғыш
F) гипсәкті байланыстырғыш
G) қалыптағыш гипс
H) гипсоангидритті байланыстырғыш
7. Жоғарғы температурада күйдіріліп алынатын гипс байланыстырғышын алу үшін табиғи гипс тасын өңдеу температурасы:
A) 600-9000С
B) 500-6000С
C) 550-6000С-тан төмен емес
D) 100-1900С
E) 900-12000С
F) 700-8500С
G) 1100-13000С
H) 200-5000С
8. Ангидритті цемент жатады:
A) төмен күйдірілімді гипсті байланыстырғышына
B) тез қатаятын гипске
C) баяу қатаятын гипсті байланыстырғышына
D) гидравликалыұ байланыстырғышқа
E) қалыптағыш гипске
F) баяу ұстасатын гипсті байланыстырғышына
G) гидратациясы баяу байланыстырғышына
H) күйдірілімсіз гипсті байланыстырғышына
9. Гипсті байланыстырғыштарына стандарт бойынша мына маркалар белгіленген...
A) иілім кезіндегі беріктігі бойынша
B) сығу кезіндегі берітігі бойынша
C) 12 марка
D) 10 марка
E) 5 марка
F) Г-3-тен Г-30-ға дейін
G) Г-4-тен Г-40-қа дейін
H) Г-2-ден Г-25-ке дейін
10. Гипсті байланыстырғыштың суқажеттілігі...
A) 45-70% шегінде өзгереді
B) 28-32%
C) 28%-дан кем
D) 45%-дан кем емес
E) 70%-дан артық емес
F) 32%-дан артық
G) 19-34% қоспа мөлшеріне байланысты
H) 34%-дан артық емес
11. Гипсті қамырдың стандарттық консистенциясын анықтайды...
A) Вика аспабының инесін қамырдың тереңдігіне батыру арқылы
B) ұстасу уақытына қарай
C) Вико аспабының пестигін қамырдың тереңдігіне батыру арқылы
D) сілкіме үстелде конуыстың жайылуы арқылы
E) Вика аспабының инесін қамырдың тереңдігіне батыру арқылы
F) гипсті қамырдың жайылуы арқылы
G) Суттард вискозиметрмен
H) қалыпты қоюлығы арқылы
12. Ауалық әкті алуға болады:
A) 300-5000С температурада карбонатты тау жыныстарын күйдіру арқылы
B) клинкер алғанға дейін кальций және магний карбонаттарын күйдіру арқылы
C) кальций-магнийлі карбонатты тау жыныстарын күйдіру арқылы
D) 900-12000С температурада әктасты, доломитті, борды күйдіру арқылы
E) 6%-дан артық емес құрамында балшық бар карбонатты тау жыныстарын күйдіру арқылы
F) қайнағанға дейін мергельді күйдіру арқылы
G) 150-1600С температурада сульфатты жыныстарды күйдіру арқылы
H) табиғи гипсті күйдіру арқылы
13. CaO – бұл:
A) сөндірілмеген әк
B) әктас
C) ауалық әк
D) доломит
E) гипс
F) әк-кипелка
G) бор
H) кальцит
14. Ауалық әкті пайдалану аймағы:
A) жоғары емес классты бетондарды өндіру үшін
B) силикатты бұйым дайындауда
C) гидротехникалық бетон дайындауда
D) керамикалық кірпіш дайындауда
E) құрылыс ерітінділерінің құрамында
F) жылуоқшаулағыш материалдарды дайындауда
G) араласқан байланыстырғыш құрамдарында
H) мүсін
15. Каустикалық доломитті алу үшін шикізат ретінде:
A)
B) магнезит
C)
D)
E)
F) кальций и магний карбонаттары
G) доломит
H) екісулы кальций сульфаты
16. Ауалық әкті алу үшін әктасты күйдіру осы пештерде жүзеге асырылады:
A) шахтылы, айнымалы
B) айналма және қайнау қабатта
C) конвейерлі или туннельді
D) 900-12000С температурада
E) көмірқышқыл газын толықтай жойғанға дейін
F) 14500С температураға дейін
G) қайнағанға дейін
H) 600-9500С температурада
17. Әктасты күйдіргенде массасынан құрайтын көмірқышқыл газы жойылады ...
A) 30%
B) 25%
C) 44%
D) 40% көп емес
E) 40% кем емес
F) 40% кем
G) 60%
H) 45% көп емес
18. Өндірісте магнезиалды байланыстырғыш затты қолданады ...
A) ұялы бетонда
B) ксилолитта
C) силикатті кірпіште
D) қышқылға төзімді цементте
E) ағаш-талшықты тақта, ағаш-жаңқалы тақтада
F) фибролитта
G) магнезиальды-жоңқа едендерінде
H) силикатты бояуларда
19. Сұйық шыны өндірісінде шикізат ретінде пайдаланады...
A) кварцты құм, сода
B) поташ, натрий сульфаты
C) полимерлер, натрий и калий сульфаты
D) кварцты құм, , ,
E) олигомерлер, кварцты құм, сода
F) сұйық қож және полимерлер
G) полимер байланыстырғышта қатқан ұсақталған шыны
H) шыны үгітілген ұнтақ пен су, сілтілі
20. Сұйық шыны ...
A) натрий мен калий силикаттарының коллоидты сулы ерітіндісі
B) натрий мен калий силикаттарын сулы бумен өңдеу арқылы алынатын, ерітінді шыны
C) қышқылға төзімді цемент
D) цементтен жіне органикалық байланыстырғыштан тұратын тұтқыр масса
E) органикалық еріткіштерде ерітілген ұнтақтәріздес шыны
F) сілтілі силикаттардан тұратын мөлдір балқыма
G) шыныдан және органикалық емес байланыстырғыштан тұратын мөлдір ерітінді
H) полимер байланыстырғыштың түрі
Гидравликалық байланыстырғыш заттар
1. Гидравликалық байланыстырғыш заттарға жатады:
A) каустикалық доломит
B) романцемент
C) құрылыс гипсі
D) портландцемент
E) ангидті цемент
F) ауа әктасы
G) сұйық шыны
H) гидравликалық әктас
2. Гидравликалық әкті саз қоспалы әктасты күйдіру арқылы алады:
A) 6 % - дан көп емес
B) 6-20 %
C) 20 % - дан жоғары
D) 6 % - дан көп емес
E) 50 % шамасында
F) 6 %- дан жоғары
G) 70-80 %
H) 20 % - дан көп емес
3. Гидравликалық әкті әктасты қандай температурада күйдіру арқылы алады:
A) 900-11000С
B) 400-5000С
C) 900-10000С кем емес
D) 600-9000С- ден көп емес
E) 1100-12000С
F) 120-1800С
G) 14500С –ге дейін
H) 1200-15500С
4. Портландцемент дегеніміз ...
A) ауа байланыстырғыш заты
B) кальций силикаттары басым гидравликалық байланыстырғыш
C) гиас және сұйық шыны қоспасы
D) құм және саздың күйдірілген қоспасы
E) Потрландт қаласында дайындалған цемент
F) клинкерге гипс қосып майдаланған өнім
G) шөгінді тау жыныстары мен өндіріс қалдықтары қоспасын күйдіру арқылы алынған өнім
H) ангидрит цементі мен күйдірілген саз қоспасы
5. Цемент клинкерін шикізат материалдарын қандай температурада күйдіру арқылы алады
A) 18000С
B) 1200-13000С
C) 14500С
D) 14500С – ден төмен
E) 14500С, біріккенге дейін
F) 14500С, бірікпеген кезі
G) 1300- 14500С
H) 14500С-ден төмен
6. Гидравликалық модуль дегеніміз- …
A) қышқыл оксидтерінің жиынтық мөлшеріне негізгі оксидтің қатынасы
B) негізгі оксидтердің жиынтық мөлшеріне қышқыл оксидінің қатынасы
C)
D) байланыстырғыш заттардың гидравликалық қасиеттерін анықтайтын шама
E) негізгі оксид мөлшеріне қышқыл оксидтерінің қатынасы
F) қышқылдық оксидтер мөлшеріне негізгі оксидтер қатынасы
G) байланыстырғыш заттардың тұтқырлық иодулі
H)
7. Клинкер дегеніміз ...
A) аз мөлшерде гипс қосылған цемент қоспасы
В) әктас пен саз балшыққа қоспалар қосып жентектелген қоспа
C) цемент алу үшін шихта
D) күйдірілген әктас пен саз қоспасы
E) көмірқышқыл газы және алюмосиликат негізінен тұратын шикізат қоспасын біріккенге дейін күйдіру арқылы алынатын түйірлі материал
F) цемент алуға арналған силикат үйіндісі
G) әктас, саз, гипс және қож қоспасын біріккенге дейін күйдіру арқылы алынатын түйірлі материал
H) портландцемент негізін білдіретін, күйдірілген шикізат қоспасынан алынатын түйірлі материал
8. Портландцемент алынады:
A) гипс байланыстырғышын қосып шихта ұнтағын майдалаумен
B) компонентерін біртекті қалыпқа дейін араластырумен
C) клинкер мен ұсақталған гипс тасын ұнтақтау
D) компоненттерді белгілі бір фракцияға дейін ұсақтау арқылы
E) клинкер мен гипс қоспасының ұсақталуы арқылы
F) цемент компненттерін пластификатор қосып ұнтақтау арқылы
G) шөгінді тау жыныстары мен өндірістік қалдықтрдан тұратын шикізат қоспасын күйдіру арқылы
H) балшық мен әктасты қосып күйдіру, содан кейін ұнтақтау арқылы
9. Портландцемент клинкері құрамына кіретін минералдар
A) алит , белит
B) төрткальцийлі алюминат
C) үшкальцийлі алюмоферрит
D) үшкальцийлі алюминат
E) аустенит
F) төрткальцийлі алюмоферрит
G) нонтронит
H) төрткальцийлі силикат
10. Клинкерлі минерал алит:
A) цементтің тез қатаюын қамтамасыз етеді
B) баяу қатаяды
C) сумен тез әрекеттеседі
D) цемент тасының бастапқы беріктігін анықтайды
F) баяу жылу бөлінуімен сипатталады
G) цементтің ұзақ қатаюында жоғары беріктікке жетеді
H) портландцемент қасиеттері көрсеткіші
11. Клинкерлі минерал алиттің клинкерде болу мөлшері:
A) 20% - ға дейін
B) 45-60%
C) 45% -дан аз емес
D) 10-20%
E) 60% - дан көп емес
F) 20-30%
G) 4-12%
H) 5% -ға дейін
12. Клинкерлік минерал белит:
A) цемент қатаюының тездетуін қамтамаыз етеді
B) баяу қатаяды
C) сумен тез әрекеттеседі
D) цемент таының бастапқы беріктігін анықтайды
F) белгілі жылубөлінуімен сипатталады
G) цементтің ұзақ қатаюы кезінде жоғары беріктікке ие болады
H) ылғалдылығы бойынша екінші минерал

13. Клинкерлі минерал белиттің клинкерде болу мөлшері:
A) 10% - ға дейін
B) 45-60%
C) 20% - дан аз емес
D) 10-20%
E) 30% - дан көп емес
F) 20-30%
G) 4-12%
H) 5% - ға дейін

14. Беріктігі бойынша портландцемент маркалары:
A) 400
B) 500
C) 1200
D) 600
E) 150
F) 700
G) 1000
H) 1200

15. Маркалық беріктікті анықтау кезіндегі портландцементтің қатаю мерзімі:
A) 10 сағат
B) 24 сағат
C) 28 сағат
D) 3 тәулік
E) 28 тәуліктен кем емес
F) 14 тәулік
G) бір айдан көп емес
H) 1 апта
16. Қандай да бір қоспаыз портландцементтің су қажеттілігі:
A) нормаланбайды
B) 22-28 %
C) 18-20 %
D) 20% - дан аз
E) 19% - ға дейі
F) 32-37%
G) 30 % - дан көп емес
H) 22% - дан аз емес

17. Глиноземді цемент тиімді :
A) Ылғалды орада және суда жұмыс істейтін объекттерді жобалау кезінде
B) декоративті мақсатта
C) сілтіге төзімді конструкцияларда
D) бұзылған жұмыстарды қыста бетондауға қолдану кезінде
E) қышқылдық ортаа қолдану үшін
F) ыстыққа төзімді бетон құрамына қолдану үшін
G) радиоактивті сәулеленуден қорғу үшін
H) қышқылға төзімді бетондарға байланыстырғыш ретінде

18. Плотность цемента без минеральных добавок составляет, :
A) 3,0-4,0
B) 3,05-3,15
C) 3,0 – ден ке емес
D) 1,5-3,0
E) орташа 3,1
F) 0,5-3,15
G) 2,0-2,5
H) 2,2-2,8

19. Цементтің үйінді тығыздығы, :
A) сусымалы цемент ушін 1100
B) қатты тығыздалған цемент үшін 1900
C) сусымалы цемент үшін 800-900
D) қатты тығыздалған цемент үшін 1600
E) орташа 1100
F) орташа 1300
G) 2000-2200
H) 500-800
20. БӘЗ-ды портландцементке қосады:
A) су-цемент қатынасын жоғарылату үшін
B) цемент тасының кеуектілігін және бетондағы цемент шығынын азайту үшін
C) бетонның аязға төзімділігін және су өткізбеуін жоғарылату үшін
D) цемент тасының кеуектілігін жоғрылату үшін
E) гидратация процессін тездету үшін
F) цементтің кеңейуін қамтамасыз ету үшін
G) кернеуленген цементті дайындау үшін
H) су-цемент қатынасын азайту үшін
Ауыр және жеңіл бетондар
1. Байланысу түріне қарай бетонның жіктелуі:
A) силикатты бетон
B) ауыр, жеңіл бетон
C) жол бетоны
D) гипстібетон
E) көбікті бетон, газды бетон
F) цементті бетон
G) перлитті бетон, қожды бетон
H) отқа төзімді бетон
2. Толтырғыш бойынша бетонды толтырғыш түріне байланысты ажыратады:
A) қабыршақталуы
B) полимерлі
C) берік
D) таза
E) кеуекті
F) гранитті
G) арнайы
H) жоғары сапалы

3. Қатаю жағдайына байланысты бетонды қалай анықтайды:
A) жоғарғы температурада қатаю
B) төменгі температурада қатаю
C) буланбаған
D) қалыпты қатаю
E) уда қатаятын
F) буланған
G) жоғарғы жылдамдықты режимде қатаю
H) автоклавты

4. Құрылымына сәйкес бетонды ажыратады:
A) тығыз
B) тығыз емес
C) ұяшықты, кеуекті
D) ірікеуекті
E) кеуекті емес
F) қуысты
G) ретсіз құрылымымен
H) оңтайлы құрылымымен

5. Орта тығыздығы бойынша бетонды анықтайды:
A) тығыздалған
B) ауыр, өте ауыр
C) тығыз
D) тығыз емес
E) жеңілдетілген
F) жеңіл және өте жеңіл
G) ауыр емес
H) тығыздалмаған
6. Тағайындалуы бойынша құрылыста бетонды анықтайды:
A) аралық
B) қабырғалы
C) қалыпты, арнайы
D) гидротехникалық, жол
E) іргетасты
F) рнайы емес
G) силикатты
H) ыстыққа төзімді, радиациялық-қорғағыш, декоративті
7. Ауыр бетонның орташа тығыздығы, :
A) 2200-2500
B) 500
C) 2200 кем емес
D) 1200-1800
E) 2500
F) 2500 артық емес
G) 500-1200
H) 2500-3200
8. Өте ауыр бетонның орташа тығыздығы, :
A) 2200-2500
B) 500
C) 2200 кем емес
D) 2500
E) 200-1800
F) 2500 артық емес
G) 2500 кем емес
H) 2500-3000
9. Жеңіл бетонның орташа тығыздығы, :
A) 2200-2500
B) 500-1800
C) 1800 кем емес
D) 2500
E) 700-1500
F) 500
G) 2200 артық емес
H) 2500-3000
10. Өте жеңіл бетонның орташа тығыздығы, :
A) 500
B) 500-1800
C) 1800 артық емес
D) 300-450
E) 2200-2500
F) 2500 көбірек 700-1500
G) 2200 кем емес
H) 600 артық емес
11. Ауыр бетонға толтырғыш ретінде қолданылатын тау жыныстары:
A) трепел, магнезит
B) пемза, туф, құмтас
C) керамзит, аглопорит
D) диорит, диатомит
E) гранит, диорит
F) габбро, базальт
G) кварцты құм, қиыршық тас (құмтас)
H) сынған кірпіш, керамзитті құм
12. Бетон қоспасының ыңғайлы отыруын анықтаймыз:
A) растекаемости или неподвижности
B) тұтқырлығы немесе иілімділігі
C) жылжымалылығы немесе қаттылығы
D) араластыру жеңілдігі және қалыптау
E) цемент пен судың болуына байланысты
F) конустың шөгуі
G) тиксотропиямен
H)тұнудан кейінгі қоспаның судан бөлінуін сипаттайтын байланысу
13. Бетонның қатаюын жылдамдатуын камтамасыз етеді...
A) кептірумен
B) жылу ылғалмен өңдеу
C) дірілдетумен
D) химиялық қоспаларды қосумен
E) электр жылытумен
F) жылуоқшаулағыш материалдарды қорғанумен
G) гидрооқшаулаумен
H) су-цемент қатынасының азаюымен
14. Ауыр бетонның сығылуға байланысты беріктігінің жобалық маркасы:
A) М50…М1000
B) М30…М100
C) М150…М500
D) М0,1…М0,9
E) М1000…5000
F) М300…М700
G) М20…М80
H) М0,2…М20
15. Ауыр және майда түйіршікті бетонды сығуға байланысты беріктік классы:
A) В50…В200
B) В3,5…В80
C) В0,5…В5
D) В5...В50
E) В20...В75
F) В300…В700
G) В50…В1000
H) В0,2…В10
16. Аязға төзімділігі бойынша бетон маркасы:
A) F50…1000
B) F200…800
C) F25…150
D) F15…100
E) F10…35
F) F2,5…10
G) F100…1000
H) F0,1…0,5
17. Беріктік заңына сәйкес бетон беріктігі тәуелді:
A) толтырғыштың ірілігіне
B) цементтің белсенділігіне
C) цемент-судың қатынасына
D) ірі толтырғыштың болуына
E) ұсақ толтырғыштың болуына
F) толтырғыш түрі мен шығынына
G) цемент-судың қатынасына
H) толтырғыш сапасына
18. Бетонға үшін жасанды кеуекті толтырғыштың түрлері:
A) пемза, туф
B) жанартау күлі
C) керамзит, аглопорит
D) шунгизит, шлакозит
E) шунгит, доломит
F) қарынды вермикулит и перлит
G) опока, трепел
H) диатомит, әктас-ұлутас
19. Жеңіл бетон түрлерін кеуекті құрылымын алу әдісі мен құрылымы бойыша ажыратады:
A) кеуекті толтырғыштарда
B) майда және ірі толтырғыштарда
C) кеуекті және тығыз толтырғыштарда
D) ұяшықты және порлы
Е) ірі кеуекті
F) газды бетон және көбік бетон
G) табиғи және жасанды толтырғыштарда
H) кеуекті және кеуексіз
20. Ұяшықты бетонды алуда газ түзілуі ретінде қолданылады:
A) көмір, мылонафт
B) алюминий ұнтағы
C) әктас, мрамор
D) гидрооқшаулағыш қан
E) аған үгіндісі, жоңка
F) сутегі тотығы
G) магний және мырыш ұнтағы
H) конифольды желім эмульсиясы
21. Тағайындалуына сәйкес жеңіл бетондар бөлінеді...
A) жылуоқшаулағыш
B) дыбысоқшаулағыш
C) құрылымды-жылуоқшаулағыш
D) акустикалық
E) құрылымды
F) дыбысоқшаулағыш
G) әрлеуші-дыбыс оқшаулағыш
H) көп функционалды
22. Ұяшықты бетонды алу кезінде көбіктендіргіш ретінде қолданады:
A) алюминий ұнтағы
B) сутегі тотығын
C) мырыш және магний ұнтағы
D) гидооқшауланған қан
E) ағаш үгінділері және жоңқа
F) мылонафт, смолосапонин
G) зола, қож
H) канифольды желім эмульсиясы
23. Ұяшықты бетонның ең аз тығыздығы,
A) 0,1…0,5
B) 200
C) 200..300
D) 600…900
E) 50…100
F) 200...250
G) 1000…1200
H) 500…600

Құрылыс ерітінділері мен құрғақ қоспалар
1. Құрылыс ерітінділері ...
A) қоспа мен ұсақ толтырғыштан, судан, байланыстырғыштан тұратын, қоспаның қатаюынан алынатын жасанды тас материалы
B) ұсақ және ірі толтырғыштан, су және байланыстырғыштан тұратын, қоспаның қатаюынан алынатын конструкционды материалы
C) су мен құмнан, қоспаны байланыстырғышпен әбден араластырып қатаюынан алынатын жасанды тас материалы
D) қабырғалар мен төбелерді әрлеуге арналған арнайы құрамы
E) ұсақ және ірі толтырғыштан, су және цемент, әктастан тұратын, қоспаның тиімді таңдалуынан алынатын материал
F) байланыстырғыш қоспа, ұсақ толтырғыш, су мен қоспаның қатаю үрдісінен алынатын тас тәріздес құрылым
G) қалау, әрлеу, гидрооқшаулағыш және арнайы құрамдар
H)қоспа мен толтырғыштан, органикалық және бейорганикалық байланыстырғыш заттардың мұқият таңдалған қоспасы
2. Құрылыс ерітінділері жіктеледі:
A) толтырғыштар түріне
B) тағайындалуына байланысты
C) құрылымына
D) байланыстырғыш түріне
E) тығыздығына
F) жылуөткізгіштігіне
G) жылжымалығына
H) қоспаның қосу түріне
3. Ерітінділерді тағайындалуы бойынша ажыратады:
A) су өткізбейтін
B) конструкционды
C) қалау
D) қарапайым
E) суды итеру
F) сырлау
G) арнайы
H) едендер мен қабырғаларға арналған
4. Арнай ерітінділер бөлінеді …
A) суды қайтаратын
B) су өткізбейтін
C) жылу өткізетін
D) сәндік, тығынды
E) жылу оқшаулағыш, гидрооқшаулағыш
F) электр өткізгіш
G) бүркемелеуші (маскирующие)
H) рентгеннен қорғағыш
5. Ауыр ерітінділер…
A) тығыздыы 1500 жоғары
B) кварцты құмда дайындалады
C) тығыздығы 1500 төмен
D) кеуектендіргіш қоспалармен дайындалады
E) қалау және әрлеу жұмыстарына қолданады
F) құмды қосумен дайындалып,керамзит пен қождың уатуынан алынады
G) әрлеу жұмыстарына қоспайды
H) радиоактивті сәулелерден қорғамайды
6. Жеңіл ерітінділер …
A) тығыздығы 1500 жоғары
B) кварцты құмда дайындалады
C) тығыздығы 1500 төмен
D) кеуекіт толтырғыштар мен кеуекті қоспалармен дайындалады
E) қалау және әрлеу жұмыстарына қолданады
F) құмды қосумен дайындалып,керамзит пен қождың уатуынан алынады
G) әрлеу жұмыстарына қоспайды
H) радиоактивті сәулелерден қорғауға қолданады
7. Сыртқы қабырғаларды таспен қалауға қолданылатын ерітінділер…
A) цементті
B) гипсті
C) цементті-әкті
D) сазды
E) әкті-сазды
F) гипс-цементті пуццоланды
G) 10, 25, 50 және 100маркалы
H) әкті-қожды
8. Бөлменің ішкі әрлеу қабырғасын ауа ылғалдылығы 60% дейін ерітінділерді қолданады…
A) әкті-қожды
B) цементті-әкті
C) тек қана гипсті
D) гипсті,әкті
E) гипс-цементті пуццоланды
F) әкті-гипсті
G) 50 және 100 маркалы
H) тек қана цементті
9. Қоспа ерітіндісінің маңызды қасиетіне жататындар…
A) жабылуы
B) ыңғайлы қалыпталуы
C) ыңғайлы отыруы (жылжымалылығы)
D) суды жутуы
E) су ұстағыш қабілеті
F) ылғал сыйымдылығы
G) тұтастығы (қатпарлануы)
H) деформациялық
10. Ішкі және сыртқы қабырғаларды әрлеу, таспен қалауға арналған құрылыс ерітінділерінің аязға төзімділік бойынша маркалары…
A) F10, F15, F25, F35, F50
B) F10…F300
C) F10 төмен
D) F500 жоғары
E) F200…F500
F) F5…F35
G) F300…F600
H) F100…F1000
11. Цементті ерітінділерді сығылуы бойынша беріктігін анықтаймыз …
A) 3 тәулік
B) 28 тәулік
C) 7 тәулік
D) ауыр бетонның беріктігі бойынша анықтаймыз
E) 14 тәулік
F) 4 апта өткеннен кейін
G) 21 тәулік
H) 28 сағат
12. Құрылыс ерітінділері 28 тәулік сығылу беріктігі бойынша келесі маркаларға бөлінеді…
A) М50...М500
B) М25...М350
C) М4...М200
D) М0,4, М10, М50, М100, М150, М200, М500
E) М4, М10, М25, М50, М75, М100, М150, М200
F) М100, М150, М200, М250, М300, М350, М500
G) М10...М1000
H) М200 дейін
13. Цементті ерітіндінің беріктігі болмаған жағдайда суды сору анықталады:
A) суды сақтап қалу қоспаларының болуынан
B) бетон беріктігінің факторлары бойынша
C) цемент белсенділігі мен толтырғыш сапасына
D) полимердің қатысуымен
E) цемент-судың қатынасымен
F) толтырғыштар санымен
G) су-цемент қатынасымен
H) балшық пен әктің болуымен
14. Құрылыс ерітінділерінің құрамына суды ұстап тұратын қоспа ретінде қолданады:
A) әк, метилцеллюлоза
B) шыны мақта, минвата
C) ТЭС қожын, диатомит
D) синтетикалық және бейорганикалық талшық
E) балшық, уатылған доменді қожды
F) уатылғанкірпіштің сынуы
G) асбест
H) кварцты құм
15. Сәндік сылақты келесілерді қосу арқылы алуға болады:
А) минералды пигменттерді
B) полимерлі түрлі түсті толтырғыш пен байланыстырғышы
C) құрамы желімді полимер-цементті
D) ақ-түрлі-түсті цементтерден
E) түсті әктас пен гипсты байланыстырғыштан, полимерлі толтырғыштан
F) уатылған ақ және түрлі түсті тау жынысынан
G) шақпақ тас, шыныны уатудан
H) тек қана кварцты құмнан
16. Құрғақ құрылыс ерітінділерінің қоспасы дәстүрлі ерітінділерден айырмашылығы:
А) беріктігінің көптігінен
B) қасиеттерінің тұрақтылығынан
C) пластификациялаушы үстемелерді көп қолданудан
D) ерітінділерді дайындағанда технологиялық операциялардың мөлшерін қысқартуға
E) теріс температурада қолдану мүмкіндігі
F) технологиялық және функционалды қасиеттері көрсеткіштерінің жақсаруы
G) уыттылығымен
H) беріктігінің көптігінен
17. Құрғақ құрылыс қоспасының құрамында құм түйіршіктерінің ірілігі…
A) 1,25 мм аспау керек
B) 2 ммаспау керек
C) 1...2 ірілік модуліне сәйкес
D) 0,5 мм аспау керек
E) ССС құрамына әсер етпейді
F) 2,5 мм төмен болу керек
G) 1 мм жоғары болмау керек
H) майда дисперсиялы ұнтақ күйінде болу керек
18. Құрғақ құрылыс қоспасына не үшін полимерлі қоспаларды қосады…
A) цемент шығынын азайтуға
B) тығыздығын жоғарылатуға
C) безендіруді жақсартуға
D) адгезияны жоғарлатуға
E) сызатқа беріктігінің жоғарылатуға
F) обеспечения өткізбеушілікті қамсыздандыру
G) гидраттану үрдісін тездету
H) ауаны тартуға
19. Акустикалық ерітінділердің орташа тығыздығы, :
A) 200-300
B) 1200-1300
C) 600-1200 аралықта
D) 1200-1500
E) 300-400
F) 50-100
G) 1200 жоғары
H) 600-800
20. Рентгеннен қорғағыш ерітіндіерді келесілерді қосу арқылы дайындайды:
A) портландцемент
B) баритті құм
C) цемент және гипс
D) гранитті құм
E) алюминий, магний
F) литий, бор
G) вулкандық туф
H) кварцты құм
Силикатты және асбестцементті материалдар
1. Асбест – сулы және сусыз ....... тұратын табиғи жұқаталшықты материал
A) магния силикаттарынан
B) калий сульфаттарынан
C) кальций силикаттарынан
D) кальций сульфаттарынан
E) кальций және магний карбонаттарынан
F) натрий силикаттарынан
G) алюмосиликаттардан
H) натрий сульфаттарынан
2. Асбоцемент дегеніміз ...
A) цемент, асбест, құм және судың қоспасынан алынатын тас материалы
B) цемент, асбест және судың қоспасының қатуы нәтижесінде алынатынкомпозициялық тас мтериалы
C) цемент, асбест, гипс және су қоспасынан алынатын тас материалы
D)асбест талшақтары енгізілген цементтен тұратын отқа төзімді материал
E) цемент, асбест, әк және су қоспасынан алынатын жасанды тас материалы
F) цемента, асбест және судың
G)байланыстырушысы – цемент, толтырушысы – абсест болып табылатын салқын прессовкалы қатты материал
H) цемент, асбест, сұйық шыны және су қоспасынан алынатын қатты материал
3. Асбесцементтің қасиеттері:
A) су өткізбеушілік, төмен ыстыққа төзімділік
В) жоғары тығыздық, төмен аязға төзімділік
С) жоғары күш, отқа төзімділік
D) төмен сотқы тұтқырлығы, низкая ударная вязкость, жоғары жылу өткізгіштік, қаттылық
E) су өткізбеушілік, төмен ыстыққа төзімділік
F) төмен беріктік, жоғары тығыздық
G) қаттылық, жоғары жылу өткізгіштік
H) төмен электр өткізгіштік
4. Асбесцемент бұйымдарын жасау үшін цемет және асбест келесі қатынаста қолданылады:
A) Ц= 50%, А=50%
B) Ц=10…20%, А=90…80%
C) 20% -ға дейін цемент, 90% -ға дейін асбест
D) Ц=90…80%, А=10…20%
E) Ц 100%, А 0,05%
F) Ц=13…17%, А=87…89%
G) 90% -ға дейін цемент, 20% - ға дейін асбест
H) Ц 90%, А 0,5%
5. Асбест ............. өндіру кезінде қолданылады
А) ерітінді қоспаларын
B) тротуарлық плиткаларды
C) далдаларды
D) іргетас блоктарын
E) жабын материалдарын, трубаларды
F) ғимараттардың тіреу элементтерін
G) қоршау конструкцияларын
H) жылу оқшаулағыш материалдарды
6. Силикатты материалдар дегеніміз …
A) әк, құм және судан тұратын қоспадан жасалған цементсіз автоклавты қатаю материалдары
B) кейінгі автоклав өңдеулі су, толтырғыштар және әкті-кремнеземді байланыстырғыштар қоспасынан алынатын тас материалдары
C) минералды байланыстырғыштар негізіндегі күйдірілмеген материалдар және бұйымдар
D) әк, кварц құмы және судың қатты қоспасы
E) қатты пресстелген су мен әкті-кремнеземді байланыстырғыштар қоспасының күйдірілуі арқылы алытнатын тас материалдары
F)автоклавта кальций гисдросиликаттарының гидротермиялықсинтезі арқылы алынған жасанды тас
G)су, әк және алюмосиликаттардың тығыздалған қоспасының жоғары температуралы өңдеуі арқылы алынатын жасанды тас
H) су, әк, құм және саздың қатты қоспасынан алынатын бетондар мен кірпіштер
7. Силикатты бұйымдардың қатаюы .... нәтижесінде орын алады
A) әк тастың күйдіру кезіндегі декорбанизациясы
B) автоклавты өңдеу кезіндегі кремний қос тотығының кальций гидрототығымен байланысы
C) жоғыралатылған қысым және жоғары температурада будың әсерінде автоклавты өңдеу
D) пештерде күйдіру кезінде
E) автоклавты өңдеу кезінде кальций гидросиликаттары синтезі
F) Т = 20 20С кезінде табиғи кептіру G) в результате сушки в туннельных сушилах
H) ПАВ – қатуын жылдамдатқыш қолдану
8. Бір силикатты кірпіштің массасы:
A) 3,6 кг
B) 4,2 кгC) 4,3 кг аспау керек
D) 4,5 кг шамасындаE) 4 кг аз емес
F) 4,7 кгG) 2,0-2,5 кг
H) 3,5 кг аспайды
9. Силикатты кірпіштың маркалары:
A) М100, М125, М150, М200, М250
B) М100 аз емес
C) М75, М150, М300
D) М75, М100, М125
E) М50…М350
F) М100…М250
G) 150, 200, 250, 300, 400
H) М100…М500
10. Силикатты қабырға материалдарына жатады:
A) ыстыққа төзімді бетон
B) асбест толқынды парақтары
C) газмагнезит, көбікмагнезит
D) цемент қоладнылған бұйымдар
E) силикатты бестон, силикатты кірпіш
F) газсиликатты және көбіксиликатты блоктар
G) керамикалық кірпіштер және тастар
H) әк-шлак және әк-күл кірпіштер
11. Силикатты кірпішті құяды:
A) жартылай құрғақ пресстеу әдісімен
B) Р=15-20 МПа кезінде
C) су, әк және кварцты құмның қатты қоспасынан
D) 20% дейінгі ылғалдылықты қоспадан
E) виброгидро пресстеу
F) Р=1-3 Мпа кезіндегі гранулалардың өзін-өзі қатайтуымен
G) сұрғылап құю арқылы
H) 18-28% пластикалық жолменқоспа ылғалдылығы кезіндегі
12. Керамикалықпен салыстырған силикатты кірпіш ие:
A) су әрекетіне үлкен төзімділігке
B) қаттылыққа, беріктікке
C) әлдеқайда төмен жылуөткізгіштік
D) жоғары температураларға төмен төзімділік
E) төмен тығыздық
F) су әрекетіне төмен төзімділік
G) жоғары температураларға жоғары төзімділік
H) жоғары температуралы күйдіру, кептіру процесстерін алып тастау
13. Силикатты бетонды алады қолдану арқылы:
A) воздушной извести
B) сұйық шыны
C) әкті-кремнеземді байданыстырғыш
D) портландцемент
E) глиноземдік цемент
F) балшық
G) шлактар, кварц құмы
H) беттік-белсенді заттар
14. Силикатты кірпішті өндіру кезінде байланыстырғыштың компоненттері ретінде қолданылатын өнеркәсіп қалдықтары :
A) металлургиялық шлактар
B) шыны бұзғыш
C) ТЭС күл және шлактары
D) керамикалық кірпіштің қақтығысы
E) күл-унос
F) асбест
G) химиялық өнеркәсіптің қалдықтары
H) шамот

Ағаш материалдары
1. Ағаштың артықшылықтары:
A) су сіңіргіштігі
B) жоғары дыбыс оқшаулау қабілеті
C) төмен жылу өткізгіштігі
D) органикалық ерітінділерде және суда ерігіштігі
E) биологиялық төзімділігі
F) созылу кезіндегі жоғары беріктілігі
G) шағын тығыздығы, аязға төзімділігі
H)анизотроптылығы
2. Ағаштың кемшіліктері:
A) су сіңіргіштігі
B) шіруі және жануы
C) төмен жылу өткізгіштігі
D) органикалық ерітінділерде және суда ерімеуі
E) биологиялық төзімділігі
F) созылу кезіндегі жоғары беріктілігі
G) шағын тығыздығы, аязға төзімділігі
H)анизотроптылығы
3. Ағаштың тепе-тең ылғалдылығы …
A) атмосфералық жауын-шашынға байланысты
B) комнаталы – құрғақ жағдайда 8-12% құрайды
C) ағаштың кеуектілігіне және жыл мезгіліне байланысты
D) ауа температурасына байланысты
E) ауаның салыстырмалы ылғалдылығына байланысты
F) ағаштың тұқымына байланысты
G) ағаштың жасуша қабаттарының толық сумен қанықтыруына сай
H) орта есеппен 30% құрайды
4. Ағаштың макроқұрылымы …
A) шайырлық жолдарын, трахеидтарды жасушаларды қамтиды
B) ағаштың жасушаларының құрылысына сәйкес оқытылады
C) бұл оптикалық микросопта зерттелетін ағаш бұтақтарының құрылысы
D) бұтақ бойында созылған жасушалар болып табылады
E) лупа арқылы немесе жай көзбен көрінетін ағаш бұтақтарының құрылысы
F) үш қимада зерттеледі: көлденең, атармдалған және тангенциалды
G) спираль бойынша бағытталған микрофибриллдар болып табылады
H) жылдық сақина, өзек, камбий, қартыс, жұқа сүрек қабатын қамтиды
5. Ағаштың микроқұрылымы …
A) бұл оптикалық микросопта зерттелетін ағаш құрылысы
B) жай көзбен көрінетін ағаш бұтақтарының құрылысы
C) бұтақ бойында созылған жасушалар болып табылады
D) жылдық сақина, өзек, камбий, қартыс, жұқа сүрек қабатын қамтиды
E) үш қимада зерттеледі: көлденең, атармдалған және тангенциалды
F) талшықты құрылыс болып табылады
G) шайырлық жолдарын, трахеидтарды, тірі жасушаларды, микрофбириллдарды қамтиды
H) лупа арқылы көрінетін ағаш бұтақтарының құрылысы
6. Ағаштың жасуша қабырғасында бар …
A) фенол
B) табиғи полмерлер
C) глюкоза
D) гемилцеллюлоза
E) лигнин
F) сахароза
G) лактоза
H) бензол
7. Ағаштың нағыз тығыздығы тең, :
A) 1,8
B) 0,5
C) 1,0-2,0
D) 1,54
E) 2,0-2,5
F) 1,6 артық емес
G) 0,8-1,0
H) 1,5 кем емес
8. Ағаштың талщықтарының ылғалдылығының тербелісі салдары:
A) ағаш бұйымдарының мөлшерінің өзгеруі
B) ағаш құрылымының өзгеруі
C) тақталар мен бөренелердің формасының өзгеруі
D) ағаш иісінің өзгеруі
E) пайдалы заттардың алынуы
F) ағаш талшықтарының қайта бағдарлануы
G) ағаш материалдарының сынуы және бойлық иілуі
H) шайырлы, эфирлі және илегіш заттардың көбеюі
9. Ағаштың жылу өткізгіштігі тәуелді …
A) оның тұқымынан
B) оның кеуектілігінен
C) сақтау шарттарынан
D) ылғалдылығынан
E) жылу ағынының бағытынан
F) электр өткізгіштігінен
G) жасуша құрылымынан
H) илегіш және шайырлы заттардың болуынан
10. Ағаштың беріктігі тәуелді …
A) ағаш өнімдері сыртының әрлеу дәрежесіне
B) зарарсыздандыру дәрежесіне
C) ағаш тұқымына
D) жабысқақ және илегіш заттардың мөлшеріне
E) орта тығыздыққа
F) кемсіздік және ылғалдылықтың болуына
G) ағаш бұтағының жуандығына
H) қаттылыққа
11. Ағаш беріктігін тексеру үшін:
A) оларды стандартты ылғалдылыққа келтіреді
B) оларды стандартты тығыздыққа келтіреді
C) 6% ылғалдылық қолданады
D) оларды 18% стандартты ылғалдылыққа келтіреді
E) 0 –ден 30% -ға дейінгі гигроскопиялық ылғалдылық қолданады
F) 12% ылғалдылық қолдану
G) тығыздық өлшеу кезіндегі беріктіктің өзгеру коэффициентін қолданады
H) ылғалдылықтың 1% - ға өгеруіндегі беріктіктің өзгеру коэфициентін қолданады
12. Ағаш материалдарының сұрыптарын орнатады .....
A) материалды мұқият тексеру негізінде
B) қысу кезіндегі беріктігі бойынша
C) кемшіліктер бағалары бойынша
D) созу кезіндегі беріктігі бойынша
E) жару кезіндегі беріктігі бойынша
F) бүктеу кезіндегі беріктігі бойынша
G) шірік болуына байланысты
H) ағаш түсі мен текстурасына байланысты
13. Ағаш перделерінің(сучок) ағаш қасиетіне әсері - …
A) ағаштың әсемдігін, текстурасын жақсартады
B) ағаш құрылысының біркелкілігін құртады
C) ағаштың тығыздығын ұлғайтады
D) талшықтардың қисаюына алып келеді
E) мехникалық өңдеуді қиындатады
F) ағаштың жылу өткізгіштігін өзгертеді
G) ағаштың беріктігін ұлғайтады
H) қасиеттің өзгеруіне әсер етпейді
14. Өгей бұтақша (пасынок) дегеніміз:
A) ядролық шірік
B) әдетті емес күңгірт бояулы сүрек қабаттың немесе ядроның бөліктері
C) ағаштың біркелкілігін және механикалық қасиеттерін құртатын кемшілік
D) сыртқы шірік
E) өлі маталы бұтақ аумағындағы ағаш(древесина) басып кеткен аумақ
F) бұтақтық екінші өлі басы
G) оның бойлық осіне сүйір бұрыш астында сабақты түйреп тұрған қалың бұтақ
H) кеш сүректің жылдық сақиналарда қалыпсыз қалыңдауы
15. Ағашты шіруден сақтау үшін қолданады...
A) антисептиктерді
B) натрий фториді, тас көмірлі май
C) хлорофос ерітіндісі
D) дуст, хлопикрин
E) фосфаттар, сульфаттар
F) антипирендер
G) фунгицидтар, инсектицидтар
H) борлы қышқыл мен бура қопасы
16. Шере (фанера) дегеніміз...
A) арнайы полмер лактарымен жабыстырылған аға талшықты қабаттар
B) фенол-формальдегиті желімдерден сіңдіру материалы бар ағаш тақталар
C) полмер клейлермен бекітілген пресстелген үгінділер қабаттары
D) аршылған қабыршақтың үш немесе одна да көп қабатынан жабыстырылған жапырақ материал
E) арнайы дайындалған қабыршақтардан жабыстыру арқылы дайындалатын ағаш қабатты тақта
F) карбамидті, фенол-формальдегидті желімрдегі қабыршақтан жасалған көп қабатты жапырақ материал
G) желім-лакты композициямен бекітілген жұқа қабықты ағаш тақталар
H) талшықты массаны пресстеу жолымен жасалған ағаш тақта
17. Ағаш жаңқалары, үгінділері ...... алу үшін қолданылады.
A) шере тақталар
B) ағаш-талшықты тақталар
C) арболит, фибролит
D) түрлендірілген ағаш
E) паркет
F) желімделген ағаш конструкцияларын
G) бакелизделген шере
H) ағаш-жоңқалы тақталар
18. Кесілген ағаш дайындамалары геометриялық формасы, көлденең қимасының өлшеміне байланысты бөлінеді ....
A) пластиналар, ширектер
B) плинтус
C) жақтаулар
D) бұғаттар (карнизы)
E) тұтқалар
F) қоссырықтар (брусья), тақталар
G)кесінді
H) сырғауыл
19. Ағаштың отқа төзімділігін арттыру тәсілдері:
A) сілті ерітіндісімен сіңдіру
B) тақтатасты маймен сіңдіру
C) антипиренмен сіңдіру
D) штукатурка қабатын жағу
E)құрамында асбест және гипс бар материалдармен оқшаулау
F) антисептиктермен сіңдіру
G) ацетилдау
H) бор қышқылы ерітіндісін жағу
20. Сәндік шерені ..... қабыршағынан жасайды
A) қайың
B) қарағаш
C) қандыағаш, алмұрт ағашы
D) қарағай
E) жөке, емен
F) үйеңкі
G) терек
H) балқарағай
21. Паркет болады:
A) шереден жасалған
B) тақтайлы
C) жуылмайтын
D) әдеттегі
E) фрезермен өңделген
F) қалқан
G) сүргіленген
H) қалақты

Полимер материалдар
1. Табиғи полимерлерге жатады:
A) нейлон
B) пороллон
C) латекс
D) лавсан
E) табиғи каучук
F) жібек, жүн
G) целлюлоза, кәріптас (янтарь)
H) лайкра
2. Пластмассаның толтырғышы::
A) органикалық және бейорганикалық ұнтақтар
B) маталар, табақ материалдар
C) гравий
D) қиыршық тас
E) шыны үгінді
F) ұнтақталған шамот
G) карбоксиметилцеллюлоза
H) қағаз, ағаш қабыршағы
3. Пластмассаға пластификаторлар мына мақсатта енгізіледі ...
A) уақыт бойынша пластмассаның қасиеті мен құрылымын сақтап қалу
B) созылу мен иілуге қарсыласуын жоғарылату
C) полимердің жоғары иілімділігін арттыру
E) полимердің шығынын азайту, өнімді арзандату
F) пластмассаның қатаю процессін жылдамдату
G) полимер тұтқырлығын азайту
H) полимер тұтқырлығын көбейту
4. Полимерге толтырғыштарды мына мақсатта қосады:
A) морттылықты азайту
B) уақыт бойынша пластмассаның қасиеті мен құрылымын сақтап қалу
C) жылутұрақтылығын арттыру
D) жоғары иілімділігін арттыру
E) ерте тозуын алдын алу
F) созылу мен иілуге қарсыласуын жоғарылату
G) полимердің шығынын азайту, өнімді арзандату
H) пластмассаның қатаю процессін жылдамдату
5. Полимер тығыздығы:
A) 20...2200
B) 2200 кем емес
C) 0,02...2,2
D) 20 артық емес
E) 0,02...2,2
F) 0,2...200
G) 10...1000
H) 200...2500

6. Пластмассаның оң қасиеттері ...
A) аз тығыздық, төмен жылуөткізгіштік
B) жоғары химиялық тұрақтылық, жоғары коррозияға тұрақтылық
C) төмен жылу тұрақтылық
D) аз беттік қаттылық
E) термиялық кеңеюнің жоғары коэффициенттілігі
F) сырғыштық жоғарылауы
G) технологиялық өңдеудің қиындылығы
H) аз желінушілік, мөлдірлік, өңдеі жеңілділігі
7. Пластмассаның кемшілігі ...
A) аз тығыздық, төмен жылуөткізгіштік
B) жоғары химиялық тұрақтылық, жоғары коррозияға тұрақтылық
C) төмен жылу тұрақтылық
D) аз беттік қаттылық
E) термиялық кеңеюнің жоғары коэффициенттілігі
F) кейбір пластмассалардың жұқа қабықша түзе алу қабілеттілігі
G) әр түрлі түске боялу қабілеттілігі
H) аз желінушілік, мөлдірлік
8. Полимеризационды полимерлерге жатады:
A) полиэтилен
B) фенолформальдегид
C) карбамид
D) полиуретан
E) поливинилхлорид
F) кремнийорганикалық полимерлар
G) полистирол
H) эпоксидті шайыр
9. Поликонденсационды полимерлерге жатады:
A) полиэтилен
B) фенолформальдегид
C) карбамид
D) поливинилхлорид (ПВХ)
E) полистирол
F) полиуретан
G) поливинилацетат (ПВА)
H) полиметилметакрилат
10. Суыту кезіңде тұтқыр ағатын күйден қайтымсыз қатты күйге ауысатын полимерлер:
A) термореактивті полимерлер
B) термопластикалық полимерлер
C) термопласттар
D) реактопласттар
E) ПВХ
F) полистирол
G) полиэтилен
H) фенолформальдегид, карбамид
11. Мына полимердер бірнеше рет жұмсарып, қатая алады:
A) термореактивті
B) термопластикалық
C) реактопласттар
D) кремнийорганикалық
E) термопласттар
F) полистирол, полиэтилен, ПВХ, ПВА
G) фенолформальдегид, карбамид
H) поликарбонаттар
12. Пластмассаларды өңдеудің негізгі тәсілдері:
A) прокаттау, бедерлеу, соққылы өңдеу
B) біліктеу, каландрлау, экструзия, сығып шығару
C) созу, прокаттау, абразивті өңдеу
D) пресстеу, құю, майлау, көбіктендіру
E) қуысты бітеу, суару, шаңдату
F) дірілдету, вакуумдау
G) сым тарту, қысу
H) штамптау, сілкілеу
13. Көтерме және қоршама конструкциялар үшін полимер материалдар:
A) полимербетондар, бетонополимерлер
B) шыныпластика, полистирол тақтайша, шынытекстолиттар
C) шыныпрофиллит
D) рубеласт
E) армобитеп
F) стеклоизол
G) гидроизол
H) полимерцементті бетондар, қағаз-қабатты пластикалыр
14. Полимерлі толтырғыштар формасына байланысты бөлінеді:
A) дәнді
B) түйіршіктелген
C) ұнтақ тәріздес
D) тақталы
E) талшықты
F) табақты
G) формасыз
H) бұтаулы
15. Линолеумді мына негізде шығарады:
A) қағазды
B) маталы
C) полистиролды
D) киізді
E) жұқа қабатты
F) шыны маталы
G) көпіршіктелген
H) қатты

16. Еден үшін полимер тақталарының өлшемдері:
A) 500х500 мм
B) 1,0х1,0 м
C) 300х300 мм
D) 50х50мм
E) 70х70мм
F) 300х100 мм
G) 200х200 мм
H) 150х150 мм

17. Шыныпластика – бұл:
A) полимерлермен байланысқан шынылы киіз бен матадан жасалатын композициялық табақты материал
B) шыны балқыма мен термореактивті полимер негізіндегі материал
C) полиэфирлу шайыр мен бұтаулы шыныкиіз негізінде алынатын табақты материал
D)термопластикалық полимерлер мен органикалық шынының киізінен алынатын табақты материал
E) қатаюға дейінгі пластикалық-тұтқыр шыны
F) кезекті қатаюымен алынатын термоактивті полимерлермен қаныққан шыны мата мен шыны киізден жасалынатын табақты материал
G) органикалық шынымен қаныққан (метилметакрилат) полимерлі киізден жасалынатын материал
H) полмер мен шыны ұнтақтын қоспасын пресстеумен алынатын тақталы материал

18. Айрықша қолданысқа ие болған пенопласттар:
A) әр түрлі каучукты
B) метилметакрилатты
C) полистиролды
D) поливинилхлоридті
E) полиуретанды
F) полиэтиленді
G) эпоксид шайырлы
H) несепнәрлі
19. Поимербетон мына полимер негізінде алынады:
A) термопластикалық
B) термореактивті
C) полиэтиленді
D) полистирольді
E) фенолоформальдегидті, фуранды
F) поливинилхлоридті
G) поливинилацетатты
H) полиэфирлі, эпоксидті
20. Қарапайым бетоннан бетонополимер алуға қандай негізді операциялар мүмкіндік береді:
A) кептіру, мономермен қанықтыру, инфрақызыл сәулелермен сәйлелендіру
B) полимермен сылау, қатайту
C) инфрақызыл сәулелермен сәйлелендіру
D) кептіру, вакуумдау
E) мономермен қанықтыру, кептіру
F) мономермен қанықтыру
G) полимеризация
H) битуммен қанықтыр
13. Жабын, гидрооқшаулағыш және ауа өткізбейтін материалдар
1. Гидорооқшаулағыш құрылыс материалдары деп қандай қасиеттерге ие материалдарды айтамыз?
A) құрылыс конструкцияларын сумен әрекеттесуінен қорғау үшін арналған
B) суды алшақтау
C) су өткізбейтін қасиетке ие
D) суды жұту немесе олар арқылы суды фильтрлау үшін арналған
E) жер асты және жер үсті ғимараттарды жер асты сулары әсерінен қорғау кезінде қолданылады
F) материал бетінің дымқылдылығын жақсартады
G) ғимарат элементтері жігінің ауа өткізбейтінін қамтамасыз етеді
H) ылғалды өткізеді
2. Гидрооқшаулағыш материалдар қажет жағдайлар ..
A) мот және санитарлық тораптарды толақ жылу-, гидроқшаулауды қамтамасыз ету кезінде
B) жер асты ғимараттарды жер асты сулар әсерінен қорғау кезінде
C) фундамент пен іргелерді әрлеу кезінде
E) көпір, өндірістік бөлмелер мен санитарлық тораптарда қабат аралық жабындарды қорғау кезінде
F) су қоймалар, бассейндерді оқшаулау үшін, жабын құрылғысы
G) сантехникалық және пештік қондырғылар құрылғысы
H) дыбыс оқшаулауды қамтамасыз ету және ғимараттардың соққы беріктігін арттыру
3. Гидрооқшаулау …
A) құрылыс конструкцияларының жылу-, су- және газ оқшаулауын қамтамасыз етеді
B) конструкциялардың дыбыс оқшаулау және коррозияға төзімділігінің жақсаруына әсер етеді
C) қорғалатын беттің сулы ортамен әрекеттесуінен сақтайды
D) декоративті беттің алуын қамтамасыз етеді
E) беттің созылымдылығын арттырады
F) бу- және газ оқшаулау септігін тигізеді
G) конструкциялық материалдың коррозияға төзімділігін жоғарылатады
H) конструкциялардың бу оқшаулауын жақсартады
4. Физикалық күйден және қолдану технологиясына байланысты гидрооқшаулағыш материалдарды келесідей бөлінеді ..
A) сұйық
B) жақпалы,
C) бояу қабаты
D) иілімді- тұтқырлы
E) серпімді тұтқырлы және қатты
F) оқшаулағыш және жабынды
G) тығындағыш
H) жапсырмалы
5. Сұйық және иілімді- тұтқыр гидрооқшаулағыш материалдарға жататындар...
A) қабықшалар
B) эмульсиялар
C) жұмсақ тақтайшалар
D) желімдер
E) пасталар
F) әк сүті
G) цемент қамыры
H) мастиктер
6. Серпімді тұтқыр және қатты материалдарға жататындар...
A) шыныпластиктер
B) картондар
C) сабандар
D) каучуктер
E) төсемдер
F) қабықшалар
G) тақтайшалар
H) бетондар
7. Негізгі қолданылатын шикізат түріне байланысты гидрооқшаулағыш материалдар келесідей бөлінеді...
A) органикалық
B) цементті
C) аралас
D) полимерлі
E) органикалық емес
F) қатты
G) сұйық
H) тұтқыр
8. Гидрооқшаулағыш материалдарды топтарға бөлген кезде негізгі жіктеу белгілері келесілер болып табылады...
A) материалдардың гидрооқшаулағыш жабындардағы функционалдық тағайындалуы
B) материалды қолданған кездегі оның физикалық күйі және сырт беті
C) гидрооқшаулаудың өндірістік тағайындалуы
D) материалды дайындаудда қолданылатын негізгі шикізат
E) количество компонентов гидроизоляционного состава
F) климаттық шарттар
G) оқшаулау бетінің тазалығы
H) оқшаулау конструкциясының жағдайы
9. Гидрооқшаулау қабатындағы функционалдық тағайындалуы бойынша гидрооқшаулағыш материалдар келесідей бөлінеді....
A) еден үшін
B) жертөле қабырғалары үшін
C) жабындық
D) жер асты
E) ауа өткізбейтін
F) жағу, тығындау
G) фундамент, іргелер үшін
H) оқшаулағыш және жабынды
10. Байланыстырғыш заттар мен олардың қоспаларының түрі бойынша гидрооқшаулағыш материалдар келесідей бөлінеді ...
A) битумды, қара майлы
B) цементті және цементсіз
C) органикалық және органикалық емес
D) қара май битумды және резеңке битумды
E) полимерлі және битумды полимерлі
F) сұйық, қатты және серпімді
G) ауалық және гидравликалық
H) қатаятын және қатаймайтын
11. Битумды материалдарға жататындар …
A) қара май
B) табиғи жіне мұнай битумдары
C) пек
D) полимерлер
E) асфальт жыныстары
F) гудрон
G) каучук
H) резеңке
12. Битум маркасын келесідей анықтайды:
A) суға төзімділігімен
B) сілтілер әсеріне қарсыласумен
C) химиялық төзімділікпен
D) органикалық ерітінділерде ерігіштегімен
E) қаттылығымен
F) жұмсару температурасымен
G) деформациялануымен
H) созылымдылығымен
13. Гидрооқшаулағыш материалдардың тұрақтылық көрсеткіштері келесілер
A) ісіну, суға төзімділігі
B) адгезиялық қаасиеттер
C) механикалық қасиеттер
D) тығыздығы, кеуектілігі
E) жылу өткізгішітігі, жылу сыйымдылығы
F) химиялық және биохимиялық төзімділігі
G) аязға төзімділігі, ауа райы тұрақтылығы, ұзақ мерзімділігі
H) жылу тұрақтылығы, жұмсару коэффициенті
14. Қарапайым битум құрамына кіретіндер:
A) пропан, метан
B) майлар, шайыр
C) көміртек, сутек
D) азот, күкірт
E) карбендер және карбоидтар
F) оттегі
G) асфальтендер
H) парафиндер
15. Битумның топтық құрамына кіретіндер:
A) көміртек, сутек
B) майлар, шайыр
C) карбендер және карбоидтер
D) азот, күкірт
E) асфальтендер, парафиндер
F) оттегі
G) пропан, метан
H) этан, бутан
16. Қара май дегеніміз …
A) отынның қатты түрлерінің ауа мүмкіншілігінсіз қыздырылу кезінде түзілетін қою тұтқыр масса
B) мұнайды айдау нәтижесінде алынатын тұтқыр қара түсті масса
C) мұнай айдаудың қалдығы ретінде алынатын тұтқыр ағылмалы масса
D) полимерледі өңдегендегі қалдық ретінде алынатын түтұыр консистенциялы қара қоңыр түсті масса
E) тас көмір шайырды айдау өнімінің қатты қалдығы
F) қатты отынды құрғақ айдаудың қосымша қалдығы ретінде алынатын тұтқыр немесе сұйық консистенциялы органикалық байланыстырғыш заттар
G) көмірсутектен тұратын органикалық заттар
H) отынның қатты түрін бүлдіргіш айдау кезінде алынатын тұтқыр немесе сұйық органикалық заттар
17. Битумның нағыз тығыздығы,
A) 0,8-1,3
B) 1
C) 0,1
D) 1,3 аса емес
E) 10
F) 2-3
G) 0,5 кем
H) 2 аса
18. Битум негізіндегі орамды гидрооқшаулағыш материалдарға жататындар:
A) қарақағаз
B) шынытекстолит
C) рубероид, пергамин
D) бризол
E) фольгоизол, металлоизол
F) шыныизол, гидроизол
G) бризол
H) жабынғышсыз қарақағаз
19. Герметикалық материалдардың (герметиктар) қолдану саласы:
А) ғимараттардың құрама конструкциялары элементтері арасындағы жіктерді тығыздау
С) гидротехникалық ғимараттарды гидрооқшаулау
D) жабынды гидроизоляциялау
E) ғимараттың әрбір су әсері бар бетінің суөткізбегіштігін қамтамасыз ету
F) құрылыс конструкцияларының жерасты бөлігін гидроқшаулау
G) автожолдар жабындары жігінің тығыздау, деформацияланған жапсарларды бітеу
H) құрылыс конструкциялар элементтерінің арасындағы жіктерді су және ауа өткізбеуді қамтамасыз ету
20. Асфальтты бетонның кеуектілігі:
A) 0-5% аралық шамасында
B) 5-7% аралық шамасында
C) 10-15%
D) 5% кем емес
E 7% аса емес
F) 35-40%
G) 2-3%
H) 5% аса емес
14. Жылуоқшаулағыш және акустикалық материалдар
1. Жылу оқшаулағыш материалдары деп жылу өткізгіштігі келесі мәндерге ие материалдарды айтады,
A) 0,2 аса
B) 0,175 аса емес
C) 0,06…0,115
D) 0,06 кем емес
E) 0,115…0,175
F) 0,06 кем емес
G) 0,2…0,5
H) 0,5..1,0
2. Жылу оқшаулағыш материалдары келесі белгілер бойынша жіктеледі:
A) негізгі шикізат түріне, пішініне
B) беріктігі
C) тығыздығы
D) жанғыштығына, сығымдылығына
E) байланыстырғыш зат түріне
F) кеуекті құрылым туғызатын әдісі
G) жылу өткізгіштігі
H) технико экономикалық тиімділігі көрсеткіштеріне
3. Жылу оқшаулағыш материалдар ие:
A) жоғары қаттылық
B) жоғары тығыздық
C) жоғары беріктік
D) жоғары кеуектілік
E) төмен жылу төзімділік
F) төмен жылу өткізгіш коэффициенті
G) төмен кеуектілік
H) аз тығыздық
4. Материалдың кеуекті құрылымын туғызатын әдістер:
A) вибрлеу, сабасу
B)қуыс туғызатындарды енгізу
C) газ, көбік бөліну
D) қопсыту, елеу
E) жоғары су еріту әдісі, органикалық қоспалардың күйіп кетуі
F) балқу, күп болу
G) сабасу, шайқау
H) талшықты тірек жасау
5. Органикалық емес жылу оқшаулағыш материалдарға жататындар:
A) соломит, камышит, шымтезек тақтайшалары
B) газдыбетон, көбіктібетон
C) минералды мақта; шыны мақта
D) сотопласттар, пенопласттар
E) көбіктішыны, совелит, шыны тірек
F) поропласт, мипора
G) фибролит, арболит
H) ДВП, ДСП
6. Органикалық жылу оұшаулағыш материалдарға жататындар:
A) соломит, камышит, шымтезек тақтайшалары
B) газдыбетон, көбіктібетон
C) минералды мақта, шыны мақта
D) сотопласттар, пенопласт, мипора
E) көбікті шыны, совелит
F) шыны тірек, асбестодиатомит
G) фибролит, арболит, ДВП, ДСП
H) жанартау бұйымдары
7. Жылу және дыбыс оқшаулау үшін қолданылатын шыны бұйыимдары:
A) стемалит
B) витрасил
C) шыны мақтасы
D) көп қабатты шыны
E) шыны блоктар
F) көбікті шыны
G) увиолевті шыны
H) шыны тірек
8. Сығымдылық бойынша жылу оқшаулағыш материалдар болады:
A) сығылатын
B) жұмсақ
C) иілгіш
D) серпімді
E) жартылай қатты
F) қатты
G) берік
H) сығылмайтын
9. Жылу оқшаулағыш материалдарлың жылу өткізгіштігі және құрылыс эксплуатациялық қасиеттері келесі белгілірге байланысты:
B) беріктік
C) тығыздық
D) ылғалдылық
E) химиялық төзімділік
F) отқ төзімділік
G) атом сферо төзімділік
H) қаттылық
10. Пенопласттардан жасалынатын жылу оқшаулағыш материалдардың артықшылығы:
A) төмен беріктігі, жоғары радиационды фон
B) жоғары су жұтуы, ылғал тартқыштығы
C) улағыштық, аз ұзақ мерзімділігі
D) жеңіл өңделуі, негізбен жақсы жапсырылуы
E) микроағазалардың әсерлеріне төзімділігі
F) қыртыстану, бетке төмен адгезиясы
G) жоғары химиялық төзімділігі
H) аз тиімді жылу оқшаулағыш қасиеттері
11. Жылу оұшаулағыш материалдардың тығыздығы бойынша маркалары, :
A) D100… D1000
B) D0,5… D10
C) D200… D700
D) D50… D800
E) D15… D500
F) D500 аса емес
G) D150… D750
H) D500 және одан төмен
12. Минералды мақта дегеніміз …
A) керамикалық талшықтан жиылған пішіні жоқ материал
B) 5-15 мкм димаметрлі талшықтардын тұратын пішіні жоқ талшықты материал
C) жеңіл балқитын тау жыныстарынан, қож және олардың қоспаларынан алынатын талшықтар
D) шөгінді, атқылау арқылы пайда болған тау жыныстары, қож балқымаларын центрифугалау немесе үрлеп тұтатудан түзілетін талшықты материал
E) ағаш талшықтары мен жұқа сабалған асбесттен тұратын талшықты материал
F) металлургиялық және отын қож балқымаларынан алынатын диаметрі 15 мкм аса шыны тәріздес талшықтар
G) магмалық тау жыныс балқымаларын дискті тесіп саңылау арқылы созып алынатын фибралар
H) жұқа талшықты асбесттерді айдаумен алынатын талшықтар
13. Көбіктішыны материалы алынады:
A) газ түзушілермен шыны сынығы ұнтағын күйдіру арқылы
B) техникалық көбік пен шыны балқымаларын араластыру арқылы
C) техникалық көбікке шыны балқымаларын енгізіп кезекті араластыру арқылы
D) газ түзуші ұнтақпен араласқан ұнтақ тәріздес шыныны термиялық өңдеу арқылы
E) түйіршіктелген шыныны күйдіру арқылы
F) шыны шихтасын сәулелену фазасына дейін термиялық өңдеу арқылы
G) шыны шихтасы балқымасын кокспен және әкпен күп болу арқылы
H) көбік түзушілермен араласқан шыны ұнтағы
14. Аккустикалық материалдар сипатталады:
A) тұйықталған ұсақ кеуектері бар жоғары кеуектілігімен
B) жоғары кеуектілігімен
C) ашық кеуектері бар төмен кеуектілігімен
D) жоғары жылу өткізгіштігімен
E) қатынас кеуектерімен
F) ашық кеуектерімен
G) төмен кеуектілігімен
H) қатынас ұсақ кеуектері бар төмен кеуектілігімен
15. Аккустикалық материалдар қызмет ету мақсаты: …
A) бөлме ішіндегі суық берілісін төмендету
B) оқшаулау, дыбысты жұту
C) дыбыстық қысым деңгейін төмендету
D) гидрооқшаулау
E) бу оқшаулау
F) газ оқшаулау
G) құрама элементтер жіктеріне ауа өткізбеу
H) жылу, дыбыс оқшаулау
16. Құрылымдық көрсеткіштері бойынша аккустикалық материалдар мен бұйымдар келесі құрылмға ие:
A) кеуекті жұмсақ
B) кеуекті қатты
C) кеуекті талшықты
D) кеуекті ұяшықты
E) резеңкелі
F) жартылай қатты
G) кеуекті тесік
H) борпылақ
17. Жоғары тиімді дыбыс оқшаулағыш материалдардың тығыздығы, :
A) 2500
B) 250-500
C) 1000 дейін
D) 10
E) 400
F) 1500 дейін
G) 500 аса емес
H) 500 кем емес
18. Ағаш талшықты тақтайшалар …
A) 2500 дейін тығыздыққа ие
B) 0,7 дейін жылу өткізгіштікке ие
C) апталық ағаштан, орман аралау және ағаш өңдеуден жасап шығарады
D) 250 дейін тығыздыққа ие
E) қамыс пен жүгері сабағынан өндіреді
F) жоғары тығыздық пен беріктікке ие
G) 0,07 дейін жылу өткізгіштікке ие
H) жылу оқшаулау және аккустикалық материалы болмайды
19. Жылу өткізгіш дегеніміз …
A) темепратура градиенті әсерінен құрылыс материалдары арқылы жылу тасымалдау процессі
B) кем қызған дене бөлшектерінен аса қызған дене бөлшектеріне жылу тасымалы
C) аса қызған дене бөлшектерінен кем қызған дене бөлшектеріне жылу тасымалы
D) материалдың жылуды ауаға беру қасиеті
E) материалдың жылуды өткізу қасиеті
F) материадың жылуды жинақтау қасиеті
G) құрылыс материалдарының термотұрақтылығын сипаттайтын физикалық көрсеткіш
H) құрылыс конструкцияларының жылулық әсерге қатынас көрсеткіші
20. Заманауи құрылыстағы көбікті шынының артықшылықтары - …
A) тез ерігіштігі, қышқылға төзімділігі
B) жоғары беріктігі, су төзімділігі
C) төмен тығыздығы, жоары отқа төзіміділігі
D) моттылығы
E) изотроптылығы
F) аязға төзімділігі, био төзімділігі
G) термотұрақтылығы
H) термотұрақтылығы, жанбауы

15. Әрлеу материалдары
1. Құрылыс конструкцияларына әрлеу материалдары мына қасиеттерді көрсетуі керек
A) сыртқы орта әсерінен қорғау,ерекше санитарлы-гигиеналық жағдайларды жасау
B) жылуоқшаулағыш қасиеттерді
C) архитектуралық тұрғыдан біткені
D) конструкцияның беріктігін арттыруға
E) ғимараттардың отқатөзімділігін арттыруы
F) ерекше химиялық қасиеттерге ие болуы
G) су және газ өткізушілікті қамтамасыз етуі
H) шу мен аяздан , механикалық және химиялық дефекттерден,радиядан қорғау керек
2. Әрлеу материалдарын келесідей жіктейді
A) жасалу тәсілі бойынша
B) отқатөзімділігі,жылуөткізушілігі
C) тхнологиялық және архитектуралық-құрылыстық белгеліреі
D) тығыздығы мен беріктігі
E) негізіг дайын материалдар
F) бетін әрлеу тәсілдері
G) конструкцияның жұмыс істеу орны мен қолданысы
H) структурно-текстурным особенностям
3. Әрлеу материалдардың технологиялық жіктелуі
A) бояу құрама,полимерлер
B) жасанды және табиғи тастар,металл
C) жасанды және табиғи полимер
D) керамика, шыны, орман материалдары
E) органикалық және бейоргнаикалық байланыстырғыштар
F) күйдірілген және күйдірілмеген бұйымдар
G) мөлдір, жылтыр ,күңгірт матеиалдар
H)тегістелеген , жылтыратылған материалдар мен бұйымдар
4. Әрлеу материалдардың архитектуралы –құрылыстық жіктелуі
A) дыбыс изоляциялық
B) сыртқы және ішкі әрлеу
C) вибрация деңгейін төмендетуші
D) констркуцияны көтергіш
E) еден жабындары
F) конструкцияны қоршайтын
G) фундаменттер
H) арнайы мақсаттарға
5. Бояу материалдары деп атайды-
A) жабын қабат болатын бетүстіне жұқа қабапен жағылатын көпкомпоненттің тұтқыр-сұйықты құрамдастар
B) төсеммен бірге бояудың ұстасуын үлкейтетеін құрамдастар
C) бетүсті дефекттерін толтыруға арналған май жағуы
D) біркелкі және тұтас бетті алуға мүмкіндік беретін май жағу қосындысы
E) қатайғаннан кейін берік қабатқа ие болатын және тұтқыр-сұйық жағдайда әрлеу бетіне жағылатын материалдар
F)декорлайтын бетте кепкеннен кейін жұқа берік қабықшалы тұтқыр-сұйықты құрамдастар
G)біркелкі бетті жасайтын тұтынуға дайын тұтқыр-пластикалық масса
H) материалдың дефекттерін жасыратын тұтқыр –пластикалық масса
6. Бояу жабындарын алу процесстері келесі жағдайларда кезекпен болады
A) тегістеу
B) жытырату
C) грунттау
D) бітеу
E) бояуды қабаттармен жағу
F) глазурьді жағу
G) кептіру
H) полимеризация
7. Бояу құрамдастары болады
A) тұтқыр, ағылмалы
B) сұйық,қоймалжың
C) қатайатын
D) қатаймайтын
E) сумен араласатын
F) майлы,полимерлі
G) эмульсионды
H) кебетін
8. Лак – ол:
A) зығыр май мен судан тұратын эмульсия
B) олифа мен судан тұратын суспензия
C) органикалық ерігіштерде табиғи немесе синтетикалық қабықша жасайтын ерітінділер
D) жанармай-ерігіште олифа ертінідісі
E) органикалық бояғышта және сиккатив,олифадағы қоспалар
F) ұшпалы ерігіште қарамай ерітіндісі
G) қарамай ерітіндісінен алынатын эмалевидті бояуларды байланыстырғыштар
H)ауа ағыны айдаумен өсімдік майларын қайнату арқылы алынатын май бояуларын байланыстырғыштар
9. Эмаль бояулары – ол …
A) сұйық шынысы бар пигментті тұтқыр қоспа
B) пигменттің лактағы суспензиясы
C)ағаш желіміміен қосылған пигмент
D) бояулардағы тотырғыштар мен пигменттердің суспензиясы
E) эмульгатордың сулы ортасында біркелкі таратылған полимерлер
F) пигмент + лак
G) органикалық ерігіштерде қарамайдың модификаторлық майлардың ерітінділері
H)органиккалық ерігіштерде перхлорвинилды қарамйлардың ерітінділері
10. Лактар мен эмальдардың кемшілігі:
A) бағасы жоғары
B) қажетті адгезия болмауы
C) токсикалығы
D) қажет ұзақмерзімділігінің болмауы
E) өрт қауіптілігі
F) жарылғыштығы
G) қабаттың төмен беріктігі
H) төмен жабындылығы
11. Табиғи минералды пигменттер
A) литопон
B) охра, мумие
C) графит, сурик
D) марганец тотығы
E) цинкті крон
F) хром тотығы
G) белила цинкті, титанды, қорғасынды
H) малярлы лазурь
12. Жасанды минералды пигменттер
A) литопон
B) охра
C) мумие
D) каолин
E) графит
F)темір сурик
G) белила цинкті,қорғасынды
H) малярлы лазурь
13. Лактыбояу құрамдарына толтырғыштарды қосады...
A) бояу арзандылығы
B) бояуға түс беруі
C) тұтқырлықтың артуы
D) конструкцияның коррозияғатұрақтылығының артуы
E) әрлеу қасиеттерінің артуы
F) қорғаныш қасиеттердің артуы
G) жабын адгезиясының артуы
H) сырт жұмыстарда қолданылуы
14. Майлы бояуларды қолданады :
A) алкидті полимерлерден
B)бояу ұнтақтауларда оливаның пигменттерде ұнтақтау
C) латекстерден
D)олифада толтырғыштар мен пигменттердің суспензиясы ретінде
E) нитролактағы пигменттердің суспензиясы
F) битумның ерігіштермен қоспалары
G) олифада түсті немесе ақ портландцементтің суспезиясы ретінде
H) сұйық шынының пигментпен араластыру
15. Полимер негізінде әрлеу бұйымдары болуы мүмкін
A)жылуизоляциялық
B) перфорирлы
C) табақты , орамалы
D) дөнгелек кесігі
E) қағаз негізінде
F) погонажды
G) шпаклевты , мата негізінде
H) бояулы , қабықшалы
16. Шыны негізінде әрлеу материалдыры
A) кеуек шыны
B) шыны блоктары
C) плиткалар мен маттар
D) түйіршіктер мен блоктар
E) шыны пакеттер
F) парақтар и талшықтар
G) пеналы шыны
H) шыны профиллиты
17. Сыртқы қаптауыштар үшін табиғи тас материалдарды қолданады
A) сиенит, габбро
B) пемза, туф
C) гипс
D) тығыз әктер
E) балшық,құм
F) мрамор, гранит
G) пемза, андезит
H) вулканды туф и күл
18. Шыны негізінде жасалатын архитектуралы-құрылыс бүйымдарына жатады
A) шлакоситаллы плиткалар
B) шынылы пена
C) терезелі, жылтырау бұйымдары
D) пенопласт
E) шыныпрофиллит
F) шыны блоктар
G) айналар және кілемді –мозайкалы плиткалар
H) шыны талшықтары
19. Бейорганикалық байланыстырғыштар негізінде бояулар -…
A) әкті
B) пасталы
C) цементті
D) ұнтақты
E) силикатты
F)табиғи
G) жасанды
H) гипсті
20. Ішкі әрлеу жұмыстарына қолданылатын тау жыныстары
A) гранит
B) габбро
C) андезит
D) сиентит
E) гипс, ангидрид
F) мрамор
G) базальт
H) ракуша

Приложенные файлы

  • docx 7803147
    Размер файла: 148 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий