Павлова практ. СУМ 4 курс 10-11

Практичне заняття № 1

Тема Складне речення як синтаксична одиниця.
Складносурядне речення.

Студент повинен знати:

- визначення складного речення;
- типи зв’язків між частинами складного речення;
- особливості пунктуації у складному реченні;
- особливості будови складних речень;
- складні речення закритої і відкритої структур;
- різновиди складних речень;
- визначення складносурядного речення;
- засоби поєднання предикативних частин складносурядного речення;
- змістові відношення між предикативними частинами.

Терміни: складне речення, предикативна частина, поліпредикативність, сполучникове речення, складносурядне речення, складнопідрядне речення, безсполучникове речення, сполучники сурядності, сполучники підрядності, складносурядне речення відкритої/закритої структури.

Студент повинен уміти:

розрізняти поняття „просте речення” і „предикативна частина складного речення” ;
утворювати складні речення на основі простих;
з’ясовувати засоби зв’язку частин складного речення;
визначати різновиди складних речень;
виконувати повний синтаксичний аналіз складносурядних речень.

Теоретичні питання

Поняття про складне речення. Визначальні семантичні та граматичні ознаки складного речення. Відінність складного речення від простого. Змістова та інтонаційна єдність частин складного речення.
Засоби зв’язку частин складного речення.
Класифікація складних речень.
Загальні відомості про складносурядне речення.
Змістові відношення між предикативними частинами складносурядного речення. Засоби поєднання предикативних частин.
Складносурядні речення відкритої та закритої структур.
Розділові знаки в складносурядному реченні.
Вивчення складносурядного речення в школі.
Література

Див. лекцію.

Законспектувати:

Герман К.Ф. Складносурядні речення з градаційними сполучниками // Укр. мова і літ. в шк. – 1972. - №1. – С.

Практичні завдання:

Вправа 494 ( Плющ М.Я. та ін. Сучасна українська літературна мова... С.216).
Зробити повний синтаксичний аналіз речень ( Впарва 496 ( 1, 2, 3, 4, 5, 6 реч.) ( Плющ М.Я. та ін. Сучасна українська літературна мова... С.217).

Схема аналізу складносурядного речення

Тип аналізованого речення за метою висловлювання ( розповідне, питальне, спонукальне).
Тип аналізованого речення за емоційним забарвленням ( окличне / неокличне).
Тип аналізованого речення за характером вираженого ставлення до дійсності ( стверджувальне, заперечне, стверджувально-заперечне).
Тип аналізованого речення за структурою ( складне). Кількість предикативних частин ( назвати кожну).
Тип складного речення за способом поєднання предикативних частин ( сполучникове).
Тип складного сполучникового речення за характером поєднання предикативних частин і сполучними засобами ( складносурядне).
Семантико – синтаксичні відношення між частинами складносурядного речення ( єднальні ( власне єднальні, єднально-перелічувальні, єднально-поширювальні, єднально-наслідкові), розділові, зіставні, протиставні, градаційні, приєднувальні, пояснювальні).
Засоби вираження змістових і синтаксичних зв’язків між предикативними частинами ( сполучники, видо-часові і способові форми дієслів-присудків ( головних членів), лексичні засоби).
Тип складносурядного речення за характером порядку частин і відкритістю/закритістю структури речення ( вільний порядок – речення відкритої структури; незмінний порядок предикативних частин – речення закритої структури).
Аналіз предикативних частин складносурядного речення ( див.схему аналізу простого речення).
Пунктуація.
Структурна схема речення.


Зразок аналізу складносурядного речення

Може, квіти зійдуть – і настане
Ще й для мене весела весна ( Леся Українка).

[Може, ...] - і [ ... ].

Речення розповідне, неокличне, стверджувальне ( 1 предикативна частина має відтінок невпевненості), складне ( 2 предикативні частини: 1 – Може, квіти зійдуть, 2 – настане ще й для мене весела весна), сполучникове, складносурядне. Між предикативними частинами – єднальні відношення ( єднально – наслідкові ( умовно-наслідкові). Засоби вираження змістових і синтаксичних зв’язків: єднальний сполучник і, однакові видо-часові і способові форми дієслів-присудків ( док. вид, майб. час, дійсн. спосіб), лексичні засоби, інтонація. Аналізоване складносурядне речення має сталий, незмінний порядок предикативних частин, тому його структура є закритою.
Перша предикативна частина співвідноситься з простим, двоскладним, непоширеним, повним, ускладненим вставним компонентом реченням ( див. відповідну схему і зразок аналізу простого ускладненого речення).
Головні члени:
( що? ) квіти – підмет, простий, виражений іменником у формі Н.в. множини;

..................................................................................................................
Друга предикативна частина співвідноситься з простим, двоскладним, поширеним, повним, неускладненим реченням.
..................................................................................................................
Комою виділяється вставне слово, що займає позицію на початку речення; тире ставиться між частинами складносурядного речення, оскільки друга виражає наслідок дії першої.Практичне заняття № 2

Тема Складнопідрядні речення

Студент повинен знати:

визначення складнопідрядного речення;
принципи класифікації складнопідрядних речень;
засоби зв’язку між частинами складнопідрядного речення;
складнопідрядні речення із супідрядністю, послідовною підрядністю, із супідрядністю та послідовною підрядністю.

Терміни: складнопідрядне речення, головна предикативна частина, підрядна предикативна частина, семантичні сполучники, асемантичні сполучники, складнопідрядне речення нерозчленованої структури, складнопідрядне речення розчленованої структури, логіко-граматичний принцип, формально-граматичний принцип, структурно-семантичний принцип, сполучник, сполучне слово, складнопідрядне речення з присубстантивно – атрибутивною ( присубстантивно – означальною) ( займенниково-співвідносною, з’ясувальною) підрядною предикативною частиною; складнопідрядне речення з підрядною предикативною частиною часу ( умови, мети, причини, місця, порівняння, допусту, наслідку, супровідною), послідовна підрядність, супідрядність (однорідна, неоднорідна, змішаного типу) .


Студент повинен уміти:

визначати тип складнопідрядного речення;
з’ясовувати засоби зв’язку предикативних частин у складнопідрядному реченні;
аналізувати складнопідрядні речення нерозчленованої та розчленованої структури;
аналізувати складнопідрядні багатокомпонентні речення.

Теоретичні питання

Поняття про складнопідрядні речення. Синтаксичне значення термінів „головна”, „підрядна” частина.
Засоби зв’язку предикативних частин у складнопідрядному речення.
Критерії розрізнення сполучників і сполучних слів.
Принципи класифікації складнопідрядних речень.
Складнопідрядні речення нерозчленованої структури.
Складнопідрядні речення розчленованої структури.
Синкретичні складнопідрядні речення.
Загальні відомості про багатокомпонентні складнопідрядні речення.
Складнопідрядні речення із супідрядністю.
Складнопідрядні речення з послідовною підрядністю.
Складнопідрядне речення із супідрядністю і послідовною підрядністю.
Пунктуація в складнопідрядному реченні.
Вивчення складнопідрядних речень у школі.

Література

Див. лекцію.

Законспектувати:

Богдан М.М. Сполучники і сполучні слова як засоби зв’язку частин складнопідрядних речень // Укр. мова і літ. в шк. – 1979. – № 1. – С. 59-75.
Богдан М.М. Складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними // Укр. мова і літ. в шк. – 1981. - № 7. – С.41-48.
Богдан М.М. Складнопідрядні речення з підрядними означальними // Укр. мова і літ. в шк. – 1986. - № 6. – С. 36-41.
Герман К.Ф. Критерії розрізнення омонімічних сполучників і сполучних слів // Укр. мова і літ. в шк. – 1970. - № 5. – С. 54-57.
Кучеренко І.К. Складнопідрядні речення з кількома підрядними // Укр. мова і літ. в шк. – 1973. - № 5. – С. 30 – 39.
Кващук А.Г. Складнопідрядні речення з підрядними допустовими // Укр. мова і літ. в шк. – 1975. - № 8. – С. 44 – 51
Слинько І.І. Сполучник чи сполучне слово? // Укр. мова і літ. в шк. – 1987. - № 4. – С. 31- 36.

Практичні завдання:

Вправа 508 ( Плющ М.Я. та ін. Сучасна ... С. 225).
Вправа 531 ( там само, с. 235).
Зробити повний синтаксичний аналіз речень ( Вправа 530 ( там само, с. 234, 235), 2,9 речення).Схема аналізу складнопідрядного речення

Тип речення за метою висловлювання.
Тип речення за емоційним забарвленням.
Тип речення за характером вираженого ставлення до дійсності.
Тип речення за структурою (складне). Назвати кількість предикативних частин.
Тип складного речення за способом поєднання предикативних частин (сполучникове).
Тип складного сполучникового речення за характером поєднання частин і сполучними засобами ( складнопідрядне).
Якщо складнопідрядне речення має кілька підрядних, визначити тип підрядності: супідрядність ( однорідна, неоднорідна, різночленна, змішаного типу), послідовна підрядність ( підрядне речення першого ступеня ( другого, третього і т.д.).
Головна предикативна частина ( назвати).
Підрядна предикативна частина ( назвати).
Який член головної предикативної частини ( чи всю головну предикативну частину) пояснює підрядна частина. Поставити від головної до підрядної питанняю
Вид підрядної предикативної частини.
Тип складнопідрядного речення за характером його структури (складнопідрядне речення нерозчленованої структури, складнопідрядне речення розчленованої структури).
Засоби поєднання підрядної частини з головною.
Місце підрядної частини в складнопідрядному реченні.
Аналіз предикативних частин ( див.схему аналізу просто речення).
Пунктуація.
Схема формально-синтаксичної будови речення.
Зразок аналізу складнопідрядного речення

Хочеться кожне слово помити в українській криниці1, де дівчина воду брала2.

1 якій? якій?

якій? [ ]1, ( де ... )2 ; [ ... криниці ]1, ( де ... )2.
2Речення розповідне, неокличне, стверджувальне, складне ( складається з двох предикативних частин), сполучникове, складнопідрядне.
Головна предикативна частина: Хочеться кожне слово помити в українській криниці; підрядна предикативна частина: де дівчина воду брала. Підрядна частина пояснює обставину місця головної частини ( в криниці). До підрядної частини ставимо питання якій? Отже, речення складнопідрядне з підрядним означальним, має нерозчленовану структуру. Підрядна частина приєднується до головної за допомогою сполучного слова де і займає композицію.

Перша предикативна частина ( або головна предикативна частина) співвідноситься з простим, односкладним, безособовим, поширеним, повним, неускладненим реченням.

Аналіз членів речення ...............................................................................
Аналіз зв’язків та відношень між словами ............................................

Друга предикативна частина ( або підрядна предикативна частина) співвідноситься з простим, двоскладним, поширеним, повним, неускладненим реченням.
Аналіз членів речення ................................................................................
Аналіз зв’язків та відношень між словами ..............................................
Комою виділяється підрядна частина в постпозиції.


Зразок аналізу складнопідрядного речення

На березі затоки, яка почала замерзати2, Андрій побачив підбиту качку1, зо певне, відстала від гурту3.

1 якої? яку?

[ ... ( яка ... )2 ...]1, (що ... )3;

яку? якої? яку?

3 [ ... затоки ( яка ... )2 ... качку]1, (що, певне, ... )3;


Речення розповідне, неокличне, стверджувальне, складне ( складається з трьох предикативних частин), сполучникове, складнопідрядне з двома підрядними предикативними частинами, які залежать від різних членів головної предикативної частини. Отже, тип підрядності – різночленна супідрядність.
Головна предикативна частина: На березі затоки Андрій побачив підбиту качку; підрядні предикативні частини: яка почала замерзати і що, певне, відстала від гурту. 1-2, 1-3 являють собою складнопідрядні речення з підрядними означальними, оскільки підрядні частини пояснюють відповідно додаток затоки та додаток качку і відповідають на питання якої? та яку? Речення мають нерозчленовану структуру. Підрядні частини приєднуються до головної за допомогою сполучних слів яка, що і займають інтер- та постпозицію.

Перша предикативна частина співвідноситься з простим, двоскладним, поширеним, повним, неускладненим реченням.
Аналіз членів речення ......................................................................................
Аналіз синтаксичних зв’язків та семантико-синтаксичних відношень між словами...............................................................................................................

Друга предикативна частина співвідноситься з простим, двоскладним, непоширеним, повним, неускладненим реченням.
Аналіз членів речення.......................................................................................
Аналіз синтаксичних зв’язків та семантико-синтаксичних відношень між словами...............................................................................................................

Третя предикативна частина співвідноситься з простим, двоскладним, поширеним, повним, ускладненим реченням. Засіб ускладнення – вставне слово з модальним значенням невпевненості; вставний компонент включається в основне речення без сполучних засобів, займає інтерпозицію і відноситься до всього речення.
Аналіз членів речення.......................................................................................
Аналіз синтаксичних зв’язків та семантико-синтаксичних відношень між словами...............................................................................................................

Комами з обох боків виділяється підрядна частина в інтерпозиції; комою виділяється підрядна частина в постпозиції; комами виділяється з обох боків вставне слово в інтерпозиції.Практичне заняття № 3

Тема Безсполучникові складні речення

Студент повинен знати:

визначення безсполучникового складного речення як синтаксичної одиниці;
підходи до класифікацій безсполуникових складних речень;
засоби зв’язку частин у безсполучниковому складному реченні;
типи безсполучникових складних речень;
правила пунктуації в безсполучникових складних реченнях.

Терміни: безсполуникове складне речення, безсполучникові складні речення з однотипними частинами, безсполучникові складні речення з різнотипними частинами, безсполучникові складні речення ускладненого типу.

Студент повинен уміти:

з’ясовувати засоби зв’язку предикативних частин безсполучникового складного речення;
визначати типи безсполучникових складних речень;
аналізувати безсполучникові складні речення.

Теоретичні питання

Поняття про безсполучникове складне речення.
Питання про семантико-синтаксичну співвіднесеність між безсполучниковими складними реченнями і сполучниковими складнопідрядними і складносурядними.
Засоби вираження синтаксичних зв’язків і змістових відношень між частинами безсполучникових складних речень.
Принципи класифікації безсполучникових складних речень.
Безсполучникові складні речення з однотипними частинами.
Безсполучникові складні речення з різнотипними частинами.
Безсполучникові складні речення ускладненого типу( безсполучникові складні речення багатокомпонентні).
Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні.
Вивчення безсполучникових складних речень у шкільному курсі синтаксису.
Стилістична функція безсполучникових складних речень.

Література

Див. лекцію.


Законспектувати

Дорошенко С.І. Безсполучникові складні речення в системі синтаксичних синонімів // Укр. мова і літ. в шк. – 1978. - № 5. – С. ...
Дорошенко С.І. Безсполучникові складні речення // Укр. мова і літ. в шк. – 1980. - № 5. – С. ...
Бронська А.А. Про синтаксичні відношення в безсполучниковиї складних реченнях // Мовознавство. – 1973. - № 6. – С. 56-63.

Практичні завдання

Вправи 536, 537, 579 ( Сучасна українська мова. Зб. вправ / М.Я. Плющ, О.І. Леута, Н.П. Гальона. – К.: Вища шк., 1995. – С. 240, 241, 270).
Зробити повний синтаксичний аналіз безсполучникових складних речень:

Три віки ходять пісні Марусі Чурай по нашій землі, три віки любові вже подаровано людям, попереду ж – вічність: велика любов і велика творчість невмирущі.
Стоіш високо – не будь гордим, стоїш низько – не гнися.


Схема аналізу безсполучникового складного речення

Тип речення за метою висловлювання.
Тип речення за емоційним забарвленням.
Тип речення за характером вираженого ставлення до дійсності.
Тип речення за структурою ( назвати кількість частин).
Тип складного речення за способом поєднання предикативних частин (безсполучникове).
Перша предикативна частина, друга ...
Тип безсполучникового складного речення. За характером змістових та синтаксичних відношень ( безсполучникові складні речення з однотипними частинами, безсполучникове складне речення з рзінотипними частинами, безсполучникове складне речення ускладненого типу).
Тип безсполучникового складного речення з однотипними частинами (речення з перелічувальними відношеннями, що означають одночасність перелічувальних явищ; речення з перелічувальними відношеннями, що означають часову послідовність дій, явищ; речення зі значенням зіставлення або протиставлення).
Тип безсполучникового складного речення з різнотипними частинами (речення зі з’ясувально-об’єктними, причиновими, наслідковими, умовними, часовими, порівняльними, пояснювальними, допустовими відношеннями, відношення мети, міри і ступеня).
Засоби вираження смислових і синтаксичних зв’язків між предикативними частинами безсполучникового складного реченняю.
Аналіз предикативних частин ( див. схему аналізу простого речення).
Пунктуація.
Схема формально-структурної організації речення.
Зразок аналізу безсполучникового складного речення

Зійде сонце 1 – утру сльози 2, ніхто не побачить3 ( Т.Шевченко).

[...]1 -


Речення розповідне, неокличне, стверджувально-заперечне, складне ( 3 предикатичні частини: 1 – зійде сонце, 2 – утру сльози, 3 – ніхто не побачить), безсполучникове, ускладненого типу. Між предикативними частинами встановлюються такі відношення: 1 – (2,3) – наслідково-часові ( час дії, що відображена в 2 і 3 частинах, має результативне значення й зумовлюється часом дії, названої в 1 частині) ; 2,3 – відношення послідовності з відтінком наслідку. 1 – (2,3) – частини різнотипні; 2,3 – частини однотипні. Відношення, які встановлюються в безсполучниковому реченні ускладненого типу, виражаються за допомогою інтонації, порядку предикативних частин, лексичних засобів, видочасових і способових форм дієслів0присудків та головного члена.

Перша предикативна частина співвідноситься з простим, двоскладним, непоширеним, повним, неускладненим реченням.
Аналіз членів речення ............

Друга предикативна частина співвідноситься з простим, односкладним, означено-особовим, поширеним, повним неускладненим реченням.
Аналіз членів речення.............

Третя предикатична частина співвідноситься з простим, двоскладним, непоширеним, повним, неускладненим реченням.
Аналіз членів речення.............

Тире ставиться в безсполучниковому складному реченні з наслідково-часовими відношеннями між різнотипними частинами; кома між однотипними частинами з відношенням послідовності.
Практичне заняття № 4

Тема Складні багатокомпонентні речення з різними типами зв’язку. Складне синтаксичне ціле (надфразова єдність) .

Студент повинен знати:

типи зв’язків у складному багатокомпонентному реченні;
основні групи багатокомпонентних складних речень з різними типами зв’язку;
визначення періоду як синтаксичної одиниці;
структурні типи періоду;
визначення складного синтаксичного цілого як синтаксичної одиниці;
засоби зв’язку речень у складному синтаксичному цілому;
особливості композиційно-змістової структури складного синтаксичного цілого;
специфіку співвідношення між абзацом і складним синтаксичним цілим;
функціонально-комунікативні різновиди текстів та основні текстоутворювальні одиниці;
форми усного та писемного мовлення.

Терміни: складне речення із сурядністю і підрядністю, складне речення з підрядністю і сурядністю, складне речення із сурядністю і безсполучниковістю, складне речення з підрядністю і безсполучниковістю; складне речення із сурядністю, підрядністю і безсполучниковістю; період, бінарність структури; надфразова єдність, абзац, текст, текстоутворювальні одиниці, діалог, монолог, складники тексту, усний текст, писемний текст, ланцюговий зв’язок, паралельний зв’язок, інтегрований зв’язок, приєднувальний зв’язок.

Студент повинен уміти:

аналізувати складні багатокомпонентні речення з різними типами зв’язку;
виокремлювати період у тексті, визначати його основні характеристики;
виокремлювати складне синтаксичне ціле з тексту;
з’ясовувати засоби зв’язку між реченнями в складному синтаксичному цілому;
виділяти абзац і визначати різницю між ним та складним синтаксичним цілим;
визначати функціонально-комунікативні різновиди текстів;
аналізувати типи контекстуальних відношень між реченнями.

Теоретичні питання

Складні багатокомпонентні речення із сполучниковим зв’язком: речення із сурядністю і підрядністю, із підрядністю і сурядністю.
Складні багатокомпонентні речення із сполучниково-бесполучниковим зв’язком: речення із сурядністю і безсполучниковістю, речення з підрядністю і безсполучниковістю; речення із сурядніст, підрядністю і безсполучниковістю.
Поняття про період, його структурні типи, особливості пунктуації.
Поняття про складне синтаксичне ціле як синтаксичну одиницю і компонент тексту.
Абзац як композиційно-комунікативна одиниця. Співвідношення між абзацом і складним синтаксичним цілим.
Поняття про текст, його функціонально-комунікативні різновиди, специфіка текстоутворювальних одиниць.
Монологічне та діалогічне мовлення як комунікативні та семантико-синтаксичні форми усного і писемного тексту.
Матеріал теми в шкільному курсі української мови.

Література

Див. лекцію.

Законспектувати

Кучеренко І.К. Складні речення із сурядністю і підрядністю // Укр. мова і літ. в шк. – 1973. - № 11. – С. ...
Білодід І.К. Надфразні єдності як елемент тексту в функціональних стилях літературної мови // Мовознавство. – 1979. - № 2. – С. 14-23.

Практичні завдання

Вправи 539, 541 ( Плющ М.Я. та ін. ...)
Проаналізувати подані речення

Ще той папір від чсу не зотлів, і пам’ятка лишилась людям здавна, де за неграмотних французьких королів підписувалась Анна Ярославна.

І я не той, і ти не та, але серця вогнем палають, бо для закоханих літа ніколи значення не мають.

На шлях я вийшла ранньою весною і тихий спів несміло заспівала, а хто стрічався на шляху зі мною, того я щирим серденьком вітала.

Із поля дівчина утомлена прийшла, і хоч вечеряти дбайлива криче мати, за сапку - і в квітник, де рожа розцвіла, де кучерявляться кущі любистку й м’яти.

Уклонився прадід мій громаді, розповів, що сталося і як, і щоб все як слід було, до ладу, повінчав їх батько Залізняк.

Якщо ти сам, подумай про свої помилки, а якщо ти в товаристві, не говори про помилки інших.

Погано, коли чоловік і жінка наводять нудьгу одну на одного, але значно гірше, коли це робить хтось один із них.

В труді прийде натхнення раз у рік, але коли, - не знає чоловік, й щоб тих щасливих днів не загубити, потрібно працювати цілий вік.

Я зірвав квітку – і вона зів’яла,
я зловив метелика – і він помер у мене на долоні –
і тоді я зрозумів, що доторкнутися до краси можна лише серцем.

У цьому ж лісі пив я самоту осінню,
Тут весну цілував, під шелест верховість,
тут літом пропливли ледачі дні незмінні, -
тепер сюди прийшов мороза я зустріть.


Зразок аналізу складного багатокомпонентного речення з різними типами зв’язку

Стародавня Ольвія давно їх цікавить обох 1, давно їм хочеться досліджувати, розкопувати її, занесену пісками 2, щоб дізнатись3, чому вона загинула4, чому люди покинули її5.[ [ ... ] ]1, [ [ ... ]2, щоб ( ... ) 3, ( чому ... )4, ( чому ... ) 5].

Речення розповідне, неокличне, стверджувальне, складне (5 предикативних частин), із безсполучниково-сполучниковим зв’язком ( речення з безсполучниковістю і підрятністю).Безсполучниковим зв’язком поєднані І і ІІ структурні частини, між ними встановлюються відношення одночасності ( засоби вираження: інтонація, лексичні засоби, часові форми дієслів І част. та головної предикат. част ІІ).
І структурна частина співвідноситься з простим, двоскладним, поширеним, повним, неускладненим реченням ( І структ. част. = 1 предикат. част.)
ІІ структурна частина є складнопідрядним реченням з 3 підрядними, тип підрядності – послідовна підрядність ( 2 3 4 ) і однорідна супідрядність
( 3 4,5). ( ІІ структ. част. – 2,3,4,5 предикат.част.).
2 предикативна частина співвідноситься з простим, односкладним, безособовим, поширеним, повним, ускладненим однорідними головними членами реченням.
3 предикативна частина співвідноситься з простим, односкладним, інфінітивним, непоширеним, повним, неускладненим реченням.
4(5) предикативна частина співвідноситься з простим, двоскладним, поширеним, повним, неускладненим реченням.
2-3- являє собою складнопідрядне речення з підрядним мети, має розчленовану структуру. Підрядна частина приєднується за допомогою сполучника щоб, відповідає на питання з якою метою? і займає постпозицію.
3-4 (3-5) – являє собою складнопідрядне речення з підрядним з’ясувальним, має нерозчленовану структуру. Підрядна частина приєднується за допомогою сполучного слова чому, відповідає на питання про що? і займає постпозицію.

[ ... ]2, [ ... ]3.

Аналіз членів речення
Аналіз синтаксичного зв’язку та семантико-синтаксичних відношень між словами

якої?

2
про що?

З якою метою?

про що?15

Приложенные файлы

  • doc 300036
    Размер файла: 139 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий