історія укр культури методичка


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ
Вищий державний навчальний заклад України
«УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ»


Кафедра філософії і суспільних наук
Плани лекцій, семінарських занять,
тематика рефератів, доповідей, фіксованих виступів,
список рекомендованої літератури та питання для самоконтролю
з навчальної дисципліни
«ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ»
(для студентів 1 курсу медичного факультету №1, №2)Обговорено та затверджено на засіданні кафедри філософії і суспільних наук
«31» ______08___2015 р.
протокол №__1__
Завідувач кафедри
к.філос.н., доцент _____________А.В.Салій


Полтава - 2015


Теми лекцій :

1. Розвиток культури на українських землях у давню добу та добу Середньовіччя. - 2 години.
2. Формування автентичної української культури в Новий час. - 4 години.
3. Новітній період у розвитку української культури (20-21 століття). - 4 години.


Семінарські заняття:

Тема №1. Культура давніх часів на українських землях. ( 2 години)

План
1. Поняття, структура, форми і функції культури.
2. Культура доби кам'яного віку на території України.
3. Мистецтво трипільців.
4. Культура кочових народів в добу заліза.
5. Духовна і матеріальна культура давніх слов'ян.

Теми доповідей, рефератів, фіксованих виступів:
1. Культура грецьких колоній на українських землях.
2. Міфологічний простір слов'янського язичництва.

Питання для самоконтролю:
Дайте визначення поняттю «культура».
Назвіть форми культури.
Охарактеризуйте основні функції культури.
Проаналізуйте диференціацію суспільства в первісну добу.
Дайте оцінку трипільській культурі.
Що Ви знаєте про язичеські вірування слов’ян?
Яким був язичеський культу слов’ян?
8. Роль язичництва у житті слов’ян.


Тема № 2.
Культура України в IX-XVIст.
(2 години)

План
1. Культура Київської Русі:
дохристиянський період;
релігійна реформа 988 р. та її вплив на розвиток культури Княжої доби (архітектура, образотворче мистецтво, музика, ювелірна справа);
розвиток освіти. Література.
проблема достовірності «Вересової книги»
2. Культура Галицько-Волинського князівства.
3.Особливості розвитку української культури у Литовсько-Польський період.
4. Розвиток освіти і науки в Литовсько-Польський період.

Теми доповідей, рефератів, фіксованих виступів:
1. Зародження книгодрукування на українських землях.
2. Розвиток полемічної літератури на українських землях.

Питання для самоконтролю:
У чому особливості релігійної реформи в Київській Русі.
Як ви вважаєте чи зманило християнство світогляд слов’ян.
Проаналізуйте зміни в суспільно-політичному житті після прийняття християнства.
Назвіть провідні жанри оригінальної літератури часів Київської Русі.
Хто є автором першої енциклопедії в Київській Русі.
Назвіть першого лікаря-діагностика в Київській Русі.Тема № 3
Культура України XVIІ-XVIІІ ст.
(2 години)

План
1. Українське козацтво та його вплив на розвиток української культури.
2. Розвиток освіти і науки у зазначений період.
3. Особливості козацького бароко у мистецтві.
4. Література. Музика. Театр.

Теми доповідей, рефератів, фіксованих виступів:
1. Козацькі літописи.
2. І. Мазепа та його меценатська діяльність.

Питання для самоконтролю:
Назвіть і проаналізуйте зміни в духовній культурі українців після появи козацтва.
Назвіть кінофільми в яких відображено матеріальну і духовну культуру козаків.
Роль братських шкіл у духовно-культурному житті українського народу?
Які ви знаєте твори полемічної літератури?
Проаналізуйте становлення вищої освіти в Україні в XVIІ-XVIІІ ст.
Як впливала міжнародна спільнота на формування національної ідеї в Україні.


Тема № 4.
Розвиток української культури у ХІХ- на поч. ХХ ст. (1917 р.)
(2 години)

План
1. Особливості розвитку української культури у ХІХ – на початку ХХ ст. та чинники, що впливали та її формування.
2. Освіта і наука. Освітні реформи та їх значення.
3. Процес формування сучасної української літературної мови у кінці ХVIII – початок ХІХ ст. Література доби модерну.
4. Архітектура. Театр. Живопис. Скульптура. Музичне мистецтво.

Теми доповідей, рефератів, фіксованих виступів:
1. Т.Г. Шевченко – геній українського слова.
2. Формування системи вищої освіти на українських землях.
3. «Вагнерівська примадонна» ХХ століття – Соломія Крушельницька.

Питання для самоконтролю:
1. Охарактеризуйте основні чинники, що вплинули на формування української культури в ХІХ – на початку ХХ ст.
2. Проаналізуйте умови розвитку та становлення освіти і науки в Україні в ХІХ – на початку ХХ ст.
3. Що таке модерн.
4. Дайте визначення «імпресіонізм», «експресіонізм», «авангард».
5. Назвіть видатних митців українського театру.
6. Що сприяло формуванню сучасної української літературної мови у кінці ХVIII – початок ХІХ ст.
7. Чому «Енеїду» вважають першим літературним симулякром.


Тема № 5.
Українська культура у новітню добу (1917- поч. ХХІ ст.) (2 години)

План
1. Відродження національної культурної ідеї в добу визвольних значень.
2. Доба «українізації» українському культурному поступі.
3. Репресії щодо діячів української культури та науки. «Розстріляне Відродження».
4. Культура в радянській Україні у П половині ХХ ст. Розвиток «української культури» в діаспорі.
5. Розвиток української культури в добу Незалежності.

Теми доповідей, рефератів, фіксованих виступів:
1. Політика гетьмана П. Скоропадського у сфері культури.
2. Розвиток наукових знань у п половині ХХ – поч. ХХІ ст.

Питання для самоконтролю:
1. Проаналізуйте чинники котрі сприяли відродженню національної культурної ідеї в добу визвольних значень.
2. Чи дійсно процес «українізації» був спрямований на відродження української культури.
3. Що ви знаєте про період «розстріляного відродження».
4. Охарактеризуйте процес становлення професійного українського театру.
5. Назвіть основоположника українського кіномистецтва.
6. Проаналізуйте умови становлення постмодернізму в українському мистецтві.


Перелік питань для самостійної роботи:
1. Світова та національна культура, їх взаємодія.
2. Періодизація історії української культури.
3. Кімерійсько-скіфсько-сарматський культурний симбіоз як автохтонне джерело української культури.
4. Київська Русь як соціокультурна система.
5. Іларіон Київський “Слово про Закон, Благодать та істину”: зміст, значення та основні проблеми твору.
6. Візантійський канон та його інтерпретація у мистецтві Київської Русі.
7. Поширення ідей раннього гуманізму в Україні (Юрій Дрогобич, Павло Русин, Станіслав Оріховський).
8. Історичні та суспільно-політичні передумови розвитку української культури (ХVІ-перша половина ХVІІ ст.).
9. Розвиток гуманістичних та реформаційних ідей в українській культурі ХV-ХVІ ст.
10. Скульптура і живопис України ХVІ ст.
11. Поняття та специфічні риси Відродження в Україні.
12. Українці в освітніх центрах Західної та центральної Європи. (Ю.Дрогобич, П.Русин та ін.).
13. Діяльність Острозького культурно-освітнього осередку.
14. Культурно-просвітницька діяльність братських шкіл.
15. Полемічна література України ХVІ – перша половина ХVІІ ст.
16. Культура Запорізької Січі та її самобутні риси.
17. Українське бароко в літературі, архітектурі та образотворчому мистецтві.
18. Архітектура України ХІХ ст.
19. Розвиток музичної культури і театрального мистецтва в Україні ХІХ ст.
20. Здобутки української культури у період її національно-культурного відродження (1917-1933 р.р.).
21. Особливості соціокультурних процесів у незалежній Україні.
22. Нова модерністська генерація в українській літературі.
23. Розвиток сучасних національних музичних традицій.
24. Традиції та новації в сучасному українському театральному та кіномистецтві.
25. Розвиток освіти і наукових знань в Україні наприкінці ХХ – початку ХХІ ст.
26. Поняття “культура”, “нація”, “національна культура”.
27. Поняття “національної ментальності”, “ідентичності”, “державності”.
Рекомендовані теми есе (рефератів)
1. Рицарський епос Київської Русі. Билини. Оповідь про Дем’яна Куденевича. “Михайлик і Золоті Ворота”. “Слово о полку Ігоревім”. “Моленіє” Данила Заточника. “Слово о погибели Русьскыя земли”.
2. Оригінальна агіографічна і паломницька література Київської Русі. “Чтеніє о житії и о погублєнії Бориса й Гліба”, “Житіє Феодосія Печерського”, “Києво-Печерський патерик”, “Житіє и хоженьє Даниїла”.
3. Історичні джерела про походження назви “Україна”.
4. Візантійський канон та його інтерпретація у мистецтві Київської Русі.
5. Морально-дидактична і полемічна література Київської Русі ранньофеодального періоду: Лука Жидята, Митрополит Іларіон, Феодосій Печерський, Яків Мніх, митрополит київський Георгій.
6. Літописання Київської Русі ранньофеодального періоду: Початковий літопис, “Повість минулих літ”.
7. Морально-дидактична і полемічна література Київської Русі періоду феодальної роздробленості (XІІ-XІІІ ст.): Климент Смолятич, Кирило Туровський, Володимир Мономах, митрополит київський Никифор, Серапіон Владимирський.
8. Культура Радянської України періоду “українізації” (1922-1932).
9. Мистецтво Радянської України 20-30-х рр. ХХ ст.
10. Література Радянської України 20-30-х рр. XX ст.
11. Освіта і наука, книговидавництво, преса, громадсько-політичні й культурно-освітні угруповання й рухи Західної України 1920-1930-х рр.
12. Українська національна ідея у творчій спадщині М. Хвильового.
13. Творчість діячів української культури в еміграції
14. Література і мистецтво Західної України 20-30–х рр. XX ст.
15. Українська культура у зарубіжжі (20-30-і рр. ХХ ст.).
16. Театр і кіно Радянської України 20-30-х рр. XX ст.
17. Культура Радянської України 40-50-х рр. XX ст.
18. Культура Західної України 40-50-х рр. XX ст.
19. Образотворче мистецтво, кіномистецтво і театр України 40-50-х рр. XX ст.
20. Філософія, культурологія, історіографія України 20-40-х рр. XX ст.
21. Проблема співвідношення раціонального та інтуїтивного, особистісного і колективного, індивідуального і космічного у творчості Павла Тичини.
22. Поезія України 60-70-х рр.
23. Художня проза України 60-70-х рр. XX ст.
24. Образотворче мистецтво, кіномистецтво, театр України 60-70-х рр. ХХ ст.
25. Українська культура в зарубіжжі (ІІ половина XX ст.).
26. Філософська, соціально-політична, культурологічна думка України та українського зарубіжжя другої половини XX ст.
27. Культурний розвій за доби «відлиги»
28. Розвиток національних традицій у класичній та естрадній музиці.
29. Традиції й новації в сучасному українському театральному та кіномистецтві. Здобутки сучасного українського кіномистецтва. “Поетичне кіно” та його доля.
30. Християнська церква і духовне оновлення українського народу в умовах розбудови суверенної Української держави.
31. Постмодерн в Україні. Насичення культурного життя національним і постмодерністським змістом.
32. Українські літературні традиції в творчості сучасних письменників.
33. Нова модерністська генерація в українській літературі.
34. Сучасна українська музика
35. Вплив глобалізаційних процесів на культуру України.
36. Поєднання традиціоналізму та новаційності як перспектива гармонійного розвитку культури.
37. Національно-культурне відродження у незалежній Українській державі
38. Самобутні риси української культури (релігія, етика, мистецтво)
39. Особливості сучасної масової культури в Україні.
40. Специфіка постмодернізму та його вияви у сучасній українській культурі.
Видатні постаті:
1. «Вагнерівська примадонна» ХХ столітті – Соломія Крушельницька
2. Марко Вовчок
3. Леся Українка
4. Микола Лисенко
5. Петро Скарга
6. Шмуель Йосеф Агнон – письменник
7. Саймон Сміт Кузнець – економіст
8. Роальд Гофман – хімік
9. Георгій Шарпак – фізик
10. Іван Марчук
11. Олександр Архипенко – скульптор
12. Володимир Боровиковський (1757-1825)
13. Антон Лосенко (1737-1773) – художник
14. В. Кричевський (1872-1952) – архітектор
15. Т. Яблонська
16. К. Білокур
17. Г. Нарбут
18. Наталія Ужвій
19. Олександр Довженко
20. Аганіт Печерський
21. Євпраксія Мстиславівна
22. Анна Ярославовна
23. Артемій Ведель
24. Остап Вишня
25. Михайло СеменкоСписок рекомендованої літератури:

Базова:
1. Бичко А.К., Бичко Б І., Бондар Н.О. Теорія та історія світової та вітчизняної культури: Курс лекцій / Навч посібник. - К.: Либідь, 1993.
2. Бокань В. Культурологія: Навч. посібник /За ред. В.М Пічі - Львів, 2003
3. Грищенко В.А Історія світової га української культури. - К,2002.
4. Дзюба О., Павленко Г. Літопис найважливіших подій культурного життя в Україні (X -середина ХУІІ ст): Посібник-довідник. -К., 1988,
5. Історія світової та української культури: Підручник для вищих закладів освіти / В.А. Греченко, І В. Чорний та ін. - К: Літера ЛТД, 2005
6. Історія української культури -К: Наук, думка, 2003.
7. Історія української та зарубіжної культури. Навчатьний посібник / Заряд. М. Заковича - К., 2003. -Т. І-3.
8. Історія української культури / За заг. ред. І. Крип'якевича - К.: Либідь, 1994.
9. Качкан В.А. Українське народознавство в іменах: У 2 ч. . - К.: Либідь, 1994.-4.1, 1995.-Ч.2.
10. Крвавич Д.П., Овсійчук В.А., Черепанова С.О. Українське мистецтво. - Львів: Світ, 2003.-4.1:2004.- Ч. 2.
11. Макаров А Світло українського бароко.-К, 1994.
12. Мєднікова Г.С. Українська і зарубіжна культура XX ст.:/ Навч. посібник - К.: Знання, 2002.
13. Овсійчук В. Класицизм і романтизм в українському мистецтві. - К: Дніпро, 2001.
14. Павленко Ю В Історія світової цивілізації. Соціокультурний розвиток людства - К, 2000.
15. Подольська С.А., Лихвар В.А., Іванова К.А. Культурологія: Навч. посібник.-К., 2003.
16. Попович М. 1 Іарис історії культури України - К, 1998.
17. Скуратівський В. Історія і культура.- К, 1996.


Допоміжна:

1. Лекції з історії світової культури : Навч. посібник / Під ред. Р.П.Бойко та ін. -Тернопіль. : Астон. І999. - 116 с;
2. Культура українського народу : Навч. посібник для вузів / Під ред. В.М Русанівського таін. -К.:"Либідь, І994. - 272 с;
3. Українська культура: історія і сучасність: Навч. посібник для вузів / Під ред. С.О. Черепанова. - Львів: Світ, 1994. - 456 с;
4. Історія української культури: Збірник матеріалів і документів / Упор. Б.І.Білик, ред. С.М.Клапчук. - К: Виша школа, 2000. -606 с;
5. Культурне відродження в Україні: Історія і сучасність / Під ред. М.М.Аліксієвець та ін. - Тернопіль: Тернопільський науково -дослідний ін - т „Проблеми людини", 1993. -219 с;
6. Дзюба І. Між культурою і політикою.- К: Сфера, 1998,- 378 с;
7. Оленич Д. Вона у пас одна.. Нотатки про перший Конгрес українців // Сучасність, 1992. -№3;
8. Зарубіжні українці: Довідник. - К., 1992;
9. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури. - Харків: Вид. ХГУ, 1999. - 296 с,
10. Абрамович С.Д. Світова та українська культура: Навч. посіб. для студентів вузів / Під ред.. С.Д Абрамовича. М.Ю. Чікарькова. - Львів: Світ, 2004. - 344 с,
11. Історія української культури: Наук. вид. В 5 т. - К.: Наукова думка, 2001.,
12. Українська художня культура: Навч. посіб. / Під ред. І.Ф.Ляшенка. - К.; Либідь, 1996. - 416 с.
13. Українська та зарубіжна культура: Навч. посіб. / Під ред. М.М.Заковича. - К.: Знання, 2000. - 622 с.
14. Шевнюк О.Л. Українська та зарубіжна культура. Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. - 2-е вид., випр. - К: Знання - Прес, 2003. - 276 с.
13PAGE 15


13PAGE 14515
15

Приложенные файлы

  • doc 404773
    Размер файла: 94 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий