Praktichn_zan_IIkurs_1 (2)


ПЛАНИ
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
З КУРСУ
«ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ»
Для студентів ІІ курсу
спеціальності 6.020101 Культурологія

Практичне заняття №1 (2 год.)
Тема:
Вступ до курсу. Поняття «культура», «українська культура» та «історія української культури»
План
Поняття «культура» та його історична еволюція.
Поняття «українська культура» та основні підходи до його визначення.
Визначення терміну «історія української культури».
Методичні поради:
Розгляд першого питання слід розпочати зі визначення слова «культура» з латинської мови. Сьогодні філософи і культурологи нараховують близько 500 найрізноманітніших визначень цього поняття. Найпоширеніші серед численних тлумачень культури її чотири основних значення: 1) культура як загальний процес інтелектуального, естетичного, духовного розвитку; 2) культура як спосіб життя людей, притаманний певній спільноті, нації, історичній добі; 3) культура як цивілізація, тобто етап розвитку суспільства; 4) культура як назва для різноманітних форм інтелектуальної та художньої діяльності людей. Починаючи з античності, культура розглядалася як феномен духовного порядку, як вияв творчої діяльності в галузі науки, мистецтва, літератури. У подальшому історичному розвитку людства поряд духовною, почали досліджувати й культуру матеріальну.
Необхідно звернути увагу на те, що структурний аналіз культури передбачає виокремлення її певних типів, видів та форм за різними критеріями: за формою людської діяльності,етнічним чинником, протиставленням до пануючої культури, за рівнем майстерності й типом аудиторії,за співвідношенням традиційного і новаторського в культурі, за приналежністю до історичних епох.
При підготовці до другого питання студенту необхідно пам’ятати, що єдино правильного визначення поняття «українська культура» не існує. Щоб сформувати уявлення про нього слід зосередитися на дефінітивномувизначенні понять «етнос», «народність», «народ», «нація» та визначенніетимології етнонімів Русь, Малоросія, Україна.
У наступному питанні необхідно дати визначення поняттю «історія української культури». Розкрити джерела вивчення історії української культури. Їх можна згрупувати у кілька видів: 1) пам’ятки духовної культури; 2) пам’ятки матеріальної культури.
Рекомендована література:
Андріяненко В.І. Історія і теорія української і зарубіжної культури: навч. посіб. / В.І.Андріяненко. — Луганськ, 2007. — 176 с.
Балошок В. Українська етнічна спільнота: етногенез, історія, етнонімія / Відп. ред. Г.Скрипник. – Біла Церква, 2008.
Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть / М.Грушевський. — Ірпінь: Знання, 1991. — 240 с.
Історія культури України: навч. посіб. — К.: МАУП, 2001. — 256 с.
Історія світової та української культури: підручник / Під ред. В.А.Греченко, І.В.Чорного, В.А.Кушнерука, В.А.Режко. — К. : Літера, 2000. — 464 с.
Калакура Я. Українська історіографія / Я.Калакура. – К., 2007.
Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: курс лекцій / М.В.Кордон. — К.: ЦУЛ, 2002. — 508 с.
Корінний М. М. Короткий енциклопедичний словник з культури / М. М. Корінний, В. Ф. Шевченко. – К. Україна, 2003. – 384 с.
Попович М.В. Нарис історії культури України / М.В.Попович. — К.: АртЕк, 2001. — 728 с.
Смолій В.А., Гуржій О.І.Як і коли почала формуватися українська нація. / В.А. Смолій, О.І. Гуржій– К., 1991.
Чмихов М.О. Археологія та стародавня історія України: курс лекцій / М.О.Чмихов. — К.: Либідь, 1992. — 376 с.
Шейко В.М. Історія української культури: навч. посіб. / В.М.Шейко, Л.Г.Тишевська. — К.: Кондор, 2006. — 258 с.
Юрій М.Ф. Історія світової та вітчизняної культури: навч. посіб / М.Ф.Юрій. — К.: Дакор, 2007. — 455 с.
Ятченко В.Ф. Історія духовної культури українського етносу: навч. посіб. Ч.1: Давня українська культура / В.Ф.Ятченко. — К.: Міленіум, 2004. — 148 с.

Практичне заняття №2 (2 год.)
Тема:
Періодизація історії української культури
Періодизація історії української культури за Д.Чижевським.
Історичні підходи до періодизації історії української культури:
а) формаційний підхід;
б) державницький підхід;
в) хронологічний підхід;
г) інші підходи.
Методичні поради
При з’ясуванні періодизації історії української культури треба пам’ятати, що існуєпроблема критеріїв. Варто звернути увагу на історичному та стильовому (Дм. Чижевський, М. Семчишин) підході до періодизації.
У другому питанні студенти мають розкрити різні підходи до класифікації історії української культури. Зокрема, формаційний підхід передбачає виокремлення соціально-економічних і політичних ознак (первісне, рабовласницьке, феодальне, капіталістичне, соціалістичне (радянське) суспільство і суспільство з перехідною економікою).
За періодами становлення і розвитку української державності історія української культури поділяється на: стародавню добу, княжу добу, литовсько-руську (польсько-литовську) добу, козаччину і Гетьманську державу, період боротьби за українське національне відродження (XIX – поч. ХХ ст.), українську національно-демократичну революцію (1917-1921 рр.), радянську Україну і незалежну Українську державу.
Хронологічний підхід має такий вигляд: первісна епоха, стародавній світ, середньовіччя, новий і новітній час.
Серед новітніх розробок цієї проблеми слід звернути увагу на праці І.Лисяка-Рудницького, Н.Яковенко, З.Когута, Р.Магочія.
Рекомендована література:
Андріяненко В.І. Історія і теорія української і зарубіжної культури: навч. посіб. / В.І.Андріяненко. — Луганськ, 2007. — 176 с.
Грушевський М. Духовна Україна: збірка творів / М.Грушевський. — К.: Либідь, 1994. — 560 с.
Грушевський М.С. Історія України-Русі / М.С.Грушевський. — К.: Наукова думка, 1994. — 235 с.
Історія культури України: навч. посіб. — К.: МАУП, 2001. — 256 с.
Історія світової та української культури: підручник / Під ред. В.А.Греченко, І.В.Чорного, В.А.Кушнерука, В.А.Режко. — К. : Літера, 2000. — 464 с.
Історія української культури. У 5 т. Т. 1. [Історія культури давнього населення України / В.Д.Баран, І.А.Баранов та ін.]; за ред. Ю.С.Асеєва. — К.: Наукова думка, 2001. — 1135 с.
Калакура Я. Українська історіографія / Я.Калакура. – К., 2007.
Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: курс лекцій / М.В.Кордон. — К.: ЦУЛ, 2002. — 508 с.
КульчицькийС. Періодизація історії України / С. Кульчицький // Історія України. — 2012. — Березень (№9/10). —С.3-6.
Лекції з історії світової та вітчизняної культури: навч. посіб. / Під ред. А.Яртися та В. Мельника. — Львів: Світ, 2005. — 568 с.
Попович М.В. Нарис історії культури України / М.В.Попович. — К.: АртЕк, 2001. — 728 с.
Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. / За ред. М.М.Заковича. — К.: «Знання», 2002. — 556 с.
Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. / Під ред. О.А.Шевченка. — К.: Знання — Прес, 2003. — 278 с.
Хорошун Б.І. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб / Б.І.Хорошун, Г.І.Гержод, Л.Г.Котик. — К.: Нац. транс, ун-т, 2006. — 172 с.
Шейко В.М. Історія української культури: навч. посіб. / В.М.Шейко, Л.Г.Тишевська. — К.: Кондор, 2006. — 258 с.
Юрій М.Ф. Історія світової та вітчизняної культури: навч. посіб / М.Ф.Юрій. — К.: Дакор, 2007. — 455 с.

Практичне заняття №3 (2 год.)
Тема:
Історіографія історії української культури
План
Народницька історіографія та її концепція історії української культури.
Державницька історіографія та її концепція історії української культури.
Історія української культури в радянській історіографії.
Сучасні дослідження історії української культури.
Методичні поради
При розгляді першого питання студент має звернути увагу на праці М.Костомарова, М.Грушевського, В.Антоновича, О.Єфименко.
Друге питання передбачає знайомство з працями та концепціями І.Крип’якевича, Д.Дорошенка, І.Огієнка, Д.Антоновича, В.Липинського.
Третє і четверте питання присвячені висвітленню історії української культури в радянській та сучасній історіографії. Для їх висвітлення необхідно опрацювати праці В.Пархоменка, Д.Яворського, Н.Яковенко, А.Портнова, З.Когута та ін.
Рекомендована література:
Андріяненко В.І. Історія і теорія української і зарубіжної культури: навч. посіб. / В.І.Андріяненко. — Луганськ, 2007. — 176 с.
Грушевський М. Духовна Україна: збірка творів / М.Грушевський. — К.: Либідь, 1994. — 560 с.
Грушевський М.С. Історія України-Русі / М.С.Грушевський. — К.: Наукова думка, 1994. — 235 с.
Історія культури України: навч. посіб. — К.: МАУП, 2001. — 256 с.
Історія світової та української культури: підручник / Під ред. В.А.Греченко, І.В.Чорного, В.А.Кушнерука, В.А.Режко. — К. : Літера, 2000. — 464 с.
Історія української культури. У 5 т. Т. 1. [Історія культури давнього населення України / В.Д.Баран, І.А.Баранов та ін.]; за ред. Ю.С.Асеєва. — К.: Наукова думка, 2001. — 1135 с.
Калакура Я. Українська історіографія / Я.Калакура. – К., 2007.
Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: курс лекцій / М.В.Кордон. — К.: ЦУЛ, 2002. — 508 с.
КульчицькийС. Періодизація історії України / С. Кульчицький // Історія України. — 2012. — Березень (№9/10). —С.3-6.
Лекції з історії світової та вітчизняної культури: навч. посіб. / Під ред. А.Яртися та В. Мельника. — Львів: Світ, 2005. — 568 с.
Попович М.В. Нарис історії культури України / М.В.Попович. — К.: АртЕк, 2001. — 728 с.
Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. / За ред. М.М.Заковича. — К.: «Знання», 2002. — 556 с.
Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. / Під ред. О.А.Шевченка. — К.: Знання — Прес, 2003. — 278 с.
Хорошун Б.І. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб / Б.І.Хорошун, Г.І.Гержод, Л.Г.Котик. — К.: Нац. транс, ун-т, 2006. — 172 с.
Шейко В.М. Історія української культури: навч. посіб. / В.М.Шейко, Л.Г.Тишевська. — К.: Кондор, 2006. — 258 с.
Юрій М.Ф. Історія світової та вітчизняної культури: навч. посіб / М.Ф.Юрій. — К.: Дакор, 2007. — 455 с.
Ващенко В. Українська історіографія ІІ пол. ХІХ — поч. ХХ ст. як легалізація "скептицизму": від засудження до оди / В.Ващенко // Київська старовина. — 2005. — №6. — С.67-74.
Іванко А. Засновник державницької школи в українській історіографії / А.Іванко // Історія України. — 2003. Листопад (№43). — С.1-6.
КалакураЯ. Джерела з державницького напряму української історіографії 1920-1930-х років / Я. Калакура, Ю.Лебедєва // Історичний журнал. — 2007. — №5. — С.74-84.
КасьяновГ.В. Національні історії та сучасна історіографія: виклики й небезпеки при написанні нової історії України / Г.В.Касьянов, О.П.Толочко // Український історичний журнал. — 2012. — №6. —С.4-39.
Колесник І.І. Українська культура та історіографія: історія ментальності / І.І.Колесник // Український історичний журнал. — 2002. — №1. — С.26-37.
ЛєбєдєваЮ. Українознавчий погляд на зародження та становлення державницького напряму української історіографії / Ю.Лєбєдєва // Українознавство. — 2008. — №4. —С.150-155.
МарцинюкІ. Концепція всесвітньої історії М.Грушевського і сучасна українська історіографія / І.Марцинюк // Вісник національної академії наук України. — 1996. — №1/2. —С.82-87.
ПасещенкоГ.Народницький напрямок в українській історіографії: становлення, пояснювання предмета історії та категорії «народ» / Г.Пасещенко // Історія України. — 1999. — №46. — Стр.6-7.
Савченко С.Сучасна українська історіографія: спроба характеристики / С.Савченко // Сучасність. — 1999. — №11. — С.127-131.
Шейко В.Становлення та розвиток культурології як науки: історіографічний аспект / В. Шейко // Бібліотечна планета. — 2001. — №2. —С.32-35.
Марченко М.І. Українськаісторіографія (з давніх часів до середини ХІХ ст.) / М.І.Марченко. — К.: Вид-во київського ун-ту, 1959. — 256 с.

Практичне заняття №4 (4 год.)
Тема:
Первісна культура на території України
План
Первісна культура: визначення, періодизація, основні риси.
Пам’ятки культури доби палеоліту.
Культурні досягнення доби мезоліту.
Неолітична культура в Україні.
Енеоліт і початок обробітки металів.
Трипільська культура (V-ІІІ тис. до н.е.).
Методичні поради
У першому питанні необхідно дати загальну характеристику первісної культури, щоб збагнути суть і закономірності її розвитку. Слід засвоїти її періодизацію. Нині склалися декілька видів періодизації, зокрема археологічна, культурно-цивілізаційна та історична. Розглядаючи перше питання, слід зупинитися також на сутності головних ознак первісної культури: привласнювальний тип господарства, синкретизм (нерозчленованість), гомогенність, самодетермінація, образно-чуттєве сприйняття світу, міфологічна свідомість, релігійні уявлення у формі анімізму, тотемізму, фетишизму, магії.
У другому і третьому питанні студент має знати часові рамки та періодизацію кам’яного віку. Найдавніші палеолітичні та мезолітичні поселенняна території України. Знаряддя праці та заняття людей. Культурні досягнення населення епохи палеоліту та мезоліту.
У четвертому — шостому питанні потрібно знати сутність поняття неолітичнареволюція. Вміти характеризувати культурно-господарські зони, які формуються в межах України у цей період. Орієнтуватися упроблемі походження, матеріальній культурі, мистецтві та світоглядних уявленнях трипільських племен,індоєвропейській (арійській) проблемі, а також пояснити, чому культуру трипільців називають культурою мальованої кераміки.
Рекомендована література:
Андріяненко В.І. Історія і теорія української і зарубіжної культури: навч. посіб. / В.І.Андріяненко. — Луганськ, 2007. — 176 с.
Балушок В. Чи є українці нащадками трипільців? / В.Балушок // Наука і суспільство. — 2005. — №5/6. — Стр.26-31.
Бурдо Н. Трипільська культура — відкриття і дослідження / Н.Бурдо // Українська газета. — 1994. — №3-4. — С.12-13.
Бурдо Н. Хронологія і періодизація трипілля / Н.Бурдо // Археологія. — 1998. — №4. — С.78-88.
Гладких М. Мистецтво та світогляд пізньопалеолітичної людини: (за матеріалами України) / М.Гладких, В.Станко // Археологія. — 1996. — №3. — Ср.39-50.
Грушевський М. Духовна Україна: збірка творів / М.Грушевський. — К.: Либідь, 1994. — 560 с.
Грушевський М.С. Історія України-Русі / М.С.Грушевський. — К.: Наукова думка, 1994. — 235 с.
Залізняк А.А. Гребениківська мезолітична культура: походження, хронологія, історична доля / А.А. Залізняк // Археологія. — 2006. — №4. — С.3-18.
Залізняк Л. Пізній мезоліт України / Л.Залізняк // Археологія. — 1995. — №4. — С.3-15.
Залізняк Л. Ранній мезоліт України / Л.Залізняк // Археологія. — 1995. — №3. — С.3-16.
Залізняк Л.Л. Проблема походження індоєвропейців / Л.Л.Залізняк // Дивослово. — 2000. — №5. — С.23-27.
Історія культури України: навч. посіб. — К.: МАУП, 2001. — 256 с.
Історія світової та української культури: підручник / Під ред. В.А.Греченко, І.В.Чорного, В.А.Кушнерука, В.А.Режко. — К. : Літера, 2000. — 464 с.
Історія української культури. У 5 т. Т. 1. [Історія культури давнього населення України / В.Д.Баран, І.А.Баранов та ін.]; за ред. Ю.С.Асеєва. — К.: Наукова думка, 2001. — 1135 с.
КончаС.В. Проблема прабатьківщини індоєвропейців в історіографії / С.В.Конча // Археологія. — 1998. — №3. —С.77-90.
Копцюх Б. Зв’язок орнаменту з обробкою каменя у неоліті, енеоліті і в епоху бронзи / Б.Копцюх // Історія в школі. — 2002. — №2. — С.37-38.
Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: курс лекцій / М.В.Кордон. — К.: ЦУЛ, 2002. — 508 с.
Кротова О.О. Господарсько-побутовий комплекс та проблеми вивчення структури пізньопалеолітичних пам’яток / О.О.Кротова // Археологія. — 2002. — №1. — С.24-31.
Лекції з історії світової та вітчизняної культури: навч. посіб. / Під ред. А.Яртися та В. Мельника. — Львів: Світ, 2005. — 568 с.
Плачинда С.Історія починається в Мізині: до 100-річчя відкриття мізинськоїпізньопалеолітичної стоянки / С.Плачинда // Літературна Україна. — 2008. — 7 серпня (№30). — С.1-3.
Попович М.В. Нарис історії культури України / М.В.Попович. — К.: АртЕк, 2001. — 728 с.
Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. / За ред. М.М.Заковича. — К.: «Знання», 2002. — 556 с.
Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. / Під ред. О.А.Шевченка. — К.: Знання — Прес, 2003. — 278 с.
Хорошун Б.І. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб / Б.І.Хорошун, Г.І.Гержод, Л.Г.Котик. — К.: Нац. транс, ун-т, 2006. — 172 с.
Шейко В.М. Історія української культури: навч. посіб. / В.М.Шейко, Л.Г.Тишевська. — К.: Кондор, 2006. — 258 с.
Юрій М.Ф. Історія світової та вітчизняної культури: навч. посіб / М.Ф.Юрій. — К.: Дакор, 2007. — 455 с.
Яковлєва Л. Образотворче мистецтво пізнього палеоліту: (образ, композиція, ансамбль) / Л.Яковлєва // Археологія. — 1996. — №3. — С.51-60.

Практичне заняття №5 (2 год.)
Тема:
Кіммерійці
План
Пам’ятки кіммерійців та їх матеріальна культура.
Суспільний розвиток.
Мистецтво.
Методичні поради
У першому питанні студент має орієнтуватися у проблемах етнічної належності та походженні кіммерійців. Знати та характеризувати основні пам’ятки кіммерійської культури.
Друге питання передбачає характеристику соціальної структури кіммерійського суспільства. Спосіб життя, головні цінності кіммерійського суспільства, міліарний характер, статус вождів.
При розгляді мистецтва цих племен, необхідно визначити прикладний характер кіммерійського мистецтва. Характеризувати зразки кіммерійського геометричного стилю та монументальної скульптури (кіммерійські стелли).
Рекомендована література:
Андріяненко В.І. Історія і теорія української і зарубіжної культури: навч. посіб. / В.І.Андріяненко. — Луганськ, 2007. — 176 с.
Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть / М.Грушевський. — Ірпінь: Знання, 1991. — 240 с.
Історія культури України: навч. посіб. — К.: МАУП, 2001. — 256 с.
Історія світової та української культури: підручник / Під ред. В.А.Греченко, І.В.Чорного, В.А.Кушнерука, В.А.Режко. — К. : Літера, 2000. — 464 с.
Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: курс лекцій / М.В.Кордон. — К.: ЦУЛ, 2002. — 508 с.
Корінний М. М. Короткий енциклопедичний словник з культури / М. М. Корінний, В. Ф. Шевченко. – К. Україна, 2003. – 384 с.
Мурзін В. Населення України у передскіфські часи: кіммерійці та їхні сусіди / В.Мурзін // Історія України. — 2000. — №2. — С.3-6.
Попович М.В. Нарис історії культури України / М.В.Попович. — К.: АртЕк, 2001. — 728 с.
Черняков І.Т. Кіммерійці: міфи, історія, археологія / І.Т.Черняков // Історія України. — 1997. — №23. —С.6-7.
Чмихов М.О. Археологія та стародавня історія України: курс лекцій / М.О.Чмихов. — К.: Либідь, 1992. — 376 с.
Шейко В.М. Історія української культури: навч. посіб. / В.М.Шейко, Л.Г.Тишевська. — К.: Кондор, 2006. — 258 с.
Юрій М.Ф. Історія світової та вітчизняної культури: навч. посіб / М.Ф.Юрій. — К.: Дакор, 2007. — 455 с.
Ятченко В.Ф. Історія духовної культури українського етносу: навч. посіб. Ч.1: Давня українська культура / В.Ф.Ятченко. — К.: Міленіум, 2004. — 148 с.
Практичне заняття №6 (2 год.)
Тема:
Скіфо-сарматська культура
План
Велика Скіфія, її географія та населення.
Головні заняття населення Великої Скіфіх.
Зразки скіфського звіриного стилю.
Сарматська культура та її особливості.
Методичні поради
У першому питанні студент має орієнтуватися у проблемах етнічної належності та походженні населення Великої Скіфії. Держава скіфів — це величезнеполіетнічне утворення від Дунаю до Обі, від Альп до Алтаю з центром в Україні. Попри державне об’єднання, культура скіфів не була однорідною. Її складали племена іранського та угро-фінського походження, що вступали в діалог з балтами, греками, праслов’янами. Аналізуючи скіфську культуру, слід відмітити соціальний устрій, релігійні уявлення скіфів.
Друге питання передбачає характеристику способу життя скіфів, їх головних занять, залежно від етнічного походження.
Самобутнім художнім досягненням скіфської культури вважають звіриний стиль у декоративно-прикладному мистецтві. При висвітленні цього питання необхідно аналізувати основніскіфські кургани на території України: Солоха, Товста Могила, Чортомлик, Гайманова могила та городища (Більське, Трахтемирівське).
У четвертому питанні студент має орієнтуватися у проблемах етнічної належності та походженні сарматів. Знати та характеризувати основні пам’ятки сарматської культури. Характеризувати соціальну структуру сарматського суспільства. Спосіб життя, головні цінності сарматського суспільства.
Рекомендована література:
Андріяненко В.І. Історія і теорія української і зарубіжної культури: навч. посіб. / В.І.Андріяненко. — Луганськ, 2007. — 176 с.
Гавриш П.Я. Племенаскіфського часу в лісостепу дніпровського лівобережжя (за матеріалами Припсілля) / П.Я. Гавриш. — Полтава: Археологія, 2000. — 232 с.
Гарчев П.І. Первісне суспільство і початок державотворення на території України: до розгрому скіфського царства / П.І. Гарчев. — Сімферополь: Доля, 2001. — 176 с.
Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть / М.Грушевський. — Ірпінь: Знання, 1991. — 240 с.
Історія культури України: навч. посіб. — К.: МАУП, 2001. — 256 с.
Історія світової та української культури: підручник / Під ред. В.А.Греченко, І.В.Чорного, В.А.Кушнерука, В.А.Режко. — К. : Літера, 2000. — 464 с.
Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: курс лекцій / М.В.Кордон. — К.: ЦУЛ, 2002. — 508 с.
Корінний М. М. Короткий енциклопедичний словник з культури / М. М. Корінний, В. Ф. Шевченко. – К. Україна, 2003. – 384 с.
МордвинцеваВ.И. Сарматскийзвериный стиль и современныепроблемыегоизучения / В.И. Мордвинцева // Вестникдревнейистории. — 2008. — №1. — С.129-140.
Мошкова М. Сарматы / М.Мошкова // Родина. — 2003. — №3. — С.22-27.
Попович М.В. Нарис історії культури України / М.В.Попович. — К.: АртЕк, 2001. — 728 с.
Симоненко А.В. Некоторыедискуссионныевопросысовременногосарматоведения / А.В.Симоненко // Вестникдревнейистории. — 2002. — №1. — С.107-122.
Чмихов М.О. Археологія та стародавня історія України: курс лекцій / М.О.Чмихов. — К.: Либідь, 1992. — 376 с.
Шейко В.М. Історія української культури: навч. посіб. / В.М.Шейко, Л.Г.Тишевська. — К.: Кондор, 2006. — 258 с.
Юрій М.Ф. Історія світової та вітчизняної культури: навч. посіб / М.Ф.Юрій. — К.: Дакор, 2007. — 455 с.
Ятченко В.Ф. Історія духовної культури українського етносу: навч. посіб. Ч.1: Давня українська культура / В.Ф.Ятченко. — К.: Міленіум, 2004. — 148 с.

Практичне заняття №7 (2 год.)
Тема:
Греко-римська культура в Україні
План
Географія грецьких міст-поселень у Північному Причорномор’ї.
Населення та господарство.
Побут.
Культурні здобутки.
Римські впливи у Північному Причорномор’ї.
Методичні поради
Перше питанняприсвячене виникненню грецьких колоній у Північному Причорномор’ї. Потрібно знати його етапи й характер,зони античної колонізації: Південне Побужжя, Подністров’я, Керченський півострів, Південно-Західний берег Криму.
Друге питання передбачає характеристику господарстванаселення грецьких колоній, їх головних занять.
У третьому питанні слід проаналізувати особливості благоустрою, одягу, прикрас, предметів меблів, посуду населення грецьких колоній.
У четвертому питанні студент має характеризувати релігійні культи, наукові знання,особливості розвитку мистецтва: архітектури, живопису, скульптури,театру в колоніях.
Аналізуючи римські впливи у Північному Причорномор’ї, студенти повинні показати, як вони змінили релігійні уявлення, вплинули на розвиток літератури, архітектури, живопису у колоніях.
Рекомендована література:
Андріяненко В.І. Історія і теорія української і зарубіжної культури: навч. посіб. / В.І.Андріяненко. — Луганськ, 2007. — 176 с.
Волянюк Л.М. Античні міста-держави в Північному Причорномор’ї / Л.М. Волянюк // Історія та правознавство. — 2008. — №9. — С.23-28.
Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть / М.Грушевський. — Ірпінь: Знання, 1991. — 240 с.
Зубар В.М. Античний світ ПівнічногоПричорномор’я: нариси історичного та соціально-економічного розвитку: навчальний посібник для студентів вузів / В.М. Зубар, Є.А. Ліньова, Н.О.Сон. — К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 1999. — 318 с.
Історія культури України: навч. посіб. — К.: МАУП, 2001. — 256 с.
Історія світової та української культури: підручник / Під ред. В.А.Греченко, І.В.Чорного, В.А.Кушнерука, В.А.Режко. — К. : Літера, 2000. — 464 с.
Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: курс лекцій / М.В.Кордон. — К.: ЦУЛ, 2002. — 508 с.
Корінний М. М. Короткий енциклопедичний словник з культури / М. М. Корінний, В. Ф. Шевченко. – К. Україна, 2003. – 384 с.
Попович М.В. Нарис історії культури України / М.В.Попович. — К.: АртЕк, 2001. — 728 с.
Ромашко О.В. Скіфські казани з горизонтальними ручками з Північного Причорномор’я / О.В. Ромашко // Археологія. — 2010. — №3. — С.13-22.
Русяєва А.С. Домашні святилища і культи в античних містах Північного Причорномор’я VІІ-ІІ ст. до н.е. / А.С.Русяєва // Археологія. — 2001. — №2. — С.41-51.
Скржинська М.В. Релігійні ритуали в античних державах Північного Причорномор’я / М.В. Скржинська // Український історичний журнал. — 2010. — №3. — С.127-141.
Скржинська М.В. Театр в античних містах Північного Причорномор’я / М.В.Скржинська // Київська старовина. — 2002. — №3. — С.81-90.
Чмихов М.О. Археологія та стародавня історія України: курс лекцій / М.О.Чмихов. — К.: Либідь, 1992. — 376 с.
Шейко В.М. Історія української культури: навч. посіб. / В.М.Шейко, Л.Г.Тишевська. — К.: Кондор, 2006. — 258 с.
Юрій М.Ф. Історія світової та вітчизняної культури: навч. посіб / М.Ф.Юрій. — К.: Дакор, 2007. — 455 с.

Практичне заняття №8 (2 год.)
Тема:
Культура народів епохи «великого переселення народів»
на території України
План
Гуни та готи на території України.
Болгарські племена на території України.
Хозарський каганат.
Тюркські племена в степах України.
Методичні поради
Практичне заняття присвячене народам, котрі перебували на українські території в епоху «великого переселення народів»: готам, гунам, аварам, болгарам, хозарам, печенігам, половцям. При розгляді усіх питань студент керується наступною логічною схемою:
етнічне походження;
поява та ареал поширення на території України;
суспільна організація;
господарство;
духовна культура.
Рекомендована література:
Андріяненко В.І. Історія і теорія української і зарубіжної культури: навч. посіб. / В.І.Андріяненко. — Луганськ, 2007. — 176 с.
Бірбрауер Ф. Готи в І-VІІ ст.: територія розселення та просування за археологічними джерелами / Ф.Бірбрауер // Археологія. — 1995. — №2. — С.32-52.
ВортманД. Печеніги: стародавні народи на території України / Д.Вортман // Історія України. — 1997. — №2. —С.7.
Ибн-даст, Абу-али Ахмед бен Омар. Известия о хозарах, буртасах, болгарах, мадьярах, славянах и руссах / А.Ибн-даст. — К.: Аграр медіа груп, 2012. — 199 с.
Івченко А.В. Поява гунів у Північному Причорномор’ї / А.В.Івченко // Археологія. — 2003. — №2. — С.41-47.
Історія культури України: навч. посіб. — К.: МАУП, 2001. — 256 с.
Історія світової та української культури: підручник / Під ред. В.А.Греченко, І.В.Чорного, В.А.Кушнерука, В.А.Режко. — К. : Літера, 2000. — 464 с.
Комар О. Ранні хозари у Північному Причорномор’ї / О.Комар // Археологія. — 2000. — №1. — С.130-142.
Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: курс лекцій / М.В.Кордон. — К.: ЦУЛ, 2002. — 508 с.
Майко В. Хозари у Криму в другій половині Х ст. / В.Майко // археологія. — 1999. — №2. — С.40-49.
Наливайко С. Хозарія і Русь в історичній концепції Михайла Брайчевського / С. Наливайко // Українознавство. — 2010. — №3. — С.69-72.
Нікітенко М. Загадкова Хозарія / М.Нікітенко // Людина і світ. — 1999. — №6. — С.37-42.
Отрощенко В. Нові сторінки історії половців / В.Отрощенко // Чумацький шлях. — 2004. — №4. —С.21-26.
Попович М.В. Нарис історії культури України / М.В.Попович. — К.: АртЕк, 2001. — 728 с.
Ричка В. Хозари і Київська Русь: між ними була не лише ворожнеча / В.Ричка // День. — 1997. — 5 квітня — С.6.
Толочко П. Хозаро-іудейське заснування Києва: до історії міфу / П.Толочко // Київська старовина. — 2000. — №6. —С.3-9.
Чмихов М.О. Археологія та стародавня історія України: курс лекцій / М.О.Чмихов. — К.: Либідь, 1992. — 376 с.
Шейко В.М. Історія української культури: навч. посіб. / В.М.Шейко, Л.Г.Тишевська. — К.: Кондор, 2006. — 258 с.
Юрій М.Ф. Історія світової та вітчизняної культури: навч. посіб / М.Ф.Юрій. — К.: Дакор, 2007. — 455 с.

Практичне заняття №9 (4 год.)
Тема:
Матеріальна культура та світоглядні уявлення слов’ян
План
Проблема слов’янського етногенезу.
Літописні слов’янські племена на території України.
Соціальний розвиток слов’ян.
Основні форми господарської діяльності.
Слов’яни і сусідні народи: проблема культурних взаємовідносин.
Духовна культура слов’ян.
Методичні поради
У першому питанні слід показати етапи формування слов’ян як самостійної етнічної спільноти. Для цього необхідно проаналізувати римські письмові джерела (Корнелій Тацит, Светоній, Пліній Молодший) про слов’янські племена в І-ІІ ст. н.е., готські письмові джерела (Йордан) про слов’янські племена в ІІІ-VІ ст. Дослідити дані лінгвістики та археології про походження слов’ян. Розкрити основні концепції походження слов’янських народів: Нідерле, Трубачов, Рибаков, Толочко.
Друге питання присвячене проблемі так званої «Нестерової географії». Студент повинен мати уявлення проформування літописних племен: полян, древлян, уличів, тиверців, білих хорватів, дулібів, сіверян.
Третє питання присвячене соціальній структурі слов’янського суспільства. Необхідно показати його еволюцію упродовж ІV – VІІІ ст.
У наступному питанні слід прослідкувати міжетнічні контакти слов’ян з балтськими племенами, сарматськими, готськими, болгарськими та хозарськими етносами.
Останнє питання практичного заняття зорієнтоване на характеристику традицій духовної культури. Необхідно розкрити релігійні вірування слов’янських племен: пантеон богів. Виокремити особливості давньослов’янської міфології, просторово-часової моделі світу тощо.
Рекомендована література:
Андріяненко В.І. Історія і теорія української і зарубіжної культури: навч. посіб. / В.І.Андріяненко. — Луганськ, 2007. — 176 с.
Баран В. Археологія та лінгвістика про етнокультурний розвиток давніх слов’ян / В.Баран // Українознавство. — 2005. — №4. — С.270-273.
Баран В.Д. Походження слов’ян / В.Д.Баран, Д.Н.Козак, Р.В.Терпиловський. — К.: Наукова думка, 1991. — 139.
Горбаненко С.А. Землеробство слов’ян останньої чверті І тис. н.е. / С.А. Горбаненко // Археологія. — 2006. — №3. — С.73-79.
Ибн-даст, Абу-али Ахмед бен Омар. Известия о хозарах, буртасах, болгарах, мадьярах, славянах и руссах / А.Ибн-даст. — К.: Аграр медіа груп, 2012. — 199 с.
Історія культури України: навч. посіб. — К.: МАУП, 2001. — 256 с.
Історія світової та української культури: підручник / Під ред. В.А.Греченко, І.В.Чорного, В.А.Кушнерука, В.А.Режко. — К. : Літера, 2000. — 464 с.
Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: курс лекцій / М.В.Кордон. — К.: ЦУЛ, 2002. — 508 с.
Котенко В. Проблема та напрями досліджень виникнення держави у східних слов’ян / В.Котенко // Підприємництво, господарство і право. — 2010. — №3. — С.39-43.
Кралюк П. Микола Костомаров — про генезис східнослов’янських етносів / П. Кралюк // День. — 2012. — 18-19 травня. — С.14.
Попович М.В. Нарис історії культури України / М.В.Попович. — К.: АртЕк, 2001. — 728 с.
Сегеда С. Найдавніші історичні витоки слов’янства за даними антропології / С. Сегеда // Народна творчість та етнографія. — 2005. — №6. —С.18-23.
Чмихов М.О. Археологія та стародавня історія України: курс лекцій / М.О.Чмихов. — К.: Либідь, 1992. — 376 с.
Шейко В.М. Історія української культури: навч. посіб. / В.М.Шейко, Л.Г.Тишевська. — К.: Кондор, 2006. — 258 с.
Юрій М.Ф. Історія світової та вітчизняної культури: навч. посіб / М.Ф.Юрій. — К.: Дакор, 2007. — 455 с.

Практичне заняття №10 (2 год.)
Тема:
Християнство – домінанта культурного розвитку Русі
План
Початки проникнення християнства на територію України.
Аскольдове хрещення.
Поширення християнства за перших Рюриковичів.
Володимирове хрещення Русі.
Структура християнської церкви на Русі.
Методичні поради
У першому питанні студенти мають з’ясувати, коли вперше християнство проникло на територію Русі. Охарактеризувати суть Андрієвої легенди, виникнення перших християнських громад в Криму. Християнізація готів.
Друге питання присвячене так званому Аскольдовому хрещенню полян (860 р.) та його відображенню у візантійських та руських джерелах. Необхідно розкрити основні положення щодо постаті Аскольда у історіографії.
При підготовці до третього питання студенти мають показати роль княгині Ольги у поширенні християнства. Звернути увагу на взаємовідносини християн та язичників у часи Святослава. Відобразити західні шляхи проникнення християнства у цей період.
Розглядаючи питання про Володимирове хрещення Русінеобхідно зупинитися на таких аспектах: спроба реформування язичницького культу, історіографічна дискусія стосовно так званого «вибору віри», аналіз методів запровадження нової віри на Русі.
У останньому питанні практичного заняття слід простежити церковну структуру на митрополичому, єпархіальному та парафіяльному рівні. Приділити увагу постаті митрополита Іларіона, питанню виникненнямонастирів та діяльності Антонія та Феодосія Печерського.
Рекомендована література:
Андріяненко В.І. Історія і теорія української і зарубіжної культури: навч. посіб. / В.І.Андріяненко. — Луганськ, 2007. — 176 с.
Борох Ю. Вплив християнства на культуру Київської Русі / Ю.Борох, С.О.Шкіль // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. — 2013. — №2. — С.115-118.
Горський В.С. Святі Київської Русі / В.С.Горський. — К.: Абрис, 1994. — 175 с.
Заблуда А. Про полеміку щодо хрещення Києва 988 року: відгук на статтю Петра Кралюка «Культура Київської Русі за часів Володимира Мономаха» («День» від 18 січня 2013 року) / А. Заблуда // День. — 2013. — 17-18 травня. — С.13.
Історія культури України: навч. посіб. — К.: МАУП, 2001. — 256 с.
Історія світової та української культури: підручник / Під ред. В.А.Греченко, І.В.Чорного, В.А.Кушнерука, В.А.Режко. — К. : Літера, 2000. — 464 с.
Історія української культури. У 5 т. Т. 1. [Історія культури давнього населення України / В.Д.Баран, І.А.Баранов та ін.]; за ред. Ю.С.Асеєва. — К.: Наукова думка, 2001. — 1135 с.
Історія української культури: збірник матеріалів і документів / Під ред. Б.І.Білик, С.М.Клапчук. — К.: Вища школа, 2000. — 606 с.
Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: курс лекцій / М.В.Кордон. — К.: ЦУЛ, 2002. — 508 с.
Лекції з історії світової та вітчизняної культури: навч. посіб. / Під ред. А.Яртися та В. Мельника. — Львів: Світ, 2005. — 568 с.
Мєшков В. Християнство та язичництво в літературі Київської Русі кінця ХІІ — першій третині ХІІІ століть / В. Мєшков // Філософські обрії. — 2001. — №5. — С.156-168. 
Моця О.П. Київська Русь: від язичництва до християнства: навчальний посібник / О.П. Моця, В.М. Ричка. — К.: Глобус, 1996. — 221 с.
Паламарчук к. Свята рівноапостольна княгиня Ольга — перша християнка Київської Русі / К. Паламарчук, О. І. Лиса // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. — 2013. — №2. — С.146-148.
Петрова Т. Культура Київської Русі / Т. Петрова // Шкільна бібліотека. — 2006. — №4. — С.7-11.
Піскіжова В. Язичницький пантеон Київської Русі / В.Піскіжова // Рідні джерела. — 2000. — №2. — С.27-31.
Попович М.В. Нарис історії культури України / М.В.Попович. — К.: АртЕк, 2001. — 728 с.
Толочко П.П. Київська Русь / П.П. Толочко. — К.: Абрис, 1996. — 359 с.
Українська і зарубіжна культура: навч. посіб. / За ред. К.В.Заблоцької. — Донецьк: Схід, 2001. — 372 с.
Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. / За ред. М.М.Заковича. — К.: «Знання», 2002. — 556 с.
Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. / Під ред. О.А.Шевченка. — К.: Знання — Прес, 2003. — 278 с.
Хорошун Б.І. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб / Б.І.Хорошун, Г.І.Гержод, Л.Г.Котик. — К.: Нац. транс, ун-т, 2006. — 172 с.
Шейко В.М. Історія української культури: навч. посіб. / В.М.Шейко, Л.Г.Тишевська. — К.: Кондор, 2006. — 258 с.
Юрій М.Ф. Історія світової та вітчизняної культури: навч. посіб / М.Ф.Юрій. — К.: Дакор, 2007. — 455 с.

Практичне заняття №11 (2 год.)
Тема:
Писемність, освіта, література
План
Проблема виникнення писемності на Русі.
Освіта, її форми та призначення.
Література.
Методичні поради
У першому питанні розкривається проблема походження та поширення писемності в слов’ян. Студенти повинні розрізняти кириличну, глаголичну абетки та мати уявлення щодо дискусії про призначення «черт» і «рез» як, імовірно, першого виду письма. Простежити розвиток писемності на Русі(графіті Софійського собору). Аналізувати найдавніші з відомих пам’яток писемності: Остромирове Євангеліє, Ізборник Святослава,Трірський псалтир (Кодекс Гертруди), Юр'ївське та Добрилове Євангеліє.
Друге питання присвячене характеристиці освіти і науки (наукових знань) в Київській Русі. Необхідно показати роль церкви і держави у розвитку й поширенні освіти. Бібліотеки. Наукові знання: розвиток знань про природу і зародки раціоналістичного світогляду. Медицина (Агапіт).
У третьому питанні необхідно зосередити увагу на зразках перекладної та місцевої літератури Русі.Охарактеризувати літописання як жанр літератури, роль Нестора-літописця. Дослідити Літопис Руський та етапи його формування. Руська агіографія – «Києво-Печерський патерик». «Ізборники» та«Пчели» як зразки руської літератури. Проповіді та повчання:«Слово про закон і благодать» митрополита Іларіона. «Повчання дітям» Володимира Мономаха,«Моління Даниїла Заточника». «Слово о полку Ігоревім» (1187 р.) як шедевр світової літератури.
Рекомендована література:
Андріяненко В.І. Історія і теорія української і зарубіжної культури: навч. посіб. / В.І.Андріяненко. — Луганськ, 2007. — 176 с.
Білоус Б. Література Київської Русі: постколоніальне прочитання / В.Білоус // Українська мова та література. — 2003. — Грудень (№45). — С.19-21.
Вдовина О. Філософська думка Київської Русі очима українських радянських дослідників / О. Вдовина // Філософська думка. — 2013. — №1. — С.48-56.
Висоцький А.А. Літописні зведення Київської Русі / А.А. Висоцький // Вивчаємо українську мову та літературу. — 2005. — №26. — С.22-23.
Горський В.С. Святі Київської Русі / В.С.Горський. — К.: Абрис, 1994. — 175 с.
Єфремов С. Історія українського письменства / С.Єфремов. — К.: Феміна, 1995. — 688 с.
Ісіченко І. Молитовний дискурс у літературі Київської Русі / І. Ісіченко // Слово і час. — 2005. — №2. — С.12-22.
Ісіченко І. Молитовний дискурс у літературі Київської Русі / І. Ісіченко // Слово і час. — 2005. — №1. — С.5-14.
Історія культури України: навч. посіб. — К.: МАУП, 2001. — 256 с.
Історія світової та української культури: підручник / Під ред. В.А.Греченко, І.В.Чорного, В.А.Кушнерука, В.А.Режко. — К. : Літера, 2000. — 464 с.
Історія української культури: збірник матеріалів і документів / Під ред. Б.І.Білик, С.М.Клапчук. — К.: Вища школа, 2000. — 606 с.
Історія української культури: Побут. Письменство. Мистецтво. Театр. Музика / Під ред. І.П.Крип'якевича. — К.: Либідь, 1994. — 656 с.
Кононенко М. Науково-технічний рівень часів Київської Русі та українського козацтва / М. Кононенко // Українознавство. — 2008. — №1. — С.275-280.
Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: курс лекцій / М.В.Кордон. — К.: ЦУЛ, 2002. — 508 с.
Кралюк П. Життєпис літописця Нестора: спроба реконструкції / П.Кралюк // Вісник національної академії наук України. — 2000. — №7. — С.54-66.
Кралюк П. Культура Київської Русі за часів Володимира Мономаха / П.Кралюк // День. — 2013. — 18-19 січня. — С.8.
Лекції з історії світової та вітчизняної культури: навч. посіб. / Під ред. А.Яртися та В. Мельника. — Львів: Світ, 2005. — 568 с.
Любар О. Школа та педагогічна думка в Київській Русі / О.Любар // Рідна школа. — 2001. — №12. — С.68-70.
Моця О.П. Київська Русь: від язичництва до християнства: навчальний посібник / О.П. Моця, В.М. Ричка. — К.: Глобус, 1996. — 221 с.
Наулко В.І. Культура і побут населення України: навч. посіб. для вузів / В.І.Наулко, Л.Ф.Артюх, В.Ф.Горленко та ін. — К.: Либідь, 1993. — 288 с.
Нікольченко Ю.М. Документна традиція Київської Русі: [традиція літописання] / Ю. М. Нікольченко, О. В. Ставніча // Шкільна бібліотека. — 2012. — №7/8. — С.35-38.
Петрова Т. Культура Київської Русі / Т. Петрова // Шкільна бібліотека. — 2006. — №4. — С.7-11.
Попович М.В. Нарис історії культури України / М.В.Попович. — К.: АртЕк, 2001. — 728 с.
Рудик С. Лікарська освіта Київської Русі / С.Рудик // Ветеринарна газета. — 2008. — Грудень (№24). — С.6-7.
Солонська Н. Бібліотека Ярослава Мудрого і початок розвитку науки в Київській Русі (ХІ століття) / Н. Солонська // Історія України. — 2004. — Грудень (№47). — С.1-4.
Толочко О. «Нестор-літописець»: біля джерел однієї історіографічної традиції / О.Толочко // Київська старовина. — 1996. — №4/5. — С.11-35.
Толочко П.П. Київська Русь / П.П. Толочко. — К.: Абрис, 1996. — 359 с.
Толочко П.П. Літописи Київської Русі / П. П. Толочко. — К.: Київська академія євробізнесу, 1994. — 86 с.
Українська і зарубіжна культура: навч. посіб. / За ред. К.В.Заблоцької. — Донецьк: Схід, 2001. — 372 с.
Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. / За ред. М.М.Заковича. — К.: «Знання», 2002. — 556 с.
Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. / Під ред. О.А.Шевченка. — К.: Знання — Прес, 2003. — 278 с.
Філософські ідеї в культурі Київської Русі: давньоруські історико-філософські читання, пам'яті видатного українського філософа Вілена Сергійовича Горського, 10-11 черв. 2008 року у м. Полтаві. — Полтава, 2008. — 203 с.
Хорошун Б.І. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб / Б.І.Хорошун, Г.І.Гержод, Л.Г.Котик. — К.: Нац. транс, ун-т, 2006. — 172 с.
Черкасов О. Історіографія освіти Київської Русі наприкінці ХІХ — початку ХХ століть / О.Черкасов // Початкова школа. — 2002. — №2. — С.55-57.
Шейко В.М. Історія української культури: навч. посіб. / В.М.Шейко, Л.Г.Тишевська. — К.: Кондор, 2006. — 258 с.
Юрій М.Ф. Історія світової та вітчизняної культури: навч. посіб / М.Ф.Юрій. — К.: Дакор, 2007. — 455 с.

Практичне заняття №12 (2 год.)
Тема:
Світоглядні засади державного і правового устрою Русі
План
Проблема характеру Руської державності.
Вплив християнства на структуру держави.
Правові засади Русі.
Методичні поради
У першому питанні слід розкрити соціально-економічні чинники та історичні умови виникнення держави у східних слов’ян в ІХ ст. Дослідити плюралізм концептуальних моделей походження держави у східних слов’ян. Русь (Київська Русь) як Куявія – держава Аскольда і Діра. Київська Русь Рюриковичів (з 882 р.). Звернути увагу на різні тлумачення поняття «феодалізм» і «феодальна держава» в історіографії.
У наступному питанні слід зупинитися на таких аспектах: сакралізація князівської влади, поява ідеї старшинства серед князів, виникнення нового прошарку населення — церковнослужителів та їх місце у державній структурі. Звернути увагу на сакральну літературу, в якій обґрунтовано місце Русі у тогочасному світі («Слово про закон і благодать»).
Останнє питання практичного заняття стосується «Руської Правди» як зводу (зведення) законів і першої писемної правничої пам’ятки Русі. Питання про її виникнення, структуру, редакції. Аналіз перепалення язичницьких і християнських цінностей у правничих реаліях Русі. Поява церковного права і сфера його застосування.
Рекомендована література:
Андріяненко В.І. Історія і теорія української і зарубіжної культури: навч. посіб. / В.І.Андріяненко. — Луганськ, 2007. — 176 с.
Баран В. Етнічні й державотворчі процеси часів утворення Київської Русі / В. Баран // Історія в школах україни. — 2004. — №4. — С.40-44.
Захарченко З. Київська Русь: державний устрій, суспільний лад та основні риси права / П.Захарченко // Історія України. — 2002. — Лютий. (№7). — С.4-6.
Історія культури України: навч. посіб. — К.: МАУП, 2001. — 256 с.
Історія світової та української культури: підручник / Під ред. В.А.Греченко, І.В.Чорного, В.А.Кушнерука, В.А.Режко. — К. : Літера, 2000. — 464 с.
Історія української культури: збірник матеріалів і документів / Під ред. Б.І.Білик, С.М.Клапчук. — К.: Вища школа, 2000. — 606 с.
Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: курс лекцій / М.В.Кордон. — К.: ЦУЛ, 2002. — 508 с.
Лекції з історії світової та вітчизняної культури: навч. посіб. / Під ред. А.Яртися та В. Мельника. — Львів: Світ, 2005. — 568 с.
Моця О.П. Київська Русь: від язичництва до християнства: навчальний посібник / О.П. Моця, В.М. Ричка. — К.: Глобус, 1996. — 221 с.
Наулко В.І. Культура і побут населення України: навч. посіб. для вузів / В.І.Наулко, Л.Ф.Артюх, В.Ф.Горленко та ін. — К.: Либідь, 1993. — 288 с.
Павко А. Правничо-політична думка Київської Русі у цивілізаційному вимірі / А. Павко, Я. Павко // Віче. — 2011. — №20. — С.27-31.
Попович М.В. Нарис історії культури України / М.В.Попович. — К.: АртЕк, 2001. — 728 с.
Ричка В. Київська Русь: проблеми, пошуки, інтерпретації / В. Ричка // Український історичний журнал. — 2001. — №2. — С.23-33.
Толочко П.П. Київська Русь / П.П. Толочко. — К.: Абрис, 1996. — 359 с.
Українська і зарубіжна культура: навч. посіб. / За ред. К.В.Заблоцької. — Донецьк: Схід, 2001. — 372 с.
Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. / За ред. М.М.Заковича. — К.: «Знання», 2002. — 556 с.
Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. / Під ред. О.А.Шевченка. — К.: Знання — Прес, 2003. — 278 с.
Хорошун Б.І. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб / Б.І.Хорошун, Г.І.Гержод, Л.Г.Котик. — К.: Нац. транс, ун-т, 2006. — 172 с.
Шейко В.М. Історія української культури: навч. посіб. / В.М.Шейко, Л.Г.Тишевська. — К.: Кондор, 2006. — 258 с.
Шостак М. Основні етапи вивчення утворення Київської Русі в українській історіографії ХХ початку ХХІ століття / М. Шостак // Українознавство. — 2011. — №3. — С.128-132.
Юрій М.Ф. Історія світової та вітчизняної культури: навч. посіб / М.Ф.Юрій. — К.: Дакор, 2007. — 455 с.

Практичне заняття №13 (2 год.)
Тема:
Архітектура Русі
План
Містобудування на Русі:
а) град Володимира в Києві;
б) град Ярослава в Києві;
в) особливості містобудування в Чернігові, Переяславі, Галичі.
Сакральна архітектура:
а) особливості побудови та матеріалів оздоблення;
б) характеристико окремих споруд.
Методичні поради
Вивчаючи архітектуру Русі при розгляді усіх питань студент керується наступною логічною схемою:
час появи (створення);
авторство;
архітектурні особливості;
матеріал;
сучасний стан.
Розглядаючи сакральну архітектуруРусі, необхідно охарактеризувати такі споруди: Десятинна церква,Софіївський собор, Києво-Печерський монастир, Михайлівський Видубицький монастир, Михайлівський Золотоверхий монастир, церкви Богородиці Пирогощі, Кирилівська, Василівська у Києві,Спасо-Преображенський собор, П'ятницька та Іллінська церкви у Чернігові, Михайлівська «божниця» в Острі,Юр'ївська церква у Каневі, церква Іоанна у Холмі, Успенський собор у Галичі.
Рекомендована література
Андріяненко В.І. Історія і теорія української і зарубіжної культури: навч. посіб. / В.І.Андріяненко. — Луганськ, 2007. — 176 с.
Горський В.С. Святі Київської Русі / В.С.Горський. — К.: Абрис, 1994. — 175 с.
Домчук Р. Храм Софії у символічному просторі Русі-України: До 1020-ї річниці офіційного запровадження християнської релігії у Київській Русі / Р.Домчук. – К., 2008.
Історія культури України: навч. посіб. — К.: МАУП, 2001. — 256 с.
Історія світової та української культури: підручник / Під ред. В.А.Греченко, І.В.Чорного, В.А.Кушнерука, В.А.Режко. — К. : Літера, 2000. — 464 с.
Історія українського мистецтва: в 6-ти т. / За ред. М. П. Бажана. — К.: АН УРСР, 1966. — Т.1: мистецтво найдавніших часів та епохи Київської Русі — 455 с.
Історія української культури: збірник матеріалів і документів / Під ред. Б.І.Білик, С.М.Клапчук. — К.: Вища школа, 2000. — 606 с.
Історія української культури: Побут. Письменство. Мистецтво. Театр. Музика / Під ред. І.П.Крип'якевича. — К.: Либідь, 1994. — 656 с.
Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: курс лекцій / М.В.Кордон. — К.: ЦУЛ, 2002. — 508 с.
Кралюк П. Культура Київської Русі за часів Володимира Мономаха / П.Кралюк // День. — 2013. — 18-19 січня. — С.8.
Кудрявцев Л. Контрактова площа — найдревніша із часів Київської Русі / Л. Кудрявцев // Наука і суспільство. — 2008. — №7/8. — С.31-35.
Культурна спадщина України. Правові засади збереження, відтворення та охорони культурно-історичного середовища: зб. оф. документів / відповід. ред. М.В.Гарник. — К.: Істина, 2002. — 336 с.
Лекції з історії світової та вітчизняної культури: навч. посіб. / Під ред. А.Яртися та В. Мельника. — Львів: Світ, 2005. — 568 с.
Митці України: енциклопедичний довідник. — К.: УЕ, 1992. — 884 с.
Моця О.П. Київська Русь: від язичництва до християнства: навчальний посібник / О.П. Моця, В.М. Ричка. — К.: Глобус, 1996. — 221 с.
Наулко В.І. Культура і побут населення України: навч. посіб. для вузів / В.І.Наулко, Л.Ф.Артюх, В.Ф.Горленко та ін. — К.: Либідь, 1993. — 288 с.
Петрова Т. Культура Київської Русі / Т. Петрова // Шкільна бібліотека. — 2006. — №4. — С.7-11.
Попович М.В. Нарис історії культури України / М.В.Попович. — К.: АртЕк, 2001. — 728 с.
Толочко П.П. Київська Русь / П.П. Толочко. — К.: Абрис, 1996. — 359 с.
Українська і зарубіжна культура: навч. посіб. / За ред. К.В.Заблоцької. — Донецьк: Схід, 2001. — 372 с.
Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. / За ред. М.М.Заковича. — К.: «Знання», 2002. — 556 с.
Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. / Під ред. О.А.Шевченка. — К.: Знання — Прес, 2003. — 278 с.
Хорошун Б.І. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб / Б.І.Хорошун, Г.І.Гержод, Л.Г.Котик. — К.: Нац. транс, ун-т, 2006. — 172 с.
Целік Т. Особистісний вимір світської культури доби Київської Русі / Т.Целік // Філософська думка. — 2000. — №5. — С.109-122. 
Шейко В.М. Історія української культури: навч. посіб. / В.М.Шейко, Л.Г.Тишевська. — К.: Кондор, 2006. — 258 с.
Щербаківський В. Українське мистецтво / Вадим Щербаківський. — К.: Либідь, 1995. — 288с.
Юрій М.Ф. Історія світової та вітчизняної культури: навч. посіб / М.Ф.Юрій. — К.: Дакор, 2007. — 455 с.

Практичне заняття №14 (2 год.)
Тема:
Книжкова мініатюра (графіка)
План
Характеристика книжної графіки Русі:
«Остромирове Євангеліє» (1056–1057);
«Ізборник Святослава» (1073);
«Трірський псалтир» (або «Кодекс Гертруди»; 1078–1087);
«Юр'ївське Євангеліє» (1120–1128) та «Добрилове Євангеліє» (1164);
«Галицьке Євангеліє» (XIII-XIV ст.);
«Київський псалтир» (1397).
Методичні поради
Вивчаючи книжкову мініатюру Русі при розгляді усіх питань студент керується наступною логічною схемою:
час появи (створення);
авторство;
матеріал;
особливості оформлення;
сучасний стан.
Рекомендована література
Андріяненко В.І. Історія і теорія української і зарубіжної культури: навч. посіб. / В.І.Андріяненко. — Луганськ, 2007. — 176 с.
Історія культури України: навч. посіб. — К.: МАУП, 2001. — 256 с.
Історія світової та української культури: підручник / Під ред. В.А.Греченко, І.В.Чорного, В.А.Кушнерука, В.А.Режко. — К. : Літера, 2000. — 464 с.
Історія українського мистецтва: в 6-ти т. / За ред. М. П. Бажана. — К.: АН УРСР, 1966. — Т.1: мистецтво найдавніших часів та епохи Київської Русі — 455 с.
Історія української культури: збірник матеріалів і документів / Під ред. Б.І.Білик, С.М.Клапчук. — К.: Вища школа, 2000. — 606 с.
Історія української культури: Побут. Письменство. Мистецтво. Театр. Музика / Під ред. І.П.Крип'якевича. — К.: Либідь, 1994. — 656 с.
Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: курс лекцій / М.В.Кордон. — К.: ЦУЛ, 2002. — 508 с.
Кралюк П. Культура Київської Русі за часів Володимира Мономаха / П.Кралюк // День. — 2013. — 18-19 січня. — С.8.
Культурна спадщина України. Правові засади збереження, відтворення та охорони культурно-історичного середовища: зб. оф. документів / відповід. ред. М.В.Гарник. — К.: Істина, 2002. — 336 с.
Лекції з історії світової та вітчизняної культури: навч. посіб. / Під ред. А.Яртися та В. Мельника. — Львів: Світ, 2005. — 568 с.
Митці України: енциклопедичний довідник. — К.: УЕ, 1992. — 884 с.
Моця О.П. Київська Русь: від язичництва до християнства: навчальний посібник / О.П. Моця, В.М. Ричка. — К.: Глобус, 1996. — 221 с.
Наулко В.І. Культура і побут населення України: навч. посіб. для вузів / В.І.Наулко, Л.Ф.Артюх, В.Ф.Горленко та ін. — К.: Либідь, 1993. — 288 с.
Петрова Т. Культура Київської Русі / Т. Петрова // Шкільна бібліотека. — 2006. — №4. — С.7-11.
Попович М.В. Нарис історії культури України / М.В.Попович. — К.: АртЕк, 2001. — 728 с.
Толочко П.П. Київська Русь / П.П. Толочко. — К.: Абрис, 1996. — 359 с.
Українська і зарубіжна культура: навч. посіб. / За ред. К.В.Заблоцької. — Донецьк: Схід, 2001. — 372 с.
Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. / За ред. М.М.Заковича. — К.: «Знання», 2002. — 556 с.
Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. / Під ред. О.А.Шевченка. — К.: Знання — Прес, 2003. — 278 с.
Хорошун Б.І. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб / Б.І.Хорошун, Г.І.Гержод, Л.Г.Котик. — К.: Нац. транс, ун-т, 2006. — 172 с.
Шейко В.М. Історія української культури: навч. посіб. / В.М.Шейко, Л.Г.Тишевська. — К.: Кондор, 2006. — 258 с.
Щербаківський В. Українське мистецтво / Вадим Щербаківський. — К.: Либідь, 1995. — 288с.
Юрій М.Ф. Історія світової та вітчизняної культури: навч. посіб / М.Ф.Юрій. — К.: Дакор, 2007. — 455 с.

Практичне заняття №15 (2 год.)
Тема:
Монументальний живопис. Іконопис
План
Монументальний живопис:
а) фреска;
б) мозаїка.
Іконопис.
Методичні поради
Вивчаючи монументальний живопис та іконопис Русі при розгляді усіх питань студент керується наступною логічною схемою:
час появи (створення);
авторство;
матеріал;
особливості оформлення;
сучасний стан.
Рекомендована література
Рекомендована література
Андріяненко В.І. Історія і теорія української і зарубіжної культури: навч. посіб. / В.І.Андріяненко. — Луганськ, 2007. — 176 с.
Бурковська Л. Особливості іконографічної традиції зображень Св. Миколи Мірлікійського у дрібній пластиці Київської Русі / Л. Бурковська // Народна творчість та етнографія. — 2008. — №3. — С.31-41.
Горський В.С. Святі Київської Русі / В.С.Горський. — К.: Абрис, 1994. — 175 с.
Історія культури України: навч. посіб. — К.: МАУП, 2001. — 256 с.
Історія світової та української культури: підручник / Під ред. В.А.Греченко, І.В.Чорного, В.А.Кушнерука, В.А.Режко. — К. : Літера, 2000. — 464 с.
Історія українського мистецтва: в 6-ти т. / За ред. М. П. Бажана. — К.: АН УРСР, 1966. — Т.1: мистецтво найдавніших часів та епохи Київської Русі — 455 с.
Історія української культури: збірник матеріалів і документів / Під ред. Б.І.Білик, С.М.Клапчук. — К.: Вища школа, 2000. — 606 с.
Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: курс лекцій / М.В.Кордон. — К.: ЦУЛ, 2002. — 508 с.
Кралюк П. Культура Київської Русі за часів Володимира Мономаха / П.Кралюк // День. — 2013. — 18-19 січня. — С.8.
Культурна спадщина України. Правові засади збереження, відтворення та охорони культурно-історичного середовища: зб. оф. документів / відповід. ред. М.В.Гарник. — К.: Істина, 2002. — 336 с.
Лекції з історії світової та вітчизняної культури: навч. посіб. / Під ред. А.Яртися та В. Мельника. — Львів: Світ, 2005. — 568 с.
Наулко В.І. Культура і побут населення України: навч. посіб. для вузів / В.І.Наулко, Л.Ф.Артюх, В.Ф.Горленко та ін. — К.: Либідь, 1993. — 288 с.
Петрова Т. Культура Київської Русі / Т. Петрова // Шкільна бібліотека. — 2006. — №4. — С.7-11.
Попович М.В. Нарис історії культури України / М.В.Попович. — К.: АртЕк, 2001. — 728 с.
Толочко П.П. Київська Русь / П.П. Толочко. — К.: Абрис, 1996. — 359 с.
Українська і зарубіжна культура: навч. посіб. / За ред. К.В.Заблоцької. — Донецьк: Схід, 2001. — 372 с.
Українська ікона ХІ-ХVІ ст.: комплект репродукцій / Під ред. Л.С.Міляєва. — К.: Мистецтво, 1991. — 223 с.
Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. / За ред. М.М.Заковича. — К.: «Знання», 2002. — 556 с.
Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. / Під ред. О.А.Шевченка. — К.: Знання — Прес, 2003. — 278 с.
Хорошун Б.І. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб / Б.І.Хорошун, Г.І.Гержод, Л.Г.Котик. — К.: Нац. транс, ун-т, 2006. — 172 с.
Шейко В.М. Історія української культури: навч. посіб. / В.М.Шейко, Л.Г.Тишевська. — К.: Кондор, 2006. — 258 с.
Щербаківський В. Українське мистецтво / Вадим Щербаківський. — К.: Либідь, 1995. — 288с.
Юрій М.Ф. Історія світової та вітчизняної культури: навч. посіб / М.Ф.Юрій. — К.: Дакор, 2007. — 455 с.

Практичне заняття №16 (4 год.)
Тема:
Спадкоємність і новаторство в культурі Галицько-Волинської Русі
План
Утворення Галицько-Волинської держави.
Проблема державності на галицько-волинських землях.
Культурні впливи середньовічної Європи.
Культурні та політичні зв’язки Галицько-Волинського князівства з іншими давньоруськими землями.
Методичні поради
У першому питанні слід зупинитися на причинах утворення Галицько-Волинської держави. Необхідно охарактеризувати етапи державного розвитку князівства (І етап — 1199-1205; ІІ етап — 1205-1238; ІІІ етап — 1238-1264; ІV етап — 1264-1323; V етап — 1323-1340 рр.).
Друге питання практичного заняття передбачає розгляд особливостей державного устрою, ролі боярства в державному житті князівства.
Вивчаючи культурні впливи Середньовічної Європи на Галицько-Волинську держави, необхідно показати зміни в релігійній орієнтації населення, залучення іноземців до політичного та культурного життя, систему між династичних шлюбів з європейськими володарями.
У третьому питанні необхідно проаналізувати культурні та політичні зв’язки Галицько-Волинського князівства з іншими давньоруськими землями — Володимиро-Суздальським, Чернігівським князівствами та Новгородом.
Рекомендована література
Андріяненко В.І. Історія і теорія української і зарубіжної культури: навч. посіб. / В.І.Андріяненко. — Луганськ, 2007. — 176 с.
Василенко С. Геополітичні традиції Київської Русі і Галицько-Волинської держави / С.Василенко // Людина і політика. — 2002. — №5. — С.102-111.
Дашкевич Я. Проблема державності на галицько-волинських землях: (кінець Х — середина ХІV ст.) / Я. Дашкевич // Історія в школах України. — 2007. — №1. — С.39-46.
Дашкевич Я. Українські землі в часах галицько-волинської державності (кінець Х — середина ХІV ст.) / Я.Дашкевич // Пам’ять століть. — 2002. — №4. — С.3-21.
Загребельна Н. Утворення Галицько-Волинської держави за Романа Мстиславича / Н. Загребельна, Я. Камбалова // Історія в школі. — 2008. — №10. — С.32-35.
Історія культури України: навч. посіб. — К.: МАУП, 2001. — 256 с.
Історія світової та української культури: підручник / Під ред. В.А.Греченко, І.В.Чорного, В.А.Кушнерука, В.А.Режко. — К. : Літера, 2000. — 464 с.
Історія української культури: збірник матеріалів і документів / Під ред. Б.І.Білик, С.М.Клапчук. — К.: Вища школа, 2000. — 606 с.
Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: курс лекцій / М.В.Кордон. — К.: ЦУЛ, 2002. — 508 с.
Лекції з історії світової та вітчизняної культури: навч. посіб. / Під ред. А.Яртися та В. Мельника. — Львів: Світ, 2005. — 568 с.
Попович М.В. Нарис історії культури України / М.В.Попович. — К.: АртЕк, 2001. — 728 с.
Українська і зарубіжна культура: навч. посіб. / За ред. К.В.Заблоцької. — Донецьк: Схід, 2001. — 372 с.
Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. / За ред. М.М.Заковича. — К.: «Знання», 2002. — 556 с.
Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. / Під ред. О.А.Шевченка. — К.: Знання — Прес, 2003. — 278 с.
Хорошун Б.І. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб / Б.І.Хорошун, Г.І.Гержод, Л.Г.Котик. — К.: Нац. транс, ун-т, 2006. — 172 с.
Шейко В.М. Історія української культури: навч. посіб. / В.М.Шейко, Л.Г.Тишевська. — К.: Кондор, 2006. — 258 с.
Юрій М.Ф. Історія світової та вітчизняної культури: навч. посіб / М.Ф.Юрій. — К.: Дакор, 2007. — 455 с.
Яценко В.О. Утворення Галицько-Волинської держави / В.О. Яценко // Історія та правознавство. — 2009. — №12. — С.22-24.

Практичне заняття №17 (4 год.)
Тема:
Література та мистецтво Галицько-Волинської держави
План
Міста — основні осередки культурного життя Галицько-Волинської Русі.
Архітектура.
Література.
Живопис.
Писемність і освіта.
Ремесла, декоративне та ужиткове мистецтво.
Методичні поради
У першому питанні студенти мають охарактеризувати наступні міста Галицько-Волинської Русі: Древній Галич, Холм, Володимир-Волинський, Звенигород, Львів.
Розглядаючи друге, третє і четверте питання студент керується наступною логічною схемою:
час появи (створення) пам’ятки;
авторство;
матеріал;
особливості оформлення;
сучасний стан.
У п’ятому питанні слід виокремити особливості галицько-волинської освіти, дати характеристику навчальним закладам князівства. З’ясувати розвиток писемності держави.
Останнє питання практичного заняття присвячене аналізові розвитку ремесел, декоративного та ужиткового мистецтваГалицько-Волинської Русі.
Рекомендована література
Александрович В. Мистецтво Галицько-Волинського князівства / А.Александрович // Історія в школах України. — 2003. — №3. — С.41-46.
Андріяненко В.І. Історія і теорія української і зарубіжної культури: навч. посіб. / В.І.Андріяненко. — Луганськ, 2007. — 176 с.
Галицько-волинський літопис: дослідження. Текст. Коментар / Ін-т історії України НАН України — К.: Наукова думка, 2002. — 398 с.
Історія культури України: навч. посіб. — К.: МАУП, 2001. — 256 с.
Історія світової та української культури: підручник / Під ред. В.А.Греченко, І.В.Чорного, В.А.Кушнерука, В.А.Режко. — К. : Літера, 2000. — 464 с.
Історія української культури: Побут. Письменство. Мистецтво. Театр. Музика / Під ред. І.П.Крип'якевича. — К.: Либідь, 1994. — 656 с.
Кириченко К.В. Галицько-волинський літопис і створення легендарної частини 2-го зводу літописів Великого князівства Литовського / К.В.Кириченко // Український історичний журнал. — 2012. — №6. — С.111-129.
Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: курс лекцій / М.В.Кордон. — К.: ЦУЛ, 2002. — 508 с.
Культурна спадщина України. Правові засади збереження, відтворення та охорони культурно-історичного середовища: зб. оф. документів / відповід. ред. М.В.Гарник. — К.: Істина, 2002. — 336 с.
Лекції з історії світової та вітчизняної культури: навч. посіб. / Під ред. А.Яртися та В. Мельника. — Львів: Світ, 2005. — 568 с.
Митці України: енциклопедичний довідник. — К.: УЕ, 1992. — 884 с.
Наулко В.І. Культура і побут населення України: навч. посіб. для вузів / В.І.Наулко, Л.Ф.Артюх, В.Ф.Горленко та ін. — К.: Либідь, 1993. — 288 с.
Попович М.В. Нарис історії культури України / М.В.Попович. — К.: АртЕк, 2001. — 728 с.
Українська і зарубіжна культура: навч. посіб. / За ред. К.В.Заблоцької. — Донецьк: Схід, 2001. — 372 с.
Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. / За ред. М.М.Заковича. — К.: «Знання», 2002. — 556 с.
Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. / Під ред. О.А.Шевченка. — К.: Знання — Прес, 2003. — 278 с.
Хорошун Б.І. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб / Б.І.Хорошун, Г.І.Гержод, Л.Г.Котик. — К.: Нац. транс, ун-т, 2006. — 172 с.
Шейко В.М. Історія української культури: навч. посіб. / В.М.Шейко, Л.Г.Тишевська. — К.: Кондор, 2006. — 258 с.
Щербаківський В. Українське мистецтво / Вадим Щербаківський. — К.: Либідь, 1995. — 288с.
Юрій М.Ф. Історія світової та вітчизняної культури: навч. посіб / М.Ф.Юрій. — К.: Дакор, 2007. — 455 с.

Практичне заняття №18 (2 год.)
Тема:
Умови розвиткукультури України ХІV – першої половини ХVІІ ст.
План
Українські землі у складі Великого князівства Литовського.
Українські землі у складі Корони Польської.
Особливості кримської експансії на українські землі.
Методичні поради
При висвітленні усіх питань практичного заняття студент керується наступною логічною схемою:
історія входження (експансії);
особливості політичного устрою;
правове становище українських земель;
зміни в соціальному складі;
релігійне життя;
економічний розвиток.
Рекомендована література:
Андріяненко В.І. Історія і теорія української і зарубіжної культури: навч. посіб. / В.І.Андріяненко. — Луганськ, 2007. — 176 с.
Грушевський М.С. Історія України-Русі / М.С.Грушевський. — К.: Наукова думка, 1994. — 235 с.
Енциклопедія українознавства. — К.: Вінол, 1995. — 536 с.
Історія культури України: навч. посіб. — К.: МАУП, 2001. — 256 с.
Історія світової та української культури: підручник / Під ред. В.А.Греченко, І.В.Чорного, В.А.Кушнерука, В.А.Режко. — К. : Літера, 2000. — 464 с.
Історія української культури: збірник матеріалів і документів / Під ред. Б.І.Білик, С.М.Клапчук. — К.: Вища школа, 2000. — 606 с.
Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: курс лекцій / М.В.Кордон. — К.: ЦУЛ, 2002. — 508 с.
Лекції з історії світової та вітчизняної культури: навч. посіб. / Під ред. А.Яртися та В. Мельника. — Львів: Світ, 2005. — 568 с.
Наулко В.І. Культура і побут населення України: навч. посіб. для вузів / В.І.Наулко, Л.Ф.Артюх, В.Ф.Горленко та ін. — К.: Либідь, 1993. — 288 с.
Попович М.В. Нарис історії культури України / М.В.Попович. — К.: АртЕк, 2001. — 728 с.
Пуцько В. Візантійсько-київська спадщина в культурному розвитку Великого князівства Литовського / В.Пуцько // Український історичний журнал. — 1998. — №5. — С.118-122.
Українська і зарубіжна культура: навч. посіб. / За ред. К.В.Заблоцької. — Донецьк: Схід, 2001. — 372 с.
Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. / За ред. М.М.Заковича. — К.: «Знання», 2002. — 556 с.
Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. / Під ред. О.А.Шевченка. — К.: Знання — Прес, 2003. — 278 с.
Хорошун Б.І. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб / Б.І.Хорошун, Г.І.Гержод, Л.Г.Котик. — К.: Нац. транс, ун-т, 2006. — 172  с.
Шейко В.М. Історія української культури: навч. посіб. / В.М.Шейко, Л.Г.Тишевська. — К.: Кондор, 2006. — 258 с.
Юрій М.Ф. Історія світової та вітчизняної культури: навч. посіб / М.Ф.Юрій. — К.: Дакор, 2007. — 455 с.

Практичне заняття №19 (4 год.)
Тема:
Культура українських земель у складі Королівства Польського
План
Магдебурське право і розвиток відкритої міської культури.
Латинське шкільництво і його вплив на зміну світогляду.
Ідеологія «сарматизму».
Ренесенсні прояви в архітектурі міст.
Вплив Ренесансу на розвиток літератури.
Релігійне життя.
Методичні поради
При підготовці практичного заняття студент має знати, уміти аналізувати та характеризувати події, явища, процеси, постаті, і орієнтуватися у проблемах перерахованих нижче.
Формування нового (ренесансного) типу української культури. Зміни ветнічному складі населення України. Магдебурзьке право та становлення поліетнічної міської (відкритої) культури. Латинська школа та її роль у формуванні нової культури. Ренесансний патріотизм – «genteRuthenusnationePolonus».Ідеологія «сарматизму».СтаніславОріховський-Роксолан. Львівський архітектурний Ренесанс: Петро Барбон, ПавлоРимлянин, Петро Красовський, Амвросій Прихильний.
Рекомендована література:
Андріяненко В.І. Історія і теорія української і зарубіжної культури: навч. посіб. / В.І.Андріяненко. — Луганськ, 2007. — 176 с.
Грушевський М.С. Історія України-Русі / М.С.Грушевський. — К.: Наукова думка, 1994. — 235 с.
Історія культури України: навч. посіб. — К.: МАУП, 2001. — 256 с.
Історія світової та української культури: підручник / Під ред. В.А.Греченко, І.В.Чорного, В.А.Кушнерука, В.А.Режко. — К. : Літера, 2000. — 464 с.
Історія української культури: збірник матеріалів і документів / Під ред. Б.І.Білик, С.М.Клапчук. — К.: Вища школа, 2000. — 606 с.
Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: курс лекцій / М.В.Кордон. — К.: ЦУЛ, 2002. — 508 с.
Лекції з історії світової та вітчизняної культури: навч. посіб. / Під ред. А.Яртися та В. Мельника. — Львів: Світ, 2005. — 568 с.
Маложон О.І. Статути Казимира та їх роль у законодавстві Великого князівства Литовського та Польського королівства / О.І. Маложон // Вісник державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. — 2008. — №4. — С.94-99.
Попович М.В. Нарис історії культури України / М.В.Попович. — К.: АртЕк, 2001. — 728 с.
Українська і зарубіжна культура: навч. посіб. / За ред. К.В.Заблоцької. — Донецьк: Схід, 2001. — 372 с.
Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. / За ред. М.М.Заковича. — К.: «Знання», 2002. — 556 с.
Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. / Під ред. О.А.Шевченка. — К.: Знання — Прес, 2003. — 278 с.
Хорошун Б.І. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб / Б.І.Хорошун, Г.І.Гержод, Л.Г.Котик. — К.: Нац. транс, ун-т, 2006. — 172 с.
Шейко В.М. Історія української культури: навч. посіб. / В.М.Шейко, Л.Г.Тишевська. — К.: Кондор, 2006. — 258 с.
Юрій М.Ф. Історія світової та вітчизняної культури: навч. посіб / М.Ф.Юрій. — К.: Дакор, 2007. — 455 с.

Практичне заняття №20 (4 год.)
Тема:
Культура українських земель у складі Великого князівства Литовського
План
Розвиток культури під патронатом князівських родин.
Релігійне життя.
Литовські статути та розвиток правової культури.
Олельківський Ренесанс.
Методичні поради
У першому питанні студенти мають охарактеризувати культурну діяльність прeдстaвникiвaристoкрaтичнoїeлiти (князі Oстрoзькi, Зaслaвськi, Гoльшaнськi-Дубрoвицькi, Збaрaзькi, Вишнeвeцькi, Кoрeцькi, Чoртoрийськi, Сaнґушки, Чeтвeртeнськi).
Друге питання практичного заняття присвячене аналізові релігійного життя українських земель у складі Великого князівства Литовського. Зупинитися на ролі православноїцеркви. Студенти мають наголосити на феномені двoвiр’я та толерантності.
У третьому питанні слід зупинитися на історії появи, характеристиці основних положень Литовських статутів, їх ролі у політичному та культурному житті Великого князівства Литовського. Необхідно пам’ятати, що як вiднoснoпiзняпaм’яткaпрaвoвoї думки тoгoчaснoїЄврoпи, Стaтутувiбрaв у сeбe ряд рeнeсaнсниxпoлiтикo-прaвoвиxiдeй. Дoниxмoжнaвiднeсти: пoняттяoднaкoвoївiдпoвiдaльнoстiпeрeдзaкoнoмпiддaниx, пaнуючoгo, i уряду; iнститут присяги усixбeз винятку службoвиxoсiб, пoчинaючи з вeликoгo князя; зaкoнoдaвчoрeглaмeнтoвaнуoxoрoнуiнтeрeсiвпривaтнoїoсoбичeрeззaпрoвaджeнняoбoв’язкoвoїaдвoкaтури, у тoмучислiбeзкoштoвнoї; принцип пeрсoнaльнoївiдпoвiдaльнoстiпeрeдзaкoнoм, дeтaльнeвипрaцювaннямaйнoвиx i oсoбистиxпрaвжiнки; нeдифeрeнцiйoвaнeстaвлeннядoпрeдстaвникiврiзниxкoнфeсiйтaeтнiчниx груп.
Розглядаючи останнє питання практичного заняття, слід наголосити на тому, що рoкипрaвлiнняOлeлькoвичiвпрoйшлисприятливo для Києвa i Київськoїземлі. Це,передовсім,пoзнaчилoсянaпoжвaвлeннiдуxoвнoгo життя oсoбливo – у Києвo-Пeчeрськoмумoнaстирi, усипaльницiкняжиxродів тапoжвaвлeннякнижнoстi. Зoкрeмa, у Києвi в 1460-x рoкaxдiявнaукoвo-пeрeклaдaцькийгуртoк, iнiцiйoвaнийкнязeмOлeлькoм.
Рекомендована література:
Андріяненко В.І. Історія і теорія української і зарубіжної культури: навч. посіб. / В.І.Андріяненко. — Луганськ, 2007. — 176 с.
Грушевський М.С. Історія України-Русі / М.С.Грушевський. — К.: Наукова думка, 1994. — 235 с.
Єфремов С. Історія українського письменства / С.Єфремов. — К.: Феміна, 1995. — 688 с.
Історія культури України: навч. посіб. — К.: МАУП, 2001. — 256 с.
Історія світової та української культури: підручник / Під ред. В.А.Греченко, І.В.Чорного, В.А.Кушнерука, В.А.Режко. — К. : Літера, 2000. — 464 с.
Історія української культури: збірник матеріалів і документів / Під ред. Б.І.Білик, С.М.Клапчук. — К.: Вища школа, 2000. — 606 с.
Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: курс лекцій / М.В.Кордон. — К.: ЦУЛ, 2002. — 508 с.
Лекції з історії світової та вітчизняної культури: навч. посіб. / Під ред. А.Яртися та В. Мельника. — Львів: Світ, 2005. — 568 с.
Маложон О.І. Статути Казимира та їх роль у законодавстві Великого князівства Литовського та Польського королівства / О.І. Маложон // Вісник державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. — 2008. — №4. — С.94-99.
Маложон О.І. Статути Казимира та їх роль у законодавстві Великого князівства Литовського та Польського королівства / О.І. Маложон // Вісник державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. — 2008. — №4. — С.94-99.
Поліщук В.В. Городенська гілка князів Масальських на Волині у ХVІ ст.: (руська титулована знать Великого князівства Литовського у структурі шляхетського землеволодіння) / В.В. Поліщук // Український історичний журнал. — 2008. — №2. — С.4-16.
Попович М.В. Нарис історії культури України / М.В.Попович. — К.: АртЕк, 2001. — 728 с.
Прискока О.В. Київська спадщина в писемності Великого князівства Литовського / О.В. Прискока, В.Ю.Франчук // Мовознавство. — 2013. — №2/3. — С.113-127.
Пуцько В. Візантійсько-київська спадщина в культурному розвитку Великого князівства Литовського / В.Пуцько // Український історичний журнал. — 1998. — №5. — С.118-122.
Русіна О.В. Проблеми політичної лояльності населення Великого князівства Литовського у ХІV — ХVІ ст. / О.В. Русіна // Український історичний журнал. — 2003. — №6. — С.3-16.
Українська і зарубіжна культура: навч. посіб. / За ред. К.В.Заблоцької. — Донецьк: Схід, 2001. — 372 с.
Українська ікона ХІ-ХVІ ст.: комплект репродукцій / Під ред. Л.С.Міляєва. — К.: Мистецтво, 1991. — 223 с.
Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. / За ред. М.М.Заковича. — К.: «Знання», 2002. — 556 с.
Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. / Під ред. О.А.Шевченка. — К.: Знання — Прес, 2003. — 278 с.
Українці: народні вірування, повір'я, демонологія. — К.: Либідь, 1991. — 640 с.
Хорошун Б.І. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб / Б.І.Хорошун, Г.І.Гержод, Л.Г.Котик. — К.: Нац. транс, ун-т, 2006. — 172 с.
Шейко В.М. Історія української культури: навч. посіб. / В.М.Шейко, Л.Г.Тишевська. — К.: Кондор, 2006. — 258 с.
Щербаківський В. Українське мистецтво / Вадим Щербаківський. — К.: Либідь, 1995. — 288с.
Юрій М.Ф. Історія світової та вітчизняної культури: навч. посіб / М.Ф.Юрій. — К.: Дакор, 2007. — 455 с.

Практичне заняття №21 (4 год.)
Тема:
Люблінська та Берестейська унії та їх вплив на розвиток культури
План
Люблінська унія.
Полемічна література.
Берестейська унія.
Наслідки уній для розвитку української культури.
Методичні поради
Розглядаючи перше і третє питання студенту необхідно зупинитися на причинах укладення уній, розкрити суть їх основних положень.
У другому питанні необхідно проаналізувати вплив реформаційнихта контреформаційних ідей на інтелектуальне життя цього часу. Розкрити особливості діяльності Острозького вченого гуртка (Кирило Лукаріс, Герасим Смотрицький, Мартин Броневський, Дем’ян Наливайко).Показати причини появи полемічноїлітератури (Петро Скарга,Христофор Філарет, ІванВишенський, Мелетій Смотрицький).
В останньому питанні практичного заняття слід показати наслідки двох уній для розвитку українських земель: політичні, соціально-економічні, культурні.
Рекомендована література:
Андріяненко В.І. Історія і теорія української і зарубіжної культури: навч. посіб. / В.І.Андріяненко. — Луганськ, 2007. — 176 с.
Білоус Н.О. Люблінська унія 1569 р.: історіографічні погляди та інтерпретації: (до 440-річчя Люблінської унії) / Н.О. Білоус // Український історичний журнал. — 2010. — №1. — С.65-83.
Грушевський М.С. Історія України-Русі / М.С.Грушевський. — К.: Наукова думка, 1994. — 235 с.
Історичний контекст, укладення Берестейської унії і перше поунійне покоління: матеріали перших «берестейських читань» (Львів, Івано-Франківськ, Київ, 1-6 жовтня 1994 р.) / За ред. Б.Гудзяка. — Львів: Ін-т історії церкви Львівської богословської академії, 1995. — 188 с.
Історія культури України: навч. посіб. — К.: МАУП, 2001. — 256 с.
Історія світової та української культури: підручник / Під ред. В.А.Греченко, І.В.Чорного, В.А.Кушнерука, В.А.Режко. — К. : Літера, 2000. — 464 с.
Історія української культури: збірник матеріалів і документів / Під ред. Б.І.Білик, С.М.Клапчук. — К.: Вища школа, 2000. — 606 с.
Історія української культури: Побут. Письменство. Мистецтво. Театр. Музика / Під ред. І.П.Крип'якевича. — К.: Либідь, 1994. — 656 с.
Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: курс лекцій / М.В.Кордон. — К.: ЦУЛ, 2002. — 508 с.
Лекції з історії світової та вітчизняної культури: навч. посіб. / Під ред. А.Яртися та В. Мельника. — Львів: Світ, 2005. — 568 с.
Носа В. З історії польсько-українських відносин: люблінський процес 1569 р. / В.Носа // Історія в школі. — 2000. — №10. — С.6-7.
Основні документи Берестейської унії. — Львів: Свічадо, 1996. — 89 с.
Попович М.В. Нарис історії культури України / М.В.Попович. — К.: АртЕк, 2001. — 728 с.
Тимошенко Л. Єзуїти і Берестейська унія / Л.Тимошенко // Київська старовина. — 2001. — №4. — С.43-55.
Тимошенко Л. Михайло Рагоза і Берестейська унія / Л.Тимошенко // Київська старовина. — 2000. — №5. — С.96-105.
Тимошенко Л. Нове дослідження Берестейської унії / Л.Тимошенко // Київська старовина. — 2001. — №5. — С.166-174.
Тимошенко Л.В. Артикули Берестейської унії 1596 р: до 400-річчя Берестейської унії / Л.В.Тимошенко // Український історичний журнал. — 1996. — №2. — С.15-26.
Українська і зарубіжна культура: навч. посіб. / За ред. К.В.Заблоцької. — Донецьк: Схід, 2001. — 372 с.
Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. / За ред. М.М.Заковича. — К.: «Знання», 2002. — 556 с.
Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. / Під ред. О.А.Шевченка. — К.: Знання — Прес, 2003. — 278 с.
Хорошун Б.І. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб / Б.І.Хорошун, Г.І.Гержод, Л.Г.Котик. — К.: Нац. транс, ун-т, 2006. — 172 с.
Шевченко В. Кілька документальних свідчень про передумови запровадження Берестейської унії / В.Шевченко // Сучасність. — 1996. — №12. — С.66-77.
Шевченко В. Русь-Україна: шлях від унії Ферраро-флорентійської до Берестейської: до 400-річчя Берестейської унії / В.Шевченко // Пам’ять століть. — 1997. — №3. — С.121-134.
Шевченко В. Унійні колізії другої половини 1595 — жовтня 1596 років. Два берестейські собори: тріюмф і трагедія / В.Шевченко // Визвольний шлях. — 2001. — №6. — С.97-110.
Шейко В.М. Історія української культури: навч. посіб. / В.М.Шейко, Л.Г.Тишевська. — К.: Кондор, 2006. — 258 с.
Юрій М.Ф. Історія світової та вітчизняної культури: навч. посіб / М.Ф.Юрій. — К.: Дакор, 2007. — 455 с.
Яроцький П. Чотири століття Берестейської унії / П.Яроцький // Віче. — 1996. — №11. — С.102-115.

Практичне заняття №22 (4 год.)
Тема:
Могилянська доба в українській культурі
План
Діяльність П.Могили по реформуванню православної церкви.
Освітянські реформи П.Могили.
Розвиток книгодрукування за часів П.Могили.
Вчений гурток при Києво-Печерській Лаврі.
Реставраційні роботи під патронатом П.Могили.
Методичні поради
У першому питанні слід проаналізувати діяльність П.Могили по реформуванню православної церкви:
запровадження православної ієрархії;
дисциплінування священнослужителів та мирян;
видання практичної богослужебної літератури.
Друге питання практичного заняття присвячене створенню, структурі та діяльності Києво-Могилянського колегіуму.
У третьому питанні слід розкрити історію організації Лаврської друкарні, розглянути перелік літератури, яка в ній видавалася.
Четверте питання присвячене функціонуванню Вченогогуртка Києво-Печерської Лаври та діяльності його представників: ЄлисеяПлетенецького, Захарія Копистенського, ПамвоБеринди.
У п’ятому питанні необхідно охарактеризувати реставраційні роботи під патронатом П.Могили. Зокрема, вказати на особливості реставрації Десятинної церкви, Софіївського собору, Михайлівської церкви Видубицького монастиря, Михайлівського золотоверхого собору.
Рекомендована література:
Андріяненко В.І. Історія і теорія української і зарубіжної культури: навч. посіб. / В.І.Андріяненко. — Луганськ, 2007. — 176 с.
Грушевський М.С. Історія України-Русі / М.С.Грушевський. — К.: Наукова думка, 1994. — 235 с.
Денисенко В. Феномен Петра Могили як фундатора Києво-Могилянської академії / В. Денисенко // Пам’ять століть. — 2006. — №2. — С.36-42.
Єфремов С. Історія українського письменства / С.Єфремов. — К.: Феміна, 1995. — 688 с.
Запаско Я. Мистецтво книги на Україні в ХVI-ХVII ст. / Я.Запаско. – К., 1983.
Історія культури України: навч. посіб. — К.: МАУП, 2001. — 256 с.
Історія світової та української культури: підручник / Під ред. В.А.Греченко, І.В.Чорного, В.А.Кушнерука, В.А.Режко. — К. : Літера, 2000. — 464 с.
Історія української культури: збірник матеріалів і документів / Під ред. Б.І.Білик, С.М.Клапчук. — К.: Вища школа, 2000. — 606 с.
Історія української культури: Побут. Письменство. Мистецтво. Театр. Музика / Під ред. І.П.Крип'якевича. — К.: Либідь, 1994. — 656 с.
Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: курс лекцій / М.В.Кордон. — К.: ЦУЛ, 2002. — 508 с.
Культурна спадщина України. Правові засади збереження, відтворення та охорони культурно-історичного середовища: зб. оф. документів / відповід. ред. М.В.Гарник. — К.: Істина, 2002. — 336 с.
Лекції з історії світової та вітчизняної культури: навч. посіб. / Під ред. А.Яртися та В. Мельника. — Львів: Світ, 2005. — 568 с.
Митці України: енциклопедичний довідник. — К.: УЕ, 1992. — 884 с.
Наулко В.І. Культура і побут населення України: навч. посіб. для вузів / В.І.Наулко, Л.Ф.Артюх, В.Ф.Горленко та ін. — К.: Либідь, 1993. — 288 с.
Попович М.В. Нарис історії культури України / М.В.Попович. — К.: АртЕк, 2001. — 728 с.
Українська і зарубіжна культура: навч. посіб. / За ред. К.В.Заблоцької. — Донецьк: Схід, 2001. — 372 с.
Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. / За ред. М.М.Заковича. — К.: «Знання», 2002. — 556 с.
Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. / Під ред. О.А.Шевченка. — К.: Знання — Прес, 2003. — 278 с.
Хижняк З.І. Києво-Могилянська академія в ХVІІ — ХVІІІ ст. / З.І.Хижняк. — К.: Києво-Могилянська академія, 2012. — 223 с.
Хорошун Б.І. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб / Б.І.Хорошун, Г.І.Гержод, Л.Г.Котик. — К.: Нац. транс, ун-т, 2006. — 172 с.
Шейко В.М. Історія української культури: навч. посіб. / В.М.Шейко, Л.Г.Тишевська. — К.: Кондор, 2006. — 258 с.
Щербаківський В. Українське мистецтво / Вадим Щербаківський. — К.: Либідь, 1995. — 288с.
Юрій М.Ф. Історія світової та вітчизняної культури: навч. посіб / М.Ф.Юрій. — К.: Дакор, 2007. — 455 с.

Приложенные файлы

  • docx 714175
    Размер файла: 92 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий