сульфат анионды аны?тайтын реактив
сульфат анионды анықтайтын реактив:AgNO3
сульфат анионды анықтайтын реактив:BaCl2
тұнбасы үшін ерігіштік көбейтінідісінің математикалық өрнегін көрсетіңіз:
1
0,2 л судағы 13,25 г натрий карбонаты ерітіндісінің титрі неге тең?66,25 г/мл
0,2 н HCl ерітінді алу үшін оның 100 мл 0,8 н ерітіндісіне қанша су қосу керек?300 мл
0,4267 г құйма өлшендісінен 0,2304 г тұнбасы алынған. Құйма құрамындағы қалайының массалық үлесін анықта:42,55%
0,4267 г құйма өлшендісінен 0,2304 г алынған. Құйма құрамындағы қалайының массалық үлесін анықта:42,53%
0,4267 г құйма өлшендісінен 0,0204 г алынған. Құйманың құрамындағы қорғасынның массалық үлесін анықта:4,14%
1) нейтрализация әдісі;
1) өлшегіш цилиндр;
1/5
100 мл 0,8 н HCl ерітіндісіне 0,2 н ерітінді алу үшін қанша су қосу керек?400 мл
2) пипетка;
2) фотометрия;
3) бюретка;
3) хроматография;
4) өлшегіш колба;
4) перманганатометрия;
5) градуирленген стакан 2,3,4
5) комплексонометрия;
6) гравиметрия ? 1,4,5
FeO темірдің (II) оксидінің оның гравиметриялық формасы бойынша аналитикалық факторын есептеңіз:0,9000
FeSO4 ·7H2O кристаллогидратының құрамындағы кристалданған судың массалық үлесін анықтаңыз:45,32%
HCI стандарттағанда тұрақтандырушы ретінде қолданатын зат:Na2B4O710H2O
Na2B4O7·10Н2О натрий тетрабораты кристаллогидратының құрамындағы кристалданған судың массалық үлесін анықтаңыз:63,83%
NaOH ерітіндісімен қандай қышқылды титрлегенде ең үлкен секіруі байқалады?HCI
NaOH ерітіндісімен қандай қышқылды титрлегенде титрлеудің ең үлкен секіруі байқалады?HCI
NaOH ерітіндісінің жұмысшы ерітіндісін неге стандарттау керек?NaOH жұмысшы ерітіндісісақтағанда тұрақсыз
NaOH стандартты ерітіндісін неліктен дайындамайды:NaOH күшті электролит
NH4NO3 аммоний нитратының құрамындағы азоттың массалық үлесін есептеңіз:35%
А ерітіндінің титрін анықтайтын формула:TA = mA/V
Адсорбция – бұл:Адсорбент бетімен қоспаларды электростатикалық күшпен ұстауы
Адсорбция – ол:Адсорбенттің бет қабатынан иондардың және молекулалардың ерітіндіге көшуі.
Адсорбцияланған қоспалардан тұнбаны тазарту үшін қолданылатын ең тиімді әдіс: Жуғыш сұйықтың аз мөлшерлерімен талай мәрте жуу
Адсорбцияланған қосылыстардан тазарту үшін қолданылатын ең эффективті әдіс: Жуғыш сұйықтың аз мөлшерлерімен талай мәрте жуу.
Айдау әдісімен қандай қосылыстар анықталады?Ұшқыш қосылыстар түрінде айдау
Айдау әдісімен қандай қосылыстар анықталады?Ұшқыш қосылыстар түрінде айдау
Алкалиметрия әдісімен қандай затты анықтауға болады:Негізді
Алынатын тұнба түрі қандай шартпен анықталынады?
Алюминий гидроксидінің тұнбасын алу үшін қандай тұндырушы реагентті қолданған жөн?NH4OH
Алюминийді анықтағанда оның өлшенетін түрі тұнбасы бойынша гравиметриялық факторының түрін көрсетіңіз:
Аморфты тұнба алғанда:Түзілген тұнбаның бет аумағы аз болу үшін тұнбаға түсіргішті тез құяды.
Аморфты тұнба үшін бастапқы өлшендінің ең аз массасы қандай болу керек?100 мг
Аморфты тұнбаларды міндетті түрде .......
Аморфты тұнбаның ластануының негізгі түрлері?Адсорбция
Аналитикалық химияда өлшеудің дәлдігі немен анықталады?Қолданатын таразының сезімталдығынан
Анықтайтын зат бойынша титр дегеніміз не?1 мл жұмысшы ерітіндісіндегі эквивалентті заттың грамм саны
Анықтаудың абсолюті қателігі дегеніміз не:Ақиқат мәні мен күткен нәтижесе арасындағы айырмашылық
Ацидиметрия әдісімен қандай затты анықтауға болады:ҚышқылдыБейорганикалық заттың ылғалдылығын анықтау үшін алынатын өлшендінің массасы тең болуы керек:1-3 г
Берілген реакцияда күкірт қышқылының (f экв) эквиваленттік факторын анықтаңыз:: 1/2
Бихроматометрия әдісінде титрант ретінде қолданылады:
ВаSО4 тұнбасының 0,2854 граммында қанша күкірт бар?0,0391г
ВаSО4 тұнбасының 0,4765 граммында барийдің массасын анықтаңыз:0,2801 г
Гравиметриялық анализ арқылы нені анықтайды: 1) жеміс-жидектердің құрғақ бөлігінің массасын; 2) ерітіндінің титрін; 3) ерітіндіде еріген заттың мөлшерін; 4) топырақ пен тыңайтқыштар құрамындағы гигроскопиялық су мөлшерін; 5) өнімнің ылғалдылығын; 6) ерітіндінің концентрациясын:1,4,5
Гравиметриялық анализ әдістерімен нені өлшейді?Заттың дәл массасын
Гравиметриялық талдау әдісінің теориялық негізін құрайтын заң:Эквиваленттер заңы Или Құрам тұрақтылық заңы
Гравиметриялық талдаудың тұндыру әдісінде қандай фактор негізінде өлшендінің массасы таңдалады?Тұнбаға түсетін формасына.
Гравиметриялық тұнба – бұл:Ерітіндіде анықталатын компоненттің тұнбаға түсіргішпен әрекеттескендегі түзілген тұнба.
Гравиметриялық фактор немесе есептеу факторы – ол:Анықталатын компоненттің салыстырмалы атомдық (молекулярлық) массасының гравиметриялық форманың салыстырмалы молекулярлық массасына қатынасы.
Дисперсия дегеніміз:
Екі валентті барий иондарын тұнбаға түсіргенде тұнбаға түсіргіш ретінде қандай зат қолданады?H2SO4
Еріген заттың массалық үлесі дегеніміз не?1 г ерігіндегі еріген заттың массасы
Ерігіштігі жоғары болатын тұнбаны жуып шаюшы ретінде қандай сұйық пайдаланады?Күшті электролит қосылған тұндырушы ерітіндісін
Ерітіндіде еріген заттың массасын қай формула бойынша есептеуге боады
Ерітіндінің дәл көлемін өлшеу үшін мына ыдыстардың кайсысы қолданылады: 1) өлшеуіш цилиндр; 2) пипетка; 3) бюретка; 4) өлшеуіш колба; 5) градуирленген стакан:2,3,4
Ерітіндінің дәл көлемін өлшеу үшін мына ыдыстардың кайсысы қолданылады ?
Ерітіндінің титрі қандай бірлікте өлшенеді:г/мл
Жалпы көлемі 500 мл болатын Мор тұзының ертіндісінің 10 мл аликвотасын титрлеуге 11,2 мл 0,05Н КМnО4 ертіндісі жұмсалған. Мор тұзының жалпы көлеміндегі темірдің массасын есептеңіз:1,568
Жүйелік қателігі дегеніміз не?Қайта өлшегенде таңбасы тұрақты болатын қателік
Жүйелік қателік дегеніміз не?Белгілі жағдайлармен пайда болған таңбалары бірдей қателік
жүретін реакцияда калий перманганатының эквиваленттік факторын көрсет:
Жылытқанда тұнбаның ерігіштігі:Артады.
Затты жандырғанда қалатын күлді (күл қалдықты) анықтау үшін зерттелетін өлшендінің массасы тең болуы керек:1 г
Заттың молярлық массасы қандай бірлікпен өлшенеді?г/моль
Заттың формуласын анықта, егер оның құрамындағы элементтердің массалық үлесі тең болса: калий – 44,8%, күкірт – 18,4%, оттегі – 36,8%:K2SO4
Изоморфизм - ол:Атомдардың, иондардың, молекулалардың кристалдық торда бір-бірінің орнын басуы нәтижесінде аралас кристалдарды түзу қабілеті:
Изоморфизм – дегеніміз анықталатын компонент иондары мен қоспалардың ........:Кристалдағы бірінің орнын бірі басуы
Индикаторды таңдау үшін қышқылды-негіздік титрлеудің қисықтарын келесі координаталарда тұрғызады:pH – V
Иодометрия әдісінде қандай индикатор қолданылады ?Крахмал.
Иодометрия әдісінде титрант ретінде қолданылады:Na2S2O3 , J2
Калий, марганец және оттектен тұратын қосылыстың қарапайым формуласын анықта, егер элементтердің массалық үлесі тең болса: ω(К) = 24,7%, ω(Mn) = 34,8%, ω(O) = 40,5%:
Кальций оксиді бойынша кальцийдің гравиметриялық факторын есептеңіз:0,7143
Кальций фосфатының Са3(РО4)2 құрамындағы фосфор оксидінің (Р2О5) массалық үлесін анықтаңыз:45,80%
Кездейсоқ қателік дегеніміз не?Қателігінің мәні мен таңбасы анықталмаған
Коллоидты бөлшектердің іріленуін (коагуляциясын) қандай әдіс тездетеді?
Комплексонометрия – титрант ретінде ...................... қолданатын титрлеу әдісі:Трилон-Б стандартты ерітіндісі
Комплексонометрия – титрант ретінде ...................... қолданатын титрлеу әдісі:Трилон-Б тұзының стандартты ерітіндісі
Комплексонометриялық әдіспен қандай иондарды анықтайды?жер-сілтілік және ауыспалы металлдардың катиондарын
Комплексонометриялық әдісте судың жалпы кермектілігі (ммоль/л) қай формула бойынша анықталады ?
Концентрлі ерітіндіден тұнбаға түсіргенде:Ұсақ кристалды тұнба түзіледі.
Көлемі 200 мл өлшегіш колбада 4 г натрий гидроксиді ерітілген. Ерітіндінің титрін есепте: 0,02 г/мл
Көлемі 200 мл өлшеуіш колбада 4 г натрий гидроксиді ерітілген. Ерітіндінің титрін есепте:0,02 г/мл
Көлемі 500 мл өлшегіш колбада 2,5 г ерітілген. Ерітіндінің титрін есепте:0,01 г/мл
Көрсетілген әдістердің ішінен қайсылары титриметриялық талдау әдістеріне жатады: 1) нейтрализация әдісі; 2) фотометрия; 3) хроматография; 4) перманганатометрия; 5) комплексонометрия; 6) гравиметрия ?1,4,5
Кристалды тұнба алғанда:Тұнбаға түсіргішті ақырындап тамшылатып құяды.
Кристалды тұнба алу үшін бастапқы өлшендінің ең үлкен массасы қандай болу керек?500 мг
Кристаллогидраттардың құрамындағы кристалданған суды гравиметрияның қандай әдісімен анықтайды?Айдау әдісімен
Күкірт қышқылын титрлеу үшін титрі 0,005 г/мл натрий гидроксиді ерітіндісінің 23,5 мл жұмсалған. Ерітіндіде еріген күкірт қышқылының массасын есепте:0,14 г.
күкірт қышқылының (f экв) эквиваленттік факторын анықта:1/2
Күкірт қышқылының 20 мл 0,05 н ерітіндісін бейтараптау үшін 0,1н натрий гидроксидінің қандай көлемі жұмсалады ?10 мл
Күкірт қышқылының 20 мл 0,05 н ерітіндісін нейтралдау үшін 0,1 н натрий гидроксидінің қандай көлемі жұмсалады?10 мл
Күміс ионын анықтағанда, оның тұнбасының қандай түрі тұнбаға тез және толық түседі:Ag2S, ЕК=1,610-49
Күмісті анықтағанда оның өлшенетін түрі тұнбасы бойынша гравиметриялық факторының түрін көрсетіңіз:
Қай тұздар судың жалпы кермектілігін береді:Кальций мен магнийдің гидрокарбонаттары, сульфаттары мен хлоридтері.
Қай тұздар судың тұрақты кермектілігін береді?Кальций мен магнийдің сульфаттары мен хлоридтері.
Қай тұздар судың уақытша кермектілігін береді:Кальций мен магнийдің гидрокарбонаттары.
Қандай ерітінділер стандартталған деп аталады ?Өлшендінің жуық массасын еріту арқылы дайындалған ерітінділер.
Қандай ерітіндіні стандартты деп аталады?Өлшендінің дәл массасын ертіндінің дәл көлемінде еріту арқылы дайындалған ерітіндіні.
Қандай жағдайда тұнбасы бар сүзгіш қағаздың қатты қыздыруы (прокаливание) аяқталды деп санауға болады?
Қандай заттарды кристаллогидраттар деп атайды?Құрамында кристалданған суы бар заттар
Қандай заттарды кристаллогидраттар деп атайды?Өзінің құрамында кристалдық суы бар заттарды
Қандай реакцияның нәтижесінде комплексті қосылыс түзіледі?
Қандай фактор негізінде гравиметриялық анализдің тұнбаға түсіру әдісінде өлшенді массасы таңдалады?Өлшенетін форманың массасына.
Қоса тұну дегеніміз не?Тұнбаның бөгде заттармен бірге тұнуы.
Құрғақ қорғасын молибдаты () тұнбасының массасы 0,3624 г. Тұнбаның құрамындағы қорғасынның массасы қандай ?0,2045 г
Қымыздық қышқылының 0,315 г өлшендісін суда еріту арқылы 100 мл стандартты ерітінді дайындалған. Ерітіндінің титрін көрсет:
Қышқыл ерітінділерінің титрін анықтау үшін нені қолданады?Натрий гидрокисді
Қышқылдық-негіздік индикатор деп бояулары түсті болатын және өз бояуларын ................. заттарды атайды:ортаның рН-на тәуелді өзгертетін
Қышқылдық-негіздік индикаторлар деп бояулары әртүсті болатын және өз бояуларын ................. заттарды атайды:ортаның рН шамасына тәуелді өзгертетін
Қышқылдық-негіздік реакцияда (бейтараптану реакциясында) эквивалент – ол:Реакцияға қатысатын бір сутек катионына эквивалентті заттың шартты бөлігі.
Қышқылдық-негіздік титрлеу әдісінде эквиваленттік нүктені қалай анықтайды?Индикатордың көмегімен
Қышқылдық-негіздік титрлеудің соңғы нүктесі дегеніміз ................. рН мәні:индикатор бояуының өзгеруінің
Қышқылдық-негіздік титрлеудің соңы, яғни эквиваленттік нүктесі қалай анықталады?Индикатордың түсінің өзгеруі бойынша.
Қышқылдық-негізлдік титрлеудің соңғы нүктесі дегеніміз ..................... рН мәні:индикатор бояуының өзгерудің
Магнезит өлшендісінен 0,2164 г Мg2Р2О7 тұнбасы алынған. Өлшендінің құрамында қанша грамм магний бар?0,0467
Массасы 0,4765г ВаSО4 тұнбасында барийдің қандай массасы барын анықта:0,2802
Металл индикаторды көрсетіңіз:қара-эрихром
Металлды индикаторды көрсетіңіз:қара-эрихром
Молярлық эквиваленттік концентрация нені көрсетеді?1 л ерітіндідегі еріген заттың эквивалент моль санын
Мор тұзының Fe (NH4)2(SO4)2 0,03 н ерітіндісінің 100 мл неше грамм темір бар?0,168 г
Мор тұзының құрамындағы темірді қай әдіспен анықтайды:Перманганатометрия.
Мына нашар еритін заттардың ерігіштік көбейтінділерін салыстыра отырып, барийдің мөлшерін қай қосылыс күйінде анықтаған дұрыс екендігін көрсет:
Мына нашар еритін заттардың ерігіштік көбейтінділерін салыстыра отырып, күмісті қай қосылыс түрінде анықтаған дұрыс екендігін көрсетіңіз:
Мына нашар еритін заттардың ерігіштік көбейтінділерін салыстыра отырып барийдің мөлшерін қай қосылыс күйінде анықтаған дұрыс екендігін көрсет:
Мына нашар еритін заттардың ерігіштік көбейтінділерін салыстыра отырып күмістің мөлшерін қай қосылыс күйінде анықтаған дұрыс екендігін көрсет:
Мына нашар еритін заттардың ерігіштік көбейтінділерін салыстыра отырып кальцийдің мөлшерін кай қосылыс күйінде анықтаған дұрыс екендігін көрсет:
Мына реакцияда
Мына реакцияда калий перманганатының эквиваленттік факторын (f экв)анықта: 1/5
Мына реакцияда йодтың (I2) эквиваленттік
Мына реакцияда калий перманганатының эквиваленттік факторын (f экв) анықтаңыз:
Мына реакцияда темір (ІІ) сульфатының эквиваленттік факторын (f экв) анықта:
Мына реакциялардың қайсысының эквиваленттік нүктесі рН = 7 болады?KOH + HCl
Мына теңдеу бойынша KMnO4 + H2C2O4 + H2SO4 → MnSO4 + CO2 +…
Мыс кристаллогидратындағы суды анықтауды не бойынша аяқтайды?Зат массасының тұрақтылыққа жетуі
Натрий карбонатының 100 мл 0,1 н ерітіндісін дайындау үшін Na2CO3 –ның қандай массасын алу керек?0,53 г
Негізінен тұнбаның қай қасиеті оның тұнбаға түсірілетін форма түрінде қолданылуына жауапты ?
Окклюзия – дегеніміз:Ерітіндіден қоспалардың кристалдарға өтуі
Окклюзия – ол:Қоспалардың тұнба бөлшектерінің іш жақ бетіне тұнуы.
Ортофосфор қышқылының грамм эквиваленті қаншаға тең?32,6г
Өлшеу қателігі дегеніміз не?ақиқат мәннен өлшеу нәтижесінің мәнінің ауытқуы
Перманганатометрия әдісінде титрант ретінде қолданылады:
Перманганатометрияда қандай индикатор қолданылады?Индикатор қолданылмайды
Редоксометрия әдісі қандай реакцияға негізделген:Тотығу-тотықсыздану реакциясына
Сандық анализдің квалификациялануы неге негізделген?Анықталынатын компоненттің өлшеу тәсіліне
Стандартталған ерітіндінің моль-эквиваленттік концентрациясын (Сн) қай формула бойынша есептейді?
Стандартты ерітіндінің моль-эквиваленттік концентрациясын (Сн) қай формула бойынша есептейді ?
Стандартты ерітінділер дегеніміз:
Стандартты ерітіндінің моль-эквиваленттік концентрациясын (Сн) қай формула бойынша есептейді ?
Судың жалпы кермектігін анықтағанда комплексонометрияда қандай индикатор қолданылады ?Хромоген қара.
Судың уақытша (бикарбонатты) кермектілігін қай әдіспен анықтауйды:Комплексонометрия.
Сұйық ерітіндіден тұнбаға түсіргенде:Ірі кристалды тұнба түзіледі.
Сүттің қышқылдығын қай әдіспен анықтауйды?Алкалиметрия
Сілті ерітінділерінің титрін анықтау үшін нені қолданады?
Табиғи әк тастың құрамындағы кальцийдің мөлшерін анықтау үшін оны кальций оксалаты (Са2С2О4) күйінде тұнбаға түсіріліп, сүзілген, кептірілген, 1000оС қатты қыздырылған. Алынған тұнбаның өлшенетін (гравиметриялық) түрін көрсетіңіз:СаО
Темір (ІІ) сульфатының ерітіндісінен сульфат-иондар түрінде тұнбаға түсіріліп, сүзіліп, кептіріліп, қатты қыздырылып тұрақты массаға жеткізілген. Алынған өлшенетін форманың массасы 0,2836 г болған. Сульфат-анионның массасын анықта:0,1167г
Темір (ІІ) сульфатының ерітіндісінен сульфат-иондар түрінде тұнбаға түсіріліп, сүзіліп, кептіріліп, қатты қыздырылып тұрақты массаға жеткізілген. Алынған өлшенетін форманың массасы 0,2836 г болған. Темір (ІІ) сульфатының массасын анықта:0,1845 г
Темірді оның гравиметриялық формасы бойынша аналитикалық факторын есептеңіз:0,7000
Титриметрияда аналитикалық сигнал не болып табылады?Титрлеуге жұмсалған титрант көлемі
Титриметрияда талданатын заттың концентрациясын N1 есептеу үшін эквиваленттер заңына сәйкес қолданатын қатынас:
Титриметрияда эквиваленттік нүктеге жеткен кезде дәл орындалатын заң:Эквиваленттер заңы
Титриметриялық анализ әдістеріне қандай әдістер жатады:
Титриметриялық анализ негізделген:Реакцияға түсетін барлық заттардың көлемін өлшеуге.
Титриметриялық анализ негізделген:Реакцияға түсетін заттардың көлемдерін өлшеуге.
Титриметриялық анализде титрлеудің тәсілдері (жолдары) қандай?Тура, кері және жанама (орынбасу) тәсілдері
Титриметриялық талдау әдістері неге негізделген:Көлемдерді өлшеуге
Титриметриялық талдау әдістері неге негізделген?Әрекеттесуші заттардың ерітінділерінің көлемдерін өлшеуге
Титриметриялық талдауда реакция эквиваленттік нүктеге жеткен кезде дәл орындалатын заң:Эквиваленттер заңы
Титрлеу процессі дегеніміз:Титрленетін ерітіндіге титрант ерітіндісін бірқалыпты баяу қосу
Титрлеу процессі дегеніміз:Титрленетін ерітіндісіне титрант ерітіндісін бірқалыпты баяу қосу
Титрлеу секіруі дегеніміз не?титранттың соңғы тамшысының қосылуы нәтижесінде рН мәнінің тез өзгеруі
Титрлеудің соңғы нүктесі анықталады:Индикатордың түсінің өзгеруі бойынша.
Титрі болатын күкірт қышқылының молярлық концентрациясын көрсет:0,01 М
Титрі болатын күкірт қышқылының нормальдық концентрациясын көрсет:0,1 н
Титрі 0,001286 г/мл болатын ертіндісінің моль-эквиваленттік концентрациясын есепте:0,02Н
Тотығу-тотықсыздану реакциясында эквивалент – ол:Заттың берілген реакциядағы бір электронға эквивалентті шартты бөлігі.
Трилон Б немесе комплексон-III денегіміз қандай зат:этилендиаминтетра сірке қышқылының динатрий тұзы
Тұз қышқылының 0,5 н ерітіндісінің 10 мл титрлеуге 0,1 н бура (Nа2В4О7 · 10Н2О) ерітіндісінің қандай көлемі жұмсалады?50мл
Тұз қышқылының молярлық концентрациясы См = 0,5 моль/л. Тұз қышқылының натрий гидроксиді бойынша титрін есепте:0,02 г/мл
Тұнба қандай жағдайда түзіледі?ЕК мәні төмен болғанда
Тұнбаға түсіргіш сұйықтың көлемі теориялық есептік мәннен қанша есе артық болуы керек?1,5 есе
Тұнбаға түсірушы заты қандай шамамен анықталанады?Ерігіштік көбейтіндісінің шамасымен
Тұнбаны қоспалардан тазарту үшін қандай әдіс тиімді?Қайта тұнбаға түсіру.
Тұнбаның гравиметриялық (өлшенетін) түрі дегеніміз не?Массасы тұрақтанғанша қатты қыздырылған тұнба.
Тұнбаның гравиметриялық (өлшенетін) формасы дегеніміз не?Массасы тұрақтанғанша қатты қыздырылған тұнба.
Тұнбаның гравиметриялық түрі бұл:Кептіруге жіберілетін
Тұнбаның қандай түрі тұнбаға толық түседі?
Тұнбаның тұндыру формасы дегеніміз не?Анықталатын заттың тұнбаға түсіргішпен әрекеттесуі нәтижесінде ерітіндідегі түзілген тұнба.
Түзілетін тұнбалардың болатын түрлерін көрсетіңіз:Кристалды және аморфты
Үш валентті аллюминийдің ионын қандай затпен тұнбаға түсіреді?
Үш валентті алюминийдің ионын қандай затпен тұнбаға түсіреді?NH4OH
Үш валентті темірдің гидроксид тұнбасын алу үшін қандай қосылысты пайдаланады?NH4OH
факторын (f экв) анықта: 1
Фосфордың оксидін () анықтаудың өлшенетін формасы болғанда есептеу факторы қандай болуы керек ?
Фосфордың оксидін () анықтаудың өлшенетін формасы болғанда есептеу факторы қандай болуы керек ?
Химиялық қоса тұну (шөгу) – бұл:Анықталатын компоненттермен бірге басқа иондардың қосыла тұнуы
Химиялық қоса тұнуы қандай процестермен қатар жүреді?Адсорбция, окклюзия және изоморфизм
Химиялық талдаудың әдістерін көрсетіңіз:Тұндыру, айдау, титрлеу әдістеріне
Хлорды оның гравиметриялық тұнбасы күміс хлориді бойынша факторын есептеңіз:0,2474
Хромды оның гравиметриялық формасы бойынша аналитикалық факторын есептеңіз:0,6842
Эквивалент факторы (f экв) деп аталады:Бөлшектің ( молекуланың, атомның, ионның ) берілген реакцияда бір сутек ионына немесе бір электронға эквивалентті шартты бөлігі.
Эквиваленттік нүкте – ол:Титрлеудің стехиометриямен байланысты теориялық соңғы нүктесі.
Эквиваленттік нүкте рН = 4 болса, титрлеудің соңын анықтау үшін қандай индикатор пайдаланылады?Метилоранж.
Эквиваленттік нүкте рН = 9 болса, титрлеудің соңын анықтау үшін қандай индикатор пайдаланылады?Фенолфталеин.
Эквиваленттік нүкте рН = 9 болса, титрлеудің соңын анықтау үшін қандай индикатор пайдаланылады?Фенолфталеин.

Приложенные файлы

  • docx 8061291
    Размер файла: 68 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий