Самостійна робота статистика


Самостійна робота
З статистики
Студента ІІ курсу
Групи ПОЕ – 22
Декала Євгена
Задача №1
Необхідно вибрати підприємство, яке вже існує на ринку та проаналізувати оцінку загроз та можливостей використовуючи таблицю 1. На основі даного аналізу студент робить висновки про маркетингові можливості підприємства та обґрунтовує необхідність створення служби маркетингу на підприємстві, розробляє стратегічні цілі та завдання підприємства в умовах ринкової економіки.
Таблиця 1
Оцінка загроз та можливостей зовнішніх факторів для підприємства
№ з/п Фактори зовнішнього середовища k Y Зн .
1 Економічні + 1 (+20) +20
2 Політичні +2 (-10) -20
3. Ринкові + 1 (-20) -20
4. Технологічні +4 (+30) + 120
5. Конкурентні + 1 (-20) -20
6. Міжнародні +3 (-30) -90
7. Соціальні + 1 (+10) + 10
Примітка: значення „k” вибрано за рекомендацією Ф. Хедоурі, а значення „Y” в таблиці 1 студент вибирає довільно; цифри, які виділені курсивом необхідно розрахувати самостійно за умовою задачі.

1. Визначити вплив зовнішнього фактору на підприємство можна по залежності:
Зн = k∙Yде, 3н - оцінка вплив зовнішнього фактору на діяльність підприємства;
k - коефіцієнт, який враховує важливість впливу зовнішнього фактору, знаходиться в межах (від +5 до -5);
Y - значення впливу зовнішнього фактору на діяльність підприємства, знаходиться в межах (від 50 до -50).
Наприклад для економічного фактора Зн =(+1)∙(+20) = +20.
Аналогічно розраховуємо цей показник і по всіх інших факторах, результати розрахунку заносимо до таблиці 1.
2. Вплив зовнішніх факторів на діяльність підприємства визначають по шкалі Ф. Хедоурі (див. рис.1.).

Рис. 1. Шкала Ф.Хедоурі для оцінки можливостей та загроз впливу зовнішніх факторів для діяльності підприємства
3. Таким чином аналіз таблиці 1 показує, що найбільші можливості для підприємства забезпечуються його технологічною могутністю, новітнім устаткуванням, застосуванням сучасних технологій, а найбільша загроза в конкуренції з боку зарубіжних фірм.
Задача № 2
Розрахувати базовий рівень ціни, застосувавши метод оптимізації. Варіанти завдань наведено в табл. 10. Визначити і обґрунтувати можливі варіанти знижок-надбавок. Для цього слід конкретизувати товар, ринки і споживачів. Вибір погодити з викладачем.
Таблиця 10
Варіант завдань для розрахунку
Функція попиту Фіксовані витрати (ФВ), грн. Змінні питомі витрати
(ЗВ пит), грн. Максима-льна ціна (Цмах), грн. Мета ціноутворення
О=50000-1000·Ц 40000 10 30 максимізація прибутку
Розв’язання
1. Економіко-математична модель для розрахунку оптимального значення базової ціни, яка забезпечить максимум прибутку, має вигляд [34]:
(1.1)

.
Підставимо значення відомих величин:
Для знаходження оптимального значення ціни Ці=Цопт використаємо програму Excel із пакета Microsoft Office. Для цього в комірку А1 запишемо цільову функцію у вигляді =(А4-А2)хА3, у комірку А2 – формулу для розрахунку Сі у вигляді =10+40000/А3, у комірку А3 – формулу для розрахунку Оі у вигляді =50000-1000хА4.
У комірці А4 буде записано (автоматично) оптимальне значення ціни Копт , у комірки А5 і А6 заносимо відповідно найменше (Цmin) і найбільше (Цmax) значення ціни. Нижнє обмеження – собівартість, верхнє – ринковий попит і конкуренція.
Далі в меню Excel натискаємо панель „Сервіс”, а в ньому функцію „Поиск решения” і в режимі діалогу вказуємо комірку цільової функції (А1) та змінної (А4), а також комірки обмежень (А5 і А6) і характер обмежень, відповідно ≤ та ≥ і запускаємо розрахунки.
У таблиці висвітиться: у комірці А1 – 512250 (максимальний обсяг прибутку у грн. а у А2 – 4,702 (значення Сі, шт.), у А3 – 23500 (Оі, шт.), А4 – 26,5 (Цопт, грн.).
Таким чином, оптимальна базова ціна, що забезпечить максимальний прибуток:
Цопт= 26,5 грн.
Це базова ціна, яка може коригуватися залежно від виду товару, умов його продажу, розвитку ситуації на ринку (наприклад, при зростанні чи послабленні конкуренції, зростанні цін на сировину і матеріали), відносин зі споживачами, комплектації товару, каналу збуту і т.п.
Задача № 3
Виконати оцінку якості конкуруючих марок пива в плашках різних товаровиробників (Рогань, Капай, Holsten Premium, EFES Pilsener) за одиничними і комплексними показниками, зокрема, органолептичними, естетичними, технологічними.
Розв’язання
Основними органолептичними показниками якості пива є прозорість, колір, смак, хмелева гіркота, аромат, піноутворення. Пиво найвищої якості пивоварами оцінюється таким чином (максимально можлива оцінка – 25 балів):
прозорість – 3 бали;
колір – 3 бали;
смак – 5 балів;
хмелева гіркота – 5 балів;
аромат – 4 бали;
піноутворення – 5 балів.
Для оцінки застосовується така шкала.
Прозорість:
з блиском без плаваючих домішок - 3;
без блиску з одиничними дрібними плаваючими домішками - 2;
слабка прозорість - 1;
мутне (нестандартне) - 1.
Колір повинен відповідати сорту пива:
знаходитися на мінімально допустимому рівні для даного сорту - 3;
на середньому рівні- 2;
на максимально допустимому - 1;
не відповідає сорту - 0.
Хмелева гіркота:
м'яка, згладжена - 5;
не дуже згладжена, грубувата - 4;
груба, така, що залишається, або слабка - 3;
нехмелева, груба - 2.
Аромат:
чистий свіжий, відповідний даному сорту пива - 4;
приємний аромат, але слабо виражений - 3;
у ароматі відчутні легкі сторонні запахи молодого пива, дріж-жів - 2;
виражений сторонній тон в ароматі - 1.
Піна і насиченість вуглекислим газом:
велика, стійка, висотою не менше 40 мм, стійкістю 4 хвилини з високим вмістом вуглекислого газу - 5;
компактна, стійка, 30 мм і 3 хвилини при різкому і швидкому виділенні пухирців газу - 4;
піна висотою до 20 мм і стійкістю 2 хвилини при слабому виділенні газу - 3;
висотою менше ніж 20 мм і менше ніж 2 хвилини - 2 (нестандартне).
Загальна оцінка:
відмінно - 22-25;
добре-19-21;
задовільно-13-18;
незадовільно - 12 і менше.
Для оцінки показників естетичності (маркування і упаковки) застосовується така шкала.
Маркування:
етикетка погано оформлена, не вистачає кількох компонентів стандартної інформації - 0 (погано);
етикетка має товарний знак товаровиробника, місткість пляшки, склад пива - 1 (задовільно);
етикетка добре оформлена, містить стандартну інформацію, шийка загорнута у фольгу - 2 (добре);
етикетка яскрава, привертає увагу, крім стандартної, містить додаткову корисну інформацію, можливі варіанти розіграшів (акцій) - 3 (відмінно).
Упаковка:
пиво погано закупорене, або має видимі дефекти (це може свідчити про фальсифікацію продукту) - 0 (погано);
упаковка не дуже гарної якості, бажає кращого - 1 (задовільно);
стандартний вигляд упаковки - 2 (добре);
форма упаковки (пляшки) має оригінальний вигляд, кришка добре закупорена - 3 (відмінно).
Технологічність показника оцінюють за такою шкалою. Сировина:
неякісний солод і хміль - 0 (незадовільно);
разом з ячменем використовуються і його домішки (рис, кукурудза та ін.) - 1 (задовільно);
використовується основний сорт солоду - 2 (добре);
використовуються кращі сорти пророщеного солоду і хмелеві шишки - 3 (відмінно).
Вода:
неякісна - 0 (погано);
вода не зовсім якісна, містить підвищений рівень солей - 1 (задовільно);
вода містить солі заліза в достатньо великій кількості - 2 (добре);
вода м'яка і відповідає всім вимогам - 3 (відмінно).
Результати аналізу якості товарів-субститутів за системою показників, які описано вище, наведені в табл. 11.
Вагові оцінки груп показників визначені шляхом опитування споживачів; це 0,4; 0,35; 0,25 відповідно.
Таким чином, інтегральні показники якості порівнюваних товарів у порядку зниження якості розташувалися таким чином:
Пнр = 0,4 ∙ 24/6 + 0,35 ∙(2 + 3)/2 + 0,25 ∙ (3 + 3)/2 = 3,225;
Пер = 0,4 ∙23/6 + 0,35 ∙(2 + 3)/2 + 0,25 ∙ (1 + 2)/2 = 2,782;
Прк = 0,4 ∙ 19/6 + 0,35 ∙ (2 + 3)/2 + 0,25 ∙ (1 + 1)/2 = 2,393.
Для наочності аналізу доцільно побудувати діаграми якості порівнюваних товарів. Побудову ведемо в полярній системі координат, де радіуси-вектори відповідають відносним оцінкам товарів за групами показників (одиничний вектор - краща оцінка), а кути між ними - ваговим характеристикам відповідних груп показників.
Таблиця 11
Характеристика товарів
Показники Марки пива
Рогань Кампай Hosten Premium EFES PilsenerОрганолептичні:
прозорість233
колір333
смак344
хмелева гіркота455
аромат344
піноутворення454
Всього192423 Естетичні:
маркування222
упаковкаЗЗЗ Технологічні:
сировина131
вода 1 З 2
Розрахуємо відносні оцінки груп показників (табл. 12). Розрахуємо кути показників:
органолептичні:
естетичні:
технологічні:
Таблиця 12
Показники для побудови діаграми
Показники Марки пива
Рогань Кампай Hosten Premium EFES PilsenerОрганолептичні, у т. ч.:0,7910,96
прозорість0,671 1колір111 1смак0,751 1хмелева гіркота0,81 1аромат0,751 1піноутворення0,810,8 Естетичні, у т. ч.: 11 1маркування 11 1упаковка 11 1 Технологічні, у т. ч.:0,3310,5
- сировина 0,33 10,33
- вода0,3310,66
Далі побудуємо циклограму якості (рис. 4).
Більша площа відповідної циклограми свідчить про більший рівень якості. Аналіз діаграми на рис.4 показує, що для підвищення рівня якості пива марки “Рогань Капай” необхідно, у першу чергу, поліпшити його органолептичні і технологічні показники, оскільки саме вони займають найбільшу площу. Відповідно їх поліпшення сприятиме найбільшому підвищенню рівня якості.
Подальший аналіз за окремими показниками свідчить, що особливо слід звернути увагу на прозорість, смак, хмелеву гіркоту, аромат, піноутворення, а також на якість сировини і води.

Рис. 4. Циклограма якості порівнюваних сортів пива

Приложенные файлы

  • docx 717806
    Размер файла: 68 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий