уголовно-исполнительное


Кримінально-виконавче право для МПВ - 9 практичесских занятий; САФ – 7 п.з.; ЦГЮ – 8 п.з.
(лектор Марчук А.І.)
Тема 1. Поняття, предмет, система кримінально-виконавчого права. Кримінально-виконавче законодавство. Кримінально-виконавча політика (2 години)
Питання до семінарського заняття:
1. Поняття кримінально-виконавчої політики та її місце у кримінальній політиці.
2. Суб’єкти формування та реалізації кримінально-виконавчої політики, її завдання та функції.
3. Поняття кримінально-виконавчого права. Принципи кримінально-виконавчого права.
4. Зв'язок кримінально-виконавчого права з іншими навчальними дисциплінами.
5. Кримінально-виконавче законодавство України.
Теми рефератів:
1. Особливості кримінально-виконавчої політики зарубіжних держав (на конкретному прикладі).
2. Історичні етапи розвитку кримінально-виконавчої політики України
3. Кримінально-виконавче право у системі галузей права.
4. Спеціальні принципи кримінально-виконавчого права: поняття та характеристика.
Література:
Кримінально-виконавчий кодекс України від 11 липня 2003 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 3-4, ст. 21 (з наступними змінами та доповненнями).
Абрамкин В. Поиски выхода. Преступность, уголовная политика, места заключения в постсоветском пространстве. – М.: Права человека, 1996. – 240 с.
Дрьомін В.М. Кримінологічні аспекти призначення та виконання покарань // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2000. – №1. – С. 160-162.
Кримінально-виконавче право України: Підручник / В.М. Трубников, В.М. Харченко, О.В. Лисодід, Л.П. Оника, А.X. Степанюк; За ред. В.М. Трубникова. - Харків: Право, 2001. - 384 с.
Кримінально-виконавчий кодекс України: Науково-практичний коментар / Степанюк А.X., Яковець І.С. За заг. ред. Степанюка А.Х. – Х.:ТОВ "Одіссей", 2005.-560 с.
Науково-практичний коментар до Кримінально-виконавчого кодексу України / І.Г. Богатирьов, О.М. Джужа, О.І. Богатирьова, Є.М. Бодюл та ін..; За заг. ред. І.Г. Богатирьова. – К.: Атіка, 2010. – 344 с.
Плужнік О. І. Кримінально-виконавче право в таблицях і схемах: Навч. посібник. - К.: ВД "Професіонал", 2006. - 144 с.
Степанюк А. X. Кримінально-правові відносини як форма кримінально-виконавчої діяльності / Вісник Академії правових наук України. - 2001. - № 2. - С. 182-193.
Степанюк А.Х. Позитивна кримінальна відповідальність як предмет регулювання кримінально-виконавчого кодексу України // Питання боротьби зі злочинністю: 36. наук. пр. / Редкол.: В. /. Борисов та ін. - X.: Право, 2004. - № 9. - С. 60-94.
Степанюк А.Х., Яковець І.С. Система кримінального законодавства потребує узгодження та доопрацювання // Пробл. пенітенц. теорії і практики: Щорічн. бюл-нь / За заг. ред. д-ра юрид. н., проф. A.A. Музики. - К.: КЮІ КНУВС, 2005. - С. 290-302.
Уголовно-исполнительное право: Учебник / А. С. Михлин, П.Г. Пономарев и др. Под. ред. И. В. Шмарова. - М.: Новый Юрист, 1998. - 368 с.
Исправительно-трудовое право: учебно-методическое пособие. – Одесса: изд-во ОГУ им. Мечникова, 1994. – 37 с.
Филимонов В.Д., Филимонов О.В. Правоотношения. Уголовные правоотношения. Уголовно-исполнительные правоотношения. - М.: "Юр Инфо Р-Пресс". - 2007. - С. 43-56.
Яковець І.С. Про деякі аспекти концепції державної політики у сфері виконання покарань // Аспект. Інформ. бюл-нь. -Д.: Вид. "Схід. вид. дім", 2007. - № 1. - С. 37-40.
Тема 2. Історія становлення та розвитку пенітенціарної системи.
(2 години)
Питання до семінарського заняття:
Зародження та розвиток пенсильванської пенітенціарної системи
Особливості обернської пенітенціарної системи
Прогресивна система виконання покарань (англійська, ірландська)
Тюремна архітектура. Паноптикон .
Етапи розвитку радянської виправно-трудової системи.
6. Особливості розвитку кримінально-виконавчої системи незалежної України.
Теми рефератів:
1. Беломорсько-балтійський канал та його значення для формування розвитку радянської виправно-трудової системи.
2. Н.А. Френкель та його роль у створенні та розвитку радянської виправно-трудової системи.
3. Розвиток радянської виправно-трудової системи у роки великої Вітчизняної війни.
4. Масштаби репресій у Радянському Союзі.
5. Повстання у радянських в’язницях.
Література:
Бойко І.Й. Кримінальні покарання в Україні (IX-XX ст.) : навч. посібник / І.Й. Бойко. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 408 с.
Назимко Є.С. Розвиток інституту покарання в Україні: історичний метод пізнання / Є.С. Назимко// Часопис академії адвокатури України. – 2011. - №11(2). – С.28-35
Шинальський О.І. Покарання у системі засобів протидії злочинності : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Шинальський Олександр Іванович. – К., 2003. – 196 с.
Грозовський І. М. Феномен Козацького права / І.М. Грозовський// Вісник Академії правових наук України. – 1997. - №3 (10). – С.121-130
Григор’єв О.М. Історіоргафія проблеми розвитку пенітенціарної системи та законодавства України (до 1917 р.) // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Юридические науки». Том 22 (61). - №1, 2009. – С.26-36
Карман О.Л. Репресивний та філантропічний етапи розвитку соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми засудженими в історії зарубіжних і вітчизняних пенітенціарних систем // Соціальна педагогіка: теорія і практика., №1, 2010. – С.72-80
Іваньков І.В. Історико-правовий аналіз створення та становлення системи місць розбавлення волі на території Російської імперії // Вісник Запорізького національного університету., №4. – 2011. – С. 171-176
Савчин Г.Я. Становлення й основні етапи розвитку радянської системи виконання кримінальних покарань на території України (перша половина 20 ст.) // Вісник Львівського державного університету внутрішніх справ., №4. – 2012. – С.71-81.
Марисюк К. Становлення пенсільванської та обернської пенітенціарних (в’язничних) систем // Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2010. Вип.50. – С.294-298.
Конопельський В.Я. Система установ та органів виконання кримінальних покарань у період 1917-1934 років // Право і суспільство. - №5/2009. – С.76-84
Рагимов И.М. Преступность и наказание. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2012. – 304 с.
Чухин И. Каналоармейцы. История строительства Беломорканала в документах, цифрах, фактах, фотографиях, свидетельствах участников и очевидцев. – Петрозаводск, 1990. – 247 с.
Ягунов Д.В. Державне управління пенітенціарною системою України: історія, сучасність, перспективи: Монографія. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005. – 251 с.
Ягунов Д.В. Сучасна пенологія: альтернативний курс. - Одеса: Фенікс, 2010. - 176 с.
Ягунов Д.В. Пенітенціарна система України: історичний розвиток, сучасні проблеми та перспективи реформування: Видання третє, перероблене та доповнене. – Одеса, 2009. – 314 с.
Ягунов Д. Політичні повстання як один з чинників кризи державного управління радянською в’язничною системою // Актуальні проблеми державного управління. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2006. – №2 (26). – С. 39-45.
Історико-правові засади кримінально-виконавчої політики України: автореф. дис…. д-ра юрид. наук: 12.00.01 / М.М. Яцишин; Нац. акад. внутр. – К., 2010. – 32 с.
Яцишин М. М. Історико-правові засади кримінально-виконавчої політики України / Яцишин М. М. – Луцьк: Волин. нац. ун-т імені Лесі Українки, 2010. – 448 с. .
Трубников В. М. Актуальне дослідження сучасної політики в галузі виконання покарання / В. М. Трубников // Право України. – 2010. – № 5. –С. 251–254.
Макарчук В.С. Історико-правове дослідження кримінально-виконавчої політики / В. С. Макарчик // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 6. – С. 169.
Тема 3. Державне управління пенітенціарною системою. Органи і установи виконання покарань. Правовий статус персоналу органів та установ виконання кримінальних покарань. (2 години)
Питання до семінарського заняття:
1. Система органів та установ, що виконують кримінальні покарання в Україні.
2. Загальна характеристика Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України».
3. Правовий статус Державної пенітенціарної служби України, її завдання та функції.
4. Правовий статус персоналу органів та установ виконання кримінальних покарань.
5. Проблема відомчого підпорядкування вітчизняних пенітенціарних установ Міністерству юстиції України в аспекті дотримання Україною європейських стандартів.
6. Моделі державного управління пенітенціарними системами: світова та європейська практика.
Теми рефератів:
1. Місце та роль органів та установ виконання покарань, у системі органів державної влади, які здійснюють боротьбу зі злочинністю.
2. Взаємодія між органами та установами виконання покарань та іншими правоохоронними органами.
3. Правовий статус працівників органів та установ виконання покарань.
Література:
1. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11 липня 2003 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 3-4, ст. 21 (з наступними змінами та доповненнями) : Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрану.
2. Закон України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України» : Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрану.
3. Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» від 17 березня 2011 року № 3166-VI : Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрану.
4. Закон України «Про чисельність Державної кримінально-виконавчої служби України» від 2 березня 2000 року № 1526-III : Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрану.
5. Положення про Державну пенітенціарну службу України. Затверджено Указом Президента України від 6 квітня 2011 року №394/2011 : Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрану.
6. Науково-практичний коментар до Кримінально-виконавчого кодексу України / І. Г. Богатирьов, О. М. Джужа, О.І. Богатирьова, Є.М. Бодюл та ін..; За заг. ред. І.Г. Богатирьова. – К.: Атіка, 2010. – 344 с.
7. Діяльність Державної кримінально-виконавчої служби України: адміністративно-правовий аспект : Навч. посіб. / Ред. колегія: В.П. Пєтков (голова) та ін. – К. : КНТ, 2011. – 648
8. Алієв Р.В. Діяльність кримінально-виконавчих інспекцій на сучасному етапі /Р.В. Алієв// Держава та регіони. Серія: Право. – 2007. - №1. – С.39-43
9. Алієв Р.В. Адміністративна діяльність кримінально-виконавчої інспекції щодо осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / Алієв Роман Вагіфович/ Київ, 2009. – 214 с.
10. Автухов К.А. Особливості діяльності окремих підрозділів кримінально-виконавчої системи : навч. посіб. / К.А. Автухов, О.В. Ткачова, І.С. Яковець ; за ред. А.Х. Степанюка. – Х. : Право, 2012. – 152 с.
11. Автухов К.А. Реінтеграційний напрям діяльності персоналу установ виконання покарань : наук. – практ. посіб. / К. А. Автухов, І.С. Яковець; за заг. ред. А.Х. Степанюка. – Х. : Право, 2013. – 148 с.
12. Бараш Є.Ю. Організаційно-правові засади діяльності установ виконання покарань: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / Є.Ю. Бараш. - Харків, 2006. – 189 с.
13. Богатирьов І.Г. Державна кримінально-виконавча служба України (Історія і сучасність) / І.Г. Богатирьов, О.І. Богатирьова. – Дніпропетровськ: ПП «Ліра ЛТД», 2007. – 352 с.
14. Богатирьов І.Г. Кримінально-виконавча інспекція як суб’єкт запобігання злочинам : монографія / І.Г. Богатирьов, С.І. Халимон. – Х. : Харків юрид., 2009. – 320 с.
15. Богатирьова О.І. Кримінально-виконавча інспекція як суб’єкт виконання покарань: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / О.І. Богатирьова. - Київ, 2009. – 250 с.
16. Галай А.О. Проблеми підбору персоналу пенітенціарних установ / А.О. Галай // проблеми пенітенціарної теорії та практики. Бюлетень КІВС. – 2002. - №7. – С.65-72
17. Кримінально-виконавче право: підручник / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; за ред. А.Х. Степанюка. – Х. : Право, 2005. – 256 с.
18. Кримінально-виконавче право України : підручник / за ред. В.М. Трубнікова. – Х. Право, 2001. – 384 с.
19. Кримінально-виконавче право України : навч. посіб. / за ред. Т.А. Денисової. – К. : Істина, 2008. – 400 с.
20. Плужнік О.І. Кримінально-виконавче право в таблицях та схемах: Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2009. – 113 с.
21. Організаційно-правові засади діяльності Державної пенітенціарної служби України в установах виконання покарань : навч. посіб. / К.А. Автухов, І.С. Яковець ; за заг. ред. А.Х. Степанюка. – Х. : Право, 2013. – 160 с.
22. Ягунов Д. В. Державне управління пенітенціарною системою України: історія, сучасність, перспективи: Монографія. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005. – 251 с.
23. Ягунов Д. В. Сучасна пенологія: альтернативний курс. - Одеса: Фенікс, 2010. - 176 с.
24. Ягунов Д. В. Пенітенціарна система України: історичний розвиток, сучасні проблеми та перспективи реформування: Видання третє, перероблене та доповнене. – Одеса, 2009. – 314 с.
25. Ягунов Д. Моделі державного управління пенітенціарними системами // Ринкова економіка: Сучасна теорія і практика управління. Том 12. Випуск 25, ч.2: збірник наукових праць / Одеський національний університет імені І.І.Мечникова. - Одеса: Видавець В. П. Букаєв, 2009. - С.191-198.
26. Ягунов Д. В. Місце кримінально-виконавчої служби в структурі органів влади України відповідно до європейських стандартів // Південноукраїнський правничий часопис. – 2009. – №2. – С.9-12.
27. Ягунов Д. Реформування структури державного управління пенітенціарною системою України в світлі європейських стандартів // Зона вільної торгівлі Україна – Європейський Союз та європейська інтеграція: правові та економічні аспекти: Зб. ст. учасн. конф. (м. Одеса, 8 червня 2007 року). / Відп. редактор. М.Орзіх // Одеська національна юридична академія, Британська Рада в Україні та ін. – Б-ка журн. «Юридичний вісник». – Одеса: Фенікс, 2007. – С.230-236.
28. Ягунов Д. Державний департамент України з питань виконання покарань або Міністерство юстиції України: проблемні питання державного управління вітчизняною пенітенціарною системою в світлі європейських стандартів // Європейський Союз: 50 років після Римських угод. Євроінтеграційні перспективи України: нові моделі: Зб. ст. та тез доповідей за підсумками науково-практичного семінару 12 травня 2007 року / За ред. Г.Алавацького, В.Кривцової та Д. Ягунова. – Одеса, 2007. – С.121-126.
29. Ягунов Д. Державне управління та пенітенціарна система України: проблеми співвідношення // Актуальні проблеми державного управління. – Одеса: ОРІДУ УАДУ, 2002. - №11. – С. 278-288.
Тема 4. Особливості виконання кримінальних покарань не пов’язаних з позбавленням волі. Порядок і умови виконання кримінальних покарань у виді арешту та обмеження волі. Зарубіжний досвід.
Питання до семінарського заняття:
1. Загальна характеристика покарань не пов’язаних із позбавленням волі
2. Міжнародні стандарти виконання покарань не пов’язаних із позбавленням волі
3. Порядок виконання покарання у вигляді штрафу. Порядок виконання покарання у вигляді конфіскації майна, громадських і виправних робіт.
4. Правовий статус засуджених до покарання у виді арешту. Порядок виконання покарання у виді арешту.
5. Порядок виконання покарання у виді обмеження волі.
Питання для самостійного вивчення:
1Порядок виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади та займатися певною діяльностю.
2. Порядок виконання покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу
Теми рефератів:
1. Досвід зарубіжних країн щодо виконання кримінальних покарань не пов’язаних з позбавленням волі.
2. Проблеми застосування кримінальних покарань не пов’язаних з позбавленням волі на сучасному етапі.
3. Пробація: поняття та сучасний стан розвитку в Укра
4. Історичний розвиток системи виконання кримінальних покарань не пов’язаних з позбавленням волі.
Література:
1. Богатирьов І.Г. Виправні роботи як вид покарань: Кримінальні, кримінологічні та кримінально-виконавчі проблеми. (Монографія). – К.: "МП Леся", 2002. – 139 с.
2. Богатирьов І.Г. Деякі проблемні питання застосування альтернативних видів покарань в Україні (теоретичні аспекти) // Підприємництво, господарство і право. наук.-практ. господарсько-правовий журнал. – 2003. – № 6. – С.84–87.
3. Богатирьов І.Г. Загальна характеристика кримінальних покарань, альтернативних позбавленню волі (теорія і практика їх упровадження // Пробл. пенітенціарної теорії і практики: Бюлетень Київського ін-ту внутр. справ. – 2004. – № 9. – С.229–235.
4. Богатирьов І.Г. Методологія впровадження кримінальних покарань, альтернативних позбавленню волі // Право України. – 2004. – № 7. – С.21–26.
6. Богатирьов І.Г. Нові види покарань в Україні як альтернатива позбавленню волі (проблеми і перспективи) // Держава і право: Зб. наук. пр. Юрид. і політ. науки. Вип.23. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2004. – С.444–448.
7. Богатирьов І.Г. Поняття виховно-профілактичного впливу на засуджених, які перебувають на обліку інспекції виправних робіт // Наук. вісник Укр. акад. внутр. справ. – 1997. – С.180–183.
8. Богатирьов І.Г. Соціальне призначення та виконання кримінальних покарань, альтернативних позбавлень волі // Наук. вісник Юрид. Акад. Міністерства внутр. справ: Зб. наук. пр. – 2004. – № 1. – С.197–202.
9. Богатирьов І.Г. Соціально-правовий статус засуджених до кримінальних покарань, альтернативних позбавленню волі (актуальні проблеми) // Вісник Луганської акад. внутр. справ МВС ім.10-річчя незалежності України. – Луганськ. – 2004. – № 3. – С.91–99.
10. Богатирьов І.Г. Теоретичні основи запобігання злочинності серед засуджених до покарань, альтернативних позбавленню волі // Наук. вісник Юрид. акад. Міністерства внутр. справ: Зб. наук. пр. – 2005. – № 1. – С.290–297.
11. Богатирьов І.Г. Теорія і практика виконання кримінально-виконавчою інспекцією покарань, не пов'язаних з позбавленням волі: Монографія. – К.: Атіка, 2005. – 312 с.
12. Гуманізація кримінального судочинства шляхом розвитку елементів служби пробації та реалізації програм примирення потерпілих та правопорушників: Методичні матеріали / Автори-упорядники: А.О.Горова, Н.М.Прокопенко, Д.В.Ягунов. – Київ: Український центр порозуміння – Міжнародний Фонд «Відродження». – 64 с.
13. Дремин В.Н. Преступность как социальная практика: институциональная теория криминализации общества: монографія. – О. : Юрид. лит-ра. – 2009. – 616 с.
14. Дрьомін В.М. Альтернативні покарання в механізмі деїнституціоналізації в’язниці та перспективи створення служби пробації в Україні В кн.: Керівник, учений, педагог… Збірник матеріалів, присвячених 60-річчю з дня народження Георгія Радова / За заг. ред. В.П. Пєткова. – Кировоград: Кіровоградський юридичний інститут ХНУВС, 2009. – С. 155-186.
15. Дрьомін В.М. Деякі питання удосконалення діяльності органів, що виконують покарання, не пов'язані з позбавленням волі // Вісник Одеського ін-ту внутр. справ. - 2000. - № 3.
16. Дрьомін В.М. Динаміка та структура застосування покарань, не пов'язаних із позбавленням волі // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2000. – № 2. – С. 28-30.
17. Дрьомін В.М. Еволюція покарань в контексті превентивних можливостей: від позбавлення волі до пробації Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць / Редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін. – О.: Юрид. л-ра, 2007. – №32 – С.265-271.
18. Дрьомін В.М. Зменшення тюремного населення: пошук нових шляхів // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць / Голов. ред. С.В. Ківалов. – О. : Юрид. л-ра, 2001. – Вип. 10-11. – С.238-244.
19. Дрьомін В.М. Інститут пробації в зарубіжному законодавстві // Вісник прокуратури України. – 2001. – №3. – С. 97-101.
20. Дрьомін В.М. Каральна політика держави та проблеми деїнституціалізації тюремного середовища // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць / Редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін. – О. : Юрид. л-ра. – 2009. – №47.– С. 131-15%.
21. Дрьомін В.М. Кримінологічні аспекти призначення та виконання покарань // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2000. – №1. – С. 160-162.
22. Дрьомін В.М. Пробація: зарубіжний досвід обмеження тюремної популяції // Право України. – 2000. – № 12. – С. 120 – 123.
23. Дрьомін В.М. Соціальні та правові підстави застосування в Україні покарань, альтернативних позбавленню волі // Право України. – 2000. – №6. – С. 27-31.
24. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11 липня 2003 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 3-4, ст. 21 (з наступними змінами та доповненнями).
25. Науково-практичний коментар до Кримінально-виконавчого кодексу України / І.Г. Богатирьов, О.М. Джужа, О.І. Богатирьова, Є.М. Бодюл та ін..; За заг. ред. І.Г. Богатирьова. – К.: Атіка, 2010. – 344 с.
26. Проект Закону України «Про пробацію» / Вступна стаття та аналітичні матеріали Д.В.Ягунова. – Одеса: Фенікс, 2009. – 68 с.
27. Черкасов С.В. Кримінальна політика та проблеми альтернативних покарань // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – Одеса: Юрид. л-ра, 2003. – Вип. 18. – С. 828-831.
28. Черкасов С.В. Проблеми застосування в Україні покарань, альтернативних позбавленню волі // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – Одеса: Юрид. л-ра, 2002. – Вип. 16. – С. 699-702.
29. Черкасов С.В. Розвиток системи покарань, альтернативних позбавленню волі (історичний нарис) // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2004. – № 3 (Ч. ІІ). – С. 141-145.
30. Виконання покарань у виді виправних та громадських робіт : автореф. дис…. канд. юрид. наук: 12.00.08 / О. В. Ткачова; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х., 2006. – 20 с.
31. Застосування до неповнолітніх заходів кримінально-правового характеру, не пов’язаних з позбавленням волі : автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / О.В. Северин; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – 20 с.
32. Кримінально-виконавча інспекція як суб’єкт виконання покарань: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / О.І. Богатирьова; Київ. нац. ун-т. внутр. справ. – К., 2009. – 20 с.
33. Ягунов Д. Законодавча робота над створенням системи пробації в Україні: підсумки за 2009 рік // Правове життя сучасної України: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького і аспірантського складу / Відп. ред. д-р юрид. наук, проф. Ю.М.Оборотов // Одеська національна юридична академія. - Одеса: Фенікс, 2009. - С.622-623.
34. Ягунов Д. Пробація: трансформація концептуальних засад та перспективи створення національної моделі в Україні // Актуальні проблеми європейської інтеграції. Збірник наукових праць з питань європейської інтеграції та права. Випуск третій. За ред. В. М.Кривцової та Д. В.Ягунова. – Одеса: Фенікс, 2008. – С.437-460.
35. Ягунов Д. Трансформація підходів до проблеми ресоціалізації злочинців у наукових працях та пенітенціарній практиці зарубіжних країн (ХХ століття) // Збірник наукових праць Міжнародного науково-практичного семінару «Актуальні проблеми кримінології і кримінальної психології» (Кримінологічні читання, присвячені 80-річчю з дня народження А.Ф.Зелінського (Одеса, Одеська національна юридична академія, 19 жовтня 2006 року).
36. Ягунов Д. Альтеративні санкції в сучасному пенальному ландшафті: тенденції, проблеми та перспективи // Актуальні проблеми політики. – Одеса: Юридична література, 2007. – Випуск 30. – С.204-211.
37. Ягунов Д. Глобалізація пробації або глобалізація соціального контролю? Перспективи розвитку концепції пробації у ХХІ ст. // Актуальні проблеми політики. – Одеса: Юридична література, 2008. – Випуск 34. – С115-121.
38. Ягунов Д. Деякі проблеми визначення місця пробації в системі соціальних послуг // Актуальні проблеми державного управління. – Одеса: ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 2008. – Випуск №3 (35). – С.156-162.
39. Ягунов Д. Пробація у ХХІ столітті: перевинахід, модернізація або знищення // Закон і обов’язок. – 12 лютого 2009 року.
40. Ягунов Д. Служба пробації: концепція, принципи діяльності, організаційна структура // Відновне правосуддя в Україні. – 2007. – №1(5). – С.60-64.
Тема 5. Порядок і умови виконання покарання у виді позбавлення волі
Міжнародно-правові стандарти поводження із засудженими до позбавлення волі.
Питання до семінарського заняття:
1. Загальні засади виконання покарання у виді позбавлення волі.
2. Порядок розподілу засуджених в межах однієї установи виконання покарань. Принцип роздільного утримання засуджених до позбавлення волі.
3. Зміна умов засуджених до позбавлення волі в межах однієї колонії або шляхом переведення до колонії іншого виду, як втілення прогресивної системи виконання покарань.
4. Загальна характеристикаМіжнародно-правових стандартів поводження із засудженими до позбавлення волі.
5. Порівняльна характеристика Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями та Європейських пенітенціарних правил.
Теми рефератів:
1. Зарубіжний досвід застосування засудженим короткочасних виїздів (тюремних відпусток) за межі колонії.
Література:
Інструкція про порядок розподілу, направлення та переведення для відбування покарань осіб, засуджених до позбавлення волі: Затв. наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 16 грудня 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2004. – №1. – Ст. 11.
Положення про комісію з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі: Затв. наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 16 грудня 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2004. – №1. – Ст. 11.
Зміни до Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань: Затв. наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 6 червня 2005 р. // Офіційний вісник України. – 2005. – №25. – Ст. 1451.
Про затвердження положень про спостережні комісії та піклувальні ради при спеціальних виховних установах: Постанова Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2004 року // Офіційний вісник України. – 2004. – №13. – Ст. 905.
Положення про Апеляційну комісію Державного департаменту України з питань виконання покарань з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарань осіб, засуджених до позбавлення волі: Затв. наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 16 грудня 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2004. – №1. – Ст. 11
Алексеев С.С. Правовые средства: постановка проблемы, понятие, классификации / Алексеев С.С // Сов. гос-во и право. – 1987. – № 6. – С. 16.
Безпалюк О., Гель А. Зміна умов тримання засуджених до позбавлення волі / Безпалюк О., Гель А // Вісник прокуратури. – 2006. – №12. – С. 56-65.с.
Беца О.В. Психолого-педагогічна класифікація засуджених як основа диференційного та індивідуального підходу до них у процесі перевиховання / Беца О.В // Проблеми пенітенціарної теорії і практики. – К.: КІВС, 1999. – №4. – С. 73-85.
Гель А., Ковганич В. Визначення виду виправної установи засудженим / Гель А., Ковганич В // Вісн. прокуратури – 2003. - № 3 (21). – С. 56-59.
Дремин В.Н. Лишение свободы: пенитенциарные и криминологические проблемы // Юридический вестник. – 1999 – № 1. – С.35-37.
Дрьомін В.М. К Мінімальні стандартні правила поводження з в’язнями / Дрьомін В.М. К // Оцінка, шляхи подальшого реформування в’язничної системи України. – К., 1999. – С. 161-186.
Дрьомін В.М. Каральна політика держави та проблеми деінституціалізації тюремного середовища / Дрьомін В.М // Актуальні проблеми держави i права : зб. наук. праць / Редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін. – О. : Юрид. л-ра, 2009.. – С. 131-136.
Кримінально-виконавче право України: Підручник / В. М. Трубников, В. М. Харченко, О. В. Лисодід, Л. П. Оника, А X. Степанюк; За ред. В.М. Трубникова. - Харків: Право, 2001. - 384 с.
Кримінально-виконавче право: Підручник. / За заг. ред. А.Х.Степанюка. – Х.: Право, 2005. – 256 с.
Кримінально-виконавчий кодекс України: Науково-практичний коментар / Степанюк А. X., Яковець І. С. За заг. ред. Степанюка А.Х. - Х.:ТОВ "Одіссей", 2005.-560 с.
Марчук А.І. Значение криминологических данных при классификации и распределении осужденных в исправительных учреждениях: постановка проблемы / Марчук А.І // Актуальні питання реформування правової системи України: Зб. наук. ст. за матеріалами VI Міжнарод.наук. – практ. конф., Луцьк, 29-30 травня. 2009р /Уклад. Т.Д. Климчик. - Луцьк, 2009.-С.592-595.
Марчук А.І. Роль персоналу в механізмі управління пенітенціарними установами та класифікації засуджених / Марчук А.І. // Митна справа. - 2011. -№ 1. - С.300-307
Науково-практичний коментар до Кримінально-виконавчого кодексу України / І.Г. Богатирьов, О.М. Джужа, О.І. Богатирьова, Є.М. Бодюл та ін..; За заг. ред. І.Г. Богатирьова. – К.: Атіка, 2010. – 344 с.
Осауленко О.І. Диференціація та індивідуалізація виконання кримінальних покарань у виді позбавлення волі // Проблеми пенітенціарної теорії і практики: Щорічн. бюл. Київськ. ін-ту внутр. справ.– К.: КІВС, «МР Леся», 2002. – С. 59-64.
Ягунов Д.В. Сучасна пенологія: альтернативний курс. - Одеса: Фенікс, 2010. - 176 с.
Яковець І.С. Первинна класифікація засуджених до позбавлення волі та їх розподіл в установи виконання покарань: Автореф. дис. канд. юрид. наук (12.00.08). – Х., 2006. – 20 с.
Яковець І.С. Проблеми визначення виду режиму установи виконання покарань // Право України. – 2003. – № 11. – С. 120-123.
Тема 6. Класифікація засуджених до позбавлення волі та їх розподіл за видами УВП.
Поняття класифікації засуджених, цілі, критерії.
Види класифікації засуджених до позбавлення волі (первинна, вторинна класифікація).
Діяльність Регіональних та Апеляційних комісій Державної пенітенціарної служби України щодо визначення засудженому виду установи за рівнем безпеки.
Утримання засуджених у структурних підрозділах виховних і виправних колоній (карантину, діагностики і розподілу, ресоціалізації, соціальної адаптації, соціальної реабілітації, посиленого контролю)
Проблеми класифікації засуджених до позбавлення волі на сучасному етапі.
Теми рефератів:
1. Соціально-правове значення класифікації засуджених до позбавлення волі.
2. Проблемні аспекти діяльності Регіональних комісій з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі.
3. Міжнародний досвід класифікації засуджених до позбавлення волі.
4. Переосмислення ролі персоналу установ виконання покарань в механізмі управління пенітенціарними системами та класифікації засуджених.
Література:
Інструкція про порядок розподілу, направлення та переведення для відбування покарань осіб, засуджених до позбавлення волі: Затв. наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 16 грудня 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2004. – №1. – Ст. 11.
Положення про комісію з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі: Затв. наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 16 грудня 2003 р.: // Офіційний вісник України. – 2004. – №1. – Ст. 11.
Зміни до Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань: Затв. наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 6 червня 2005 р. // Офіційний вісник України. – 2005. – №25. – Ст. 1451.
Про затвердження положень про спостережні комісії та піклувальні ради при спеціальних виховних установах: Постанова Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2004 року // Офіційний вісник України. – 2004. – №13. – Ст. 905.
Положення про Апеляційну комісію Державного департаменту України з питань виконання покарань з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарань осіб, засуджених до позбавлення волі: Затв. наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 16 грудня 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2004. – №1. – Ст. 11
Алексеев С.С. Правовые средства: постановка проблемы, понятие, классификации / Алексеев С.С // Сов. гос-во и право. – 1987. – № 6. – С. 16.
Безпалюк О., Гель А. Зміна умов тримання засуджених до позбавлення волі / Безпалюк О., Гель А // Вісник прокуратури. – 2006. – №12. – С. 56-65.с.
Беца О.В. Психолого-педагогічна класифікація засуджених як основа диференційного та індивідуального підходу до них у процесі перевиховання / Беца О.В // Проблеми пенітенціарної теорії і практики. – К.: КІВС, 1999. – №4. – С. 73-85.
Богатирьов І.Г. Деякі питання застосування заходів заохочення і стягнення до осіб, які відбувають виправні роботи без позбавлення волі // Проблеми пенітенціарної теорії і практики: Бюлетень Київського ін-ту внутр. справ. – 2001. – № 6. – С.158–162
Гель А., Ковганич В. Визначення виду виправної установи засудженим / Гель А., Ковганич В // Вісн. прокуратури – 2003. - № 3 (21). – С. 56-59.
Дьомін В.М. К Мінімальні стандартні правила поводження з в’язнями / Дьомін В.М. К // Оцінка, шляхи подальшого реформування в’язничної системи України. – К., 1999. – С. 161-186.
Дьомін В.М. Каральна політика держави та проблеми деінституціалізації тюремного середовища / Дьомін В.М // Актуальні проблеми держави i права : зб. наук. праць / Редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін. – О. : Юрид. л-ра, 2009.. – С. 131-136.
Европейские пенитенциарные правила // Защита прав человека в местах лишения свободы: Сб. норм. актов и офиц. документов. – М.: Юриспруденция, 2003. – 480 с.
Кримінально-виконавче право: Підручник. / За заг. ред. А.Х.Степанюка. – Х.: Право, 2005. – 256 с.
Кримінально-виконавчий кодекс України: Наук.-практ. коментар / Степанюк А.Х., Яковець І.С.; За заг. ред. А.Х. Степанюка. – Х.: ТОВ “Дісей”, 2005
Марчук А.І. Значение криминологических данных при классификации и распределении осужденных в исправительных учреждениях: постановка проблемы / Марчук А.І // Актуальні питання реформування правової системи України: Зб. наук. ст. за матеріалами VI Міжнарод.наук. – практ. конф., Луцьк, 29-30 травня. 2009р /Уклад. Т.Д. Климчик.- Луцьк, 2009.-С.592-595.
Марчук А.І. Роль персоналу в механізмі управління пенітенціарними установами та класифікації засуджених / Марчук А.І. // Митна справа.-2011.-№ 1.-С.300-307
Осауленко О.І. Диференціація та індивідуалізація виконання кримінальних покарань у виді позбавлення волі // Проблеми пенітенціарної теорії і практики: Щорічн. бюл. Київськ. ін-ту внутр. справ.– К.: КІВС, «МР Леся», 2002. – С. 59-64.
Ягунов Д.В. Державне управління пенітенціарною системою України: історія, сучасність, перспективи: Монографія. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005. – 251 с.
Ягунов Д.В. Пенітенціарна система України: історичний розвиток, сучасні проблеми та перспективи реформування: Видання третє, перероблене та доповнене. – Одеса, 2009. – 314 с.
Ягунов Д.В. Сучасна пенологія: альтернативний курс. - Одеса: Фенікс, 2010. - 176 с.
Яковець І.С. Первинна класифікація засуджених до позбавлення волі та їх розподіл в установи виконання покарань: Автореф. дис. канд. юрид. наук (12.00.08). – Х., 2006. – 20 с.
Яковець І.С. Проблеми визначення виду режиму установи виконання покарань // Право України. –2003. – № 11. – С. 120-123.
Тема 7. Режим у колоніях, його функції, основні вимоги та засоби забезпечення. Умови відбування покарання в колоніях. Правовий статус засуджених до позбавлення волі.
Питання до семінарського заняття:
1. Особливості режиму у колоніях різних типів.
2. Правове забезпечення режиму у виправних колоніях.
3. Система нагляду та охорони як засіб забезпечення режиму.
4. Повноваження адміністрації щодо припинення протиправних дій та злочинів у місцях позбавлення волі.
5. Особливості застосування спеціальних заходів впливу до засуджених жінок та неповнолітніх.
6. Права та обов’язки засуджених у виправних колоніях.
Теми рефератів:
1. Режим у механізмі виправлення і ресоціалізації засуджених до позбавлення волі.
2. Правообмеження засуджених до позбавлення волі, передбачені вимогами режиму.
3. Нагляд і контроль за засудженими: мета, засоби та нормативне регулювання.
4. Особливості проведення оперативно-розшукової діяльності у виправних установах
Література:
Кримінально-виконавчий кодекс України від 11 липня 2003 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 3-4, ст. 21 (з наступними змінами та доповненнями).
Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджені наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 25.12.2003 N 275. Зареєстровані у Міністерстві юстиції України 31.12.2003 за N 1277/8598 (наступними змінами та доповненнями).
Про затвердження Інструкції про охорону та нагляд за засудженими у виховно-трудових колоніях Державного департаменту України з питань виконання покарань: Наказ Держдепартаменту вик.покарань вiд 03.10.1999 № 140. Зареєстровано: Мін'юст України вiд 16.11.1999 № 790/4083 (з наступними змінами та доповненнями).
Про затвердження Інструкції про порядок здійснення заходів щодо забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби: Наказ Держдепартаменту вик.покарань від 04.04.2005 N 61. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 травня 2005 р. за N 553/10833 (з наступними змінами та доповненнями).
Про затвердження Інструкції з організації перегляду кореспонденції осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах: Наказ Держдепартаменту вик.покарань від 25.01.2006 N 13. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 березня 2006 р. за N 258/12132 (з наступними змінами та доповненнями).
Про затвердження Положення про порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, що сталися у вільний від роботи час з особами, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах: Наказ Держдепартаменту вик. покарань від 05.04.2006 N 72. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2006 р. за N 495/12369 (з наступними змінами та доповненнями).
Постанова Верховного Суду вiд 26.03.1993 № 2 «Про судову практику в справах про злочини, пов'язані з порушеннями режиму відбування покарання в місцях позбавлення волі».
Беляев Н.А. Цели наказания и средства их достижения в исправительно-трудовых учреждениях [Текст] : автореф. дис... д-ра юрид. наук / Беляев Н. А. ; Ленинградский гос. ун-т им. А.А.Жданова. - Ленинград, 1963. - 41 с.
Богатирьов І.Г. Кримінально-виконавче право України : Підручник : Рекомендовано МОН України / І.Г. Богатирьов . - К. : Прав. єдність, 2008 . - 352 с.
Василець В.Б. Правові та кримінологічні проблеми попередження втеч засуджених з виправно-трудових установ [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Василець Володимир Борисович ; Українська академія внутрішніх справ. - К., 1996.. - 20 с.
Велько Н.В. Режим виконання та відбування покарання у вигляді позбавлення волі (історія та сьогодення) / Н.В. Велько // Держава і право: Юридичні і політичні науки : Зб. наук. праць. 2007. Вип. 38 . 776 с. - С. 587-592.
Гель А.П. Кримінально-виконавче право України : Навч. посiбник : Рекомендовано МОН України / А.П. Гель, Г.С. Семаков, І.С. Яковець ; За ред. А.Х. Степанюка . - К. : Юрінком Інтер, 2008 . - 624 с.
Горенко С.В. Педагогічні умови ресоціалізації неповнолітніх засуджених у закладах пенітенціарної системи [Текст] : дис...канд. пед. наук: 13.00.05 / Горенко Сергій Володимирович ; Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. - Луганськ, 2004..
Гумін О.М. Теоретичні основи боротьби з наркотизмом серед засуджених до позбавлення волі [Текст] / О. М. Гумін, П. В. Мельник. - К. : [б.в.], 2000.. - 418 с.
Дзюба А. Використання вимог режиму в місцях позбавлення волі та працезабезпечення засуджених // Вісник прокуратури* : Загальнодерж. фахове юрид. вид. 2002. №5. - C.68-74.
Іваньков І.В. Тюремні установи в Україні в системі карально-охоронного механізму держави (кінець ХІХ - середина ХХ ст.) [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Іваньков Ігор Володимирович ; Національна академія внутрішніх справ України. - К., 2005.. - 204 арк
Карп С.Т. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых осужденными в пенитенциарных учреждениях [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Карп Семен Терентьевич ; Академия им. "Штефан чел Маре". - Кишинев, 2003.. - 23 с.
Козлов П.П. Режим виконання кримінальних покарань : Монографія / П.П. Козлов, Ю.В. Нікітін, Л.О. Стрелков . - К. : КНТ, 2008 . - 272 с.
Колб О.Г. Організація індивідуального запобігання злочинам у кримінально-виконавчій установі [Текст] : моногр. / О. Г. Колб. - Луцьк : Вежа, 2007.. - 513 с.
Колб О.Г. Установа виконання покарань як суб'єкт профілактики злочинів [Текст] : моногр. / О. Г. Колб. - Луцьк : РВВ "Вежа" Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006.. - 464 с..
Кримінально-виконавче право: Навч. посiбник : Рекомендовано МОН України / Ін-т права ім. В. Сташиса Класич. приват. ун-ту ; За ред. Т.А. Денисової . - 2-ге вид., змін. і доповн. - К. : Істина, 2010 . - 400 с.
Кримінально-виконавче право України : Підручник / За ред. В.М. Трубникова . - М. : Право, 2001 . - 384 с.
Кримінально-виконавче право України : Підручник : Рекомендовано МОН України / За ред. А.Х. Степанюка . - 2-ге вид., випр. і доповн. - Х. : Право, 2006 . - 256 с.
Кучера Г.Н. Оценка эффективности деятельности исправительно-трудовых учреждений, исполняющих наказание в отношении лиц, осужденных впервые к лишению свободы [Текст] : дис...канд.юрид.наук:12.00.08 / Кучера Григорий Николаевич ; Украинская академия внутренних дел. - К., 1993.
Лукашевич, С. Ю. Кримінологічна характеристика та попередження злочинності засуджених в місцях позбавлення волі [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Лукашевич Сергій Юрійович ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2001.. - 19 с.
Науково-практичний коментар до Кримінально-виконавчого кодексу України / І.Г. Богатирьов, О.М. Джужа, О.І. Богатирьова, Є.М. Бодюл та ін..; За заг. ред. І.Г. Богатирьова. – К.: Атіка, 2010. – 344 с.
Плужнік О.І.. Кримінальна відповідальність за порушення режиму відбування покарання у виправних установах та тримання під вартою [Текст] / О. І. Плужнік ; Одеський юридичний ін-т Національного ун-ту внутрішніх справ. Кафедра кримінального права та кримінології. - О. : Вид-во Одеського юрид. ін-ту НУВС, 2005.. - 139 с.
Система виконання покарань в Україні: проблеми та перспективи гуманізації [Текст]: навч.-метод. посіб. / заг. ред. М. І. Мельник ; Громадська організація "Відділення Українського фонду сприяння пенітенціарним реформам в м.Києві", Міжнародний фонд "Відродження". - К. : ПП "Арарат-Центр", 2000.. - 140 с.
Соболь Є.Ю. Адміністративно-правові основи взаємодії підрозділів органів внутрішніх справ і крімінально-виконавчих установ при надзвичайних ситуаціях [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Соболь Євген Юрійович ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2009.. - 20 с.
Степанюк А. X., Трубников В. М. Режим відбування позбавлення волі в установах виконання покарань: Конспект лекції. – X., 1994.
Стоматов Е.Г. Протидія створенню та функціонуванню груп негативної спрямованості в місцях позбавлення волі [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Стоматов Едуард Григорович ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2010.. - 16 с.
Фицула М.Н. Теория и практика перевоспитания несовершеннолетних осужденных в воспитательно- трудовых колониях [Текст] : дис...д-ра пед.наук:13.00.01 / Фицула Михаил Николаевич ; Тернопольский педагогический ин-т им. Я.А.Галана. - Тернополь, 1991..
Чекулаев С. Режим исполнения наказания / С. Чекулаев // Законность: Генеральная прокуратура Российской Федерации. 2009. № 10. - С. 48-50.
Шулежко Т.А. Особенности карательно-воспитательного воздействия на неоднократно судимых к лишению свободы женщин, отбывающих наказание в исправительно- трудовых учреждениях [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Шулежко Тетьяна Андреевна ; Украинская академия внутренних дел. - К., 1996.
Яцишин М. Поняття та складові елементи стратегії і тактики запобігання злочинам в установах виконання покарань України / Михайло Яцишин // Юридична Україна : Щомісячний правовий часопис. 2009. № 3. - С. 111-115.
Тема 8. Особливості відбування покарання неповнолітніми, жінками. Порядок виконання та відбування покарання у виді довічного позбавлення волі. Міжнародній досвід (САФ – самостоятельное изучение)
Питання до семінарського заняття:
Особливості відбування покарання в колоніях різних видів.
Особливості правового статусу неповнолітніх, засуджених до покарання у виді позбавлення волі.
Особливості правового статусу жінок, засуджених до покарання у виді позбавлення волі.
Порядок виконання та відбування покарання у виді довічного позбавлення волі.
Правовий статус засудженого до покарання у виді довічного позбавлення волі.
Міжнародній досвід виконання покарання в виді довічного позбавлення волі.
Теми рефератів:
1. Довічне позбавлення волі або смертна кара: плюси та мінуси покарань
2. Становлення та розвиток довічного позбавлення волі як виду кримінальних покарань.
3. Правове регулювання умов і порядку помилування осіб, засуджених до довічного позбавлення волі.
4.
Література:
Дремин В.Н. Лишение свободы: пенитенциарные и криминологические проблемы // Юридический вестник. – 1999 – № 1. – С.35-37.
Лёвочкин В.А. Пути реформирования уголовно-исполнительной системы Украины // Кримінально-виконавча система України: теорія, практика, законодавство. – К. РВВ КІВС при УАВС. – 1994 – С. 13–17.
Льовочкін В.А. Вплив Мінімальних стандартних правил поводження з в'язнями на формування змісту національного кримінально-виконавчого законодавства // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – К., 2001. – № 4 – С. 21–24.
Льовочкін В.А., Осауленко О.І. Проблеми реалізації нового Кримінального кодексу кримінально-виконавчою системою України // Право України. – 2001. – № 11. – С. 125–128.
Льовочкін В.А. Формування міжнародних стандартів з прав і свобод засуджених до позбавлення волі // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – К., 2001. – № 5 – С. 56–60.
Льовочкін В.А. Втілення міжнародних стандартів з прав і свобод засуджених до позбавлення волі у кримінально-виконавче законодавство України // Право України – 2002. – № 2. – С. 24–25.
Мостепанюк Л.О. Відбування довічного позбавлення волі в Україні та за кордоном: проблеми і перспективи // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 5. – С. 121 – 125.
Мостепанюк Л.О. Довічне позбавлення волі: історія і сучасність // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 8. – С. 131 – 133.
Мостепанюк Л.О. Місце довічного позбавлення волі в системі кримінальних покарань // Актуальні проблеми кримінального і кримінально-процесуального законодавства та практики його застосування. – Хмельницький: ХІУП. – 2003. – С. 188 – 191.
Мостепанюк Л.О. Правове регулювання умов і порядку помилування осіб, засуджених до довічного позбавлення волі // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 10. – С. 20 – 22.
Науково-практичний коментар до Кримінально-виконавчого кодексу України / І.Г. Богатирьов, О.М. Джужа, О.І. Богатирьова, Є.М. Бодюл та ін..; За заг. ред. І.Г. Богатирьова. – К.: Атіка, 2010. – 344 с.
Пустобаєва Ю.А. Загальне визначення поняття правового статусу людини та громадянина і співвіднесення його з поняттям правового становища засуджених //Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Харків: 2003. – Вип.. № 22. – С. 213-218.
Пустобаєва Ю.А. Зміст правового статусу засуджених //Держава та регіони. Науковий журнал.- Запоріжжя:НВЖ, 2004.-№1-С.147-150.
Царюк С. Особливості виконання покарання у виді довічного позбавлення волі / С. Царюк // Юридична Україна. – 2008. − № 10 (70). – С. 95–101.
Царюк С. В. Ресоціалізація засуджених до довічного позбавлення волі: міжвуз. науково-практ. конференція [„Актуальні питання підвищення ролі громадськості в процесі виправлення та ресоціалізації осіб, які відбувають покарання в органах та установах Державної кримінально-виконавчої служби України”], (Чернігів, 15 квітня 2008 р.). – Чернігів : ЧЮК ДДУ ПВП, 2008. – С. 199–201.
Ягунов Д.В. Державне управління пенітенціарною системою України: історія, сучасність, перспективи: Монографія. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005. – 251 с.
Ягунов Д.В. Пенітенціарна система України: історичний розвиток, сучасні проблеми та перспективи реформування: Видання третє, перероблене та доповнене. – Одеса, 2009. – 314 с.
Ягунов Д.В. Сучасна пенологія: альтернативний курс. - Одеса: Фенікс, 2010. - 176 с.
9. Правові основи, підстави та порядок звільнення від відбування покарання у виді позбавлення волі. Здійснення постпенітенціарного впливу на засуджених. (САФ, ЦГЮ – самостоятельное изучение)
Питання до семінарського заняття:
1. Правові основи, підстави та порядок звільнення від відбування покарання.
2. Контроль за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання.
3. Забезпечення соціальної адаптації засудженими після відбуття покарання.
4. Механізм соціальної адаптації осіб, що відбули покарання відповідно до Закону України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк».
5. Адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: поняття, сутність та соціальне обґрунтування.
6. Категорії осіб, щодо яких встановлюється адміністративний нагляд.
7. Порядок встановлення, продовження та припинення адміністративного нагляду.
Теми рефератів:
1. Особливості ресоціалізації злочинців у зарубіжних країнах.
2. Правова основа адміністративного нагляду за особами звільненими з місць позбавлення волі.
3. Проблеми соціальної адаптації неповнолітніх, звільнених з виховно-трудових колоній.
Література:
Закон України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 52, ст.455.
Закон України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк». Джерело – офіційний веб-сайт Верховної Ради України www.rada.gov.ua
Дремин В.Н. Идеи социальной реабилитации в Минимальных стандартных правилах обращения с заключенными // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць / Голов. ред С.В. Ківалов. – 2000. – № 9. – С. 423-426.
Дремин В.Н. Правовая природа и применение международных стандартов обращения с заключенными// Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць / Редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін. – О. : Юрид. л-ра, 1999. – №6. – С. 3-8.
Наливайко В.С. Кримінологічні проблеми ресоціалізації осіб, звільнених з місць позбавлення волі: Автореф дис…канд. юр. наук: 12.00.08 / НАВС України. ― К., 2000. — 20 с.
Наливайко В. С. Проблеми ресоціалізації особистості злочинця // Науковий вісник ВДУ 1998. № 9 С 115-117/.
Наливайко B.C. Ресоціалізація злочинців за кордоном та її особливості // Проблеми пенітенціарної теорії і практики. Бюлетень КІВС. - 1999. - № 4 - С. 65-67.
Наливайко B.C. Досвід ресоціалізації злочинців за кордоном і її принципи // Науковий вісник НАВСУ. - 1999. - № 2 - С 135-138.
Ягунов Д.В. Державне управління пенітенціарною системою України: історія, сучасність, перспективи: Монографія. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005. – 251 с.
Ягунов Д.В. Сучасна пенологія: альтернативний курс. - Одеса: Фенікс, 2010. - 176 с.
Ягунов Д.В. Пенітенціарна система України: історичний розвиток, сучасні проблеми та перспективи реформування: Видання третє, перероблене та доповнене. – Одеса, 2009. – 314 с.
Ягунов Д. Категорія соціального виключення як елемент концепції ресоціалізації засуджених та ув’язненнях // Актуальні проблеми державного управління. – Одеса: ОРІДУ, 2003. - № 4 (16) – С. 196-204.
Яровий О.А. Проблеми соціальної адаптації неповнолітніх, звільнених з виховно-трудових колоній: Автореф дис…канд. юр. наук: 12.00.08 / НЮАУ ім. Ярослава Мудрого. ― К., 2002. — 20 с.
Яровий А.О. Проблеми правового регулювання діяльності установ виконання покарань для неповнолітніх // Право України, № 9, 1999, м. Київ. - С. 104-108.
Яровой А.А. К вопросу о преступности несовершеннолетних //Проблеми законності. Вип. 41: Респ.міжвідом. наук. зб.- Х.: НЮАУ, 2000. - С. 196-202.
Яровой А.А. Создание центров социальной адаптации // Проблеми законності. Вип. 43: Респ. міжвідом. наук. зб. - Х.: НЮАУ, 2000. - С. 175-179.
Яровий А.О. Проблеми соціальної адаптації неповнолітніх, звільнених із місць позбавлення волі // Науковий вісник. Вип. 3, Науково-теоретичний журнал, - Київ, НАВСУ, 2000. - С. 167-174.
Яровий А.О. Теоретичні і практичні аспекти вдосконалення процесу соціальної адаптації неповнолітніх, звільнених від покарання // Держава і право. Вип. 9: Збірник наукових праць, ІДП ім. Корецького НАН України, 2001, Київ. - С. 407- 411.
Багреева Е. Анализ понятий "социализация" и "ресоциализация" осужденных // Закон и право. - 2007. - № 3 . - С.96-97.
Вяткин Д. Начальный этап развития института ресоциализации несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы // Вестник Саратовской государственной академии права. - 2007 - №2. - С.99-101.
Ганслі Т. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової економіки / Пер. з англ. – К.: Основи, 1995. – 237 с.
На самостійне вивчення :
Праця, освіта та соціально-виховна робота у місцях позбавлення волі як ресоціалізаційні інструменти. Заходи заохочення та стягнення, що застосовуються до осіб позбавлених волі.
Питання до семінарського заняття:
1. Ресоціалізація засуджених: поняття, практичне значення та відмежування від суміжних понять.
2. Праця засуджених до позбавлення волі та її соціальні аспекти.
3. Порядок залучення засуджених до позбавлення волі до праці, її форми, принципи, цілі та оплата.
4. Поняття, основні форми і завдання виховної роботи із засудженими.
5. Значення, завдання та принципи загальноосвітної і професійної підготовки засуджених.
6. Заходи заохочення: види, підстави і порядок їх застосування до засуджених
7. Заходи стягнення: види, підстави і порядок їх застосування до засуджених
Теми рефератів:
1. Правова сутність залучення засуджених до праці: право чи обов’язок?.
2. Праця як один з основних засобів виправлення та ресоціалізації засуджених
3. Порядок залучення засуджених до позбавлення волі жінок, неповнолітніх та осіб, засуджених до довічного позбавлення волі до суспільно корисної праці.
4. Основні форми та методи соціально-виховної роботи із засудженими.
5. Правове регулювання та організація загальноосвітного і професійного навчання засуджених до позбавлення волі.
6. Шляхи вдосконалення заходів заохочення і практика їх застосування в кримінально-виконавчих установах.
7. Умови ефективності заходів заохочення до осіб, позбавлених волі, і практика їх застосування в кримінально-виконавчих установах.
8. Злісний порушник установленого порядку відбування покарання
Література:
Закон України «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 28, ст.230
Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991 року // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 34, ст.451
Закон України «Про професійно-технічну освіту» від 10 лютого 1998 року Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 32, ст.215.
Закон України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк» від 17 березня 2011 року // Голос України вiд 14.04.2011 - № 68
Закон України «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо забезпечення прав засуджених осіб в установах виконання покарань» від 21.01.2010 // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 12, ст.114
Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань N 191 «Про затвердження Інструкції з оплати праці засуджених до обмеження та позбавлення волі» від 4 жовтня 2004 року // Офіційний вісник України вiд 05.11.2004 - 2004 р., № 42, стор. 190, стаття 2791
Наказ Міністерства освіти і науки України та Державного департаменту України з питань виконання покарань N 154/55 «Про затвердження Положення про умови навчання та отримання базової та повної загальної середньої освіти особами, засудженими до позбавлення волі, у загальноосвітніх навчальних закладах при установах кримінально-виконавчої системи» від 01.03.2002 // Офіційний вісник України вiд 12.04.2002 - 2002 р., № 13, стор. 217, стаття 677, код акту 21945/2002
Наказ Міністерства освіти і науки України та Державного департаменту України з питань виконання покарань N 153/32 «Про затвердження Положення про навчальний центр при установі виконання покарань» від 26.02.2004 // Офіційний вісник України вiд 02.04.2004 - 2004 р., № 11, стор. 92, стаття 680
Андрушко І. Досвід організації соціально-психологічної роботи із засудженими в установах виконання покарань Київської області // Соціальна політика і соціальна робота. – 2002. - №1. – С. 64-71.
Бадира В.А. Виправлення жінок, засуджених до позбавлення волі, як мета покарання: Автореф. дис.. … канд. юрид. наук. – Львів, 2006. – 17с.
Бочелюк В.Й., Денисова Т.А. Кримінально-виконавча психологія: Підручник. – К.: Істина, 2008. – 328 с.
Ващенко Р.В. Організаційно-правові питання ресоціалізації засуджених / Р.В. Ващенко, В.В. Сулицький // Проблеми пенітенціарної теорії і практики: Щорічний бюлетень Київського інституту внутрішніх справ: [редкол.: В.М. Синьов (голов. ред.) та ін.]. – К.: КІВС, „МП Леся”, 2003. – № 8. – С. 29-37.
Гель А.П., Семаков Г.С., Яковець І.С. Кримінально-виконавче право України: Навч. посібник / За ред. проф. А.Х. Степанюка. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 624 с.
Денисова Т.А. Покарання: кримінально-правовий, кримінологічний та кримінально-виконавчий аналіз: Монографія. – Запоріжжя: КПУ, 2007. – 288 с.
Дрьомін В.М. Зменшення тюремного населення: пошук нових шляхів // Актуальні проблеми політики – 2001. – Вип. 10-11. – С. 238-244.
Кримінально-виконавче право України: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / За ред. проф. А.Х. Степанюка. – Х.: Право, 2006. – 256 с.
Кримінально-виконавче право: Навчальний посібник / Вид. 2-ге, зм. і доп./ За ред. Т.А. Денисової. – К.: Істина, 2010. – 400 с.
Науково-практичний коментар до Кримінально-виконавчого кодексу України / І.Г. Богатирьов, О.М. Джужа, О.І. Богатирьова, Є.М. Бодюл та ін..; За заг. ред. І.Г. Богатирьова. – К.: Атіка, 2010. – 344 с.
Неживець О.М. Забезпечення соціальної та трудової реабілітації осіб, звільнених з місць позбавлення волі: дис. ... кандидата юрид. наук : 12.00.08 / Неживець Олена Миколаївна.– К., 2004. – 226 с.
Праця засуджених в місцях позбавлення волі. Монографія. Жук І. Л., Жук О. М., Неживець О. М. Видавництво: К.: Кондор, 2009. – 266 с.
Романов М. В. Правове регулювання заходів стягнення, що застосовуються до осіб, позбавлених волі: дис. ... кандидата юрид. наук : 12.00.08 / Романов Михайло Васильович.– Харків, 2003. – 208 с.
Рыбак М.С. Ресоциализация осужденных к лишению свободы: проблемы теории и практики / М.С. Рыбак. – Саратов, 2001. – 276 c.
Степанюк А.Ф. Сущность исполнения наказания: [монография] / А.Ф. Степанюк. – Харьков: Фолио, 1999.– 256 c.
Стефанов С.О. Організаціно-правові проблеми трудової зайнятості засуджених у місцях позбавлення волі: дис. ... кандидата юрид. наук : 12.00.08 / Стефанов Сергій Олександрович.– Одеса, 2002. – 191 с.
Тогочинський О.М. Феноменологічна сутність процесу виховання моральних цинніостей // Проблеми пенітенціарної теорії і практики: Щорічний бюллетень Київського інституту внутрішніх справ: [редкол.: О.Ф.Штанько (голов. ред.) та ін.]. –2004. – № 9. – С. 458-464.
Уголовно-исполнительный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под ред. проф. Степанюка А.Ф. – Х.: ООО «Одиссей», 2006. – 600 с.
Шкута О.О. Наукові погляди на проблему виправлення та ресоціалізації засуджених, які відбувають покарання в колоніях середнього рівня безпеки //Вісник Запорізького національного університету. – 2010. – № 4. – С.201-206. (Режим доступу до електронного ресурсу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/Vznu/Jur/2010_4/201-206.pdf
Ягунов Д. Деякі аспекти державного регулювання в сфері використання праці засуджених // Актуальні проблеми державного управління. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2006. – №3 (27). – С. 125-130.
Ягунов Д.В. Державне управління пенітенціарною системою України: історія, сучасність, перспективи: Монографія. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005. – 251 с.
Ягунов Д.В. Пенітенціарна система України: історичний розвиток, сучасні проблеми та перспективи реформування: Монографія. Видання друге, перероблене і доповнене. – Черкаси: Видавництво Ю.А. Чабаненко, 2008. – 342 с.
Ягунов Д.В. Пенітенціарна система України: історичний розвиток, сучасні проблеми та перспективи реформування: Видання третє, перероблене та доповнене. – Одеса, 2009. – 314 с.
Ягунов Д.В. Сучасна пенологія: альтернативний курс. - Одеса: Фенікс, 2010. - 176 с.
Ягунов Д. Ресоціалізація засуджених як напрямок соціальної політики держави // Актуальні проблеми політики. – Одеса: Юрид. літ-ра, 2003. – №17. – С. 270-277.
Ягунов Д. Ресоціалізація засуджених як складова державної соціальної політики // Актуальні проблеми державного управління. – Одеса: ОРІДУ, 2002. – №12. – С. 180-186.
Ягунов Д. Категорія соціального виключення як елемент концепції ресоціалізації засуджених та ув’язненнях // Актуальні проблеми державного управління. – Одеса: ОРІДУ, 2003. - № 4 (16) – С. 196-204.
Ягунов Д. Ресоціалізація засуджених як напрямок соціальної політики держави. Аналітична записка // Вироблення державної політики. – Київ: НАДУ при Президентові України – Канадське бюро міжнародної освіти – Центр досліджень адміністративної реформи, 2003. – С.177-191.
Ягунов Д.В. Категорія «небезпечний злочинець» у сучасному кримінальному законодавстві зарубіжних країн // Актуальні проблеми політики. – Одеса: Юридична література, 2010. – Випуск 39. – С.352-361.
Ягунов Д.В.Глобалізаційна обумовленість "кризи покарання": аналіз сучасних пенальних практик наоснові кримінологічних поглядів Мішеля Фуко // Правова держава. - 2010. - №12. - С.325-330.
Ягунов Д. Позитивізм та безпека суспільства або друге життя теорії природженого злочинця // Ринкова економіка: Сучасна теорія і практика управління. Том 12. Випуск 26, ч.2: збірник наукових праць / Одеський національний університет імені І.І.Мечникова. - Одеса: Видавець В.П.Букаєв, 2009. - С.132-138
Нагляд та контроль за виконанням кримінальних покарань. Участь громадськості у виправленні та ресоціалізації засуджених.
Питання до семінарського заняття:
1. Нагляд та контроль за виконанням кримінальних покарань.
2. Участь громадськості у виправленні і ресоціалізації засуджених.
3. Участь спостережних комісій в діяльності установ і органів виконання покарань.
Теми рефератів:
1. Правова основа та особливості прокурорського нагляду за виконанням кримінальних покарань.
2. Відомчий контроль за виконанням кримінальних покарань.
Література:
1. Прокурорський нагляд за додержанням законів України при умовно-достроковому звільненні засуджених від кримінального покарання: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.10 / М.І. Скригонюк; Київ ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1999. – 20 с.
2. Яковинець А. І. Прокурорський нагляд та його функціональне визначення / А. І. Яковинець // Форум права. – 2011. - №4. – С.877-880
3. Яцишин М. Правовідносини органів і установ виконання покарань з державними органами і недержавними інституціями // Вісник Львівського державного університету внутрішніх справ., 2009. Вип. 49. – С.250-256
4. Гречанюк С. К. Організаційно-правові засади взаємодії кримінально-виконавчих установ з державними органами та недержавними організаціями: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Нац. академія держ. податк. Служби України. – Ірпінь, 2006. – 22 с.
5. Зубарев С.М. Теория и практика контроля за деятельностью персонала пенитенциарной системы / С. М. Зубарев. – М. : Юрайт-Издат, 2006. – 333 с.
6. Тураев Э. В. Организация надзора за осужденными содержащимися в учреждениях, исполняющих наказания в виде лишения свободы : дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.11. / Э.В. Тураев. Рязань, 2005. – 274 с.
7. Трубніков В. М. Правова природа спостережних комісій / В. М. Трубніков // Громадський контроль за діяльність пенітенціарної системи України – як гарантія дотримання прав і законних інтересів засуджених : збірник доповідей та тез конференції. – Чернігів: Чаус В.О. – 116 с.

Виконання кримінальних покарань у зарубіжних країнах.
Питання до семінарського заняття:
1.Пенітенціарні системи зарубіжних країн
2.Міжнародні акти, які регулюють поводження з засудженими
3. Загальні проблеми вдосконалення виконання покарань у зарубіжних країнах
Теми рефератів:
1. Зарубіжний досвід отримання освіти засудженими .
2. Особливості функціонування служб пробації у зарубіжних країнах .
Література:
1. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. // Юридический вестник. – 1998. - № 4. – С.5.
2. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 04 декабря 1950 г. // Юридический вестник. – 1998. - № 4. – С.17.
3. Европейские пенитенциарные правила от 11 января 2006 г. Рекомендация R(2006)2 Комитета министров Совета Европы. Комментарий к тексту: Донецк: Донецкий Мемориал, 2007. – 68 с.
4. Європейська конвенція про нагляд за умовно засудженими або умовно звільненими правопорушниками // Адвокат. – 1997. - № 2. – С.35.
5. Рекомендація R (2006)13 Комітету міністрів Ради Європи державам-учасницям щодо застосування тримання під вартою, умов, у яких воно відбувається, і запровадження гарантій від зловживань від 27 вересня 2006 р. – Донецк: Донецкий Мемориал, 2006. – 16 с.
6. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными // Уголовно-исправительное законодательство Украины. Сборник нормативных актов. - Харьков, 1993.
7. Права людини (основні міжнародно-правові документи) // Збірник документів. – К., 1989.
8. Права людини і професійні стандарти для працівників міліції та пенітенціарних установ в документах міжнародних організацій. – Амстердам-Київ, 1996. – 228 с.
9. Положення Конвенції проти катувань, жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність людини видів поводження та покарання щодо захисту прав і свобод громадян в сфері правосуддя (Аналіз міжнародно-правових стандартів у галузі поводження із звинуваченими, підсудними, засудженими): Навчальний посібник /Укладач В.О.Сушко. – Одеса: Астропринт; ОИУМ; ОИПП, 1998. – 148 с.
10. Бадира В.А., Денисов С.Ф., Денисова Т.А., Мінаєв М.М., Хашев В.Г. Кримінально-виконавче-право: Навчальний посібник / За ед.. Т.А. Денисової. – К.: Істина, 2008. – 400 с.
11. Гель А.П., Семаков Г.С., Яковець І.С. Кримінально-виконавче право: Навч. посібник / За ред. проф. А.Х. Степанюка. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 624 с.
12. Кримінально-виконавче право України. Підручник для студентів юрид. спец. вищ. навч. зал. / За ред. А.Х.Степанюка. – Х.: Право, 2005. – 256с.
13. Международная защита прав и свобод человека // Сборник документов. – М., 1990.
14. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными // Воспитание и правопорядок. – 1990. - № 6. – С.28-32; № 7. – С.46-49.
15. Права людини і професійні стандарти для працівників міліції та пенітенціарних установ в документах міжнародних організацій. – Амстердам-Київ, 1996. – 228 с.
16. Уголовно-исполнительное право России: теория, законодательство, международные стандарты, отечественная практика конца ХІХ – начала ХХІ века: Учебник для вузов / Под ред. А.И.Зубкова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2006. – С.637-688.
17. Яцина І.П. Система вивчення Європейських пенітенціарних правил // Проблеми пенітенціарної теорії і практики. – 1997.- № 1.- С.117.
18. Пономарев П.Г. Международно-правовые стандарты обращения с заключенными и национальные варианты их реализации. Учебн.пособие. – Рязань, 1994.
19. Романов А. Датский вариант // Воспитание и правопорядок. – 1991. - № 5.
20. Стручков Н.А. Курс исправительно-трудового права. Проблемы Особенной части. - М., І984.
21. Трубников В.М. Уголовно-исполнительное право Украины. Общая часть. Учебное пособие. - Харьков: “Рубикон”, 1998.
22. Трубников В.М., Филонов В.П., Фролов А.И. Уголовно-исполнительное право Украины. Учебник. – Донецк, 1999. – 640 с.
23. Уголовно-исполнительное законодательство Украины. Сборник нормативных актов. Составитель В.М.Трубников. – Х.: Рубикон, 1998. – 432 с.
24. Уголовно-исполнительное право (Теоретические и практические аспекты исполнения наказаний в отношении некоторых категорий осужденных): Учеб.пособие / Сост. В.А.Сушко. – Одесса: Астропринт, 1998. – 240 с.
25. Фаренюк С.Я. Трансформация уголовно-исполнительных систем стран Восточной Европы. Отчет изучения тюремной системы Чехии. – К.: КИВД, 1998.
30. Филонов В.П., Фролов А.И. Уголовно-исполнительное законодательство Украины. – Донецк: Изд-во МВД Украины, ДИВД, 1998. – 654 с.
31. Фролова Е.Г. Системы уголовного наказания зарубежных стран. – Донецк: Дон ГУ, 1992.
32. Чакубаш Ю.В. Наукове дослідження проблеми еволюції кримінально-виконавчих систем країн світу // Вісн. Одеського ін-ту внут.справ. – 1998. - № 4.
33. Чухин И. В тюрьмах Германии // Преступление и наказание. – 1997. - № 5.
34. Шмаров И.В. Разработка уголовно-исполнительного законодательства в свете международных соглашений о защите прав человека и документов ООН, определяющих принципы обращения с осужденными // Сов. гос. и право. – 1990. - №11. – С.39-47.

Приложенные файлы

  • docx 679771
    Размер файла: 67 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий