ДАИ?ЫН ПЕД ШПОР


А
«Адам» ұғымын анықтаушы сипаттамалар:
B) тіршілік иесі, өкілі
E) филогенетикалық даму өнімі
G) онтогенетикалық даму өнімі
Ата-аналарға отбасы тәрбиесін жақсарту мақсатында жеке дара көмек көрсете отырып, мұғалім:
A) Педагогикалық әдептілік сақтау керек
D) Мақсатты түрде белгілі бір жоспарды ұстану керек
E) Ата аналардың педагогикалық сауатын дамытуды ұйымдастыруы керек
Аристотель тәрбие мақсатын:
B) Жан рақымды дамыту деп білді
D) Ақыл-есті дамыту деп білді
F) Ерік-жігерді дамыту деп білді
Аттестациялау (сараптау):
D) Маман шеберлігінің деңгейін анықтайтын тәсіл
F) Мұғалімдердің кәсіби дайындығын жетілдіру жүйесі
G) Педагогтар мен мектеп басшыларының біліктілігін көтеру тәсілі
Аттестацияның мақсаты:
A) Оқу-тәрбие процесінің сапасын арттыру
C) Педагогтардың әлеуметтік қорғанысын қамтамасыз ету
E) Педагогтың біліктілік категориясын тағайындау
Аттестаттау ұстанымдары (принциптері)
B) объективтілік
D) сыпайылық
F) игi ниеттiлік
Аттестаттау принциптері
B) еріктілік
D) ашықтық
F) эксперттік бағалардың жүйелігі және тұтастығы
Акселерация:
C) Жасөспірімдік жастағы балалардың физиологиялық, психологиялық тұлғасының жылдам дамуы
Е) Жасөспірімдік шақтағы сандық және сапалық көрсеткіштердің жылдам өзгеруі
H) Жасөспірімдердің дене бітімінің жылдам өсуі
Адамгершілік тәрбие міндеттері
A) моральдік ережелерді меңгерту
E) адамгершілік жүріс-тұрыс іскерліктерін қалыптастыру
H) адамгершілік сана қалыптастыру
Азаматтық тәрбие міндеттері
A) адами абыройды және ішкі еркіндікті қалыптастырады
C) азаматтарға және мемлекетке сыйластықты қалыптастырады
E) тәртіптілікті қалыптастырады
Ақыл-ой тәрбиесінің міндеттері
B) танымдық белсенділік және қызығушылық дамыту
D) ой қабілеттерін дамыту
F) ғылыми дүниетаным қалыптастыру
Қалыптастыру
Ә
Әлеуметтенудің мәнін ашушы ұғымдар
B) өзін-өзі жаңғырту
E) бейімделу
G) ортамен кіріктірілу
Әлеуметтенуді адамдардың әлеуеттері мен шығармашылық қабілеттерін өздері іске асыруы, ортаның тұлғаның өзіндік дамуына кедергі жасайтын негативті ықпалдарынан өту процесі ретінде түсіндіретін ізгілік (гуманистік) психология өкілдері
B) Г.Олпорт
C) А.Маслоу
E) К.Роджерс
Әлеуметтену факторлары (А.В.Мудрик бойынша)
A) микросоциум, тәрбие институттары, діни ұйымдар
C) мемлекет, ел, қоғам, мәдениет
G) этнос, тұратын аймағы, тұратын жерінің түрі, БАҚ
Әдіснама деңгейлері
A) философииялық
D) жалпы ғылымилық
F) гносеологиялық
Әдіснаманың жалпы ғылымилық принциптері
B) синергетикалық
E) жүйелілік
F) мәдениеттанушылық
Әдістерді жіктеу
A) ортақты және ерекшелікті табуға көмектеседі
C) маңыздыны және кездейсоқтықты табуға көмектеседі
F) теориялықты және практикалықты табуға көмектеседі
Әдістерді жіктеу ұстанатын принциптер (қағидалар)
A) Жеке тұлға іс-әрекет нәтижесінде дамып, қалыптасуы
B) Жеке тұлғаның мотивтері, тілек-талаптары, ынтасы
C) Жеке адамның қалыптасып келе жатқан қасиеттері
Әдістемелік жұмысты қорытындылау формалары
B) ғылыми-педагогикалық конференциялар
D) педагогикалық оқулар
F) жеке мұғалімдердің немесе әдістемелік бірлестіктердің шығармашылық есептері
Әдістемелік шығармашылық жұмыс істеу формалары біріктіріледі
B) ұжымдық
D) топтық
E) жеке
Әңгімелесу түрлері
B) эпизодтық
C) әңгімелесу-экспромт
F) жеке этикалық
Әңгімелесу түрлері
B) эпизодтық
C) кенеттен әңгімелесу
F) этикалық
Б
Білім мазмұнының формальды теориясын ұстанушылар:.
B) Гераклит.
D) Цицерон.
F) Песталоцци.
Білім, білік және дағдыны қалыптастыру процесі қажет етеді:
B) Диагностикалауды
C) Бақылауды
H) Оқу-танымдық іс-әрекеттерінің нәтижесін анықтауды
Білім беру стандарты:
С) Міндетті оқыту компоненттерін анықтайтын құжат
D) Міндетті білім берудің негізгі құжаты
Е) Білім беру нормаларын анықтайтын құжат
Білім мазмұны:
D) Оқушылардың оқу процесінде игеруге қажетті ғылыми білімдер жүйесін игеруі
E) Оқушылардың оқу процесінде игеруге қажетті білім, білік, дағдыларды меңгеруі
F) Оқушылардың оқу процесінде игеруге қажетті дүниетанымдар және адамгершілік-эстетикалық идеяларды игеруі
Білім мазмұны дегеніміз:
A) Оқушылардың ғылыми білім, біліктілік және дағдыны игеру үдерісі
B) Оқушылардың дүниетанымдық және адамгершілікті-эстетикалық идеялар жүйесін меңгеруі
E) Оқушылардың ақыл-ой, танымдық және шығармашылық қабілетін дамыту үдерісі
Білім беру мазмұны:
C) Оқушылардың тұлғалық дамуын қамтамасыз ететін білімдер жүйесі
D) Біліктілік жүйесін меңгеру
G) Оқушылардың ойлау, даму және танымдық қызығушылықтар негіздерін қамтамасыз етеді
Білім беру жүйесінің негізгі нормативтік құжаттары:
A) Білім туралы заң
B) Оқу жоспары)
D) Білім стандарты
Білім беру жүйесін стандарттау қажет:
D) Баламалы оқулықтардың қосылуы үшін
F) Тың оқу жоспарларының енгізілуі үшін
H) Мектептегі оқу процесінің жаңа еркін ұйымдастыру формаларына өтуі үшін
Білім беру жүйесін стандарттау қажет:
D) Баламалы оқулықтардың қосылуы үшін
F) Тың оқу жоспарларының енгізілуі үшін
H) Мектептегі оқу процесінің жаңа еркін ұйымдастыру формаларына өтуі үшін
Білім беру жүйесінің негізгі нормативтік құжаттары:.
B) Оқу жоспары.
E) Оқу бағдармалары.
F) Оқулықтар.
Білім берудің мемлекеттік стандарттарының функциялары
B) азаматтардың толыққанды , сапалы білім алуын қамтамасыз ету
D) білім беру кеңістігін сақтау
E) білім беруді және оны басқаруды ізгілендіру
Білім берудің мемлекеттік стандарттарының функциялары
B) азаматтардың толыққанды , сапалы білім алуын қамтамасыз ету
D) білім беру кеңістігін сақтау
E) білім беруді және оны басқаруды ізгілендіру
Білім беретін мемлекеттік стандарттар жауап беретін талаптар
A) білім алушылардың мүмкіндіктері мен қажеттіліктері
B) жалпы мәдени ортаның жағдайы
C) білім беру салаларының және сатыларының сабақтастығы стандарт ережелерінің бұзылмауы
Білім берудің құндылық сипаттамалары өзара байланысқан үш бөліктерді қарастырады: білім беру - құндылық
D) тұлғалық
G) қоғамдық
H) мемлекеттік
Білім беру философиясы мәртебесін анықтаудағы көзқарастар:
A) Білім беру философиясы ғылыми білімдердің пәнаралық саласы
D) Қолданбалы философия
F) Білім беру философиясы жеке ғылыми сала емес
Білім беру философиясының нысаны білім берудің пәнаралық және сыртқы факторларын ескеруші сипаттамалары:
B) Құндылық
C) Жүйелік
G) Әдістеме және әдіснама
Білім беру философиясының функциялары:
B) Сипаттаушылық және түсіндірушілік
E) Түрлендірушілік
H) Болжамдық
Білім мазмұнын айқындайтын құжаттар:
C) Оқулық
E) Оқу жоспары
H) Оқу бағдарламасы
Басқару әдістерінің негізгі топтары:
B) Әкімшілік-ұйымдастыру әдістері
E) Психологиялық-педагогикалық ықпал жасау әдістері
H) Қоғамдық-пайдалы іс-әрекеттер әдістері
Басқару әдістерінің негізгі топтары:
B) Әкімшілік-ұйымдастыру әдістері
E) Психологиялық-педагогикалық ықпал жасау әдістері
G) Қоғамдық әсер әдістері
Басқару іс-әрекеттері процесінде мынандай қызметтер орындалады:
A) Мақсаттарды айқындау
C) Жоспарлау
F) Ұйымдастыру
Басқарудағы педагогикалық ақпарат түрлері
C) бастапқы
E) тактикалық
G) оперативті
H) білімдік
Баланың өмір сүру, тіршілік ету, жеке тұлғалық және салауатты даму құқығын жариялаған құжат:
C) “Бала құқығы туралы конвенция”
E) БҰҰ Бас Ассамблеясы шешімі
H) Конвенция
Балалар ұжымы технологиясы қамтиды (А.С. Макаренко бойынша)
B) қос ықпал ету
F) перспективалар қою
H) дәстүрлер қалыптастыру
Балалар ұжымының педагогикалық теориясын дамытуға үлестерін қосқан педагог-ғалымдар:
A) П.П.Блонский
C) Л.С.Выготский
F) С.Т.Щацкий
Балалар ұжымының педагогикалық теориясын дамытуға үлестерін қосқан педагог-ғалымдар:
B) П.Н.Лепешинский
D) А.С.Макаренко
H) Т.Е.Конникова
Балалар ұжымымен жұмыстар жүргізудегі мұғалімнің кәсіби маңызды қасиет-сапаларына көңіл бөлген ғалымдар:
C) К.Успанов
E) Н.Д.Хмель
G) В.А.Сластенин
Баланың отбасындағы мәселелері туралы ҚР Конституциясының 27 тарауында былай делінген:
A) Балаларды қорғау мен тәрбиелеу – ата-ананың табиғи құқығы және міндеті
E) Балалар үкметтің қамқорлыгына алынған
F) Балалар құқық қорғау орындарының қамқорлығын қажет етеді
Бастауыш сынып жасындағы баланың ерекшелігі мен дамуы:
B) Салмағы бір жылда 2-2,7 өседі
D) Жүйке жүйесінің жетілуі жалғасады
E) Өзінің атқаратын жұмысын жоспарлай алады
Баланың дамуы оқыту мен тәрбиеден тәуелсіз, яғни спонтанды, өзінен-өзі жүреді, ол табиғатынан берілген ішкі қасиет (имманентті) деп түсіндірушілер
B) Э. Мейман
C) Ж. Пиаже
E) А.Ф.Лазурский
Баланың өмірлік жолын айқындайды:
C) Отбасы жағдайы.
F) Ата-аналарының кәсіптері..
H) Ата-аналарының материалдық жағдайы.
Бастауыш сынып жасындағы бала :
B) Әртүрлі жағдайларды өз қиялында бейнелей алады
C) Өз қиялында қауіпті де үрейлі жағдайларды да тудыра алады
D) Кездесетін барлық жағдайларды тез қабылдап, оған тез әсерленеді
Болжамның рөлі:
A) Ғылыми зерттеудің тірек көзі
C) Уақытша бар фактіні жүйеге келтіру
F) Проблеманың мәнін түсіну барысында дамиды
Баяндау әдісінде әнгіме түрлері мынадай:
D) Баяндап айту
E) Әнгімелеп баяндау
G) Әнгімелеп бекіту
Баяндау әдісіндегі әнгіме түрлері:
D) Баяндап айту.
E) Әңгімелей отырып баяндау..
G) Әңгімелей отырып бекіту.
Бақылаудың түрлері:
B) Алдын ала бақылау
D) Күнделікті бақылау
G) Қорытынды бақылау
Білім берудің өнімін тұтынушылар:
A) қоғам
C) жеке адам
D) мемлекет
Білім берушілік іс-әрекет субъектілері:
C) оқушы
D) мұғалім
H) ғалым және басқарушы
Биологиялық бағыт өкілдері
B) З. Фрейд
D) Ч. Ломброзо
E) Э. Торндайк
Ғ
Ғылыми педагогикалық зерттеу әдістерінің тобы:
D) Педагогикалық тәжірибені зерттеу әдістері
F) Теориялық зерттеу әдістері
H) Математикалық зерттеу әдістері
Д
:Дүниетанымды қалыптастыруды анықтайтын шарттар:
A) Болмысына және өзіне деген қатынасы, көзқарастары
G) Тәжірибесі, білім, білігі, ұстанымы
H) Гуманистік қарым -қатынасы, талапшылдығы
Даму :
D) Әр қилы факторлардың ықпалымен жүзеге асатын адам ағзасындағы сандық және сапалық өзгерістер
Е) Алдын-ала көзделген сапалық қасиеттердің адамдарда қалыптасуының белгілі бір мақсатқа бағытталған процесі
F) Эволюциялық ауысу немесе революциялық секiрiс түрiнде жүзеге асатын өрлеу процесi
Дидактика:B) Оқыту мен білім беру теориясы
D) Оқытудың заңдылықтары мен үрдістерін қарастырады
F) Оқыту үрдісін жүзеге асырудың жолдарын қарастырады
Гректін «paidagogas» сөзінің мағынасы: A) Баланы жетектеуші D) Қожасының баласын жетектеуші құл E) Тәрбие туралы ғылымның атауы
Дүниетанымның формалары:
C) Мифологиялық
E) Діни
H) Көркемдік
Даму барысында адамда:
E) Дербес жаңғыртушы іс-әрекет иесі болып жетіледі
Дидактикалық мақсаттарға байланысты сабақ типтері:
B) Жаңа білімді түсіндіру
C) Білімді бекіту
E) Білім, ептілік және дағдыларды тексеру
Дидактикалық мақсаттарға байланысты сабақ түрі:
A) Өткен материалды қайталау, пысықтау
B) Жаңа білімді меңгеру
E) Аралас сабақ
Дүниетаным - бұл:
B) Ақиқатты дүниеге деген көзқарастар жүйесі
E) Адамның алатын орнына деген көзқарастар жүйесі
H) Адамның өз-өзіне қатынасына деген көзқарастар жүйесі Дәстүрлі педагогикада тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыруда тәрбиелік істердің мынадай бағыттары ұсынылады:
C) Азаматтық тәрбие
E) Еңбек тәрбиесі
F) Қоғамдық тәрбие
Дүниетанымның құрамды бөліктері:
A) Дүниетанымның философиялық негіздері
D) Жеке тұлғаның құндылық бағыттары
F) Жеке тұлғаның дүниетанымы қалыптасуының жолдары мен тәсілдері Дидактиканың негізгі категориялары:
D) Оқыту, білім беру
F) Білім мазмұны, оқыту әдісі
G) Оқыту принципі, оқытуды ұйымдастыру түрлері
Дүниетанымның құрамды бөліктері:
A) Дүниетанымның философиялық негіздері
D) Жеке тұлғаның құндылық бағыттары
F) Жеке тұлғаның дүниетанымы қалыптасуының жолдары мен тәсілдері
Диагностикалау қамтиды:
C) Бақылау мен тексеруді
E) Жинақталған статистикалық деректерді талдауды
G) Дидактикалық процестің жүргізілу барысын
Дәстүрлі педагогикада тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыруда тәрбиелік істердің мынадай бағыттары ұсынылады:
A) Ғылыми дүниетаным тәрбиесі
D) Эстетикалық тәрбие
H) Дене тәрбиесі
Дүниетаным :
C) Қоғамның жағдайына деген көзқарастар жүйесі
E) Адамның алатын орнына деген көзқарастар жүйесі
H) Адамның өз-өзіне қатынасына деген көзқарастар жүйесі Дидактикада оқыту технологиялары төмендегідей сипаттарымен жіктеледі:
A) Қолдану деңгейі
E) Философиялық негіз
G) Тәжірибе меңгерудің ғылыми мінездемесі
Дүниетаным:
B) Ақиқатты дүниеге деген көзқарастар жүйесі
E) Адамның алатын орнына деген көзқарастар жүйесі
H) Адамның өз-өзіне қатынасына деген көзқарастар жүйесі
Дидактиканың негізгі ұғымдары:
A) Оқыту
D) Оқыту әдістері
F) Оқыту принциптері
Дүниетанымның формалары:.
C) Мифологиялық.
E) Діни.
H) Көркемдік
Даму барысында адамда :A) Сана мен өзіндік сана қалыптасады.
C) Жеке тұлға ретінде қалыптасады.
E) Дербес жаңғыртушы іс-әрекет иесі болып жетіледі. Ғылыми педагогикалық зерттеу әдістері:
D) Педагогикалық тәжірибені зерттеу әдістері.
F) Теориялық зерттеу әдістері.
H) Эмпирикалық зерттеу әдістері.
Дүниетаным:
B) Дүниеге деген көзқарастар жүйесі.
E) Адамның алатын орнына деген көзқарастар жүйесі.
H) Адамның өз-өзіне қатынасына деген көзқарастар жүйесі.
Дүниетанымның формалары:
C) Мифологиялық.
E) Діни.
H) Көркемдік
Дүниетанымның құрамды бөліктері:
A) Дүниетанымның философиялық негіздері.
D) Жеке тұлғаның құндылық бағыттары.
F) Жеке тұлғаның дүниетанымы қалыптасуының жолдары мен тәсілдері.
Дәстүрлі педагогикада тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыруда тәрбиелік іс-шаралардің ұсынылатын бағыттары: C) Азаматтық тәрбие.
E) Еңбек тәрбиесі.
G) Адамгершілік тәрбиесі.
Дәстүрлі емес әдістемелерде сынып жетекшісінің негізгі қызметтері:
A) Баланың денсаулығын сақтау.
D) Баланың адамгершілігін тәрбиелеу.
F) Баланың қабілетін дамытуға қамқорлық.
Дидактика ғылым ретінде төмендегідей мәселелерді қарастырады:
B) Кімді оқытамыз.
C) Не үшін оқытамыз.
F) Неге оқытамыз. Дидактикалық мақсаттарға байланысты сабақ типтері:
B) Жаңа білім материалын хабарлау.
C) Білімді бекіту.
E) Білім, білік және дағдыларды тексеру.
Дидактикада оқытутехнологиялары төмендегідейсипаттарымен жіктеледі:
A) Қолдану деңгейі.
E) Философиялық негіз.
G) Тәжірибе меңгерудің ғылыми сипаттамасы.
Ғылыми-педагогикалық зерттеулер
B) іргелі
D) қолданбалы
F) теориялық
Даму оқыту мен тәрбиенің көмегі арқылы тарихи қалыптасқан іс-әрекет формаларын меңгеру арқылы жүреді және бұл жағдайда олар (оқыту мен тәрбие) тек жеткен деңгейге ғана сүйенбейді, сонымен қатар оның алдында да жүреді деп түсіндірушілер
A) П.П.Блонский
C) К.Д.Ушинский
G) Л.С.Выготский
Дене тәрбиесі міндеттері
B) ағзаны шынықтыру
E) санитарлық-гигиеналық іскерліктер қалыптастыру
F) еңбек қабілеттілігін арттыру
Ғылыми дүниетанымды іске асыру жолдары
A) мұғалімнің әлеуметтік және кәсіби позициясын көрсетуі
C) пәнаралық байланыстарды іске асыру
F) ғылыми білімдер жүйесін қалыптастыру
Дүниетаным функциялары (И.Ф.Харламов бойынша)
A) ақпараттық
B) бағдару беру
G) баға беру
Ғылыми дүниетанымға енетін көзқарастар жүйесі
A) адамгершілік
C) эстетикалық
E) ғылыми-философиялық
Ғылыми дүниетаным құрамдас бөліктері
B) ғылыми-философиялық білімдер
E) шындықты тану әдістер
G) ғылыми жетістіктер
Диалектикалық мәнін ашатын ғылыми дүниетаным
B) тұрмыс пен ойлаудың
C) қоғамның
F) табиғаттың
Е
Еңбек тәрбиесінің мазмұндық негізін мыналар құрайды:
A) Оқу еңбегі
C) Өзіндік қызмет еңбегі
F) Қоғамдық пайдалы еңбек
Ж
Жаңа педагогикалық технологияның міндеттері :
А) Оқу бағдарламасының түрлендірілген нұсқаларын құрастыру
Е) Білім сапасын жаңа деңгейге көтерУ
H) Педагогикалық қызметтің өзекті мәселелерін білУ
Жалпы білім беруші мекемелердің білім стандарты бөліктері:
B) Жалпы адамзаттық
C) Мемлекеттік
F) Ұлттық мемлекеттік
Жалпы білім беруші мекемелердің білім стандартының бөліктері:.
C) Мемлекеттік.
E) Ұлттық-аймақтық.
G) Мектептік.
Жалпы білім беретін бағдарламалар:
A) Жеке адамның мәдениетінің қалыптасуына бағытталады
D) Жеке адамның қоғам мен өмірге бейімделуін қамтамасыз етеді
G)Оқушының кәсіптік таңдауын шешуге бағытталады
Жасөспірімдік шақ және оның ерекшеліктері:
B) Балалардың тәртібі нашарлап, сабаққа үлгірімі төмендейді
C) Бойы бұрынғыға қарағанда бір жылда екі есе шапшаңдықпен өседі
D) Жүйке жүйесінің құрылымы морфологиялық жағынан жетіліп болады
Жаңа педагогикалық технологияның ерекшеліктері :
А) Білім беруді ізгілендіру
G) Дамыта оқыту
H) Бағдарламалап оқыту
«Жеке тұлға» ұғымының мәні:
A) Өзіне биологиялық және әлеуметтік қасиеттер мен сапаларды біріктіреді
G) Қоғамдық қатынастар жүйесінің бір бөлігі
H) Әлеуметтік қатынастардың және саналы іс әрекеттің субъектісі
“Жеке тұлға” ұғымы:
B) Биологиялық және әлеуметтік қасиеттерді біріктіреді
Е) Индивиттің әлеуметтік маңызды сапалар жүйесі
H) Қоғамдық мәні бар адам
Жасөспірімдік шақтың ерекшелігі:
B) Биологиялық және әлеуметтік қасиеттерді өзгереді
Е) Индивиттің әлеуметтік маңызды сапалары артады
H) Қоғамдық мәні бар адам
Жеке тұлғаның дамуына әсер ететін негізгі факторлар:
A) Тұқым қуалаушылық.
C) Әлеуметтік орта.
G) Тәрбие.
Жоғары білім нәтижесіне жетудегі адамның иерархиялық білім «сатылары»:
A) сауаттылық және білімділік
C) кәсіби құзыреттілік
H) мәдениет және менталитет
Жеке тұлғаның ең маңызды белгiлерi:
A) даралығы
D) саналылығы,
F) жауапкершiлiгi
Жеке тұлғаға бағытталған білім берудің ғылыми-теориялық негіздерін зерттеген ғалымдар
C) Е. В. Бондаревская
E) И. С. Якиманская
F) К. Роджерс
Жоспарлау дегеніміз
A) жағдайды жан жақты анықтау және нәтижеге бағыттау
D) міндеттерді шешу жолдарын, әдістерін, құралдарын таңдау
G) мақсат, міндеттерді анықтау
Жалпы білім беретін оқу бағдарламалары мазмұнына қарай төмендегідей бөлінеді
C) мектепке дейінгі білім
D) бастауыш білім
G) негізгі орта және жалпы орта білім
З
Зерттеу мәселесін таңдау және негіздеу:
A) Зерттеудің жүргізілуіне байланысты
C) Кез келген зерттеудің нәтижелі аяқталуына байланысты
Е) Проблеманы дұрыс таңдап, оған негіздеме жасай білуге байланысты
Зерттеліп отырған құбылыстағы байланыстарды көрсетеді және солардан туындайды:
A) заңдар
D) заңдылықтар
E) принциптер
И
И.П. Подласый бойынша оқыту әдістері тобы:
B) Практикалық
E) Көрнекілік
F) Сөздік
И. С. Якиманская тұлғаға бағдарланған білім берудің толық жіктемесін жасап, оны шартты түрде үш негізгі топқа бөлді:
A) пәндік-дидактикалық
B) әлеуметтік-педагогикалық
H) психологиялық
Қ
Қазіргі педагогиканың әдіснамасы:
A) Әдіс туралы ғылым
E) Зерттеу процесі туралы ілім
G) Тәрбие принциптерін зерттейтін ғылым
Қалыптастырушы тұғырдағы тәртіп үлгісі:
A) Үлгі көрсету
C) Түсіндіру
E) Жаттығу
Қазіргі қоғамдық пайдалы жұмыстарға қатысуда оқушы белсенділігі мыналарға байланысты:
B) Мектепте ұйымдастырылатын жұмыстардың көлеміне
D) Мектеп директорының позициясына
H) Сынып жетекшісінің өз алдына мақсат қоюына
Қазіргі зерттеушілер бақылауға келесідей дидактикалық талаптар кояды:
A) Бақылау мазмұнының бағдарламалық талаптарға сәйкес болуы
C) Алынған ақпарат мазмұнының обьективтілігі мен анықтығы
E) Бақылаудың даралық және ұжымдық формаларын үйлестіру
Құзыреттілік тұғыр:
A) Мұғалім мен оқушының біріккен іс-әрекеті
D) “Педагог-оқушылар” жүйесінің қызметі
E) Жеке тұлғаның табысқа жету жолындағы білімі мен білігінің көрсеткіші
Қазіргі дидактиканың тұжырымдауынша оқыту процесі схема-нұсқа бойынша дамиды:
B) Қиындықты сезіну, проблеманы қалыптастыру гипотеза, іс-әрекетті болжау
C) Білуге құштарлық, танымдық проблемаларды шешу, байыту, жүйелеу, тәжірибеде қолдану
E) Оның адами қадір-қасиетінің сыйлануына
Қазақстандағы мектеп түрлері:
B) Жалпы білім беретін мектеп
D) Гимназия, лицей
F) Шағын жинақталған мектеп
Қазіргі дидактика белгілі схема бойынша дамитындығын дәлелдейді:
C) Білімді меңгеруге дайындалу
E) Танымдық мәселелерді шешу
H) Жүйелеу, практикада қолдану
ҚР Конституциясының 27-тарауында отбасы мен балалар құқығын қорғау мәселесі:
B) Неке мен отбасы, аналық,әкелік және балалық мемлекет қамқорлығының аясында.
E) Балаларды қорғау мен тәрбиелеу-ата-ананың табиғи құқығы және міндеті.
H) Кәмелетке толған және еңбекке жарамды балалар еңбекке жарамсыз ата-аналарына қамқорлық жасау тиіс.
Құқықтық тәрбие міндеттері
A) заңға сыйластық қатынас орнату
C) қарапайым құқықтық сауаттылық ашу
G) құқықтық жауапкершілік қалыптастыру
Құрамы бойынша тәрбие формалары жіктеледі
A) жеке
C) топтық
E) ұжымдық және фронталдық
Қазақстанда «Білім туралы» Заңдардың қабылданған жылдары
B) 1992
D) 1999
F) 2007
М
Мектеп оқушысының жеке ерекшелігі дегеніміз:
A) Жыныстық және рухани дамуы
C) Жан-жақты тұтас жетіліуі
E) Тұлғалық қасиеттерінің қалыптасуы
Мектептің жылдық жұмыс жоспары мына принциптер негізінде құрастырылады:
C) Жоспарлаудың ғылымилығы
E) Жоспардың нақтылығы
F) Жоспардың перспективтілігі
Мұғалімге басқару шешімдерін өңдеуге ақпараттың түрілері:
B) Бастапқы ақпарат
E) Тактикалық ақпарат
G) Жедел ақпарат
Мұғалімдерді аттестациялау (сараптау) принциптері:
D) Еріктілік
E) Жариялылық
G) Шынайлылық
Мектептің жылдық жоспары мынадай принциптер негізінде құрастырылады:
C) Оқыту- педагогикалық құжаттама
D) Мектеп ішіндегі ақпарат құжаттамасы
E) Қаржы - шаруашылық құжаттамасы
Мария Монтессори оқушылардың жекелеп оқуына ынғайлы пәндер деп мыналарды көрсетті:
D) Грамматикалық пәндер
E) Математикалық пәндер
H) Биологиялық пәндер
Мектеп оқушысының жеке ерекшелігі:
A) Жыныстық және рухани дамуы
C) Жан-жақты тұтас жетіліу
E) Тұлғалық қасиеттерінің қалыптасуы
Мектептің жылдық жоспарынан басқа құжат түрлері:
C) Оқыту- педагогикалық құжаттама
D) Мектеп ішіндегі ақпарат құжаттамасы
E) Қаржы - шаруашылық құжаттамасы
Мектеп басшысы білуге міндетті:
A) Мектеп түрі мен мақсатын
B) Ақпараттық жабдықталуын
C) Материалдық- техникалық жабдықталуын
Мұғалімдерді аттестациялау барысында үш түрлі сараптау комиссиясы түзеледі:
B) Бас сараптау комиссиясы
E) Аудандық сараптау комиссиясы
H) Білім мекемесіндегі сараптау комиссиясы
Мектептегі әдістемелік жұмысты ұйымдастыру формалары бірқатар факторларға байланысты өзгеріп, жаңарып отырады:
C) Мемлекеттің білім беру саласындағы саясатына
E) Мектеп ұжымындағы моральдық-психологиялық жағдайға
G) Әдістемелік жұмысты ұйымдастырудың материалдық-технологиялық мүмкіндіктеріне
Мектеп пен отбасы ынтымақтастық әрекетінің бағыттары:
B) Ата-аналармен ұйымдастырушылық-педагогикалық жұмыс
E) Ата-аналардың педагогикалық сауаттылығын дамыту
H) Оқушының үлгерімі мен тәрбиесін жақсарту үшін жүйелі жеке дара жұмыстарын жүргізу
Мектептің іс-әрекетін қадағалау:
C) Білім мазмұнының тиімді түрін көрсету.
E) Мектеп оқушының оқу жүктемесін мөлшерлеуге көмектесу.
G) Оқу нәтижесін дұрыс мөлшерлеу.
Мұғалімдерді аттестациялау (сараптау)барысындағы сараптау комиссиясы:
B) Бас сараптау комиссиясы.
E) Аудандық сараптау комиссиясы.
H) Білім мекемесіндегі сараптау комиссиясы.
Мұғалімге басқару шешімдерін өндеуге ақпараттың түрі:
B) Бастапқы ақпарат.
E) Тактикалық ақпарат.
G) Жедел ақпарат.
Мектептің жылдық жұмыс жоспарын құрастыру ұстанымдары:
C) Жоспарлаудың ғылымилығы.
E) Жоспардың нақтылығы.
G) Жоспарлаудың келісімділігі.
Мұғалімдерді аттестациялау (сараптау) принциптері:
D) Еріктілік.
E) Жариялылық.
G) Шынайлылық
Мектептің тәрбие жұмысы бағыттары бойынша тәрбие бөлінеді
B) адамгершілік және еңбек
F) азаматтық және экологиялық
H) экономикалық және эстетикалық
Мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру және іс-әрекетті ұйымдастыру әдістері
A) талап
F) жаттығу
G) қоғамдық пікір
Мұғалім практикалық іс-әрекетінде тәрбие әдістерін таңдауда басшылыққа алады
A) мақсаттарды басшылыққа алады
B) принциптерін басшылыққа алады
C) мазмұнын басшылыққа алады
Мінез-құлықты қалыптастыру және іс-әрекетті ұйымдастыру әдістері
D) тәрбиелеуші жағдай
E) тапсырма
G) отәрбиеленушілік жағдай туындату
Мектеп пен отбасысының ынтымақтастық әрекеттерінің бағыттары
B) ата-аналармен ұйымдастырушылық–педагогикалық жұмыс
D) ата-аналармен педагогикалық ағарту жұмыстары
G) баланың оқу үлгерімі мен тәрбиесін жақсарту бойынша жүйелі жұмыстар
Мектеп бітірушінің базалық мәдениетін қалыптастыру үшін мектептің шешуі тиіс негізгі міндеттері (Н.Е. Щуркова бойынш
B) ұжымды ұйымдастыру мен дамыту
C) тәрбиелеуші және дамытушы іс-әрекеттердi ұйымдастыру
H) оқушы жеке тұлғасының қалыптасуына жағдай жасау
Мектепте әдістемелік жұмысты ұйымдастыруға әсер ететін факторлар
B) ұжымдағы моральдық-психологиялық жағдай
C) білім саласындағы мемлекеттік саясат, заңдық актілер мен құжаттар
F) мұғалімдердің педагогикалық мәдениетінің деңгейі
Мұғалімдердің әдістемелік жұмыста нығайтылатын қабілеттері
C) жалпы мәдени даярлық және әдіснамалық мәдениеті
E) зерттеушілік және диагностикалық мәдениеті
F) кәсіби және басқарушылық мәдениеті
Мектептегі әдістемелік жұмыс формалары
C) пәндік әдістемелік бірлестіктері
D) әдістемелік кеңестер
F) проблемалық (инновациялық) топтар
Мұғалімдерді аттестаттау мақсаты
C) мұғалім еңбегін бағалау
E) кәсіби өсуге ынталандыру
G) біліктілікті жетілдіруге ұмтылдыру
Мектептегі әдістемелік жұмыс формалары
B) проблемалық семинарлар мен практикумдар
D) озық тәжірибе мектебі
G) жас мұғалім мектебі
Мектептегі әдістемелік жұмыс формалары
B) проблемалық семинарлар мен практикумдар
D) озық тәжірибе мектебі
G) жас мұғалім мектебі
Мектеп жоспары жасауда сақталатын принциптер
B) ғылымилық, ұжымдық
D) оңтайлылық және нақтылық
F) перспектитік және объективтік
Мектеп жоспарлары
B) жылдық жоспар
D) перспективалық жоспар
F) стратегиялық жоспар
Мектепішілік бақылауға қойылатын талаптар
C) жүйелілік және объективтілік
E) әсерлілік
G) тексерушінің құзырлылығы
Мектепішілік бақылау әдістері
B) мектеп құжаттарын зерттеу
D) әлеуметтік бағыттылық
F) алдыңғы қатарлы педагогикалық тәжірибені зерттеу
G) бақылау жұмысы
Мектепті басқару мәселелерін зерттеген ғалымдар
A)Т.И. Шамова
D) Ю.А. Конаржевский
G) П.В. Худоминский
Мектепішілікбасқару функциялары
A) ұйымдастыру
C) бақылау
E) талдау
Мектепті инновациялық басқару аспектілерін зерттеген ғалымдар
B) М.М. Поташкин
D) Л.И. Моисеев
H) В.С. Лазарев
Мектепті басқару субъектілері
B) мектеп кеңесі
C) педагогикалық кеңес
E) әдістемелік кеңес
Мектептің жеке басқару органдары
C) директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары
E) директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары
G) директор
О
Оқу-тәрбие үдерісінің ұстанымдары:
Педагогикалық үдерістің ізгілік, тұлғалық нысанға бағытталуы.
Іс-әрекеттің санамен мінез-құлық бірлігін қалыптастыруға бағытталуы.
Педагогикалық үдерістегі іс-әрекеттерді оқушылардың қажеттілігін ескере отырып ұйымдастыру.
Оқу-тәрбие процесінің ұстанымдары:
B) Педагогикалық талап қоюда оқушының көзқарасын құрметтеу.
E) Оқушымен ұжымның дамуында жас және ұлттық ерекшеліктерді ескеру.
G) Педагогикалық басшылық оқушылардың белсенділігімен жетілдіру.
Оқу-тәрбие ұстанымдары:
Ұстаздардың, оқушылар ұстанымының және отбасының оқушыларға қоятын талаптарының үйлесімділігі.
Әрбір бала үшін тиімді психологиялық ахуалдың әлеуметтік қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
Оқушы тұлғасы мен ұжымның дамуындағы жаңа құрылымды үздіксіз бақылау.
Оқушылардың сыныптағы іс-әрекетін ұйымдастыру:
Сыныптың мектептегі тіршілік-қызмет әрекетін ұйымдастыру.
Топтың пәндік іс-әрекетін ұйымдастыру.
Өмірді түсініп, сезінудің рухани іс-әрекетін ұйымдастыру.
Отбасыны негізгі қызметтері:
Ұрпақ жалғастыру
Шаруашылық-экономикалық, Тәрбиелеу.
Отбасы тәрбиесінде қолданылатын басты әдістер: Әнгіме-сұхбат. Бірге еңбек ету.
Баланы қорғау.
Отбасында тиімді тәрбиелеудің белгілі ережелері қалыптасқан:
Баланы сол қалпында сүю,құрметтеу.
Балаға әсерететін құрғақ сөз емес, оның қалай айтылғаны, шын көңілден шықандығы.
Баланы қиындықтар құрсаңында жалғыз қалдыруға болмайды.
Оқытудың жалпы заңдылықтары:
Оқыту мақсаты.Оқыту мазмұны.
Оқыту әдістері.
Оқытудың жеке заңдылықтары.
Гносеологиялық, Жеке дидактикалық.
Үйымдастырушылық.
Оқыту ұстанымдары: Ғылымилық. Көрнекілік. Жеткіліктік.
Оқыту ұстанымдары: Тарихилық.
Жүйелілік. Сананылық және белсенділік.
Оқытуды ұйымдастыру формалары: Сабақ.
Семинар. Оқу саяхаты (экскурсия).
Оқу дәрістерін өткізу әдіс-тәсілдеріне байланысты дәрісбаян түрлері:
Ақпараттық дәрісбаян. Бинарлы дәрісбаян.
Көрнекілі дәрісбаян.
Оқыту әдістерін қарастырған ғалымдар:
М.А. Данилов. И.Я.Лернер. М.Н. Скаткин.
Оқудан тыс жағдайында оқушылармен ұжымдық жұмыс жүргізу әдістемесін жасағандар: Н.К. Крупская. П.П.Блонский. А.С. Макаренко.
Оқушылардың оқыту белсенділік мәселесін өндеуге үлес қосқандар: Р.Г.Лемберг
И.Я.Лернер. М.И.Махмутов.
Оқушылардың танымдық әрекетінің белсенділігіне зор үлес қосқан әдіскерлермен психологтар: Л.С.Выготский.
Б.Г. Есипов. В.В. Давыдов.
Оқыту нәтижелерін тексеруде қолданылатын тестер:
Алынған білімдер негізінде ойлау қызметін орындай алуын тексеру.
Өткен тақырыптарға өзіндік сын баға бере алуы.
Алынған білімдерді мәліметер негізінде жаңа нақты жағдайларда қолдана білуі.
Оқушының жас ерекшеліктері
дене дамуы көрсеткіштері
психикалық процестердің дамуы
ақыл-ойы дамуы
Оқушының дара ерекшеліктері
Мінезі, темперамент, қабілеттері
Отбасы міндеттері
тұрмыстық-экономикалық
репродуктивтік және рекреативтік
коммуникативтік және тәрбиелілік
Отбасы тәрбиесінің құқықтық негіздерін анықтайды
«Бала құқығы туралы Конвенцияда»
ҚР Конституциясында
«Неке және отбасы туралы» Заңда
Отбасының педагогикалық ықпалын диагностикалау жүйесінің компоненттері
оқушының және отбасының жалпы сипаттамасы
ата-ананың педагогикалық мәдениетi
өнегелiлiк-психологиялық жағдайы
Отбасының жалпы сипаттамаларының көрсеткіштері отбасы құрылымы
отбасыдағы өзара қатынас стилi
ауқаттылығы, тұрмыстық жағдайы
Отбасындағы өнегелiлiк- психологиялық жағдайының көрсеткіштері
отбасыдағы өзара қатынас стилi
адамгершілік ұстанымдары
ата-ананың баланың өмір әрекетiннiң мазмұнына көңiл бөлуi
Оқушы сипаттамасының көрсеткіштері
ата-ананың тәрбиенiң мақсатын, мiндеттерiн түсiнуi
адамгершілік, интеллектуалдық, өмiрлiк мақсаттар
іс-әрекет түрлерiнiң алуан түрлiлiгi, олардың әдістерін меңгеруі
Отбасын диагностикалау әдістері
жеке iс құжаттарын зерттеу, бақылау
сауалнама, әңгімелесу
Оқу мекемелері: университет, академия
институт
Оқытуды ұйымдастыру формалар
Сабақ,Семинар,Дәріс
Оқу дәрістерін өткізу әдіс-тәсілдеріне орай дәрісбаян түрлері:
Ақпараттық дәрісбаян,Бинарлы дәрісбаян
Көрнекілі дәрісбаян
Оқушалардың танымдық әрекетінің белсенділігіне зор үлес қосқан әдіскерлер мен психологтар:Л.С.Выготский,Б.Г. Есипов
В.В. Давыдов
Оқыту нәтижелерін тексеруде тестердің мынадай түрлері қолданылады:
Алынған білімдер негізінде ойлау қызметін орындай алуын тексеру
Өткен тақырыптарға өзіндік сын баға бере алуы
Білімдерді алынған мәліметер негізінде жаңа нақты жағдайларда қолдана білуі
Оқушылардың танымдық әрекетінің белсенділігін зерттеуге үлес қосқан әдіскерлер мен психологтар: Л.С.Выготский Б.Г. Есипов, В.В. Давыдов
Оқыту нәтижелерін тексеруде тестердің мынадай түрлері қолданылады:
Алынған білімдер негізінде ойлау қызметін орындай алуын тексеру
Өткен тақырыптарға өзіндік сын баға бере алуы
Білімдерді алынған мәліметер негізінде жаңа нақты жағдайларда қолдана білуі
Оқу-тәрбие процесінің ұстанымдары:
Педагогикалық процестің қоғам талабына сәйкестілігі
Іс-әрекеттің сана мен мінез-құлық бірлігін қалыптастыруға бағыттылығы
Педагогикалық процестегі іс-әрекеттерді оқушылардың қажеттілігін ескере отырып ұйымдастыру
Оқушылардың сыныптағы іс-әрекетін ұйымдастыру:
Сыныптың мектептегі тіршілік-қызмет әрекетін ұйымдастыру
Топтың пәндік іс-әрекетін ұйымдастыру
Өмірді түсініп, сезінудің рухани іс-әрекетін ұйымдастыру
Оқу танымдық іс-әрекеттің компоненттері:
Жаңа материалды қабылдау, есте сақтау
Бағалау, қорытындылау
Жаңа материалды бекіту
Оқыту әдістерінің қайсысы ауызша тексеру әдісінің тобына жатады: Жекеше сұрау
Жалпы сұрау, Ауызша емтихан
Оқытудың жалпы заңдылықтары:
Оқыту мақсаты, Оқыту мазмұны
Оқыту әдістері
Оқушылардың жаңа материалды меңгеру үшін өз бетімен істелетін жұмыстары әдістеріне жататындар: Оқулықпен жұмыс
Лабораториялық жұмыс,Жаттығу жұмысы
Оқу танымдық іс-әрекеттің компоненттері:
Жаңа материалды қабылдау,Есте сақтау
Білімді бекіту
Оқушылардың білімін, біліктілігін және дағдысын тексеру және бағалау
күнделікті бақылау, сабаққа баға қою
Диктант, фронтальды бақылау
Бақылау жұмыстары, үй тапсырмасын тексеру
Оқу-тәрбие процесінің ұстанымдарына (принциптеріне) жатады:
Ұстаздардың, оқушылар ұстанымының және отбасылардың оқушыларға қоятын талаптарының үйлесімділігі
Әр бір бала үшін тиімді психологиялық ахуалдың әлеуметтік қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Оқушы тұлғасы мен ұжымның дамуындағы жаңа құрылымды үздіксіз бақылау
Оқу бағдарламаларының түрлері:
Типтік,Оқу – жұмыс,Авторлық
Оқу жұмысын ұйымдастырудың түрлері:
Дәріс, әңгіме, диспут
Семинар, баяндау, жаңа материалды түсіндіру
Қайталау, қорытындылау, бақылау
Оқыту әдістерін өз еңбектерінде қарастырған ғалымдар: М.А. Данилов
И.Я.Лернер, М.Н. Скаткин
Оқу-тәрбие процесінің ұстанымдарына:
Педагогикалық талап қоюда оқушының көзқарасын сыйлаумен ұйымдастыру
Оқушымен ұжымның дамуында жас ерекшелік пен ұлттық ерекшеліктерді ескеру
Педагогикалық басшылықты оқушылардың қайраткерлілігімен ұластыру
Оқу бағдарламасының мазмұндық құрылысын анықтайтын тәсіл:
Оқу материалы қарапайымнан күрделіге ауысып отырады
Оқыту материалдары оқушылардың жас ерекшелігіне сай болады
Оқу материалы қол жетерлік деңгейде болады
Оқытудың топтап оқыту түрі – бұл:
Оқушылар тобының бірлескен танымдық іс-әрекеті
Оқу материалын игеру шағын топтарға бөліну арқылы жүзеге асырылады
Оқушылардың тұлғалық сапаларын дамыту үшін қолданылады
Оқушылардың білімін тексеру түрлері:
Ауызша сұрау, Бақылау жұмысы,Тест
Оқу-тәрбие процесінің ұстанымдарына (принциптеріне) жатады:
Ұстаздардың, оқушылар ұстанымының және отбасылардың оқушыларға қоятын талаптарының үйлесімділігі.
Әр бір бала үшін тиімді психологиялық ахуалдың әлеуметтік қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
Оқушы тұлғасы мен ұжымның дамуындағы жаңа құрылымды үздіксіз бақылау.
Оқытуды ұйымдастырудың түрлері:
Сабақ, Семинар, Экскурсия
Оқыту әдісі:
Оқыту процесіндегі мақсатқа жету жолы.
Оқытуға қойылатын мақсаттарға жету жолы.
Білімділік, тәрбиелік, дамытушылық, міндеттерді шешуге бағытталған қызмет.
Оқушылардың өзара әрекеттестігі нәтижесінде:
Оқушылардың танымдық белсенділіктері қалыптасады.
Ізденімпаздықтары артады.
Ұжымдық психологияның қалыптасуына көмектеседі.
Оқытудың интербелсенді тұғыры:
Оқу материалын терең түсінуге ықпал етеді.
Мәселені кешенді шешу дағдысын қалыптастырады.
Топта жұмыс істей білу дағдысын дамытады.
Оқытудың жаңа технологиялары:
Дамыта оқыту,Модульдік оқыту
Сыни тұрғыдан оқыту
Оқытудың жеке заңдылықтары: Гносеологиялық, Жеке дидактикалық.
Ұйымдастырушылық
Оқушылардың оқу белсенділік мәселесін зерттеген ғалымдар: Р.Г.Лемберг
И.Я.Лернер, М.И.Махмутов
Оқу бағдарламасы дегеніміз:
Әрбір оқу пәні бойынша берілетін білімнің мазмұны анықталады.
Пән бойынша нақты тақырыптарға бөлінген сағат саны көрсетіледі.
Оқу пәні бойынша берілетін білімнің бөлімі анықталады.
Оқу бағдарламасының мазмұндық құрылысы ол:
Оқу материалы қарапайымнан күрделіге ауысып отырады.
Оқыту деңгейін айқындайды:
Міндетті оқыту компоненттерін анықтайды
Білім беру нормаларын анықтайды
Міндетті білім берудің негізгі құжаты
Ө
Өздерінің еңбектерінде
оқушыларда шығармашылықты дамытуға,  ойларын жүйелеуге шақырған Қазақтың ағартушылары мен педагогтары: А.Құнанбаев. Ы.Алтынсарин.
М.Жұмабаев.
Өзін-өзі тәрбиелеу тәсілдері: өзін-өзі бағалау
өзін-өзі бақылау, өзін-өзі түзету
Өткізу орнына байланысты педагогикалық эксперименттің түрлері: Табиғи лабораториялық,
Табиғи
П
Педагогика:
Қоғамның тәрбиелік  қызметін жүзеге асыратын  ғылым
Адамды тәрбиелеу туралы ғылым
Педагогикалық процестің  даму заңдылықтарын зерттейді 
Педагогикалық зерттеулердің әдіснамалық принциптері:
Құбылыстарды даму барысында зерттеу
Зерттеу әдістерінің зерттелетін құбылыстың мән-мағынасына сай келуі
Бір құбылысты екіншілерімен өзара қатынаста байланыстыра зерттеу
Педагогикалық үрдіске басшылық ету барысында мұғалімнің алатын нәтижелері:
Оқушылардың оқу белсенділігі
Оқушылардың оқудан тыс белсенділігі
Оқушылардың іс-әрекет тәсілдерін меңгеруі
Педагогиканың технологиялық қызметтеріне жатады: Жобалау , Жаңалау
Ықпал таныту
Педагогикалық диагностика бағыттарын анықтаған педагогтар: Л.И.Катаева Б.М. Макарова Б.П. Битинас
Педагогика, педагогикалық шындық туралы ғылым ретінде:
Педагогикалық процестің дамуы мен қызмет етуінің заңдылықтарын    зерттейді   
Педагогикалық процестің қарама-қайшылықтарын зерттейді 
Оқытудың принциптерін зерттейді
Педагогика саласындағы зерттеулер - бұл :
Білім заңдылықтары жөнінде жаңа мәліметтер алу
Білім беру жүйесінде жаңа мәліметтерге қол жеткізу
Ғылыми ізденіс процесі
 Педагогикалық үрдістің негізгі заңдылықтары:
Оқу орнының педагогикалық процесі қоғамның-әлеуметтік – экономикалық қажеттілігіне сай болады
Педагогикалық процестің нәтижесі практиканың дамуына тәуелді болады
Педагогикалық процестің мақсатқа бағыттылығы қоғамның мақсатын көрсетеді
Педагогикалық процесс екі жақты процесс болып табылады
Педагогикалық зерттеулердің әдіснамалық принциптері:
B) Құбылыстарды даму барысында зерттеу
D) Зерттеу әдістерінің зерттелетін құбылыстың мән-мағынасына сай келуі
F) Бір құбылысты екіншілерімен өзара қатынаста байланыстыра зерттеу
Педагогикалық процестің негізгі заңдылықтары:
B) Оқушылардың шығармашылық белсенділігі мұғалімнің мұқият ұйымдастырылған іс-әрекетінің нәтижесі
D) Педагогикалық процестің қызметі оқушылардың жас ерекшеліктері мен даму деңгейлеріне сай келуіне байланысты
G) Педагогикалық процесс бір қас қағым сәттік емес, ұзақ мерзімге бағытталған
Педагогиканың негізгі категориялары:
A) Дамыту
E) Қалыптастыру
G) Білім беру
Педагогикалық технологиялардың теориялық негізде орындалуын қарастырған педагогтар: В.В.Беспалько В.В.Данилов. В.К. Дьяченко.
Педагогикалық диагностика бағыттарын анықтаған педагогтар: Л.И.Катаева
Б.М. Макарова Б.П. Битинас
Педагогикалық әдіснаманың денгейлері:
Философиялық денгейі
Жалпы ғылымдық денгейі
Нақты ғылымдық денгейі
Педагогикалық процессті зерттеген ғалым педагогтар: М.А.Данилов Ю.К.Бабанский
Б.Т.Лихачев
Педагогикалық үрдістің қарама-қайшылығын зерттеген ғалым-педагогтар: М.А.Данилов М.Н.Алексеев М.Н.Скаткин
Педагогикалық менеджмент – бұл:
Ұйымдастыру нормаларының және технологиялық әдіс -тәсілдердің кешені
Педагогикалық процесті басқару тиімділігінің жоғарлауына бағытталған принциптер жүйесі
Оқу- тәрбие процесін ұйымдастыру және басқару жүйесі
Педагогтың жоспар құра білуі, ұйымдастыра білуі – бұл:
Іс-әрекеттің соңғы нәтижелі моделін құру
Нәтижені болжай білу
Қарым-қатынасты басқара білу
Педагогиканың бөлімдері:
Философияның жалпы негіздері
Педагогикалық процестің негіздері
Тұлға теориясының негіздері
Педагогикалық процестің” компоненттері
Оқыту, тәрбиелеу, қалыптастыру
Дамыту, білім беру, іс-әрекет
Үйрету, білім мазмұны, құралдар
Педагогикалық пәндер:
Әлеуметтік педагогика
Салыстырмалы педагогика, Этнопедагогика
Педагогикалық үрдіске басшылық ету барысында мұғалімнің алатын нәтижелері:
Оқушылардың оқу белсенділігі
Оқушылардың оқудан тыс белсенділігі Оқушылардың іс-әрекет тәсілдерін меңгеруі
Платонның көзқарасындағы тәрбие мақсаты: Ақыл-ойды тәрбиелеу
Еріктілікті тәрбиелеу Сезімді тәрбиелеу
Педагогикалық процестің бір тұтастығы дегеніміз:
Барлық процестердің методологиялық негізі бір, ортақ
Педагогикалық процесс компоненттерінің өзара бай
Адамның өз-өзіне қатынасына деген көзқарастар жүйесі
Педагогикада зерттеудің деңгейлері: Эмпирикалық Теориялық Әдіснамалык
Педагогика:
Педагогикалық процестің заңдылықтарын зерттеумен айналысады
Адамды тәрбиелеу туралы ғылым
Оқу - тәрбие процесінің табысты болуын зерттейді
Педагогикада зерттеудің деңгейлері: Эмпирикалық Теориялық Әдіснамалық
Платон тәрбиелеуге көп ықылас білдірген:
Ақыл-ойды Еріктілікті Сезімді
Педагогикалық тәжірибеде қадағалаудың бірнеше түрі бар: Алдын ала қадағалау
Мерзімді қадағалау, Тақырыптық қадағалау
Педагогика ғылымының салалары:
Мектеп педагогикасы, Салыстырмалы педагогика, Этнопедагогика
Мектепке дейінгі педагогика, Әскери педагогика, Педагогика тарихы
Валеология, тәрбие педагогикасы, дидактика, тәрбие теориясы
Педагогикалық процесс:
«Педагог – оқушы» іс - әрекетінің жүйесі
Дамыту, тәрбиелеу, оқыту процестерін біріктіретін жүйе
Адам- адам жүйесі
Педагогикалық процестің компоненттері:
Мақсат, мазмұн, іс-әрекет
Нәтижелілік, үнемділік
Дамыту, қайта тәрбиелеу
Педагогикалық технологилардың теориялық тәжірибелік негізде орындалуын қарастырған педагогтар: Е.Н. Ильин. С.Н. Лысенкова.
В.Ф. Шаталов
Педагогика, педагогикалық шынайылық туралы ғылым ретінде:
Педагогикалық процестің дамуы мен қызмет етуінің заңдылықтарын зерттейді.
Теориялық білімдерді жинақтайды.
Педагогикалық шынайылық тәжірибесін зерттейді.
Педагогиканың негізгі категориялары:
Оқыту. Тәрбие. Білім беру.
Педагогиканың бөлімдері: Педагогиканың жалпы негіздері.
C) Оқыту және тәрбие теориясы.
D) Білім беру жүйесін басқару.
Педагогикалық пәндер: Әлеуметтік педагогика.
Салыстырмалы педагогика. Этнопедагогика.
Педагогиканың теориялық қызметтері:
Түсіндіру.Анықтау.Болжау.
Педагогиканың технологиялық қызметтері: Жобалау.Жаңалық ендіру.
Ықпал таныту немесе жаңа амал тұрғысынан келу.
Педагогика әдіснамасының денгейлері:
Философиялық денгей.Жалпы ғылымдық денгей.
Нақты ғылымдық денгей.
Педагогикалық зерттеулердің әдіснамалық принциптері:
Құбылыстарды даму барысында зерттеу.
Зерттеу әдістері зерттелетін құбылыстың мән-мағынасына сай келуі.
Бір құбылысты екіншілерімен өзара қатынаста байланыстыра зерттеу.
Педагоика саласындағы зерттеулер:
Білім заңдылықтары жөнінде жаңа мәліметтер алу.
Білім беру жүйесінде жаңа мәліметтер алу.
Ғылыми ізденіс процесі
Педагогикалық эксперимент міндеттері:
Жобаланған педагогикалық құбылыстар мен байланыстар мәнін зерттеу.
Педагогикалық құбылысқа зерттеушінің белсенді ықпал жасауы.
Педагогикалық ықпал мен ықпалдастықтың нәтижесін өлшестіру.
Педагогикалық эксперимент кезеңдері:
Теориялық кезең.
Әдістемелік кезең.
Талдау кезеңі.
Педагогикалық процесстің мәнін қарастырған ғалым педагогтар:
М.А.Данилов.Ю.К.Бабанский.
Б.Т.Лихачев.
Педагогикалық үдерістің қарама-қайшылығын зерттеген ғалым-педагогтар:М.А.Данилов.
М.Н.Алексеев.М.Н.Скаткин.
Педагогикалық үдеріске басшылық етудегі мұғалімнің нәтижелері:
Оқушылардың оқу белсенділігі.
Оқушылардың оқудан тыс белсенділігі.
Оқушылардың іс-әрекет тәсілдерін меңгеруі.
Педагогикалық үдерістің негізгі заңдылықтары:
Оқу орнының педагогикалық үдерісі қоғамның-әлеуметтік – экономикалық қажеттілігіне сай болады.
Педагогикалық үдерістің мақсатқа бағыттылығы қоғамның мақсатын көрсетеді.
Педагогикалық үдеріс екі жақты үдеріс болып табылады.
Педагогикалық үдерістің заңдылықтары:
Оқушылардың шығармашылық белсенділігі мұғалімнің мұқият ұйымдастырылған іс-әрекетінің нәтижесі.
Педагогикалық үдерістің қызметі оқушылардың жас ерекшеліктері мен даму деңгейлеріне сай келуі.
Педагогикалық үдеріс, ұзақ мерзімдік уақытқа бағытталған.
Платон тәрбиелеуде көңіл бөлді:
Ақыл-ойды дамытуға. Ерікті дамытуға.
Сезімге.
Подласый бойынша оқыту әдістері: Практикалық.Көрнекілік.Сөздік.
Педагогикалық технологиялардың теориялық негізде орындалуын қарастырған педагогтар: В.В.Беспалько. В.В.Данилов.В.К. Дьяченко. Педагогикалық технологиялардың теориялық тәжірибелік негізде орындалуын қарастырған педагогар: Е.Н. Ильин. С.Н. Лысенкова.
В.Ф. Шаталов.
Педагогикалық диагностика бағыттарын анықтаған педагогтар: Л.И.Катаева
Б.М. Макарова. Б.П. Битинас.
Педагогикалық диагностика бағыттарын анықтаған педагогтар: Л.И.Катаева
Б.М. Макарова. Б.П. Битинас.
Педагогикалық процестің ұйымдастырушылық формалары: жеке, ұжымдық, топтық
Полимәдени тұлғасының құрамдас бөліктері
тарихи және құқықтық
лингвистикалық және көркем-эстетикалық
географиялық және планетарлық
Педагогикада және психологияда тұлғаның дамуын түсіндіруші бағыттар болды:
Биологиялық, әлеуметтік, топтық
Пәндік саралау негізіне жатады:
пәндік білім мазмұнын оқушылардың игеруі
білімді терең игеруге деген қызығушылық
кәсіби іс-әрекет түрлерімен айналысуға оқушыны бағдарлау.
Пәндік саралауда басшылыққа алынбайды
діни ерекшеліктер
дүниетанымдық ерекшеліктер
этникалық ерекшеліктер
Педагогикалық зерттеу әдістері
Бақылау, іс-әрекет өнімдерін талдау
эксперимент
Педагогикалық эксперимент түрлері айқындаушы ,қалыптастырушы ,салыстырмалы
Педагогикалық зерттеудің эмпирикалық әдістері
озық тәжірибені зерттеу,эксперимент
бақылау
Педагогикалық зерттеудің теориялық әдістері
Абстактілеу, модельдеу, талдау
Педагогика үшін маңызды болып табылатын жеке адамның қасиеттері
Интеллектуалдық, моральдік, ұлттық белгілері
Педагогика ғылымының басты міндеттері
білім берудің дамуын болжау
оқыту мен тәрбиенің заңдылықтарын ашу
педагогикалық практиканы зерттеу және қорыту
Педагогиканың теориялық функциясының іске асырылатын деңгейлері
Болжамдық, түсіндірушілік, практикалық
Педагогиканың технологиялық функциясының іске асырылатын деңгейлері
Жобалаушылық, түрлендірушілік, рефлексивтік
Әдіснама деңгейлері
Философииялық,жалпы ғылымилық
гносеологиялық
Педагогиканың нақты ғылымилық әдіснамалық принциптеріне жататын тұғырлар
тұлғалық,іс-әрекеттік, аксиологиялық
Педагогиканың философиялық негіздері
Неопозитивизм,диалектикалық материализм
прагматизм
Педагогикалық методологияның мәні
әдістер туралы ғылым
философиялық қағидаларды тікелей ғылыми зерттеулерде қолдану туралы ғылым
арнаулы зерттеу әдістерін жасауға арналған ғылым
Педагогикалық процесс заңдылықтарындағы байланыстар
Шартты,диалектикалық,өзара
Педагогикалық принциптер
Ұстанымдар,талаптар, ережелер
Педагогикалық процесті ұйымдастыру принциптері
өмірмен байланысы,ізгілік бағыттылығы
ұжымда тәрбиелеу және оқыту
Педагогикалық процестің принциптері
инициативасын және өзінділігін дамытумен үйлестіру
оң қасиеттерге сүйену
сыйластық және талаптардың бірлігі
Педагогикалық процестің компоненттері арасындағы байланыстарды көрсететін заңдылықтар (И.П. Подласый бойынша)
педагогикалық процесте тұлғаның дамуы
педагогикалық процесте ынталандыру
педагогикалық процестің шарттылығы
Педагогикалық процестің жүйе ретіндегі ерекшеліктері әлеуметтік жүйе ретінде адамдардың өзара әрекеттері есебінен өмір сүруі.
мектеп педагогикалық процесі көп деңгейлі және полиқұрылымдық құбылыс ретінде көрініс беруі.
іс-әрекетпен алмасуда ғана өмір сүруі.
Педагогика тарихындағы тәрбие мақсатын анықтаудағы бағыттар
мемлекет мақсатымен байланыстыру
өзіндік «Менді» құрумен байланыстыру
мәдениет құндылықтарына бағдарлау
Перспективалар түрлері (А.С. Макаренко бойынша)
Алыс,жақын, орта
Педагогика практикасы тарихындағы тәрбие жүйелері: спартандық, діни тәрбие
ұжымда және ұжым арқылы тәрбиелеу
Педагогика практикасы тарихындағы тәрбие жүйелері
джентельменді қалыптастыру
афиналық
ұжымда және ұжым арқылы тәрбиелеу
Педагогикалық процестің мәні
мақсатты бағытталуы
арнайы ұйымдастырылуы
педагог пен тәрбиешінің өзара әрекеті
Педагогикалық процестің негізгі белгілері
көп деңгейлік әлеуметтік жүйе
басқару объектісі оқушылардың іс-әрекеті
іс-әрекеттермен алмасу
Педагогикалық процестің компоненттері
мақсат, міндет, нәтиже
мазмұн
әдіс, құрал, форма
Педагогикалық процестің тұтастығы көрініс береді
ұйымдастырушылық жағынан
мазмұндық жағынан
оқыту, тәрбиелеу және дамытудың бірлігі
Педагогикалық процестің компоненттері
мақсат, міндет, нәтиже
мазмұн
әдіс, құрал, форма
Педагогикалық процестің тұтастығы көрініс береді
ұйымдастырушылық жағынан
мазмұндық жағынан
оқыту, тәрбиелеу және дамытудың бірлігі
Педагогикалық жүйелерді басқарудың негізгі принциптері
демократияландыру және ізгілендіру
жүйелілік пен тұтастық
орталықтандыру мен орталықсыздандырудың тиімді үйлесуі
Педагогика практикасы тарихындағы оқытуды ұйымдастыру формалары
Трамп-жоспар
Виньетка-жоспар
Белл-Ланкастер жүйесі
С
Сынып жетекшісінің іс-әрекетінің міндеттері:
C) Әлеуметтік міндеттер
F) Диагностикалық міндеттер
H) Адамгершілік міндеттер
Сыныптағы тәрбие жүйесінің кезеңдері:
B) Жүйенің қалыптасуы
D) Ұжым іс-әрекетінің жүйесі мен мазмұнын жасау
G) Жүйені лайықты тәртіп бойынша қалыптастыру
Субъект – субъект тұғыры:
A) Тең құқылы қарым – қатынас орнатады
B) Тұлғалық сапаларды дамытады
C) Оқу үдерісін белсендендіреді
Сабаққа қойылатын дидактикалық талаптар:
A) Мұғалімнің білімділігі
G) Оқыту принциптерін жүзеге асыру
H) Тиімді оқыту әдісін таңдау
Сынып жетекшісінің ата-аналармен жұмысының топтық формасына жататындар:
A) Ата-аналар комитетінің жұмысы
E) Топтық жиналыс
F) Тақырыптық конференция
Сананы қалыптастыру әдістеріне жататды:
A) Этикалық әңгіме
D) Түсініктеме
E) Дәріс
Синергетикалық тұғыр:
B) Жеке тұлғаның өзгеруінің бірнеше жолдары бар екенін мойындау
E) Қиын жағдайдан «секіру» арқылы шығу мүмкіндігі
H) Баланың ішкі әлеуетінің мүмкіндігіне сену
Сынып жетекшісінің оқушыларды зерттеу әдістері:
A) Бақылау
E) Жеке дара және топтық әңгімелесу
F) Жағдаятты талдау
Cынып жетекшісінің ата-аналармен жұмысының жеке формасы:
A) Педагогикалық кеңес
E) Жеке әңгіме
F) Сұхбаттасу
Сабақтың нәтижелілігі мыналарға байланысты:
D) Мұғалімнің дайындық деңгейіне
G) Оқушылардың оқу-танымдық әрекетін ұйымдастыра алуына
H) Оқу іс-әрекетінің нәтижесін болжай алуына
Сынып жетекшісінің міндеттері:
B) Сыныптағы тәрбие процесін ұйымдастыру
C) Балалар ұжымын ұйымдастыру
E) Психологиялық микроклимат жасау
Сананы қалыптастыру әдістері:
A) Этикалық әңгіме.
D) Түсіндіру.
F) Сендіру.
Сынып жетекшісінің міндеттері:
C) Әлеуметтік міндеттер.
F) Диагностикалық міндеттер.
H) Адамгершілік қарым-қатынас міндеттері.
A) Мұғалімнің адамгершілік қасиеттеріне.
Сабақтың нәтижелілігі байланысты:
D) Мұғалімнің дайындық деңгейіне.
G) Оқушылардың оқу-танымдық әрекетін ұйымдастыра алуына.
H) Оқу іс-әрекетінің нәтижесін болжай алуына.
Сабақтан тыс тәрбие жұмыстары
C) кештер
D) ертеңгілік
H) олимпиада
Сабақтан тыс іс-әрекетте өзара әрекет ету бойынша тәрбие формалары жіктеледі
C) кеш
D) ертеңгілік
H) олимпиада
Сынып жетекшiсiнiң негiзгi қызметтерi (Н.Е. Щуркова бойынша)
A) баланың денсаулығына қамқорлық
B) пәндiк іс-әрекетiн ұйымдастыру және тұлғалық дамуды сипаттау
E) баланың адамгершілігін қалыптастыруға қамқорлық
H) өмiрдi түсiнуге арналған рухани іс-әрекетiн ұйымдастыру
Т
Тұлға қалыптастыруға байланысты тұжырымдар жасаған Ежелгі грек ойшылдары:
B) Сократ.
D) Платон.
F) Аристотел
Тұтас педагогикалық процессте мұғалімнің еңбек құралдарының өзіндік сипаттары:
A) Оның білімі.
G) Оның білігі.
H) Оның тұлғалық қасиеттері.
Тәрбие бағыттары:
B) Азаматтық тәрбие.
D) Құқықтық тәрбие.
H) Эстетикалық тәрбие
Тәрбие бағыттарының түрлері:
C) Экологиялық тәрбие.
E) Экономикалық тәрбие.
G) Еңбек тәрбиеcі.
Тұлғаның әлеуметтенуі кезінде оның дамына әсер ететін факторлар:
A) Мегафакторлар.
D) Макрофакторлар.
F) Мезофакторлар.
Тәрбиенің құрал-жабдықтарына қойылатын талаптар:
B) Гигиеналық талаптарға сай болуы.
D) Эстетикалық талаптарға сай болуы.
G) Құқықтық талаптарға сай болуы.
Тәрбие жұмыстары төмендегі аталған тәрбиелік іс-әрекеттерді жүзеге асырады:
C) Ұйымдастырушы
E) Реттеушілік.
H) Ақпараттық.
Топтық жұмыстарды ұйымдастыру мәселелері бойынша айналысқан зерттеушілер:
B) И.Т. Волков.
F) В. Оконь
G) А.М.Раевский.
Тұлғаға тән қасиеттер:
E) әлеуметтiк мәнi болуы
G) әлеуметтік функцияларды атқаруы
H) психологиялық дамудың белгiлi бiр деңгейi
Тұлғаға бағытталған оқытуда:
B) ынтымақтастық және еркін таңдау принциптерінің басым болуы
C) даралықты дамыту бағыттылығының басым болуы
H) оқыту және оқу өзара үйлесімділік принциптерінің басым болуы
Тұлғаға бағдарланған оқытудың психологиялық моделі
C) тану стратегиясын анықтау
D) «оқуға оқыту» технологиясын жаса
F) оқушының когнитивтік стилі мен мұғалімнің оқытушылық
Тұлға дамуының бағыттары
B) әлеуметтік
C) психологиялық
E) биологиялы
Тұлғаның дамуының факторлары
A) тәрбие
C) орта
E) тұқымқуалаушылық
Тұлға дамуының қозғаушы күштері
A) жаңа қажеттіліктер мен оларды қанағаттандыру арасындағы қайшылық
C) бала мүмкіндіктері мен іс-әрекет түрлері арасындағы қайшылық
қайшылық
H) қоғам талаптары мен тұлға дамуының деңгейі арасындағы қайшылық
Тұлға дамуының макрофакторына жатады
A) мемлекет
C) мәдениет
D) қоғам
Тұлға дамуының мезофакторына жатады
B) тұратын аймағы
E) этнос
G) бұқаралық қарым-қатынас құралдары
Тұлға дамуының макрофакторына жатады
E) тәрбие институттары
G) отбасы
H) микросоциум
Тәрбиенің ерекшеліктері
B) ұзақтығы және үздіксіздігі
D) екі жақтылығы
E) көпфакторлығы
Тәрбие түрлері
B) институционалдық
E) отбасылық
H) конфессионалдық
Тәрбие әдісі
A) өзара әрекет ету амалы
C) тәсілдер жиынтығы
F) мақсатқа жету жолы
Тәрбие формаларын жіктеу белгілері
B) іс-әрекетте бірігуі
D) қатысушылар құрамы
G) сабақтан тыс іс-әрекетте өзара әрекет ету
Тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері
A) баяндау
E) диспут
G) дебат
Тәрбие процесінің қозғаушы тетіктері
B) құрал
C) әдіс
E) форма
Тәрбие әдістері топтастырылады
B) тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері
C) мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру және іс-әрекетті ұйымдастыру әдістері
F) іс-әрекет пен мінез-құлықты ынталандыру әдістері
Тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері
A) түсіндіру
D) әңгіме
F) пікірталас
Тұлға өзара әрекетке түсетін негізгі орталар, тәрбие құралдары
C) әлеуметтік
E) рухани
G) материалдық Тәрбие әдісі
A) өзара әрекет ету амалы
C) тәсілдер жиынтығы
F) мақсатқа жету жолы
Тәрбие формаларын жіктеу белгілері
B) іс-әрекетте бірігуі
D) қатысушылар құрамы
G) сабақтан тыс іс-әрекетте өзара әрекет ету
Тұлғаның бағыттылығы, ұстанымы негізінде тәрбие әдістері топтастырылады
B) тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері
C) мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру және іс-әрекетті ұйымдастыру әдістері
F) іс-әрекет пен мінез-құлықты ынталандыру әдістері
Тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері
A) түсіндіру
D) әңгіме
F) пікірталас
Тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері
A) жарыс
E) баяндама
G) жаттығу
Тәрбие әдістерін таңдаудағы шарттар
C) тәрбие мақсатымен міндеттерінен туындауы
E) баланың тәрбиелілігі, жас және дара ерекшеліктері ескерілуі
G) балалар ұжымының қалыптасу деңгейі
Тәрбие мақсаты
B) міндеттер жүйесі
D) тәрбиеленушілерді өзгертуге бағыттылық
H) тәрбиенің ұмтылыс нәтижесі
Тәрбие мақсатын анықтаушы факторлар
A) жеке тұлға қажеттіліктері
B) мемлекет қажеттіліктері
G) қоғам қажеттіліктері
ю
Ю.К.Бабанский оқыту әдісін үлкен үш топқа бөледі:
Ұйымдастыру және оқу-таным іс әрекетін іске асыру әдістері
Оқыту процесінде оқушылардың оқу іс-әрекетін ынталандыру әдісі
Оқытуда өзіндік бақылау және бақылау әдістері
«Форма» терминінің мәні білдіреді:
Тәрбие процесінің сырттай көрінісін
Тәрбиелік жұмыстардың және тәрбиелік шаралардың бірлікті жиынтығын
Тәрбиеленушілердің іс-әрекеттерін жоспарлы ұйымдастыру жүйесін
Я
Я.А.Коменский бойынша тәрбие үш мақсатқа жетуге бағытталуы қажет:
Өзіңді тану
Қоршаған ортаны тану
Құдайға сыйыну
Э
Этномәдени білім
беру кеңістігінің құрылымдық бөліктері
институционалдық (мектеп, жоо және т.б.)
институционалдықтан тыс (курстар, БАҚ және т.б.)
формальді емес (отбасында оқыту және тәрбиелеу, т.б.)
Этномәдени білім беру сатылары
жанұя
мектепке дейінгі мекеме
ұжым
Этномәдени білім беру тұлғаның
этномәдени сәйкестілігін сақтау
ана тілі мен мәдениетін меңгеруі
әлемдік мәдениет құндылықтарын меңгеруі
Этномәдени білім беру міндеттері
этномәдени сәйкестілігін ескеру
көп тілді индивид қалыптасыру
мәдени интеграцияға бағдарлау
Этномәдени білім беру кеңістігінің функциялары
гуманитарлық-білімділік
икемділік-реабилитациялық
әлеуметтік-педагогикалық қорғау және қолдау
Экологиялық тәрбие қалыптастырады
табиғи ресурстарға гумандық көзқарасты қалыптастырады
табиғатқа ізгілік қатынасты қалыптастырады
санада табиғатты пайдаланудың ұқыптылық принциптерін қалыптастырады
Экономикалық тәрбие барысында қалыптасады
экономикалық сана және ойлау
ұқыптылық және тәртіптілік
тиімді экономикалық іс-әрекет мотивтері
Этикалық әңгімелесуге қойылатын талаптар
этикалық талаптарға сай болуы
баланың тәжірибесіне, жасына сәйкестік
жағымды эмоционалдық сипатта болуы
Ынталандыру әдістеріне жатады:
Жазалау
Мадақтау
Жарыс
І
Іс-әрекетті ұйымдастыру мен мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру әдістеріне жатады:
Жаттығу
Жазалау
Тәрбиелік жағдайлар
Іс-әрекетті ұйымдастыру мен мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру әдістеріне жатады:
Жаттығу
Тапсырма беру
Тәрбиелік жағдайлар
Іс-әрекетті ұйымдастыру мен мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру әдістеріне жатады:
Жаттығу
Тапсырма беру
Тәрбиелік жағдайлар
Іс-әрекеттің базалық түрлері еңбек
ойын
оқу
Іс-әрекет пен мінез-құлықты ынталандыру әдістері
жазалау
мадақтау
жарыс

Приложенные файлы

  • docx 1485276
    Размер файла: 67 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий