чешские глаголы — Ceska slovesa


Česká slovesa чешские глаголы
Infinitiv инфинитив
Příčestí причастие
- činné действительное
- HYPERLINK "http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_slovesa" \l "P.C5.99.C3.AD.C4.8Dest.C3.AD_trpn.C3.A9" trpné страдательное
Přechodníky деепричастие
Zápor отрицание
Slovesné kategorie:
- osoba лицо
1. já                     1. my 2. ty                      2. vy 3. on, ona, ono     3. oni, ony, ona
- číslo число
- jednotné ( dělám ) единственное я делаю - množné ( děláme ) множественное мы делаем
- HYPERLINK "http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_slovesa" \l "Vid" vid вид
- nedokonavý несовершенный- vyjadřuje děj probíhající, neohraničený v
přítomném, minulém
nebo budoucím čase - dokonavý совершенный - vyjadřuje děj nějakým způsobem ohraničený v
minulém nebo
budoucím čase (sedl jsem si, sednu si)
- čas: время
- přítomný настоящее ( dělám, děláme ) я делаю, мы делаем
- minulý прошедшее ( dělal jsem, dělali jsme ) я делал, они делали
- budoucí будущее ( budu dělat, budeme dělat ) я буду делать, мы будем
делать
Způsob наклонение:
Oznamovací изъявительное ( dělám, děláme ) я делаю, мы делаем
Rozkazovací повелительное ( dělej!, dělejme! ) Делай! Делайте!
Podmiňovací сослагательное ( dělal bych, dělali bychom ) я делал бы, мы делали бы
Rod род
- činný действительный ( vidím, viděl jsem, budu vidět ) я вижу, я видел, я
буду видеть - trpný страдательный ( jsem viděn, byl jsem viděn, budu viděn ) я виден, я
был виден, я буду виденSlovesné třídy a vzory классы глаголов и глагольные парадигми 1. třída -е
2. třída -ne
3. třída -je
4. třída -í
5. třída -á
Nepravidelná slovesa неправильные глаголы
Slovesné tvary
Infinitiv инфинитивИнфинитив на чешском языке кончаестя на -t, иногда на -ct (-ci):
být/býti (быть)
jít/jíti (идти)
péct/péci (печь)
таблица спряжений
1. -uju (uji) -ujeme-ovat
  -uješ-ujete nakupovat, pracovat, studovat, vysvětlovat, kontrolovat, opakovat, telefonovat
  -uje-ujou (-uji) 2. -u -eme jít, jet, číst, psát, mýt se, pít
  -eš-ete 
  -e -ou  
3. -ám-áme-at/ -át  -áš-áteprodávat, dělat, oblékat se, odpočívat, obědvat, snídat, vstávat/ ptát se, znát
  -á -ají4. -ím-íme-et/ -ět/ -it  -íš-íteležet, bydlet, prohlížet si, myslet/ rozumnět, vidět/ končit,mluvit  -í -í -ejíPříčestí причастиеPříčestí причастие Jednotnéčíslo Množnéčíslo
Mužský rod м.р. Ženský rod
ж.р. Střední rod с.р. Mužský rodživotný Mužský rodneživotný& ženský rod Střední rod
Činné
действительное bil билdělal делал bila билаdělala делала bilo билоdělalo делало bili билиdělali делали bily билиdělaly делали bila билиdělala делали
Trpné
страдательное byl bit/ dělán был бит/делан byla bita/ dělána была бита/делана bylo bito děláno было бито/делано byli biti /děláni были бити/делани byly bity/ dělány были бити/делани byla bita/dělána были бити/делани
Přechodníky деепричастие Přechodník
деепричастие Mužský Ženský+střední rod Množné číslo
přítomný
соверенного вида kresle рисуяčta читая kreslícčtouc kreslícečtouce
Minulý
несовершенного вида nakresliv нарисовавpřinesØ nakreslivšipřinesši nakreslivšepřinesše
Zápor отрицаниеОтрицание образуется с помощью приставки ne-.
nedělatне делать
nedělámне делаю
Nedělej!Не делай!
Глагол быть в 3. лице, ед. ч. наст. вр. образует форму není.
on je připravenon není přípraven
он готов он не готов
Приставка ne- добавляестя к будущем времени или в страдательном роде к вспомогательному глаголу быть.
nedělal jsem
nebudu dělat
nedělal bych
byl bych neudělal nebo nebyl bych udělal
není děláno
В чешском языке очень часто употревляется больше чем одно отрицание в предложении:
Nikdo tam není. Здесь никого нет.
Není tam nic. Там ничего нет.
Petr nikde není. Петра нигде нет.
Nikam nepůjdu. Я никуда не пойду.
Nikdy nic neví. Они никогда ничего не знают.
Nijak to nejde. Это никак не получается.
Nic nemám. У меня нечего.
Nikdy to nikomu neříkej. Ни с кем об этом не разговоривай.
Slovesné kategorie:
1. Osoba лицо1. já                     1. my2. ty                      2. vy3. on, ona, ono     3. oni, ony, ona
2. Číslo число- jednotné ( dělám ) единственное я делаю- množné ( děláme ) множественное мы делаем3. Vid dokonavý/nedokovaný; вид совершенный/несовершенный
Глаголы совершенного вида указывают на завершенность действия, его результат, конец действия или его начало. В неопределенной форме они отвечают на вопрос что сделать?.
Например:
doběhnout - добежать, koupit - купить, зазвенеть, postavit - построить, запеть. Прошедшее время:
Co udělali? Что сделали? Co udělala?  Что сделала? Co udělal?  Что сделал? Co udělalo  Что сделало? přiběhli - подбежали, uviděla - увидела, našel - нашел, vyšlo - взошло. Будущее простое время:
Co udělají? Что сделают? Co udělám?   Что сделаю?  Co udělá? Что сделает?и т.д.vyjdou - выйдут, koupím - куплю, dopluje - доплывет, spočítáme - посчитаем.
Глаголы несовершенного вида обозначают длительные или повторяющиеся действия, без указания на их завершенность.В неопределенной форме они отвечают на вопрос что делать?.
Например:
zpívat - петь, vřít - кипеть, běhat - бежать, snít - мечтать, перечитывать, poskakovat - подпрыгивать. Прошедшее время:
Co dělali? Что делали?  Co dělal? Что делал? Co dělala?  Что делала? Co dělalo?  Что делало? běželi - бежали, skákal - прыгал, hledala - искала, zašlo - заходило.
Настоящее время:
Co dělají? Что делают? Co děláme?  Что делаем? Co dělá?  Что делает?и т.д. opalují se - загорают, stavíme - строим, utahovat - подтягивается, nakupuji - покупаю.
Будущее сложное время:
Co budou dělat? Что будут делать?   Co budu dělat? Что буду делать? и т.д. budu skákat - будут прыгать, budu se smát - буду смеяться, budem poslouchat - будем слушать, budem tancovat - будет танцевать.
4. Čas времяPřítomný čas настоящее времяНастоящее время образуестя с помощью окончаний.
Osoba
лицоJednotnéčíslo, е.ч. Množnéčíslo, мн.ч.
1. dělám/-i/-u – я делаю děláme – мы делаем
2. Děláš – ты делаешь děláte – вы делаете
3. dělá/-í/-e – он,она,оно делает dělají/-(ej)í/-ou - они делают
Minulý čas прошедшее времяПрошедшее время образуется с помощью причастия действительного и вспомогательного глагола быть, который пропускается в 3.лице ед. и мн. чисел.
Osoba лицо Jednotnéčíslo, е.ч. Množnéčíslo, мн.ч.
1. dělal/a jsem – я делал dělali jsme – мы делали
2. dělal/a jsi – ты делал dělali jste – вы делали
3. dělal/a/o – он, она, оно делал/а/о dělali – они делали
Budoucí čas будущее время
От глаголов несовершенног вида будущее время образуестя с помощью формы будущево времени вспомогательного глагола быть и инфинитива.
Osoba Jednotnéčíslo Množnéčíslo
1. budu dělat – я буду делать budeme dělat – мы будем делать
2. budeš dělat – ты будешь делать budete dělat – вы будете делать
3. bude dělat – он,она,оно будет делать budou dělat – они будут делать
У некоторых глаголов движения будущее время образуестя с помощью приставки po-/pů, добавленной к форме глагола первого лица настоящего времени :
půjdu - пойдуponesu - понесуpovezu - повезу
Будущее время можно выразить глаголами совершенног вида в настоящем времеиниbudu dělat – nedok. буду делать несов.
udělám – dok. сделаю сов.

Způsob наклоение:
oznamovací (indikativ) изъявительное: изъятивельное и вопроситеьлное предложениеJdu. Я иду.
Jdeš? Ты идешь?
rozkazovací повелительное (imperativ): повелитеьное предложение
Jdi!Иди!
buď! buďte! buďme!Будть! Будьте! Давай будем!
spi! spěte! spěme!Спи! Спите!
dělej! dělejte! dělejme!Делай! Делайте!
Podmiňovací způsob сослагательное наклонениеOsoba Jednotnéčíslo Množnéčíslo
1. dělal bych dělali bychom
2. dělal bys dělali byste
3. dělal by dělali by
Existuje rovněž minulý kondicionál, který je však v češtině často nahrazován kondicionálem přítomným.
Osoba Jednotnéčíslo Množnéčíslo
1. byl bych dělal byli bychom dělali
2. byl bys dělal byli byste dělali
3. byl by dělal byli by dělali
Kdybych nepracoval, nedostal bych výplatu.
Šel bys.
Bývali bychom šli.
Rod роддействительный/страдательный
1. Описательно с помощью вспомогательного глагола быть и страдательного причастия
Město bylo založeno ve 14. století. Город был основан в 14 веке.
Petr maluje obrázek.Пётр рисует картинку.
Obrázek je malován Petrem. Катринка рисована Пётром.
2. С помощью возвратного местоимения se:
Ono se to neudělalo.Оно само
To se vyrábí v Číně. Єто производится в Китае.
Slovesné třídy a vzory
-e:
Tvrdé vzory: v kmeni je tvrdá či obojetná souhláska, před „l“ je samohláska „a“:
nese – nesl (он несёт, он нёс)
bere – bral (он берёт, он брал)
Měkké vzory: v kmeni slova se nachází měkká souhláska.
maže – mazal (он мажет, он мазал)
peče – pekl (он печёт, он пёк)
umře – umřel (он умрёт, он умер)
-ne
tiskne – tiskl (он печатает, он печатал)
mine – minul (он минует, он миновал)
začne – začal (он начнёт, он начал)
-je
kryje – kryl (он кроет, он крыл)
kupuje – kupoval (он покупает, он покупал)

prosí – prosil (он просит, он просил)
trpí – trpěl (он терпит, он терпел)
sází – sázel (он сажает, он сажал)

dělá – dělal (он делает, он делал)
Mnemotechnická pomůcka: Že-ne je bída.
1. třída
Infinitiv nést číst péct třít brát mazat
Přítomnýčas nesunesešnesenesem(e)nesetenesoučtučteščtečtem(e)čtetečtoupečupečešpečepečem(e)pečetepečoutřutřeštřetřem(e)třetetřouberuberešbereberem(e)bereteberoumažumažešmažemažem(e)mažetemažouPříčestíčinné (minulé) nesl četl pekl třel bral mazal
Příčestítrpné nesen čten pečen třen brán mazán
Rozkazovacízpůsob nes!neste!nesme! čti!čtěte!čtěme! peč!pečte!pečme! tři!třete!třeme! ber!berte!berme! maž!mažte!mažme!
Přechodníkpřítomný nesanesoucnesoucečtačtoucčtoucepeka/pečepekouc/pečícpekouce/pečícetratrouctrouceberaberoucberoucemažemažícmažícePřechodníkminulý (do)nes(do)nesši(do)nesše(pře)čet(pře)četši(pře)četše(u)pek(u)pekši(u)pekše(u)třev(u)třevši(u)třevše(se)brav(se)bravši(se)bravše(na)mazav(na)mazavši(na)mazavše2. třída
Infinitiv tisknout minout začít
Přítomnýčas tisknutiskneštisknetisknem(e)tisknetetisknouminuminešmineminem(e)mineteminou začnuzačnešzačnezačnem(e)začnetezačnouPříčestíčinné (minulé) tiskl minul začal
Příčestítrpné tisknut/tištěn minut začnut
Rozkazovacízpůsob tiskni!tiskněte!tiskněme! miň!miňte!miňme! začni!začněte!začněme!
Přechodníkpřítomný tisknatisknouctisknouceminaminoucminouce Přechodníkminulý (při)tisknuv(při)tisknuvši(při)tisknuvšeminuvminuvšiminuvšezačavzačavšizačavše3. třída
Infinitiv krýt kupovat
Přítomnýčas kryji, kryjukryješkryjekryjem(e)kryjetekryjí, kryjoukupuji, kupujukupuješkupujekupujem(e)kupujetekupují, kupujouPříčestíčinné (minulé) kryl kupoval
Příčestítrpné kryt kupován
Rozkazovacízpůsob kryj!kryjte!kryjme! kupuj!kupujte!kupujme!
Přechodníkpřítomný kryjekryjíckryjícekupujícekupujíckupujíce
Přechodníkminulý (za)kryv(za)kryvši(za)kryvšekupovavkupovavšikupovavše4. třída
Infinitiv prosit čistit trpět sázet
Přítomnýčas prosímprosíšprosíprosímeprosíteprosíčistímčistíščistíčistímečistítečistí trpímtrpíštrpítrpímetrpítetrpísázímsázíšsázísázímesázítesázejí, sází
Příčestíčinné (minulé) prosil čistil trpěl sázel
Příčestítrpné prošen čištěn trpěn sázen
Rozkazovacízpůsob pros!proste!prosme! čisti!čistěte!čistěme! trp!trpte!trpme! sázej!sázejte!sázejme!
Přechodníkpřítomný proseprosícprosícečistěčistícčistíce trpětrpíctrpícesázejesázejícsázejícePřechodníkminulý prosivprosivšiprosivše(vy)čistiv(vy)čistivši(vy)čistivše(s)trpěv(s)trpěvši(s)trpěvše(vy)sázev(vy)sázevši(vy)sázevše5. třída
Infinitiv dělat
Přítomnýčas dělámdělášděládělámedělátedělajíPříčestíčinné (minulé) dělal
Příčestítrpné dělán
Rozkazovacízpůsob dělej!dělejte!dělejme!
Přechodníkpřítomný dělajedělajícdělajícePřechodníkminulý dělavdělavšidělavšeNepravidelná slovesa Неправильне глаголы
Infinitiv инфинитив Být быть Mít иметь Jít идни Jet
ехать jístsníst
есть
сесть Vidět
смотреть Vědět
знать Chtít
хотеть Stát
стоять
Přítomnýčas
Настоящее время jsemjsijejsmejstejsou mámmášmámámemátemajíjdujdešjdejdemejdetejdoujedujedešjedejedemejedetejedoujím, snímjíš, sníšjí, sníjíme, snímejíte, snítejedí, snědí vidímvidíšvidívidímevidítevidívímvíšvívímevítevědíchcichcešchcechcemechcetechtějístojímstojíšstojístojímestojítestojíPříčestíčinné (minulé)
Действительное причастие прошедшего вермени byl měl šel, šla, šlošli, šly, šla jel, jela, jelojeli, jely, jela jedl, snědl viděl věděl chtěl stál
Rozkazovacízpůsob повелительное наклонение
buď!buďte!buďme! měj!mějte!mějme! jdi, pojď!jděte, pojďte!jděme, pojďte! jeď!jeďte!jeďme! jez, sněz!jezte, snězte!jezme, snězme! viz!vizte!vizme! věz!vězte!vězme! chtěj!chtějte!chtějme! stůj!stůjte!stůjme!
Nepravidelný budoucí čas mají:
jít – půjdu, půjdeš, půjde; půjdeme, půjdete, půjdou
jet – pojedu, pojedeš, pojede; pojedeme, pojedete, pojedou
být – budu, budeš, bude; budeme, budete, budou
Nepravidelný zápor:
být – 3. osoba jedn. č.: není

Приложенные файлы

  • docx 8625563
    Размер файла: 67 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий