методичка КУМ


УДК: 811. 161. 2’271.14 (072)
ББК 81.4 Укр-7-9
М 54
Методичні рекомендації до навчальної дисципліни “Культура української мови” для студентів філологічних спеціальностей / Уклад. канд. філол. наук, доцент О.В. Коваль. – Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2012. – 22 с.
У виданні систематизовано основний практичний матеріал з дисципліни “Культура української мови”. Вміщені у методичних рекомендаціях системи вправ спрямовані на засвоєння теоретичного матеріалу, вироблення навичок грамотного мовлення, формування професійної мовної компетенції. Запитання і завдання для самоконтролю сприятимуть глибшому засвоєнню набутих знань з курсу сучасної української літературної мови й свідомому використанню їх у стилістичному плані.
Рецензенти:
О.М. Максимець – к. філол. наук, доцент, завідувач кафедри українознавства Таврійського державного агротехнологічного університету;
А.Ф. Упорова – викладач-методист ДНЗ “Мелітопольський ПЛЗТ”
Рекомендовано до друку науково-методичною радою Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, протокол № від 2012 р.
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Лекційно-практичний курс “Культура мови” розрахований на студентів старших курсів філологічного факультету університету спеціальності українська мова і література. Він являє собою курс культури усного і писемного мовлення на вищому етапі навчання студентів-україністів в його теретико-описовому і практичному-тренувальному аспектах. Питання літературно-мовної і мовленнєвостилістичної норми розглядаються в систематизувальному плані. Тут розглядаються найбільш складні питання підвищення якості й ефективності українськомовної діяльності.
Курс “Культура української мови” є завершальним складником вивчення писемної і усної культури мовлення, що провадиться на всіх етапах навчання під час вивчення сучасної української літературної мови та допоміжних лінгвістичних дисциплін. Він дає можливість узагальнити набуті студентами знання з культури мовлення, систематизувати їх та поглибити з урахуванням загальностильових і внутрістильових норм.
МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ
МЕТА КУРСУ – поглибити системне уявлення студентів про літературно-мовні норми та їх зв’язок з різними функціональнми стилями української мови.
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КУРСУ
розширити й поглибити їх знання студентів про мовленнєву системність і нормативність на мовностилістичному рівні;
допомогти студентам усвідомити основні принципи користування мовою, а також рамки і причини відступів від них у мовленнєвій практиці;
поглибити уявлення про критерії культури мовленнєвого сприйняття в практично актуальних для майбутніх філологів сферах;
поглибити уявлення студентів про критерії культури мовленнєвого продукування у практично актуальних для викладачів української мови і літератури сферах.
За підсумками вивчення курсу студент повинен знати:
об’єктивні критерії літературної зразкової норми;
розуміти, у якому взаємозв’язку перебуває мовна норма і стиль;
усвідомлювати, що культура мови невидимо, але міцно переплітається з національно-культурною специфікою мовної поведінки.
Студент повинен уміти:
створювати тексти з дотриманням прагматико-функціональних принципів культури мовлення;
дотримуватися мовленнєвої стратегії і тактики в складних ситуаціях спілкування з точки зору функціональної культури мовлення;
редагувати усні й писемні тексти (висловлення) з точки зору дотримання загальностильових та підстильових мовних норм.
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ
“Культура української мови”
На практичних заняттях з курсу “Культура української мови” студенти поглиблюють знання про стилістичну диференціацією лексичних, граматичних та інших засобів мови, навчаються використовувати їх залежно від змісту тексту, його стильового жанру.
Готуючись до практичних занять, передусім треба опрацювати рекомендовану літературу, ознайомитися з основними поняттями курсу, видами словників, основними нормами вимови, а також особливостями функціональних стилів української мови.
Після засвоєння теоретичного матеріалу пропонуються тренувальні вправи, які мають на меті закріплення набутих знань, вироблення навичок добору мовних засобів усіх рівнів. Завдання передбачають утворення форм і конструкцій, оцінювання варіантів, добір найбільш точних, виразних і стилістично виправданих лексико-граматичних одиниць, спостереження над мовними явищами. Значна частина вправ присвячена редагуванню речень. Виконуючи їх, студенти повинні з’ясувати, у чому полягає відхилення від норми, і знайти найдоцільніший нормативний варіант висловлення думки.
Аналізуючи лексичні норми, необхідно звернути увагу на особливості уживання паронімів та синонімів, канцеляризмів і штампів, а також функціонування слів іншомовного походження, термінів, позанормативних елементів мови (просторіччя, діалектизмів, жаргонізмів тощо), проаналізувати такі вади побудови висловлювань, як мовна надмірність і мовна недостатність.
Значні труднощі можуть виникати під час опрацювання питань, пов’язаних із морфологічними нормами мови. Треба знати про визначення роду відмінюваних і невідмінюваних іменників, творення окремих форм (родовий відмінок однини і множини, називний відмінок множини, кличний відмінок та ін.), використання назв осіб, стилістичні особливості форм однини і множини, відмінювання прізвищ; поглибити знання про повні і короткі форми прикметників, варіанти відмінкових закінчень, творення форм ступенів порівняння; згадати правила відмінювання і сполучуваності слів числівників. До дієслівних труднощів віднесено наявність паралельних особових форм, відсутність окремих форм дієприкметників, правила введення дієприслівників у речення.
Готуючись до практичних занять, присвячених синтаксичним нормам мови, першочергову увагу необхідно звернути на вимоги щодо порядку слів у реченні, правила узгодження різних видів підмета з присудком, особливості побудови складних речень, правила уживання однорідних членів речення.
Виконання методичних рекомендацій щодо підготовки до практичних занять допоможе студентам усунути мовні огріхи, удосконалити мовні вміння, поглибити свої знання з української мови.
ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Заняття 1.
Тема: ОРФОЕПІЧНІ НОРМИ
План.
1. Засоби милозвучності української мови.
2. Орфоепічні норми: вимова голосних звуків, вимова приголосних звуків і звукосполучень,
3. Наголос.
Типові порушення орфоепічних норм, їх причини.
ЛІТЕРАТУРА
№1, №2, № 4, №5 за основним списком рекомендованої літератури.
ХІД ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ
Завдання 1. Запишіть слова у дві колонки: 1) ті, що вимовляють чітко; 2) ті, що вимовляють з наближенням.
Підписується, безпартійний, парламентський, нагорода, звинувачення, безпрецедентний, розкулачення, природжений, іммігрантський, розжитися, солдатчина, найближче, право, дзвіниця, злочин, презирство, звільняєшся, рецидив, політика, навмисність, компетентно, відроджується, приречений, заблокований, конспірація, бойкотування, нагромадження.
Завдання 2. Запишіть слова фонетичною транскрипцією. Відпрацюйте вимову.
Дзвінкий, дзвіночок, дзюркіт, дзелень, дзвоник, дзеленчати, дзенькати, дзенькотіти, дзеркало, дзиґа, дзиґлик, дзижчати, дзьоб, приїжджати, попередження, відрядження, саджу, броджу, нагороджений, відзнака, підземний.
Завдання 3. Запишіть слова, з’ясуйте, коли [о] наближається до [у].
Колорит, споруда, колун, цоколь, хомут, колонка, брошура, огудина, ропуха, повітряний, жолудь, вологість, монумент, горнути, модулятор, котушка, конфуз, сортувати, лопух, голубка.
Завдання 4. Розставте наголос у запропонованих словах.
Бесіда, верба, веретено, вітчим, дихання, дочка, дошка, дрова, живопис, загадка, колесо, коромисло, кропива, літопис, обруч, вільха, параліч, петля, перепис, подруга, показ, приріст, приятель, решето, рукопис, середина, спина, столяр, успіх, фартух, циган, локшина, морозище, бажаність, човгати, жага, шовковий, шелеснути, дощечка, дощомір, щілина.
Завдання 5. Виберіть та запишіть слова, які мають подвійний наголос.
Запитання, новина, подання, виразний, ненависть, алфавіт, літопис, листопад, випадок, помилка, чорнослив, кілометр, чотирнадцять, батьківщина, перепис, приязнь, черговий, розруб, фаховий, донька, гребелька, магістерський, зокрема, довідник, рукопис, одинадцять, показник, бавовниковий, договір.
Завдання 6. Зі словника термінів випишіть 10 слів із дублетним наголосом і 10 слів, наголос у яких є смислорозрізнювальним. Поясніть лексичне значення цих слів та введіть у самостійно складені речення.
Завдання 7. Користуючись орфоепічним словником, поставте наголоси у поданих словах.
Діалог, запитання, ознака, предмет, похвала, показник, корисний, вимоги, компроміс, вигода, налагодження,
Завдання 8.
Проаналізуйте подані тексти і напишіть власний твір-мініатюру в художньому стилі „Осінь і я”.
Восени листки поступово жовкнуть і червоніють тому, що похолодання і зменшення кількості світла спричиняють руйнування хлорофілу. А інші пігменти в хлоропластах клітин м’якоті листків – червоні і жовті – зберігаються. Ці барвники і стають помітними тоді, коли зруйнується хлорофіл.
Таємниця осіннього листя
Нехай ботаніки розв’язують питання про різнобарвний лист у пору опадання, про ці розливи фарб, про пишну цю красу, - я в серці з юних літ до скону пронесу це листя трепетне на полі голубому, ці барви пушкінські, цю урочисту втому, це горде золото, що падає у прах, ці прожилки тонкі на кленових листах, на листі дубовім ці лінії різьблені, сліпучі бризки ці по мураві зеленій, цю суміш сміливу найяскравіших плям, цю смерть, увінчану таким живим життям! (М. Рильський)
Кленові листки – це ранок рум’яно-морозний, суниць і повзиків свист у повітрі бадьорім, дівчата на стежці у гаю і в небі високому гуси, це шерех, і шелест, і дзвін пурпурової осені, це Пушкін у серці моєму, це дим над рідною хатою, це свідомість, що буде зима, це віра, що прийде весна за нею – і проліски сині розквітнуть там, де нині лежать золотисті кленові листки. (М. Рильський)
3. Золота осінь...
Як же не хочеться листу з дерева падати, - він аж ніби кров’ю з печалі налився і закривавив ліси. Сумовито рипить дуб, замислився перед зимовим сном ясен, тяжко зітхає клен...
Креслять тригонометричні фігури високо в небі запізнілі журавлі, запитуючи своїм „кру - кру”: „Чуєш, брате мій, товаришу мій? Відлітаємо!” Золота осінь... (Остап Вишня)
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1. Дайте визначення орфоепії.
2. Охарактеризуйте наголос в українській мові.
3. Назвіть основні правила вимови голосних звуків у процесі мовлення.
4. Назвіть основні вимоги до вимови приголосних звуків.
5. Визначте основні відмінності української і російської вимови.
Заняття 2.
Тема: ЛЕКСИЧНІ НОРМИ
План.
Історичний характер лексичних норм.
Типові порушення лексичних норм:
а) вживання слів, яких немає в українській мові;
б) помилки у вживанні українських вигуків;
в) вживання слів у невластивому значенні;
г) невміння повною мірою використовувати багатства рідної мови.
3. Штампи.
4. Модні слова і вирази.
ЛІТЕРАТУРА
№1, №2, № 4, №5 за основним списком рекомендованої літератури.
ХІД ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ
Канцеляризми – слова і вирази, взяті з мови протокольних звітів, офіційно-ділового листування, характерні для ділової мови.
Мовні штампи – це готові зразки для висловлення думки, які в інших стилях часто використовуються без потреби.
У діловій мові використовуються „закам’янілі” формулювання на зразок: вищезгадані, вищеназвані, нижчепідписані, призначити на посаду, беручи до уваги, доводити до відома тощо.
Найпоширенішим видом штампів є так звані універсальні слова, які вживаються у найневизначеніших загальних значеннях і часто замінюють слова з конкретним значенням; парні слова (слова-супутники), вживання прийменників: за рахунок, у справі, з боку, шляхом, під силу, в силу тощо.
До канцеляризмів зараховуємо: вислови з дієприслівниковими зворотами, розщеплені присудки, нанизування іменників на –ння тощо.
1. Запропонуйте варіанти для удосконалення виділених конструкцій:
1. Слабо ведуться будівельні роботи.
2. Звіт слабо відбиває стан справ на будівництві.
3. Нам треба зміцнити управління заводу.
4. Перше завдання і найактуальніше – це зміцнити кормову базу.
2. Як починаються офіційні повідомлення про прибуття в нашу державу високопоставлених урядових осіб? Доберіть приклади з газет і вкажіть, які словесні формули полегшують сприйняття тексту.
3. Проаналізуйте поданий уривок і вкажіть на стилістичні хиби в ньому. Запропонуйте свою правку.
Слів нема, дуже потрібне і наболіле питання про міський парк ім.. Шевченка порушив трудовий колектив деревообробного комбінату. І не тільки порушив, а, зробивши вагомий внесок грошовий на спорудження нового, гідного пам’яті Кобзаря постамента, подав хороший приклад небайдужості до народних життєвих цінностей.
4. Доповніть перелік парних слів, наявних у сучасній пресі. Як це позначається на викладі?
Питання – гостре, актуальне, потрібне...
Завдання – реальне, почесне, велике...
Допомога – дійова, активна, постійна...
Оцінка – належна, гостра, висока...
Ставлення – безвідповідальне, несерйозне...
Критика – гостра, принципова...
Увага – належна, посилена...
5. Знайдіть канцеляризми у наведених реченнях і усуньте їх.
1. Ми на фабриці вирішили зробити внесок у благородну справу допомоги малозабезпеченим сім’ям на суму два мільйони карбованців. 2. Колектив здійснює допомогу по наданню пільг репресованим громадянам. 3. Видача довідок по безробіттю здійснюється в кінці кожного місяця. 4. Нам усім слід привести в готовність держзбиральну техніку вже сьогодні, оскільки збирання врожаю – справа відповідальна і першочергова. 5. Комісії вдалося зробити гідну оцінку того становища, в якому опинилося спільне російсько – українсько – австрійське підприємство. 6. Бригада ремонтників провела підготовчі роботи у музеї архітектури. 7. У Криму було проведено вибори нового президента. 8. Правоохоронцям нелегко вести боротьбу із сучасним злочинним світом. 9. Не здійснюють належного контролю за проведенням цього відповідального комплексу робіт наші керівники. 10. Тут іще й не планують починати підготовку місткостей для закладання зеленої маси. 11. Здійснюються в нас виїзди в села авто лавками. 12. На день перевірки тут тільки приступили до виготовлення вітамінного трав’яного борошна. 13. За час проведення операції „Мотоцикліст” планується здійснити реєстрацію цього виду транспорту.
6. Перекладіть з російської мови на українську такі стійкі вислови:
Принимать участие - ..., принимать меры - ..., иметь в виду - ..., принимать во внимание - ..., внести предложение - ..., иметь основание - ..., от случая к случаю -..., сбить с толку - ... .
7. Виправте текст і поясніть помилки.
1.Він привів багато цікавих прикладів. 2. В олімпіадіаді приймали участь спортсмени різних країн. 3. Це явна безвідповідальність з боку керівництва. 4. У ході боротьби за високий урожай ми досягли помітних успіхів. 5. В силу несприятливих погодних умов посівна кампанія цього року затягнулась. 6. Силами студентів нашого курсу був даний концерт. 7. Ми провели значну роботу в напрямку підготовки до олімпіади. 8. Мова йшла про роботу по піднесенню продуктивності праці. 9. це зможе призвести до плачевного кінця.
8. Визначте, які слова у наведених реченнях свідчать про штампованість, недосконалість висловів. Як усунути цей недолік?
При пересіві цукрових буряків треба додатково посприяти підживленню ґрунту.
Так, Вороному треба привести до порядку звітну документацію, але це не значить, що він сам повинен за все відповідати.
Думаю, ми повинні серйозно осмислити уроки минулого.
Ось чому треба об’єднати зусилля фахівців різних галузей.
Подекуди треба випрямляти, місцями - поглиблювати чи розширювати, укріпляти береги.
У господарствах треба подбати про належну підготовку до сівби.
За сім місяців цього року повинні були здати відходи кольорових металів на 1. млрд. карбованців.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1.Скажіть, чи „штамповані слова” властиві лише публіцистиці? А іншим стилям? Де вона є нормою? Чи допустима така мова в художньому стилі? А в розмовно-побутовому? Коли її слід трактувати як мовний огріх?
2. Чи трапляються в художньому стилі штампи і кліше? Якщо так, то з якою метою вони використовуються? Назвіть найтиповіші ознаки штампів у художньому стилі.
3. Чи існують жанрові штампи в межах газетно-публіцистичного стилю? З цією метою проаналізуйте використання фразеологізмів: а) у судових нарисах, б) у кореспонденціях, в) у звітах.
Заняття 3.
Тема: МОРФОЛОГІЧНІ І СЛОВОТВОРЧІ НОРМИ.
План.
Морфологічні норми:
а) закінчення іменників чоловічого роду;
б) особливості вживання дієприкметників;
в) помилки при творенні ступенів порівняння прикметників, при творенні форм числівників;
г) особливості поєднання числівників з іменниками та ін. ;
2. Словотворчі норми (іменники з модифікаційним значенням жіночої статі, творення. складних слів на -вод тощо).
ЛІТЕРАТУРА
№1, №2, № 4, №5 за основним списком рекомендованої літератури.
ХІД ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ
1. Знайдіть випадки стилістично невиправданого вживання назв професій. Виправте речення.
1. Молода касир розгублено складала папірці. 2. Наша директор привчила всіх до порядку. 3. Молода професор виголосила цікаву доповідь. 4. Лікарка написала рецепти на ліки. 5. Заводську адміністрацію присоромила старший бухгалтер.
2. Виправте помилки у наведених реченнях і прокоментуйте.
1. Стовп пилі злетів у повітря. 2. Батько Ліди, який хворіє не має майже шансу на спасіння. 3. Ми розійшлися на робочі місця. 4. Діду Кирилу сподобався меткий хлопчик. 5. Вона бігає по гаям і болотам, шукає свою дитину, а потім втопилась. 6. У цей простий день можуть бути великі винаходи, невдачі. 7. Було виготовлено кліше і кілька відбиток. 8. Тисячі знедолених гнули свої спини на панщинах. 9. Злегка погойдуються катера. 10. Нарешті документи і білети на руках, і ми йдемо до поїзду, яким доїдемо до Чопу, а звідти другим, вже чеським поїздом – до Праги. 11. Смерть героїв Романа мене дуже вразила. 12. Омелько виріс у кріпацтві, яке мало величезний вплив на формування його характера. 13. Люди з ранку до вечора працювали на полю. 14. Лагідність його видно з портрету (З творів абітурієнтів).
3. Виправте речення, поясніть помилки.
1. Сарай збудували, але на покриття даху не вистачило толі. 2. При наближенні теплоходу до південного берега Криму ми зразу побачили високий Ай-Петрі. 3. Учень поцікавився різницею між математичною степенню і вченою ступінню. 4. Вивчення цього застосування повинно дати правильну уяву про способи вдосконалення тексту. 5. Моєму племіннику Андрію Олексійовичу вдалося виграти судову справу з поділом майна. 6. Нам порадили написати доповідну записку директору міськкоопторгу Петру Анатолієвичу Ковалишину. 7. Заяву подано головному енергетику Івану Петровичу Сидоряку.
4. Які з наведених форм Називного відмінка множини неправильні?
Ясла, директора, вікна, покоси, ліса, поля, явища, хазяїни, велетні, вуха, персні, герої, секретарі, трактори, командири, площі, інженера.
5. Які з наведених форм Родового відмінка множини неправильні?
Надій, мишів, кухонь, громадян, морів, підписів, овочей, назв, фабрик, обличчів, сімей, друзів, воріт, соснів, днів, тунелів, грошів.
6. Виправте помилки у поданих реченнях.
1. У селі Кисоричі розмістилось відразу два будівельних майданчика ПМК. 2. У колектива, який обрав його до складу профкому, інша думка. 3. Нарешті надійного розгону набирає боротьба за роззброєння. Ведемо її в час, коли над нами нависло мільйон Хіросім, і вестимемо далі, після обнадійливого діалогу Москви і Вашінгтону, до згоди всіх столиць і народів. 4. Заміна займенника ти на ви при звертанні до одного співбесідника потрібна для вираження пошани. 5. Це дійсн6о нагадує катастрофу, коли здорова людина, зробивши різкий рух, раптом зойкає від несподіваної різкої болі і завмирає. 6. Успішно працюють молоді виробничники й цьогоріч. 7. Майстер ремонтував швейні машини на дому замовника.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1. Які вам відомі морфологічні норми СУЛМ?
2. Назвіть основні причини порушення морфологічних норм.
3. Які вам відомі словотвірні норми?
Заняття 4.
Тема: СИНТАКСИЧНІ І ФРАЗЕОЛОГІЧНІ НОРМИ
План.
Національна специфіка мови у вживанні прийменникових конструкцій.
Закони сполучуваності слів і культура мови.
Багатослів’я, тавтологія як елементи порушення культури мови.
Неправильне керування, порушення порядку слів.
Особливості вживання дієприслівникових зворотів.
Особливості вживання однорідних членів речення.
Нормативний і ненормативний вибір сполучників.
Особливості координації підмета з присудком.
Вияв національної самобутності мови у фразеологічній системі мови.
Типові поручення фразеологічних норм та шляхи їх подолання.
ЛІТЕРАТУРА
№1, №2, № 4, №5 за основним списком рекомендованої літератури.
ХІД ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ
1. Вкажіть на недоліки речень, узятих із газетно-журнальних публікацій. Запропонуйте правку.
1. У серпні прийшов Сергій на завод, в центральну лабораторію і встиг показати себе самим старанним працівником. 2. І хоча він вважався на цій посаді здібним керівником, все ж у ньому проглядався більш виразніший господарник, аніж адміністратор. 3. Хоча одесити перемогли і гра була більш виразнішою, слід вважати, що це ще не оптимальний варіант стартового складу. 4. Дані про себе (більш повніші), якими мовами володієте, вік, освіта, місце проживання, номер телефону тощо – надішліть за адресою... 5. Юля назавжди зберегла у своїм серці про той пам’ятний день самі дорогі спогади. 6. А десь поруч у полі мчить зі зерном нового врожаю самий наймолодший син Чоботарюка Василь. 7. Видно, тепер йому необхідно бути ще більш зубастішим, пора відкинути лібералізм. 8. Вперше в нашому місті проводився конкурс гармоністів. Взяло в ньому участь 9 чоловік – люди самих різних професій. 9. Житомиряни сподіваються, що міськвиконком знайде саме мудре рішення, яке задовольнить інтереси протиборствуючих сторін. 10. Це один із самих кращих колективів господарства.
2. Доберіть до поданих дієприкметників замінники.
Воюючий, знаючий, кажучий, пишучий, стукаючий, головуючий, гинучий, синіючий, зростаючий, скачучий, вистигаючий, наступаючий, слабнучий, виступаючий, співаючий.
3. Замініть форми активних дієприкметників теперішнього і минулого часу (див.: Караванський С. Секрети української мови. К., 1994) іншими словами.
Обіцяючий, лижучий, смакуючий, гальмуючий, стріляючий, потрясаючий, дозріваючий, поспішаючий, спонукаючий, зупинявший, сказавший, спалахуючий, агонізуючий, координуючий, підслуховуючий, снідавший, писавший.
4. Доберіть українські відповідники до таких російських форм дієприкметників:
1.Сражающийся, мечущийся, казавшийся, возрастающий, содействующий, наслаждающийся, продающийся, стреляющий, рвущийся, наклонившийся, бегущий, рождающийся.
2. Сбежавший, адаптировавшийся, славящийся, меняющийся, плачущий, продавшийся, обогатившийся, вращающийся, финансировавший.
5. Запропонуйте у письмовій формі різні варіанти виправлень наведених словосполучень:
Ведучий програми, інформуючий присутніх, пишучий скарги, співаючий артист, управляючий банком, знеболюючий засіб, заспокоюючий препарат, воююча сторона, температурячий хворий, шифруючи машина, спадаючий тиск, хитаючий вітер, співаючі студенти, спадаючі ціни.
6. Виправте хиби поданих речень.
1. На заводі не забувають вшановувати бувши працівників, ветеранів праці. 2. На площі Привокзальній були затримані підлітки, граючі в наперстки. 3. Невгасаючий ентузіазм молоді треба підтримувати і розвивати. 4. Непрацюючий громадянин К. Затриманий за купівлю наркотичної сировини. 5. За рогом будинку промайнув зникаючий з місця пригоди автомобіль. 6. Поїзд, що рухався з високою швидкістю, зробив попереджуючий сигнал. 7. Комп’ютери останнього покоління оснащені запам’ятовуючими пристроями. 8. Картина мала вражаючий ефект. 9. Ми давно не користуємось діючим графіком. 10. Існуючий план не виконується на 70 відсотків.
7. Виправте речення і поясніть причини виникнення помилок.
1. Їхня вина не лише в тому, що вони безпросвітно некомпетентні, очолюючи ядерну державу Україна, їхня вина в тому, що вони й не прагнули, не хотіли знати правду, а тим більше сказати про неї людям. 2. Скалічивши палець на лівій руці, мене звільнили з праці. 3. Скінчивши університет, мене призначили на посаду відповідального секретаря молодіжної газети. 4. Зараз Михайленко є депутатом Верховної Ради, очолюючи комісію в справах молоді. 5. Мені треба написати статтю, зібравши матеріал якнайшвидше. 6. Будучи на Закарпатті, покликання зробило з нього талановитого художника. 7. Не дивлячись на погодні умови, вони вирушили в гори. 8. Перебуваючи в різних куточках планети, співпраця продовжувалася і давала плідні результати. 9. Засуджено дві групи рекетирів, затримавши їх на кордоні. 10. Повернувшись з-за кордону, йому забаглося відкрити власну фірму.
8. Замініть дієприслівникові звороти іншими паралельними конструкціями. Вибір аргументуйте. Як змінилися стильове навантаження і змістова характеристика?
1. Навчаючись на правничому факультеті, Володимир багато сил віддає громадській роботі. 2. Аналізуючи псевдонаукові питання істориків, В.Барвінський гостро розвінчував їхні погляди. 3. Наостанку постановили: дозволити панові професору посидіти в залі, не скидаючи фрака. 4. Полічивши голоси та побачивши, що гору взяли прихильники народної свободи, всі справжні патріоти в Києві заплакали. 5. Плачучи гірко, вони зійшлися на пораду, щоб поміркувати про те, що буде далі. 6. Храпаль, подумавши трошки, сказав, що він і надалі буде вчити дітей. 7. Я всюди їздив, шукаючи роботи, але мене ніде не приймали. 8. Я їх читав досить уважно, маючи на думці зробити кілька візитів не з порожніми руками. 9. Підносячи кожному біле яєчко, я бажав не мати на виборах чорних кругляків. 10. Екскурси в минуле, які часом сягають вражаючої емоційної сили, стаючи похмурим символом фашизму. 11. Давши гайдамакам знак і далі лишатися непоміченим в гущавині, він спокійно вийшов. 12. Малюючи квіти, художник приділяв багато уваги кольоровій палітрі.

УВАГА! При підметах, до складу яких входять слова багато, мало, більшість, декілька, ряд, частина, найчастіше присудок виступає у формі однини. Якщо керований іменник позначає істоти, то присудок може стояти як в однині, так і у множині.
Якщо до складу підмета входять збірні числівники, то можливі паралельні форми присудків.
При складеному підметі, вираженому прийменниковим сполученням іменника у Називному відмінку з іменником в Орудному, присудок ставиться у множині. Однак, якщо форма в орудному відмінку є додатком, тоді присудок узгоджується лише з простим підметом в однині.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
Питання для самоконтролю:
Пригадайте, що таке прямий і непрямий порядок слів у реченні.
У яких стилях і під стилях користуються найчастіше прямим порядком слів?
Який порядок слів викликає смислове виділення? У яких стилях цей прийом застосовується найчастіше як образно-експресивний стилістичний засіб?
Прокоментуйте таке твердження: вільний порядок слів в українській мові є відносним і обмеженим певними нормами.
Заняття 5.
Тема: ЖАНРОВО-МОВЛЕННЄВІ (ПІДСТИЛЬОВІ) НОРМИ
План.
Відносний, статистичний, вірогідний характер стилістичних норм.
Стилістичний аспект орфоепічних норм.
Стилістичні норми в лексиці.
Стилістичний аспект орфоепічних норм.
Стилістичні норми в лексиці.
Стилістична диференціація морфологічних норм.
Синтаксичні норми і стиль.
Традиції вживання й стилістична норма.
ЛІТЕРАТУРА
№1, №2, № 4, №5 за основним списком рекомендованої літератури.
ХІД ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ
1. Зверніть увагу на те, якими відмінковими формами керують дієслова дякувати, завдавати, постачати, наслідувати. Введіть їх у словосполучення зі зв’язком керування.
2. Як, на вашу думку, правильно сказати:
Характеристика Іваничука чи Характеристика на Іваничука? Відгук на дипломну роботу чи Відгук про дипломну роботу? Стояти біля пам’ятника Франка чи Стояти біля пам’ятника Франкові?
3. Яких відмінків вимагають після себе наведені синонімічні слова?
Характерний, притаманний, властивий, опановувати і оволодівати.
Знущатися, глумитися, глузувати та збиткуватися.
4. Перекладіть з російської мови. Зверніть увагу на особливості перекладу прийменникових конструкцій з прийменником по.
Плавать по морю, успеваемость по факультету, приказ по университету, по целым дням, национальный по форме, отличный по качеству, лекции по математике, экзамен по языку, по поводу, по случаю, по просьбе, по имени, по адресу, по требованию, по собственному желанию, по программе, по данным, по заданию, по согласию, по всем правилам, по примеру, по указанию, по выходным дням, по праздникам, по роману, отпуск по болезни, по ошибке, по незнанию, не по силам, по возвращении, комиссия по составлению резолюции, по истечении срока, старший по возрасту, добрый по натуре, огромный по своим масштабам.
5. Перекладіть наведені вирази. Зверніть увагу на особливості керування в українській і російській мовах.
Говорить на нескольких языках, обучаться на родном языке, писать на украинском языке, идти за водой, ходить за грибами, на протяжении года, согласно закона.
6. Виправте речення, поясніть помилки.
1. Ми проводили лекції в цій аудиторії згідно розкладу. 2. По тій причині його переклад чисто описовий. 3. Командир весь час піклувався за своїх бійців. 4. Він загинув в Карпатах за виконанням бойового завдання. 5. Уряд вживав всіх заходів, щоб закупити продуктів за кордоном. 6. По дорученню деканату Микола мав перевірити присутність студентів на третій парі. 7. По моєму хотінню, по моєму велінню – столик, накрийся! 8. Заклик на революційну боротьбу. 9. Вони розбудили свідомість в народі.
7. Виявіть порушення норм керування у поданих реченнях. До якого стилю вони належать?
1. Дощ над полем багаторічних трав іде по замовленню. 2. Контрольні надої розвіяли ті сумніви. До того ж жирність молока по групі Катерини Олексіївни становить 3,5 – 3,8 процента. 3. Щоб не доводилось їм, престарілим, за кілограм гречки звертатися по довідку до лікарні. 4. Вжито заходів по усуненню перешкод на шляху зміцнення орендного підряду. 5. Багато виявилося бажаючих скористатися цією послугою, виникла черга, згідно якої і задовольняється попит населення. 6. У господарстві стало традицією по закінченні сільськогосподарського року на спільному з правлінням засіданні слухати звіт про роботу кожного агронома, зоотехніка, завідуючого ферми. 7. Склад міндобрив колгоспу не обваловано згідно вимог. 8. А відповідно соціологічних даних 25 літрів вживання алкоголю на душу населення – це катастрофічна межа, за якою неминуче йде повне виродження нації, бо дефективних, розумово відсталих дітей при такому становищі народжується більше, ніж здорових.
УВАГА! Прийменник при часто вживається за російським зразком. В українській мові він має відповідники: ЗА (за Хрущова), У (у нещасті), КОЛИ (коли взяли), ПІД ЧАС (під час польоту).
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1. Поясніть, що таке відносний, статистичний, вірогідний характер стилістичних норм.
2. Розкрийте стилістичний аспект орфоепічних норм.
3. Стилістичні норми в лексиці.
4. Розкрийте стилістичний аспект орфоепічних норм.
5. Стилістичні норми в лексиці.
6. Стилістична диференціація морфологічних норм.
7. Синтаксичні норми і стиль.
8. Традиції вживання й стилістична норма.
Заняття 6.
Тема: ЗАГАЛЬНІ ЗМІСТОВО-МОВЛЕННЄВІ КРИТЕРІЇ МОВНОЇ КУЛЬТУРИ
План.
1. Критерій точності.
2. Критерій логічності.
3. Брак або надлишок аргументації;
4. Недостатня або надлишкова експлікація показників логічного зв’язку частин.
5. Критерій ясності і доступності.
6. Критерій чистоти мовлення.
7. Недоцільне вживання канцелярських і книжних слів, виразів; уживання без потреби іншомовних слів; накопичення віддієслівних іменників на -ння; літературні штампи.
Виразність мовлення.
10. Доречність мовлення.
11. Відхилення від предметно-логічної послідовності розгортання змісту.
ЛІТЕРАТУРА
№1, №2, № 4, №5 за основним списком рекомендованої літератури.
ХІД ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ
1. У яких випадках порушена нормативність вживання прийменника НА:
Забратися на піч, политися на землю, іти на душу, спасти на думку, жити на селі, іти на Львів, вийти на дзвінок, поїхати на весілля, піти на фільм, сидіти на уроках, зайти на вареники, з’явитися на дверях, прибігти на хвильку, бути на роботі, на погоду, на світ народитися, немає надій на Петлюру, позичати на хліб, зробити на совість, впливати на психіку, покласти на стіл, оженитися на Марусі, ростуть на вербі, на вибір, старший на два роки, на цьому світі, будинок на два поверхи, дарувати на згадку, їхати на фрукти, йти на обід.
УВАГА! Російськомовні конструкції з прийменником ПО в українській мові найчастіше передаються прийменниками З (ІЗ,ЗІ), ЩОДО,У СПРАВІ, НАД, ЧЕРЕЗ, ПІСЛЯ тощо чи безприйменниковою формою Родового відмінка відповідного іменника. 2. У яких випадках порушена нормативність вживання прийменника ПО?
Розкидати речі по хаті, ходити по крамницях, тренер по шахах, ударити по м’ячу, комітет по пресі, ходити по гриби, відпочити по обіді, робота по дослідженню, впускають по два чоловіки, гурток по моделюванню, по закінченні програми.
3. Виправте текст. Поясніть помилки.
Максимальний термін виконання замовлення – два тижні. По вашому бажанню – до 4-5 днів. 2. Фірма пропонує гуртові контрактні поставки товарів зі складів Західної Європи та Японії по гуртових цінах фірм-виготовлювачів. 3. Роботи можуть бути виконані також по кресленнях замовника. 4. Пропоную консультації по народній медицині і нетрадиційних методах лікування. 5.Кооператив проводить комп’ютерну діагностику захворювань всіх органів та систем організму по методах Акабане, Накатані. 6. Якщо ви бажаєте отримати другу вищу освіту по спеціальності економіста-менеджера, звертайтесь в Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації. 7. Фірма надасть кваліфіковані юридичні консультації по створенню приватних, колективних, спільних підприємств, господарських товариств і по питаннях зовнішньоекономічної діяльності. 8. Довідки про умови оплати по телефонах... (З оголошень).
4. Вкажіть на недоліки у поданих реченнях. З’ясуйте причину їх виникнення. Виправте речення.
1. Око вабили блакитні ромашки, троянди, нарциси. 2. Тато придбав дитячі спортивні костюми, яблука, лимони. 3. Фірма продає срібні ложки, ножі, виделки, меблі та сантехніку. 4. На Одещині милують око виноградні сади і оселі. 5. У своїх творах та віршах Шевченко гнівно викриває тогочасне суспільство. 6. Такі люди і молодь були достойними епохи, в яку вони жили. 7. На ці історичні події А. Малишко відгукнувся новими поезіями, віршами, творами. 8. Марко – це відданий революціонер, який бореться за свободу, землю, волю селян і робітників. 9. В наші дні п’єса „Наталка-Полтавка” ставиться на багатьох сценах і театрах. 10. В кінотеатрі вони зустріли Ольгу з Миколою та їхню Наталочку з косичками. 11. В основному це стосується звичайних людей – рядових інженерів, службовців, робітників, колгоспників, викладачів. 12. Сам він студіював Божі закони за кордоном, у Чехо-Словаччині став священиком. Далі Відень, Бельгія, США. 13. Теплими словами привітання і спогадами поділилися колишні учні із своїми незабутніми вчителями. 14. Народ вірить і поважає Давида Мотузку. 15. Ми знайомимося і вивчаємо передовий досвід сусідів. 16. Наукова робота вимагає перш за все вмілого добору і тонких спостережень над мовними фактами (З творів абітурієнтів).
5. Випишіть з творів улюбленого письменника по три речення зі сполучником І й сполучником ТА при однорідних членах речення.
УВАГА! Сполучник ТА вживаємо здебільшого в межах речення, він з’єднує однорідні члени і дуже рідко – речення.
Сполучник І має значно ширший спектр використання, і завжди заміняє ТА, а ТА І – не завжди.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1. Критерій точності.
2. Критерій логічності.
3. Брак або надлишок аргументації;
4. Недостатня або надлишкова експлікація показників логічного зв’язку частин.
5. Критерій ясності і доступності.
6. Критерій чистоти мовлення.
7. Недоцільне вживання канцелярських і книжних слів, виразів; уживання без потреби іншомовних слів; накопичення віддієслівних іменників на -ння; літературні штампи.
Заняття 7.
Тема: ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ І КУЛЬТУРА МОВИ
План.
1. Важливість стабільної орфографії для духовної культури народу.
2. Основні етапи у становленні українського правопису.
3. Граматичні елементи в орфографічному кодексі.
4. Дискусії навколо українського правопису.
ЛІТЕРАТУРА
№1, №2, № 4, №5 за основним списком рекомендованої літератури.
ХІД ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ
1. Перебудуйте складнопідрядні речення на прості, використавши паралельні конструкції. Чи завжди така заміна можлива і доцільна?
1. Його ім’ям було названо музей, що відкрився в Житомирі. 2. Але те, що зберіг для нащадків В.М. Кравченко, скарб особливий. 3. За соняшниками зараз з’явились рівні рядки гостролистої кукурудзи, яку насадили кругом баштанів рівними рядками. 4.Потім одкрилося поле, яке було неначе заслане картатими хустками. 5. про події цього складного, трагічного для України часу йдеться в двох розділах його біографії, які пропонуються читачам нашого журналу. 6. І перед його очима розіслався степ, який був облитий людською кров’ю. 7. Ненадрукованим залишився цикл „Велика гармонія”, який увійшов до зібрання творів. 8. Антонич не міг не говорити про свою вужчу батьківщину, яку називає „землею вівса та ялівцю”. 9. Цей світ, що миготить кадрами, як у фільмі, називає поет „зеленою євангелією”. 10. Всі описані в романі події стосуються таких зрізів людського життя, які сприймаються як постійно діючий природний кругообіг.
2. З’ясуйте, в яких реченнях виправданим є вживання сполучного слова КОТРИЙ. Відповідь узагальніть.
1. Пам’ятаємо: наш лист може потрапити в чужі руки, отже, чи не завдасть він шкоди людині, (котрій, якій) він адресований. 2. Поряд із батьками на велику пошану заслуговують наші вчителі і виховними. Серед них – і ті з дитячого садочка, і ті з першого класу, (котрі, які) відкрили перед нами світ букви і слова, і вчителі середньої школи, і професори вищого навчального закладу. 3. Подумаймо, чи не було між нами таких, (котрі, які) поставили нас на ноги, відповідно скерували наше життя... 4. А проте є люди, (котрі, які) віддають немічного батька-матір у притулок для старих. 5. Пам’ятайте, що вашого батька чи неньки немає нічого ціннішого на світі, ніж бачити біля себе рідну дитину, (котра, яка) стала вже дорослою, може, відомим ученим, заслуженим членом суспільства, батьком чи матір’ю. 6. Декому здається, що звертання до тата чи мами на „ти” краще виражає любов дитини, її сердечну близькість, (котрої, якої), начебто не було в минулому (Ю. Редько).
3. Які сполучні слова і сполучники можна використати в поданих реченнях для уникнення одноманітності?
Наша мета – знайти і підтримати талановиту молодь, яка вже має чи опановує музичну освіту. 2. Має бути пільгове оподаткування, зокрема, для тих меценатів, які вкладають кошти в розвиток культури. 3. Якщо окремим театральним чи танцювальним колективам присвоюється статус національних, то естрадним заходам, які стають явищем у культурному житті держави – ні. 4. А варто б, наприклад, конкурс молодих виконавців української естрадної пісні імені В.Івасюка узаконити як національний, бо це єдиний конкурс серед професіоналів і є прагненням підтримати рок і рідну мелодійну, ліричну, популярну пісню. 5. Жаль, але ті, які роками вірою і правдою служили мистецтву України, не мають змоги провести творчі вечори. 6. Приємно відзначити, що за два роки, які минули відтоді, Олександр професійно виріс. 7. Немає жодного відомого виконавця, який би не взяв до свого репертуару творів поета Вадима Крищенка (З газети).
4. Випишіть із творів Т.Шевченка, Лесі Українки, М.Коцюбинського, В.Винниченка по три речення із сполучником ЩОБ.
5. Виправте хиби поданих речень. Правку поясніть.
Учениці здавалося, що нібито її переслідують. 2. Ми зараз, власне, не маємо жодного села або селища, які б відповідали архітектурному рівню сьогоднішнього дня. 3. Дозволити виморочний продаж комунальних будинків в особисту власність, які зв’язані з великими затратами на ремонт, і підведенням комунальних вигод – опалення, води, каналізації, газу. 4.Небеєпека нападу кліщів більше загрожує тим, хто пасе худобу на лісових галявинах, лісорубам, а також тим, хто прийшов збирати гриби та ягоди. 5. Появилася нова багаторівнева система навчання, яке передбачає три ступеня підготовки: на бакалавра, спеціаліста, тобто інженера, і нарешті, на магістра.
6. Проаналізуйте текст щодо правильності вживання службових частин мови. Визначте можливість заміни прийменників і сполучників синонімами.
Вибагливих київських меломанів важко чимось здивувати. Однак концерт квартету саксофоністів, котрий відбувся у Малому залі консерваторії, заворожив серця аудиторії. Із мистецтвом цього колективу мали можливість познайомитись слухачі Львова та Одеси, Тернополя та Дрогобича, Москви та Будапешта та багатьох інших міст. Попри свій порівняно „молодий” вік квартет вже встиг вибороти нагороди на кількох конкурсах і фестивалях. Колектив має постійний успіх насамперед через високий професіоналізм. Саме це дозволило виконавцям зняти всі обмеження стосовно репертуару, допомогти слухачам подолати ілюзію, що складалась у нашій країні на протязі десятиліть, що саксофон інструмент не наш і що допустити його можна лише в ресторан. Слухачі мали можливість поцінувати не тільки мистецтво виконавців в сучасному джазовому, але й у класичному репертуарі. Виконання захоплювало відчуттям стилю та м’яким вокально інтонуванням (бо цей давній інструмент щодо можливостей звуковідтворення щонайближче стоїть до людського голосу), а також глибоким проникненням до внутрішнього світу композиторів. Протягом концерту звучали твори українських і зарубіжних композиторів. На честь 150-річчя виникнення саксофона квартет записав платівку.
ЛОГІЧНІСТЬ МОВЛЕННЯ
Логічність мови - це комунікативна якість мови, що має багато спільного з точністю. Як і точність, логічність характеризує мову з огляду на її зміст. Логічність характеризує структуру мовної семантики, її організацію з точки зору відповідності законам логіки і правильного мислення.
Причини помилок у логіці викладу можуть бути такі:
1.Поєднання логічно несумісних слів (за винятком оксиморона): жахливо гарний, страшно добрий.
2. Введення у фразу зайвих слів (плеоназмів), що структурно обтяжують фразу, напр., місяць грудень, моя власна думка.
3. Підміна особової форми дієслова активного стану стилістично неправомірною формою зворотно-середнього або навпаки, напр., вибачте мені – вибачаюсь; перестань нервувати – нервуватись.
4. Неправильна побудова однорідних рядів членів речення, коли в нього входять родові і видові поняття, напр., письменники і поети; корови, свині, кури, птиця.
5. Архаїчне утворення аналітичних форм: самий найкрасивіший, трохи синюватий.
6. Неправильна координація дієслівного присудка зі складеним підметом, напр., дехто з нас знали.
7. Порушення порядку слів у реченні, або порушення розташування його компонентів (частин): Актор читав вірш, якого ми вперше слухали.
8. Недоречне вживання дієприслівникових зворотів замість підрядних речень: Принісши цю книгу, йому дозволили взяти іншу. Повернувшись у село, їй обіцяли знайти роботу за фахом.
9. Неправильне використання сполучних засобів у складних реченнях: Сьогодні світить яскраве сонце, і вчора була громовиця.
10. Порушення смислового зв’язку між окремими висловлюваннями в тексті: На факультеті п’ять гуртків, які працюють при кафедрах, вони функціонують вже понад десять років.
11. Невміння поділити тексти на його логічні частини (абзаци).
7. Вкажіть на логічні помилки і запропонуйте способи їх усунення.
1. Досвідчені механізатори пішли на збирання, а турботу про корми взяли на плечі пенсіонери. Ними вже заскиртовано понад 150 тонн сіна. 2. У селі продається хата, клуня і погрібник. Поруч колгоспний лан. 3. Він піклувався і допомагав своїм батькам. 4. У власноручно написаній автобіографії він скромно замовчував про роки війни. 5. Ми запропонували на вибір свої страви власного виробництва. 6. Владико! Моє перше питання: ви зараз говорите зі мною як людина чи як служитель церкви? 7. Якщо раніше в цехах швейної фабрики шили в основному шкільну форму, то тепер – різноманітний верхній одяг для хлопчиків і дівчаток. Модельєри розробили і впровадили у виробництво жіночі блузи та жакети, спортивні куртки та вітрівки, дитячі шубки. 8. Багато односельчан упорядкували свої будинки, слідкують за чистотою на домових майданчиках, фруктових садах. 9. На вечорі Рильського були широко представлені письменницькі кола: поети, лірики, прозаїки, журналісти, активні дописувачі до газет.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1. Важливість стабільної орфографії для духовної культури народу.
2. Основні етапи у становленні українського правопису.
3. Граматичні елементи в орфографічному кодексі.
4. Дискусії навколо українського правопису.
Заняття 8. ОФРМЛЕННЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ
План.
1.Види наукових робіт.
2. Вимоги до оформлення наукових робіт.
3. Основні етапи написання наукових робіт.
ЛІТЕРАТУРА
№1, №2, № 4, №5 за основним списком рекомендованої літератури.
ХІД ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ
1. Підготувати доповідь на тему “Види наукових робіт”
2. Написати вступ до курсової роботи.
3. Оформити список використаних джерел до курсової роботи.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1.Які вам відомі види наукових робіт.
2. Назвіть вимоги, які висувають до оформлення наукових робіт різних видів.
3. Розкрийте основні етапи написання наукових робіт.
САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
Самостійна робота студентів з дисципліни „Культура мови ” передбачає виконання таких завдань:
- опрацювання навчальної літератури до кожного практичного заняття;
- самостійне опрацювання теоретичних питань;
- виконання письмових завдань різного типу;
- аналіз усного мовлення міцевих і центальних радіо- і телепередач у ракурсі дотримання ними загальностильових і внутрістильвих мовних норм;
- аналіз місцевої, обласної і центральної преси в аспекті їх культури мовлення;
- усне фронтальне опитування;
- конспектування рекомендованої літератури з різних тем курсу;
- контрольні письмові роботи.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ З КОЖНОГО МОДУЛЯ І ДИСЦИПЛІНИ В ЦІЛОМУ
(орієнтовна структура залікового кредиту дисципліни)
Змістовий модуль 1. Загальностильові норми
1. Вимова голосних звуків, вимова приголосних звуків і звукосполучень.
2.Типові порушення орфоепічних норм, їх причини, шляхи подолання.
3. Рухливість лексичних норм. Відображення лексичних норм у словниках.
4. Типові відступи від лексичних норм.
5. Морфологічні норми.
6. Словотворчі норми.
7. Синтаксичні норми.
8. Особливості національної фразеології і фразеологічних норм
Змістовий модуль 2. КУЛЬТУРА УСНОЇ І ПИСЕМНОЇ МОВИ
1. Традиції вживання й стилістична норма.
2. Загальні змістово-мовленнєві критерії мовної культури.
3. Виразність і доречність мовлення.
4. Дотримання предметно-логічної послідовності розгортання змісту.
5. Основні етапи в становленні українського правопису.
6. Проблеми українського правопису і культура української мови.
7. Граматичні елементи в орфографічному кодексі.
8. Дискусії навколо українського правопису.
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Основна
1. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. – К.: Рад. письменник, 1970. – 253с. (Либідь, 1991).
2. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Львів: Світ, 1990.
3. Винницький В.М. Наголос у сучасній українській мові. – К.: Рад. школа, 1984. – 160 с.
4. Волкотруб Г.Й. Практична стилістика сучасної української мови. Використання морфологічних засобів мови. – К.: ТОВ “ЛДЛ”, 1998.
5. Волощак М. Неправильно-правильно. Довідник з українського слововживання. За матеріалами засобів масової інформації. – К.: Просвіта, 2003.
6. Довідник з культури мови. За ред. С.Я.Єрмоленко. К.: Вища школа, 2005.
Коваль А.П. Ділове спілкування. – К.: Либідь, 1992.
Німчук В. Проблеми українського правопису в ХХ ст // Український правопис. Проєкт найновішої редакції. – К.: Наук. Думка, 1999. – С.242-333.
Пазяк О.М., Кисіль Г.Г. Українська мова і культура мовлення. – К.: Вища школа, 1995.
10. Пилинський М.М. Мовна норма і стиль. – К., 1976. – 287 с.
Додаткова
1. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити. – Львів: Світ, 1994.
2.Біляєв О. Лінгвістичний аналіз мовлення вчителя // Українська мова і література. - №1. – 1999. – С.39-49.
Вихованець І.Р. Таїна слова. – К.: Рад. школа, 1990.
Вихованець І.Р. У світі граматики. – К.: Рад. школа, 1987.
Головин Б.Н.Основы культуры речи. – М.: Наука, 1988.
Дорошенко С.І. Граматична стилістика української мови. – К.: Вища школа,1985.
Жовтобрюх М.А. Слово мовлене (Українська літературна вимова). – К.: Вища школа, 1969.
Загнітко А. Слово у душі – душа у слові. – Донецьк: Академія, 1997.
Караванський С. Російсько-український словник складної лексики. – К., 1999. – 452 с.
Коваль А.П. Культура ділового мовлення. К.: Вища школа , 1982.
Коваль А.П. Культура української мови. – К.: Наук. думка, 1964.
Культура української мови. Довідник. – К: Либідь, 1990.
Про український правопис і проблеми мови. – Нью-Йорк-Львів: Наук. т-во ім. Шевченка, 1997. – С. 184 –190.
Нелюба А. Теорія і практика ділової мови. – Х.:Акта, 1997.
Орфографічний словник. – К.: Довіра, 1999.
Орфоепічний словник/ Укл. М.І.Погрібний. – К.: Рад. школа, 1984.
Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. – К.: Либідь, 1994.
Пентилюк М.І. Робота із стилістики в 8-9 клсах. – К.: Рад школа, 1989.
Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – К.: Вежа, 1994.
Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. К.: Либідь, 1993. - 248 с.
Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики. – М.: Айрис, 1996.
Російсько-український фразеологічний словник.Фразеологія ділової мови. Уложили В.Підмогильний-Є.Плужник. – К.: УКСП “Кобза”, 1993.
Словник труднощів української мови. – К.:Рад. школа, 1989.
Сучасна українська літературна мова. Стилістика. – К.: Наук. думка, 1973.
Томан. І. Мистецтво говорити. – К.: Політвидав України, 1989.
Українська літературна вимова і наголос. Словник-довідник. – К., 1973.
Учіться висловлюватися / П.І.Білоусенко, Ю.О.Арешенков,Г.М.Віняр, М.М.Віняр, М.М.Скиба, В.В.Явір. – К.Рад.школа, 1999.
Чабаненко В.А. Стилістика експресивних засобів української мови. – Ч. І-Ш. – Запоріжжжя, 1993-1995.
Чак Є.Д. Складні питання граматики та орфлографії. – К.: Рад. школа, 1978.
Чак Є. Складні випадки вживання слів. – К.: Рад. Школа, 1984.
Чапленко В. Мовна політика більшовиків на Україні в 1950-х-60-х рр. – Чикаго: Український Публіцистично-Науковий Інститут, 1974.
Чередниченко І.Г. Нариси з загальної стилістики сучасної української мови. – К., 1962.
Шерех Ю. Нарис сучасної української літературної мови. – Мюнхен, 1951. – С.13-71.
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
“Культура української мови”
для студентів філологічних спеціальностей
МЕЛІТОПОЛЬ – 2012

Приложенные файлы

  • docx 5489131
    Размер файла: 66 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий