Щоденник практики сестринська справа №3нові плани


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384
Форма № Н-7.03
Шепетівське медичне училище
ЩОДЕННИК ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ
Студента(тки) _______________________________________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
Відділення «Сестринська справа»
Предметна ( циклова) комісія клінічних дисциплін
Освітньо-кваліфікаційний рівень «Сестра медична»
Напрям підготовки 1201 «Медицина»
Спеціальність 5.12010102 «Сестринська справа»
IV курс, група _______________
Студент______________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
прибув на підприємство, організацію, установу
Печатка
підприємства, організації, установи„___” ____________________ 20___ року
____________ ________________________________________________
(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)
Вибув з підприємства, організації, установи
Печатка
Підприємства, організації, установи “___” ____________________ 20___ року
_____________ ________________________________________________
(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)
Відгук осіб, які перевіряли проходження практики
Висновок керівника практики від вищого навчального закладу про проходження практики
Дата складання заліку „____”_______________20____року
Оцінка:
за національною шкалою____________________
(словами)
кількість балів _________________________________
(цифрами і словами)
за шкалою ECTS __________________________
Керівник практики від вищого навчального закладу
____________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Відгук і оцінка роботи студента на практиці
_______________________________________________________
(назва підприємства, організації, установи)
Керівник практики від підприємства, організації, установи ___________
______________ _____________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Печатка
«______» __________________ 20 __ року

Календарний графік проходження практики
№ з/п Назви робіт Тижні проходження практики Відмітки про виконання
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8
Керівники практики:
від вищого навчального закладу _________ В.М.Жук
(підпис) (прізвище та ініціали)
від підприємства, організації, установи ______ _____________
(підпис) (прізвище та ініціали
За навчальним планом тривалість практики становить:
№ з/пВідділенняДніГодини
Робота у відділенніСамостійна робота на кожному робочому місці в ЛПЗ
1 Терапевтичне відділенняПоліклініка6
6 36
36 18
18
2 Хірургічне відділенняПоліклініка6
6 36
36 18
18
3 Педіатричне відділенняПоліклініка6
6 36
36 18
18
Разом 36 216 108
Усього324
Робочі записи під час практики
Робочі записи під час практики
МЕДСЕСТРИНСТВО У ВНУТРІШНІЙ МЕДИЦИНІ
Студенти повинні знати:
Законодавство України про охорону здоров’я;
посадові обов’язки медичної сестри, накази та інструкції, які регламентують роботу відділення;
правила техніки безпеки під час роботи;
долікарську допомогу при невідкладних станах;
дієтичні столи, основи раціонального харчування;
основи медсестринської етики та деонтології;
основні етапи сестринського процесу;
загальні питання первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини, амбулаторно-поліклінічної, швидкої медичної допомоги;
основні прояви захворювань внутрішніх органів;
тактику дій медичного персоналу в разі виявлення пацієнта, підозрілого щодо особливо небезпечної інфекції.
Студенти повинні вміти:
володіти навичками професіонального спілкування;
здійснювати медсестринський процес під час догляду за пацієнтами із захворюваннями внутрішніх органів;
володіти методами обстеження пацієнта в клініці внутрішніх хвороб;
за даними обстеження визначати стан здоров’я пацієнта та надавати невідкладну долікарську допомогу хворим у разі:
нападу бронхіальної астми;
легеневої кровотечі;
непритомності;
колапсу;
нападу стенокардії;
інфаркту міокарда;
гострої лівошлуночкової недостатності;
гіпертонічного кризу;
блювання;
шлунково-кишкової кровотечі;
печінкової коліки;
ниркової коліки;
діабетичної коми;
гіпоглікемічної коми;
анафілактичного шоку;
гострих алергійних станів;
виконувати заходи, спрямовані на підтримання інфекційної безпеки, санітарно-протиепідемічного та лікувально-охоронного режимів лікарні.
Студенти мають бути поінформовані про:
основи Законодавства України про охорону праці;
основні демографічні показники здоров’я населення;
особливості організації роботи денних і домашніх стаціонарів;
правила охорони праці, техніки безпеки, електробезпеки та безпеки життєдіяльності;
сучасні методи обстеження та лікування, догляду і спостереження за пацієнтами терапевтичного профілю.
Робота в стаціонарі
Робочі місця студентів: пост медичної сестри, маніпуляційний кабінет, процедурний кабінет, кабінет функціональної діагностики тощо.
Робота студентів у відділенні регламентується посадовими обов’язками на кожному робочому місці і має бути спрямована на самостійне виконання обов’язкових практичних навичок.
Студенти проводять огляд і оцінюють стан здоров’я пацієнта, здійснюють догляд за пацієнтами з різними захворюваннями, готують пацієнтів до лабораторних, інструментальних, функціональних обстежень, беруть участь у їхньому проведенні; працюють з листками призначень на посту медичної сестри, в маніпуляційній, готують маніпуляційну до
Робочі записи під час практики
Робочі записи під час практики
роботи та проведення маніпуляцій, заповнюють медичну документацію; проводять облік сильнодіючих і наркотичних речовин, здійснюють заходи з дотримання санітарного і лікувально-охоронного режиму відділення; беруть участь у прийманні та передачі чергувань; надають хворим з невідкладними станами долікарську допомогу, виконують призначення лікаря.
Практичні навички:
реєстрація пацієнтів, госпіталізованих у стаціонар;
здійснення огляду хворого, оцінювання його стану;
проведення термометрії із записом результатів у температурному листку;
визначення частоти і характеру пульсу;
вимірювання артеріального тиску, його реєстрація;
робота з листком призначень;
спостереження за пацієнтами із хронічними захворюваннями;
підготовка хворих та необхідного обладнання до:
взяття загального аналізу крові, аналізу крові на вміст глюкози;взяття загального аналізу сечі, визначення
білка, глюкози і кетонових тіл експрес-методами, діастазу;
взяття аналізу сечі за методами Зимницького, Нечипоренка; Резельмана;
взяття калу на яйця гельмінтів, приховану кров, копрограму;
здійснення гастроскопії, бронхоскопії, ректороманоскопії, колоноскопії;
здійснення ультразвукового дослідження органів черевної порожнини;
здійснення рентгенологічних обстежень травного каналу, нирок, хребта;
здійснення плевральної та абдомінальної пункцій;
зняття електрокардіограм;
підготовка маніпуляційного стола до роботи;
проведення проби на чутливість організму хворого до антибіотиків;
розрахунок, розчинення та введення антибіотиків;
виконання внутрішньошкірних, підшкірних, внутрішньом’язових ін’єкцій;
заповнення систем для трансфузій і проведення внутрішньовенних вливань;
введення інсуліну;
введення олійних розчинів;
узяття крові на біохімічні і бактеріологічні дослідження;проведення дезінфекції, передстерилізаційного
Робочі записи під час практики
Робочі записи під час практики
очищення інструментарію (шприців, голок, предметів догляду) згідно з чинними наказами, інструкціями та галузевим стандартом;
проведення контролю якості передстерилізаційного очищення інструментарію на наявність крові і мийних засобів;
виконання шлункового і дуоденального зондувань;
промивання шлунка;
постановка клізм: очисної, сифонної, послаблювальної, лікувальної;
проведення катетеризації сечового міхура;
приготування розчинів хлорного вапна, хлораміну, пероксиду водню та інших дезінфекційних засобів;
підготовка функціонального ліжка для хворого;
заміна натільної та постільної білизни;
годування тяжкохворого;
виписування, облік і зберігання сильнодіючих, наркотичних та отруйних речовин згідно з чинним наказом;
оброблення шкіри, профілактика пролежнів, підмивання хворих;
подавання судна, сечоприймача та дезінфекція їх;
подавання зволоженого кисню;
використання зігрівального компресу, банок, гірчичників, п’явок;
користування кишеньковим і стаціонарним інгаляторами;
застосування грілки, міхура з льодом;
узяття мазків із зіва, носа на мікрофлору;
збирання мокротиння на дослідження;
підготовка зондів, катетерів, наконечників до маніпуляцій;
догляд за вмираючими. Констатація смерті, поводження з трупом;
надання рекомендації хворим з лікувального харчування;
проведення профілактичних оглядів;
участь у складанні статистичних звітів.
Робота в поліклініці (амбулаторії сімейної медицини)
Робочі місця студентів на прийомі з лікарем (лікарем сімейної медицини) та на ділянці разом із дільничною медичною сестрою.
Студенти закріплюють навички роботи дільничної медичної сестри (медичної сестри сімейної медицини), заповнюють медичну документацію на пацієнтів та диспансерні групи, виконують призначення лікаря з догляду за пацієнтами вдома; проводять санітарно-освітню роботу, заповнюють уніфіковану документацію.
Практичні навички:
реєстрація в журналі викликів додому;
Робочі записи під час практики
Робочі записи під час практики
заповнення паспортної частини амбулаторної картки пацієнта;
виписування направлень до лабораторії;
виписування направлень на обстеження;
виписування рецептів, вимоги в аптеку;
підготовка процедурного кабінету до роботи;
проведення стерилізації шприців та медичного інструментарію;
проведення парентерального введення ліків: підшкірно, внутрішньом’язово;
проведення зондування шлунка і дуоденального зондування;
проведення внутрішньошкірних проб;
вимірювання температури тіла та її графічний запис;
проведення суб’єктивного й об’єктивного обстеження пацієнта;
вимірювання артеріального тиску та його реєстрація;
зняття електрокардіограми;
проведення патронажу пацієнтів;
догляд за тяжкохворими вдома.
МЕДСЕСТРИНСТВО В ХІРУРГІЇ
Студенти повинні знати:
основні завдання хірургічної служби України;
накази, інструкції, галузевий стандарт, які регламентують роботу стаціонарів хірургічного профілю; хірургічних і травматологічних кабінетів поліклініки; посадові інструкції медичних сестер на кожному робочому місці;
сучасні методи медсестринського обстеження пацієнтів;
симптоматику захворювань і ушкоджень, їх ускладнення, обсяг долікарської допомоги при невідкладних станах і догляд за пацієнтами;
профілактику хірургічної інфекції, основи асептики, антисептики;
методи передстерилізаційного очищення та стерилізації медичного інструментарію;
неоперативну й оперативну хірургічну техніку.
Студенти повинні вміти:
володіти навичками професійного спілкування;
виконувати медсестринські маніпуляції в хірургії;
за даними обстежень оцінити стан пацієнта та за необхідності надати невідкладну долікарську допомогу в разі:
гострої крововтрати, масивної кровотечі;
поранення шиї;
легеневої кровотечі;
кровотечі з носа;
перелому хребта (ускладненого і неускладненого);
Робочі записи під час практики
Робочі записи під час практики
вивиху нижньої щелепи;
перелому трубчастих кісток;
перелому ребер, відкритого пневмотораксу;
переломів кісток таза;
черепно-мозкової травми;
травматичного шоку;
хімічних опіків шкіри;
хімічного опіку стравоходу;
термічного опіку;
ураження електричним струмом високої напруги;
електротравми;
обмороження;
гострого живота;
гострої затримки сечі;
печінкової та ниркової кольок;
початкової стадії маститу;
гострого тромбофлебіту;
посттрансфузійних ускладнень;
вміти здійснювати сестринський процес під час догляду за пацієнтами із хронічними захворюваннями.
Студенти мають бути поінформовані про:
основи Законодавства України про охорону здоров’я;
стан хірургічної захворюваності населення;
правила роботи з пацієнтами діагнозом “ВІЛ/СНІД”;
особливості організації роботи стаціонарних відділень хірургічного профілю;
правила охорони праці, техніки безпеки, електробезпеки та безпеки життєдіяльності;
сучасні методи обстеження, лікування, догляду та спостереження за пацієнтами хірургічного профілю.
Робота в стаціонарі
Робочі місця студентів: перев’язувальна (чиста та гнійна), операційна, гіпсувальна, пост медичної сестри, операційні.
Студенти самостійно оцінюють стан тяжкості пацієнтів, визначають послідовність заходів з підготовки пацієнтів до операцій і процедур, догляду за хворими, надають долікарську допомогу при невідкладних станах, виконують призначення лікаря. Роботу студентів контролюють досвідчені медичні сестри, а в операційній, кабінеті переливання крові вони працюють під безпосереднім керівництвом медичних сестер відповідних підрозділів хірургічного стаціонару.
Практичні навички:
підготовка пацієнтів до:
ендоскопічного дослідження (бронхоскопії, фіброгастродуоденоскопії, цистоскопії, колоноскопії, ректороманоскопії);
рентгенологічного дослідження (жовчного міхура, нирок, сечових шляхів, таза, поперекового відділу хребта);
ультразвукового дослідження органів черевної порожнини та малого таза;
Робочі записи під час практики
Робочі записи під час практики
магнітно-резонансної томографії, комп’ютерної томографії;
транспортування та перекладання хірургічних хворих;
транспортування травматологічних хворих з переломами таза, стегнової кістки, ребра, хребта;
підготовка ватно-марлевих кульок, серветок, тампонів;
знезаражування і передстерилізаційне очищення хірургічного інструментарію, шприців;
контроль якості передстерилізаційного очищення;
укладання матеріалу в бікси для стерилізації;
підготовка зондів, дренажів до стерилізації та проведення їх стерилізації;
оброблення рук сучасними методами;
одягання операційної сестри і хірурга;
підготовка стерильного стола до роботи в перев’язувальній та операційній;
проведення місцевої анестезії, анестезії хлоретилом;
складання інструментів для:
венесекції;
трахеостомії;
плевральної пункції;
первинного хірургічного оброблення ран;
лапароцентезу;
апендектомії;
лапаротомії;
трепанації черепа;
ампутації кінцівки;
скелетного витягання.
підготовка ліжка для післяопераційного хворого;
заповнення інфузійних систем і підключення їх;
узяття крові з вени;
визначення групи крові та резус-фактора експрес-методом;
проведення проб на сумісність донора і реципієнта;
промивання шлунка;
постановка клізм;
катетеризація сечового міхура;
підготовка пацієнта до операції;
проведення премедикації;
проведення туалету операційних і гнійних ран;
зняття швів;
накладання м’яких і твердий пов’язок:
клейових, клейово-пластирних, клеолових;
бинтових;
“чепець”;
на одне і обидва ока;
вуздечку;
хрестоподібну на потилицю з переходом на спину;
колосоподібну на плечовий суглоб;
Робочі записи під час практики
Робочі записи під час практики
спіральну на грудну клітку;
на грудну залозу;
Дезо;
на пахову ділянку;
черепашачу на ліктьовий і колінний суглоби;
“лицарська рукавичка”;
на палець (спіральну, колосоподібну);
косинкову на верхню кінцівку;
восьмиподібну на надп’ятково-гомілковий суглоб;
поворотну на стопу;
еластичних бинтів на кінцівки;
тіснотугу пов’язку.
твердих пов’язок:
шини Крамера, Дітеріхса;
підготовка гіпсових бинтів, лонгет, накладання і зняття їх;
підготовка для застосування шини Беллера;
накладання джгута при артеріальній і венозній кровотечах;
пальцеве притискання артерій;
проведення непрямого масажу серця;
проведення штучної вентиляції легенів “рот до рота”, “рот до носа”;
виведення нижньої щелепи при западанні язика;
оформлення картки пацієнта стаціонару.
Робота в поліклініці (амбулаторії сімейної медицини)
Робочі місця студентів: хірургічний, травматологічний кабінети та їх відповідні підрозділи (перев’язувальна, мала операційна, гіпсувальна).
Студенти самостійно виконують маніпуляції, заповнюють медичну документацію, виконують призначення лікаря.
Практичні навички:
заповнення амбулаторних карток;
виписування рецептів;
підготовка амбулаторних пацієнтів до спеціальних обстежень (ендоскопічного, УЗД, лабораторних та ін.);
підготовка до стерилізації і проведення стерилізації перев’язувального матеріалу, інструментів (ватно-марлеві кульки, серветки, тампони);
оброблення рук сучасними способами. Прискорене оброблення рук;
оброблення операційного поля;
зняття швів;
підготовка інструментарію до первинного хірургічного оброблення ран;
знезаражування і передстерилізаційне очищення хірургічного інструментарію. Контроль якості передстерилізаційного очищення;
асистування під час амбулаторних операцій;
профілактика правця;
накладання швів;
Робочі записи під час практики
Робочі записи під час практики
накладання пов’язок;
відвідування пацієнтів удома (проведення перев’язок, оброблення пролежнів, зняття пов’язок);
надання невідкладної допомоги при термінальних станах;
накладання джгута при артеріальній та венозній кровотечах;
пальцеве притискання артерій.
МЕДСЕСТРИНСТВО В ПЕДІАТРІЇ
Студенти повинні знати:
структуру дитячих закладів охорони здоров’я та функціональні обов’язки постової медичної сестри, медичної сестри процедурного кабінету, дільничної медичної сестри поліклініки (амбулаторії сімейної медицини);
правові аспекти роботи медичної сестри з дітьми та їхніми родинами;
посадові обов’язки медичної сестри;
анатомо-фізіологічні особливості дітей різних вікових груп;
накази та інструкції, які регламентують роботу дитячого стаціонару та поліклініки;
анатомо-фізіологічні особливості розвитку дітей;
правила вигодовування доношених і недоношених дітей і розрахунок разової і добової кількості їжі;
симптоматику захворювань, їх ускладнення, догляд за пацієнтами;
календар профілактичних щеплень.
Студенти повинні вміти:
володіти навичками професійного спілкування;
володіти навичками виконання сестринських маніпуляцій у педіатрії;
оформляти медичну документацію;
виконувати обов’язкові практичні навички;
за даними обстежень оцінювати стан дитини, ступінь його тяжкості;
давати поради батькам щодо вигодовування та загартування дітей;
проводити санітарно-освітню роботу;
здійснювати догляд і спостереження за хворою і здоровою дитиною;
надавати долікарську допомогу при невідкладних станах:
гіпер- та гіпоглікемічній комі;
гіпертермії;
судомному синдромі, ларингоспазмі;
носовій кровотечі;
асфіксії новонародженого;
анафілактичному щоці;
блюванні;
непритомності.
Студенти мають бути поінформовані про:
стан захворюваності дитячого населення;
методи планування сім’ї;
особливості організації роботи стаціонарних відділень педіатричного профілю;
сучасні методи обстеження, лікування, догляду та спостереження за пацієнтами.
Робота в стаціонарі
Робочі місця студентів: маніпуляційний кабінет, процедурний кабінет, на посту медичної сестри, у відділенні патології новонароджених. Розподіл
Робочі записи під час практики
Робочі записи під час практики
студентів за робочими місцями здійснюють методичні та безпосередні керівники практики з урахуванням можливостей лікувального закладу та переліку обов’язкових навичок.
Самостійну роботу студенти на кожному робочому місці здійснюють під контролем досвідчених медичних сестер.
Студенти проводять догляд за дітьми різних вікових груп, засвоюють специфіку роботи на посту медичної сестри, виконують процедури і маніпуляції, оцінюють ступінь тяжкості стану хворих, анатомо-фізіологічні особливості розвитку дитини, визначають заходи з догляду за хворими й обсяги долікарської допомоги при невідкладних станах, проводять санітарно-освітню роботу з батьками.
Практичні навички:
підготовка ліжка для пацієнта, заміна постільної та натільної білизни. Сповивання та вкладання грудної дитини в ліжко;
проведення ранкового туалету дитини: догляд за шкірою, очима, вухами, носом, волоссям, порожниною рота. Підмивання дитини;
подавання судна (висаджування на горщок), проведення дезінфекції;
годування дитини. Для грудних дітей — підігрівання суміші й годування через соску. Оброблення сосок, посуду;
вибір призначень з листка призначень;
визначення частоти пульсу, дихання, вимірювання температури тіла, реєстрація її в температурному листку;
вимірювання артеріального тиску та його реєстрація;
закапування ліків в очі, ніс і вуха;
накладання зігрівального компресу, застосування грілки, міхура з льодом;
накладання гірчичників, банок. Виконання гірчичного обгортання;
проведення очисної, живильної клізми;
промивання шлунка;
уведення газовивідної трубки;
проведення шлункового зондування;
проведення дуоденального зондування;
підготовка інструментарію до плевральної пункції;
підготовка інструментарію до інтубації і трахеостомії;
здійснення догляду за хворими з трахеостомою;
використання електровідсмоктувача;
підготовка пацієнта до рентгенологічного обстеження травного каналу;
підготовка хворого до ультразвукового обстеження;
підготовка маніпуляційного кабінету до роботи;
підготовка стерильного стола;
набирання шприцом ліків з ампул і флаконів;
Робочі записи під час практики
Робочі записи під час практики
розрахунок, розчинення і введення антибіотиків;
визначення чутливості хворого до антибіотиків;
уведення ліків підшкірно та внутрішньом’язово;
підготовка систем внутрішньовенного краплинного введення рідини;
внутрішньовенне введення ліків;
взяття крові з вени для лабораторного дослідження;
знезаражування та передстерилізаційне очищення інструментарію;
проведення оксигенотерапії дітям;
розрахунок дози інсуліну та його введення;
робота над документацією медичної сестри в стаціонарі;
виписування рецептів, довідок, направлень на обстеження;
вигодовування дітей віком до 1 року;
проведення антропометрії у дітей;
проведення контрольного зважування грудних дітей;
розрахунок добової і разової кількості їжі залежно від віку дитини;
підготовка і проведення гігієнічної ванни.
Робота в поліклініці (амбулаторії сімейної медицини)
Робочі місця студентів на прийомі дільничним педіатром, в кабінеті профілактичних щеплень, маніпуляційному кабінеті. Проводиться закріплення навичок самостійної роботи на прийомі з лікарем, обслуговування диспансерної групи, заповнення медичної документації, виконання маніпуляцій і процедур в умовах поліклініки та вдома; патронаж хворої і здорової дитини.
Студенти проводять допологовий патронаж, патронаж новонароджених, дітей віком до 1 року та хворих дітей разом із дільничною медичною сестрою (медичною сестрою амбулаторії сімейної медицини), здійснюють відбір для профілактичних щеплень, диспансерних оглядів, виконують призначення лікаря дитині вдома, проводять профілактичні щеплення.
Практичні навички:
проведення антропометрії;
визначення маси тіла, зросту залежно від віку;
проведення контрольного зважування;
складання схеми годування дітей першого року життя;
вимірювання температури тіла та її реєстрація;
підрахунок пульсу та визначення його характеристики;
підрахунок дихання та визначення його характеристики;
вимірювання артеріального тиску та його реєстрація;
розрахунок дози ергокальциферолу для профілактики і лікування рахіту;
заповнення документації дільничної медичної сестри (медичної сестри амбулаторії сімейної медицини);
Робочі записи під час практики
Робочі записи під час практики
збирання калу на копрограму, яйця гельмінтів, бактеріологічне дослідження;
проведення патронажу (допологового, новонароджених і хворих дітей);
проведення проби Манту та оцінювання результату;
проведення профілактичних щеплень.
Робочі записи під час практики
Робочі записи під час практики

Приложенные файлы

  • docx 7946178
    Размер файла: 66 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий