Aleumettanu_240


$$$1.Әлеуметтанудың зерттеу объектiсiн анықтаңыз:
$қоғам мен табиғат арасындағы өзара байланыстардың жиынтығы
$$қоғам – әлеуметтік жүйе ретінде
$индустриалдыққа дейiнгi қарапайым, жергiлiктендiрiлген мәдениет пен қоғам
$жеке адамның әлеуметтiк әрекеттестiк негiзiнде қалыптасатын ойлары, сезiмдерi және мiнез-құлығы
$$$2.Әлеуметтанудың зерттеу пәнін анықтаңыз:
$материалдық игiлiктердi өндiру, тұтыну, бөлу және айырбастау процесi
$тұлғаның мiнез-құлығының түрлi типтерi мен түрлерi, жеке адамның психологиясына, мiнез-құлықына әсер ету
$жеке әлеуметтiк топтар мен қоғамдардың пайда болу және түрлi уақыттар аралығында өзгерiске ұшырау процесi
$$қоғамның әлеуметтiк құрылымы, оның элементтерi мен өмiр сүру жағдайлары, сонымен қатар берiлген құрылымда болып жатқан әлеуметтiк процестер
$$$3.Салалық әлеуметтанудың зерттеу пәнін анықтаңыз:
$$әлеуметтiк көпшiлiктердiң және әлеуметтiк iс-әрекеттердiң жеке түрлерi, әлеуметтiк өмiрдiң салыстырмалы түрде алғандағы дербес салалары
$қоғамдық-экономикалық формациялардың түрлi жақтарының өзара әрекетi
$қоғамның ерекше типтерiнiң қалыптасу және даму заңдары
$саяси шындық, қоғамның саяси өмiрi
$$$4.Әлеуметтанудың категорияларын атаңыз:
$әлеуметтік жүйе
$әлеуметтік институттар
$әлеуметтік топ
$$көрсетілгендердің барлығы
$$$5.Микроәлеуметтанудың зерттейтiн мәселесі төмендегідей:
$$әлеуметтiк құбылыстар мен процестердi адамдардың қызметi мен өзара байланыстары, мiнез-құлықтары тұрғысынан түсiндiрудi
$әлеуметтiк жүйенiң жеке құрылымдық бөлiктерiнiң өзара байланыстарының заңдылықтарын
$социумның тұтас нәрсе ретiнде қалыптасуы мен дамуының жалпы заңдылықтарын
$әлеуметтiк өмiрдi қайтадан жаңғыртудың практикалық сұрақтарын
$$$6.Қоғамдық өмірдің негізі материалдық өндіріс болып табылады деген тұжырымның авторын анықтаңыз:
$М.Вебер
$$К.Маркс
$Э.Дюркгейм
$Г.Спенсер
$$$7.«Қоғамдық болмыс қоғамдық сананы анықтайды» – бұл негізгі қағидасы:
$Құрылымдық-функционалдық бағыттың
$Символикалық интеракционизмнің
$$Марксистік бағыттың
$Конфликтологиялық бағыттың
$$$8.Әлеуметтанудың заңдарын атаңыз:
$әлеуметтік интеграция
$әлеуметтiк урбанизация
$әлеуметтiк дифференциация
$$ көрсетілгендердің барлығы
$$$9.Басқару ісінің принциптерін зерттейді:
$экономикалық әлеуметтану
$саяси әлеуметтану
$жеке тұлға әлеуметтануы
$$басқару әлеуметтануы
$$$10.Әлеуметтік құбылыс қандай жағдайда пайда болады?
$әлеуметтiк топтар болған жағдайда
$әлеуметтiк топтар қатар тұрған жағдайда
$жеке адам белгілі бір топтың мүшесі болған жағдайда
$$бір топтың мінез-құлқы екіншісінің ықпалында болған жағдайда
$$$11.Деректiк материалдарды жинау, жинақтау және оларды алғашқы өңдеу, толықтырудың бастапқы кезеңi әлеуметтанымдық зерттеудің мына кезеңіне тән:
$теориялық
$$эмпирикалық
$макроәлеуметтанымдық
$микроәлеуметтанымдық
$$$12.Әлеуметтiк өмiрдi өзгертудiң практикалық сұрақтарын оқытуға және бұл салада практикалық ұсыныстарды жасауға бағытталатын сала:
$макроәлеуметтану
$микроәлеуметтану
$фундаменталдық әлеуметтану
$$қолданбалы әлеуметтану
$$$13.Әлеуметтанудың әлеуметтiк процестердiң болашақтағы даму тенденциясы туралы ғылыми негiзделген жобалар жасауды қамтамасыз ететiн қызметі:
$гносеологиялық қызмет
$басқарушылық қызмет
$әлеуметтiк бақылау қызметi
$$болжамдар жасау қызметi
$$$14.Қай әлеуметтік қабат қоғамның біршама әлеуметтік тұрақтылығын қамтамасыз ете алады?
$жоғарғы
$$орта
$төменгі
$қоғамының барлық қабаттары
$$$15.Әлеуметтануда географиялық детерминизм концепциясын жасаған:
$Ж.Ж.Руссо
$О.Конт
$$Ш.Монтескье
$М.Вебер
$$$16. Әлеуметтануды О.Конт алғашқы рет қалай атаған?
$иерархия
$әлеуметтiк статика
$$әлеуметтiк физика
$топтастыру
$$$17.Г.Спенсердің пікірі бойынша қоғам төмендегі қалыпты сақтауға ұмтылады:
$$тепе-тендікті
$ауытқуды
$прогресті
$регресті
$$$18.Т.Парсонстың еңбектерiнде төмендегi аталған әлеуметтанымдық бағыттардың қайсысы жасалынды?
$феноменология
$$құрылымдық функционализм
$интеракционизм
$позитивизм
$$$19.Қазақстан қоғамның әлеуметтік құрылымы тұрғысында төмендегідей міндеттің ұтымдылығын көрсетеді:
$құрылымдық санды өсіру
$қоғамдағы әлеуметтік біртектілікті жасау
$таптарды жою
$$орта тапты қалыптастыру
$$$20.Жастар әлеуметтануы дегеніміз:
$гендерлік әлеуметтану
$феминоәлеуметтануы
$геронтоәлеуметтануы
$$ювиноәлеуметтануы
$$$21.Әлеуметтануда неке мен отбасы дегеніміз:
$$әлеуметтік институт
$әлеуметтік ұйым
$әлеуметтік сала
$әлеуметтік жүйе
$$$22.Адамның туа бітетін статусын анықтаңыз:
$ мамандық, бедел
$$ жынысы, ұлты
$ білім, мамандық
$ бедел, ұлты
$$$23.Адамның пайда болатын әлеуметтік статусын анықтаңыз:
$бала туу
$тұрмыс құру
$$қызмет дәрежесі
$лауазым
$$$24.Құжаттардың мазмұнына талдау жасағанда әлеуметтік фактілерді айқындау үшін қолданылатын арнайы сандық-сапалық әдіс дегеніміз:
$социометрия
$сауалнама
$тестілеу
$$контент-анализ
$$$25.Оқытушының сабақ барысында студентпен қарым-қатынас процесін басқарудың қай түріне жатқызуға болады?
$координация
$$субродинация
$реординация
$конфронтация
$$$26.Конформизм – ол:
$әлеуметтiк мақсаттардың мойындалмағандығы, бiрақ оған жету тәсiлдерiнiң маңыздылығы
$$қоғамның әлеуметтiк мақсаттары мен оларға жету тәсiлдерiнiң толық мақұлдануы
$әлеуметтiк мақсаттардың қабылданып, оларға жету тәсiлдерiнiң мақұлданбауы
$әлеуметтiк мақсаттардың да, оларға жету тәсiлдерiнiң де терiске шығарылуы
$$$27.Контрмәдениет, субмәдениет, мәдени релятивизм мен этноцентризм ұғымдары әлеуметтанудың қай саласының басты ұғымдары болып табылады?
$$мәдениет әлеуметтануы
$әлеуметтік ұйымдар әлеуметтануы
$білім беру әлеуметтануы
$элита әлеуметтануы
$$$28.Эгоистік, аномиялық, альтруистік, фаталистік өзін-өзі өлтіру теориясының авторы кім?
$А.Маслоу
$А.Щюц
$$Э.Дюркгейм
$Т.Парсонс
$$$29.Рәміздік парадигма бойынша адамға төмендегідей қасиет тән:
$бірлескен іс-әрекетке тәуелді болуы
$ортақ символға тәуелді болуы
$$адамның өзі туралы басқаның пікіріне тәуелді болуы
$өзі туралы басқаның пікіріне тәуелсіз болуы
$$$30.Э.Дюркгеймнің пікірінше суицидтік жағдай қоғам дамуының қандай жағдайында ұлғая түседі?
$$әлеуметтік интеграция нығайған жағдайда
$ортақ принцип жойылған жағдайда
$қоғамның әлеуметтік құрылымы өзгерген кезде
$экономика күрт төмендеген жағдайда
$$$31.Дарендорфтың пікірінше қақтығыс (конфликт) көзі қайда?
$экономикалық базисте
$$басқару жүйесінде
$мүдделер жүйесінде
$статустар жүйесінде
$$$32.Маскулинизм мәселесімен айналысатын әлеуметтанудың саласы:
$білім әлеуметтануы
$ұлт әлеуметтануы
$мәдениет әлеуметтануы
$$гендерлік әлеуметтану
$$$33.Әлеуметтік әрекет - ол:
$мән-мағына берілетін іс-әрекет
$ әлеуметтік статусқа ие болатын іс-қимыл
$$мән берілген және оған басқа адамның жауап қайтаруы ескерілетін іс-қимыл
$іс-әрекетке басқаның эмоциясы ескерілмейтін іс-әрекет
$$$34.Жеке адамның белгілі бір әлеуметтiк топта, қоғамда алатын нақты орны мен позициясы:
$әлеуметтiк қызмет
$әлеуметтiк иерархия
$әлеуметтiк жiк
$$әлеуметтiк статус /мәртебе/
$$$35.Қоғамда белгілі бір статусқа ие болатын және соған орай позицияны ұстанатын адамнан күтілетін мінез-құлық қандай термин арқылы анықталады?
$$әлеуметтiк рөл
$әлеуметтiк норма
$әлеуметтiк статус
$әлеуметтiк стратификация
$$$36.Жеке адамның кандидаттық диссертациясын қорғауы әлеуметтiк ауыспалылықтың қай типiне жатады?
$көлденеңiнен, жекеленген
$тiгiнен, төмен түсетiн, топтық
$тiгiнен, жоғары көтерiлетiн, топтық
$$жекеленген тік жоғары көтерiлу
$$$37.Элиталардың ауыспалылығы (циркуляция) теориясының авторы кім?
$А.Маслоу
$А.Щюц
$$В.Парето
$Т.Парсонс
$$$38.Әлеуметтенудың агентін анықтаңыз:
$әлеуметтену процесінің бағытталған тарапы
$$әлеуметтену процесін жүзеге асырушы
$әлеуметтену процесін сыртай бақылауды жүзеге асырушы
$жеке тұлға
$$$39.Меншік үшін күрес әлеуметтік жанжалдың негізін құрайды дейтін ағымды анықта:
$құрылымдық-функционализм
$рәміздік интеракционизм
$$марксизм
$постпозитивизм
$$$40.Аскетизмді қалай түсінесіз?
$тірі жанға зиян келтірмеу
$басшының сөзіне сену
$өз еркіне бағыну
$$нәпсіге ырық бермеу
$$$41.Альтруизмді қалай түсінесіз?
$тірі жанға зиян келтірмеу
$$өзгенің қамын ойлау
$мемлекетке сену
$басшыны құрметтеу
$$$42. Әлеуметтiк институттың келесi сипаттамаларының қайсысы оның қызметiнiң бузылуының көрiнiсi болып табылады?
$$оның iс-әрекетiнiң дербестендiрiлуi
$берiлген қоғамдағы қалыптасқан мiнез-құлық үлгiлерiн және iс-әрекет тәсiлдерiн жеке адамның жеткiзуi
$жеке адамдардың мiнез-құлықтарына басқару жүргiзу және бақылау
$әлеуметтiк және мәдени құндылықтарды қайта жаңғырту
$$$43.Тұлғаның бұрынғы құндылықтардың орнына жаңа құндылықтарды, бiлiмдердi, рөлдердi, дағдыларды игеру процесiнiң аталуы:
$тәрбие
$әлеуметтенудiң болмауы
$$реәлеуметтену
$институционалдылық
$$$44.Сайлауда оппозициялық партияның жеңуі әлеуметтік мобильділіктің қай түріне жатады?
$көлденең топтық
$$топтық тік жоғары
$дербес көлденең
$топтық тік төмен
$$$45.Тұлғаның мiнез-құлқының қандай типi Мертонның классификациясы бойынша девиантты мiнез-құлыққа жатады?
$жұмыссыздық
$аномия
$$бүлiкшiлдiк
$патология
$$$46.Тұлғаның қалыптасуына ықпал ететiн факторларды көрсетiңiз:
$генетикалық
$мәдениет
$топтық тәжiрибе
$$жоғарыда аталған факторлардың барлығы тұлғаның қалыптасуына ықпалын тигiзедi
$$$47.Әлеуметтік байланыстың түрлерін анықтаңыз:
$банк, әскери, дүкен
$мемлекет, отбасы, өндіріс
$$түйісу (контакт), байланыс, қатынас
$өзара әрекет
$$$48.Тұлғаның мiнез-құлқының қандай типi Мертонның классификациясы бойынша девиантты мiнез-құлыққа жатпайды?
$революцияшылдық
$инновациялық
$бүлiкшiлдiк
$$өзін-өзі өлтіру
$$$49.Адамдар өзге мәдениеттердi өз мәдениетi тұрғысынан бағалауға бейiм екендiгiн бiлдiретiн бағыттың аталуы:
$мәдени релятивистiк
$нормативтiк
$рәміздік
$$этноцентристiк
$$$50.Әлеуметтанымдық зерттеу программасының дұрыс анықтамасын көрсетiңiз:
$$объектiнi зерттеудiң логикасы мен әдiстерiн негiздеудiң және баяндаудың мазмұнын қамтитын ғылыми құжат
$зерттеу объектiсiнiң теориялық моделi
$ғылыми мәселенi шешуге қойылатын талаптар жүйесi
$зерттеу объектiсiнiң қалыптасуы және дамуы туралы мәлiметтердi қамтитын ғылыми құжат
$$$51.Анкета жүргізу ол:
$тікелей ауызша сұрақ-жауап
$байланыс бөлімі арқылы жазбаша сұрақ-жауап
$біреу арқылы жазбаша сұрақ-жауап
$$компетенті адамдардың сауалнама жүргізуі
$$$52.Әлеуметтiк процестердi немесе құбылыстарды алдын-ала зерттеуде қолданылатын әдіс:
$бейнелеу зерттеуi
$$барлаулық зерттеу$талдамалық зерттеу
$функционалдық зерттеу
$$$53.Әлеуметтік дамудың объективті сипаттың табиғи-тарихи процесс ретінде мойындайтын көзқарастар жүйесі – ол:
$революционизм
$$эволюционизм
$циклдық
$спиральды
$$$54.Тестілеу әлеуметтанымдық әдістің мына түріне жатады:
$$сұрақ-жауап
$эксперимент
$құжаттарды талдау
$социометрия
$$$55.Әлеуметтануда жеке адамның немесе топтың әлеуметтік позициясының өзгеруін анықтайтын термин:
$әлеуметтік стратификация
$$ әлеуметтік мобильділік
$әлеуметтік өзгеріс
$әлеуметтік даму
$$$56.Девиантты мінез-құлық түрін анықтаңыз:
$жұмыстан босату
$$жезөкшелік
$барлау
$кедейшілік
$$$57.Жасанды жолмен ұйымдастырылатын зерттеудің түрі - ол:
$$эксперимент
$қатысып бақылау
$қатыспай бақылау
$жанама бақылау
$$$58.Адам өмірінде иерархиялық сипат алатын табиғи және әлеуметтік теңсіздік – ол:
$әлеуметтік мобильділік
$әлеуметтік өзгеріс
$$әлеуметтік стратификация
$әлеуметтік даму
$$$59.Дәстүрлі қоғамдағы комуникацияның басты түрі – ол:
$телефонмен хабарласу
$$ауызша сөйлеу арқылы хабарласу
$телеграмма жіберу
$e-mail жіберу
$$$60.Постиндустриалдық қоғамының басты ерекшелігін анықтаңыз:
$дәстүрлі өндірістік әдіс
$аграрлық сектордың басымдылығы
$$ақпараттық қызметтің басым болуы
$саудагерлік бизнестің басымдылығы
$$$61.Сауалнама әдісінің түрлері:
$$интервью, анкета жүргізу, тестілеу
$бақылау, эксперимент
$құжатты зерттеу, контент-анализ
$социометрия, эксперименттік бақылау әдісі
$$$62.Әлеуметтік құндылықтардың түрлерін көрсетіңіз:
$әділеттік, тендік, ұлтжандылық
$банк, партия, шіркеу
$отбасы, дін, мемлекет
$$барлығы дұрыс
$$$63.Студенттің университеттен шығарылуы әлеуметтік мобильділіктің қай түріне жатады?
$көлденең топтық
$тік жоғары топтық
$тік төмен топтық
$$тік төмен дербес
$$$64.Интервьюдiң түрлерi:
$$стандартты және стандартты емес
$ашық және жабық
$тiкелей және жанама
$енгiзiлген және енгiзiлмеген
$$$65.Пiкiрлердi тез арада бiлу үшiн қолданылатын интервью:
$клиникалық
$фокустелеген
$бағытталмаған
$$телефондық
$$$66.Индустриалдық қоғамының басты ерекшелігін анықтаңыз:
$дәстүрлі өндірістік әдіс
$аграрлық сектордың басымдылығы
$ақпараттық қызметтің басым болуы
$$саудагерлік бизнестің басымдылығы
$$$67.Ретритизмді ауытқитын мінез-құлықтың түріне жатқызған әлеуметтанушы:
$Э.Дюркгейм
$$Р.Мертон
$М.Вебер
$В.Парето
$$$68.Егер анкетада қойылған сұраққа жауап варианттары берiлмесе және жауаптарды толығымен жауап берушi адамның өзi жазатын болса, онда - бұл:
$жабық сұрақ
$шкалалық сұрақ
$$ашық сұрақ
$тексеру сұрақ
$$$69.Газеттер мен журналдар бетiнде жарияланып, оқырымандарды қолжазбаша түрде жауап беруге шақыратын және жауаптарын редакция адресiне жiберулерiн сұрайтын анкетаның аталуы:
$пошталық
$таратылатын
$топтық
$$баспасөздiк
$$$70. Жазылған немесе жазылмаған нормаларға сәйкес келмейтін әрекеттер мен мінездер - ол:
$әлеуметтену
$$аномия
$әлеуметтік бақылау
$әлеуметтік санкция
$$$71.Қандай әлеуметтік-кәсіби топтар интеллигенцияның құрамына кірмейді:
$$маргиналдық интеллигенция
$өндірістік интеллигенция
$инженерлік интеллигенция
$ғылыми интеллигенция
$$$72.Қандай мәселелер ХХ ғасырдың соңғы кезеңіндегі әлеуметтануды айқындайды?
$қазіргі замандағы адам және оның белсенділігі мәселесі
$әлеуметтік қозғалыстардың қалыптасу мәселесі
$үстем идеологияның мазмұнын анықтау
$$барлығы дұрыс
$$$73.Қазіргі замандағы Қазақстандық әлеуметтанудың негізгі мәселелері:
$қазіргі замандағы Қазақстандық қоғамның әлеуметтік құылымы
$кедейшілік мәселесі
$гендер әлеуметтенуы
$$жоғарыдағылардың барлығы
$$$74.Қазақстан қоғамының әлеуметтік құрылымында қандай өзгерістер басым сипат алуда?
$әлеуметтік интеграция
$$әлеуметтік дифференциация
$әлеуметтік біртектілік
$әлеуметтік қауымдастық
$$$75.Әлеуметтік объектілердің құрылымын, әлеуметтік құбылыстарды айқындайтын әлеуметтанымдық зерттеу бағдарламасындағы ғылыми болжам дегеніміз:
$$гипотеза
$теория
$парадигма
$сауал
$$$76.Еңбекті ғылыми тұрғыда ұймдастырудың және өндірісті ғылыми басқарудың (өндірістік менеджмент) негізін салушы – ол:
$$У.Ф.Тейлор
$К.Маркс
$Э.Дюркгейм
$Т.Парсонс
$$$77.Адамдардың қандай қатынасы әлеуметтанудың пәні болып табылады?
$демографиялық
$аумақтық
$$әлеуметтік
$экономикалық
$$$78.О.Конт қоғамның құрылымдық элементтері ретінде төмендегі институттарды көрсетеді:
$отбасы, ұжым, мекеме
$мемлекет, отбасы, университет
$дін, мемлекет, партия
$$отбасы, мемлекет, дін
$$$79.Білім беру әлеуметтануының пәнін анықтаңыз:
$$әлеуметтік институт ретіндегі білім беру жүйесі
$білім берудің деңгейлері
$білім беру бағдарламасы
$білім беру – саяси жүйе
$$$80.Әлеуметтанымдық жобаларды тәжірибеге енгізумен айналысатын сала – ол:
$басқару әлеуметтануы
$жалпы әлеуметтану
$$инженерлік әлеуметтану
$саяси әлеуметтану
$$$81.О.Конт бойынша қоғам дамуының негізгі кезеңдерін атаңыз:
$$теологиялық, метафизикалық, позитивті
$фетишистік, политеистік, монотеистік
$индустрияға дейін, индустриалдық, индустриалдандырудан кейін
$дәстүрлі, қазіргі, гуманистік
$$$82.Г.Спенсер әлеуметтанудағы қандай бағыттың негізін қалады?
$$эволюциялық
$құрылымдық
$функционалдық
$бихевиористік
$$$83.Г.Спенсер қоғамды қандай екі типке бөлді?
$жабайы және өркениетті
$$әскери және өнеркәсіптік
$теологиялық және ағартушылық
$индустриялануға дейінгі және индустриялданудан кейінгі
$$$84.Әлеуметтік қауым дегеніміз – ол:
$адамдардың өздерінің материалды жєне рухани қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған тарихи дамушы жиынтығы
$өзара әрекеттенетін адамдар жиынтығы
$ақпаратпен қамтылған және оны жалпылық деңгейіне жеткізетін индивидтің немесе топтың өзара әрекетімен біріккен адамдардың әлеуметтік қауымы
$$жалпы белгілері ортақ қасиеттермен (мүдделер, сұранымдар және т.б.) және бір-бірімен өзара әрекеттесуші адамдардың тобы.
$$$85.Қоғамда әлеуметтік-экономикалық деңгейдің құлдырауын сипаттайтын жағдайды анықтаңыз:
$$регресс
$рестрикционизм
$декаданс
$абсентизм
$$$86.Әлеуметтік институт дегеніміз – ол:
$мақсаттылықымен, саналығымен ерекшеленетін адамдардың кооперациясының түрі
$белгілі бір жағдайлармен әрбір жеке индивидтің басқаларға қатынасында күтуілерін бөліну негізінде өзара әрекеттенетін адамдар жиынтығы
$$қоғамдық немесе өзіндік сипаттағы қажеттіліктерді орындауға негізделген белгілі бір әлеуметтік мєні бар қызметтерді атқаратын адамдардың жиынтығы
$адамдардың өздерінің материалды жєне рухани қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған тарихи дамушы жиынтығы
$$$87.Әлеуметтену процесiнiң негiзiгi фазасының аталуы:
$елiктеу, теңдестiру
$$әлеуметтiк бейiмделу және интериоризация
$толқу
$өзiн-өзi тәрбиелеу
$$$88.З.Фрейдтiң көзқарасы бойынша, баланың әлеуметтенуiнiң психологиялық механизмдерi:
$$елiктеу, теңдестiру, кiнәлi сезiну, ұялу
$әлеуметтiк бейiмделу
$әлеуметтiк тәжiрибе
$қажеттiлiк, мүдде, мотив
$$$89.Төменде көрсетілген Қазақстанда ешқашан болмаған әлеуметтанымдық институтты атаңыз:
$$Гэллоп институты
$«Комкон-2-Еуразия» қазақстандық-ресейлік кәсіпорын
$Қазақстанның даму институты
$Стратегиялық зерттеулер институты
$$$90.Студенттттің басты әлеуметтік рөлі:
$сабақ беру
$жұмыс істеу
$ғылыми іздену
$$сабақ оқу
$$$91.Репродуктивтi мiнез-құлықтың басты қозғаушысы:
$әлеуметтiк қажеттiлiк
$жыныстық қатынас қажеттiлiгі
$$ұрпақ жалғастыру қажеттiлiгі
$әлеуметтiк мотивация
$$$92.Адамды ығыстырып, бірінші орынға техника мен технология қоятын жүйені көрсетіңіз:
$тоталитаризм
$$технократизм
$авторитаризм
$волюнтаризм
$$$93.Әлеуметтiк қақтығыс (конфликт) ұғымының анықтамасы:
$жеке субъектiлердiң өзара келiспеушiлiгi
$$ субъектiлердiң немесе оппоненттердiң қарама-қарсы мақсаттарының, бағыттарының, көзқарастарының теке-тірестігі
$ жеке адамдардың бойында жағымсыз мiнез-құлықтардың қалыптасуы
$ қағамда қалыптасқан әлеуметтiк нормалардан ауытқу
$$$94.Урбанизация процесiнiң ерекшелiгiн атаңыз:
$ауылдан қалаға қоныстану процесi
$$қалалардың iрiленуi, санының өсуi мен шоғырлануы
$ауылдың әлеуметтiк жағдайының қиындауы
$қаладан ауылға көшу процесi
$$$95.Адамның өзiн белгiлi бiр әлеуметтiк топтың, ұжымның, ұлттың, халықтың өкiлi ретiнде сезiнуi:
$әлеуметтену
$әлеуметтiк статус
$$идентификация
$реәлеуметтену
$$$96.Неке, шіркеу, армия, саясат пен кәсіби лауазымды әлеуметтік мобильділіктің каналдарына жатқызған әлеуметтанушы:
$$П.Сорокин
$Э.Дюркгейм
$М.Вебер
$К.Маркс
$$$97.Респонденттер еркін формада жауап беретін сұрақтар қалай аталады?
$$ашық
$жабық
$жартылай жабық
$дихотомиялық
$$$98.Әлеуметтiк қақтығыс (конфликт) теориясының авторы кім?
$$Р.Дарендорф
$Э.Дюркгейм
$М.Вебер
$К.Маркс
$$$99.Жеке адамның мәртебесiнiң айқын болмауын қандай термин арқылы көрсетуге болады?
$технократтар
$$маргиналдар
$аристократтар
$ақ жағалылар
$$$100.Ұлт әлеуметтануының негiзгi категориялары:
$этнос
$қауым
$тайпа
$$барлығы дұрыс
$$$101.Қоғамдық дамудың мәнін және мазмұнын өндіргіш күштер мен өндірістік қатынастардың өсуінен көреді:
$$марксизм
$технократизм
$айырбас теориясы
$түсінісу әлеуметтануы
$$$102.Бақылап өлшеуге болатын зерттеу объектінің мінездемесі дегеніміз:
$интеракция
$$индикатор
$әлеуметтік норма
$әлеуметтік статус
$$$103.Эмпирикалық әлеуметтанымдық зерттеуді ауызша немесе жазбаша түрде
өткізетін маман (эксперт):
$интервьюер
$оқытушы
$$респондент
$бақылаушы
$$$104.Әлеуметтенудің агентін анықтаңыз:
$әлеуметтену процесінің бағытталған тарапы
$$әлеуметтену процесін жүзеге асырушы
$әлеуметтену процесін сыртай бақылауды жүзеге асырушы
$жеке тұлға
$$$105.Қоғамда үстемдік ететін шығармашылық азшылық немесе элита деген ғалым:
$$Х.Ортега-и-Гассет
$В.Парето
$Н.Бердяев
$П.Сорокин
$$$106.Тұлғаның басты құрылымдық бөлімін көрсетiңiз:
$биологиялық
$әлеуметтік
$психологиялық
$$жоғарыда аталғандардың барлығы
$$$107.Зейнеткердің әлеуметтену сатысын көрсетіңіз:
$реәлеуметтену
$$деәлеуметтену
$әлеуметтену
$аномия
$$$108.О.Конт бөліп көрсеткен әлеуметтанудың негізгі бөлімдерін атап көрсетіңіз:
$әлеуметтік статика, әлеуметтік жанжал
$әлеуметтік динамика, әлеуметтік органика
$$әлеуметтік статика, әлеуметтік динамика
$социометрия, әлеуметтік бақылау
$$$109.А.Шюцтың ілімінде әлеуметтанудың төмендегі бағыты жасалынды:
$функионализм
$интеракционизм
$$феноменалды эксперименттік
$салалық
$$$110.Әлеуметтік динамиканы қалай түсінесіз?
$мемлекет, жанұя, тән қызметтері зерттеледі
$$мемлекеттің, адамның қоғамдағы рөлі қарастырылады
$қоғамның даму заңдылықтары қарастырылады
$құрылым арасындағы байланыс заңдылықтары зерттеледі
$$$111.Әлеуметтік статиканы қалай түсінесіз?
$$әлеуметтік жүйенің өмірі мен қызметінің заңдылықтары
$мемлекеттің, адамның қоғамдағы рөлі қарастырылады
$қоғамның даму заңдылықтары қарастырылады
$құрылым арасындағы байланыс заңдылықтары зерттеледі
$$$112.Баланың мектепке баруының әлеуметтену сатысын көрсетіңіз:
$реәлеуметтену
$деәлеуметтену
$$әлеуметтену
$дұрыс жауабы жоқ
$$$113.Философияның қай саласы әлеуметтанудың мәселелерін қарастырады?
$онтология
$гносеология
$аксиология
$$әлеуметтік философия
$$$114.Әлеуметтануда квазитоптар деп атайды:
$кіші топтарды
$$кездейсоқ, тұрақсыз топтарды
$үлкен топтарды
$орта топтарды
$$$115.Ғылыми әлеуметтанудың негізін салушы:
$$О.Конт
$М.Вебер
$П.Сорокин
$Э.Дюркгейм
$$$116.О.Конттың интеллектуалды дамуының қай кезеңі дінге негізделген?
$$теологиялық
$метафизикалық
$позитивтік
$барлығы
$$$117.Субьектілері ортақ мүдделер арқылы біріккен, берік біріңғай әлеуметтік тұтастық – ол:
$әлеуметтік құндылық
$әлеуметтік норма
$әлеуметтік статус
$$әлеуметтік қауымдастық
$$$118.Қоғамда әлеуметтік құндылықтар жүйесін қалыптастыру процесі әлеуметтанудың төмендегі қызметі арқылы іске асырылады:
$танымдық
$әдістемелік
$теориялық
$$тәрбиелік
$$$119.Әлеуметтанудың практикалық қызметін мынадан көруге болады:
$білімнің жаңа түрін қамтамасыз етуден
$$қолданбалы қызметінен
$нақтылы мәлімет беруінен
$даму заңдылықтарын ашудан
$$$120.Парадигма ол:
$теориялық жүйе
$басты шарттар мен принциптер тұтастығы
$$теориялық концепциялар
$ғылыми бағдар
$$$121.Философияның гүлденуі О.Конттың интеллектуалды дамуының қай кезеңіне тән?
$теологиялық
$$метафизикалық
$позитивтік
$барлығы
$$$122.Салалық әлеуметтанудың зерттеу пәнін анықтаңыз:
$$әлеуметтiк көпшiлiктердiң және әлеуметтiк iс-әрекеттердiң жеке түрлерi, әлеуметтiк өмiрдiң салыстырмалы түрде алғандағы дербес салалары
$қоғамдық-экономикалық формациялардың түрлi жақтарының өзара әрекетi
$қоғамның ерекше типтерiнiң қалыптасу және даму заңдары
$саяси шындық, қоғамның саяси өмiрi
$$$123.Әлеуметтік мобильділіктің каналдарының біреуіне некені жатқызған әлеуметтанушы:
$К.Маркс
$А.Щюц
$$П.Сорокин
$Н.Бердяев
$$$124.Мынандай ситуация әлеуметтік мобильділіктің қай түріне жатады? Студенттің бакалавриаттан магистратураға өтуі:
$горизонтальды топтық
$тік төмен
$$дербес тік жоғары
$тік төмен топтық
$$$125.Әлеуметтiк институтқа жатады:
$$барлығы дұрыс
$дін
$мемлекет
$отбасы
$$$126.Зерттеушінің өтініші бойынша жазылған өмірбаянды құжаттардың қай типіне жатқызамыз?
$ұжымдық
$$жеке өзіндік
$өкіметтік
$фирмалық
$$$127.Білім беру әлеуметтануының пәнін анықтаңыз:
$$әлеуметтік институт ретіндегі білім беру жүйесі
$білім берудің деңгейлері
$білім беру бағдарламасы
$білім беру – саяси жүйе
$$$128.О.Конт бойынша әлеуметтанудағы негізгі ғылыми тәсіл:
$$позитивті
$спекулятивті
$абстрактілі
$салыстырмалы
$$$129.Э.Дюркгейм бойынша әлеуметтанудың қарастыратын мәселесі?
$әлеуметтік мінез-құлық
$$әлеуметтік факті
$әлеуметтік өзара қарым-қатынас
$әлеуметтік рөлдер
$$$130.Э.Дюркгейм әлеуметтануды қандай бөлімдерге бөлді?
$$әлеуметтік морфология, әлеуметтік физиология және жалпы әлеуметтану
$әлеуметтік статика және әлеуметтік динамика
$әлеуметтік механика, әлеуметтік генетика және әлеуметтік саясат
$жалпы теория мен эмпирика
$$$131.М.Вебер бойынша әлеуметтану нені зерттейді?
$$әлеуметтік мінез-құлық
$әлеуметтік құрылым
$әлеуметтік өзара әрекет
$әлеуметтік үрдістер
$$$132.Әлеуметтанудың ортаңғы теориясын бөлу қажеттілігін алғашқы болып кім ұсынды?
$$Мертон
$Дюркгейм
$Вебер
$Спенсер
$$$133.«Қоғам» категориясының анықтамасы?
$ақпаратпен қамтылған және оны жалпылық деңгейіне жеткізетін индивидтің немесе топтың өзара әрекетімен біріккен адамдардың әлеуметтік қауымы
$саналылығымен, мақсатқа бағытталуымен ерекшеленетін адамдардың кооперациялық түрі
$белгілі бір жағдайлармен әрбір жеке индивидтің басқаларға қатынасында күтуілерін бөліну негізінде өзара әрекеттенетін адамдар жиынтығы
$$өздерінің материалды жєне рухани қажеттіліктерін қанағаттандыруға іс-әрекетін бағыттаған, адамдардың тарихи дамушы жиынтығы
$$$134.Төменде көрсетілген Қазақстанда ешқашан болмаған әлеуметтанымдық институтты атаңыз?
$$Ю.Леваданың әлеуметтанымдық зерттеулер институты
$«Комкон-2-Еуразия» қазақстандық-ресейлік кәсіпорын
$Қазақстанның даму институты
$Стратегиялық зерттеулер институты
$$$135.«Қанағаттандырылған қажеттіліктер ынталылықты жояды» - деп, бірінші рет адами қажеттіліктерді орындалу кезегімен жіктеген кім?
$$А.Маслоу
$Э.Мэйо
$Я.Морено
$К.Маркс
$$$136.Әлеуметтену ғылым ретінде қай ғасырда қалыптасты?
$$ХIX ғ.
$ХХ ғ.
$ХVIII ғ.
$ХVII ғ.
$$$137.Төменде көрсетілген басқару стилдерінің қайсысында басшы қатал түрде тек өз билігін жүргізуге тырысады?
$$авторитарлық
$либералды
$консервативтік
$патерналистік
$$$138.«Адам факторы» категориясының әлеуметтануда пайда болуы неге байланысты?
$$Мэйоның Хоторндық экспериметтері
$Тейлордың эксперименттері
$Бергер мен Лукманның зерттеулері
$Шюцтың феноменалды эксперименттері
$$$139.Әлеуметтанудың пәні болып:
$$әлеуметтік қатынастар
$саяси қатынастар
$қоғамдық еңбек бөлінісі
$саясат
$$$140.Әлеуметтанымдық зерттеу бағдарламасын қандай бөлімнен бастайды?
$$мәселені анықтау
$зерттеудің объекті мен пәнін анықтау
$болжауларды жасау
$таңдауды (сұрыптау) негіздеу
$$$141.Жауаптарының барлық варианттары бар сұрақтар қалай аталады?
$$жабық
$ашық
$жартылай жабық
$дихотомиялық
$$$142.Әлеуметтанудың классик ғалымын көрсетіңіз:
$$М.Вебер
$Л.Фейербах
$К.Ясперс
$Л.Витгенштейн
$$$143.Ұжымның әлеуметтік-психологиялық микроклиматы мен оның әрбір мүшесінің әлеуметтік индексін (бедел деңгейін) анықтайтын тәсілді көрсетіңіз?
$интервью
$$социометрия
$мәліметтерді талқылау
$бақылау
$$$144.Жұмысшының мүмкіндіктерін білуі, оны жүзеге асыру, зерттеу процесінде өзіндік мүдделерімен қоғамның мүдделерінің сай келуінің жолдарын үйлестіру әлеуметтануы қалай аталады?
$ғылым әлеуметтануы
$қала әлеуметтануы
$$еңбек әлеуметтануы
$билік әлеуметтануы
$$$145.Өндірістегі «адами қатынастар» теориясының авторы – ол:
$$Э.Мэйо
$Г.Форд
$Ф.Тейлор
$А.Маслоу
$$$146.«Аномия» теориясының авторы:
$$Э.Дюркгейм
$О.Конт
$Т.Спенсер
$Ж.Ж.Руссо
$$$147.Көлемі үлкен материалдарды (газеттер, кинофильмдер, теле және радиокөрсетілімдерді) талдайтын кезде қандай тәсіл қолданады?
$сапалы әдістер
$әлеуметік эксперимент әдісі
$социометриялық әдіс
$$контент-анализ
$$$148.«Позитивті философия курсы» еңбегінің авторы кім?
$$О.Конт
$М.Вебер
$Г.Спенсер
$Э.Дюргейм
$$$149.Әлеуметтанудың негізгі функциялары
$$барлық жауаптар дұрыс
$болжау
$теориялық
$тәжірибелік
$$$150.Әлеуметтану ғылымында Спенсер қалыптастырған маңызды әлеуметтанымдық теория қалай аталады?
$$қоғамның органикалық теориясы мен эволюция теориясы
$таптар күресі теориясы
$физикалық құбылыстар туралы теориясы
$жеке адамдар арасындағы қатынастар теориясы
$$$151.Еңбек әлеуметтануының негізгі категорияларын атаңыз:
$$еңбек мазмұны, еңбек жағдайы, еңбек сипаты, еңбекке ықыластану (мотивация)
$билік, саясат, мемлекет
$жан, психика, бейне
$құқық, заң, норма
$$$152.Еңбекке ынталандыру дегеніміз:
$$материалдық және моральдық марапаттау жүйесі
$рухани марапаттау жүйесі
$тек қана моральдық марапаттау жүйесі
$тек қана материалдық марапаттау жүйесі
$$$153.Түрлі әлеуметтік-таптық топтардың қалыптасуының негізі неде?
$$қоғамдық еңбек бөлісі
$саяси партиялардың қызметі
$кейбір саясаткерлердің жауапкерсіздігі
$құқықтық нигилизм
$$$154.Cоциометрия әдісінің негізін салушы:
$$Я.Морено
$Ф.У.Тейлор
$А.Маслоу
$А.Щюц
$$$155.Қандай әлеуметтік-кәсіби отрядтар интеллигенцияның құрамына кірмейді:
$$маргиналдық интеллигенция
$өндірістік интеллигенция
$инженерлік интеллигенция
$ғылыми интеллигенция
$$$156.Қоғамды біртұтас әлеуметтік жүйе ретінде зерттеу үшін әлеуметтану қандай тәсілді қолданады?
$$құрылымдық-функционалдық талдау
$генетикалық
$тарихи
$құқықтық
$$$157.Карл Маркстың анықтамасы бойынша еңбек дегеніміз:
$$табиғат пен адам арасындағы процесс
$адам мен адам арасындағы процесс
$әлеуметтік топтар арасындағы процесс
$мемлекет пен қоғам арасындағы процесс
$$$158.Жеке адамның мәртебесiнiң айқын болмауын қандай термин арқылы көрсетуге болады?
$технократтар
$$маргиналдар
$аристократтар
$демократтар
$$$159.Жеке тұлғаның әлеуметтік өрлеуіне біршама ыңғайлы жағдай туғызатын қоғамның түрін анықтаңыз:
$авторитарлық қоғам
$$демократиялық қоғам
$тоталитарлық қоғам
$транзиттік қоғам
$$$160.Рестрикционизм ұғымы нені білдіреді?
$$пассивті түрде қарсыласу стратегиясы
$өте жақсы жұмыс істеу
$жұмыс істемеу
$жұмыстан жаттану
$$$161.Жауаптың шынайылығын тексеру мiндетiң атқаратын сұрақтың түрі ол:
$дихотомиялық сұрақ
$$тексеру сұрағы
$альтернативтi сұрақ
$ ашық сұрақ
$$$162.Төмендегілерден конфликтік парадигманы көрсетіңіз:
$интерпретациялық
$$беймарксистік
$символикалық
$феномендік
$$$163.Құрылымдық-қызметтік парадигманың мақсатын анықтаңыз:
$әлеуметтік институттарды анықтау
$олардың қызметіне талдау жасау
$әлеуметтік жүйедегі тұтастықты ашу
$$әлеуметтік гармониядағы институттардың маңызын анықтау
$$$164.«Қоғам дегеніміз – жоғары әлеуметтік нақтылық» деген:
$$Э.Дюркгейм
$К.Маркс
$О.Конт
$Г.Спенсер
$$$165.Тұлғаның бұрыңғы құндылықтардың орнына жаңа құндылықтарды, бiлiмдердi, рөлдердi, дағдыларды игеру процесiнiң аталуы:
$тәрбие
$әлеуметтенудiң болмауы
$$реәлеуметтену
$институционалдылық
$$$166.Сауалнама әдісінің түрлері:
$$интервью, анкета жүргізу, тестілеу
$бақылау, эксперимент
$құжатты зерттеу, контент-анализ
$социометрия, эксперименттік бақылау әдісі
$$$167.Э.Дюркгейм енгізген әлеуметтік қауымдастықты көрсетіңіз:
$$механикалық және органикалық
$экономикалық және саяси
$мәдени және адамгершілік
$діни және моральдық
$$$168.«Түсінісетін» әлеуметтанудың авторлары:
$$М.Вебер мен Г.Зиммель
$К.Маркс пен Ф.Энгельс
$Р.Мертон мен Р.Дарендорф
$Г.Спенсер мен О.Конт
$$$169.О.Конт бойынша әлеуметтанудағы негізгі ғылыми тәсілі:
$$позитивті
$спекулятивті
$абстрактілі
$салыстырмалы
$$$170.З.Фрейд әлеуметтанудағы қандай бағыттың өкілі болды?
$$психоаналитикалық
$құрылымдық
$функционалдық
$бихевиористік
$$$171.«Бюрократия» терминін енгізген кім?
$$М.Вебер
$Э.Дюркгейм
$А.Щюц
$Ф.Энгельс
$$$172.Гипотезаның әлеуметтанымдық зерттеу бағдарламасындағы рөлі
$$мәселені дәлелдеу немесе жалғандығын әшкерелеу
$зерттеудің объекті мен пәнін анықтау
$болжауларды жасау
$таңдауды (сұрыптау) негіздеу
$$$173.«Формальдық рационалдылық» терминін енгізген әлеуметтанушы:
$Г.Спенсер
$Р.Мертон
$К.Маркс
$$М.Вебер
$$$174.Экономикалық еңбек мәселесін зерттейтін әлеуметтану қалай аталады?
$экономикалық әлеуметтану
$қала әлеуметтануы
$$еңбек әлеуметтануы
$билік әлеуметтануы
$$$175.«Қоғамдық еңбектің бөлінісі» еңбегінің авторы кім?
$О.Конт
$М.Вебер
$Г.Спенсер
$$Э.Дюргейм
$$$176.Әлеуметтанудың ең басты функциясы
$$танымдық
$болжау
$теориялық
$тәжірибелік
$$$177.Қылмыстық бейімділікке байланысты физикалық бет пішінді негізге алатын девианттық мінез-құлық теориясының авторы кімдер?
$$Ломброзо мен Шелдон
$Дюркгейм мен Конт
$Спенсер мен Вебер
$Сорокин мен Мертон
$$$178 Түрлі әлеуметтік-таптық топтардың қалыптасуының негізі неде?
$$қоғамдық еңбек бөлісі
$саяси партиялардың қызметі
$кейбір саясаткерлердің жауапкерсіздігі
$табиғи зілзалалардың салдары
$$$179.Қоғамды біртұтас әлеуметтік жүйе ретінде зерттеу үшін әлеуметтану қандай тәсілді қолданады?
$$құрылымдық-функционалдық талдау
$генетикалық
$тарихи
$құқықтық
$$$180.Абсентизм дегеніміз не?
$$сайлауға қатыспау
$жұмыссыздық
$сабаққа бармау
$ештеңе істемеу
$$$181.Жеке тұлғаның әлеуметтік өрлеуіне ыңғайсыз қоғамның түрін анықтаңыз:
$демократиялық қоғам
$cоциалистік қоғам
$транзиттік қоғам
$$монархиялық қоғам
$$$182.Бейресми негативті санкцияға жататынды атаңыз:
$айып салу
$президенттік стипендия тағайындау
$мемлекеттік сыйлық тағайындау
$$өсек тарату
$$$183.Сорокиннің түсінігінше, әлеуметтану – ол:
$$қоғамда өмір сүретін адамдардың әрекеті мен тіршілігін және сол бірлескен әрекеттің нәтижесін зерттейтін ғылым
$адам әрекетінің психологиялық мотивтерін зерттейтін ғылым
$өз әрекетіне мән беретін адам мінезін зерттейтін ғылым
$адамдардың бір-біріне еліктеуін зерттейтін ғылым
$$$184.Сорокин әлеуметтануы қоғамды қай тұрғыдан қарастырады?
$еліктеу, құрылымы, дамуы
$сезім, эмоция, қалау, қажеттілік
$$ құрылымы, құрамы, тіршілігі, қалыптасуы мен дамуы
$мінез үлгілері, моральдық шындық, рухани құндылықтар
$$$185.Сорокиннің түсінігінше, төмендегі жағдай қоғамды эволюциялық жолмен реформалаудың каноны болып табылады:
$байыпты ақылмен жасалынатын реформа
$$нақты әлеуметтік жағдайды ғылыми зерттеу
$әлеуметтік ұғымдар мен қоғамды нығайту
$ әлеуметтік психологияны жетілдіру
$$$186.Сорокин әлеуметтануды төмендегіше бөледі:
$механикалық және психологиялық
$теориялық және жүйелік
$рухани және материалдық
$$теориялық және практикалық
$$$187.Сорокиннің пікірінше, теориялық әлеуметтану мынаны зерттейді:
$әрекет және өзара әрекет заңдылықтарын
$тәжірибеге қатысты өзекті мәселелерді
$$мәндік тұрғыдағы адамдардың өзара ықпалын
$қоғамның құрылымдық элементін
$$$188.Сорокиннің теориялық әлеуметтануы төмендегілерге бөлінеді:
$әлеуметтік биология, әлеуметтік психология, әлеуметтік генетика
$әлеуметтік физика, әлеуметтік механика, әлеуметтік геометрия
$әлеуметтік философия, әлеуметтік психология, әлеуметтік генетика
$$әлеуметтік аналитика, әлеуметтік генетика, әлеуметтік механика
$$$189.Сорокиннің пікірінше, әлеуметтанудағы маңызды мәселенің бірі – ол:
$қандайда бір қасиеттер мен әлеуметтік қатынас ерекшеліктерінің жиынтығы
$статус тұрғысындағы адамдар арасындағы қатынас
$адамның белгілі бір әрекетке бағытталған қатынасы, позициясы
$$қарым-қатынас процесінде болатын адамдар жиынтығы
$$$190.Сорокиннің пікірінше, практикалық әлеуметтану төмендегі мәселені қамтиды:
$$әлеуметтік саясатты
$әлеуметтік экономиканы
$әлеуметтік теорияны
$әлеуметтік заңдарды
$$$191.Бір идеяның үстем болуы мобильділіктің қандай түріне жатады?
$тік төмен
$$тік жоғары
$тік төмен топтық
$горизонтальдық
$$$192.Әлеуметтік мобильділік түріне жатпайтын шегеріңіз:
$тік
$жеке
$горизонтальдық
$$моральдық
$$$193.Әлеуметтік мобильділік теориясын жасаған:
$Э.Дюркгейм
$Г.Спенсер
$Р.Дарендорф
$$П.Сорокин
$$$194.Құндылықтар жүйесінің ауысуы мобильділіктің мына түріне жатады:
$$ұжымдық
$жеке
$тік төмен
$горизонтальдық
$$$195.Тік мобильділікке жатпайтынды шегеріңіз:
$банкроттыққа ұшырау
$статусты жоғалту
$деградацияға ұшырау
$$бір қызметтен дәл сондай екіншісіне ауысу
$$$196.Әлеуметтену процесінің шегін анықтаңыз:
$18 жасқа дейін
$45 жасқа дейін
$60 жасқа дейін
$$өмір бойы
$$$197.Әлеуметтену – ол:
$$адамның қоғамдағы әлеуметтік нормалар мен құндылықтарды игеру процесі
$экологиялық мәдениетті қалыптастыру
$әлеуметтік мәдениетті қалыптастыру
$әлеуметтік теңсіздікті жою
$$$198.Қоғам дамуының жаңа сатысының қажеттілігін қанағаттандыруға тырысатын жеке тұлғаның әлеуметтік типі – ол:
$идеалды
$ұлттық
$модальды
$$базистік
$$$199.Этносты зерттейтін әлеуметтанудың саласы:
$$ұлт әлеуметтануы
$нәсіл әлеуметтануы
$тайпалық одақтар әлеуметтануы
$қауым әлеуметтануы
$$$200.Әлеуметтік санкция – ол:
$$әлеуметтік нормаларды сақтауға негізделетін мадақтау немесе жазалау жүйесі
$индивдтің өз мінез-құлқын реттеуі
$әлеуметтік топтың бір сатыдан екіншісіне өтуі
$жеке адам мен оның топтарының әрекет ету тәсілі жүйесі
$$$201.Әлеуметтік санкция түрлерін анықтаңыз:
$ресми, институтционалдық, бейресми
$позитивті, негативті, ұжымдық
$$позитивті, негативті, ресми, бейресми
$ұжымдық, институционалды, қатаң
$$$202.Парламентке сайлану әлеуметтік санкцияның мына түріне жатады:
$бейресми позитивтік санкция
$ресми негативті санкция
$$ресми позитивтік санкция
$ұжымдық, қатаң санкция
$$$203.Ресми негативті әлеуметтік санкцияға төмендегі жатады:
$достық мадақтау
$өсек айту
$ескерту
$$азаматтық құқықтан айыру
$$$204.Ресми негативті санкцияларға түсініктеме беріңіз:
$ресми институттардың бекітетін жазалары
$$юристік заңдармен, мемлекеттік қаулылармен, әкімшілік институттарымен қарастырылатын жазалар
$ресми ұйымдардың тарапынан білдірілетін көпшілік алдындағы келісімі
$нормаларды орындауға төленетін ақының тармақталған жүйесі
$$$205.Ұлтшылдықтың ең асқынған формасы:
$расизм
$$шовинизм
$ассимиляция
$толеранттық
$$$206.Ұлт әлеумттануының басты бағыттары:
$әлеуметтік, рухани, саяси
$рухани, саяси, экономикалық
$$экономикалық, әлеуметтік, рухани
$экономикалық, мәдени, саяси
$$$207.Бір ұлтты өздерінің байырғы жерлерінен қудалау үрдісі дегеніміз:
$$ассимиляция
$расизм
$ұлтшылдық
$толеранттық
$$$208.Қазақстанда жоғары білім жүйесіне кредиттік технологиялар қай жылы енгізілді?
$$2005
$2006
$2007
$2010
$$$209.Дін типтері жүйесін жасаушылар:
$$Р.Беллах пен М.Вебер
$К.Маркс пен Ф.Энгельс
$П.Сорокин мен Т.Парсонс
$Р.Мертон мен Э.Дюркгейм
$$$210.Дін құрылымының ең басты элементі:
$сана
$$сенім
$іс-әрекет
$дәстүр
$$$211.Дінді ғылыми түрде зерттейтін әлеуметтанудың саласы:
$әлеуметтану
$философия
$теософия
$$дін әлеуметтануы
$$$212.Буддизм, христиандық, ислам дегеніміз:
$діндер классификациясы
$діндер құрылымы
$$әлемдік діндер түрлері
$дін типтерінің жүйесі
$$$213.Толеранттық дегеніміз басқа адамдардың діни ұстанымын:
$$мақұлдау
$мақұлдамау
$менсінбеу
$кемсіту
$$$214.Субмәдениет дегеніміз:
$$жастар мәдениеті
$кәрілер мәдениеті
$сәбилер мәдениеті
$пенсионерлер мәдениеті
$$$215.Мәдениеттің үш басты элементі:
$нормалар, санкциялар, ұстанымдар
$$тіл, құндылықтар, нормалар
$санкциялар, ұстанымдар, тіл
$құндылықтар, нормалар, өнер
$$$216.Рухани және материалдық мәдениет дегеніміз мәдениеттің:
$$ түрлері
$формалары
$аспектілері
$типтері
$$$217.Абсентизм дегеніміз сайлауға:
$ қатысу
$$қатыспау
$белсенді түрде қатысу
$келсең де ешкімге дауыс бермеу
$$$218.Субмәдениет дегеніміз:
$$жастар мәдениеті
$ұлттық мәдениет
$котрмәдениет
$халық мәдениеті
$$$219.«Бюрократия» ұғымын енгізуші ғалым:
$К.Маркс
$Э.Дюркгейм
$$М.Вебер
$П.Сорокин
$$$220.«Әлеуметтік іс-әрекет» ұғымын енгізуші:
$К.Маркс
$$М.Вебер
$Э.Дюркгейм
$П.Сорокин
$$$221.Әлеуметтік стратификацияның тарихи бірінші формасы:
$таптар
$әлеуметтену
$$құлдық
$страталар
$$$222.Стратификацияның касталық жүйесі мына елдерде пайда болды:
$$Үндістанда
$Қытайда
$Ежелгі Грецияда
$Мысырда
$$$223.Философияның әлеуметтанудан айырмашылығы:
$дінді талқылауында
$өнерді зерттеуінде
$рухани өмірді зерттеуінде
$$зерттеудің эмпирикалық әдістерін қолдануында
$$$224.Әлеуметтанудағы квазитоптарға жататындар:
$алғашқы топтар
$кішкентай топтар
$$тұрақсыз топттар
$студенттік топтар
$$$225.Әлеуметтік институттардың ішінде О.Конт бойынша ең маңыздысы:
$мемлекет
$$дін
$отбасы
$мәдениет
$$$226.Оның әдісі социологизм деп аталады:
$К.Маркс
$$Э.Дюркгейм
$М.Вебер
$Г.Спенсер
$$$227. Қай ғалыммен әлеуметтанудағы натуралистік мектеп байланысты?
$О.Контпен
$$Г.Спенсермен
$М.Вебермен
$Т.Парсонспен
$$$228.Батыс әлеуметтануындағы құрылымдық функционализм теориясының өкілі:
$Р.Дарендорф
$$Т.Парсонс
$Э.Берджес
$А.Щюц
$$$229.Функция ұғымын әлеуметтануға енгізген:
$Д.Мид
$Э.Берджес
$$Р.Мертон
$Т.Парсонс
$$$230.Қай қазақ ойшылы Қазақстанда әлеуметтік реформалар жүргізілуі керек деді?
$А.Құнанбаев
$$Ш.Уалиханов
$Ы.Алтынсарин
$А.Байтұрсынов
$$$231.Қазақстандық әлеуметтануының басты зерттеу мәселелері:
$қазіргі қазақстандық қоғамының әлеуметтік жүйесі
$кедейшілік пен жұмыссыздық әлеуметтануы
$гендер әлеуметтануы
$$жоғары айтылғандардың барлығы
$$$232.Әлеуметтік жүйенің қай типі ашық қоғамның белгісі бола алады?
$құлдық
$касталар
$жіктер
$$таптар
$$$233.Әлеуметтік институттардың қай түрлері тұлғаның әлеуметтік өсуіне көмектеседі?
$білім беру
$саясат
$экономика
$$ жоғары айтылғандардың барлығы
$$$234. Қай девианттық мінез-құлық теориясына сәйкес физикалық бет пішін қылмыстық бейімділіктің себебі бола алады?
$мәдениеттанымдық
$$биологиялық
$әлеуметтанымдық
$әлеуметтік криминология
$$$235.Қай әлеуметтанушы девианттық мінез-құлықтың формаларын сипаттап берді?
$М.Вебер
$М.Маркс
$П.Сорокин
$$Р.Мертон
$$$236.Позитивтік девиацияның түрі:
$жезөкшелік
$нашақорлық
$$қаһармандық
$ішімдікке салыну
$$$237.Девианттық мінез-құлықтың қай формасын Н.А.Назарбаев «Сыни онжылдық» кітабында әлеуметтік жағынан қауіпті деп санады?
$ішімдікке салыну
$$нашақорлық
$ұрлық
$жезөкшелік
$$$238.Отбасы әлеуметтануы дегеніміз:
$әлеуметтік жүйенің түрі
$$әлеуметтік институт
$әлеуметтік қауым
$әлеуметтік топ
$$$239.Ата-ана мен балалардан тұратын отбасы – бұл:
$$нуклеарлық отбасы
$моногамиялық отбасы
$полигамиялық отбасы
$матриархалдық отбасы
$$$240.Феминизм дегеніміз не?
$$әйелдер қозғалысы
$философияның тарауы
$мәдениеттанудың тарауы
$еркектер туралы ғылым

Приложенные файлы

  • docx 549514
    Размер файла: 66 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий